Goudsche Courant, donderdag 6 mei 1915

te kunnen bekoëtigèn uit don post voor levenfa midd len tw beeoWkking gesteld vtt hel Naiiiouaal ötounoomiité D grootato grief van de Kamer is evenwel diat de io4 ge3tane b dragen kunnwi worden oversdireden door de grootere befeocrften en dat de Minister niet vooraf een tfe et v i gevraagd Öpr nteent evenwol dat du gel leken nood een verontschuldi ng IS voor ïijn hanji wijM Terwijl hij het Ifovtwüen l eler achtte eerst juister op de hoogte zijn van de beiio ften in de ver schillende gemewUen Thaiw de koeten van de in de circulaire gfnoeinde levensmiddelen Die van de leveoemiddelen bulten het brood zouden zwr gering zijn geweeet De kosten om het brood te brengen op de prijzen van vóór Augustus 1914 souden 4 lulllioen per maand liedjragen voor de gehi le l evolkin Spr rekende evenwel dat du halve bevolking ervan zou geI bruik maken zoodat 3 uwlUoen per maand I zou noodig zijn en als nu nog de geI iixeenteu de helft lietaalden zou spr 1 I iimand hebben kuniben toekomen mvt d I 1 millioen welke hij meende besohikI 1 aar te hebben prijsdaling der graanreI kening of minder gebruik maken zoudien I de 2 maand tot t maanden hebben I kunnen brengen I Koimmde tot d motie raadt spr de I mtrekkmg daarvan aan omdat ook verI werping ervan een veroordeeling vaa de I aak kan lieteekenen onwïftt soimirige leI b n zullen tegenatemnK n omdat zij de aak zeil nk4 willen Besloten wordt Maandag weder te vergaderen Donderdag en Vrijdag niet Aan den htvr Duv a zeide do voorziller te willen overwt gen ol liet w o beiri ftende samenwi rkmg van gemeenten iu de afd yling n almog ondiTzocht zal kunI nfta wvrdeti lie lieer Schaper repliceerde E RSTi KAMIK Vergadering van Donderdag i Mei W opend ie 11 uur 10 I X oor itter Baron van Voorst tot I oorst I Aan de ord is het wetsontwerp tol I ijzigmg der wet op de vermogi nsbeI l iling I I te heer De Voö van Steenwijk I a r wijst er op dat de Minister o a wM I Vn blooten eigendom betreft geechlp 1 perd hei tt nwl zijn beginselen Spr heeft t r geen bezwaar tegen dat de Minister mil praetiwhe redenen een tegemoetko iiK ndo houding aannam doch den had hij ook die beginselen niet zoo op den voor K I ond moeiten plaatsen Tegen een iielasiing op onroerend goed heelt pr ge n iKwwaar mits z op een iiiHijke wi ze wondt gelM ven Spr liMt voorts liezwaar ernstig in Ie grijpen m ons lM la tlngstelsel zoolang de VilniHier het l arleroent niet na r tte tt ingPlielit omtrent zijn verdere lïelaatiugplannen oor spr vooral met het oog op de grondÜH lastmg Spr gelooft niel ilat MiiiiHicr l ertling oen dergelijk ontwerp OU h 4iben ingediend I e heer d A u mfa Ie van Bardenbroek a r veotigt de aandacht op eenige onrecinvaandlllgheden in het ontwerp waarvan bij tevens naderden vrees voorlal van bedrijven J o iK er Van Holthe tot lichten lib me Hil dat het in theorie volkomen jiulst IS onroerend en roerend goednaar litf Verkoopswaarde te helaateti InJe pr4i tliEljecliler is de toestand gell Kpr iHfdfoivro ger aantoonde zi er vervehilll ijne Minister trachte in de eerste plSj r die deelen van het vermogen I Iu ireflil n die thans vrij uitgaan I I Ie lieeren a n der B 1 e s e n enl an Waasenaer van Katwijk I e II V jjn tegen hel w o eri opperen vele I be vfnren legen de schatting I I hwr V e r f u I wijst er op dat bi Av behandeling van hot w o ia de TweeI dv Kamer de seherpste kantM r reeds I i afimiiaakt I Jte zllting diinrt voorl De liaven statistiek vto Londen l it Londen wordt d d 5 Meig eüd 1 Dat de ouderzeeor blokkad van Dul scli land liaar doef Hiuiat bbjkt uit de dr ikte 1 m de liav in Londen die gert eldtoe neemt Terwijl eenige ma den gek km 1 WKK man daar werk vond een getal dat I rwdw 2rjtK iMJVeii dat van verleden jaar I in Ufz n lijd was ateeg dat tlmnfe met 1 nog 501 man I De graan pak huizen zijn boordisivol on I tK zitten thans 21000 ton gelijkstaande I met HOOO lasl terwijl nog 9T last in s hepen lifei lie niei kunnen lossen omdat 1 er 4 n niiiute is in de pakhuizen Het torpedeeren van een Amerikaansoh schip LONDEN 5 Mei De Now York 1 I Herald bevat een artikel waarin wordt gezegd Het blijkt lv e langer hoe duidelijker dat het sTOomschip Gulflight niet doorzocht is en dat het zelfs geen order had ontvangen om bij te draaien Het voerde een groote I Amerikaansche vlag en werd getroffen I beneden de waterlijn bij helder water I President Wilson staat op vasten boI dem en heeft het gebeele volk achter 1 zich Hij moot bewerken dat Duitsch I land de zeeroovorvlag neerhaalt of I I anders moet hij hem zelf neerhaen t Hbld In de Noordzee I Men meldt ons uit Vlissingen Het I stoomschip Oranje Naussau pas I seerde op weg naar Vlissingen D ns 1 dagmiddag tusschen 2 en 3 uur een I klein Engelsch eskader Het voor I ongeveer tusschen de lichtschepen 1 j Gallopot en Noordhinder en stevende van het Noorden naar hot Zuiden Vanaf de Oranje Nassau was het eskader vooral met kijkers heel goedwaar te nemen I Het eskader bestond uit 25 a 30I schepen torpedobooten torpedojagers I kleine kruisers on schepen voor wa I ter vliegmachines Er werden geen I Duitsehe oorlogsschepen gezien I Het eskader Uet het HoUandscheschip totaal ongestoord varen Dienzelfden middag weril vanaf 5 uur teVlissingen Weer aanhoudend en zwaarkanongebalder gehoord uit ZuidWes telijni richting Het eskader kou om 1 dien jiïljingeveer voor de Belgische 1 en y ïhe kust zyn geweest en 1 heeft vermoedelijk de Duitsehe stel I lingen in en achter de Duinstreek I onder vuur genomen 1 Oorlogzeeongevalleji