Goudsche Courant, woensdag 19 mei 1915

gen n halea bericbwo In de trteloon emtrale daan O toestellen die voortduroid gv rulkl wonten Ue g erallaaimu bewoont e huis uit asbe oU drie kamen healaaade dat vlug uit elkaar gvnooM en wet in elkaar geaet kan orden Hij bMTtkt niet graag oman der kwartier Voortdurend rreeaenddoor de hand van een moordenaar te valli Il hij met door hem onbekende peraouen bediend worden Umtrxit dm frootvotat U ot voel varleid dat deogene die 1 1 Wveo pa r dagen kon waanMsaen ern tacfaisl aldwingt Hij i niet de genótfuditlge saoala hu in venmllllleade bladeti lieMhloven I In liet veld leelt hij eenvoudig ii mt genoegen nsrt den allere si oudMr ien oldatenkost waaneer het niet an der gaat In Utpnslelllng lijn aeel den I aar die sleelb vergeaeld wordt door terplaalaliare keuknia Het u een lahol dal de grootvorst eenige generalen di ten Miev l len algeranseld heelt lot g id el grootvorst Nloolaa Mcolajewtlsl ontvangt gineralen die een n lerlaag li din met groote lieminnehjkheld gMl bun persoonlijk zeil wel eens i booge klasse van het ndrea Kmls Dikwijl xelfrt veret rt blJ i ie generalen maar ihln op heel bljzoniat Wljae Het Inre kiit eau le Uultsohe troeptn uit de ataüingHing bij i ndK werd geweten aan den Kussisebis generaal Planikewltsj dte olet bijtijds dpn ijzeren muur sisol te Isng zaam en moeilijk oper rde Nloolal M olajewitsj Hel dezisi generaal met ijn divisie tsikele wAen laler optreden t g m uitnemend venSerkle nlelllng van de I Swtenrijkers In de KarpathHi een stelling die voor onne snhaar gnld NI rolal gal den generaal bevel deae poidtls te veroverisi tot eiken prijs l e dlvUis prd door het nuocdMig vuur der t toeliilirljki r geheel vernietigd tlisler dvn lierg vsn lljkm lag ook de doode Hu ritsehe generaal Nloolal Nloo wltsJ Ondervrsaft degevantien genonMi Dultsche offldtvon dikwijl persoonlij Ik was getuige van m dwgeJljk StM hood Twee vllegtfflrierm dli In deNttlssbwhe llnlea lan den moesten omdat him toestel onkisar was door Rosalsehe sbrappnils wivden voor den grootvtirst gebracht Txm der olllebvren was aan den arm m den sohoo der gewond De Dultsche otfloiereo ant woordden niet op de vrsgen omtrent de tellingen vsn het Dultsche leger Toen de grootvorst ook mrt bedreigingen niets bereikte brak hij het verhaal al liet den WdMi olfieleren wijn brengen en si gewonde door sljn gwieesheer verblnAvi De grootvorst hei t In sljn omgeving stellig geen vrl n n hij gaal door voor alslnotend m hard tlaar ts n gemaakt baéden lien iÜm deaer denl evik onzer vtk gMra een aaer koeaeo Mwotavolk aan val op een lucbtaciiip loCièB Uent Bij tDoe A bt vuur trot een van den b4l Um captU altannle bet vuur dat van dm grond op beu gericht w d om il düetwit tu kunnen atta Marea tnutaaks Uk aib daakfc bg M p 2U voet en bracht m do iooda een groote ontploOtsg teweeg Itt d n tu au wt rixaaathetk a a UIT TilHiiM p aljn ra Vmr MmA d linkwde oireulaire van den minia ac an Laad w aan de yuiui tebeirtaTwa tu mke de veracbalfing van goedkoop v smlddo en ntal op de gvüteV De arbt ideri lw de docittlistiacba arbetdvs hadden r ed een bewegug op lou gwet die aksfa lal Praxes Horgmius gaf aan den vioovooTMUer Troeiatra een lesje in parieiiieutair UAMWe Wil de beer Troeistra éa cir ula re poedig aan de onfe stell a dan kon hy öf eeu mUTpellaUe umvra4 en öf voorstellen de nota altt