Goudsche Courant, maandag 17 mei 1915

1 0 12782 54e Jaargang liet Dt l Hohe ooiulUuniqité Vfto lt Mi i luidt Het groote hoofdkwartier meldt In do oii Vittg van hdiAwH werd een Ilna itKlii ttmi allende liezouder moeitu atgeulaKt n llit aantal der atdaw lu de laatste dag n gemaakte gevuigraien Ixnlraagt Ukeer den I M AiO dn DiibisM ten Noortl WeHti n an l gian uioeul ecu kleiuf afdiiHlliig van on voor sterkere lüiriwiM he lro p4 n terugwi en Zij vtvloor 2 kanonnen Verck r U n Ziiid n bij 1 lro ola wenk n de Hustum awt vi rUea van 12t gevangen leniggeworpen Ten Noarilen en ten Zuiden van AugUHtow 11 aan wi erwujilen van d Om lew minInkten 2 UiiwiHCbe nachtelijke aan allen ontler zware verlleaiai voor d n vyaud die 2t ffpvaitgenen in onze handen aofaU rlloi t v Op bel Zuid OoMtt ijk oorlogfttnoneeï riikl n de vwbond u leger verd r op tumdien de Pllica en dct boven Weldiael en op het front van Sojnbor JU kllotn ten ZiildOoHU n van l rwiuyM Slryj Stanifilaw Hij de l n ien 8an ter iljdn an Przemysl bU dt de vijand wede sinnd liet Od at en r Ijk aohe ooimuuatqné van M Mei hibH In HuHWlnoh Polen vervolgen VWIvonden Hlrijd iiaebten Zuidelijk van de beiwdeu lMlItKa iilj beblMii de bergfrtreek van Kblce tot aan lu t liovnjgi dwïtli an tl Kaniienna van vljandim gezuiverd UiigN den Weichtiel Kljn ze lol aan tioogtu len Noorden van Kllmatow itoorK lrongen Aan de San tn de ittrevk van Hudnlk rniemyRl werden Hmwdiwhe trt jtengt bflten van den Weetolijken oever l TiigK Worpen Hierbij vlebni vele gevan siitun tn onze baodea I Ie uit lie Karpathen voortnedTongen legerrt 7etlen bun loebt voort r n sterke HiissUcthe aeht4Ttioede erd glfttfnii In ie Hlni an de bmigte van Maglera ulk n eiaagd Zeven tiikketi geaebut elf iiiaeliinegï Wereii werden veroverd Meer daii IlltK gevangenen werditi gemaakt hixe iniepiHi trokken morgens met muziek en iiM t g jiilK l begroet ftauttwr Irinnen In ZilUt OoHt OallPlt werden ten Noorden van Kolonie nlniwe aanvallen van lie Uiiftsen ftlg flftgen n leunpunt witiI den vijand ontnomen Verder de Prulh af tat m de KijkiigTfflie heersrht naar verhouding rust Aan het Zuidelijk Front In den k a u k a s u H lli t 11 il M s 1 K e b e oOfuuiuu qu van Ifi VbH luidt lU t groole hoofdkwartier van lirt leg r lu Aifi KaukaMis dtM iiwde dal op H M 4 ill ltun en een poging door dn Turken in iHit werk gesteld om het Htimti wlie offeiiMief in di onwtreken van bet K i dagb gelHTgle ot Mllstaiid te bren giii verijiieUl bHitn n ook lenfli tiaddeii hem niet gecb n Ook iiM vroiiw beniorkui nu dat baar zoontje r niet waa Juffrouw Lena ii bi veraniwoordi lijk voor mijn kinderen Waar i AIImti gelileVOT f Hij inpet toeb hier zijn wi Utia ItoangHl Ufa riep do met luido atcvn Alherl Allien I Lr kwam echter gwm antwoord Mevrouw werd nu echter opgnwonden llreng mij mijn kind terug 1 riep ij Lena toornig toe Lena boorde tH t nauwelijks Zlj = was tfriiggetoop n naar de plaatM waar de Inndw ttfndigd üit r kon iiH n een root iiitgeiitrektheid overzien Zij riep den naam van den knaap onlt liare tftaien maar teverger Toen zij terugktvaiii