Goudsche Courant, zaterdag 22 mei 1915

4 A i J w i A URGEINS IPLAN DE FUN5TE PLANTENBÜTlR 123 J q JDEN BOljij taendaal 11 j I I fm Lj II I iii nig ll i IIKA HfSriPOTHEEKBlirK fC HEM ft 1 f taOtLANDfTQOÏlP A 48 l b 1 1 H Dividend Dtheken I VïO dÖO 399 702 Gepla tfet 4 742800 163 50 2 t2ÏV00 31 tioc 1912 1913 Qm809 35 I Pandbr ritet WinstSgeTl iT lSj Terugkoop beneden loopên ikfgIfteko s Hii i 143 fr ff I 1914 1 na 6 jsè 10 lolg ns circulaire 5 5 hl L wèrdt voQf JoDisIe BeÉÉ P G loefti il 13 i 15 jaar Aanbiedingen met ojigaaf van refe rentien onder lott A Bureau van dit blad 11 lp een Fabriekskan direct GEVRAAGD eea irèi AU PRINTEWIPS ROTTERDAM KOOPNIEINEUS VAN DIJK jA V lESLlST iet be te e clij ste Ij V 01 üOtUKUOf STE dr vat s V V é DAIVIES EN M I 1 KINDERHOEDEN i V L Il Treltking 1 Juni a s III gih Nod wettig geoorlooWi STAATS SPOORWEOLOTEN Jaarliika S Trekkingan met volgende lioofdprljzon Prs 400 000 200 000 ei Maandelijksche storting vooi een geheel Lot 12 Proapaotua gratia I I H V Boll Miei en Migatiebank jTBiiDiiii p c mrm m HOOGSTRAAT 2 8 ZWART JANSTRAAT 32 40 In voorraad mime Iceïze Burgers E N R ROVER RIJWIELEN Anton Coops Drogtst Wfldftraat 28 v I Tandpasta Tandtorstels w Meubelkoopjes Fraaie Meubelen als Tafelt Stoelen Kasten Spiegels Schilde riien complete Salon en Hulskamer ameublementen Veerenen KapokBulstellen Buffetten IBttrektafeh Leerstoelen vanaf £ 17 60 de zes Theetafels Slaapkamermeubelen Brandkast Pianino Westminster Speelklok enz enz ALLES SPOTGOEDKOOP 111 Simonstpaat 44 bovenhuis bg de Sohiekade Rotterdam V kl 46 AoT pvelend W HULLEMAIT ft LANGE TIENDEWEG 16 GOUDA Prijscouranten op aanvrage FotograM ltelier VAN ZANEN Oosthaven 20 lortcetten Interieurs Groepen enz Foto Aquarel Pastel en Olieverf mEFt 0N188 GEOPEND VAN 9 6 pïr De beide Peestdftgen den geheelen dag geopentl J p W IJ zuUli om du mm vit t tt4 om deel heil beii te l oii wdgtvalltn Van proTeiten IfimpttlÊSm A heer DatiMiH wa n lachte proket W ij kjji hijna dtrtig jaar rder M krl hij aijn ukase nitvaardigA v de vorwilAiL ring ÏH onB nog met Veel gt I Ittkim In tegendeel r valt gestadig een vertt mg waar te n nM n ook in d kl HwMng ili s nians waarifl nlrahts w mig variuii t4 ple t te vOTsoiïijnen H trof oriH hlj het iloorllahrn an de tJMt o a Dmiias op tul an plaat sen dat er van lujn vtwrnpelluigui met veel ig 11 itgekonifii en wij hop n nog we4 eena gtlegenheid to h 4ilien di zo lil geven ons ht t l eeld van de wor ding yerwording 7c DaiDa wellicht van do reeidentie 7 ij n reatd ntie ïn NAAU Ingezonden Uededeelingen Aambeien een veel voorkoiöende kwaal worden gewoonlijk veroorzaakt door verstopping oen zittende lovens wijze zwangerschap enz Meestentijds worden eij verwaarloosd totdat de hevige jenking en stekende pijn een onuitstaanbare kwelling veroorzaken en een operatie noodig is om £ stel verzworen aambeien of verstopping van het darmkanaal te voorkomen of doordat de patient geheel verzwakt is door het bloedverlies Foster s Zalf geeft vanaf de eerste aanwending een opmerkelijk gevoel van verlïobting on rast en zij heeft in de jaren dat wij a haar deden kennen haar afdoende werking in het genezen van zelfs ertistige gevallen voldoende bewezen Foster s Zalf Iet op den juiateu naam is te Gouda