Regpe nng b icheid in hai en van e i ooniinu ste it u4l u die daarovH ediriftebjk haar inntting kMi aeggeo l e hot Troelatr rtyhoöwde niet maar zijH Vie vivheugeo ooa nu op i teterpellautw de tweede aal er een zijn van fcn hwr Albe la die pch tot d i nitniater AftQ Oorlog mA richllen in ak bet niet V Tl TnHn van bult rMroon verlof aan gu inohiliseerdc arbridera bij mdurtrie en Iand KMiw oor bet verbouwen van le nsmiddetwi ten gebraike van hun ge inn I r ia nog even gedlacussleerd over bet tijdstip waarop de Inierpellatw Albfrda zal plaats hebben Da deze quaestlf urfemi 1 prak niemand i g i Maar er wBH looh VHTSohil in appreraatw o In iTfï itjkihg mot de urgeotlt vwi andere te 11handelen aakeo Na eenlg over eo weer gepraat werd beekHeei overeenkamr hllg bw voorstel van den Voorzitter om V mterpeilatU vast te stellen dad li iia ie i ehandfi4lng van het ontwerp Aal iMTrtè oneerlijke luededingmg en vóA do inlerpelleölehöhapor over de haast al te iM Ecnd gBWOcdeo IwrtwrnWdelen clrculairo tLR iiklnister HoaUuma AlH d lurlMen t nu bij de wrt Aal inT e niet te bocit oMÜH fi lioiiien de beide irrierpeJlatie er goed êt 1 H no 1 saj aijn een interpollatie ran 0 f r de wel AaJl eT8e Is onB volgwd ii rzi ht UDDSCm COURAIT ZATERDAG 24 APHIL I9i 0 lie cbel die het vsrlol verlsBll sal zorgen dat do met vorirt vortrekktndin Ui vwen door d n geaseskundlgsn uitnsi zijn gilnstruow omtrent do gevanB dis tg walliohi san anderen vooral aaa kin dertsi souden kma lirangau sa ireol do wijse waarop dll nou IJ i uurkoiuen Verloven van elders nsar Amsrsloon kunnen weder op dse gewonen vost wer den viTletmd mit don belaugbobbowfcm wordt aug w d dal de loefaug lot ka serntv en ullUalro sleksalnrktatto voor hin strikt i verboden Do gamlsoen louflasndanl te Aioersloort Besna maatroj en um don laegan van mllltalrtn vsn ilikirs kounndo lot de nlUlaln Inrlobtingen te beletten Verptatusinff van nilHaéren aaar Amursloorl ol vsn daar naar skiers mo alloen goicliledisi lu drlncials gevalhia In etaie UwidetdBg te rUlavsnhsgi gehouden geomoblneofde VOTgaikvlng waarin door atgovaardW veneganwoordlid wanM de ChrWtdgke Bond van genieeiuewsrklledsa al taling don Haag de l wralovaaUhrlst VakviTseniglnge do Ifedsrallo van I hriat llealaren deKoonsKsk Kath VolksiHMid allen te Uen Haag h bsstoloo e adres M richten aan dia HaagwilHB Iemeisitersad vorsoekiSMki a met den ii o l i sposd poglageB aan lo w id n UK hot verkrijgbaar atollen van vbich al rolksvoodsol b dtv maziiounrprljsen voor de levens nildilolen to herstal daar gebleken U dat lour verkoopen daas r tff bM werlen nag kotneo n r ran Mlrengere contrAI van gsmeeuls wige op deze tiepallngen Door dezellds organlNStiSn iiltleii t ipen worden gedaan om bi de iW er op aaè Is dringen om a do hrooil en meeiprllsen ériig Ie lir igen lol dis vMr 1 ngiutll KIM t evenals than door ihrnttgeerlng Is Koscbled ton opslchle van du Isislsflog glug op grsan en nisol zulks ook verder uil Ie strekken lot do osrsl levenidwlioel Bn en wol aardappelen vel en spek e om maairsgelan Ie namen ndeprl V n van de eersfe levenslK tioelte fawug te br ng n lot die vA6r I Augustas IIIH golden Voorla wwd l i4ot s Uj alls laaAelIjke Ituuden er op aan Ie drhieen Ola hhfr Iluau geeomlSneeTde VM gaderhig waa eeiK voonseuing vsn de vergaderliig van 1 April 1VI getiondcn In hel gwliouw fui den K K