vond zij het gew Iwrliap nog op dezelfde plaat Mi heer Ankvrman wa ioo lHb e k gewordin zijn vrouw had ge lieel de macht pver ziohwlve verloren Hij i verdronken milkte rij voortdurend Men tracluto haar moed in te spr en het V BH niPt mog4 lijk dat de knaa p bt na onder de oogen der aanwozigen verdronken zou zijn Zij liet zich nUA tot kalmte brengen Allerlei plaimon werden geopperd Kenlge heoren sfoegen voor zieh In partijen te verdeeten en don In het iHMch den knaap te gaan zoeken Wordt VOTVolgd 19 Mevrouw Ankermaas is een Konderltng schepsel ik kan dat orcnsch maar niet begTijpen zelde Jét een vertrouwelijk tol Lena Zij mtst lt baar man zyn rust en vrede zijn htilHehJk genot den kindleren vroolijklieid en u lust in l werken Ook zich ei paart ze niet zij tmtneetitt zlchwlf alle levenftgeluk Voor traf nteeet mj nooiang bij water co brood worden op rtot n tftt uj wist wat vrool heid ia I na ladite Ik geloof dat dat mIdAel nl erg geiwAikI zoo zijn haar te bckeeren Maar u helit onR weer opgmrroolijkt juïfrouw Van HecuMtno en mij wrt het meest ÏT be ft weer bli eM ot ewefatbeld Jn mijn Iwven gebrac tlimna laehto en gaf Lena eeg harte li mi kus U uMt mm nog trotech maken op mijn kond © alR wonderd At4V Ik weet dat Ik eheel witbloot ben van talim om iemand op to voeiien iMUir om dat rtwIb gwd te maken kreeg Ik mlfnchien de gave de ttMMehen op Ie vroolijkea H e üi aitija zoo opgowekt vroeg Lena Ü hebt aeker een meer gelukkige W STIJN IS HAA STRE CHT t MAGAZIJN VAN IJzerwaren Keukengcrei Rijwielen en ondcrdeelen Landbonwgereedschappen en Werktuigen t u Beddenfabriek LEEUWIN Jonkerfransstraat 31 33 IBO TELEFOON 289f ROTTERDAM Reclame Aanbiedingen 2 Penooni prima Veerenstel vanaf Ifi 2 PerTCons prima Kapokstel vanaf PRIMA per oo s Kapokmatras schuin Peluw 2 Kuneni COMPLECT van f 177 FIJN zwart gelakt Ledikant Spiraalmatri met Peluw Bovenmatras en Kussen COMPLEET vanaf 12 SOLIDE 2 persoons Springveermatras prima Kapokmatras schuin Peluw 2 Kussens COMPLEET vanaf 27 50 Kinderledikant fijn gelakt 3 641 tot I6 S0 8 90 tot 1M 90 IO fOtotf3 50 6 94 tot 11 50 10 25 tot iO SO19 SOtot96 JKO S SStot i 50 9 65 tot I9 6 1 95 tot 6 603 85 tot 47 50 3 50 6 Spiraalleiiikut vanaf ËngelNch Ledikant Oeiichilderd Ledikant Massief greenen Ledikant Massief eiken Ledikant Zomerdekens r SL Cliiqne talie Spreien Wafelspreien WA8CHTAFEL8 Nlichtkastjes geschilderd Nachtkastjes met mariofsri 82 50 isru ViVrjrr 82 50 Kapokmatrassen Springveermatras Staaldraadmatras Zeegrasmatri Zeegrasbedstel Stroomatrassen 1 persóons 2 persoons 9 75 3 95 AU PRINTEMPS ROTTERDAM KOOPmCINERS VAN DIJK DAMES EN KINDERHOEOCN HOOQSTIMAT J48 ZWaRT JANSTRAAT 32 7 50 tot 99 7 50 tot 96 4 00 tot 18 S 50tot 0 50 3 40 tot 6 75 9 95 C ÜE KLERK Jalonsiën nisen en Rolluiken GOÜDSCHEWEG 150 Rotterdam Telefoon 6916 30 Adverlecrl in dit Blad Bij W PRINCE Klpstraat 34 36 ROTTERDAM ïrt vinflt men de grootste sorteerfais Qegotco en gedagmf Min s vanaf f lo Fijn geëmailleerde FORNUIZEN met koperTersiering en roeden vanaf f 13 50 Kinderwagens mot houten bak 2 daweni hangende in riemen