Goudsche Courant, zaterdag 15 mei 1915

en veratt is er u het U g r at 11 ot uot zoo n kwaad blaadjt Ulster zich op Al vlokle hMden Vele rouw u lablten het uu beter dan toen bjbkar luannen tbuis warm zg vroegen Oezellig IS het met en stichtelgk ook mtt dan ook ze nog maar eaa poosje tt hou altijd Maar dat is De Exandaard ook met im Deze luededeeling w te zooaJs te Men moet met zoo o erdrgven meent A grijpeD valt miarlteit de heer Lieftinck Met het nen De leaer weet hoe wij over die kor uii dunken Dat wij ditniaal specaaal graag hadden gezie n dat xij achterwege was geblevra i te begrijpen Wg Kchouwen daarbg dat k g voorjoarsleeet niet alleen uit een moreel oo unl wg zien ditmaal ook de tmancieelc tijde ervan I te genstelllng tussciiec de ar moede die geleden wordt aJ heeft jaen dan een dak itoven het hoofd en een tinede tarwebrood op tafel enuaken blj een dergeiljk schrijnend dan dat zij zelfs digen tijd voor disliamKHile u te dulden 1 r iB helaas niets aan te doen Ook dn variété mensohen trachten op eerll e vkgae hun brood te blgven verdienen ao V ermakeo gesproken mze ge ineeoteraad is verleden week blijven steke n ID de tN iandpling van een verorde ning op de biosKM theaters De zorg voor het geestelijk welzijn wordt nu en dan d K r de overheid ter harte geno m4n Men spreekt tegenwoordig van een l lOHCOop g v sar dat daarin zou si uilen dat op bet witte iloek te veel wordt vet loor dat niet rein ia als de leliftn des veids en met strekt tot veredeling van bet g emoed der aanschouwers Het zij zoo over het effect van het cventiw uit ie vaardigen verbod tegien te overdreven voorstellingen l aat ons niet vergeten dat lietget n tenwlotte vertoond wordt nadat di censuur heeft gewerkt ook als van over heidswege gpesanctloaneerd wordt eschouwd In het is zeer de vraag of de overhetd dit alles nu wet voor haar rekening wil nenten Men hinkt op twee gedachteni xal men vefi aigemwne censuur to passen of al men aJle en d gelegenheid openen zich vrijwillig onder oenwiur Ie stellen In het tweede geval wordt het gemeentelijk zegiej een waorliorg voor ollditeit dat als concurri ntie mlddel kan wonïpn gfbriikt Hwr let stede wcnscht men een tiissohenwflg Klnderf tieneden zestien jaar zullen niet mogen worden toegela len ttvzij de voorstelllfigen onder oen BUur ntaan en daarnaast zullen Hpeciale kinder voorstellingejx gearrangeerd mogen worden die nog e i in het bijzondier eem gtmeeolelljken keur zullen voeren Misschien i dit flteisel aanbevelimswaardtgi D raadsleden zijn het nog niet eens over de beste wijse waarop zij het vraagstuk xiillen oplossen en het gevaar Irestaat dat zij niet de t e8t keuze zullen doen uit du diverse voorstellingen welke ter tafel gedeponeerd zijn Uodrlegen de voorteMkenen niet dan Is de bioscoop haar bloeitijd reeds te I oven Sommige the aterH zijn er al toe over gegaan de lilms af te wisselen met ander vermaak tH n zang r een zangcre S oen vaTiété iimmer eny wat r reeds op duldt dat hel witte doek alteen niet loeer genoeg tre ct Het zou ons niet verwonderen dat rulks het geval Ib omdat men zoo zocAJes aan ultgHreken raidtt aan M dte gtlexelige dr lua s n hartversoheii ronde trajpocMes ittc onder do iiicmM scnsotloneele l cnan lngon w orden aangekondigd Wanneer echter het oogenbtlk la geko men dat de e Ibetóerg gaan verloopon is tevens h l oogcnbllk gekomen dat zij trachten op andere wijze te trekken en te lekken en tiet Is nu etnmaat een f It dat niet steeds de edelMe middilnn