Volkslinnd wsarWj drie xemoeoleraadMledBn legMiwoordlg waren Mn6t den BcheermesBcherper SUCCES maakt ieder in enkele seconden z n scheermes vlgmscherp Prys f 1 50 naar buiten f 1 6 A QUANT Kleiweg 7 19 M Soc do Béumo 8 u N l B 4 voor Vrouwenkicerecht Mol 3 Ol Oenoegen 10 o T wg rlng van Boai vMiM prodtiix nteii V ri R ii n r Cterel KMk A Da wkoop dar Emma bloem heeft te t QravenlMge ruim f 8 200 opgebracht H M de Koningin heeft giiterochtend ten PateislBinbetNooraeinde in audiëntie enIlTMigen den heer Henry AllizA Buitengewoon Qeavnt en O vqlmaiohtigd llinitter ven de Fnntche Republiek bf Uaier Majeatat a Hof die H M zijn geloofibrievea beeft overhandigd btmeven de brieven van terugroeping van zgn voorganger den hw r Uanxrflin Pellet 11 JW ralé Han m e 9 Ofliida BaiMer en Kapptn 7 Juni 2 uur DorMU B aw ningloMWil iidw t ii4 iiiBto tntvsotg Bclorid vürwnkMi wij geregeld Ü H nmMeelIng Ie mogen onlysngen a vergMleringen coBCerten vwmikell den eai OD e e dan In onne agea raeotr Dr A Brinkman Zn Oooda I JURGEINS I JPLANTA DE FUNSTE PLANTENBQTER 123 V V II AVm A is verkrijgbaar by PT A NT A J C DEN BOER Groenendaal 11 T I na Hotel L EUROPE Eiiilsebs IipM 21 22 ROTTERDAM 20 Ruime fnascho Kamen vanaf f 1 25 p p met degelijk ontbgt Met het oog op de drukte der feestdagen verzoeke vooraf bespreking Aanhevphnd 20 DE DIRECTIE Iir STOOMEN van Dames en Heerenkleeding al MIEUWII 60 Oai Widccrd het bette wat geieverd kan worden BMlmt ONüchadelgk voor het goed en uit hygiënisch oogpunt zeer aan t bevelen Stoom Ververij en Chemische Wasscherij L VAN DER POL GOUD Winkel Markt 41 Telefoon 106 en 253 Menbelkoopjesü Fraaie Meubelen als Talïll Stoelen Kasten Spiegels Schilderijen complete Salon en Huiskamer ameublementen Veerenen KapokBedsteflen Buffetten Uittrektaleli Leerstoelen vanaf f 17 50 de les Theetafels Slaapkamemieubaltii Brandkast Pianino Westminster Speelklok ens enz ALLES SPOTGOEDKOOP IH SimonsjjU aat 44S bovenhuis bg de Schi ok Rotterdsnii VmKRUGBIlAR BIJ S S VAN DANTZIG Markt 43 i i GOUDA Tricol Ondergoederen Kousen Sokken Handschoenen JIIIoÉllj BFjliriekii lessainiLaaDli riiiirmr OP0SRICHT trM Toedort iw Fm bm de mtiver mmrw0 LIJNZAADROEREN merk STEII en W L UitBuiteDde door boof eiwit en T t ehalte en ro tite roediopwaude anw IMpiaiiMi Parü 1000 Jlfm € l MdM MaiUiiU irou hhrrijiiiln mp mmi h mmk nrk liSL Onbetvittbaar b t be te an goedkoopste niotorr wieL We rw ll ll wleleii i i wl tiiri ii i il pr Ü ADR DË GKOOt Kleiweg 79 GOUDA Pr MonranUii gratia IMPORTEURS OEBR SIEBOL Amtterdani y JwA DA IM pMMfa reoe weer Ma gtrt ng ol er frw A oen pMk i i w AU eerrte nuiua er prijku op rt K ndB de o rlo 5B og vaJleöwet en dec Uad weiuiff t c ti g edm ee rij iitjrjlpeBde wijaigJüg oitat rgMü we h i tt mr T dBiD eeoig ui bji oor beitu k rinc verwcht N eo wi Voor siHer ö UMk m urK m UxieTe da W tr ééft w d KMuer gLi VJ 7 cl ttur Pre k i iitee Ue Voorsitwr bad voikota D iri tijk L e bebHtdeUl vikQ dexe wettelijke voorzieutuK w by uiUiiek urgent j1 ju kant iKKnjpt reed uil deo ft MO ie ie thKlmg der fel Het groote i tf r Hal thaw baik wgl wire de aee l vaarl h tJt der Ri eerlug er toe gebracht onverwijld een WBt onlw ff 3 la te lUeDeu leu eladt ds tMgelMeii betrekkuMfeo aa beu dn ter e v oil Bko Deu tu Meuuuo HmmIw geckert jareo Itgt wd 2ee oagev allt wt t gereed het droeve uowUot aldua terecht dB