Bamboe en Houten Sportwagens vanaf 1 3 75 BV Vertegenwoordiger der Brennabor en Neather 1 75 Kinderwagenfabriek Een prachtige sorteering Salon en Kamerlampen vanaf f 2 60 Verder voorhanden eai groote voorraad Giftvrije Emaille en Hnifchoudelijke Artikelera Wasch en Wringmaehines lel leeiipleiilioiikje FotograU üteJier VAN ZANEN Oosthaven 20 der m Portretten Interieurs Groepen enz Foto Aquarel Pastel en Olieverf TELEFOON 188 OEOPEND VAN 6 mot 80 bladzijden drnk bevat recepten van de navolgende gerechten MAISON VAN TEEPFELEN Onder de rnbriek Hors d oenvres 134 Jonker Fransstraat 136 1 ROTTERDAM Kalfsvleeioh croqnetten Qarnalen croqaetten Croqnettea k la MUanaiso PoolKhecroqnetten Fondus au Parmuane Croustades a la Reine Caisies n la Neptune Macaroai au Qratin Onder 1 rnbriak Aardappelgerechten Gebakken aardappelen Pommoii frites Pommea pailloi Pommes an Nid Pommea Oaufrettea Pommea Cro Settei Pommes Dauphine Pommaa Chips Pommea t yonnaises en Verter sgn in het reoeptonboekjo o a rubrieken gewyd aan Haladea Koude en warme Rausen Vleeschsoorten Wild on Gevogelte Vischgereohton Eiergereohten Mealgereohten Taarten en gebak Duid ijk en op oveituigand wijze wordt m het reoeptenboekje aangetoond lyhe Sholie in de kegltengroote voldoening geeft Het boekje bevat velewenken en raadgevingenvoor het gebruik benevensgetuigenissen van verbruiksters uit alle standen dieden smaak iler met Delftscho HUolie gereed gemaakte spyaen als om strijdroemen en op de besparing wrjüen die het gebruik metziuli brengt 80 Grootste kenze in Dames en Kinderhoeden Contante verkoop waardoor lage prijzen Ter ovepname aangebodefi r in DEM HAAG een EERSTE KLASSE Z AAK iit Hotroooptonbookjo dor Dolftsohe Slaolie mot bijlage omtrent hot gebruik van Delftsoh Planten vet Delfia wordt gratis on franco toegezonden aan iedere belangstellende die het aanvraagt aan deAfdeeling Reclame der Oliefabrieken CalvéDelft te Delft DAMES eEHËEREN MODËARTIKËLËl Ben kapitaal t4000 Spoed gewenscht Br onder lett R P W Alg Adv Bur D Y ALTA Den Haag 1 i U DAMES Het blliykste solledste en scherpconcureerendste adres van aUe voorkomende haarwcrken weUi U onder gkrantle gelwerd zuIImi worden uitsluitend I kwaliteit en zaakkundig vervaardigd door H P w WUMGAARDEII 24 KLEiWEQ II QOUOA II II Abonneert U op dit Blad 2 0E tP05ï 5löAR I Maandag 1 9 Hei 1015 rnmm i bTi© a T rs © zi vertezi tieTDla d vqox O o o d © © aa 03ao ©t3 ©lc©aa Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 idem franco per post 1 66 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 AtHinnementen worden dagelüks aangenomen aan ons Bureau Mabkt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren PRIJS DER ADV ERTENTIËn Van 1 5 gewone regels met bew sdummer f 0 56 Elke regel meer 0 10 Bjj drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tegen twee lierekend Dicnstaanbiedingen per plaatsing vim 1 5 regels f 0 35 bU vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Recfcmes f 0 35 per i egel Groote letters en randen naar plaatsruimte Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 