Goudsche Courant, zaterdag 22 mei 1915

So 12T87 PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post i 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco pee post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau llABKT 31 bU onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Dit nummer besta uil twee bUulen Eerate Blad BERICHT Muiiteg m 2 Pinlutardaa ui ill bU bM arssMiMii Onze landsrerdediging In een vroeger artikel over onze natiofttle onafhankelijkbet l en landsverdicdigiDg Sell ik de waarde van uatioaalo onadiankelijklieid trachten aan te toonen ea i etooftd dat de huidige toestand der wereld em gewelddadige aanranding door militair geweld ufcg lijk in akt i n in uit zicht stelt Daaruit trok m de concluBic dat d bescherming m verdediging daer nationale onaflianikeh heid een goe l dtng waA en we ten eindie het militair gtv weid dat ons ten alle tijde lx dTeig n kan te kunnefi weerstaan one daarop wil den we onze onafhankolijkhciid nie4 verliezen iiK esten voorbereiden Die voorlje rciddng In nood zakelijk ouidat we ter kee rbg van d t moguli militair geweld Hf een militaire weermAcbt BOD g h b en die weermaoht niet mew te vormm 18 waaneer het geweld ons wordK aangedatwi of ona van vlakbij bedreigt We iiioi ten dus hoe weinig oorlogezuohttg en iiHlilMiatisch we ook zijn en hoe weinig in principe diaartoe ook geneigd weJ wn leger en oen vloot vormen ter bewaring onzer nationale onafhankMijkheid l ii do Bociaarl dlemocraten dlo van alle pwtljeo waarsohijnlijk wel het meeM antiiirillüwl tiBch zijn hebben dXt boo goed begrepen dat op het jonget gtshouden ooygrt s de meerd rh W zij het OQ der ec e rewerve voor het vormen ot in ötand houden van een weermaebt zioh X holt uitge Hjroken Hiermee hel l en ze due de waarde van nationale onalhankelijkh Ai erkewi loêgegevem dat d handhaving daarvan offers waarA is en getoond te bc iriipen diat een militaire weerUMoht ntot alleen noodzak ll is moar ook liij voorlrtiai moet gievormd wordon In het Uoht der hoidïgo geljeurtenlesen ging hot trouweos ook uiterst moeilijk dat alles to ontkeauien Zood ra men 4e waarde det nationale onaf bankel ijk lieitl ook FEVILLETOJX Jdev nsstrijó U De aangesprokene antwoor ide wwter0B Koo zaoht dat I ena den inhoud zijBw woorden niet begrijpen kon Do beer die niet zeer jong meer leek maakte een zeer verlep n indruk Daar ging de deur open en een Ijeeld scboone knaap vloog naar binnen recht op den baron aan Oooi juichte d kleine Daar l u t en ik l en nog wel door het park e pen om u op den weg naaf Heovellieim rc fe te zien En terwijl ik naam aiÖteek Vieat u door het bosch gekomen Hij omarmde den ouden heer slormttdi ig en kufit hom op wangen en inondl HU leek ongeveer tien jaar jmiger dkm I a De blondn lokken gaven aan zijn Sdaat leta meisjesaohtigs en ook zijn ieederheid deed vreemd aan vo w een jongen Hij wae echtrta krachtig en sterk opgegroeid en ée v idtg straiendte blauwe oogen verrieden een gezonde nataur Mr oniine jonden tradhtte de baron bom te berispen 1 dat nu verstandig des Mchts in het park te loopen Wil je In den vijver vaJl n of m de duisternis over wortel BtruikeleB en de beenen breken r STATEN GEN ER A Ai TWKICDE KAMb B Belg4ecbe vliichtelmg n Naar aanleiding van d voorg tel ic verhoogiing van d liegrooting van Binn olandsdia Zaken vtniHchtei men bij Ik I afdoelingwmdurzoek vri alg ueen ém Minister lü verzoeken aan de Kamer evoig mlichtingen le veraehaffen omtreRt de hier te lande