heer SpwkiWB heelt goKroiigeo dki outwerp nög urgenUr te makdu dan bet reedB waa De MtueoiMHlmf v w het ontwerp ging overhaast het dra cp er diudelijk de aporett aa Utwd IbmI hei achrilteilik overleg met de Kauwrwn vele tM wareo tegeïaott komen ediaob olet aan alle hoew 4 de derde uitgave eerat 1 Zaterdag verscfaeneu opuieuw verhetMuigin heeft gebraobu V c ohtHeede npraker aoindeD hunne lieawareo op Over t algemeen had uienechter In de Kamer wel sympathie voorde Mrdïklng vui het ootwerpk loau leerlifpen uiteen de owenlngen ovef den opxet dw regeling Hrt ontwerp mag Wdtniet beeofaouwd wordea ate een voorloopor van een algemeen xeeongevallen veru4 erlng Daartegen beeft de minletor tplt uitdrukkelijk gewaarschuwd Uet uitgang puM van het ontwerp ih trouwene heelanders Terwijl een ongevalk vercAering in normale tijden gehaMwrd zou kunnen isljn op aet e vrij Juiste statlHtiaobe gofferven omtrent de kaneen Ie dit thaoa iMMoluut oniMlSt ijk Het ts sells ntogelijk laten wlJ t hopen dat getnenkel pereoon van deëe wet xal komente trekken taaar het is evenxeer mogeit dM morgen aan dm een groote matbatoomer verongelukt en dal de t ehade Ue daardoor aai i rlotit wordt eeer groot tal zijn HM aaata4 amendeinent i groeide bcdenki l t aan en bet uri ich debat Bchwm eindeloos te tullen worden l e Kegeedng toonde echter lyHistoiM R haar tegmoetkoBHtkde houding tegenover vele weoiioben door tal een nota van wij ging aan de nmerte amendemeotim t emoet u koiaeti DU leidde lot Ixikortlng der diMUHelv en net d lange pUidoMt a De beer hplek man xag lU ouden eoltoonou en grV otouders opgenomen onder dp eventu tele nagelaU n betrekkingen die voor een uitkeering in aanmerking ziiH wi koidm da hoer Biriwevain zat den dank tDOgen inoo Men van hen die onverhoopt hun boeltje hun ultruating bij een ongoval liomuo te rtrlieseo Ue kleine viao terfl met een boot vmi iirlnder dan 40 tona zullen gebtripen wor l4ia wanoeer de betaling eener premie en waMbrngtiam ben l veel sou ikukken Het amendement van dm heer de Vtaaer werd door de Regeering overgenomen en d viaaohertjea KuUen In plaats van de hellt der premie van dra Staat ont oMvaagiKi De ftfooodure over de geMliiUen btj do iiilbet lng der ultkeeriagen is nog wat nauwkeuriger onrii nd Thans ih bepaald dat wanneer naderbutd nnKht blijken dat een ongeval niet onuilddelli het ge olg waa van èea eeoorlogstooHtand de te iAé ontvaogeo geldtn niet gerestitueerd Ih boeven te worden Wij behoeven we4 luet te zeggfm dat r algemoene tevredwieid beersohb ovet deze in alle c iobken welwillende en teg Doetkonteade hoddtng r Rcgw rtog ZeiSa de sodaal deaiooratMt hebben reden tot erkentelijkhetd Hun poging oo t ugwerkende kracht aan de wet gmreo voor ben die reeds atachtoffef eijn geworden van den xeeoorlogetoeiitand bleet niet tonder aaooea De Regeenng toch heeft toegetegd diat cij oodra de oorlog is algf oopen tal nagaan wie als alacbtoflers lijn te beschouwen vwi omI stmgevaJlen toowd te hutd als ter zee en dat tij dan aal overwegen boe de Uaa ben kan helpen Valt er das bij ongeluk een bom in ooa land M veroorzaakt deie dm éood ot de Invalldttett vanNeAnrlandera daa tal da Regawing de nabeataattdeu 61 de Inrallden fifijve tegemoetkonmt Deae nadrukkeli e verklaring der RegeïTlng vond naiuurlijk al f TO e e sympathie en de beer ekman trok dan ook gaarne cijn aamukBcnpnt