verknjgb bij de h V S V Loon V h Wolff en Co Westhaven 11 en Ant Goops Wijdstr 29 Toezendiog geschiedt franco na ontv V posfciiPissel a f 1 75 per doos 27 De Oorlog OVERZICHT De Blrijd die in Italië is givoird tus schen dm vóór tn ttgonslandirB van Jmt doen aaii den oorlof wa v nii t hijnter hari verheffend Misdchien kunmu wij ko t JJolland rw on zulk nut Indenken n t rypttn wij ulUf van d teuiptrauien M lle ItallaaiiBclie ge1U0t ie n lUt zij iJe ötrifl lö dnar iK aleeht m het voordeel van hm die aanntiiren op din oorlog a hel al lechts n kwestii van weinige dagen ijn of liet ursle hlIioi is go vallen WanncHT liet onniaal óó ver Ir he f Nedorland e n collega te n aan sitn n den lienanUn totHiand waarin hil land verkeert wilntrland zal nnswehien nog tnew dian Nederland aan alle ijdtn 01 geven Ijn van vijandin re H vooi scheniKng van 7ijti nujtralileit l elio ft In ntet te koeölereu Daal voor iHzijngumd gebied un I gevaarlijk we iHniu l ui is er voor allo parfijm tt ve l aan g legen d f bet kl in maar kloi ke volkj j In de lH rgen leTi ruwlig hou U 1 chlei moet ïttilHtrlatld vam alh ijden ijn to Voer V an levonöinldd len hehbi n en in l zal moaiijk zijn dta geregeld U dwn 1 plaate vinden Indleïi htl met Iranknjktn Italië geen goe dw vrienden is Aan lie Ywer linie gaat h t met d n DultrtohirH niet naar den vleeze Iet leek PT de vorige wwk eenig rmatt op dat 7ij zeer ernstig h t front in laandtr n he dreigdin lul btgon r swlfs voor De Hirijd i daar weor tot staan ge komen aelat de Riibsi n gi nootlaaakt zijn g ewor hn etn eind a ter uit te rukkin Zij 7ijn i hl r weer 7M ver dot rlj t genflland wiHen te bieden en de achter volgers binnen de perkm te houden De fitrijd zal zich nu concentre eren om de veeting Pr emvs Zal deye trijd in he nadetl d er Ru ijn dan zal het hun duur t Htaan komen Gehikt he4 dien Rnssem om de Duil oherR voor de posi tie Ii einv l te ver rfaan dftn wordt het voor de Duitsehere weer Ijodenkeli k o i t kI dan in het nauw koimn Indien da Riiflften uit OoBt Cïaliciö voortriikken en hen in de zijde aanvallen F en juist beeld van het ueoes dat de Duitftchers op het goheele Oosteiijk front hebben liehaald hebijen wij nog niet De Duitaclie Hrichttn bedekken de waarhoitf uog ic voeL Huïur otxagerp m de UuHseit he it tHi nog geen omstandig v r a van liiin vcrliaMn gegeven 0 1 k Ie pujit II wonn a zij reëels terre m t tg XHkil dient Migesv olge nog minder duidelijk IS lioe d OeHiand nu w iktMijk voor beldi partijen i De strijl iB de Dardaneïlen Bohi l nietop Hol V lot niet bar met ele lan Itngenen de v4ili ze die gibdeii zijn eloor delil eetsdiü vloot monlenn met bU ter opifet grool Hlagschij olialh vond mn roemioo en etood m de n afgrond de ovcrigo iicUeptta Wagen hot niut lueer dt zteëngto te naderen Up groeten afstand trachtten t j de plaatiwn aan de kust ti twrnlMirdWrtn De landïnfewlroepen gaan Hel voort met uitersio mttpannrng Zij moeten zich oerat vaalcn voet veraoiiaffcn opdat ZIJ een sttwige bast l eKitt i voor hun verd Te actie Het vestigen daarvan dient tl geschiedifm onder steun van dt vloot e hun aanvallen dekt De Tur ken staan hier vrij sterk jfzlj heathen wellHwaar flo landing niet kunnen Tm let te n ttoeh 7IJ staan nii sterker Zij be ilTi igen Ie landmg tro