Uitgevers A BBDnOUN EN ZOON Hi zim op eigen verliei atlil u gcveu on A stellingen i W len vaa hel kanaal bij Ste trB te en Het Sa aangï allen Alle aanvallen werden afgtnla gen Bij Steenstraete Aiurl d trijd nog voort T n Zui Wewlen iiu Uijnsel zijii de Fing4 tKcheii na een krachtig oorlxTeadsi diT artillerie tegen ooze rtleliiiig t Ti Zuidi n Vtei Neiichalel tot eni mfaHterleaau al overgegaan die op die nieeMe punten rcak afgeslagen is tip enkt le plaawen wordt nog g tredf n Verder len ZiiithTJ van den l ori ltehnivel rug en bij Souchez ailsinede ten Noorden van Atrecht en bij Neuvllle gingen hernieuwde FranaclH aanvallwi In on vuur verlon n BijzOTidipr groote verln zen leden dl Fran chen Wj gcnoonid n heuvel SoiiPbra en Neuvlllo In liet We ten van Argonn Kteldeo wU ons dea avondH door een aanval in het bozit van een sterk I riinHtlt ftteiinpiint 600 M breed en 20 diep ten Noordon Vin Ville wir Pourt IJ blevem dit flteunpiint belioudon na I naehtelijko aanvtUieB wa rbij de vijand zeer groote verilezm leed Veel materiaal en f ll J ri igï4gevangeWfl vielen In onm banden Tu M ien die Maan en de Moezel luwtóen over het geheele front lfivi ndige ftrtilltTM ft iveehten plaats Tol InianlerieK veehti u kwain het irteohtn aan dtin WcwIclijken rnnd van het boftch van i e PrAIre waar de Mrijd nog dkH g HUndigd Ih Do inneming van Carency Het Fransche officieel rappott meldt over de inneming van het dorp Carency die een der schitterendste sucoeuen van de troepon u n meer dan twee duizend gevangenon bezorgden met zeer voel materieel Carency vormde oen gevaarHjk punt tusscfaen onze linies en was door de Ouitschers geweldig versterkt door vier linies loopgraven Zy verdedigden het dorp waarna ieder huis een vesting was iedere kelder een loopgraaf en iedere tuin oen artillerie park Ontelbare mitrailleurs verzekerden de veiligheid van het garnizoen dat uit 4 battulons en zes compagnieën genie bestond Het sein tot den aanval werd gegeven op 9 Mei na een geweldig bombardement van onze artillerie die me6r dan 20 000 projectielen op de vyandeIrjke verdedigingswerken wierp De worsteling duurde vier dagen Aan het eind van de derden dag gaven gedeelten van de vyand die het zuiden en bet westen van het dorp b et hielden zich over te samen meer dan duizend Duitschers met de officieren en de kolonel aan het hoofd de armen omhoog wuivend met de zakdoeken schreeuwende kameraden en onder het spottend blikken van onze mannen gingen zy voorby harüe Ktrijd Ix rgde den h rauBcben eoiig siiccet Te Neulvillo zochlen de DuUschtTö to vwrgoefa de huiren te Op de overige gedeelten van het ront valt n4e B nieuws te vermelden Officieel wordt van Duitsche zijde gemeld d d 15 Mei Bij Steenstraete sloegen w aan het Yserkanaal een vijandelijke aanval af Aan den straatweg van St Julien naar Yperen vielen wij aan en maakten er vorderingen Drio Ëngelsohe officieren GO man en óón machinegeweer vielen ons in handen Het aantal sedert 22 April bij Yperen door ons gemaakte gevangenen steeg tot 110 officieren 5450 man waarbij nog meer dan 500 ver wonden gevangenen komen