Goudsche Courant, woensdag 5 mei 1915

ll K AU u naar di ifo d ii fwarii dt t rtrrklutu ow te ruauai Jltor luoi tuu xij vier nor wachira tU ée kleeren oalmnet zijn lf t Eiet er gexetllg oit Hier xlt era groop kawt te spelea ar aiogi nen gei lijk Koaaiadw ttcdrrra vtd a liKK t fdi ra aodn aa sijn la druk getiprefc Allra itien er friaeh ra opgewekt uil In hoD mAoob ondrrgood luofcen zij geen sd bt B indmk I e ootMueuiitg vatt de kl rra l a t eloopen I e liundela wOfdon w r Ihj Ikaar gepakt ra gfifd n naar het kU edvertrek vaar dr gevangenen tItuiR in rijra aantreden leder krijgt hei xijae terug 1 ra Duitaeb onderofficier hoeft nu i 4 loealcbl levwijl era RuMtiacbe onderofficier de comnaodo a gMt Zij gaan naar hua liarakkra terug De vergiftigd gsMen De medische correapooHent van de Timea in Rwwd Fmnkrgk U in de gelegenheid geveMi om vencheiden ilachtoffen Tun de iMHlwelmende gasaen die rIb ttrïjdmiddel gebniikt worden te onderaoekon pn met hen over de nitwerking te preken De coldsten die aan den dood door vorstikkiog ontkwamen mo n een periode doormaken gedurende welke het vergif in het blood syn nawerking doet gevoelen Vijf manachappen dïe door den correspondent onderzocht werden klaagden over een zeer moeilijke ademhaling zooali men bij acate bronchitis waarneemt In een der gevallea waren de voeten bedekt met groote blaren purwr van kleur Een dokter hwchroef de verschijnselen kort na de inademing van t gas als die van een ernstige verstikking De slachtoffers werden blanw in het eicht ook de banden en voeten waren aangedaan In èén geval was aderlating noodig In sommige gevallen waren de oogen aangetast maar in andere niet De soldaten hadden allen het gevoel dat sy stikten eenige van hen stierven terstond Ken der soldalen die thans herstellende is vertelde dat hij een ballon captif uit de Duitsohe linies zag opstggen Juist toen het regiment gereed was voor de actie De ballon liet tot driemaat toe vat vallen en dadelijk daarna begon de rook ait het front van de Duitsohe loopgraven op te rijzen De metalen knoopen van de uniformen der manschappen werden door het gas aangedaan en dof gemaakt Hetzelfde gebeurde met andere metalen voorwerpen b v de bajonetten Verder Wordt gemeld dat de Duitachers iBtilf voorzorgsmaatregelen legen de dampen namen Zoo was een Oanadeeton officier in het bezit gekomen van een masker van rubber dat door een Duitscher gedragen werd Het geleek op het hoofddeksel van een duiker Kardinaal Mercier Uit Parys wordt d d 4 Mei geseind De bekende correspondent van de CorriJ re della 9erB Louis Barzini Bohryft over een bezoek dat hg bracht aan Kardinaal Uercier Ik luisterde naar zjjn zachte diepe indrukwekkende stem en ik voelde mij meegesleept door de muziek z ner woorden zoo welgekozen overdacht en helder en toch van smart doorti kken Zijne aandoening had de geweldige kalmte van een vloed een vloed van tranen Zyn verheren godsdienstig weten heeft in het lijden van België al de grootheid van het martelaarsohap ge zien hy heeft als het ware den hand tusschen geloof en vaderlandsliefde gevonden hij heeft in de evangeüSn de troostende befi ins en gezien van die nieuwe vereeniging van burger en Christen en hH hmft het verdrukte hopelooze Belgische volk toegeroepen Houdt moed Gy zyt met God en God is met O de room der overwinning wacht ü Hoopt Tot tweemaal toe heeft men plechtig tegengesproken dat Kardinaal Mermer m aiin paleis gevangen werd genomen Die invangen neming he t wel plaats g ad Toen de kardinaal zich op een gegeven oogenblik v n den eenen vleugel van z n paleis naar den anderen wilde begeven en aldus over het binnenplein schreed veroorzaakte zyne versohyning een waar alarm De soldaten grepen naar hunne geweren Zy meenden dat de belegerde vgand een uitval beproefde Hun consigne moet zeer streng geweest zjjn S i bleven staan het wapen aan de voet overweldigd door de majei t van den gevangene izoo stonden lij tot y hem aan de andere syd zagen verdwynen Waartoe die stienge maatregelen vroeg de kardinaal Zy zyn overbodig Ik heb mün eerewoord gegjeven dat ik niet aj trachten to vlochten Gy kant U op my verlaten De officier vroeg per telephoon nienwe instrac ies De vorige order ytaa uu 4 U ioeld iM ttoort lol han dèv aan di i kliBR gwea Spr kont op ttfm de aurelIcA door n bMT dp Jong op da S D A P ff B Ihf Iw r df Joac sprak vaa Wul iB vrrbaad M bat Mt dat d S D A i A latr kkb ig der f nU MlotaleHode Lrfiilairv mvée toMC riJft aan haar aetlc Dit nu acdi apr onbeboortli l e boor graUif koml altijd aebtfraao B et lutkc praaljiw maar doK erif nMa m h HV V tl g p B a4 lliaeprt dp wtkU Wrctilalr m brtooitt dai hH I pIMrieiiM ni bM Mi m ii op de boofflo Moeit oiiHnvl do pr m der levtNBWibld fo lM ik it nithrridiog dpf tw wdo clrculaln ook let gi bultd brood wittebrood Tk hoor TfpQHtra v d iMagt aaa op nn PT v iWofnwnritteg tnaaetwtt d K B r IMI dr Itf gMriBg wW aansWn door otrwlalrm al die wHke ultgeraardigd at n mUft wordra v rbooi4 De alttlB duurt voert Ernstig ongeval Um M ni ooa uit KoitrrdSBtHo Hodfnralddag u hall pen 1 btj brt Memroll o van tvn groot aaotal vttfo van an K ti in ém kelder van d ftrouwmU d hraninboout In d Draaleboomatraat b 4 toatate vml terwht gnkomra tegrtt i m buit van dr