verblijv ende Belgische vluiroteling n Men vroeg naar liet aantal daarvan naar tïc plaateen waar zij vertoeven naar het verloop det tot dWBverro dat getal hoelt vertoond Zijn er velen naar ingeland vertrokken o naar België teruggekeerd Zijn atle iH hoeftigen thann ia do kaïivpen onderg raoht Knke4 frden hadd vfsrnoiuen dat zich m di kampen ook personwi bevinden die geenf zins tqt do bchoeftigen kunnen worden gerekend Wordt op dit punt toegezien BeHchlkt de Hogeering ook ovei v cijfer Ijrtroffendfi het getal der niet behoeftige e Beften die hier to lande vertoeveïi f Ai verhoHgdo n en er zich over dat onf land zijn oitdon roem van goatvrijheld va mooiiohll V€md KKidi heeft hoogg houden in het lieiang der lichoeftigivluehtfllingen zelf oordiwJde nien höt w iiBcholi dat deren zoo spoedig zulknoiogeilijk is naar hnn haardwieden teriigikeeren r Gevraagd wern hoe het staat mot bet vraagatuk dt ¥J hte41ngoR aan het werk ie zetten Zijn de meecMen der In de kampen vertoevoTMien voortdiirciid werkeloos Moet dit aan onwilligheid woKiien toeg BlSflreven en b chikt de commfandttnt van het kamp niet ov r middelen on daartegen ni rogelen te nemen Wie niet wenscht te werken behoor naar ver choi4eno leden n eendlen naar België terug Ie worden gezondwn Ook omtrent de koeten werden Inltehtingen verzocht Aanfirihgiendio op zuinigheid spraken enkele leden twijfel uit of tot dusverre die wel m voldoende mate lü Ijetracht Ten slotle drongen verscheldftie ledienaan op een versJag over het gï eelewerk Aaf Rljkaeteim verleen ing aan dievluchtrfingen inbegrepen die wijze waarop de toegentïuie geidm zijn bOBtecd Ookal kan zulk een verslag thanH nogslechtfl een voorlooplgi karakter hebben dan zal de Khin e r daarvan toeh onge twijfftld met groote iMjIangflteiling kennis nemen Een RtaalsbrandiTerz erlii i sbedirIjf De voorgiwiel k uitkeering aap hef StaatAmtintbedrijf tcvi l edrage van net door den brand in het gebouw der Munt geleden verlif s gaf bij het afdeeiingsopderlOcit aan enkele leden aanleiditng de vraag te stellen of Iwt geen overweging verdient ter iKietrijding van dergelijke uHgaven een StaMstbrandverzekeringwlK d rljf In h t loven te roepen Thans wordt aan de StaatHlKdrijven een premï ter veri kéring tegen iTrandechftite In rekening geliracht ten bate van de Rljkwmlddielen en wordt de eventueele schadevergoedïng ten l8 te van een atsvcrzekeringwbedrijf te brengen zon kunnen worden voorkonK n dat de gewone Ki mulddelen door een brand in gelwuwen tot een t taalfibcdï ijf l ehoor nfe al te zwaar wortk n getroffen VooraJ nu ook d v dienst lier posterlj en telegrafie oen StaatsbotlTi is geworden welk bedrijf zeer vele gebouwen rijk 1 ware dit denklK eld te overwegen Wellicht zou ook de verzekering van ni lot 1 bedrijf liehoorende Mtaatseigi ndioin m bij itedloeld Sta t verzekerlngHlK lriif kunnen plaats vindion KERKNIEUWS Vlootpredikant n Men bericht aan de Heldersche Courant In verschillende bladen is gezegd dat de kerkeraadl van de Herv Gera te Den Helder niet ontvankelijk is verklaard in zijn hooger beroep tegen het besluit van het olassioaal bestuar van Alkmaar waarbij de vestiging van 2 nieuwe predikantsplaatsen 4 en 6 is geweigerd Die voorstelling is onjuist Hoewel er tuaschen het provinciaal kerkbestuur en den kerkeraad een klein verschil bestaat in opvatting wat betreft het legale der regeling is de kerkeraad wel degelijk ontvankelijk verklaard en zijn de bezwaren door hem tegen de weigering ingebracht