pen en het konit ons voor dal hun poKltit niti 7onder get va w v raj nu eea Jtrachtige actie van de vloot die hun voortrukken 1110 t k ken niet in staat in zooveel te dot als 7e zelf wel zal wen ch n Richte n wij nog even den blik op I n geland II t blijkt wel dat de aatlroon fitering van vrijwilhgor voor het le er nie t liard me er gaat Ri edfl IS in het Parlement door den ininiBter van Oorl gezegd dat Rnge land te overweg n krijgt of het met ver plldit is op findpfO wifae te voorzi in liet ge brek aan mansehappcn De stetifmen voor een militie l eginnen 8te ed luider te klinken 1ngeiand hee ft liet grople nade el geen vaet leger te liezitten gednrendï dipzen oorlog op zee pijn lijk wijze gevoeJd en het is te Ijcgrijpen dat men op het denkbeeld komt dieze Kchade in te halen Het maakt op ona nog steedn den in druk dat men In Ingeland nog nut zoo diep overtuigd is van den ernst van dien Destand als men dat 70u verwaehie i I ang aiiierhand al men htt eehter gaan loeren iasehie n is het dan echter te laat De duik ooten ooriOg maakte verleden week zijn honiierdwte lachtoffer Droevig julul Aan het Westeiqk Front Het D II I t s c h communiqué van 21 Mei luidt Het roote Hoofdkwartier meldt Noortjelijk van Speren vielen kleurlin gen en I ranachen s nachts onzei stellin n oostelijk van hit kanaal aan Het gevecht ehiurt d ar nog voort In dii talen avond zakt een Fngeli4clie aanval uidi lijk van Netive hapeJIe en in tie n omtrek van Lavlnsqueme Inelkaar onder ons vuur oori lijk van Atrecht schoten wjj bij I r snB een vijandelijke vliege nler neer I en tweede door de FrauBchen giato reninlthfag ondt rnoinen aanv al op het bosch van ilh nilsliikte onder zware veriit7 n van den Vijand die eenige gevangenen in onze banden hef Het l ranse he connnunlqué v an Vrij etagnami Idag luidt Tussehen Nieuwpoort n Aire bl blijft het t min doorwevkt en modlijk iMgaanhaar De dag van den 2thn d ezer werd gekemn rkt door o n le xndig artillerie gevecht In d+n loop waarvan twee Diiltsehe vUegloigin wer den neergoflchoten een door de l ransche artillerie Ten Noorden van Yper n ooslelljk van het Yfler kanaal d den de Duitschere In b 4 hf in van den nadit van 2 op 21 dezer e e n aanval op de Fransehe loop grftven I erst gelukte hi4 hun daar va ten voe t te kriige n maar zij werd door wn onverwijlde n legenAanva geheel tt ruggedrevtn terwijl wi terrein wonnen buiten de oorapronke lijke I ransche stel lingen De l ran schen maakte n 120 krijgB gevangenen Meer naar hrt Zuiden maakten dn Pril Bolio troei en eenlgt vork ringen ten Noorden van Ta MaRSeM en Notre Dam de Ijorelte Op htt front Souche Nni vilie St aarl hadde n gedurende den geheelen naeht van 20 op 21 Mti artil k rie gev echten plaats In hampagne bi rteaiise jour drongendo I ransche n met hun mijnen tot aande Duiticlie loopgraven waarmede 7iJ in oeling hieven In Argonne bij liagalille wioegen de I ransohen een aanvalaf In het lioheb van Ailh namen defransehen vtrsehildin loopgraven 7ij maakten gevangenen en bi hie Iden heH ve r overd terrein Aan het Oosteiyk Front Het OoRlt nrijkscho comniiinltiuf van 21 Mvi luidt De strijd aan htt fronl m Mitlden Galielë duurt voort De in tie titrcek van de San bij Sieniaux nog tlan den weite lijken ot ver staande RuSHisCho