ran de terugwerkeodb kraobt In De rent der diaeuMifr obmt juridMi ra tecfeuOadh Van aard kanonn we g voeveU laten roatea Dr w t i fl de eindatoaaniiif ben De Oorlog Aan het Westeiyk Front iltl 1 rftöBche comiuuDiqué vso 23 April ild In ót n avoQ VMi 22 dwier hadden rl levMüdig gwvecWwj plaat In de bo bt u den Veer ti Noorten vin Dlimul Avn l e Brfglsohe tro pen sloegen e asm al al op het kantel van VioogtK tn t rattilMi éw 1 den rector van Koln vond een arhlleriegev icht plaat In Argonno bij l ntelhi deden do llultucher een wei nig lyilaupijkon aanval 41e algeBlageii werd Hl st Mlhiel het Iioeob van AilH bi l en de Franeehen door m aan tal ten UobI en Wenten van on tevoren veroverde telling 700 meter loopgraal gmoiuon fen een honderdtal krijg gevangentn gemaakt In h boech van Aprenioot nan i di Iransohen tonnenrforhand twee achtoTMovolgetide rijen van loopgraven hij d plaal die Tète k Vaohe genoirol wordt llezo torinde een uitstekend punt in fc Iraoeclie elllngeti at de Franwfcm rmitig hinderde Talrijke lijken van IJoll oher bleven op het torreln Ue I fanaehen maaklco i n VHal krijgsgevangenen In den Klaas Wwen ranschen vorderingen niakni op beWe overs van de lecht Noordwaarts aijn r lj ta het beril tan te sanienvloellng der Fecht en hjar linker hijrltwr do Wnnnss In bet aii b u ttereikten de Franstiben Wile leck en wonnen aldus terrein In oostelijke rlehllng naar Metseral Het 1 ngelsoh oonanuniqué van 2S April luuk Maarschalk Frwicb meldt dd 22 deser De Duitsohe asnvallen op beavol no bIj Zwartselen die gmtaakt was Uh gwi den li d van mijn laatste oommunkiu werd smdodien versolteiden uialen hervat Ileje aanvallen hdslnkten allen en ii i thans opgehouden Wij hebben den ge heelen heuveltop In on heilt w belatten aldus den vijand Mo r groote waarde san heclil e gebruik vsn te maken I r 1 niet de minsts waarbrfd in hel bericht dat i e vijand stelling beraomen heeft In het verloop der krijgirvlirrieJitlngen liet de vljaa Iwee mijnen springen tegenover onsen reohtervlengel He hikle hun echter nhH onse loopgravs 1 liewhadlgen Na t we een mijnopera Ue der Duitacher I de onjgevtof vsn I Touquet bij Armentieree ont l hadden voorkwamen wij hen heAmodlleod door een mip te laUB springen dis we Antwerpesi feïanjssrf Ue llollandscl e grens lijn geslotan gew e aWtis meMl i Aatwerpscbe oorr van de Tijd en ook Antwerpen heelt MSI poos geheel grfsoleotd gelep liedurende adu uur moelit geen tervsllng do tad in ol uit We Men al In mulsenval Wat t aUni u beteekonen had V IJ mn groote troepeoverplaauén gt geschied ai ter het Yserlronl tl wmr lu do riobtingim Biuaael UUvsa kun vtfa druk verkeer geweeet au ml htalre treinen Voor eenigen tijd i bet pasHBgiers ervoer op Tbienen Aerst iol en andere plaatsen ebeel stop geaet g we t Ui rsfhtwageos the uu de rich ting tiew re is bij Ilrasaehaet waren niowten 11 terug B t bev el tol het i Mleer i van Antwerjpen werd door d i atal on Hodeoliause oteral heen g UfhJoneerd L lukklg kiall tniol lang geduurd lil all in verband staat mul taller hardnekkigste gerucht hetwelk maar Wijh aaabaudm al sou Von Ilindenburg in H lgle toeven Zou bij bier een nieuwe actie ondernemen en i vandaar al hM selieurde en troepaWBrplaaWing U verklaren f I 1j KASTEL 22 April Part Aan ie BMglst grens hleiin de Uultsoher mnlge UtntalK n HoUsodsrs san die aiel 1 meer naar hun woonplaau