amowolidtleUHnc naardoor b ii Mproog Aii g Volg hk an vi rHpri4ddm xloli di veratlkkmde naMMf n in di lBhri 4t waardoor sovoa artMHdfWM hi wu tt looo werdiv van wW d r U reed o v i r t e do n alja Tww dttr over i d e ar M ldi n a M g buwd itBi kkk4Ujk ia allen lo t wtwk gMtWd cHn do iTfMlkketidr gaAMon utt d fabrb k i vwdrlJvMi biij niet bourgMint Behalve de locale VM gadwing a Gravenhage van de Kederlandscne Vereeniging van Werkgevera in het Bakkerauedryf heeft ook naar gemeld wordt do HaagHohe Bakkers wtroonaVereeniging mat betrekking tot de nitvooring van de bekende mrtiulaire van den Minister van Ijandbouw in aake de verstrekking van goedkoop ongebnild tarwebrood loyaTe medewerking toogeaegd By reaolntie van den Minister van Koloniën is benoemd tot lid der oom minie ter voorbereiding van de aanstelling in 11115 van candidaatgtwaghebbor overeenkomstig het besluit op de opleiding van gfldiplumeonlo ge aaghebber is o a ue hoor Th O 1 Vaiotte oud leeraar by de afdeeling hooflpera biugeraohot van het tQrmnasium Willem III te Batavia Da Eerste Kamer heeft reeds heden beftindigd haar afdeolings onderaoek voor bet wetsvoorstel betreffende de oneerlijke mededinging en over hrt w o Oorlof see ongovatlenwet Vermoeoetyk aal over het laatstt edoeld ontwerp aoo byt da verslag worden uitgebracht dat dit spoetleischend w o nog in deie büoenkomst der i eraie Kamer aal wortfen behandeld HoUand Amerika I n Westardyk pass 6 Mei v m fl aO GalJoopen Potadam pais 4 Mm njn 7 Sable eiland Fransjeaberg 3 Mil v m 4 30Lizard Veendyk 4 Mei n m 5 fiO Dange neaa Het Haagsche Gerechtshof bevestigde heden Het vonnu van de Ilechtbank te sGravenhage waarby Mr i P van Kossem letterkundige vroeger te Rotterdam thans wonend te Zeist is veroordeeld wegens Moediging van den Keixor van Duilachland tot f UOO booto of IK dagen hechtenis met vryspraak van de ten iaate legging van e onaijdigheid vtfn den Utaat in gevaar te hebben gebracht IhM r t hariogvlMwher Van tk KalwIJkaohe vloot aljn gliMor n de ruf ewer ph p 0 naar de hariuitviwrlK nJ vertrokkeo Van da vloot uit riii vffiingfii u IJiiatidm warsn re M i nkr vaarttilgHi naar vi rtrdkk ii MAUKTfi£RlCHTKli WOERDEN 5 Ud 1915 Auvoflt tw kMnaaAt U9 fmtl aoadfoho kMi lo H7 a fW id id 2o 1 4a a 1 4 id id nwaardere 49 51 ÜO ld ld H jkimorklea 49 l AIIm p r 50 K a Handol ving Ttl aflsek Weerberldit van het Koninklijk Uetariologiich Instituut te DE BILDT Hoogste baromotentand 776 0 ta Nenfahrwaiiier laagste barometetstand 708 6 te ilaiianuuk Verwaditlng tot dan ToIg nd n dag Zwakks tot maUge loidooilelijke tot znidelyko wind half tülawanr bowolkt waarsobjnlyk nkelo regen of omfeegs fiulMi ftSfa9 t6ui Mralauf i Hi t K II f e il cofiMiMinifin van i Ii gunertite uf vM M It ttr ia ém KmukAMu ae lt noéc dU op 3 m 1 ll 4 in dn mtmk tw TraDK TelMrolb OU ootwduMHRtdf K T bti t ptaata baddra lu de nlT van Kbol I lkaaa IvtiMUuni onxe iroepcn aa mo ttrt d vm driü dagoD hH olfMwief ti gMi M TuricneW kgpr Vftn Ifatl iVy mi twcorgd du O valÉtoftra wdvrlaaff IM d v arllfxeti dfr Turkic gmot xiln hti i nnlK it riilt dM w T dao VéVi TurluKutM U ktv uju Rcvondim AM mMb ia df i iiiIddHitlfw mttor avt r t o front vaa 80 Ml frd ii IMü doodim gi VODdm I l iiinati v rover taf wij f a Tarkoefa Iimtpitaal iiHt hH g44w 4f pcrMmeel ttv vHTvolgtof iêfi dtiR vt Md duart uo $ vowrt KriJgtvcnicKttfifen ter Z c lx diiiktMmt ii burlun Uu I Mubii Munli d il 4 Mei gtweiod llrt M KNiiMot ip üln 4ve iM fiaUfrmMMrgfit t v tioogb vaD d 8cHI Uaaden gi utrpt frd n nd r dat de iM waoniag vooral U gvwiiarMeiiuwd livad w rd opKfptki na dt a ganootim dkg ïa ttn klflot tMioi tu c4 tt kraobtlffen iM na gwavaUui Dv ZwctidHelie Koaing ov r deti oorlog it Hiodiltoliii wordt d d I Mi i giiiHind lUJ tm In MiuaaUJJd aacigclKMlra door dl tMl liothvntiurg 14t grkgHntitHd V sit d ii Hta wlloop van ttfi paoiNerMtdp hvi lgc tiMd de Koning i ntlvtocrUig wurlo hij M aau ht rloovnlp dw dH wcretdlfrané dtt eoo laug had gedfflgd n Mlotu wffri fli l id Hiwonk i nog linnwr voorufciiirdi Toi Wig io WKH 1 gidiili wi m i 4i tt dra tryd UI hoitd o m hij hoopl da hmm t Od M balp dll ook vtvder xoti luogwi iHukkra 11 4 g vaar oui In d u oorlog Mrokkva li worden waa thaoM nog i vcii grool alM MJ dctt aaavaog Ik hW tdhei w idf dp Koalng van dtm iMYiimt al MMir H u g l tnlt idi ii ptkbt otu oin lu Uh fMHang van oiiit vadn laod hij b Mv iri ldourlog dtMtrlkatt n ni ralUiHl t Uv iriK hti u hf g a In litt laad alg Htieuoi Kui iUtinirtiig wrwWrf ï it Kooliig vorktaarih vt rwachi n dal nti nMiiKl In wuortku fii fhópu Mt xoii do ti dal dm lotXMtaiid vau KwcHUn iH inwarcTi kwa 1 trMtKchf kaïiKT ootlHtndtti I tl Ath Oi wordl d d i M 4 gm lmt H d Hit k bt dwcr ot iNHrt flmdi dr oathlNdlhg drr Kuo r vttfnetteava I vin klndugcn Kijn op IS Jual licpaald Of nl u u KauM r koml 25 Juli hIjiHHi I e lartliald4 dac f r i Slatupa nchrijtl HH ollloloalu hi M uli dal i n tik l lid d r K g vrlM HoiiHt TMi ti uiag m vailiaar voor v m liUI udf tilth ggtngvu 1H MTitH l iidriik plt lt voor den iTn i van d4 ii pojllh kmt locHlamf ÏA n Iw t du ullloggiiig U ook niug tU fr u l du d ItaliaaotwlM de k ring df voorki iir aan gMt $ vm hart r t KHi inorgcu voor hfl iartbat l uvaardtffld Tol au toch Ih hfl dal