Goudsche Courant, donderdag 27 mei 1915

den rang van majoor aan hel hoofd Ie staan voiv een groot vt ldlaio rel zoo iitetdt het T v U Dijk aangebracht I ij H Img en n van do Imggermolens buitengaats an l lmuidtii ih het lijk opj cviheht an don i tuurnian J Wijker uu r gmond welke wnige maanden gehnlen o er lioord sloeg van ei ii slooiiilrawler Hel stoHelijk overi oliol is naar do Alfeuiw ene llegraafplaat te Umuiiien overfeebrooht Venïronken Te Wagonlngen Ih WocnadJiig de heer V Vriiïlag 2 jaar oud en slud Mlt aan d K II l T eu 11 school hij bet woasnen in den Rijn veriironkpn 11e lijk is opgevisoht g g veoliten den 25en deu geheelen dag voort Tusaohen Pnaemssl en de groote IJHjK itennoeransen bleef de vijand e n krachtig artillerie vuur onderhouden In den Beclor UoesBakoel Kroekenitsja bracht dv vijandi aanzienlijke trijdkraehten in het vuur De vijandelijke aanvallen in tk ze lilreek werden met Bucees afgeslagen Overigins is de toestand onveranderd Uitvoer naar Oostenryk Hongarije Op de spoorwügen in OostenrykHongarije worden alleen nog levensmiddelen vervoerd Van uit Nederland worden in verBftnd daarmede op de stations geen antlere waron naar Ooa tenrykHongarlje ten vervoer aangenomen LON0EN 27 Mei Offirieel De Admiraliteit meidt dat d kruUer Triumph gisteren in de Dardanellen getorpedeerd ii doch het grootste gedeelte der bemanning gered werd De Rijndam NEW YORK 27 Mei B het departement van Marine werd een draadloos telegram ontvangen van de South Oarolina dat dit schip onderweg ia naar NewYork met 250 passagiers van de Rijndam NEW YORK 27 Mei Dg Rijndam is aangekomen De kruiser SouthCarolina bracht de passagiers aan lord kanselier Crewe preeident vanden Ppivaie CoHaod CurzoB lood zegelbewaaifdor Mac Kraina kauaelier van de riohalkibt ir John Siinou Binueulandhehe Zaken Sir l dward tlrey Bunenland sehe Caken Bonar Law Koloniën ChambtTlam secretaris voor Indib Kitchener minister van Oorlog Llo dt ieorge minisier van Oorloge munitie Baltour AduiiraliteU KaacUnan Handel Long Local gove rnment Iward Ohureltill ktnsoUer van het Hertogdom Lanooöler llirrelt seoretarls voor Ierland MacKinnon Wood öt crelariB voor Scliotland Helborne Laodbouw UATOOurt oonHuiiwariB van Openbare Werken Henderhon Openbaar nde wljs ö r Edward Capaon Attorney goneVfial Het Italiaansche Front LÜND N 26 Mei Hodenuuddag hieUl de UnioniBtische partij in d Clarlton Jlub ceii vergadta ing waarin het optreden dor leiders n l het zitting nemen in hel nleuwigövoruiide nationale kabbiet werd otHlgt keiird Algeineen was inen van go oelen dftt di nieuwe ïtegeering volkomen tegen de taak opgewassen i om den oorlog tot een goed inde te brooffeam tal niets znl worden nagelaten oiu de elicolL kracht der natie in den huldigen strijd ten voUc te dtoen geiden Len l rie an d n Minister PreBident Asquith tot dte vergadering gi riclit werd met luide bijvalebotuigingen ontvangen De blad n wenschen in het algemeen het nieuwe mini terie een spoedig wel la f eu toe Hoewel wnimigc benoemhigen lot eritieken aanleiding geven erkent di lires Tat de Minister President zijn moei Iijke taak goed heelt volbracht terwiil er ihm na lTnk op worclt gelogd dat de Reveering het volle vertrouwen van het olk bezit f Men schrijft on uit I mlhovon De üHluair liOnmaii uit Wanloradeel Friee iaiul IS Woensdög bij het zweimnen verdronken Hij was een eenige zoon en lWH gislVren van vi rlof in het gnini loen te Kln ihoven teruggekeerd In Italië KEULEN 27 Mei Uit Zurich wordt aan de Kolntsche Zeitung gemeld dat sinds de mobilisatie Venetië van 8 unr s avonds tot 4 uur in den morgen In het duister gehuld is daar de electrische straatverlichting is opgeheven Ook te Milaan zijn voorzorgsmaatregelen genomen tegen vliegaan vallen De Gouden Madonna op den Dom is met een grijzen doek overtrokken De glasschilderingen en kerkschatten zijn in yeiligheid gebracht AUe dagbladen verschijnen onder preventieve censuur en oeteu één uur voor hun verschijnen aan den censor worden voorgelegd Ook heeft de censor er tegen gewaarschuwd door het op den voorgrond brengen van partngeschillen tweedracht te zaaien Naar de Avanti meldt staat de censor het publiceeren van nietofficieele berichten toe doch slechts in beperkte mate kon Marine Hcsorve Nu rU gevolg van het voorUiuren der liuilenhewonu oiUHlandighe en het persoueel der Koainklijko Moo ino Reserve geluimen ti d onllvokken is aan