wor den aangewend oin dm loop erin te ho i d n len gevaar blijft te dtioliten en inuischlen kan en poging gewaagd wor dtn om door het stellen van algemeent nagelen te voorkoim dat de ontaarding intreed Misschien Is hel daarbij mogelijk bc pa llngen Ie maken die ook de kennis lii den Dlerfmlnin van het tooneol dtoPtk verdwijnen WtJ zullen er zeer mee Ingenomen zijn indien zulks het geval kan 7iju MSGHEGODRAITI ZATïaiDAG 15 MEI 1915 Tweede Biad rVfttDh KAM R Uc eerste dtie dageii van tie week bietd de Kaïoer zich onledig met de ih cuisie ot er b t buiteogewoon krediet de MMtt Mi beleg eD de luotie Ter Lmu Jle zy V erledett week rijd g reeds waa twgooDeo Allereerst wftB aao bet bod de beer vaa LeeuwMi die gedeeltelijk den beer 0 Xo aanvulde of herhaalde gedeeltelij lifi partijgeoool Ter Laan steunde i e zorg voor de MUwüücelmg van de mt liiairen wilde hg opgedragui zi en aan te overheid opcMU in den dieustroo ter liepalingeo zuUuo worden opgenomen die bt 1 loogeli maken db ODtv ikkeling tij tUm de diienstureo te doeu plaAts vinden i tt tx ala de heer Otto meendie Audige bijzonditrbeden deelde de 0 treotttsche afgev aardigde loede over de moUilMUae olulië Up vweohUlende plaM sen bestofideti deze clubs reeds lang enooderhieldiea vrieodaobappelgke betrekkmgen met bun meerdwen zelfs oodervMiden Zij van bun lueerdereu medewerkingOp ia Maart echter vaardig de opperbevelhebber een rculaure uit waarm hg den coOKUBadmiUMi opdtoeflp een iHigfb merkt m te gaan wat die clubs tooheigenli bedoelden te zgn V oofta werdgevraagd wat ex reeds te eai die clubswa gedaan Uu comioandaoteo begrepenniet al te Ixst wat zg nweslen beginnenen zg bleven eenvoudig de ctub op Jver de ütrechts relletjes wist deze algevaardigde ons niets nieuws te ver lellen evenmin ovex de bepalingen die in de plaaisen waai ataat van beleg iieerfwhl worden gesteld aan hen dée In die plaat i n in vergaderingen willen optreden 1 hans mogen Kamerleden wel optredenBondtr gelMHidt te zijn aan beperkendeb palingen dooh uu moeten voorzitter enaecretaris van de betrokken v reeaigingzlcb aansprakelijk st t i voor eventueelegebeurtenisBvo en incidenten I e hoer Duymaer van Twist siikte vele wocM lea in e uiUe er weinige en die weuuge waren nog overbodig l e beer Hugenboltz beeprak uitvoerig het Woerdensche geval Op 9 Maart werd te Woerden Het Paot her van Heyermaoa gedeclameerd Dit was zoo vf EOndb dat verschillmkde leden van de nfohlliaatie club werden geetralt Ue heer Hugenholtz erkent dkvt deoe keuze een iHigelukk wae dooh bij loonde aan dat beetuursleden geen achutd aan die keuze baddien Du geval werd uitgeplozen op een wijze die ons bet erg ie doet vreezen van den duur van de e discussie Van den militair voorzit ter Mi de club werd zelfs een karakter schets gegeven alsof de heer Hugenholtz lÏBVohiater was en de Kamer een reobt lank Nadat de hoer Hugenholtz was uitgesproken t was kwMt voor vijf en d iB reeds drie kwartier na het kloky van gehoorzaamheid gat de voorzitten nog het woord aan dien boer Juten dde een half uur lang raet een snelhekt voo S Mgl per uur klachten en grieven op tas waarvan niemand iets kon verstaan op de tribune niet omdat de heer Juten Muisterde In de Kamer niet omdat daar nieniand aanwezig wa Nadat de heer Ketelaar de Goolsobe huiaen ontruiming had besproken de boeren Sme ige en Spkitraan de gezin ver goeding kwam als een herademing de rede van den nestor de heer Lleftlnck die ons ten minste weer eens eenige moIfn