iwhalvt di koning ook bali dra m aadttri udulalcrH alvU daarhuni loud iM ven Hel ihaai gmotueu heKtitll ttmtgt daarin vurandfrliig f d iNMitiig ihKiD t vtnicm v n hrt U m mI wfghlij i in Ih nog onlM4 i ud te tUtaof iM rlt ltu wri HlcrMi tbi hvi koaiogaJu iii Trbtaorta Iwvd kroeg 4 Mei Miiandddagtt hij rivlia IlifgU i anl offn waarop de koning al i avandi uaar ijuario nou tniwhi pnt 1 Stampa al tM4ii nd orgaan van i Uoilltl en wla di r oorlu stiotiilg dan di iiiiwiW amkri UallaaiiftolM hjadvn w verdor Ucn gO looit tai d tofwUnd hrt krtti 4tp pubt nal lK ri lkt n aan dra vooravond ol op di ii ilag van di pl vhU id u Quarto Um g Huofl du al Av 9 Mh van dut koning tilt KoitiL op d f Mldag uloi plaatN vindi dit lijk itlaU mvt d bciwkcnlM van roflfn aoeoord OngHwiJffftl lijn ilf koiuendt dag nl t alInMi hliftarlM h iM langrIjk doch ook tM liaitiMH ti Anntinalo h T 1 rt cdi verklaard dat lipw hij dl ofridKvlo n d vo0rtng leg oo r ilnn koning Mlaando mt ir pi cial pllrhhii ofigiHtvl lijn pn dat bij sjjln ri di DcHiig iMign dlm 4t n wpg aan tfic rt tH rUig t r Inaagr ntomi gvvm De tri l aan d n iMudcpan In df Voewdriii iH Mcbrijft v oi k gfintgo dt n Mrljd aau dt n l wok pat pp 1 TO 32 April iln df n vrot gcn tiiorgtn van A Hï Jl n iN onncn d ttnnww lan don Hallwriig i n van itti Hitijowa i i vrif HHt ijki R aanval iih i dt grootv iroept umaMHa U tp i eva ong vt fr 4 K M hrt wd Miuk van M OoUi nrlJkiirlii front 1 Noord Wt l van dra p Op dt t woM wljw riikU n alj nwl acht lol iIm lln t i aolittT elkaar op I 4 mann n li d voofHii linlM werch n daarlHj ip wo inwt g oi eairi rd ij kr im ntrt itcna ira tfwiH r Mrt uit grhtf aan gowen i maar Uh t n M iar Hi ow di draadvrrvporrlnir n door te knippen Het ijjn niea t uiiiri M i ndc Moldui wrM achter M ruiii tn itr ruMipooNen wordt a gfilrlbt Iv aanval raakn radaaka imv ht vigf vuorlM n 4diug door d arftlkrlc ondt r Vh uuT van di hiM nrlJk rM aan liPt wanki lfii Un betigi uitval drf d Hmsfh n rug wi h vvrdra di n OoMtfnrUk it 7iiti Kt VMifftHiMi op dir nog tol VJ O ri Hi r rd w rdm Daarbij kwauK n nog t til gi wondfa Op dll korte gedMie v a hH front ii ld awn 4 10 dood 4i 1 ¥ lüAii AprH licgon wt T oeu Ik viR ntriid düT artllhvk l o oogg ulg b lom In den vrovgvn morgen vo én loppea van do Kinslg Hoefcowskl rotatuaa op di kam waari Mt de p mitH tiggtru vaii Mil CraauaUi r guui ni V au fva hoogte vu VJM utvlmr bad hij ea osbcfMtrit uMxkbt v r de WeudkarpaiIma Ver aaar acfatrr tigi da hooÜkam lOD dmi lir dHfi kot pol vaa de naet Miemw itfóektm Fotoaina Kuaa ttolui de HalUixrug wawrvan M hoogste gedaelie ia baad van de Kuwieo ia en vardor naar lanoea ét focba uuadiva wetk dean wlMOKiKdum de n neg itllakt UU la do atiilte botdotUMia van de m 1tiog der OoetMiri fT en l oactM ruMl al tm ODowuitMMr bolwerk de ijUMgaagen vaa It IJagdaJ Toen de ooggetuige o avtmda weer Iw oHdoo was dexlm de Kiwaea een verwoeden aanval op de voorultgeocboveo linhv vaa deae pooltle die ecditer inM zware verlleaM uttalukte onder bet vuur van dea viJMké Ottse dgea verlkven aoo Kegt hij boden mij op deae helde dagen wel ia waar rgn vrMw Ijk acbokkendon aanMik loaar xtj waren tocb g wlng in irhoiiding lot dfe van den vijaitd I I anguedoe IH nieuwr 1 raoMrlx mipcrdraadn ought die oimW dt U4i nde of Mta digheih n Zalerdag te lionlwtii plaatai bad 1 om mMp van UOti ton Het hiwfi en lengte van 7I M eo breedte van 27 M I diepte vaa de romp onder water twdraagt H M 05 Ih anelbeid ï l knoo penHet whip wordt voorlhewogen door iw w inatdrinM van IMNXt I K en twfv lurhineoS meMer Zoeli van 90 000 I K l e Iwwapening iM otaat uil 20 kMioonen van 240 im drie torenü 24 kanonnen van 140 In gcpantiaenle ruduUen i inderi e ol f türpedo tanoeerhiil n I Miguedon wonit IteMCberind door een pantfter van 2Hil inillmeter dikie door loriniH waaruKv het vaaie gedeeUe oen dikle hee t van 2 0 ui M en bel bewccgli Ke ti eJte een dikte van 100 ui M Uo qitipage xat tW1 IHH nmnwluippen en II ali HiTf n Hh Hohip in getoaakt op de w rven van Aft Uironde marhlneo artillerie eleoIrlM ho InHtatlUle ma werden door de irnia Hehn Uhr geieverd Men I in Frankri aeer trotach op dii werkttiuk midden In den oorlogMIjd I e poMid mMt In Kngeland ol fcnH n nlfleieele opgave ïijn In ngelaml ongpvwr VkOOO po Mtfean l ten Miik r Ie wafM nH Van dt en ijn ar 00 11 HOO gefmeiiveld i n veten gewond In hun plaat xijn 20 000 mannon niet van uillltatren leeftijd en TiOOO vrouwen aanifetitPld 1 r xijn nog 11 000 mannen van iirllUalren hWtljd In den poaldlenU waaronder fkUO ongehuwde I te quai rtie of Rij in het leger niet nuttiger kondm wexi ii wordt overwogen Ongpt ettr l Xm poatheaoititen xijn In Frankri tM i tg niet de l ehandellng van lie norre pondi ntfe van het leger Dagp likN worden geiirhMeld 4 K 00ü tirh ven i W OOI pakketten naar Frankrijk gevon Uti Naar de Uardaneilen en Kg ptegnan wi kelijkM 3AO 00O hrh v m en 5000 f akkMIni terwijl de vlo rt per week iMKUVm lirlevon en 4 1 000 pidtketten onlvugt IH uivertag van de Rumen In het llerllner Tag 4 lut leeat men een ► efehrijvlng van de wljae wa opdeKua M n van hun ongedierte worden verloot I h Htrijd daartegen ia niet biJKOoden iiiergle opgétMwtiifi edrrl men beeft ontdekt du dew dierljeii den vlekt pbaa