stuk voor stuk overgenomen door het provinciaal bestuur at besluit van het olassioaal bestuur is dan ook teniet gedaaq de plaatsen zyn naar den wensoh van den kerkeraad gevestigd terwijl de benoodigde goedkeuring v n de Synode begin Augustas kan tegemoet gezien worden Ad verten tien EEN KNECHT gtivpaagdf bekwaam om met een span paarden de melkwegen en strooiwagen te rijden liefst gehuwd van goede getuigen voorzien en vrij van sterken drank Adres K VAN DER HEIDEN fon ragehandel Reeuwgk dorp 10 OproepifliifailelangleÉDdeD De GEDEPUTEERDE STATEN der provincie ZUID HOLLANDroepen btj desie op de onbekende belanghebbenden om zoo aij dit noodig achten te verschijnen in de openbare vergadering van hnn College welke zal gebonden worden in het gebouw van bet Pi ovinciaal Bestuar Korte Voorhont alhier op Maandag den 7 Juni 1915 des namiddags te Vit nren en waarin verslag zal worden nitgebracht in zake het bezwaar van P ELSHOUT te Zevenhuizen tegen de uitspraak van den Militieraad ia het 3e district van 27 April jl ten aanzien van zijn zoon CoBjiBLis Memoriën eo bewijsstukken kunnen desverlangd aan hen worden ingezondejf tot en met 3 Juni a s Tot dien dag liggen de stukken dagelijks tnsschen 10 en 4 uur ter inzage aan voornoemd gebouw 32 s Gravenhage 17 Mei 1915 De Gedeputeerde Staten voornoemd SWEERTS Voorzitter DE MONOHY Griffier Openljare Verkooping op Woensdag26Meil915 des voormiddags 9 uur op het terrein van de Weduwe VAN VLIET aan de Karnemelksloot te Gouda van een groote pariij Balken BaddingS Planken Deelen Ribben Klolders Ramen Deuren Schotten Ladders Trappen Schoppen Rieken Handen Bakwagens enz Nadere inlichtingen geeft Deurwaarder B H VAN DE WERVE te Gouda 26 Stalling gevraagd yobr een Paard Brieven mot opgaaf van ruimte ligging huurprijs enz onder No 1973 Adv Bur N K M Wijnhaven 86 Rotterdam 10 Gedurende de beide Pinksterdagen versch Brood verkrijgbaar Nougat Koeken Gembepkoeken en alle soorten Gebakken I Bestellingen tijdig op te geven S van Creveld Jr Tel Int U7 20 obr Wobp Export Zendingen Certificaten van Oorsprong af te geven door de Kaïper van Koophandel en Fabrieken te Gouda benoodigd voor de verzending van goederen naar het Buitenland zijn verkrijgbaar ad 40 cenl4pep stuk ter Drukkerij van A BRINKMAN ZOON Markt 31 Gouda HHe den soheermesscherper SUCCES maakt ieder in enkele seconden zijnscheermes vlijmsoberp Prijs f 1 50 naar buiten f 1 65 A QUANT Kleiweg 7 Aan fle Kaasproducepiten 9 In de op D o n d er d a g 20 Mei in de Sociëteit Ons Ge noegen te Oouda gehouden gecombineerde vergadering van den B nd van Kaasproduoenten en een 12 tal Xandbonwvereenigingen uit de Provincies Zniden Noord Holland en Utrecht is met algemeene stemmen besloten allen kaasprodacenton aan te raden niet in te gaan op de voopwaarden zooals die door de Ned Ver van Kaashandelaren zijn gesteld ten opzichte vata de 20 o voor binnenlandsch verbruik In de op 27 MEI a s te GOUDA te houden vergadering zal bij eventueel volharden bij het genomen besluit door de Ned Ver van Kaashandelaren de te volgen gedragslijn worden bepaald 30 Bel BeÉyr vid deo Bold ras ImsprodDceDlee ec Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwilligeverbintenis bg Hr Hs Zeemacht als minimum leeftijd 17 jaar maximumleeftijd25jaar Lichtmatpoos i met kort dienstverband minimum leeftijd 20 jaar maximnmleeft 29 jaar IMatpoos toppedomakep Matpoo5kok Stokep 2 klasse Leepling Stokep LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR minimum leeftijd 19jaai maximnm leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximumleef tijd 29 jaar minimumleeftijd IGjaar maximum leeft 17 jaar Nadere inliohtingon worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te WILLEMSOORD DEN HELtJER 60 10 éom door KOKO I luui sebruUnn oor ho to lul i KOKO h HAAR KQKO DOET het haak oroeien GAAT HET UITVALLEN TEGEN VERSTERKT DE WORTELS HELDER ALS KRISTAL BEVAT GEEN KLEDRSTOF OLIE Of VET VERFRISSCHEND VOOR DE HOOFDHD I KOOF HIT VANDAAO VAN UW DIOdlST Of COimuH PRUSi n O TB fl 1 60 M A 8 00 iMT Amm Vim H mZ lSlE uSiliïr zMtod RnM KlIMDBOaila SoMK DEPéTHOUDERS Gouda ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVELD Lnz Zegwaard A OOSTERLING 86 DE ZUb EOLLANDSËEE Maatschappij van Verzekering op het Leven HEEHENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelij k Kapitaal f 1 000000 Commissariasen Mr M M SCHIM v n LOEPP Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A U v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr D irecte ur Mr J W KONINÖ B r De Maatschappij sluit alle soorten LevensyerzekerinK tegen lage premiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zioh tot de Heeren O BOVWmBBmTiSH Jfueen te ItckooHhoveti en m C AJfCBBSn ITeitAaoeii te fiMitfa lOoDinUiJke FMeo WessaDeii laan lonnemer OPCÏERICHT IfM Voedert BW Vee met de muivere murure LUNZAADjiOEREN merk lStTER en W L Uitmnntende door hoog eiwit en Tetgehalte en grootste voedingswaarde BereTHvloma ParU 1900 Segen Gouden Medailles n luta ilorrijIJÉD n i r m tl mdi vork USI Onbetwistbaar het beste en goedicoopste mo torri wiel i¥eArweii Rijwielen lijniil siirlijk ei liag il prijs ADR I Ë GitOOTriuieiwe 79 GOUDA Prljsconranten gratis IMPORTEURS GEBK SIEBOL Amsterdam Hiermede bericht ik het geachte publiek van Haastrecht en Omstreken dat ZATERDAG 22 MEI mijn Brood Beschuit en Banketbaltltery VePplaatst is naar Groote Haven Mijn bakkerij is voorzien van het nieuwste systeem Heetehcht oven zoodat ik smakelijkst brood beschuit en anket en prima kwaliteit kan garaitteeren Beleefd aanbevelend B W VAN DER HEIJDEN 25 HAASTRECHT W STIJN IS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzerwaren Keukengerei Hij wielen en ondcrdeelen Landbouwgereedsehappen en Werktuigen 14 FiraaC SMITS ScJioenhaJidel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HËT ADRES VOOR immm Jttej de¥ed E Alter 269 Gedempte Gracht 260 DEN BAAG geeft de HOOGSTE W AAUpE voor Gedragen He res n Dameskleediag Koopt geheele of gedeelten van Inboedel Is ook naar buiten de stad aan holste ontbieden Brieven worden vergoed Let s V p op XAAM en ADBBS lV Uej deWeclE ALTER 269 Ged Gracht 269 DEJS HAAG Dienstaanbiedingen hebben in de Goudsche Courant êteedt êueeeê tgr Deze adverlratieB kosten sleekte bij Tooruitbeliling 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Adverteerl in dit Blad A a Ba TID A 24 Mei 2 ni Pinketerdatf Nieuwe Sohouwburg V t uur Soiree Artistiquc 27 Mei Reraonetr Gerei Kerk S ur I denvergadering Rem Geref Gemeente 31 Mei Café Harmonie 9 30 a AM iouda Barbiers en Kappers bond 7 Juni 2 üur Bureau Bouw en Woningtoezicht OnderstaDdscommlaBie Armctisorg Beleefd versoeken wij geregeld tijdig mededeeling te OK ten oatvaogen van vorgaderingen coocc Hen vermakelijkheden CTiz om deze dan in onze agendia te vermelden Ëteotr Dr A BrinkmuftZn Goada m 54e Jaargang Zaterdag 22 Mei 1015 fiOIIMlE GOIRMT Verecliijnt dagglijl s behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewiisnummer f 0 56 Elke regel me 0 10 ll j drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze tesen Iwee berekeBd Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 hy vooruüibetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatst uimt fe uitgevers A BBDTKMA EM ZOOH Telefoon Interc 82 ieerd hMt i n die we ongetwijfeld ter barle zullen neinen Het Iweteden van nu er zorg voor onze landsverdediging en hetbrengen van grootere oHers stelt ons d huidige wtretdoorlog als een onafwi bare eisoh K en forttn bouwen zet alleen onze nationale kracht in de ui g reidheid dier V oorbereulang grenzen Maar dit wü allerminHt zeggen dal we alk H wat we he i ca aan firiancie le i oeconomi 4che en vitale kracht aan die V oorliereiding mo ten ten offer brengen We heblien altijd to bedenken dat Af7 i voorlRMciding tol weerstand U gen iinlilair ge veld geen dool van ons nationale leven mag zijn Onze nationale onafhartkelijklieid wordt iiiHiiea s niiH alleen dooriiel keeren van iiMÜtair geweld verdedigj Maar ovendien la ook dve nationale on afbankeli heid niet het doel van ons imlionaal be laan ma r een mnid 1 alleen een nootlzokolijke voorwaarde voor den volten uitgroei van ona nationale leven voor de ontwikkeiling van onjie nationaleKraeliteii en onze nationale cultuur Hel doel van allo leven is zeilbeboud en zelfgroei Ons nationale do l i dun ook ons nationaal Mioud wat nog ielu aiiderH is als het Iwhoud van onze staalkundig Vnjlieid van onzen nationalen 1 groei düt wil zogigon de volle ntwikki Img van ons nationale wezen waarbinnen onzo individueel ontwikkeling als waie bealoteu ligt D t doel moeten wc altijd voor oogen botfiden en daarnaar iiioyten we ons leven richten Voor do l oreiking van dat doei i nflUanali ou afhankelijkheid een onmisbare voorwaar 1 d ouklat alleen die onaihankelijkiK idde vrije ttn volkounen noiioaie uitgroei van ons nationale wezen mogolilk maakt Dal iH dan ook de redéi waarvoor we ouM iiwKrten inspannen en offers brengen de bewaring van dfie onafhankeli heid Ie maal getrtrftken zijnde mwten we ook lot elke inwpaiinlng en tot allo offers hc reid zijn Dal is de les die deze tijd ons gel oor de arboidwraklasse had toegegeven en dde klaeee in ieder land toonde zioh van die waarde instinctief bewust te zijn luoeet men wel zien dal tegen helmilitair geweld dat nog ieder oog iil liken iedereen dreigde alleen inrt cenigekans op sucoea kan worden opgetreden wanneCT mon zioh op dien weerstand vo doende voorhoreidde De Mcialiwten maakten dlit toegevende het uitJrukkelijk voorIteboud dat dio gevormdt weeniifteht uileen ter handhaving van eigen onafhankelijkheid inooht dienen Maar dat m en voorbehoud diat ten onzent iedereen olvrijwel iediereen gaarne aanvaardt ilijde voriuing va die wwi rmacht maakt datrouwene j wal onö land betreft eigeiiU geen veraöhïl Onzo ligging tuöec en de grootste en militair sterkste 9 aton van l luropa u aakt dat wij wilU n we otsiige kans op i Hi goed resultaat hebben al onze krachten moeien inspannen lor voorburcièing van üiw verzet tegen mogelljken aanval Du legers im violen waarvan wij een ojin val te d Ugjji he l en zijn hoe sti rk we d onze ook miaken toch altijd ik ba Dit kan ons us tot tweeérlel houdinl brengen Wij kunnen alk gedaclilen laan vtTzet bij Joorbaat opgeven ol wij tinnen ona lnj dle voorlHïToidïng van ons v weer zoo erk nwken ds ona 1 dai maar oeniga s mogeli is ten ein de eenige kans op slagen ie hebben De eerste houding voert