ijn werkkiuig in dl hiirgeriniaalHichappij en dm gevolfc en daarvan vormoed Mijk meer en iiHiT gaan drukken op de betrokken gezinnen heeh de Minister van Marine aaai de Hiirgemeesler meegedeeld dttl Z l teriiH n aanwezig ooht oui eeu onderzoek in te stellen naar óv ooHstanitigbedt ii waarin AAs gezinnen vcrkeeren ten eind aan de hand der verkregen geg ven nu te gaan ol er aanleiding bestaat om aan ik Koningin in overweging te gevwi in gevallen waar het verblijf in werkehtkim die iU dier gezinshoofden of kontwlnnei s vooi liunne betrekkingen iH hoeEtigo oiftHland ighvden heeft m het leven geroepen ivnige logemootkoming te geven K De hurgomoosler zijn verzoolri dwnoodige inllüliimgen in to winnen oiutfont leii tocHlaiid dt r gezinnen van bedoelde rw ervi tlen in hun gemeenten en don Minister den uitslag doarnuvle te deelen Daarna zal de toe te kennen vergoeding door liet l eparleii t van Marine wordï o vasi gesteld Aftreden van Baron Burian In eenige buitenlandache bladen is melding gemaakt van een gerucht volgens hetwelk Baron Burian zal aftreden Hot volgend benoht geeft daaromtrent een nadere mededeeling PARIJS Part Uit Geneve wordt aan de Temps goseind De gemeenschappelijke Minister van Buitenlandsche Zaken van Oostenrijk Hongarge Baron Burian is afgetreden na een Kroonraad waaraan Graaf Tisza minister president van Hongarije deelnam die daartoe speciaal uit Budapest opgeroepen was Het feit dat het resultaat van den Kroonraad het aftreden van Baron Burian was en niet dat van Graaf Tisza toont dat de positie van dezen laatste nog immer zeer vast is en dat zijne denkbeelden zoowel wat Servië aU Italië betreft als de beheerachende worden beschouwd Men houdt het mogelijk dat Baron Burian door Graaf Tisza zal worden opgevolgd welke laatste dan als President van het Hongaarsche Ministerie zal aftreden ic i Inmiddels h er nog geen officieele bevestiging van het aftreden van Baron Burian ontvangen Red T Ugrifisch W rTbüxi i t van het Koninklijk Meteriologiaoh Inaütaut te DE BILDT Hoogste barometerataad 767 2 te Christiansund laagste barometerstand 769 0 te Memel Verwachting tot don volgeenden dag Meest mrtige noordelijke tot noord ooBtelijke wind gedeeltelijk bewolkt weinig of geen regen later ieta zachter BUllOERLIJKE STAND GOUDA GEBOREN 22 Mei Johannes An thonius ouders P Nootenboom en C Bakker 23 Maria Margnretha ouders H Hofstede en L C deKeij zer Maria Sophia ouders B Weel deuburg en M S Janssen Wille mina Aafje ouders J Voorwinden en A Lingen 24 Cornelia Michael ouders H Laurier en J C Everling 25 Johanna ouders S van Driel en C Hogendoorn Jan ouders J H Verkade en G C Sloof Aaltien ouders W Venema en E Windhorst GEHUWD 26 Mei G C de Jong en J Aret H 1 L Gijp en J C Mathol W A Verboom en M J Broekhuisen J M van der Valk en E Steenbergen OVERLEDEN 23 Mei Aaltje van Eijk 3 m 24 Dirkje J den Ouden 14 m 26 Catharina a Smith geh met R van der Graaf 51 j Mag dalena Molenaar wed v A J WÜlemars 79 j REEUWIJK GEBOREN Johannes Franciscus ouders B J Noorlander en F Ondenea Pieter Adrinnua ouders A P van Kempen en E J Stolwijk Gerrigje ouders W Ooaterwijk en J de Graaf Thedorua Cornelia ouders A Verkleij en E M Maurits Maria Elisabeth ouders A Tijnagel en W C van der Hoorn GEHUWD J C Moons met CA van Kats Nog een socialistisch congres Sinds het op 14 Febrnarï door de Booialisten dor verbonden naties te London gehouden congres w u den verschillende pogingen aangewend teneinde een congres in een der neutrale staten te doen plaats hebben Volgens de Morning Post faalden deze pogingen door de hardnekkige houding der Dnitsche socialisten Daar thans echter de Dnitschers de deelneming der ï ranschen als een voorwaarde voor hnn eigen deelneming stellen zal het congres zoo goed als zeker plaats hebben De congresgangers zullen volgens de Morniog Post in den Haag samenkomen De Dnitsche socialisten zullen de partyleiders Scheidemann en Bernstein afvaardigen De namen der Engelsche afgevaardigden aijn nog niet bekend doch naar verluidt zullen zoowel de vóór als tegenstanders van den oorlog vertegenwoordigd zijn Het inleidend programma hetwelk vijf hoofdpunten bevat heeft reeds aller goedkeuring Aan het Zuidelijk Front ROME 27 Mei De Regeering kondigde de blokkade af van de Coaten rijksche en van de Albaneesche kust PETERSBURG 27 Mei Officieel I Het vuren in de richting van de kust 1 had op de gewone wijze plaats