fiverhrcngen In geMioti n gel 4fT komen 150 Ru Mn aan van allerlei lorniaat Hun grijagroene Mnerunifomirn W n er na het U en te veide m in het geVMlgenenkuup nit l nieer ItepaaM nieuw iiU i enige van Ie inanniHi alen er ook nu nop hloeleod gMnnnd lilt maar velen alet UM n hei ver irli t aan m ilJn xwak i n alekelijk Hijna allen heblMn vleklvphux geliad I aari kouten xij luet pak en aak Wat tij niet nan he4 hen stt in een htindellje ZIJ gaan het voorjiortaal van de xutverlng lnrloh ling KntlauNengMaMall binnen ontklw U K alrh geheel en pakken hun dingen Mj elkaar Ilehulpiuune Ruiwiaebe Im dlenden van de inrichting mnuen lnmdeltjei en bra jten ae in de deainfectiealdeoting Hier wordt allea op tiokken breeduit gehangen lUwdit aal de diar dicht gaan ata nog wen vertraging oolNiaai K en Run hi t In aljn aak n tijde v ten n mooie daiiH ffbtou eii Waar MhiJnliJk nog Imll utt OoU Prulaen Ken andi r lK lt nog 100 roebH tn papU I hij rlijk daaraan gekomen oT nWlftM kampeouniiando moei daarover Iteallnen Nu wordt alteo oniianet Zelf n harmonica n kacheltje wonft binnengedrag bmH drie Hier van een nHkwilte toï gevuld en aang token IV detirrn gaan dicht Vijf uur lang hangen nu de kleeren In een vefMitkkendi luehl van iwavel phoapboruo na Intuaa ten tpiao dp naakte ounen In m ttad Orleksche flgnren liet Nrnen er weinig onder Allen inoefen ur bet Heliaam met neep en warm waUw waaHcltet Itaarnaaat Maat ora pyjrtfmidp van xllltanken wel V tot ft toeter hoi Van lH u den tot Iwven Itten daar nu naakte riinunen op Vijftig in het gebcel Owk r itf pyramiede tigt rk verhit gffolfd MNArop uit vele kleine gaaljen koud watiT druipt Spoedig In b 4 itrk v wantide veHr 4 met eon dikktv damp gevuld hi vln titiea nu die Rusoen era balf uur lang uU alle poH n te awelra Op bun hoofd drftgm atj een met carbol gedrenkio doek opdat ook èe laatate luia up bun hoofd de giwu get t Vorvatgena krifgra alj ra koude doucdie l dBf krijgt ra aehooo hemd ra onderbroek ê gehandhaafd Dat is het verschil tusschen U en ons zeide de prelaat met droeve bitterheid tot ten officier Bg ons is h woord van een e nk man me waard dan een pistoidschot § U is een pistoolscbot meer waard dan het woora van een eco lgk man S Inon en 1 f nr d Nederland en de Belgen Bij griegenheid van den verjaardag van IMnses Juliana schreef de Gazet van Brussel een artikeltje waarin o m bet volgende voorkomt Op dezen dag is het voor ons Vlamingen een behoefte onze stamen taalgenooten uit het Noorden te betuigen hoezeer wy hun verlichte vaderlandsche gevoelens waardeeren en hun onzydige bonding op prys atellen Het is immers dank aan deze onzydigheid dat het Nederlandsche volk ons de onschatbare diensten kunnen hewgzen heeft die we niet genoeg kunnen gedenken Hoe toch zullen wy ooit vcff den wat het gastvrije Nederland g aan heeft voor de honderdduizenden Belgische vluchtelingen die er opgenomen verpleegd en gevoed werdnn ja waarvan er nog een gedeeltal is ondergebracht op kosten der NederKndsche lastonbetalersl Enis het niet dank aan de medewerking der Hollandsche rc oering dat er voldoende levensmiddelen naar Belgiö komen Ër zyn menschen hier te lande die wenschen dat Holland in den Europeeschen oorlog betrokken worde ja er vrywillig aan deelneme Onbegrynelyke vornlindheid I Die dwazen denlten dan niet aan het lot van onze vluchtfelingen waarvan Holland niet langer don last zou kunnen dragen zij denken er niet aan dat de toevoer langs de zee zon afgesneden en wy aan hongersnood zonden prysgegevan zyn En wat een zwarte ondankbaairheid aan een land dat ons niets dan goed bewezen heeft het er te te wenso en wat men wenschen kan de verschrikkingen van den oorlog Doch de verstandige Belgen denken er zoo niet over bewnst als ze zyn van hun groote schuld aan hun no n derbur n V Deze woorden wyzen wet op een belangryke meeningsverandering in België ten opzichte van ons land Het heeft maandenlang niet ontbreken aan oritiek op onze neutraliteit aan aasdrang om ons in den oorloglbe betrekken en aan ontstemming over onie weigering Maar ten slotte heeft dan toch het beter inzicht gezegevierd wy kunnen ons daarover slechts hartelyk verheugen Uitbreiding verloven De opperbevelhebber van land en ze Dwoht heeft bepaald dat aan het huwde kader dat buiten zyn woon plaats belast is met de opleiding der reornten of eenige andere opleidiiwen dat tot nu toe slechts op de Zondagen verlof kon kryeen n extra dag per maand zal worden verleend tJrbeoordeeJing van den korpscommafl dant Deze dag zal dan zyn een Maandag zoodat dan 2 dagen verlof kan worden gewten met den Zondae mee De opleidi moet op dien dag daarna geregeld worden Msb l o rela van Dr Nolras 1 e Itonielnscbe oorreHiwndenl vMi I e eninmi b4 eft dr Nolens gevraagd of èe heer Nolens mloochk van Het Cratrum geijruik sou willen nuUien oni een of au liu voofstelUng omtrent bet doel van ijii hexoek aan Konie recht te xetten l r Notras antwoordde hierop Onuoodig du geochiedt vanaelf Zie all inen van I ten Haag naar Kmmerik rei 4t kontt uien In een klein land Us hft onae xooveel personen tegen atn wie htH onmogeli is te verltergra 4at UH op rel ia naar Rome Ata voor ttt r dtA R K KamtiTctuh moest Ik dra Imteu wel urijn afweslgbeld mededeHra F n ftear de tijden