Iwxtt laten Ischtm Met al dat ver bieden In het leger koin je geeiti stap vmr dfT meent hij Ieder verbod prikkelt tot loopt het zoo n vaart niet Als een juf fertje a jaasee zegt vlotkt ze ook en dat vmden wg wel heel aardig Uet m t r V artng van dezen aeer bejaard atgev aardigde dat het vioekeu zeer veel m nd r is dan vroeger Men meent bet Ijovendien zoo kwaad ntet niet dat v lo ken i eu andert vurmakïdgke stelling aa deo beer Liettmck Is het ook dat de zedelijkheid de paaxdenfokkcrg h It be let Het beruchte totalizator verbod beiH haaoid m het vermaande aiuendemeot V on V uuren heeft dt paardenlokkerg ach terutt geoct Nu de ervaring zulks heeft gtleerd hoopte de heer Lieftinck dat de MmiMer in overleg dkA zijn collega van J tistiUe üvnx zou overwegen of liet niet gi weiischt is een voorstel aai wtt in te dienen waarbg het auieudemeut au uu reu ongedaan wordt gtMuaaki De klachten werden oog eens gtresu meerd door den hoer Uoe Van b ang uit diens rede is alleen zi vragen aan den Mmister om eindelijk eens een over zicht te Verkrggen van de uitj ven al m het dan slechts over de eerste maan deo I e rede voo den Minister was er een van rustigen erntft De Minister Maat vlak t M vir de Kaiuerled ea beziet db feiten wel eens anders un an veel wat de leden zoo graag willen ziet hij alleen dt nadeelen en gevaren i n vaak it daarbij het een en ander dat v bitterd wirkt Op gro Hen aandraag van de Kv mer heeft de Minister alsnog laadljouw v erlov en van vijf extra dagen gegeven Hg vertrouwde op de eerlgkhtid der aan vragtr en bij een eontröle In looo werd reedtj ontdekt dat van 28 menschen in een streek er 8 den Minister bedrogen hadden Die verloven kweutie is een lan ge misère Het kader van de oudi te Uc llng gaat naar de plaats van zijn Inwo ning om de vrijwillige laodstoriuers te drillen Als dt Minister aan atlo personen voor wie dot lU de Kamer Is gevraagd Verlof wilde vorleeneo bleef or maar een kwart von zijn leger over Klachten uit bet leger worden maar al te vaak mtt aan het luwtt adres Iwtuigd dodi aan kamerleden of in lngie zonden stukken m de bladen geuit Üli betreurt do Minister evenals hij zeer b treurt dat geheime oirculsiren in handen van Kauierledeu komen en m de Kamer Ier sprake worden gebraclit Zoo iets lijkt hed voel op spionnage Zoo iets moi et niet getn uren meent do Minister De mobillsatie olubs zijn den Minister in prinoipe niet antipathiek mits in geen enkel opzicht het leger wordt gebruikt V oor propaganda In een d dad stond e en oproeping lot het vornifn van der gelijke ohibs ten einde revolutlounair so cialmtischo propaganda te moktm DU kan de Minister niet toelaten 1 venmln Is Ho Minister er in principe voor om Hel olk te vtïTbiodtem Trouwens van de f20 chefs hebl en slechts 17 de verspreiding en geen enke4e de leaüng ervan verboden Het Volk heeft aldUs de Minister zeer vaak de handJiaving van de tucht bemoeilijkt en hij aoht het daarom eer begrijpelijk dat RoniRilge chefs dit blad uit bun omgeving willen houden D oplddmg voor het reserve kader gaat voort Sedert Augustus zi a 300 nieuwe officieren gereca uteerd waaronder ook uit andere lichtingen die de Minister nog lim er heeft dan dat jonge goedje Ihane rifn er reed 1800 resorveoff leien n d 1 meer den beroepsofflclt ren Dat de pogingen tot ontwikkelii en ontspanning mislukt zijn l etrpurt de Ml ninter zwr Mocht onverhoopt de winter nog gemobiliseerd worden doorgemaakt dan zal hg echter alles doen wat In zijn vermogen is