zonder pardon tol verlies von onze onafhankelijkheid Ütj zou bet gevolg zijn van de overweging dat terzet toch nutteloos moet wezen Maar deze overweging heeft juist in die laatste jaren en o weer in dezen oorlog haar onjuistheid l ewezen Een klein maar vastbeirodtTi en ook toegerust volk l oezemt züHö den inatrfitig U n tegenstander ontzag in en is altijd m istaat hel gewicht van zijn wapenrusting bij i uropeesclio verwikkelingen ten eigen belioeve m de wecgBoliaal te leggen terwijl eeo weifelend tm niet voorbereid volk als een quantitó nógligeable wordt beschouwd en dienovereenkomstig behandeld Verzet en toerusting tot verzet hwft dus onvermijdelijk resultaat J n wanneer we onze nationalü onafhankelijkheid al iets waardcvoIb willen bewaren moeten wé derbalvo tot de tweetje houding l e9lutten on ons zoo sterk M eli inaken Wanneer we dus een leger voruien en een vloot IbaiH diiep giviubt bt bben want van die IHf ihuzeiid nieuwelingen zullen hel aantal gekweekte Hagenaars niet bi r groot zijnI e immigratie Is met vor melden pas voortgegaan en heeft ondfr haar plompen voet veel platgedrukt wat de l evalligo courantter uit den jare 87 met zoove zorgvuldigheid wilde liewaren als sieraad van zijn residentie Brieven uit de IHofstad ccLXvai De bokenilo heet Damas dien wlj al eens meer ti n toone e lielil en gevoerd wiens brieven in iK t oude Dagblad toonaangevfud ware oor èo reeidenlie heelt lu 1887 nog de illusK gekoeeterd van dileuze v n d u Aiuerikaanschen Mouroe toe Ie kunnen passen op ti n veelgeliefde liofd lad sGravenhage Ie behouden voor de Hagenaars en d e Hofstad voor de lioflelijken Htj wOh zelfs geneigd te aauienzworen om éil plan deze illume verwezenli t te knjgen De volgende passage geeft uiting aan zijn Ix nauwd hart I erwi de voortdurende omblenoar en parvi Busimmigratie uit de proviaofi de aloude l evolking van de residentie dreigt te overvleugelen en dat vreemde elonj t len Welriekenden bloi sem der U slRitde zoete bloem van welleveodh i dïe schoone overblijfselen van een jdet8choou verleden tracht te halen odder dim plompen voet hullen wij ons m het pak van den samenzweerder on trachten we als een kostbaar pand ons dooi onze voorvaden n nagelalen ongeschonden te bewaren wat eenmaal de glavis en de glorie was van het vorstelijk 8 ravenhagj Men ziet bet de stijl van den eennioat verafgoodden heer Dama is niet vrij van gezwollenheid Wat te meer zal uitkoiiten wanneer wij vertellen waarin dan wel dat pak van den samenzweerder ImjKlaat Het zou zijn de rok on do wille das dien de heer Dauias in eens wilde herstellen In én zijner artikeUni had hij een kleedingulda voor ife n Haag iiitgevaardligd HetI had zijn deftig hart gtdtweld liet bad zun fijn chique manier alleronaangeiiaauiKl aangediaan dat zoovelei in 7 ij n residentie de kk oding waarmede aij lil opera en schouwburg viTSchenwi veriiaclil ttiamden Hij pleitte daarom met alle krocht voor bel m eere herstellen van den rok en de witte da D schuld voor dezf sohronK lijke vorwaarloo ing gaf liij aan de voortdurende aiitbtenaar en arvenu immigratie die toenmaals roedn ze r groot blijkt geweest te zijn Wij hebben er een op nageslagen omi te zien welk aantal zielen di riwidentle telde en lijde van deze verzuchting Nog niel ten volle van 1251 00 Thans in 1915 Is dit lal tot 110 duizend g stegen Wat zon beer Daiiiaa indien hij nog leefde Ook ten opzichte van de vrouwelijke kltieding waarvoor hij bijzondere ailentie toonde Op gevaar af