aoo ernatig zijn ra liijna niemand voor plelaler op reta ga lieeti inra gedacht dU het voor bi langrijkt xaken wa dU ik een roomnche rt itt ond rnatii I e coimueotarra op die rei8 lUen mij bepaald onrpr chil ig en voor de rwt ben Ik een gesloten lioek Vluohlellngen In Noord IIrabant en Zeeland Men ijieldt aan N Crt M t uitzondering van aiekra oadra v i dagen fiewonera van scbepra ra woonwageiM aljn onge e n alle onvermograde vliiehtelingeB die tot nu toe in NoordItraltant en Zeeland rijkn ooderMand gonouMi ondergebracht in de vlucbtoordra K ie NuoHpoK en Tdra Moer hi iaald a n de vlueblollBgraver blijven Ie HonleniiiKie en Bergen op ïooro gelieel ra hel vludtioord Java ie Roo endaal Utjna gehe 4 ontruimd Hiermede ta In hrfdt gonoeudo provlhcii n hel vraagatuk van de veraorging der anvenamrade vlw te taig ra die op ver nrs vut M 4t ïeriüMfilB I nj wM waxotMlipiT gvwtwden T flL K volcf daannMi uü bel kMiaat vu ée nageeriaf cnmwÉiri i to roor vMh b liHgeB ia Now finkÉat m ZeclaM r mr Ch Rnijri ée eer abro ck tot au UM ger t t if d èl t rwtm riiidi deisr ma J ovccfebradii tn naar Udtv Ata piMUverraacer mn fMoan4 n rinffsconmuwArfci hem bij afv KtKh Kl i iD kaotore t v rrMif ItmA op iH wy TinjpcoiiMMwnnia vsa jut SZlJL @t Uitvoerlnf vu Aniold Spod Marie Macdata Kve an fle beide wnrkjM vaa M a a aanet glMeftn door Arnold oot g oerd HtaU K v e bij mij boTcnao Nlrt all n du dit werk loet raaf unt fUtbouKiaiane bm I veel grootar apoaianWtnt door den oonipontat taMgMagjB vra dan Marie M a gdelolir ooral M a aaraet la lyrione m gMidninalieu Ue draoMUUacbe iDomttfaga la Marie Ragtfalatae atSMg iai geweldige du b v Bach in x a Msuheuat awfle wiM te gevra Dit aeeuit edner niet weg dat o di la Marie Hagde1 e i n e moi e paonagea voorkooHa ai kan men dan ook in gdM l dit wcrt gtin gMleelte aanwijaen van sM volmaakte aoboonheid ala l v bot m Êé in derde dwi van K v e Hel koor van Spoel beaft tick giateravood overtroffra Nog nooit womdf ik van de e vereralgiog erae uUvoeriag Wij waarop de zang van 1 kow loo af waM als gisteravond Zeker er waren nog vl kje vooral door de ongelijkheid an MMnnige inzetten en door t niet altijd gelijk afhrefcra vu alle ateaunen ook wart de verboit ng tn kracht tua Mclien t mannira ra vrouwenkoor aog niet Kchc4I zooalM mra die wel zou wraaebtn doch fra dlrigrat kan niet allea krgsra xooalK bij t helibra wil ra wat f a a rlen Hpaandcrman met dft koor iKn lkl lieoft in werkelijk voor Oouda ii l 4 liizoniierH Drae jeugdige kunatraaar iM ft xich giUer vond doen kennen atti a uilHiekrad dirigant Zijne g iarra xl elp anl ra uUerat miggentief en bovradim van erae blzondere rvtbmlscbe zekerlkeld Hoewel In de gepaaoionnoerde gedmlteu K n tempcraioent vurig oplaaU laat hij zich nooll meealeepra ra bchoMacht loowH zich zelf alfl t koi abaoluut Ook iten KoliMra ra dra aceompagoUenr wlat biJ zijne intratieün volkomra te dora volgen xoodu er vooral In l e n enaombte wpfid verkregra waarvan n hultw gewone nuixikalo b 4cw g uitging e neun vieg Va gt Is sfcda Ik Van do aollMra stond Mej C 1 a r a van Vooral sopraan uit Rotterdam ovraaan In tbeaU van a atn tie behalve aan de bovraate greoa van haar omvang o zeer fraai timbre heeft iMftehlkt deze xaogereR tevens over n bijna volmaakte zangtechniek Haar voordracht la xé r muzikaal haar dictie voortreffelijk ra t herbaalde lang rlge applauii du haar te beurt vley waa stellig verdirad Mej Marie de praan uit fioiida la sfeda Ik haar voer t wrwt lioorde ongrtwijfeld vooruitgegaan Haar t u is reeda ver n grooter omvang iêa voorbera geJijkmUlg van linit re baar adenrfialing ta meer l eerflebt en ze heeft In zeggingdtracht gewoonra maar over t geheel is haar atean weinig volumineus en In de booge tonra vooral bij atraMiltzcUing niet fraai van klank o t etenor Louis Dl ster l grawoor ke In Hardetwi grtoteroeerd beeft me wVjj aseraet betreft vowal In Fve iirfHaafT De Christus partij la Maria Magdet eine zong hij ov r t alfi inera te ruw te weinig nobel Maar cerat voikowra tot z n recht kwam bljta di Iteide opera aria s RoMcne ra Fauat die hij na de pauze ong met n Halleluja van O r a n I e r n zeer cwbedulAsade oo H tie JflJ Is opera a ger par excellence en al zoodanig waet lH v t t puhiieic vwlangt De beer A n t Brands ksriton all Roiterdaai kon me voor de pauie sl fj g Ixdcorra z a stem klonk toraeralgaxlns gevolleerd ra weinig hutRuami aisar in Kve was hij altst lcrad t rU c a Munrazang met de at raui gat veel tt Rraietra nit4 t minst doordU beide simmen aoo uitstekend bij elkaar pastea r at ik t aoeompagneoient van Jaap Spaanderman t laatste aomt I aeer aekw niet uit gebrek san appr e a ie Niet aJlera du z n spel teakiiiaeb volkonira U was doch t was iwvepdim dof loopend van n meewleepende muaikaliieit I Grootste coropllmral dU ik dm pianifd kan geven is mlsschiefi wel dit dat ik dm ganadira avond aiet t gemis van n orchrat heb gevoeld H N UITONEIlCHTnfiODBli Zitting TUI 5 Hei 1915 P L H en J v d M te Goad ieder f 0 E0 int 1 deg vegens Ti ohen mder TergnnniAg A A O te Rol utt wegeueb reiziger Tan een t den toawig nii willen betalen J O L in tv teOoud f l i 1 dag wegeaa een hondenkhr bergdra londer ToonieB te tf n Tan een nammarbewyi e T V to Oooda OSa saba 1 wagMH