Wet 1 Blijkens het verslag der commissie van rapporteurs is het ontwerp oorlogszeeongevallenwet in de afdeelingen 1 der Eerste Kamer iu t algemeen I gunstig ontvangen Wel zouden on 1 derschoiden leden de voorkeur hebben i gegeven aan eene pubHekrechtel jke j regeliBg Andere leden verklaarden in het algemeen een privaatrechte jke regeling beter e vinden Aangespoelde mijnen Volgens de laatste opgave zijn in totaal sedert het uitbreken van den oorlog op onze kusten aangetroffen 523 mijnen waarvan 291 Engelsche 54 Fransche 32 Duitsehe terwijl van 146 de oorsprong onbekend bleef Naar wij vernemen ontving de Koningin op den verjaardag van Prinses I Juliana behalve van Nederlandache corporaties on vereenigingen van tal I van in Nederland verblijvende Belgen I waaronder ook van leerlingen van I Belgische scholen telegrammen en I brieven waarin uiting werd gegeven I aan hun gevoelens van dankbaarheid jegens Nederland Onder eenige fraaie bloemstukken die naar het Huis ten Bosch voor dePrinses werden gezonden waren erook van hier te lande vertoevendegroepen van Belgen i De Koningia heeft aan allen Haar Jdank doen ffverbrengen 1 TWi j DE KAM K ergadering van heden Geopend te I 11 uur 10 Aan de orde Ie de lirterpellalie Scha jper iKAri tfendie de levensipiididelen ei oii I laires van Minister I osthhma 1 De Minister heeft het gevoel gehad dat de Kamer ontstemd wae Het lag evenwel met in zijn bedoeling de Kauier niet goed Ie iK handolen Bestaat er i venwei ontstemming dan biedt bit zijn excutiwfl aan Wat den uitvogr van aardappelen lieI treft juist de Islgenbeimera moeten zoo spoedig mogelijk wordi n uitgevoerd De nardappelpoUtiek wordt gevoerd in overleg met de directie van dc n lAndboi w Aan de import van varkensvlet h is j I leiding gf even Voor afdoende maatre I gelen HHM t inen evenwel de behoefte kenI nen en nu kan bijv Amsterdam daaromI trenl geen inlichtingen geven I i veneens moet nion tei aanzien van het I vet op de hoogte der behoefte zijn om I lo kunnen ingrijpen Naar de oentraUsaI lie streeft spr door samenwerking te zoe kea net de gtaneentebeeturen 1 r zgn weer requiMtiea geda m Peer I Wjchmael hxel e o waar aanzienl ke soorraden wi bifcr en sigair ai opgevor 1 derd worden te leveren v6ór 15 Mei s I1 e schepenen der dorpen moeien de Duit 1 bchers vergezeJien l ij het ophalen van de I opgeeisehtü artikelen 1 llrthwiacht zijn van het Yaergebied weer e iige himdterden soldaten hier aan 1 ekooMjB VM acbe troepen hebben hen ver angeh 1 I IIYKG STrL 5 Mei part De vaan over de Belgische kanalen is nu weer 1 ferooienderfs heropend 1 r wordt echter 1 op de vaartuigen die in of uit het land 1 varen een strenge conlroU gehouden i leri n ia l ij LoiiHuel wwr een Bchip uu n wi rp n onderzocht t n de lading in 1 l c lag genomen Mon weet nu t waarin I lie overtR ding van d n schipper liewtond 1 Aan de U t8olK heide gaat het lliana i weiT gemakkelijk om in België te ktHwn U i t I u i k LtlK ü Mei part De ik lgmciic mwonerH vaa Ludi uwgvn hun stad nietmeer verlaten zonder Loostemming der DuUsche autoriteiten Men lieelt hier weder een 2U tal paarden die op hot OoöI li lijk oorlogfitorrein waren bii l etnaakl laan paarden handelaars verkocht Wij vitI nemen uit betrouwbare bron dat de I Duilsch © krijgsraad een persoon dm I trachtte een bom op de spoorlijn LuikI Hrus et te If gen tot 5 jaar gevangeuin1 stral heelt veroordtold I Door een Duitsehe patrouille werd nahy Luik twee DuitacJie Idaien iu I ur feerkleedflng aangehouden die van het lIront aan de Yser gedoserteerd waren en I üoo naar Nwlierland traebtm te komen 1 e Duitscliers tredi n teg ii elke vroem jdeling die de tad binnenkomt zeer 1 streng op Op de koimnandantur w rdl 1 men nauwkeurig ondiervraagd Mei r dan 4H uur mag mAn als vrwmdeling nu in Ie Mud vertoeven ij die aondw doel naar Luik gaan loopm ernstig gevaar gev gen genorien j p worden I Icnieid wordt dat er in de ziekenhiii n te Metz ongeveer 280Ü zwaar g wondo Duilselie militairen van de laatste ge eohlen m de omgeving van de HartmanB i ilerkopf VPrpleegd worden It ULIJN 5 Mei Part Uit binnenj ekomen l erichten uit Rome blijkt dat de I Oasleitnjkiieb itaUftainMche onderhandehn I gen spoedig l e liBt llen worden I t II Fr nsohe bron afkomstige nii died eeI lilden dat Italië reed ten gunste der I Triple l ntcnte beslist zou hebben loo en II wel wal volgeuH onze lofurniaties op de II gelwurtetiiaaen vooruit Op bet oogenl lik 1I is de notawiBöeling tusechen Weenon en 11 IlonK nog niet afgeioopen en zoolang l 1 zutks met bet geval i mag toen og 1 l op di inogrtijkheia vem eri vrwdzarienl I afloop reken n Deftnletlegc nstaande iiK et II de situatie als zeer ernstig worden lie II sohouwd en ziiUen de eerstvolg ende dtt I ften wel de beslissing brengep Hoe ze 1 j ook moge iillvallen wij zien Jiaar rustig II en koelbloedig tegemoet I I In wf lken geest de n devoering an I Anntinzio gehoudien zal zijii geeft het in I ler lew mei den medewerker van den Ma 1 tin uitsluit el Hij zeide Alvorens la 1 liö Zijne nieuwe wegen gaat bewandic en moet iMt ond Roinemscbe woord I erhaald worden Alea Jaeta l st Het verbond tuHHchen lyeide Latijneche natie is geslolen Tot vroobjk weerzien T ve i ranUri k leve Italiö I e Tribuna I en fliornBle d Italja verklaren nogn aal 9 dat het opge Ti der rei van dien koning naar Quarto aan den toiraland nieitft veranderd dat de Regeering haar eigen weg gaat en dat ImH van omlergnv = eliikt tielang IS of de Regeering wel of niet aan hel patrioHfich fsMfit zal dee niiiien Dit