Wg I hebben de pogingen der Turken om I bij de pas van Karaderbeut tot het I oifenaief over te gaan verhinderd Tijdens het gevecht h bben 200 man van een kozakkenregiment en charge uitgevoerd tegen de Turken iPkarb 2 compagniën neergeveld werden Wij hebben Miadoeab be2et Overigens bleef de toestand onveranderd KEULEN 27 Mei Uit Zurich wordt aan de Köln Zeitung geseind De Corriere della Sera meldt uit Piacenza Op aanwijzing van de Italiaansche regeering heeft de politie aan het station vier Oostenrijkache consuls gearresteerd die over Zurich naar Oostenrijk terugkeerden Het zijn de consuls van Bologna Genua Bari en Livorno Zij zijn in een hotel ondergebracht waar zij door de politie bewaakt worden Zij worden als gijzelaars vastgehouden omdat berichten waren ingekomen volgens welke de Oostenrijksch Hongaarsche autoriteiten zouden weigeren de Italiaansche consuls te laten vertrekken PARIJS Het Petit Journal meldt Eergisteren is een aantal Italiaansche vliegerofficieren te Parijs aangekomen waar zij in Frankrijk vervaardigde Italiaansche vliegtuigen in ontvangst gunomen hebben Engelsch slagschip gezonken CONSTANTINOPEL 27 Mei Officieel Het Engelsche slagschip Majestic is hedenmorgen bi Se del bahr in den grond geboord De Majestic werd in 1895 gebouwd heeft een inbond van 14 900 ton was bewapend met 4 kanonnen van 30Vj cM 12 van IS j cM en een aantal kleiner stu kken Het schip nam deel aan h bombardement van de Dardanellen op 26 en 26 Febr j l Scheepsramp BORDEAUX 26 Mei Part Volgens een telegram uit Vaparaiso is het stoomschip MaxitfiilanoErraauriB in Zuid Amerika op een rif geloopen en verongelukt BI personen vd dronken De ondergang van de Triumph BERLIJN 26 Mei Part E Het Berliner Tageblatt meldt uit Constantinopel De ondergang van het linie schip Triumph is ontstaan door óén enkel torpedoschot ZflTén minuten na het inslaan vai don treffer eonk het pantaeracliip eu I men gelooft dat de Admiraal mede I in de diepte verzonk Een nieuwe Zeppelin raid LONDEN 27 Mei In den afgeloopen nacht te ongeveer 1 uur vloogeen Zeppelin over Southend en wierpbommen welke geringe materioeleschade aanrichtten Personen werden 1 niet gedeerd LONDEN 27 Mei De admiraliteit deelt mede dat de schade door de Zeppelin in Southend aangericht zeer gering is Twee vrouwen werden gedood een kind ernstig gewond De zeppelin werd achtervolgd door vliegtuigen en hydroplanen dochontk wam in Ooetelgke richting Aan het Westeiyit Pront rAKlJS 27 Mei liet toummnlqné van gibieiavond U imi Uiidl po l ngt lHehen iimakl n nu uwe vordervngon in du rii hiing an La Baasoe De DuitschiTö hebl cn ten Noorden van Atre t hunne wanhopige ppigingeii voortgezet met hel doel hun stöllingen ie heroveren Te Angn n rt erden don geheelen dag or hevige ge i vechten gei fvtird Wij hebben eon verschansing opgegeven doch een uur lator i lit bl a WIJ de gf heele positie veroverd Door onze aanvallen tusecUen dezeplaalrf I n d weg Alx Noulette ioathi z kregen ui vasten voL t In de vijwidehjkr linies Ook liclkK n Wij terrein gfipwonnen op de heuvels noordtoohleli van de kapel Notre DaiiH d Larette t n moakéén ons meester van een groep Inilzert It Neiiville Lcn Duil lie vliügimafihine die in de rithling van Pari vloog Werd dioor de VarijBcliÉ luchlwHcht UTUgg ri ven on bij Soissons neergeschoten woStbij bi ide aviatcnry ge lood werden 4an het OoiteM k Front 1 riOltSHIlRd 27 Mei Ofticleol Hij Schawli is de toestand onveranderd De Hlnjd dnurt voort In den sector Ossowitz Ijij Sesnia iraejitten de DuilHclier een aanvalt doen welke door het viuir van de vesting werd v n iith UÏ In de streek van Dwnscha woe ït m enkele sectoren een hevig artU Aan den linker Weiohseloevcr liebl en wij den 94en en in den daarop volgin deii nacht verschillemV DnUaelie aanvalten aff i laK n welke onde kraoht W Tlen on ïeriioinen Aan heidk oevers van de San tutwelion JaiOHlaw fti Przennsl duurden de heVi Maatschappij Nederland Bavean uitreis vertrok 24 Mei van Suez Oranje uitreis pass 21 Mei Ouessant Timor thuisreis pass 25 Moi Gibraltar Boeroe uitreis arr 25 Mei teDjibooti Prinses Juliana uitreis arr 25 Moi te Port Said Eoepot thuisreis vertrok 26 Mei van Port Said SI= OÏST r nr Voetbal Artisten elf tallen Men meldt ons uit Amsterdam De elftallen welke zioh bij gelegenheid van het aanstaand artiatenzoraerfeest in het Stadion tegenover elkaar zullen opstellen zjjn voorloopig als volgt