In zake de vergoedingen moet de Mi en dat wel hierom omdat In den aanhef daar an wordt beweerd dat opzetteli e belemmering van bet pfrittl e kveo door militaire autoriteiten op db oogenhidt niM geboden is Nu Is de laak deze éat in een gedeelte van ons laad de staat van beleg Ik afgiJ Hidi0d en dus krachtens de wet he t mlhtoire gezag dowr het recht mtoelent De motie vT gt dus ieU in Mrgi met de wet De hefli Ter Laan zag zulk w I m en deed d n zijn motie van het tooneel verdwijnen 4 lies e zamen scheen de rede vanden Minister ook in de KMner een goeden indtui te hebben gemaakt I e heer Tet l an idfs kon htm ijn vertrouw schenken De Mtmster edceot dat fout n ztjn l egaan dat gtbr en bestaan maaf nu in de Kamer aties wat imnder goed ten toone ele wordt gevoerd en het vele goede nie t wordt aan het hebt gesteld nu Ijkt het honderdmaal meer dap het m wi rkelgkheld is e Kamer was gerustgesteld ze v o teerde de vijftig miilioen zg keurde don biJEOnderen mèatreget vom de liohting 191 t goed Dinsdag is aan de ffde de uitbreid4ng van den landstorm aoia en tt en dt wull kermis llte In odxen mii Brieven uit de Hofstad LLVU V ot Qlgo weken gtxiieten wg olop de iente wwlde Waarlgk wguMgen dit jaar niet mopperen over het weer hoevesjl ieder voor zich Op uider gebied wellicht te unopperen beeft Wg worden virwi nd im zgn zoo liciit geneigd straks al iut thans genotene vergeten te zijn len opzichte van bet goede dat ons in den sühoot geworpen wordt zgn wij iiteeslal zeer zwak van memorie Dat is een ongelukkige geosdiAp dtewljnicizoo feeiitakkelijk afleggen Aan den andoren kant blgft ous vaak vod te lang bg het geen wg Ifcobben moeten derven Zoo aul len wg nle t licht dSen zomer van 1914 vergeten toen uïidden in het seizoen op den heerli sten tteg de bom van den oorlog op bcheveningen neerviel en in minder don één ttl zoud illusie ver uietigde Wal IS er sinds dten reeds gezucht en gewetklaa d 1 De winter U voor dulceo den gek H en als een moorddadig lot dat lang van te voren wordt voorzien en reeds gevoeld ielukk dat dde ouder tsohe winters die seven luauidien vu hot jaar duurden tot dB geechiediwiis bebooron want waarlijk Indien dtt het geval woM geweekt in heii zoen 19U 15 had Ned n land oltendiig geleden Thans vipi wg allen zondler te veel kleersoheu ren de maanden die ftls de wintermaan den te boek staat doorgf conte n Dit mag wel eens worden erk id dat algemeen wordt verklaard dat er geen honger Is geU den 1 n zoo iets wil heel veel ze gtn m len grooti stad waar naast veol wee ld voel overdaad zooveel bittere ar iihxhIu Ix taat W 1 i gaan liet goed sei zoen tegemoet h eenigo voor velen in Am Haag flat bun het gehoele jaar moot goed ma ken I r valt niert de minste voorspelling t tiiakeii omdat alles zal arhang en van di n gang van zoaen op het mternationaai oorlogstooneei isscblen Is ons land reed te veel teru ns onken In de zelf lewustheid den dbt iets anders wordt v rwarht dan em ukke zomer voor de badjilaatH Alles gaat zM Q ix oudiin gfum dat ons een oiU lS emlng oHi de heer Schpiirer in Mie wcedte Kamer ttced over diezo Verflauwmg van het besef om trent het oorlogsgevaar niet als over e ven loeRchl t Inderdaad zien wij ook wel nens met lie Korgdhctd naar de zorgeloosh dd waarmede vel i weer geheel in oudtn dOe n zijn Door is zoowaar de k rniis in d n Dierentuin weer versche vyGaranfol OM EIEREN TE CONSERVEEREN pakjes voor ongeveer 120 eieren 20 ct verkrijgbaar bg 10 ANTON COOPS Drogiat Wlldatraat