mogen lerMg koeren Do grens blijll voor iedereen ge kloten Hierdoor la mokkelbaoidel e T I vermimlerd Men vorwaobt dal conceasi fccdaau sullm wordsn tegenover brood n moelkarren Ook doae mogen niet lUi T over de grsna Aan het OoateUjk Front liet lloeleiirijksth ollloloel connminKiu vau 2 1 April luidt Ue algemoene toeMand 1 onveranderd Aan het KarpaIheiilronl hadileu op loh sell staand arUlleriegoveohlen plaal waarbij on artillerie in den seelor van Nagy 1 olAijr si d l uit h artillwle Wj Koiiowa la wicoes werken Aan de telltar n blj ibm l asokpae heersohl na een SIgeBlv slormaaiival naar omstawUgb geil niet Alle gevangenen beveatlgsn het dal vijand groote verll l lend Dodelijk van dellen pa werd gisteren en sterk standpunt van dn vijand verovard In Zuiddoet laiieUl a In 4o boekowinft getm v eraa rio 1 1 V Krijgsverrichtlngcn ter Zee lie dulkboolHi aarlog Uil Ixmden wordt djl 23 April ge iiiuil Uet 1 ninrkwsarag dat goduren Je da vorige weet do neutrale sdioopvaart veel meer geleden heelt van de I ult obe ondorweers blokkaifc au I agelaiid dan iki HriUicbe soheopvaarl Ter vvijl de Uultsclie ondorswers alleen é n kUnn I iigelsch schip deden ilnken ver luren de neutralen vijl Iwoten Nederland vrkior di Katwijk on do Olath title kuilaiid de Ullsponto Zweden ds lalko liirwljl ilrie Ueensche trawler naar uibavTO werden opgi irsett en lierooldvso hu vlHch eu vier Nedsrlantkiche tt w II r simden opfebrStffai Noorwegen 1 aan ih lijst der niulrale nlathtollers t x evoegd door dat dv Unit nluT de stoomboot Brilliant bull maak De l aus stt Bstgl I ll Parlji wordt dd 2a April geaelnd He Mes agero meent Ic w en dat de Paus d lorniiHile verpllobllng legen de Mol glHChe Hegeertng heelt op lich genooien om met alle mlddelm het herstel van Helglf te tsivorderen welk ook de uitkomst van n strijd mag sljn gen voor bbioenkon ven zijn iKsrfull Ue Paus OU zijn Wolte hehlwn her haald In een schrijven dat bij aan Hon elgiieur Deplorge booglaoraar aan 4 burgerschool Ie Uuvel aiedegegev t heelt om aan Kardinaal Merclet te ovsrbandl Ue Paus lK oudt ilth iB4er ll i lo i ea spil laai aohrljdtinaaogaandj openlwar In bot Boaslsche heoldkwartlo 1 en Amerlkaanacbe geneesheer die den oorlog meemaakt bij het liii el oh Boo il KruU aolirljlt aan de Tügllche Ilundscbau Het Buoolscbo hooldkwartior ligt sledit enkelo kilometer acilU r h Ironl Daar dit Ironl in hrt Knsslsi be leger dik wljb voranArd l het eoi T chiig werk telkens weer het groote apparaat snri moNol t mokirn B d eenlg m len kon het Hosslsohe hoddkwartlor door de Uultsohe kanonnen beschoten worden m bij Inatorburg scheelde bet niet veel ol bel werd gevangen gononeo Tot het Uosrisobe hooldkwarller beboeren on ve m oKlcieren generalen en ollideren vsn den fenwaien stal adiudooten ordoonsosen Verder zijo er In hel booldkwartler Mn aantal geMtol en e vi igodsdi nat oelentng wordt er gehouden door den mstropoiiet van Ho kou wien de Tsaar een prachtig altaar aulo schonk In h hooHkwartler heersdit onalgsl r k n loven Automobielen rateka oavaUiriston koo n aangereden ren nee w € Belaws en molor llMse bren artiatiek oogpunt seker hoont merkwaardig ksnatverk CTeleg De Zunttroom De minister van Boitenlandsohe Zaken maakt bekend dat do termen van indiening van reclamaties bg het prgigeiecht te Hamborg in lake de Zaanitioom ia verlengd tot 30 Apnl Bet geb