saamgesteïd Het Haagsch Rotterdamsche elftal de heeren Oom v d Lugt Melsort Cor Ruys Henri van Ees Qootge Verenet Dirk Verbeek Jean Stapelveld Nico de Jong Maurits Parser Anton Grgnders Adriaan Verzijl en captain Herman Kloppers Het Amaterdamache elftal de heeren E van Praag Folkert Kramer P Beukman Silvain Poons Willsm Paassen Th Frenkel Jr i Co B lfoort Leo Saalborn Cheval Albers Eere Kaptain Sam Praeger Semengde Berichten Dienstaanbiedingeii hebben in de Goudsche Couraat êleedi tuecet IMT nezr ïdvertrniiënkoslenslerhls bij vooruitbeialinjt 1 6 regel t 0 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Russische gevangenen In de VorwartB vertelt Düwell van het transporteeren van Eassische ge vangenen De stoet zet zich weer in beweging Vandaag moet Skadwiele worden bereikt Apathisch loopen de meeste Rossen mee Slechts weinigen praten met elkaar Na een nar klinkt een flnitje Korte mst Het is eigenaardig zooveel gevangejpen als naar water zoeken Waar zij fet vinden en hoe het ook is zij slnrmn het op Vaak op de buik liggend uk een plas Ëenige gebruiken leege blikjes als drinkbekers De marsoh wordt voortgezet Na twee uur een panze van een half uur Wederom t begeerige zoeken naar water De Dnitsche manschappen die nijt vrouw al oorlogeart m2 l Mlo v FlZMorray e 8 vI o ht Ic ar Houlogn WPrk UM waren g S 1 I DRACHEN QUELLI iFLESSCHEN WOROEN OP REKENING eESTELD DOCH BU TERUGGAAF VERCOEC Vx LITE R 15 er NATUUR BRONWATER tV GODDSCBl COUBAIT DONDERDAG 27 MEI 1916 Tweede Iflad Uit de oude doos Mit Bi hieu MUI eeuitïü umvi ilau eeu vmw oudu bi M u J flK Wfu uiet Ijeirekkmtj lüi lift l oHtkaiuiHir alhier uiet atgeuMJüu bfkt iia u d aitliooi aaa de leaiT vau Uil ijiaU wöikoiu iiyt wa lu lU da t n toen telegraaf wi leldtwu oa Vürtoop van im t r dan ei ii liaWu wuw zoudeu iiitjpüvoïideu eu lu i i H Utt mg worden guijraolu t ONtWfci ltt waar wt uu zoo vertrouwd luede mijü waren oubekeud Mtia kou ziju brleveu dun niet Iraukoereii doch wa verplicht ui iiaai dtii aïslaiid tot vrij groolo Ijedragen vooi du hrie fU liw uien ontving purt to IjwlHi n tiing Iemand op rela wat vergeleken mn ilv tog4 nwoordig relsgewuoiile zei Ifii jilattW Imd dun weiden van vcieudeii tn heiteiidün tot beBpariug van koHli ii HlcH dM ttriuvint vu uouranteu mede gt jioiin H om die op do plaats van benK iniiiing aatigfkoiiicn te heatelkii lU i vervoer van de poal had voornauiflijk per wchuit plutU doch reodi ondorhielden poölkarren later dllig inoeH d n dlwiHt iiKHl e naar hel buitenland en weid op ih tuaaclieu gclegon Htationw van pBArden gt5WiH eldi In de Htedeu ag nK n geen rijtuigen dooh word van draag of Bleepkoutsjefl gebruik gtmaakl ook voorzag het paard ouder dbn uian in het vervoer of diende lot het overbrengen van enlafetlen ol expreHöC heHlelUnge n in u het navoigendo In hel bizonder over liet PoBtkanloor alhier In het jaar lUüMi werd eon lloofdcoiiindeH op het I otttkantooi te üouda bcnooiiidit bij i cn bivlutt dM alA volgt luidd Voor t land No t I xtraci uit de HoHolutifin van van oiiwiiiHHarÉswn der l otrterijon Akundog den U Jiinij 180 1 in good gevomi ni om alK nu ingevolge do autorl atie vervat in liet taatHbesluit van l Mei II no 2 A Branie fiiuaallljk aan te Htellen tot 1 loofdcoinuit op het 1 okI kantoor to ïouda alsiiiedic aan di n elven kenniFt te geven dat bij w lgeni4 ld StaaW lioHlull lot tractemont voor den genoeimlen Post 1 bepaald en loegeleg eene Boiiiine van zevenhonderd guldienu jaarlijks HuiHhuur f150 vuur en licht too welke bezoldiging zal gentend worden in te gaan inet den Itrton July IHOt en zulks met afsohaiffing van alle tot nil loe van dten J ande genoten wordende InkOHWten ootier welken naaiu dut ook ïAjiti nioge zuHendtó do gemelde A HraiiH gehouden zijn den Ked op d j voorsz StaatstleHluil gt arreöteorde nieuwe Instrunlle af te legg m op de wijze en den ti idi als nadw zal wonh n bepaald en ter kennis gel ragt waarna ook behoorlijk ooïiMniBeie zal worden oj emaakt en gedkqiecheeard Kil zal l jxtract dozer Resolutie aaii alle lUi roBpoolive l o t gi ëniptoyeerdien iet liivulilng van iedkwa naafti qiialiteit on iHwoldiging geaondien worden tot in oniiaüe en nazig t Aoconlocrt nw t voorsz ReeoliUlën w g L VAN TOULON Uit een kwartaalrekening niet betrekking lot de rraiiBche oorreepondfcnlio van het kantoor Joudo over het jaar 1M07 blijkt dat in Hooyinaandi niets in Oogstmaand K guidon lö