afdeelirtgen werden over de rixie r lenig geworpen Oostelijk van Jaroslau aloe gen do V rbonden troepen enkele aanvallen van ke ftti rko vijandelijke strijdmachtt n IdOötWg af Het aantal gevangenon neemi toe In de hevige naohteiijke gevt chien Iwfltormdtn onze troepen oostelijk van Drohohvc7 de Rngsische stelling en ver overden de plaat Nndorf Hierbij werdpn 1800 gevangenen gemaakt Russische te genaanvallen nit het gebied van de Dnjtts ter werden aan tto Prnthllnie tot staan gebracht Vijandelijke doorbraakpogingen liij Kojonieft zi mislukt Alle aanvallen tegen dit itriiggenhoofd werden onder de zwaarnt verHectfn voor éen vijand a t In k gt vechtrti m lu t lM rglan l van iv H lc Ke I u r t II iMT nof oort hir m tol nu o tiKM gevangenen maakt Op II Vtel tïf drcx g l et totaal aantal g vangni n e d rt 3 Mei g iaaakt 194 000 PL I U K BAU 21 Mei De general staf Hn bet It tr in tie Kauka UH meldt Iq dl kust tntk hatlAen geweer en g v chu t AMi plaats n Bcheriuutai Hneeu van hV t fUenningr trcKpeii l n onzi f oiMtf r7 eërs deed tien Turk aéb £ t il ctiepen zinkeo In i richting van Melia glterd zijnd Turken tenig f Blagen t n Wtaten van het dorp Kop len Vjül n van Meliazgherd had een ttotiHiig plaatB tusschei Kunm Ho te un Ae Koerdische cavalerie te laat aic werd op ée vlucht gf iaa i PrAnii eA Volgens Kwr Ncu den wotdt door Franz Molnar aan de Az FhI gtmeld dal d vere nigule DuitRch OostenrijkHch Hon gaarsoho trotpen rf p dit oogenblik Przt im f reeds zooJttni omsingeld hebbm dat alecltls het oostelijke godMjHe ditr ntod In de richting van Unnberg nog open is Do van noord IJke richting in Jaroslaw hlnifceiigt rukte üroepco iuiten den weg van hei uit de nc tinft Dynow en banok op nMirchetnnde leger der liuseen van hel Weston af V n dkm Zuidkant omslmten de van do linie nchrooJMl riiyrow Sani l Or voortdringende troepen der virhonde non in l gi hied der vesting Aan het Zuidelijk Front t e striid aan de Dar nollen S Hot T I r k 8 c h i groote hoofdkwartit r meldt dd 21 Mei Aan het Dardaneïlen front werden dontün de er de versterkte stellingen vanden vijand bij Ariburnu aangevalle n Doortlo dapperlleid van on troepen wffrd htt Iwot de doe i liereikt Op den rechter 1 n linkVrvimigei ia de vijand uit zijn vooriittgeBehovcn stellingen verdreven In h tc ntruii nadtrden wij tot d verachansingen van len vijand t n namen twee ma clunogpweren Dea namiddags trachtte de vijand ee n legenaanvai te doen Mid bescherming van zijn sohepcn op onzen rechtervleu gel Hij wtrd echter met zeer zware ver liezen aan zijn zijde teruggedreven Onze vliegers liewezen goedie diensten Gedurende onzen aanval m hel auide 11 werd éen vijand lijke tegenaanval bij Sod el Bahr in den nacht van 18 op 19 do 7er gemakkelijk afgeslagen De vijando lijke schepen v4óir dien inguig der zeeengte winMeldl al gewoonlijk scheHen mot fflm vflfl tgeschoven batterijen Di OfanfUaiMigDe wefd door granaten getrof fen D yy ap diike ajtliyerie teUipgen in het kamp hij Sed el Bahr worden ekior on ze kustlfflttt rijen krachtdadig Iteschoten zoodat do vijand rioh genoexltnaakt 7al xijn stellingen te vecandieren Van de ovwlg © ftorloigsteireinin valt niets van be te eüeniff t vermelden KHjgsverrichtingen ter Zee ïn de Zwarte Zee Volgens het Bnekarester