kan geen invloed beblH n op d I eindAiesiiwting daar befllotMtiJ is de vad rt landsche belangen lot eiken prif te zul j I len iKWoherinen I De Tril una imi kt hierbij nog op dat I liet opgeven der Veis ook niet het gevolg I is Y o een druk door wn der buitt n I landsche mogendheden op IlaliB uitgeI oefend en bet blad heeft daarmede ong I Iwijfeld gelijk I De Kamer president zal het feest bijwonen doch niet als vertegenwoordiger van bet parleniimt doch al oud arril al iiaan Over den indruk welke het opgeven der reis te Pan s gemaakt heeft wordt vamtaar benehl dat hierop geen commentaar geleverd wordt en men moet xwij gMnüatraf met last tot onmiddellijke gevangenneming De ei 5 tegen bekl die terecht heeft gestaan wegens knoeierijen met landeelen van de tram Utrecht Gouda as 2 jaar Beklaagde die op de publieke tnbonö aanwezig was werd daar gearresteerd lat d onderhandelingen tuMKlien Italië d l m tarwe en male der Regeering maar l Vbienri Uongarije haar beemdsginj iljOp dien poat kan de regeling niei i f nabij zijn t it Franiche 1 ron verluidt dat Italië zich voor de geallitMïrdcn hw t uitgeeproken welke l eriditen voorl arig g enitd wordwi daar de diplomatieke nota s tuasclusi Rome ca Wet nen nog steeda gewiaeeld worden en zoolang Ut nog plaata heeft bestaat er mogelijkheid op e n vrei tkaute oplossing Daarentegen moet de toeetaod als zorr ernstig worden gekenechetai Met ï egrijp lijke spanning worden te Berlijn nadere berichten afgewacht Desniettemin beerscht iT exn ruatigie bijna koelbloedige stemming terwijl hc leven op straat zich niet van het gewone Midersclieidl Natuurlijk verlangt een ied T dat de drukkimde panning een eind neme en klaarheid koine in den politiekcn toestand De verschenen avondblüden kwanK n een uur later uit dan gewoonli doch In belzen geen berichten uit Quarto IVrl Tageblatt verneeint ui Afilaan De verrassende mededeeling dat koning en ngtiering niet zullen divlnenien aan de onthulling van hei gedenkteeki vo9t riarrihaldl is hot onderwerp van den daig De Sicolo herinnert aan het volgende Salandra ontving het manuscript van do rede van d Annunzio met de uitdTukkelijke m edeeling dal dit geschiedde ter lezingr niet ter censuur T e rode was een rechlstroeksche oorlogsrede Als do koning on d ministers haar kalm aanhoorden zouden ze dadelijk de vijandelifklioden legen Oostenrijk moeten beginnen Zoo lang echier do onderhandelingen mei i loHtennjk voortduren wilde Italië niet op iK z wijze een breuk verwekken Of dal nu workelijk de reden van het wegblijven der regeering is ij daargdr len Naast de gobeurlenissen in Furopa voreiHcht intiiösehen dï jpr erige beweging m Tripoli zeer de aandacht der regeering Hij de laatste gevechten in Slrk sneuvelden niet minder dan IM officieren en 2 V soldaten liet aantal gewonden Is nog belangrijk grootor Uet is niet ie overzien welke gevolgen het voor de nieuwe kolonio zon hebben nis Italld ook m uropa oorlog zou lieginnon De I opolo AomaAo verklaart de niotileelnoiuing van koning on regeering aan Je CarilAlditeealen hiermede dal noeh Je koning noch d niinisterR gelegt nheid hebben de lioofdstad te Verlaten De forrière d Itaiia wijat op d ontzaglijke nourveuKt spanning onder het gelieehi volk Tiet blad verwacht dat de re oerlng iets zal zeggen om het uiternt opgewonden volk te kalmeoren De Maltino schrijft Italië door eefde sedert do stichting van het koninkrijk ninumT Vn zoo vreesolijke crisis Do legeerinif d edi verstandig do plochtigbeiö ie Quarto niet Hij te wonen daar zij het karakter van provocatie zon b bl en aangenomen ruMten Spr hoopte dat de Miaiister met onder den indruk U geraaiit dal er ats ge olg van de Ijelde leeningen voor 137 millioen w zaïuen zooveel geld is Voor oorbgeuilgaven zijn roeite LW iinllioen gevotnerd voor civiele uitgaven 60 uHilioen Indien dit jaar de mobilirjalie nog niet gucmchgd is zal een nieuwe loening moeten wtirdea gofllotelï Het Htandpunt van den Mhilst in dezen Ib nift ol te houden Het verlies op tarweineel dat tioor de Regei ring g4 ledm wordt is zeer groot Spr zou het veel beter vinden al hel brood dat gebakken wordt in prijs te verlagen omdat d vrees groot is dat u nu bedo ide broo i niet gegoUn zal worden De Miniwter kan dan iitist zoover gaan i do schatkist loeiaal Do heer T er Laan e d Rj tterdani U ireurde het dit de Hegeering nie4 voliloende de hMid Ueudt aan do uitvoerverbo n De vergadering werd daarna verdaagd tot Dond rdag half 12 m A H g T f fe H I ü H T K N Gouda 6 Mei igisGRANEN Prijshondend Tarwe Zeeuwsche ƒ 1525 5 75 wmdere ïito 14 ƒ 15 Alwij ƒ 11 5 Polder II 4 ƒ 11 50 Buiten 1 landache per 70 kilo 11 50 12 Üerat Winter 9 5 9 75 isomer I 9 35 a ƒ 9 50 Chevalier 10 75 a ƒ ai 2 Biiitenl vocrgerat per 65 kilu ƒ 8 50 ft 9 Haver per H L 7 15 7 VS Per 10b kilo 15 50 i 1580 Hennep I ftd Buitenlandiicht per 50 K 1I0 9 50 1 ij 975 ICanariezaad ƒ 19 i aa 1 p H L K arwijxaad per 50 Kilo J 16 § 0 A ƒ 17 25 K oolïaad 13 50 a 14 I peillL Erwten Kookerwten 16 4 Ï7 Buitenlandsche voere wten per I So K ilo a Boonen brutne t boonen 16 50 4 ƒ 18 witte boonen 1 34 i as Paardenboonen 11 75 I ƒ Tl 35 Üui nboonen ia 4 ia 50 Maïs per 100 Kilo Amurikaansche Mtxe 1 ƒ li 4 11 2S Kleine ronde 11 75 4 ia 25 Veruakkt Melkvee goede aanvoe handiS vlug prijten blijven er hoog Vette varkenSf red aanvoer handel ffUïtvi 3S 44 Cl per half K G Biggen voor Engeland red aanvoer handel matig 24 4 26 ci per half K G Magere Biggen goede aanvoer handel lag 1 80 4 3 25 per weck Vette Schapen aanvoer en hnnf van geen heteekenis