Znidwesteiyk van Uijssel ontwikkelde ook gisteren zich heftige artilleriegevechten Vijandelijke infanterioaanvftllen mislukten Op de fjorettohoogten werden de meeste vijandelijke aanvalspogingen afgeslagen De aanval zuidelijk daarvan die tot in onze loopgraven voerde werd onder zware verliezen voor den vijand afgeslagen By de ontruiming van Carency en het westeiyk deel van Ablain gingen zooals thans is vastgest d een tn de eerste linie geplaatst stuk veldgeschut en oen gering aantal mynwerpers verloren Bovendien vielen vgl van onze vroeger veroverde Fransche stukken geschut te weten drie kleine revolverkanonnen en twee mortieren die als mynonwerpers werden gebruikt in handen van den vijand Ten noorden van Atrecht bleef het over het algemeen rustig Ten zuiden van Ailly oostelgk van de Maas veroverden wg eenige vijandeUjke loopgraven waarbij 52 verwonden en 1666 nietverwonden Franschen waaronder de batatljoDBCommandant gevangen genomen werden Drie vyandelrjke aanvallen tegen onze stellingen aan de straat EsseyFlirey werden afgeslagen In het Bois le Prötre kwamen wy by het krieken van den dag m het bezit van de vijandelyke loopgraaf waarbij wy eenige gevangenen maakten Het Duitsche communiqué van Ui Mei luidt Het groote hoofdkwartier det ll h t voigendc nn de Ten Noorden van Yperen hebljen do zwarU troepen edert giAterennaniiddag zondf r ook maar eenigs Vele van hen gaven in het voorbijgaan hun indruk weer over onsen aanval uw vuren was wiskundig precies gericht uw iofanteristen waren er al eer wy hen konden tegenhouden Deze hnlde kromt den moed van onze soldaten die bleek uit het groot aantal gevangenen Op den 12n Mei bracht de laatste aanval ons de volledige overwinning De Duitsche stelLingon waren ondanks de wanhoopspogingen der Duitschers die hun eigen ambulance bosoboten toen d e in onze hadden was gevallen e9 zoodoende hnn eigen gewonden doodden Wy konden daarna onze balt aan kan mnen bommen geweren patronen en telefoon materiaal gaan opnemen Wat er van Carency over is is nietmeer d D een ruïne In België Het Selgi he moratorium 1 K oHH Zig venHWiiit uit Bruwel dal bet DuitHobe Itmtuur In overleg U gelriKleu uwt de vert genwoordig rM van de l elgi ehe banA l kriiig n ovw de vraag van iH opliefütig van hut moratorium dat tot nu toe van maamt tot maand onvur nnilerrt In hernieuwd 1 langBame op helling wwd door de gouverneurgene roal oogd terwi KamorH van Koopbant k Ui llelf B lot nu tot aUsedH op erlenfing hebben aang idirongen De Oorlog Aan het Westelijk Pront Het FranBche communiqué vftu Zaterdagmiddag luidt Ten noorden van Atrecht maakte het terrein de operaties moeittjk maar toch werd het offensief voortgezet Ten zuidwesten van Angro vielen de Franschen aan beide zijden van den weg AixNoulette Soucbez aan en namen ten noorden van deze weg een sterke Duitsche loopgraaf over een front van 1 E M ten zuiden van den weg een versterkt bosch en achter dit bosch een Duitsche loopgraaf van de tweede linie Ër werden 400 Duitsche lijken in gevonden op dit terreinMeer naar het zuiden zetten de Franschen het zQÏveren