Tagebl is het I uasische pantsersphip Panteleimon metende 12 780 ton ter hoogte van Midia in de Zwarte Zee mot 1400 man gezonken Het schip had een troepentransport aan boord en werd getorpedeerd Van de opvarenden zou niemand gered zijn Men seint ons ROME 21 Mei De Senaat nam met 262 stemmen tegen 2 st onder buitengewone geestdrift het wetsontwerp aan waarbij der Regeering buitengewone volmacht verleend wordt ROME 21 Mei De Oosten rijksche militairen hebben de Itahaansohe posC zakken geweigerd eu aan de grens de rails telegraaf en spoorweg verbind in gen verbroken Italië ten Oorlog l e Nieuwe Courant schrijft l k oorlog rtle ept den maclitigHti n der nc on7ijdig ge deven h uropcesohe Staten me in zijn schrikkelijke zuiging Dat li t land van Koning Vlttorio i UMnuele dttlgenoot aan het DrievouiMg Ver Itond dt i laatBten weerstand prlja gaf doet zich aan Ona mzijdigen voor als e en grove trouwbreuk Met alle macht liad zijn regeering zich aanvankelijk aan de Ijepating art 7 van het aUlantii ver fhrag va igeklaiiipt waaraan heH recht viel to oHtie oain om nitt aan de zijde zijner medeverhondienen ttn oorlog te gaan Ooateijrijk Hongarije umiiers had Servië aangegrepen xonder voorafgaande raadpl ging van Italitt Het had zich hi r innerd hoe Italië in 19H ondulibelzinnig had doen blijken dat het jodien uit et n aantasting van Serviö waarover to Wee ncn toen reeds ernstig gedacht wt rd een furopetwehe oorlog 70u ontstaan dtnca BOB foederis niet aanwezig 70U achten dwz zioh niet verplicht zou rekenen als lid van htt Drievoudig Verbond naar het zwaard Ie grijpen De twee keiztnrljken trouwens door nog geheel andere dan trootaatsbanden atui elkander gehecht hadden de Iiallaanache uitlegging aan vaard en genoegen genomen zooals ée NordQ Allg Ztg het uitdrukt met de verklaring van welwillénide onZifjdiigheul waartoe hel verdrag Italië ongetwljfell verplielitte Ook deze verplichting heaft bet Konink rijk Ihan v n zieh afgeworpen l or meel traehtte de imnMter Salandra m d MnoriBche parlementaFergaderiog van et 1 gistere 11 leze A aA te verklaren eloor O Btennjk t laste Ie l gen dat htt door z jn uHlmatuiti aan Kervié r H 111 Joli he I Vtrboiid had g choii len t Loont pauwe lijfcs de jnooite de w aardt van dit tH rlog4moliif tt uu te r7o k 11 biat het tien maandeen lang buil n w rkmg bleef liad loen het ook verder lsuiin m laten rusten Niet de 1m weerde sehtn ding van de liomtetrouw door OtWtenntk is hel diit IlaluS ten oorlog dree Door Ine elrijfvere n Hel het zich drin gen do Iwget rie om zijn positie als groote mogendhiid te verzekeren welke m gt vaar f che n indwn het niet met geliike aanspraken als de strijders 7011 kiinntn mecHprektn na den oorlog de begeerte om cle nationale aanspraken op lantt en maoht i uilbrelding leverwezenlijkin waarvan he4 ondanks httverhottit mei 0ejst nrijk nooit hal afgezien de veldwumendo meening dat de tegen Duitschlani en Otwtenrijk verbon lenmogendheden de sterksten zou I n blijkt nen dat van de e het nieeele voordeel Itverkrijgen zou zijn De Iwte eersU motieven zijn in mi nister Salandta s groote reële van Don lieriJag openlijk aangegeven Over bet derde Rprak hij niet Todi heeft ongetwtrfeld dil laatsteden doorslag gegeven Een l e luit al700 van het raeeet