AatMn der bel H T d Z en K t V te Oouda p C te Hillegeraberg C de R te VaddinxTaen en K R te ZeTenhoiien f 1 tuba 1 dag wegen naehta Betten tonder Bcbt H a U D P en A T V U Oottda ieder f 2 anba 1 d egent op den openbaren weg noodelooa direenwen J S J E J T d M P L H te Oooda iedw f 0 50 sabe 1 dag wegens te Iaat ich in een oafé bevinden J If Z te Ooada f 3 tnba 2 d wegens te Iaat znn café open hebben J H d H te Stolwijkeralai 1 SDb 1 d wegens te Qonda de Oroenendaal in draf bernden N M B te Leidschendam f 1 snbe 1 d wegens te Gouda zonder noodmak Setaan op een trottoir H d H te Gouda f 0 50 subs 1 a H v F T 3 en C W F H k flottda C G en J L te Berg nbacht ieder f 1 suba 1 d wegens ieQoada Tarontreinigen Tan den openbtrai weg C de R te Gouda 2 1 g X i vegens te Waddiuxveen sijn kond niet voorzien hebben van een muilkorf en niet stapvoets naait zijn Toertuig gaan J W Z te Boskoop f taubs 1 d wagens te Waddinxveen niet stapvoets aaaat zijn voertuig gaan J C H en J T de W te MoordNoht iedei f 2 aoba 2 d wegens nachtelijk burengerucht P L H f 1 subs 1 d L H M 1 subs 2 d H A D 2 subs 1 d J J t 2 snbs 2 d A de G f 3 subs i 2 d Q O H allen te Gouda f 5 subs 3 d A V G f 3 subs 3 d C B beide woonplaats onbekend f 2 subs 2 d P v V te Oudshoorn f 2 snbs 2 d allen wegens openbare dronkensdiap H J H woonplaats onbekend f 5 snbs 3d wegens openbare dronkenschap bij Ie herhaling 40e STAATS LOïERiJ 4 KI Tidüfing van Woensdag aUei l fijs van f aWU Wil 11000 Item 1400 18748 I aio 1 B74 I 100 1998 4275 4652 10399 1807 j n van 1 65 w 1 lae i29 u i uw a$i 27 S48 D57 J72 131 452 496 5 9 S59 680 öRS 577 6 19 aao 925 938 1001 1128 1 ISO 1230 1117 t 4ï 1444 T48Ü 1476 1487 1634 1751 I77 l 1781 1831 1851 1859 1868 1915 1992 JIGK 2195 2201 2203 2244 2262 22 22M8 121 2 129 2311 2372 ZW 2400 21112417 2462 2477 2 7 2604 2II14 2056 2766 2800 2908 2914 2957 2982 2994 3002 3013 31 11 3148 1218 MIS 3516 3 i20 355 t 3572 3595 3047 m iH 3777 1844 3852 3863 3885 3950 1984 3988 40 14 406S 4336 4901 M42 4418 4618 4713 4840 4874 4 05 4M6 78 5028 6041 5100 5103 5227 5230 5269 53515355 7 6 514 3609 67U1 57 19 5748 5781 6Ï IWD 5884 9856 üWe 6 H9 60 9 6338 6285 6299 6352 6448 6499 6534 6547 6566 6631 6641 6663 6712 6719 6773 6789 68206830 841 6858 6854 6899 7128 7142 71517171 723 7298 7327 7379 7 184 T394 7479 7M3 7544 7564 7616 7631 7707 7717 7733 7788 im 7M 788 791 7988 7940 7993 8017 90f9 8061 8098 8110 8154 8176 8182 8190 82 13 247 8281 8384 8108 8 352 8414 8147 xm 8563 8576 8629 8666 8102 8767 8823 882 88 12 8898 8917 8924 S999 9112 9129 9150 9226 9239 9249 9326 9333 9398 9401 9410 9483 9511 96 15 9582 962 9658 9091 01 7 9787 79 81 984 9870 9890 991H M31 9015 997 $ 9900 10000 10074 10102 TOllO 10126 10189 10277 111280 10303 10 114 10343 10540 10615 106 18 10659 10662 10674 10677 108 7 10769 10785 10862 10856 11025 11054 11100 11142 11242 119821143211433 11 55 11561 11564 MB77 11581 U598 11686 lltiTa 11674 W70e 11926 12016 1201612077 12177 12214 12262 12300 12360 1 1 1J4J6 13499 12510 12626 12611 12645 12tl51 12746 127 laau ami laoos i30 iwia 1110 1 13167 13199 13213 13294 1332211 147 13 3 3 11412 1 1431 19448 i i500 1 16981379813874 IWl 13929 18968 13971 1100014031 14016 14063 UI 16 14175 14177 14158 1438314316 14308 14371 14444 14452 14 1456014578 14616 14701 14835 14934 11961 l i062150 7 15W3 15135 15178 15290 152991588814406 H19 15471 15516 1 1552 l i 560 15572 IS680 15628 15660 15680 15722 15777 15808 IÖ800 1W 12 vmi 15995 16111 1616916174 Ift lSJ IMUi 16496 11041 16665 10595 1661516625 W 1677 1 16786 16916 169S4 1696016962 1 9 17061 17066 17074 170S6 17H0 17185 17341 17282 17296 17309 17343 17367 17182 17S84 17412 17421 17436 17fl317 W7 17520 l M7 17868 17564 17712 17746 177 4 17941 18011 18057 18107 18400 18 16 18 16918 185 18405 18506 185fl0 186 52 18663 W714 18815 18882 18927 18969 18972 18976 1911819145 19lfifl 92 K 19288 19242 19402 1M42 19450 19167 19499 19596 19601 19677 197M 19785 19787 19 15 19918 18931 199 14 19959 20002 20O18 20058 30114 20116 20138 20161 2S 30291 20296 20116 2W52 20176 30653 306 9 20107 20718 2073B 307M 20817 208 12 W44 30880 30a9 30931 30918 30950 r ktaase 2e lijst no 14870 ni c St dsiiieaVs GOUDA 5 Hei 1916 VKat DKKINa TAN DEN Gkh KXKTKItAAD op Vrijdag 7 Hei 1915 des namiddags l j nor aoo noodig Toort te zetten des aTonds 8 onr Aan de oiide 1 De benoeming Tan a twee leden der Ckimmisaie Toor de beiwaanohritten tegen aanslagen in het Tergunningsreoht h Tier leden der Schattingscommissie Toor de Rijks okomstenbetaating r kieaers tot plaatsTervangende leden van stembureaux Desnppletoirobogrootingvoorl914 van het Vereeuigd Wees en Aelemoeseniershnis Het voorstel tot het instellen eenerrechtavordering tegen do Üebr Volker A Fin Het voorstel tot overneming Tan grond aan de Nobelatraat Het Toorstel tot wijziging Tan deVoorwaarden betreffende do levering van alectriciteit Het preadvies op het ingekomenverzoek inzake verlaging van hotmaximumaantal vergunningen tot drankverkoop De voorstellen betroffondo de verstrekking van goedkoop ongebuildtarwebrood on tarwomeel Het kohier der plantsolijke directe belasting naW bet inkomen dienst 1915 Iioor it heer P J an Nahiiy p p adfi ijiiMtratimr van li iitllUair hospitaal II toiida