Lamineren goede aanvoer handel vlug 3 a 16 Nuchtere Kalveren goede aanvoer hand 1 vfuH IC k J 18 Graskalveren aanvour handel matig ft Fokkalveren 16 4 28 Eieren goede aairtoer handel vlug poi 100 stuks 4 25 4 475 Kaaa aangevoerd 95 partijen handel vlug te kwal ƒ 50 4 51 ade kwal 47 4 4 f Zwaarden 53 4 V 1 Moordhóflandsche W a Botar milige aanvoer Handel matig Goeboiert 1 40 4 1 4I Weiboterl i ao 4 30 7 Gemengfle Berichten De karzerftolirand lo Delft Het zeer qitgehrcido onderzoek ingesteld naar de oorzaak van den kazernebrand te Delft liot ft naar de N ft vornefint tot dutworre niol het gewenschU roHiiliaat opgokwerd De van brand Iichling verdachte miliIniren van wif er enkelen zeer lang in V oKJirk opi g arrest hebbeii doorg raöht zijn thans allen ult gelirek aan bewijsoiilslagen f VlHchaanvo r Men meldt uit Dt llzijl d d 4 Mei aan Do l el De aanvoer van visch neemt hier langzamerhand toe Zoo kwanwn hier gisteren twee vis9ehei s clie M n binnen BeHipjKT J Toxopena van bier had een partij levende hot welke voor 12 on l i cent por pond berden verkocht Hel andero ussetiersschip de Speculant van Ditznin otT o n partij groote h ng aan wol kc n cent per tijg opbrnrlit Bouwvallig luiifi Men schrijft on ml Haarlem Dinsdagavond hoorde oen bewoner van de Minnebro iiderstoog i en geweldig leven Toon liij ging zien wat or aan do hanii was l emerkte hfj dat het dak van liet tegenover liggend htiifye was ingestorl Dit byisji dii nde tot bergplaats Door een of andi re oorzaak die nog niet bi keml ih gewordeit het dak wa wel uj slecblen toes tand is hot ongeval geHchied Het lasorten van hot ilak alh H vioi naajr Wnnen maakte dal de l ititi niii irr In do MinnebroedersU og ging voorover hollon èn gevaar oplovtTdo niot nlleon voor het verko r maar ook voor het legenover liggend perceel 408 SiVaTö LiÓtEIIIJ 4 KI Trekking van Donderdag 6 Mei j l rijs vmi I 25 000 7715 i 1200 88 2 9560 17228 Prijzen van f 65 94 196 SÏO 026 634 670 852 1056 1081 1109 1157 1361 1780 1809 1835 2355 2507 2765 2796 8020 3400 8634 8687 38 5 1925 4096 4T53 1319 46 34 4707 4755 5382 5910 6222 6628 7078 7139 7S39 7320 7589 7780 08 J 090 8604 8878 9431 9805 98 12 989t 10238 10393 10369 10730 10971 11660 11720 11943 12134 12141 12264 12353 12444 12601 12691 13166 13346 13466 14524 14859 1567T 1 5694 15855 16011 16086 16171 16771 17017 17073 17231 17375 17790 1782 1S203 18212 18324 18334 18503 18554 18619 19341 WIK 19457 19613 19611 20084 20076 4 kl 3 lijBt No 6566 m z 0565i no 17520 iu a 175S0 Biirxxieri lorxca öroot verlof der oudste landweerlicliting Nat aanleiding van de daaromtrent loopende geruchten kunnen wij uit goede bron mededeolen dat eerlang een besluit kan worden tegemoetgezien waarbij do oudste lichting van de landweer met groot verlof zaTworden gezonden De datum ia nog niet vastgesteld Belgische arbeiders I Te Vlissingon veitooft een dagelijks aangroeiend aantal Belgische arbeiders die uit de interneeringskampen elders uit ons land en uit België komen on door hier gevestigde FranBche en Ëngelsche plaatsingsbureaux zijn aangenomen doch door het stopzetten van het passagiersvervoer gedurende de laatste weken niot kunnen vertrekken Deze arbeiders worden aangenomen voor Franache en Engelsche fabrieken in allerlei industrieën waar door het onder dienst komen van vroegere arbeiders gebrek aan werkkrachten ontstaat en meldt ons uit Rotlerdam Om half vijf arrivoerdo hier het stoonwchlp H laMcr Aan boord bo onden zich kapitein 1 Hoog de iH iiianning ztjnd 8 man van het tooniHchip l iora dor Kon Stoon bool Mij ote Anrsterdam Dit schip was 3 April bij llartlanacape gestrand en versaan De lienianning waa naar Kngeland gevlucht on daar door mihtoiren onder I ewaJclng gebeld van 25 soldaten Daar verbleven zij tot het laatst der vorige week Zij werden niet In verhoor genomw Waartoe dit oponthoud diende is niet duidelijk Over de l ehandellng viel niet lo klagen Waarschijnlijk zal do Ijeinanning dezen avond naar Amsterdam ver trekken Onweor To Zlj k rveld Z H word gisterenmiddag lijden het onweer een koe vm ilen landbouw pf N van den lierg in de Holdo è xlood Schfp gezonken Do ftloppboot Willem iSorenlz van ie firma Kuilers die hodi nuiorgen in de Wfilleiitshiizen la g wonkon in van middag door iweo l okkon gielioht Hetwordt heggepoii t ohi op de flcheepB wprf tu Amstordam gerepaiperd to worlien Boschbrand Do ontploffing te Rottorda tJintn nl hot ornMig ongeval aan de I trouwerij d Or njebooiii te RoltordaniriR ldt de N H Ct de volgende hijzon ierheden In dio kelder waren op dat oogenlilik nog Ui perHonen werkzaam P n dier worttftitMlen verteUk dat do ontiJfl offitig vfin lie leiding plaats had op een punt waar Iwe aaiigriHïwwio on ooii daar boven gelogen kelder sauwnkomofi Hij hoorde wn knal zag witte amonmkdampon te vortrHchijn konien en nam de vlucht De ingenieur f Hanhart uit Zurich ond r wlen toezicht men liezig m botonvQlen te maken verklaarde evenwel dat de li iding gesiironpMi is ter plaatse wfar twtMf itK t pakking omwoelde eintlen liiH nkomeii Zoo ra hot ongeluk gel eurd wa haa lle men zïeh de ieidiing af te schroeven toch kon men niet voorkomen dat eenigelionderdwi kilo ajnonlak ontsnapten on gauHoh de omgeving verpwtton Kenige werklieden baddon zich reodtt dadelijk in veilig wHd gesteld door langs k n grond naar buiten te kruipMï andoren werden met groote krachtsinhpanning oa levens vaar te vOorBchl gehaald Rijzondor onderscheidden zidi hierbij de Duitftcher H Kiihn oen kuiper Itaafi wonende aan do Prins HendTikka j do de tiimiH