H Mriaidsche Bood voor ïroDweokiesndl AMMUnt aoUOA en Onutrekea WOENSDAG 19 MEi s avondi 8 uur CAUSERIE over bel VrouweoeoDires voor deo vrede DOOR Mej Ca STAAS uit Amsterdam in de Sociëteit De Bennie VRIJE TVEBAIia HET BESTUtm Mentliol Ënealyptas BONBONS P WEIJER ApothekerOouwe 135 Telefoon 37 HADhNAAR FETILLETON en kinderen iets na te laten Zoo babbelde de ontvanger voort en 1 andman die verstrooid naar hem luisterdt gaf hem in alles gelgk wat tot gevolg had dat oog dt Kseltden dag hot adres van den a rikaiU Ijanduian werd opgegeven aan het kantoor der maat schappij waarvoor de ontvanger werkte Den V eigenden dag roe ds ontving land man op zijn kajiloor bezoek van een deftig gekleed heer dAo zich bij hem deedaandienen als instiecteur der lev isverzekering maatsc ppij Voorzienigfaeidf enihem lange lijsten xaet djfcrs voorlegdewaaruit de voortreïfeh heid voordeeligihad en soiiditcdt dezer maaUchappij glas belder moest blijken Landtnan had er niet veej ooren naar maar wilde den kispecteur niet afwijzen Hij trachtte v an hen af te komen met k Wil er wel een over denken k Zal er met mijn vrouw eena over spreken k Zal u wel schrijven maar degladtongige inspeoteur liet niet los entoen hij eindelijk het kantoor van denfabrikant verliet had hij dezen genoteerd voor een polis vui f 20 000 belaal 1 aar bij overlijden 1 en paar dagen tater ontving Lantbnoneen dikken brief vol paparassen vo Hzien van het opsohrift Levensverzekering Maatschappij Voorzienigheid Het was juist heH druk op bet fabrlekakantoor en Landknan voelde niet den minHtwi lust om aan de tecing van diendikken brief te beginnen WelbeschouwdWOB het dwaatibeid voor hem een verzekering te sluiten Hlj waa niet onhenrid lattt u V an de onbosciirljfelgke weldaad en r op gezonde basis berustende la ennvi rzoke ring waarbij hij dra foliri kant HMt du IzH ing wekkende cgfers te lljl ging I venwei boe rad van tong hij ook was bij vermocht bet IJh niet te breken I andmsn z 1 neen n daarbij lil ef het 1 Nog iiUrlgk Iwledd maar inwendig kokend van woe de en ergernis nam éi mspecteur alschr ld en keerde naar het station terug I andman achterlatende in do zaligo veronderstelling dat hij nu wel V rder met runt zo i geiate n worden 1 Ir ontgoocheling v olgde weldra Nauw was de inspecteur op zijn stand plaats leruggekeerd of hij ve rtelde aan al zijn collega 8 dat In Iwt Brabantsche fabrleksstadiio oen prachtige post was af to sluiten waarvan hij om bijzondere reden zelf geen gebruik kon maken maar alH iemand anders er zin In had de dimi heette I andmMi had eea bloeiewie fabriek was nog in de kracht van zijn leven kerngezond en wilde zich voor 120 000 verzekeren Daar stoof natuurlijk al wat aan ver zekering deed op af on gedurende eenl ge dagen werd bij landman zoowel aan huis aJs op tkwitoor de deur plat geloopen door welbespraakte verzt erlngs mcnscben I e arme ahrlkant moest zijn zakm in ée war laten loopen want hij had deo heelen dag noodig om die heeren af te porieren Want geen hunner vermocht hem over te praten integen deel boe meer er kwamen hoe onwrik baarder Landman werd d ild 7ijn 2aak niidi rde praehtlg i hij had 2 flinke jongi nH die hij er in zou upl iden Wat had hij voor de toekoiiist te vreözon D Irlif ging ongeopend naar de maat BChappg Voorzienigheid terug en hg iH i nde dat daariiu e de zaak wel ion iijtï afgeloopen Hlj kende echter den aard der verzekeringeagenten niet die met dien duivel zooveel gemeen hebben dat zij een zieltje