van de hellingen voort Westelijk en zuidelijk van Lorette kwamen de Franschen 500 meter in de richting van de suikerfabriek te Souohez vooruit Te Neuville St Vaast namen de Franschen opnieuw eenige huizen De Fransche artillerie bracht volgens het zeggen van gevangenen zeer zware verliezen toe Het aantal Duitsche officieren dat sinds Zondag gevangen werd genomen bedraagt 100 Er werden 20 kanonnen genomen waarvan 8 zware De Fransche maakten bovendien 100 mitrailleurs en bommenwerpers bait Aan het Oosteiyit Front K IliH DuUttolie önumimlciu van l Na een tijdelijk ttcoe van den vijand dot oa drie dtiikkeu gc chut kostte in Ie opniarHoh van de Merke Uiisaiitcbe HtrijdiiiBtiht lilj Bcbawli lut Htaau gebracht ijandclijke aaavallen tegen de benedenUiibit a mislukten Ik vijand had nu ook in de rttreok ten zuidi n van de Njeiiien zeer snel versterk Ingen aangerukt De Hlrijd l8 echter aiel d zf nog niet be Konni o Hfj AiiguHiotto Kaljawa zijn vijandelijke aaiivallon afgeHlagen ITet bruggenhoofd bij JwohIow aau de on weril glHteren Htormenderhaod geiionn n SchoiiihT aan schouder iiH t de Ooatenrlikrtch HongaarBPlie troepen in wier verliaml ïij zijn opgenoiiH n Im relktm di iroep n van on l r Mardltz Ie troek Bn Dobromll Op hH Z O oorlogslooneel zetten d lerbondf n troepen In de ut reek zuideli van do beneden PilitHa tot aan de Welch M de Icriigtrckkende Ituwrn na Onze troepen rukken onophoudelijk voort en 7iJ iKzetten ver dliilft nd uitgangen van liet geJiergte Mei De Daitsohen vielen hedenmorgen het bosdh b Vailly aan I 4a een oogenblik vasten voet gekregen te hebben in de Fransche linie werden de DuitBchers door een tegenaanval teruggeworpen De BVanscben maakten 100 gevangenen Op het overige deel van het front verliep de dag kalm Hpt 1 r a n ft c h p coHwnuniqu van 10 W luidt In Hf giö dt d Hi dl DuitsoliprB in d n nacht van ir op Ui MM drie toKf nAftH vallen op Ste n8tra to en oniatrcken i o dordir He hij het krieken van tipu dag gi schicdd wa liiuti ngcwoon huvig l a aanvalltTft wprd o afRoslagen leden groote vprtl ien Dt raoffchon nanjpii giMorpn 7 ep mitrailleurs en een bom iiH nwerpOT Ten Noordipn van Latiasfléo tiifwohen Klehül oiirgi f AVorle hdiltcn d Hritschf troopen in Aen naoht van 15 op 1 Mei verm Uletid Ouitfiche loopgravt n gimoUHm Ten Noordioa van Atrecht 1 gedurende den naeht van irj op Ifi Mc4 nw t hevigheid gefltredwi op de hellingen ten Oosten en ten Zuiden van jorette De FEVtLLETOX jeugd gehad De j ige dame laehte luid DBt m heeleniaal mis 1 IMijn aingiibor licbtzinnigïiuid was grooter dan deiuvlowi der droeve omgeving waarin ikben opgevoed AI vroeg was ik eenweefl en bracht rnijn jeugd biJ vroewdwidoor Mijn naaet bloedverwant wn ongehnwdif oom was baron van Dalrttercn Bij hem bracht in geWoonlijk mijn wcanties door daar wtm bet altijd erg fKII I D wnzawn Het bost wae gr mool maar mijn oom vreet elijk Zoo ruw aliiinkoiwchofs Zijn stoppelige baard joegmij Hchrik aan Ik ww echter zelf dom huld ervan dat wij minder t Kd nietelkaar overweg konden want Ik was ergondeug pnd i Fn nu vroeg Lena Sinds ik