rmanrfiaas Lieahout ovenwns op do Prin h Hendrikkade woonachtig en de inachiniBt Van l ck uit de Oeneraal an dor Heydonstraat Dadelijk wa naar alle zijden om hulp gotolefmieord mot hot go olg dat verHohenen di rodd ngwhrigade de genee hoeren Post Sohtttle Van Dantïlch Doe J jaatste Berichten Ann het Westelijk Front 1 PitVJlIJS fi Moi Ut t coinumniqué van l Biftteravond 11 uur luidt Ue dng vor I lifp kalm In België nanven wij Dinadag en vijandeliiki loopgraaf t n nchovcn onze I linies vooruit tusachen Xteernc on Het Bas t in onzer handen is DuHecb aanvalten in Champa e en in Arg nn misinkton obeol Er werd hevig g voc t n tuascbea de Maa en de Moe et X lfi puttBcher diedi n een krachtlff n aan v op ef Epfirgefi en bet Bosch van Ailly De eerste werdi door ons Wgeslagen Bij do tw6odle kregen dvle vereenig de regimenten vasten voet op den heugel Wij hoftljeo een tegenaanval g aan wftarhij wij do lM lft van de hooglo hernamen Wij nanien twee Unies loopgraven in het ho ch Mortaiare en t oegen drie tegenaanvallen a Wij maakten wedproui voortgang b aan den Noordelijken oe er van de F eCht in den I Izas LONDI N 6 Mei Omcioel De tooetand Is dezelfde gehlevwi Bij heuvel 6 waar thanH gevochten wordt hebben de DiïitReliers in den ochtend xsvci behulp van giftige ga sen voet gekregen Ten Oosti van Yppren werd een zwakke aanval gedaan welke oorafg gaan word door het gebruik maken van giftige gaeson zonder moeite afgeslagen Onze artillerie bracht ten vijand hevige verliezen toe De Duitschers lieten een mijn springen bij t4iv m y waarbij zij gebruik maakten van gamen en vl f man vergiftigd werden OVerlgeOT uk alle ptisfingen van den vijand In Belg VAX m GRf NS d d 5 Mei part In de Belgische Klenipen laten de Duit ehoTB bevolking nog niet met rust Tolegrafisch Wccrheiiclt van het Koninklijk Meteriologtsoh Instituut te DE HILDT Hoogste barometerstand 773 6 te Memel laagste barometerstand 756 6 te Bodd Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige vernndorlyke wind meest zwaarbewolkt waarschgn lijk regen of onweersbuien aanvaitke lijk vrij warm f B DÜUGIEKLIJKE STAND GOUDA i IKJIIKN i M i I vi Koiloa Johaiiiia li V J M Mul en M A Zuijdvfid 1 Arif z V A v Leeuwen en W van Ier Draftl r oenraad Alexander t raiiciacus z v W V ZielliorHl e T A Honker flI TKIlllWIl i Mei N van Wijk en M J Spee W van der Willik en M van llraenm S de Wit en W A Haverkamji lIVi Itl KDKN MM 7 van Vllel 24 j I EF KIIWI IK IIOR N Johan z v L A V weij n J H Balj lIulbeH i v J h Jong en f Verburg CIVHU KDEN L C Boon 1 j J I van Duiken echCg van K Plak 541 I OHroWD A J van der Werf en I K de Jong D J Kraan en K van I Ho gt T e nieuwe f o tennjksche leening 1 IIUDAPI KT t MeK Zaterdag zal d I prospectus van de staafsleenïng worden I gepnbliijwrd Df minister van TinaneiPn I zal twee soorten van le ming n uilgnwon 1 l n r ifl rente legen de koers van 91 met een H Jarigen looptijd en niet c n ferteerbaar en een zesproc toorlogsloening tot een koers san 97 procent niet con ferti rbaar voor Mei 1921 De inteekendng zat plaats vmd pn van 12 tot 26 Mei j MÏTN8TRR 5 Mei Part TTit Rome wordt aan de BaiyoTBche KorreRpondenz geseind dat alle gezanten bij den TleiliI gen Rloel van hun r eeringen de opdrax ht heblien ontvangen op hun posi te blijven wal o A inoge gel euren Ullmatum aan China TOKIO Het ultimatum van Japan aan China ia thans overhandigd en geeft een iMvlenktijd van 4K uur Het puWiek is jfe en gelooft dat en I krachtig militair tsj n den niet noodig I zal zijn STATEN GENERAAL TWF KDK KAMIOR Vergadering van 5 Md Vervolg De heer T y d e m a n v l sprak zijn he reemding uit over de circulaire van don Mkiifrter van Landbouw van 24 April in hoofdzaak over het bedrag dat voor de hroodvoomSenkig zal moeten worden gevote Td Wel is e n pont aangenomen van Ptfrijs l ficht d t md Tarksch regitoeiK i rateti d is geém ia de operattcê oa Itij dtDardanelWi iM geallieerden maakten meer dait dulxetw gevanseneo Hun vtool I Ij0 ul rdtwd4 éo forten en kunpen 8U de Turken De actie aan de Dardanellen UH foreeeren van dfe Dardaoellen widernomen door de Franschen en Kngelrtcl Ai ÏH een zwa re taak zooaja flian volg OB huB pera laatut refioemdm meer en iiMHT gaan inzien Alg ttcli 4diiHi van de strijdkaneen en in4Htair t verliondiflg n hewij de topografie van d n landstreek hoe inoeili on waar die taak is In het bijzonder geldt dat voor ïallipoli Wanneer men alleen maar liW gedoc lto beziet dat zich ultwtréfet over Migeiveer 40 mijlen van Kaap l elles U t Hulair en oen zcor afwissoIwndö ItrciKlte heeft dan begrijpt zelfsj m IMc ho gemakkelijk hot is voor den ver fce ger om zich vaat te zetten op de ninalle gedeelten en hoe moeilijk hot is voflf den aan lifK r om dan de brecde gederlteii van het schiereiland te bemachtig n Lange beuVelriion strekken zich over het eiland welk heuvt l8 echter bouih 1 X 0 en meier vo hoog zijn en de eigena rd tgh4 i l heliben dat ze nomB plotseling ttlell afvallen Inagefm dien opmarnch voor wn leger bemoeiilijken en het aanbrongVn van batterijen in die natinirlijke vei tingiimren bevordieren kan Aan de zijde der ÏMr aneHen isijn die BteÜlen zeer veelvuldig ZJj lau n aan de zeowijde geon meter strand of vla uv kuststrook open Vlak lartS ifi er zeer weinig In C allipoli en de i enigrifr hoofdweg mag nauwelijks aanspraak op dii naato maktni Hij Biilair zijn reekaen schansen en versterkingen indertijd door Fransche IngenU iir gcdurend v den Krlnioorlog aangelegd Zij liggeH dwars over de lan eiigle Hmsehen dp golf van Xeros en