no Mt loslaten als zij t eenmaal ast bobben Det dikke brirf werd een paar dagien iati r we r beetPid en na zette Lanchöan er met groote letters op Geweigerd retour afzendeir Het reauttaat w f dat don volgenden dog reeds de iospectenir weder hlj hen werd ottogedknd eg maar dat ik op rds ben zei bij tegen zijn bediende n verre bnlteu tandsohe reis en dat ge zelfs bij l enaderlng niet weet wanneer Ik terugkom AlHot de verzekeringsnian zich daarmee tl t afschepen t Toe n fjandman s naddagA van zijn kan toor terugkeerde naar zij villa ontmoette hij dicht bij bet hek dm Inspecteur die zich hield alsof hg van die b iitenland sche reis niets afwist en die nuveer n even wilde sprehen over de voorgenonifin V erzokering van f 20 000 In iiloemrljke taal die een dichter ben had kunnen benijden sprok hij hem over de vergankelijkheid van al het aardsohe over dp plichten van een vervwjniltztón den huisvader die niet verantwoord Is wanneer hij de zijnen on hun lei over De wraak van den veraekeringsiagenf Mijnheer Lidman is fabrikut en leef de gelukkig en tevreden in Bijn Brabantscb labrlcksstadje waar bdj zijn tijd rdxelde tusscheu zijn zaken en zgn bui seiijke plichten en gmoegeas want hij IS getroawd tfy vader van een paar aar dlge joogenfl Deze laatste boedanlgh d maakte bem tot prooi van wxt stillen leveibaverBokerim0mgent den gemeente oni vanger van het stadje Dose verst Mlte Ki A namelijk een bgverdieRi8te met het opsporen van klanten voor een leT i ver zekerlngmiaatsdiappjj in zi omigeving peurde hij wie ntHging loonde om sijn i v i te vin zekeren nuKdigde die oei B ng Woveed hij kon aftn en gHf dan het tdres op aan de maatschappg die er verder vow lorgde dtt Oe post werdit gegoten Niemand wist dat do ontvan g r op deze manier werkzaam was en ieze streek natuarlgk een profisie op die h D goed te pas kwam wamt zijn tractement was niet boog en hij nHoest toch alfl notabele levem Op de sociëteit was Landmaa do4 r dea ontvanger aangeklampt die op de behendigste wgze het gesprek bracht orp dto toekomst Men kon aooLt weten wafi er gebeann kon zeHs de gezondste mei uBch la sterfelijk je kunt er uit njn vooi je t weet en bet is een giroote gerustlield l8 mM la ioo a evai weet zijn vr uw Meubelkoopjesü Fraaie Meub el en als Tafel Stoelen Kasten Spiegels Schilderyen complete Salon en Huiskamerameublementen Veeren en KapokBedstellen Buffetten Ulttrektafels Leerstoelen vanaf 17 50 de ees Theetafels Slaapkamermeubden Brandkast Planlno Westminster Speelklok enz enz ALLES SPOTGOEDKOOP II Simonsiraat 44 bovenhuM bi de Sohiekade Rotterdam 50 III voudigejKeiizè Notan N F CAMBIER VAN NOOTEN te GOUDA zal op MAANDAG 17 MEi aa de avond 7 oor in Hotel D Zalh a d Markt ildaar publiek werkoopen i in Maafelooalumes i Zwarte Manlals Popelina Mantaia Ccwertooat Mantol8 Fantasie ManiAis Rokken Blousas Japonnen Kinderniantels Kinderjurfcen Ochtendjaponnon No 1 Een raim ee zeer solide gebouwd HëëRENHUIS nwH iain en poort un den Bleeker meel no 27 te Oonda Het pand bevat beneden vettibnle gang 2 kamera serre keaken met bg keuken on kelder en boven dne kamers badkamer gang en zolder met dienstbodenkamer In eigen gebraik f f Nos 2 en 3 Twee perceeUn BOUWTEEREIN achter no 1 aan do Botlukado elk breed + 4 30 M en diep + 13 7i M gemeten uit de Boelekade In eigen gebrnik De noa 1 2 en 3 te zamen groot 3 Aren SO centiaren worden gecom bineerd Mal hat 000 op da a a PinliataraaBeii raden wi U uw eigen belang aaa raada In hat begin der