mij te wagen in het gelid van hen w e de vlamoK ndc verontwaardiging des heeren Damas trof zou ik toch In alle lieschcidenh ld willen opmerken dat de tijdfea zich niet ontwjkkdd hel l en In dé rltjfcting die dt geachte sebrijver in 87 rI wenschle Juist iiiet lm oi iclvtf aaE do kleeding Derok en de witU WasI zijn van Ik4 dagelijkfich tooneel verdvi nen Zij weten zldi HleoWs met inooite te handhaven in de deparlementie rfeer wanneer het daar allergewichtigst toegaat Zelfs zijn zij de tHTgte salons ultgt drongen en In den RcivoHwburg en de Opera verschijnen zij meer als atavisme dan als blijvende boelne van den huldigen tijd In die wisaeling van kleeding s rtegelt zich ai de wijziging in denkbeelden Wij zouden dat breed kunnen uitspinnen maar wij zullen niet te veel in rennen p de goed lvedoeldn ukaaer van wijlen onaen oollegft De heeren bedanken r tf renwoordig feea li voor om hun loestelljke Hteuunlne t hullen in het naargeestig eartsvad rlijke begrafenis pak De keltner en de nrinister bode wordwi met cm rok aangerakkerd de kraai alias doodbid dor neemt de stalen pen in stijl met zijn triest snoetwerk de feestganger geeft er d n brul van En wij mogen zeggen gelukkig want niets Is leelijker dan e ii zaal met veelkleurige dMnestoiletten rn daar lusschen in dl zwarte vlekken van Ie heeren costumes In dit opzicht zijn de heeren ze r vooruitstrevend geweest Zij hdilien den stalen pen afgeschaft en vervangen döor vroolijke jwigdige versiering van hun broos oraltulsel Zoo and Is doze vermoflv r niseer ing doorgegaan dftt de oonservalieven geen tij l hebben gehad öm te proteRteJ ren t I waar aldus erkende de heer Damas reeds het kleed maakt denU ntan niet maar toch voegde hij er bij unc bonne tenue dirukt zoowel het kleed aI ƒ de man Zich in alle op de gunstig wijze voor te doen is een nelging ttaii alle fijn iMwhaafden gemeen en die nllit anders dan een gelukkigen Invloed Ifan uitoefenen op de maatschappij wHke aan de nieuwe lagen overgelaten wel zou moeien verwilderen gelf Zlezoo wij weten het dus swlert de rok en de witte Aan aan den kapstok ziiii üehnngen in figuurlijken en letterlijkfn zin Iwi le sinds dien Is de ver moeite v eroorzaakle Zacht jclioof Lena de lamp achleruit schud hel kussen wat op bracht de dekens In ordie en zette de iintMcljiien lie ongemakkelijk vor af stonden onda r liet liereik van d zieke Dankbaar zag drae tot haar op Lena voelik boe goed baar d attentie detnl iiiiiiMTkliaar had sjmpatbie nu ri edt reu liaml om beide vrouwen g lagen bei den votthkv dat zij geen langen tijd van kennismaking H hoefden om te leeren In ifn boe de teg nwoordlgh d van dk ene de a n Ier weldoend aaudiHd Dan kèn ik nu zeker wel weggaan zei een ine rendei fftom boos De oude vrouw he tol nu too iitevroiiw van Aii evde had opg4 pant stond onte vreden op en keek Lena iirisnwgd aan De nletiwp juffrouw zal u wel heler kunnen verzorgen en ik kan den wel heengaan TV zieke wenkte haar tot zich Toeh niet juffrouw Kransen de juffrouw moet eerst nog eens uitslapen na tiaar vermoeiende rei Fn nu wil je mij toch zeker niet aJle loten rouwe zlei wel V Wordt vervolgd wij e doch al haar pogingen waren nut teloos Hot licht viel nog steode op h t gi laot van de zieke en ijena zag een vrouw wier jougdiglteid en sclioonheld baar verrasten Zij had gedacht een door lipkn verwoest gelaal lo zullen zien en bi Tbij g sdachlig aan im vrouw Anker man had zij zich de zh ko dame al oen afMlootelijk wiiten voorgesteld I u4 