de Zee van Marntora Ulo linie van Bulair versterkt door dtt forten Napoleon Victoria en SuUftn zoudon al waren zij in bet bexit Van de I ngelMclien toch niet kunnen verhinderen dat uil KonMantinopel ih Turkeri troepen zöu den kunnen i ndien Mar andere ged s lten van flaliipoU ïietzij vla apftaki of 1 ia Knofl Krijs verrichtingen ter Zee n K kend Htoonischip Iti den grond geboord Uit Kopfii hap wordt d d 5 Mei gedeind i en onl d end stoomsehip van ongeveer CAKi lon uit oostelijke rlehtingko niend werA eergisteren En de Feh narn j Hielt ten Z W van Laaland door eep Düitflch oorlogssc4iip in St grond gobooj d H Duiteche sehlplg t twee aclio tèii af toen het wtooin hip niet stopto De zwaar gf troffen etoomboot zont na een half uur Naar de Loknl Anz uit bevoegde kringen vernwmt liotn ft Iwtt hel ZwtH dschestoonischlp N anadis dal aangezien helbet bevel tot bijdraaien niet opvolgde door hW Duitflche wachtschip wenl geramd en zonk De bemanning werd g red en l vindt zleh te Kioi I BelgisclM ziekenverplegera I Het ïltVIg Informatie bureau ontvangt wededeeling van de volgende nota van de K neraio ins ectte van het lUdgisclie i gtt lezleii het tpkort aan brancardiet j van n dk nat ontheven in vredffHijdl j lieb ik de r u te verzoeken do noodige ► fvelen te geven aan de werving lmreeleii opdat dn ze de toetreding tw staan i s voor ilen duur van den oorlog van allo Helgcn dn verlangen die als infirii i r lwancaAdi T ziekenverpleger dienst tt neUM f ièdlon zij niet wegien han oudentoiii Kijn opgeroopen in acileven dienst of indien zij alhoewel ongeschikt voor den oorlogsdimst voor dat werk bruikbaar zijn Aan deze luftiischappen na dat zij oone to tCfHfin voor den duur vau den oorlog hebl en get H kénd zal de ioodlgc oplei ding lteg vew wowton De Iwuding van Itaiii De orreHpondtnt te Milaan van da Voss jtg itH idl uit iK trouwbare brwi M rnoinen te iMdiben dat men reode gis tere ïnidklag In rijgeeringskriii on te Rotttei van dé Dirttsch Ooslcnrijksche suacpsxHt san dt DoCTiajMs ktmnis drot g VemiOeA Kjk hel ljen de l orlchlen van h t Ootrtt lijk oorlogslooneel op do bigrfulten van den ministerraad invloed gehad op het oogenbiik hebljen de hoogere mllltairo fcpingen die st ed tegen den oorlog gekant waren volkomen de overhand doch Fiaiisehe invlooden werken hk I all I macht en wenden daarbij do grofste leuj ens aan e S ani a meldt in de avondeditie dat in KwiK buitengewone opwinding heerscht in de stad 4 y het in dö eerste oogenhllkkon een comph te razernij nu echter wordt het rustiger on begint men in te zien dat het bcRliiU van den ndnifllerraadi hoofdïakeliik lietrekklng hei ft op liesprekingm van Sonnino met de g zant van Duitschland en Oosten ri ik Hongftrije IN afgevaardigde Clrmonl schrijft in d Stampa dat men den indruk heeft dat do neiging bij do Itali ansche regiooring oni aan den oorlog deej te n Hnen l elangrijk geluwd if men zou echter overdrijven indien men wilde beweren dat de oorlog verniediw Is dooh men kan rustig zeg i gen dat de oorlog niet zoo nabij Is alai hij nog ZatenUg scheen te zijn De t Berlijn uit Rome ontvangen l l richten geven aanleiding aan te nemen initaa i an Ijceuweo de directeur van de N d rl MaatMohappij tot Alf vtueoue Dienst verricht ing de heer K Lünlg met vier handijrancards on een rijwteibrancard van Kerste Hulp bij Ongelukken en van d a dienstverrichting en de noodii g4 verliandtronmiels Hfl personM van de reddingsbrigade s l em Koniga eo systeem Vajen Het jHT iono l heeft getracht de kelder bmDon te dringtin doch moest wegens onbckf n ei nMrt do Htuatie terug li en van de drie slachtoffers ran het ongeval zijn op last van dr Schutte naar de algemoeoe l egraa plaats overgeliraeht He overbrengen van don workman A Hillen van do Fersoonshaven naar het lekenhuls geechiodde niet zoozeer tfegons het iiudeinon van animonlfUtdampen ais wei onKÜBt deze man inwendig ge kwetst IS en vermoedelijk een paar ribl on gebroken heeft Hij bevond zich op een bovenverdieping toon hij de ontsnapte Vimiioniak rook en loen hy oen goed h enkonK zocht viel hij door oen lifl at Stadsnieuws GOUDA G Mei 1915 Goedkoop brood en meel In de morgen te houden Raadszitting komt aan de orde een verordening regelende het verkrijgbaar stellen van goedkoop ongebuild tarwebVood en tarweraecl als gevolg van do bekende levensmiddelencirculaire van den Minister van Landbouw d d 24 April De verordening bedoelt hier verkrijgbaa te doen stellen een bruin brood dat kosten zal 12 cent per K O De hier genoemde circulaire en dè wijze van uitvoering daarvan heeft al heel wat stof opgejaagd omdat op deze wijze van voorziening van goedkoop brood nog fl wat is af te dingen Do hoofdzaak waaiover de me© ningen zeer verdeeld zijn is deze dat het tarwebrood van de samenstelling van 12 cent per ÏC G voor oen geregeld gebruik vbor men cheljijk voedsel minder geschil t is Uit tal van gemeenten wordt die klacht gehoord De burgemeester van Diemen deelde aan den Miïiister mede dat z i brood van uitsluitend ongebuild meel gebakken door de bevolking niet gegeten zat worden daarom hij den minister verzoekt toe te staan dat 50 pet tarwebloem zal bijgevoegd mogen vporden In Schi édam daarentegen meent men zooals vandaar wordtgen eld een zeer goed brood te kunnen bakken Een vakman l ier ter stede is weder van tegenovergestelde meening Zrjn oordeel is dat dit brood bestaande uit tarwem eel gist water en zout onmogelijk voldoen kan daar de bestanddeelen op den duur storend werken op het lichaam De uitvoering der circulaire is nogal