weak Uwe inkoaaon te doan tanaii a U anna eorraota an tijdige aaavaring tft kunnan waarborgen No 4 Een goed onderhouden RotterdaiHo t nf oogstpaat 347 I hoak Spui HEEHEITHUIS en ERF aan de Westhaven no 5G te Ooada groot 1 Are tO centiarsi Verhuurd voor f 325 per jaar aan lievronw de Wed G F va in Vkldic tot 30 April 1916 Goed passendeManJelcoslumes IVÏanïeIs enz ook voorde meest corpulente Dames in rooiekeune voorhanden J No 5 De onverdeelde helft in Benige peioeelen best 192 WEILAND aan den Voorwillens tn Oonda voor het geheel groot 4 Hektaren 7 Aren 93 centiaren en verhuurd aan W Rukelijkiiiiizfn voor f 400 per laar tot 1 November 1918 No 6 Eenige peroeelen BUITEÏÏGHOITD ji aan don IJaeldijk te Oouda zijnde het terrain der IJsclub Gouda groot a Hektaren 16 Aren 44 centlaren Niet verhuurd En No 7 Eon onlangs nieuw gebauwd VIS8CHER8DIJK 89 N00RDBLAAK 81 BöTtERDAM I SurgerwoonlDiis met TUINTJE a d Turfmarkt no 41 te Oouda groot 1 Are 40 Centiaren In eigen gebrnik Het pand bevat beneden 3 kamers alkoof en keuken en boven kamer e lolder met plat 1 Endpme keuzei u Mantels Mantel Costumes Japonoei Blouses reigiitrs Kindempntels Hoogstens f 3000 kan als Ie hypotheek t gen een rente van ft op het pand gevestigd blgvon O porceelen lün te aanvaatdeii op daa botoaldag der kooppenningen 17 JUNI 191B en te bezichtigen Speciaal wijzen wij op onze buitengewone collectie in No 1 2 en 3 de laatste drie werkdagan voor en op den verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 uren op vertoon vaa een toegangsbewijs te bekomen tea kantore van geiegdan notarii No 4 Donderdag en Vrydag vóór en op don verkoopdag mus vooraf b et v enda Covertcdat W No 5 en 6 dagelyks No 7 De laatite 3 werkdagen vóór en op den verkoopdag van 10 12 en 2 4 uur Mantels i I 1 Verdere inlichtingen geeft genoemde notaris ten lens kantore van 6 Uei af Qotitiën te varkrygen zgn t IfEUWE SCHOUWBÏÏEG detelt ONS GENOEGEN Gouda DINSDAG 18 MEI desavonds uur OPTREDEN VAN Den Heer in Mevrouw Bloées in voile en mouseline i H Y leireiilioii f mi Aet hun zolfgedichto en getoonzette 1 I 1 mI I till WUagIsimet doorgang naar onze magadjneK Hollsndsche Liedjes i NOORDBLAAK 81 i ij oWfriS w r j H lil 1 vvi Ueer dan honden maal AiM graot éiooea voor de militairen opgetreden I Daar aan de Mihtairen hier in garnizoen vry entree wordt verstrekt is 4en beperkt aantal kaarten voor STAI liES en LOGE aan de Sociëteit vtv krijgbaor k f 0 90 per peraoos vanaf Zaterdag 15 Mei aj 23 KI l i 1 il I drst Uievël enva S IVIaas Zonen itOTTERDAM 1 1 HET BESTE MIDDEL TEGEN VERKOUDHEID BIJ DE MINSTE WINKELIERS VERKRUGBtAAR flRGWI 6VAIiDifiKIKmB4 D te GOUDA Vrijdag 7 Mei des nam to l j aur Vervolg De Voorzitter vervolgt Het brood dat aan het Vluchtslm genkaiQp wordt afgeleverd is in den regel mtmnniend dat is ook verklaard door verscheidene groote bakkers Het u wel eens niet uitmuntend maar dan u het gebakken door kleme bakkers Het pm bek weet dat wel en zal op den daur wel gaan by de bakkers die goed brood leveren Er is ook beween dat het brood m het Vluchtehngenkamp zoo goed is omdat daar broeden van 4 tot b pond worden geleverd en dat brood beneden de 2 pond drooger zon z n Maar aan den anderen kant verneem ik dat wanneer het brood gebakken wordt door een bekwaam vakman ook brood van kleiner dan 2 pond wel goed te ma ken ia Daarmede vervalt de noodeakelijk faeid van hetgeen door den heerv d Want verlangd word Het ia alsof hy door een courantenartikd ia geïnspireerd