It wn adrcf aan k TM Hd Kauier g zood Ti liptrf ff ndt hot nH 4 g viHf gpvcHi dtjor i ii Vliiiittti r van Oorlog aan d loot öc KsiiitT aang iioun n onrliiHit vnn het verslag tier eoiHiöiiwie onilwtit zijn vi rzo ii om rhaA loofwti ting in M rhand lui t 7 1 ontijdig TliiTid ppnaiwn Do Witte Bioscoop Zelden zagen wij oen Blm zoo spannend van handeling met zulke mooie tafereeltjes als die van deze week De geheimzinnige X Mocht men door don tit il donken oen sensatie drama te zien dan vergist men zich Het is oen zuiver stuk leven dat zich daar op hot doek afspeelt De verschillende medewerkende acteurs geven zulk oen subliem spel dat men gaarne over do kleine on fiarschynlijkhed4n die zooala altijtl ip éen bioscoop drama voorkomen h nstapt De begeleidende muziek in het bijzonder die van de viool is zeer te roemen vooral bij de 2e aote van deze Im terwijl de heer Steenbergen op de hem eigen uitstekende wüzo het beeld toelicht Dit programma verdient ee druk bezoek De Belgische Vluchtelingen De Brigische vluchtelingen hebben Maandagavond in grooten getale gobmikt gemaakt van de hun geboden gelegenheid tot bijwoning Tan do generale repetitie van de nitvoering van Arnold Spoel Zy hebben den solist Louis Dister die op d in zgn nnifonu van Belgisch soldaat Ie klasse bloemen aangeboden en hem op onthoosiasto wijze een ovatie gebracht ie n prOfIninitlDf Maakten ij d pr dagen in ldlng van wn iiitumicnd gmlsagd prorf van ik hrandnvKT het ii on gi tdi k dal hot bier ni 4 gohl wn prorf doch eon werkdljk b n van liraad waarvoor d hulp der hrandwwr wa t ing roep ii lic tooiiiwpuit kon onmlddf liijk inrukk ii wijl do hew OOIT hrt hrao je al hadikv I imii gnlihiRchl inxv Mia Te Rotterdam is bonoeniAtot Agent Tan Politie 3 Klasao de teerL don Bntter alhier é tm t la verband met den f eringen aanvoer en eveneens geringon kfwpliiat ia lut hooden van zeevischafalagen voorloopig uitgesteld Wederom waa gisteravond oon defect aan de Hooge Wadd Brug oorxaak dat de scheepvaart eenige uren gestremd was Een wagen reed tegen een der trekstangen welke brak soodat de brug niet kon draaien Vele schepen lagen aan beide aydon der Brug te wachten Laatste Berichten Aan het Weatelijk Front LOK N 5 Mei Officieel French rappoiHH dat een wijaiging van de Ëngelsdie linie aan het front bg Yperen noodig was geworden voor het terreinvarües veroorzaakt door het onv rwacht gobruik v a verstikkende gacMQ door de Uuitaobeti D nieave Unie loopt ten west van S oebeke De laatste 24 aar a de toestand aan het front normaal ilechta deed de v d een iwaUca aanval ten noordoosten van Yperea welke xooder mowte werd afgealagen PARIJS 4 Uei HetFranschecommaniquü van gtateravond luidt In E elgi6 blijven wjj vorderingen maken in de omgeving ttn Steen straeten In Champagne hebhvn wij drie Doitsche aanvallen b Bean Séjonr afgeslagen In Argonne maakten wH vorderingen by Bagatelle en in het Bots Ie Prètre fai Belgit IJ KSilfKI KL 4 Mei Pari ï4aaYkdagnachi h bij Llcbtaerl brand mltHaao lu v a iiiihtaimi paardiawtal Op bt 4 iKïgtnbliV wn tvft doar t 3 paardtni ïa ou K riffbracbt au Uw paêrdt o virbraod il n iT 17 Nog WO de brand tn dp öaa geli Mi boerderii voort l rYKi i 8T I 4 M la ll arl Üv r ilmi iM muMl lu do k lgiacbt provlnrle 1tra nl rorsfWKn wij alarBHM nfidr txs r hlfii 1b iswr vHt gnot oU ii mwi d aanv utT an b V4HiHn ld lf Ira koo RO d alu o gt boii Un tH ïibPn aoodai dr burgwnwsliTrt out hulp viT ht HtitAen aan di O I uitAchcn niUiialron gouvernvur Graaf v m KodiTu Ilüt gtstal artnlaallgen naui Id Tiiruboiit waarvan wij de offtele 4 cliU nê ont iiiK i n 3 toe in U i iithals mrt 4f ït lukklff worihti BaAKi 4ili v voorra Aea ttit llollud aaiiff voerd doch di x iiKK tpn owr groolc gMniHTitpn Virdp wordwi nUÜKU i M l Part Fen Bflgisdie tirl vcn tm eoiiranleusinolkk laar iiU lïrw lO kiTP du h i Zoodagnachi uv r do Krcnn aaogohoudcti Hij wildr vluditt n lUioli oiilvhiK lM i choiw Hid n iii Kaf xich f aagi n I r ww pn up h Mn h foiilllfirlng M brlovni K von l i n Mp Uotlandnohc courfintra 1 4 1 lil naar Tlaaoflt gobracht on daar fc nngen ge LrVK 4 MM Pan Kr hppwhi In i1p Htad ivn gf irnklr Htcnmiing Iwt i rtlil 111 lïoodBch in de ut raten e In dv oaffV llotlandcrK ktuuKm Rlpchla met groot inofltr tx n jmu kyrljgcn aan di rormiiandanluri niw tal nipt Ti U fW dag of drU viiT waflhl i Wlf nlt TOw tïM rni dringMMlc takcW iM V fi ii tnÓi4 k e vcMiand K UiuIh Mü Mi t ItW U nog KliHtiH vn grooif k n t ttlt T gttt Iv koiw n zf ttt indJMi n m it In iiiftn of ram r officirt li hotHlantglMd v rtoffl 1 ii ondervond nog een aototitnit nit HolIftndtM li T lml iirg In lal vBïi partiriiHcrc gi uwfn tnagazt n wonkn DiiltHchc gowonihm vt rptci gd Aan het Ooitciyk Front IturiMiMC h OHiiuiiiniqu Pi rr KHHlJH i 4 fl OHlciw l lo ialicië OBtwlkkoldim tUib de gi veefatnt op 2 n A Mt i PO aÊOtfi voortdurrad la omvang lo van fen W ichm l lol l KarIiatb fl I cntgtt vijaudtitijkf aMtn ikii kundtn naar kuD rocblerocvor ovorxtekeo laar ohh jln h omgeving vaa Timkhoff lirliub nrniut d Mrija aan bijEOiider onlwlkkek nd luraktHaan I f vi ndt lfjk artilforif twtoont zirb l iiil i WDOn aoliH t Vfrbruikt aoniic lio ve th ld iQuoitiA Bij ouw t g aaaaval lin arf rd n nig hend rdcti krijg ge wn itvuti gemaakt