omslachtig daar in de thans voorgQ stelde verordening wordt bepaald dat de contrdle zal moeten gesohie en door een controleuren een administrateur beide volgens het voorstel te kiezen uit het personeel der Coöp Êroodbakkerij Ons Voordeel welke kenze naar het ons voorkom met het oog op de eigen zaken drijvende bakkers niet bijzonder gelukkig is terwijl de koopers van het meel het eiken avond van 7 9 uur voor één dag tegelijk het benoodigde quantum naar gelang van het ten hunne name staande aantal broodkaarten kunnen afhalen aan de bergplaats van Ons Voordeel Hot kan de bakkers niet aangenaam zijn den hier voorgestelden controleur toegang te moeten verleenen tot hunne bakkerijgen en bewaarplaatsen huner voorleden en hem inzage te geven van de boeken en aanteekeningon waaruit hun inslag en verbruik of verkoop van meel kan blijken Wrj oaeenen dat de controle die hier noodig wordt geoordeeld beter in handen sou zijn gelegd van een ambtenaar Ook de wijze van verstrekking komt met de praktijk van het bakkers bed rij f niet wel overeen Wij voor ons hadden gaarne gezien dat indien do omstandigheden het noodzakelijk maken dat goedkoop i brood wordt verkrijgbaar gesteld dat daarvoor getroffen ware een uniforme regeling waarbij voor het gewone brood een lageren maximum prij werd gesteld gelijk aan die van normale tijden en dat de Regeering het tekort op haren graanaankoop ontvangen overnam Bioscoop Gouda Vooruit Het eerste nummer do natuuropn me uit Normandië geeft een aardige kijk op dil land en de levenswijze der bowonora Het hoof aumnter De Schanddaad van een ander viel zeker erg In den smaak Dit dranta om kleur opnaoM be ruwt hoofdzakelijk op de sprekende gelijkenis van twee personen Montbal en Si gurd De eerste die In geldverlegenheid I zit verlooft zich met eea schatrijk meia nadat hy eerst Mrekkingen heeft aangts knoojrt umH efli avontuoreter de zuster an Stgiird Dit maaje Clarli ae die zich nu verlaten vodit zint trouw door haar broeder bijfeetaan op wraak Na allerlei intrifeee komt attea op t hiatHt nog terecht He kotnlache nuiiinier waren heel aardig De lucfateimgflo in Gouda IX H Co rtMiiiie Hodenniorgon half acht ia in de kapel in het Vluchtelingenkamp een pleditigen dienst gehouden voor d H CMmnHnie waartoe 72 jwigens en uieisjee van het kamip worden toegelaten dfe door bruidjes werden ifinnengeleid terwijl de kleinsten onder hen strooiden De H MiH werd oMiedrageo door den WelKerw he T pastoor Tack ftaarbügearisifeUi rd ais diaken door den WelKerw aalmoezenier pater Daalberg eqt alswbdiaken door den eerw kapelaan meijer DoÖr de jtmgeoe van het koor van de kerk van den H Joeeptf word de Ciregorifwnscho mis geaoogen Na het l vangoHie te liebben verkondigd bracht pastoor Tack da aan het Comité voor hetgeen voor de Betglscfap vluchteting i hier ia gedaan Na hei einde vut dnt D nH Wf den ie kindieren mot de geeatelijken g pholographeerd waarna de kinderen In proaftHiü naar d eetzaai gtn en waar een versierde tafel gereed stond De Ij ndeMn heblkon zieli daar tegoed godalin aan ciiocolaaJ en krenteitrood waarvoor door het Kanip was gezorgd terwijl slnaagapp eu en boiilxms door e m vriendeii e i on g ofster Ijeschikbaar gesteld de vi jjugde lii r kindeTMi hee t verineerdeKj In iien namiddag zijn de kinderen nog onthaald op gebakjes en chocolade terwijl hen als een herinnering aan dezen dag 04 n kerkboekje werd aangebof n Van Baron Vat Tuyll van Seroo8lc0rken die aan de invitatie om teg woordrg to zijn geen gevolg had kunnf ge eo waren een paar fraaie planden In iiloei toogeztmdPn ho kerk waa hedwiraorgen door tien heer Stoensnia wel lllend roet groea verHiord de heer Imniink heeft gaanw den difioh met bloemt cti groen opgevroolijkt Sportieve itwlkkeling De Commiseie van het Vlucht dbigenkamp ia er In gewlaagd door apart enftpol aan de Beigen wat afwisBoling tege on Gedurende vier middagen per week Mhandag Dinsdag Donderdag enVrijdag van 2 tot 4 uur wordt aanh Belgen onderricht gegeven in hei roetlialspel het korfbalBpel en in tumea DithoHchiodt op het Sportterrein ondw leiding van een der leden van Otympla eendor leden vSn SsJït en e fl BelgiscKX lumer pann4Bg i onft Vrijdagavond a s al door een drietal dames en een heer Belgen thans te s Gravenhage verblijverid een avond gegeven worden van zang en declamatie iiM t begeleiding van vlooi en plano Varkens en VarkeMvleescH Men meldt ons uit Den Haag Door bemiddelinK van hetBijks Centraal Bureau tot regeling van den afzbt van varkens en varkeuBvleeach worden deze week de navolgende gemeenten voorzien van varkens Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Nijmegen Haarlem Arnhem Groningen Dordrecht Leiden Alkmaar Amersfoort Bussam Enschedé O o n d a Zwolle Zeist Zaandam Zotfen Totaal 2706 stuks Vermoedelijk aal don in d volgende week kunnen worden begonnen met de voorziening van die gemeenten welke niet door tussohenkomst van den Nederlandschen Slagersbond de benoodigde varkens kunnen ontvangen Gymnastiekvereen Excelsior Op Zaterdag 8 Mei des avonds fe 8 uur zal in de zaal Kanstmin der Soc Ons Genoegen door de Gymnastiekvereeniging Excelsior en de Dame8 Gymnastiekvereeniging onder afdeeling van Emehior Dir den heer J P Boot een uitvoering Worden gegeven Hot programma bevat een 12 tal nummers vrije en orde oefeningen waaronder 3 voor de damesafdeeling terwijl tusschen de verschillende nummers een tooneelstukje zal worden opgevoerd Na afloop zal een bal den avond beluiten Visoh als Volksvoedsel Naar wij vernemen is bij den Bnrgemoester dezer