Btuivers en in llerfhtniaond guldens en 4 stuivorB aan getaxeerde brieven van de greiiökanlorini Hredli Nijmegen en Kljodhoven word u omvangen Bedoelde rtikening l eöluit luet den woordden Vta klare ik ondergeteckwidü lloofdconimis op het PoHtkantoor Ie tiouda deze kwartoale Kekening te zijn opgerimakt naar waarheid mij verantwooidelljk ntülh nde voor do abuizen dde ik niet swude kunnon zulverPn den öe van Wijmnaand 1809 w g A UKANS OpgfQomm oin aldus in Rekening to verantwoorden Ainwterdaiiï den 27 van GramnaandlRlO w g J IIANNIEK SecretariR fieneraal Wanneer de hoor Brana tot Directeur van het PoMkantoor to Gouda word benoemd ïH niet bekend doch in een jaairekening van 1814 wordt hij ala zoodanig aangediiKlen ih d ens jaarwtnld iniddelerwi jl van 700 op 900 guldens gebracht Dl bureau onkosten en de vergotsding voor hiiieltuur bleven echter onveranderd Uit genoomdf rekening bleek voorts dat hier hSn Ie oominls op een salaris van tiOO guldens werkzaam was en oen 2i ooinmis op f 450 tractemont terwijl de bosteiler 150 guldens jaarwedde g moot f en twe e Ijealeller Hchljnt in Augn tuB 1814 te zijn aangesteld en verdiende over genoemd jaar 50 guldens Voorts rt sorteerde onder het Postkantoor rouda © en hlntropoeeur te BtolwiJkersluls op een jaarwedde van 150 guldens t r waren tww poetlwden namejijk Vu vnn WaoH die den loopdienst uitvoenle van ronda naar Krimpen over Moordrecht voor vier ordkuwiantiën van 23 guldens 16 stuivers of tegen 95 guldens 4 stuiver per jaar en postbode A Nobel dte den dienst onderhield van Oonda naar Oiidewa er over Haastrecht voor vier Het tooneel van den strijd aan de Italiaanech Oostenrijksohe grena en aan de Adriatisohe Zee Kleine gevechten hadden reeds pïaats op de grens van Tyrol en Trentino terwijl de noordelijke kustplaatsen van de Adriatisohe Zee reeds te lijden hadden van aanvallen van uit zee on van uit de lucht alle volken der nwnarchie dezen strijil voej cn ytormaohtige toejuichingen Vereenigd utet onzen niachligen bondgenoot stormaohtige bijval geroep Kijen en leve Duitschland zullen wij in weder keerig vertrouwen dat wij dezen 8trij i lot onzen laatsten ade mtocht zullen voelen tegen alle helle duivels stOnnachUge toejiiioliingen van het lot de over winning afdwingen Nadat Tiszo ondier onstuimige bijvalBbctiuging i zijn rede geëindigd had voerde d leider der onafhankelijkheidspartij Apponyi hel wooixJ Wij zuilen aldiir zeide spr den arglistigen aanval van Italiö beantwoorden op de wi ze gelijk wij In de eerste 12 uur na de ooilogrfverklaring door een zt geviorenden aanval van onze vloot tol uitdrukking ii gekomen droote bijval van het geheele Huis Mijn parlij behoudt zich het rooht van critiek op de daden der Regeering voor echter verklaar ik dat Italiö hi do gi4 CTirteniBsen niet den minsten reohtstitel ja zolts niet de schaduw van een voorwendMel voor zijn optreden vinden kon T evendigo inatemudng rechts en links Wij identifioeeren ons niet met de politiek der Regeering wel eohter met den ingetreden toestand en met do plichten die deze topwtand ons en het geheele vaderiani oplegt Wij Identificeer en ons mei het vernietigend vonnis dat wlj lielaaw over liet optrod en van een volk moeten uitspreken dïit wij tot dnsver de grootste sviiiipatlne hebben toegedragen en dat zloh thans zonder ecnigen weilerstand te bieden aan een leiding lieefl overg gi ven die op zijn goeden naam een nauwelijks uitwaaohbaren smaad heeft geworpen Levendige InRlemining rechts en links Ter karakteriseering van dit optreden wil ik na r de ItBliaansche verklaringen aelf verwijzen In het anib tehjk orgaan van het Italiaansche Miniwterie van Oorlog Ksercilo verscheen in SeplemlM r j l een artikel waarin wordif gezegdi dat wanneer Italië than de monarchie zou aanvallen de Regeoringeen daad van verraad en zelfmoord voor do wereldgeftoliiedeni zou begaan Bijval rechts en llnka Het Hongnarsehe volk zal gelijk tot chisver ongetwijfeld ook voortaan op de hoogte van den toestand staan Wij zullen do Alpen van Tirol verdtdigen gelijk de Tiroolsche jagers de Karpalhen v Tdedigden langdurige slonuaebtige bijval betuiehingen e i l Ijen uitroepen en dit BolidftriteitRgevoel dal ons met do andere Staten der monarchie en onzen liondfeenoot verbind zal zooveel krachtiger tot uitdrukking komen naarmate wij er meer zeker van zijn dat nevens deze oensgezin dheid elke waarborg voor onze nationale