Goudsche Courant, woensdag 19 mei 1915

s LANTENDOTER NED PlANTENBüTERrABRIE AnSTERDA n vgt4 Dg iy Slaalfincluur Staalwijn Drogisterij Westkaren 11 WOLFF k C Foto artiket 10 Anion Coops Drogitt Wydftraat 20 tel 32S Roburine Kiqdermeel M olenaa r s R Indarmeel Pa WEtjrat ApotlMkw Oonwe m Tdefboa 37 Abonneert V op dit Blad QDUDJI J I Kuipers Meqbelkoopjesü oo tijdalijii wirld AftBmaldins Ktntoor T P VIRULT è Co BDortj Oooda 10 Een Mnvoadig R K Heiaja IBjui oad VRAAOT U Ootuts eea MrakUdc tU Fraaie Meubelen ila Tafelt Stoelen Kasten SplegetoJScMIdert en complete Salon en Huitkameranenblcnenten Veercaen KapokBedateOcn Bitflettea UlttrcMddt Lacniocicn vanaf f 17 50 de zm TlwctBicia Slaapkaawrmcubelcn BnuHikaft Plaaloo Weitninfler Speelklok enz enz ijnrnf ALLES SPOraOEDlCOOP m Simonstnaat barenhaii hg de Sebiekade AUw kaDMDda nuiao aa goad mat kindatan omsaan Br fr oadM latten A Z aan VanEfflmerlk l Bockbandd Schoonhoven Vi Hleein UinBend succes vsB TE KOOP OKVRAAOD aan in Koadan itaat aijnde caliniikte IJZEREN PRAAM 4 5 TON Het een Ka dat opI niito grodkracht J geeft aan Haarwor ƒ teU Rooi en Uttvalflen ganeeat en voor j komt THEUIIISSE i ii i i a a ROTTERDAM Pry par flacon f 125 ƒ Inhoud egarandaerd f door Cbemltch Laratorlun Haarlem JfHtnl niet uil Alidel Haarwortel geatorvanf il er nieta meer laan te doen 80 i 1 10io t Bnd joiaU malt oodardom faaaobruTing an pry en waar teuan Br fr ondar no 2780 banan ran dit blad 12 NIEUWE SCHOUWBURO nniii ZiNnmii ii 4niU W Waarn üiraoteor M J HrAAiiDHatii AB0NNEMENT8 C0NCERT op DINSDAG 4 MEI 7 oarpraciaa Soliataa 26 CLARA VAN VOORHT Sopraan MARIE DE VOOOT MowoHopraan LODW DI8TER Tenor ANTON BRANDS Bariton Am dl piano Jiir BrAiiiBmitH Ditgivoard worden JWARIE UypDELEINE J MAMnn JtVE I Maim t eleplL002ui6t Qoudft Aan j eHlo en I No 438 MOONS Oo firma Kaaahandelaren Ooawi 86 406 C0MM188IBIVAN ADVIES iniake da raga llng tot Hitvoer van aehte leap BleekaratS Jiade 31 FirmaC SMITS Schoenliandel Blei weg Is Gouda Opgericht 1879 HET ADBES VOOR lEDEftEEl OPERA ARIA S a iogan door Loo Diana Voor vardara bijionderhadan raadplege mos de biljetten en programma JOHe DESSING Coe OOSTHJIVEM 26 Grind Orindzand Zand Schelpen KLAPPJIi l lantenlK ter en B U K y Plantenvet zijn ver krijgbaar bij alle goede Kruideniers Koter en Comestibleshandelaren Inlichtingen worden gaarne verstrekt door de I ederlandschePlantenboterrabriek Hokin 7S Amsterdam Telefoon 3244 endoor bet Hoord Agentschap voor ZuiiMlojlaod en Zeeland Maatschappij Hetere Volksvoeding Leuvehaven 75 HoUerdam Teiefoon 10044 los Ja Ce SIBBES HMgstraat 7 GOUDA Telefoon 423 Waschei te Tafdkleedeo m Vi aagt zen zioMzending Borst Ulevellen vanS IVIaas Zdnén HET BESTE MIDDEL TEGEN VERKOUDHEID tROI EROJIM 5E f MEESTR WINKEUERS VERKmjGBAAR 60 a