volatrekto nationale egoïsme dat van de gelegenheid ten eigen bate gebruik maaktomdat het die schoon acht en zioh daarvan door geen enkele overweging vanzetielijke of rechtsorde laat weerhouden hen politiek eehter waarover ten slottegeen enkole groole mogendliend het reththeeft vonnis tt v ellen noch Albion daler ztjn keind epitheton aan lankt noehDuilsohland dat België vernietigde omdatliet m Un weg stond nocli de Halsbuigsche monarchie met haar Balkan tradities en politiek dio ton slotte ook met verlegen slaat om ide ele motieven te vii den in den oppersten plicht jegens tl©eigen natie in e en historische taak ofIn een werehi rcwping maar Jie inItalië s gtval een bij uitstek stuitend aan Aen heeft ontdat zij oogenschijnliik zonIer ntXMlzaak dt n v er waktt n liondgt nootvan V oorlH i n van nog geen drie we ken gt leden m den lug valt De drang is voor den koning van Itatiö onweerstaanbaar gebleken Giolittivoor kort nog met bijna dtotatorlale macht beJtleed is erdoor neergeworpen een sterke parlementaire ineerderh id vtwr het Ijehoud van den vredie is er onder weg gesmolten Von Billow a soepele gooefen do talenten heliben er zich aan verpul verd t o tenrnk s ongemeene toegeveli heid heeft zelfs niet kunnen temperen Wil hel llahaanBche volk len oorlog oi zijn het dn groote steden die t m apa thlsch platteland overschreeuwen iju het politieke partijen die ten oorlog drij ven zijn liet geestelijke stroomingem r aclionnairen rei ulilikeinen vri nietwlaaia die elkander th hand reiken Is er t n meerderlieid vee r d n oorlog Wie 7al oortleelen over diezi nieuw uitbarHtii g in di wt ritd omVeottling Ie WIJ iHltvtn Niet htt kleine volk in h j Noordt n we Ik lev enslw tongen ook w e Ier de ongste fase van den oorlog niet onaangeroerd Iaat ReeeJ de enkel viaaif of Italië 8 ingrijpen zai strekken tot be korting van den krijg of dien tot h I uiterste zal rekken moet op het oortice van een zoo nauw belang heblnmd volk als het 0070 van invloed 7ijn en tU vraag wordt 7eer versohiHend Ijeant wt ord Kan Duitachland heel I uropa we erstaan Tot welke ongehoorde kraehln inspanning 7al teg nsilag al overbrtn ging wellicht van den strijd op tigenbo dem hel Dultsehe vollt zich doen v the f fen al de kracht van weerstand en verdediging die do Fransoh fngelache Ie gers 700 Ih w onderensiwaardifi maakt 7ieh kunntm omztlton in een kracfit tot over winnen P Vermogen de Russische ma i sa s ooit te zegevieren De I uropee ehe neutralen 7ien hun go zelschap met één hun maehtigsto lotgeiiOf t verminderd Vtxjr dt overgeblevenen neimn de gevaren toe do rtchten staan minder veilig do U venabelangen der onzijdigen worden on lied uidendei g acht naar gelang hun getal en dt irnicht die ZIJ vertegeowoordïgen afneemt In dien zin kan Italië Iwslult een ver nrfndering van Nederlands veiligheid 7ijn Advertendën V De Familie BEINKMAN betuigt biermede baren hartelqUen dank aan allen die hunne deelneming hebben betoond bij het overlijden van bunnen Echtgenoot Vaderen Behuwdvader 8 GooDA 22 Mei 191B Voor de bewijzen van deelneming ontvangen by het overlijden van onzen Behuwdzoon en Zwager den heer H A O BRINKMAN betuigen wij hiermede onzen dank Familie SLIEDHEOHT Gouda 22 Mei 1916 V Voor do Vele blflkén van belaogataUuig