volwaseon ben geword m heb ik hem niet gezien mliwc len komt hij iiH echter binnenkort ewis opzoeken OverigiiM hoeft ii me ni zoo tordelljdend aan te zifn juffrouw Tjenft at fitft Ik ook zonder famélfe op e wereld Ik kan een flinkcft slair van het noodlot verdragen Van een k nri en een goede irnaa voorzien koiut men Ilefl te boVen Onthoöii dat Pe winter bad plaatA gemaakt voor de lente Overal deed hf verjongende jaM getjjde zija inti d ook in de stad en op de enkele ptetnen en tuinen zorgden dè bekwaamMe tnlntkden voor fraaie bloemperken Zcktrim dhff had de leeraar afgeepro ken met emlgc z aer befemdea wan dUing te ouderntiiien I kan ook meegaan juffrouw Lena zelde mevrouw verdrietig U is langen lijd niet ullgewoest en Ik twechouw ht al 4 mijn plicht u nu mee to nemen Ihww het eigenlijk niet past 1 ena vorheugde zich er over Zij had ütch al gew Qd aan de minder aangea iiie gt wgden vau iiievwMiw AukdrmanM en naiti do uitnoodigiug duikbaor aui Ook de kinderen zouden meegaan Lena kreeg snel nog de opdracht Albert brwk in ordo e maken en l ioa a jurk Ie Htrijken en zoo ging het gezeUdiap fi aiiddiagn op weg ï e plaat van befitfromlog was epoedig bereikt Weldra lag het koffl jhuia door b1oe4endie oOfÜKKKnen en groene Btniiken omgeven voor he TIelaa werd hti genot half lieAorven door het oorrwdoovend lawaai van een orgel a een draalmolfn die daar niet ver vandaan iloriil T e Injcendim ran AnfetennanB wu aaoj ename lieden hi gezetnehap lena die dch over dofse m king van harte verh4 iBde waa zoer rrooll h on der heereo Iwweerde een litjzond fraiUen landweg te bebben ontdekt m Hloeg voor daarop eeo waadeling te gaan maken Het waH werkaiijk een prachtige wflg I e hemel was tfen blauw nMTffwi waa een wolkje te zloD en aan de bootnen kwaiii het eerMe teere Metgroen Jnbelend ftteeg de leeHwerik oHribooff do koekoilE rhft en rondooi gmtóe bet uiAt JSfovottsafr ó gr ne kruid en hel ontluikende woudHet wan zoo n algenwiit gejubel In de natuur dat ook de menacben wi l looW UTi meedoen zelfs roevrouw Ankcrmao kon ieh niet aan dezen Invloed onttrekken De leider van het vroolljke gezelschap bad een wiiohf betreden weg goktMcn ihe gvliuel 00 verw ach t op n wjh Udet acittig wwwlje umiep HIJ TPrhoti pde Ziflh over de ullroepti van verraaslng en verwondering Voor bet oog vertoonde Icli een pra litig natuurtooneel ledirr tvpnk in VfTrukklng over al dit natniirsohoon Alleen mevrouw Ankerman zeide langzaam Mooi l het tnaar ik boud niet van liet water Met l een Iwdriegelljk dement hiH ziet r zoo onschuldig uit en 1 toch bet graf van oowei ong liilikigen Unwiilekeurig werd Iwt ill na de i w nig opvrotHJkdwk bp rkln Door een onverklaarbare anniat aaoge vpen zag I ena naar de kinderen om Het raelRJe stond dtoht aan den oever en plukte eenige bloemen Vlug trok zij het kind naar zich toe Dlna waar In Albert gebleven f Deze die zoo graag m ï meer bloeroco had feplnkt haaldn onvorschjttlg de whouder np Ik weet hH niet atroha was kQ nog bier Maar waar Ih hij wf Ja waar wan hij rfTia oehrok Angntlg vroeg ulj n eMtgd hoeren rui het gewhwhap bmmt