gemeente bericht ingekomen dat de vischaankoop te IJmuiden kan plaats hebben zoodat hier ter stede thans heden of morgen in de daarvoor aangewezen winkels de aangekochte visch totdenkostenden prijs verkrijgbaar zal zijn Rechtszaken Oplichting De Rechtbank te Arnhem heeft J H M ingenieur te Nijmegen wegens oplichting veroordeeld tot 1 jaar ge Voor de groenledistribotie was ntet vol I doende De grenzen moeaten voor de aardei 1 len w er open ontdat dit artikel niet In hel land kan l en daarvoor ia e te M l van Spr heeft echier met m oes I wn eind trachten te maken aan den oon 1 aenlenzwendel Hij vroeg aan de ou 1 wers boeveel aardappelen ze hadden te I miswen en tot welken prijs Toen hij At I tt isi Iteeli hij op grond hiervan den pri s Deze va t8telling van mai numpri i j voor den uitvoer is mede ge ihied om I prijs 4tijging in tiA binnenland te voor 1 komiMi iMi die priiaeti ng is daardoor I ook voorkomen De ondervinding met I andere levensmiddelen opgedaan heeft ge I lei rd dat het niet VRrtlstellen van n axiI nium pnjzen voor den uitvoer prij68ti ging I in het land tengevolge had Het iiwken I van oorlogswinstpn in het buitenland kar I Z Kx met voorkomen I Het uitvaardigen der tweede circulaire I die van 24 April is niet eon gevolg 1 dn de aankondiging der Rotterdeaasche I UMvtmg Hij meent dat men eer reden I zou hel l m om te klagen over te groote I voortvarendheid zijnerzijds dan dat een prikkel daarloi zou noodiig zijn De oouimissies welke dvn Ministervanvoorliohlmg dienen I e9taan te veel uitl laiiglieM enden zegt men Doch nu wijst pr als voorbeeld op de commissie voorhet hlroo dit Itewtood uu do l ezitterft an stroo zij die l ehoette hadd ai aan troo en arlieidera in de strooindustrlf n wal de voorlicliling van de Kamerlielretl de laatste nota was eenvo dig 1 n eijlernota BodoeUng nu is zulk eeo I nula ied re maand te geven doch daar I naast zal een liereden eerde nota worden I MTslrekt over bet eerste kwartaal van I hel aar Het wltdraaien van bee tworlel suiker zal nooit liet rattineeren kunnen I j Vervangen Verleden jaar was spr tot 1 overienstemming g ikonien ond f pre sie Hij beeft toon het witdranien an SO 0001 zak toegestaan imm is ev wel i jverder dan 0 000 zal gelftmen Nuevenwel mag het witdPaien alleen gesehn cb n met toeaenmang deis MhilBtera In deze iM pa ling is geiiomen ingevolge I e ii goed gedoeumenleerd etoog van den I voorzitter der Vereenlglng van Bniker 1 Eiilirdtanten i I De prijzCTi van erwten en boonen zijn I niel bijzonder opge4oopon zoodat geen I mlvoei vitIkxI noodig was Spr wil n I eker deel van d en voorraad legen zeI Mt i pnjs be8cbikt aar doen atellon en aanzien van bet varkensvleesch zal I v afdoende regeling zijn U Ireften on 1 d T iiicdeworking der burgemeesters om I dal met lil alle plaatsen een slageraor 1 b nifiaiie IH en niet steeds waar de c wel f bestaan voldoende medewerking w rdl 1 gel oden o a wegens plaatselijke r zie 1 Ijes oor de exi orl is nu pCt van i d varkens tiestemd maar de predttijk 1 geeft nog eenige spelmg Hierop kouil spr tot het brood Hy ment hen die van g0L dkoop brood willen genieten dn moeite mag worden op ulegd dat ij ich aanmelden Zaandiaoi 0 a wa s het daarmedk eens 1 De iH zwaren tegen bet eten van bruinbrood kemk spr natuurlijk In om nu Jlol verlaging van den broodprijH te komen onder dat uitsluitend briiinb ood ou nKH ten worden ge eten m de prijsvan l ruinbroodi ix nx laag gesteld zoodat i halt briiinhrood hall witbrood kan wori Jen gegeven at die eetbaarheid betreft verschilteo d bakkeis licbtmi Z xc verzekerd dat hel iicgiVTliigshrood wn eer goed voedsel H De eisch van goedkoop witU brood I blijft spr dan ook afwijzen I lie regeling van d moetlevermg zal I inte nloopen m verband met de n eelprij 1 I M i welke verHcbiliendc gemo nten wil t I len lielalen I ipr IS overtuigd dat nwn h t met de 1 door hem aangegeven contröHe imddHen I een hiM l eind zal brengen l e g iueenlen I kunnen evenw l e n ander slolsel kiezen j als ZIJ dal willen I Voorts zegt K x P n enkel woord I over de circulaire van 20 Maart HomI migen kunnen daarvan l lijkl aar geen I kwaa l genwiï zeggen Men verliest daarI bij evenwel te vh I uil het oog dat de I eei tc circulaire moet worden beschouwdlil verband niel de dlscusHies bij het econoniiscli d liat op Maart 1 l e biirgemeiwters behwfd Ti niet heljjeerst uit de l laden kennis te krijg iivan de Rirculaire Zij werd op 20 Maartjre htstreekft aan de burgeimtwli rs g zonlden en verscheen op denzelfden dag injde Staatscourant 1 spr hoopt tol lie loe tand in onH J land nlirt sleehler zal worden Moei dil I cehter liel geval zijn dan zullen de mr1 geimMwlers zioh iwjbijea te herinneren op I welke wijz zIj mf m de circulaires zijn I opg lredHi Men verwijt den Minister dbt I hi genm overleg pie de niet de burge niei wters der groote gemeenten Maar I pleegden dezen overleg met de midden I standiHvertegcnwoordig TR over hun anl woord aan den Minister wien allwn t eo I n tisfllie Wzwaren werden iiK degttl ld Z Kx kwam tot de Imrgemw sters voor de distributie van meei en dn maangaan Ie hadd i de imddttistatidw organisatieri moeten worden gehoord Hierop komt spr tot de quaeetie van bet overleg mei d Kamer Spr meen 1 de dat hij de eechikking had dat in Idlfiover een liedrag dat voor 1914 w s toegostaan bij suppletfilre begrooting over 1014 indïen hij maar ble binnen de 2 millioen welke daarbij was gevoleiTd voor aankoop van graan en meel voor de volkwvoeding De kosten voor de andere levensndddeien meende Z l x r aC