die Uiere jeiigJige vrouw doorde lekte nij t onlslord eerder scherper goleckcnd was de moeder van den knaap as Fr ia van AmejJe Adolf drong zich dicht tegen de witte gestalte aan Mamaalje d nli uwe juffrouw is gekoim n kijik maar Hij wees lachend op f ena Haar hoofd Oog zich moeizaam ter zijde en een paar prachtige blauwe oogen dezelfde als Lena ook bij Adolf had opgemerkt keken Lena aan Welkom juffrouw Het spijt me dat u mit zoo ziek moet vinden Dat is geen mooi l eg n voor u de verpleging van een half Verlanid wezen op u te niinen Verlies din moed echter niet juffrouw zoo erg als nu Is mijn toestand gewoonlijk niet T H fla trad naderbij en drukte hartelijk ilie blanke hand die haar werd toegtestoken daarl ij verzekerend zoo goed mogelijk voor haar te zullen zorgen Het was de JMige vrouw aan te zien dat zo zeer veei le d maar gwn klachtf kwam over haar lippen alloen maar woor f den van spijt dat zij anderea zoove lA na w Td gierw rd door dit kinderll vertrouwen lining me e n bij maana zeido ze toen ze hoedi en mantel had afgedaan De knaaip nam liereidtwillig ei i imupjo i u geleidkl Lena door verscheld ne verIrekkwi D oude juffrouw Fransen is bij haar verti ldf htj trouwhartig maar tanle ik geloof niet dat zij mama goed oppasH4 n kan Mania houdt baar onid at ze vrwger mijn kindprjuffrouw is gewïSewt Vroeger heifl mama dikwijl een verpleegster gehad maar die bleven maar kort Nu dieefi wwii g zegd da het zoo nlel liiii ger kon en ooiii heeft altljil g Mijk Zoo bahhelend trad do knaap een kam r binnen door wfJker geopende di ur een hHIe lichtstrtla drong Luisterend bb ef hij staan Mi Hohlen slaapt ze zei hij fhiisteremi Mama Ifan zoo weinig slapen als zo Ftlaapl mogen we haat niet storen Beiden luisterden aandachtig naar hot minste godruisch dbt uit de kamer kwam Wil u de lainp wat omdraaien juffrouw I Vansen klonk een aochte v liiid mte Hteni zoo valt htA Hebt jui rt in mijn oogen Ze iff wakker fluisterde Adolf blij en op de teenen gingen ze de kamer binnen Het eerste wat Lena zag wa Pon groote onhan Mge vrouw He bozig was een courant n br een brandende lamp te bevoHtigen Het papier kraakte daarbij telkens op voor zeouwlijders cmdnldfcare Het v aa houi geen ernst met zijn toom hoewel ziJU stem hard en ruw klonk dat zag men wol aan zijn sehitterendio oogen toen btj den knaap zaolu over het blonde baar streek Adolf wist ook wel lioo het bedoeld wafl want bij lachte vrooli alsof oom heui iet prcttié had gezegd Do baron vatte den kleine bij die hand Kon jf hebt do nieuwe juffrouw nog niet eens Ix roet Hier juffrouw Van Domniekii ne imt u mijn jongen onder uw bosoherming Hij wiidie nog iets zt gg moor do vast gesioten lippen kondi n bet niet uiten 11 mOQt hemi liefkrijgen moiupeliie hij iMis lc te verlogen in zi baard Adolf zag de hem onljekende juffrouw zonder oonigo sehuwheid aan gaf haar do hand en zeiilc mot innemende vriend lijkheld Gooden dag juffrouvC u hi bt een gezicht dat ik u nu l liefheb zoo licht de zoohtheid daarop gedrukt Mag ik u fante noemen Lena was door de ervaring met AlImtI Dpgediaan oenig rmato verrast zoo vriendelijk Ijegroet te wordien Zij trok den knaap tot zioh Zeker mijn jongen mag je dat Wij wHItm goodu vritMiden zijn Hoe giaat het mei je moeder Adolf trok oen bedroefd gezichten vittelde doti ijn Heve mama zeer vee had goledt n en zoo zwtdf was i 3 n Maar nu Mi daarbij zag hij Lena vriendeli aan maar nu zal het wel beter worden nu de nieuwe tante haar zaf verplegen