dat ik dezer dagen m hanoMi kreeg waann de aansteUing van een paar ambtenaren verdedigd wordt Maar wat voor ambtenaren zouden dit moeten zgn Van de Seoretane Die zgn avond aan avond tot 10 en 11 uur bezig die kunnen niets meer hebben Moeten we dan een paar spetitale ambtenaren aanstellen Waar moet ik ambtenaren vandaan halen die dusdanig verstand hebben van meel dat zg kunnen nagaan of het onge oorloofd vermengd is enz Waar het om gaat is te controleeren of de hoeveelheden ongebuild goedkoop meel die de bakkers krijgen werkeii k ztjn besteed voor hot bakken van ongebuild brood en met voor andere doeleinden waarmede grove winsten zgn te behalen Ën dte controle IB in hoofdzaak controle van boeken en broodkaarten Dat vereiacfat zooveel tijd dat hot onmogelijk door één persoon gedaan ktui worden Aangezien nu bg Ons Voordeel een groot personeel beschikbaar 18 en met liefde beschikbaar gesteld wordt hebben wg gemeend het aanbod dankbaar te moeten aanvaarden hetgeen werkel k een groot finanoieei belang voor de gemeente is Ku wordt door den heer van der Want gewezen op de tegenstrgdigbeid tuBschen dat gratis beschikbaar stellen van een ruimte en het voor een deel bestemmen van het loon daarvoor XIe zou willen vragen waar hebben B en W geschreven over hot gratis beschikbaar atelten van de ruimte Er staat in hun toelichting Wg stellen ons voor beiden te nemen mt het personeel van Ons Voordeel welke vereeniging in het algemeen belang de noodige bergruimte voor het te ontvangen meel ter beschikking van de gemeente zal stellen enz Dat boteekent niet dat dat is gratif Het semeentebestuur stelt er prgs op in deze den maatregel van don Minister die alleszins toejuiching ver dient zoo spoedig mogelgk uit te voeren Daarom heeft het gemeend waar het de beschikking kon krggen over geschikt personeel voor de controle en over de noodige bergruimte en het personeel ter verwerking van het meel dit aanbod te moeten aanvaarden Wanneer de gemeente zelf zulk een dienst moest organiseeren zou er te veel tgd verloren gaan daarom achten B en W het denkbeeld Na t 1 paai lagen wa di storm b liaard on 1 ftudman begon zijn aehu rstal lige tdministratit IhJ l wtrkeii a i zo i bg er toch wel Ki zijn lueend luj maar Ih laas zijn runt was van korte n duur want d wraakzudit van den vi rz4ki ring in ihettMir v of nog nh t gekoeld lo n hlj vernam dat al zijn oollega s van landman waren leruggekccrd nwH en klMiHngsiuk op den kop dal men rji ders gewoonigk aan de voeten draagt i le hg eem brief op waarin bij ver troiiwHijk iiiedN di eldiF dat de he r f and man fabrlkuit jeugdig gejond man ui li t Itezit eener winstgivii en ich Hteeds uitlir Hdtnde zaak een verzektring van 120 000 op zijn hven wilde RlUilen do h dat liij onderg4 teek nle door hj ondere otiistondlgh ttvni ni t in stant was dezen post voor ichz 11 t nemen zoodat hlj htm gaarne u n ran iimiig provisie wildo ovetrdoe n Van dey n brl I UK de oolgkert 47 afsc nltr n make n dl aan ev n zoovele vin zekoringsagenleti en makt oars in den lande werden gezonden en I rwgl I andman op zgn kantoor run tig over zijn l K4ien zat liegon d storm loop opnieuw nu nog hevigew dan te voren want natuurlik gingen alle 4 enlvangers van het vertrouwelijk scbri ven er terstond op in zoodat liOnAiwn na het verzet nog een dag te hebben vol gehouden zich op genade o ongenode overgaf en de verzi cering afsloot waarvan zijn kwrtgecst met een giun der lachji nog p i aardige provisie opstreek