zelfstandigheid geëerbiedigd wordt Stormaohtlge bijval sbetulgingen oidonjiantien van 17 guldens 11 ötuivern 01 n guldeiiw en Ö sluiveiH pei jaar au bilang is hel nog ty vermelden duL N Zwanenburg over genoemd joai il üor ddwj tijd met geringe soiir van 18 gulden ontving wegens kosten eu Mcbuden aan denzolven veroorzaakt dworilK u zijne l o iilon tijdens de Blokade van tioicuiii met twee paarden in die Hiad iB opgestoten geweest volgeuH ge auiiexeeirde gecertiticeerdie iti claratie Jjf jttarrï keiilng luit uiel een ontvang e uitgaat van ÜÜH l guldens 2 stuiverH Aan hei slot staat vermeld tut de o leiMtoaiuie Rekening consteert dus dal d n ReiidUut in zijne kwaliteit als directeuH vun het Postkantoor to tloudn ove dicn Ju re 1814 niotf aan den Laudo ïa HLluildiij gebleven Ald UH deze Uekeninfc in triplo naai wailirheid eu ter goeder trouwt QpgemoaUl door don Po tnK eBter ieneraal ii avenhage deu 28 februari 1810 w g v l allandt van Kcppi l 1 Ie ond rg iteekeiido Directeur van hc t PoMtkanloor te lloiida verklaart genoof en te nenien met en te aceepteoien deze rekening opgemaakt overet nkoniHtig d kwartaalrekeningen over het jaar IriU I aan lu t algi HHvri Püstbesluur ingezonden te Oouda den Ion April 1815 w g A Urans il de jaarrekening van 1815 blijki dal de heer Urans U72 guldens ontvangt wtgeuH lieis m verbli ffko ten dOor hein goinipen tteort gedurende zijne commiHwïe naar Hannover lloaiiburg en llresnen lei regeling citer Noonteohe correspondontie vülgens die geannexuiTdO declaratie onz Alsmede tjHO gulden wegona reis en verbiiifkOHten door hem geimpendeert ge hlrendc d stzel s comniiaeie tot in werking brenging van het Noordftch gren antoor te Almelo volgeuö de geannexeerde deeiaratio enz 1 n ten lotle een bedrag van Hi5 guldens wegeais Reinboursoment der I stafelte geldden welke door hem aan den heer l ie land te Hannover zijn voldaan blijkens dv geannexeerde declaratie en hel boftluit d d 8 Maart 1811Ï no 8 Van af het jaar 1825 worden de stiikkm von do lloofdadministratle dor Posterijen ui aande gt leekend door den heer van Koyen al Staats Raad Adnilnistrateiip der Posterijen en verdere lulddielen van vervoer I i onzuivere opbreng ten van hot Postkantoor ïouda waren over de jaren 9084 guldens 2 stuivers 8770 12 IKlfi 84 tli 19 1817 7729 6 Plmns bedraagt de jaariljksohe onzuivere opbrengst van het vereen igd Poet en Telegranfkantoor alliieE niet wegia j ting van dv stuivers meer dan 2 millioi n gulden en is het aantal kantoorambtenaren en beambten van 5 tot 51 personen uitgebreid groole Mügondheden uitdrukkelijk hebbeu verklaard dal db monarchie geen enkele territonaie verandering wenschl IJe bewering van den ItaliaanBchen MinisterPrewideut is dus onwaar litor mach tig applaus IJe twee boschuldSgmg omval dal wjj de invlot duflteren op den Balkan wilden veranderen iJeze bewering is tamelijk o a begrijpelijk Wol la waar bestonden er verwchillende overeenkouteten ten opzichte van Allmniö dOeh wat dien geheelen Balkan b tretl hebben wij altijd het standpunt ingenomen dat geen verdeeling van de invloedKMferen ntogelljk was dat wij geïnleret seerd waren bij den ganschen lialkan en geenerlel hegemonie op deu Balkan naiStreirfden Ue derde beschuldiging bestaat in de bewn lng iiat de monarchie liet verdiag SI hond wijl zij naliet vooraf llalii in kcriniB Ie stollen van liaar voornemen linat Tlwza wijst er op dat uitshiitend in Srtikel 7 van het drievoudig bornlHverdrag van voorat nu dGeling aan Italië wordt gesproken dooh slechts in hel geval van de verandering van den status juo op don Balkan Tot in dten allerloalftleu tijd heeft don ook geen enkele Ilaliaauselv staatsman de fftelllng geopperd dut de Monarchie door veronachtzaïiiiing van de naleving hot verdrag heeft getïchonden Tiaza beroept zich hierbij op besprekingen en correepondenlio tusschen de leiders der buitenlandeche politiek in de Hionarohie en de Italiaansche Regeoring In de maanden na het ultiinatuni is dan ook nimmer do gedachte geuit als OU Ilaliö hl het voornemen van Oostenri ikHongarije wn schending van het verdrag g vzlen hebben Alle in Italiö op den Voorgrond tredende persoonlijk hwien hebben herhaaldelijk en in de warmste bewooriMngen aan de bereidwiiUgheiil van Kalle uitdrukking gegevetn om zoo hel al niel nnn den oorlog deelnam toch een trouwe Ijondgenoot te zijn groote beweging uitroepen meineodige I IM HET H0IIGAAR8CHE