rde met do Zevenbergen Zooala bekend heeft deNederlandiohe geiant te Berlgn op 26 Maart jj aan de Duitacha regeenag de bedenkingen van die van Nederland kenbaar gemaakt wegens het tn gevaar brangen van het s Zevenbeigen in de nabqbeid van elk sohip twee bonums wtuen neergekomen geworpen ut een vhegtaig vtMnnd de böilaohe oorlogsvlag Naar wy verneme heeft de Dtutsche regeermg bereids een rapport betreffend het op haar laat in aMeld ondenoek overgeiogd De daannver melde gegevens omtrent de omstandiahedeo waaronder een Dtutaoh vlieg tug op genoemden datum nok w de Noordiee tn de nabuheid van een Nedertandach stoomachip heeft bevonden n echter soo verwihillend van die welke de Zevenbergen betreffen dat de Nederlandsohe regeermg onder aanwgaing der verschilpauten thans alt haar meening heeft doen kennen dat het DuitatAo rapport geen betrekking kan hebban op het vtiegtiiig dat de Tximmeu nabii de Zevenbergen heeft geworpen Zg heeft miUdien de Diuttche regeenag vereooht om een nader ondenoek m ta italleB 1 pldemlache ziekte la Amsr erl lo evol e aadsc advm van ikai p l r van + g ie kunihgen In ieo l inWl do oppotbevethebbw nailtir hot vol aeiMle bepaald Aan l Amorsloon In famisoeo linde uiHitMnsi mag verlol naar elders weriliui vorloMid la geval vaa bepasMaaoodaakattikheld sondat verlol voor tiatneC SlCLXxexx lanudL Door den Iliniiter was Oorleg w toestemming verleend aan h t Hym phonieorkoat van Belgisohe militairen gemtemeerd te Amersfoort om hunne medewerking te verleenen op de lief dadigheidasoirée die op M April t Breda ten bate der Belgiiohe Yloohtelingon lal gegeven worden Dit ymphonieorkest bestaat uit 16 bekroonde virtnosen allen eertte pryawinner van Belgische oonaervatoirea Het Koninklnk Oeiin in antieke kleeding t Gebeurde nog niet lang geleden Koningin en Prinaesie wandelen door de lalen van bet Huis ten Bosch langi de onde portretten der Oranje De zon schynt door do hooge vensters naar binnen en de satgnbanen der vorstelyko vronwenoostaom op de sohildentukken glanion in prachtige plooien om de stille gestalten de eezirnten der prinsen binnen do grbie Kmlprmken zijn dien dag onder dat licht van een verrassend ilenrig rose ovaal de yden sleepjaponnen der vrouwenfiguren H n onder haar tooiael van kant en parelen ali sprookieatoiletten En het komt vaneelf dat Juliaantje vraagt Moeder waarom draag je niet nok loo n jnrk Het gevolg van die kindervraag ia geweeet de vereerende ofidracht vanH li de Koningin en den Prins aanon e groote schilderes mevr Thériae Van Duyl Schattie te Amsterdam tot het maken van de beeltonu vanhet KoninkHJk G nn m antieke kleeding Op het bestaan van dit schilderwerk werd reed eenigen tyd geleden in on bUd gedoeld Toen waa het nog een geheim Than is het beataan er van reed aan vele bewonderaar der childere bekend die hut 11 Zondag voor het eer t in intiemen knng tn oogen ohonw mochten nemen H M de Koningin ia afgebeeld in 17de eeuwsch toilet de Pnneea in een antiek wit kleedje de Prin draiwt een grij fluweel co tnnm en een pruik Klaar verluidt i het niet onmogelijk dat het jongste werk der achilderes ten toon gestdd zal worden ten bate van bet StengoomitA IJioch is omtrent deee tentoonstelling nog niets met zekerheid te iwgen daar het nog niet liekend ts of B M de Koningin hare toestemming zal verleenen tot de cpoaitie van dit nil hiatoriaoh en