ndervondaa zoowal v ii hier als van elders met de herdenking onzer 26 jarige Echtvereeniging be taigon WIJ mode namens onze kinderen onzen harteLjken cbtnk W BEUKERS A BEÜKERb DEN BOOOENDE Haastrecht Mei lOlB 10 ReiDOfliilraDlsch Cmlormrie fiwunte te GOUDA LEDENVERGADERING op DONDERDAG 27 MEI 1915 s avonds te half negen In het KERKGEBOUW AOBNDA BeBtuuraverkieziUg Jaarverslagen over 1914 1915 Voorstel tot het aangaan van oen rentelooze l ening Namens het Bestuur Mr E M B KORTENOEVER 20 Secretaris NOTARIS N F CAMBIER VAf NOOTËN e SOÜDA zal op DINSDAG 8 JUNI 1915 des avonds zeyen uur in Hotel Da Zaih a d Markt aldaar publiek verkoopen Zes aandeeM der Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda elk ad f 1250 De aandeelon Wtrd n per stuk verkocht Het gemiddelde dividend over de laatste 5 jaren bedroeg 32 6 o per jaar Betaling der kooppenningen 1 JOLI a 8 Verdere inlichtingen geeft gezegde notaris 27 PHILIPS ARGA LAMP oa WATT 100 126 Volt 50 KAARSEN 200 230 Volt 100 KAARSEN SPECIAAL VOOR HUISVERL1CHTIN6 Dir Sosamai CASINO I Coolsingel ROTTERD llll Meilan n volgeniia Avonilan Groot Schitterend AttractieProgramma Aanvang uur Einda II uur ZONDMa an MA ND G lata an Ua Pinkatardagan MIDDAGVOORSTELLING wan 2 tot 41 2 uur Op de raldd itvoor tellinï n wordt het ehcele vondI PROGRAMMil VERTOOND Plaatsen kunnen vanaf heden besproken worden ook pertelefoon ÊMT NIeuwe Naaimachine Maatschappij VRAAGT yw Iww t vestigen Filiaal oen l t j FILIAAL CHEF bij voorkeur é n die als reiziger toonde een good verkoo jer te zijn tevens gevraagd een bekwaam Naaimachine Repapateup Aanbiedingen met volledige opgaven van den laatsten werkkring waar omtrent geheimhouding verzekerd leeftydenii onder N 2793 Bur vdjllad Wielrijèrs Reuzenkoopjes Mniiii ISlll lijSriTI itnlaii Is het goedkoopste adrea voor RIJWIELEN en ONDERDEELEN len ÖEREEDSÖHAPPEN Jzim DE ETALACE t M ihBMM mtr ai ii i BIJWIELEN wanil f 29 75 38 37 50 40 I alle met garljlntie op Rijwiel en Banden Oiiderdeelen en GerfcedscKappen reusachtig goedlioop Spaki met nippels let Nnptingen 12 en at 26 10 26 60 Hamera Schaaf en steekbijtela öroole Hakbijlen Bankschroeven 115 enz enz Zadeldekken 12 Sohi bellen 20 PiimW Rubber pedalen f 1 26 Binnenband 187 Je maanden garantie 60 0 Enorme voorraden III die bi j ons koopers zijn iijn daarover tevreden löopW l l leleÉin Mpijn LE lELO BIOGLOBIN Geeft Levenskracht Het versterkt de zenuwen en geneest bloedarmoede Aanbevolen door talrijke Nedorlandsche Proefflacon met hteratuur op aanvrage gratis verkrijgbaar bij de Fabriek van Ünethetische Praeparaten H G WIITER Ipolheker Croniniie p p I 1 ll ch k 3 4 L 2 p 1 2 a eh 11 25 II Adirepteep ïn dit Blad ii DAMES Het blllilkste solledste en scherpconcureerendste adres van allevo rkolende hairwerken welke U onder garantie geleverd zullenSn uitsluitend 1 kwaliteit en zaakkundig vervaardigd doorgorden uitslulte WIJMGAARDEli il H FABRIIMNT VAN HAARWERKEN 2 KLEIWEG GOUDA NICO LOF Rechtskundig Bupeaii GLASHAVEII 7 te ROTTERDAWI a het deoelijkste en tevens billijkate adre voor allen die onwillige schnldenaars illon vervolgen regelingen met ohuldeischer wiUu tretic met faillissement 1m X lBt worden ultatol van betaling willen bekomen of m e rechtelijke moeilijkheid ook verkeeren 20