PARLEMENT Uit Boedapest wordt genndd dat de Minister Pretddent op 26 Mtd een rede hield waarin hij versohillendie lie werlftgen van Salamha bohanA lde in die beweringen werden d rie concrete bLschuldigin gen geuit In de eerste plaats deze dal het utthn lnm aan Servië bet evenwicht op den Balkan verstoorde Het i van algeraoene bekendheid aldus de Minis terPresident dat vvi tt enovor rnizan bondgenoot bIb tegenover alle andore Vervolgens las d Mlnister Proftldent een telegram voor dat de Koning an Italië op 2 AugusUi tot Keizer Pranz Josef gericht heeft groote beweging De Koning van Italll aJdus ging Tlsza voort zou niet in zulk oen toon zich hetiben uitgelaten wanneer hij had gemeend ilat onze monarchie het verdrag HK t Italib had g schonden Tisza behand lde daarop uitvoerig do uiteenzettingen waarmedip Oostenrijk Hongarije zijn standpunt had toegelicht dat zioh hierbij een geval van bon fenootachap voor Ilaliii voordeed terwijl Italië zulks ontkende de Minister president behandelde vervolgens enkele gedet lten uit de onderhandelingen nopens de vergoedingen Wij gingen aldus Tisza er daarbij van uit dftt d levensbelangen van Oostenrijk Hongttrije en van Italiö dezelfde zijn en dal wij ons offers moesten getroosten De tegenvoorstellen van Itali waren eohler onaannemelijk Wij voerden de onderhandelingen in het vaste geloof dat het in de 20e eeuw een onmogoli heid zou ziin flat een zich beschaafd noemende Staat die onze bondgenoot Is ons terv i l wij in een oorlog verwikkeld zijn iou aanvallen en dit zooveel te meer daar wi hem ja alles hadden aangeboden lie monarchie aldus elndigcte deMi ninterprt ident zal thans eerst recht de geheeld wereld verrassen door haar strijdvoard heid en mannolijko vastberaéenheid StoriTOohtige bijvalsMulgingen He tijd van Maria Tlieresi ia opnieuw aangebroken en lu t gevoel inoriaumr fro rege no tro laat onfl voor onzen koning sterven Iteft ook heden in lederen Hongaar Aanhoudende bijval De Hongaaraohe natie zat gemeemMhappeliJk met meer te drinken hebben gekregen en zwaarder bepakt zijn dan de Russen verwonderen zich over zooveel dorst Verder gaat de marsch Men komt in Nidoekki aan De kerkklokken luiden Vromen gaan naar de kerk Vrouwen schreien als zij de gevangenen zien Zij moeten water halen voor de Rassen Het duurt vrij lang voor zij er mee komen Als half verdorsten vechten de Russen om de emmers Nog luiden de klokken Daar klinkt gezang Een troep ongewapende landstorm marcheert zingend voorbij Verbaasd zijn de Russen over dit schouwspel dat zij drnk bespreken Ëenige Dnitsch sprekende gevangenen drukken hun verwondering er over uit dat soldaten met gezang te velde trekken Spoedig gaat het weer voo aarts Bij iedere korte rust weer het zelfde zoeken naar water In het dorp Nemoksjpy wordt een nur rust gehouden De inwoners brengen water en brood waarom de gevangenen bijna ruzie krijgen Tegen vgf uur heeft men 35 kilometer afgelegd en Skadwiele bereikt De gevangenen krijgen een veldkeuken en vleesch en gort om zich zelf te helpen Handig gaan zij aan het werk met ongejooflijke snelheid verdwijnt het eten Telkens als de Russen zingende soldaten zien raken zij weer in stomme verbazing Zy zelf zijn onvermoeibaar in het bidden De katholieke kerk is voor den nacht hun verblijf Om acht uur zou ieder van hen te ruste kunnen Cn als zy niet behoefte hadden aan i godsdienstige verrichtingen Eer de Russen het godshuis betreden knielen zij voor den ingang en zijn eenige minuten lang zoo diep in gebed verzonken dat zg niets meer om zich heen schijnen te merken lechts een kleiii aantal kan telkens voor de kerk neerknielen De anderen wachten geduldig Ook de joden onder de gevangenen schikken zich kalm Geen dringt naar voren om een betere rustplaats in de kerk machtig te worden Anderhalf uur gaat voorbij tot de laatste knielende opstaat Zoo goed het gaat legt ieder zich neer op de vloerplaten in de ruime kerk Niet allen echter Een groot aantal gevangenen knielt ook in de kerk weer bidt verder blijft aren lang in innig gebed verzonken Den heelen nacht gaat dit zoo door Stil wordt het niet in de kerk Steeds door is er gehoest en gekuch Hoe later het wordt des te slechter wordt de lucht De bewakingsmanschappen kampeeren ook in de kerk Zij hebben geen ander leger dan de gevangenen ledere twee uur lossen twaalf man elkaar af s Morgens om half vijf gaat het verder Stadsnieuws GOUDA 27 Mei 