lM lf4tni i t ilat wi lr d ug Hi HiiilHcbf lro pn die oor hil M M op dit roni veraCTMii In ilf richting r j lilj Io 4Hko duurt A utrijd iwi blfl lieid voort Uo boogtiii gingen lot drlaiiuuM ovr r in and i r lianthn b uttr ntorgtsiH warm tkw hoognn dpfloitM In onze handen In dm loop van d n 6 luaakixn wi VJfiO man o w ü oltifAerm gr vang n n viTOVfrdcn wij t loacbintTKt wcron Ilij d ii oorsprong Aer rlvliT k Hwltzs n Ar poging van dm vijasMÏ om on f ftankttn oni tv ir kk B rolkonion mittliikl Wij maakk n U n gtrvmtigfni u ti df vijand inof i in wanorde n ntg ri kkcn BKRLIJN 4 Mei fPart OUteren zijn voor het beluHid twdea van htt ambtelijk bericht omtrent de overwinning der Dait cbers op het Oostelyk oorlogstooneel extra bladen rondgegeven met berichten voorsien van de teekenen W T B De lierichion maakten melding van löO OOO gevangen genomen Rnasea Er wordt thans een streng onderEoek ingesteld wegens het valscjiolijk nitgeven van onware moded Aan het Zuidelijk P Si De Dardanellon I ONDEN 4 Mei V D Officieel Het volgend telegram omtrent de operaties bij do Dardanelten word heden nit Cairo gepubliceerd jn den nacht van 1 op 2 Mw zoowel als in den naekt van 2 op B Mei hooft de vijand mei groote airödknK hten onee iteHiBgen aan vallen Bteeda werden nienwe troepen aangevoerd De geallieerden sloegen niet alleen alle aanvallen onder aware verlieaen van den vijand af doch namen het offensief en verjoegen den vyand uit aijne stellingen en drongen voorwaarts op heCschiereiland Krijgaverrichtingen ter Zc i 1 uftt4M be MlKiM a lu tkm groud gi boofd MiMtcN 5 HM l rH l oeb o It Hul d iolaobe df Jiivo e ds North wardlH ijo In é Noord door t n t UilittdH u ondfcraM r In d u gro d 9 bowd IV tiF iMtBiug ii wi wki gftvé IM toestand k ItaUi ka UJs 4 Mei Pan l t KolnUch fUnng mtm d d 1 Mi i iiH ZUriub lk t iornai4 d luUia di ll m en jUKiLat uil a v Ku Iwdcaatooft u i dc aai um tUrvn da miuUHcr doch ook de Kuuing aicb by éif inwijding l xMtfu taa lift i tandlMH ld m yuartu lal vtT gdt rd bamam UM Hmm éu looafai bi it nd u iti itrtMli lulcrvi otioutMuKlkf inambala lil uiH AnnuoKio ata lecwtn deuaar ft M uitkti aal daordoor van n oigxoii karaku r ijtroukl onk fi TWi I Ub kAUr4L i rgadt rmg vau b Wi Te II uur il uurdl ik ergad riiig Wtfeua onvolialltgh i i vtrihwgd tol 12 uur I Il du uur ordt voortgegaan wii M InitiquUatlo a dm Itri r ctcliapor uui in ni d cirouialrt aii iKta Mluiau r van landbouw ih hivr Ui Murant u i wluit aicb uan by w Iwtoog vim Am h de Joug uurt Htnuitbt by M nigt iH awart O yi livl lulddi li Ut brtHtgiu U gOB de r Ijai u anrup d uttv oft aii aardappt lfo Ih gtTi gfUl fu te t n dl luaiituuwprijauiat k Minltit la voornewMia Ü nililkxm K au k IIX milli K i ttto In uitrraud eyn li lalou ultvoori u naai 1 uit i 4iland IMgU e witMYlaiid i a mi litMft by iHvtvaar i 4 u dv daar ooi vaH i ieido iuoxuuuuiynJa B vaa f 1 vwoi ik kl iaardapp i u mi 13 fiU voor d audaardapjH liiu l v prljanv autil klj t laag Im nug litfVtMT zag luJ gima mmtif lutiiiipnjM vaMigtwu ld 1 aardoor loub worét ti ttClutdt an Wf fvu paar iHlltk a viTuorsaakt aau onsu klfiuf aardai ltO Ti n h MiuiMur beboifl or iileivour l t Korgini dal b l bititfntaud goodkoupv antop H ltnt wi u u koHt van onaa buo rom pr vraagt d D Mlniirtn of m iimxlii uiiiprijxtn zijo gfnh ld uttiiult ikd oiH piyaotijguic la bH tduatvDuMl l wjrkoMHii ol df MlniHlcr ultl ui iK dal lli priJxMtijgHig op audi rc wljsv la i V ourkotmü ol tk MtniatOT tra aaazian van andcn Jvvi n mddt lcn do oadMn iading litH i ui g taaii dot KOiidfr ma iiiiiiii uilvoL r rtJaM U du liiunvuIaMMbo fii tijgt ii of d Mhilfrt r iH n ld 1 tt vuorkofut u hri d oykoupiitMlv iiandn aM iii uoriogMwtuiiWil uHtkfm ol tk Ulni li r twrtrkl m nbiuog dt uuubiiiiiic oor ifeii uiuoiv vau aardappfUii ie do vcrvalhm iMi hwr ttpkokaian 4 l Mnt of voor li i n obt van oritWi v da arj i Hüii isiifg va ixi k u U aodvrt k a M ii MitN4ii baar guwoao lovi itwyat UA Ai vi r V r k T raadt bij dra MIbUm aaaawat n g lMt i u M n opdat polt l twa o xiiwlwlK iirfU de ultvof HDg an f t ii cht maalrtifvlen nfet laag ir Uuuvé 1ti UhOtMk U IM ciasl d wo rati bebbvn M ik a Mlni ttiT uM aan nHidewcrking o ou brvkiHi dt Iwurgi oliiii fviuwi ehijw naar iM wart M u lUMfctii Ju iNt v nd ko Jt pr ov lef erttWk dooT k H iH r df Jont op A S 1 A r g o nid I oor iM pcrking ik r U pallng aa d twiwtN droutalro tot ongt Mitlft tarwebrood wordl h H olk r dat tt br ag Hi ia ultalullund op do rbd 9 dilawé Op groed van tfMai fai va dwricnndig n lK ti k Mpr vol dal brulobrood ulfriiuUt van oe obulld iarw a wl vttihv v roMftglaK met bloMi op dcadaiir alfiiau wordim gf Mm Uu cHi nader to dnuooiilrf4 mt varlooif xpr aan di JvatutT twee bruinbroodna Ook no tni pr h oaiaM dat hél euv van ball wltlveod n baU bruliiliroocl nift duurder noti Kijo dan bH e tft tan witbrood vMr ikni oorlog Itovmdiiti HtoPlf th arlM id r bèt i rood ten met inargariu en zond kaaa of vleMcjb Jii contrAlo op d bakker zat v rddr njwct onuilvoi rbaar xt n T n flelti vraa apr ol do MIAiM rvoortinwwf ia I k Ik t V I g e n d miV ni dat f iKM r do JoRg i ich i i crl k 4c van H i V i I k op d 4 oowif d r liourgfHviidiiHfi i tf voor do rbt4d r kteaao t do iD ch lo v H bfloft aaiigolrokkcn Ua boer