1915 Door Burgemeester en Wethouders zijn aan de Raadsleden de volgende ingekomen stukken toegezonden Gouda 20 Mei 1915 Na de verzoekschriften op welke door U eene beslissing werd genomen bij besluit van 22 Januari 1915 no 368 zijn nog ingekomen de hierbij overgelegde door verschillende aangeslagenen in de plaatselijke directe belasting naar het inkomen over 1914 of hunne erfgenamen of vertegenwoordigers ingediend tot gedeeltelijke ontheffing of teruggaaf dier aanslagen wegens vertrek uit de gemeente of overlpen Wij hebben de eer Uwen Raad hiernevens een lijst aan te bieden vermeldend de namen der bedoelde aangeslagenen en ons daarbij gevoegd voorstel betreffende het aantal maanden over welke aan eik hunner ontheffing behoort te worden verleend Gouda 21 Mei 1915 Wij hebben de eer Uw Raad mede te deelen dat de afscheiding van het perceel aan de Vest alhier waarop een molen en daarbij behoorend pakhuis ca zijn geplaatst toen dat perceel nog in eigendom toe behoorde aan de Gebrs Fijn zeer gebrekkig is geworden waardoor het vooral aan de Noordzijde waar de Nobelstraat is gelegen een onoogiyk aanzien had gekregen Ook bleek on dat in den loop der tijden gemeentegrond was in beslag genomen zoodat de werkelijke eigendomstoestand aldaar afweek van dien zooals die bij het kadaster staat beshcreven Ten einde aan dien ongewenschten toestand een einde te maken hebben wij overleg gepleegd met de tegenwoordige eigenares de Marx en Co b Bank te Rotterdam welke op zich nam de erfsoheiding waar die gebrekkig was behoorlijk te herstellen terwgl wij tevens overeenkwamen om den eigendomstoestand definitief behoorlijk te regelen Thans is de zaak in zulk een stadium dat wij U kunnen verzoeken Uwe medewerking tot i oa oll voor te l u l che ril door lioMDt n m t ver kkeml T Wij f ï Italië De richten uit Louden melden dat harlA B lelograimncn zijn gewisseldi tus BjAen Asquitheu iijalandira Asqutth uil op i iiebt zyui vreugde er over ilal de be id in n Ue zoo lang in vnt iid chappeIhlte vurhouding tol elkand er stonden IhanB in zoo n intieiiio relatie koinen Ie Blaan en hij voegt er aan loe lU leen de waarde van liet Italiaansche leger en ik weel dat hot dio eind ov er winning zal liellM n besfpoedlgen He oorlog luesohen Oostonrijlt on Italiö LUNU N 2 Mei l art UU GenüVü watdt HO die Utuly Kxpreee geueindl itn ee aantal gehlindeerdi tremen en vliteungen uii iün8l ruLk te Trent aan iJi Woötflnrijlter die oen aanval zen van int èo Valte linie zijn nog koorib aelitig bfzig do greuh te verali rken richer utfiöiiiigen haddi n Maandag plaats aan de oevers van do Iwonza Twui4ig ilahan in tt Merau zijn zoudeir tofui vau proceü als spionnen dood+ioBchotLii doar do pooT vegl rug al iaar op geblazen was Ooetennjköche soldaten dieserteeren bij i dere gelegenheid aar gtv meld wordt zijn roede vierdViizead de iroiiB naar Italië overgetrokken MILAAN Mei BaH Xhi verschillende deel van de wereid Waar Italianen wonen worden reeervisten verwaolit om zich bij het leger te voegen Uit Ztud Auienka verwauht lueu ongeveer tiU OOO Ue bfrnihh n ouilrent aanmelding van ÜIOKUJN 2 i Mei Part Uit ienève wordt aan do Vorwftrle betioht dal zioh diea Ü2tin Mei des avoudis 15Ü0 IlaliaaaHclie deserteurs op Kwitaersch grond biod bevonden B atLIJN 2 1 Mei Part Do lioniein feche pere met dw Giornale dlta lia i voorop eischl van de liegeeriug de cou fiBcaüe van het Oo tennjkso i gi zant chapHgeljouw PftilaeBO Venetiai dat geen pai liouliea bezit d h atafttseigondoui ia aoodftl legen deze verbeurdverklaring van reöfitswege geen liezwaar kan bestaan It ULIJN 26 kei Part De Itallaanaehe gezant te Wecnen hertog va Avarna uitte zicli bij aankomet te Zurich aeer orUentüUjk omtrent de houding van do Ooötenniksohe bev4rfking Alhoewel do laatste tien diagen te Weenon mot de ROhoonste zijnfl levens waren inocfH hij looh vorkluren dat df bevolking zioh absoluut correct gedro on hare dwnoHhtralie verre van liet geKontaoiiap hield BERLIJN 27 Mei Uit Aiicona wordt bericht dat door de granaten een lazaret lo Dow óén dor weinige HooiaanBche bouwwerken aan Adrla beschadig werden Het Diütsohe slootneohip Lemnoa aa de Lev ntjijn die te Ancona ligt ia plotseling gezonken Men vermoedt daA do kapitein zulks deed opdat het schip mei iifc vijandelijke handvn zou kunnen volleft V n volk woe barstte tegen lieni los en hij zOu gelyncht zijn ware htj niet gearrfsleerd geworden Ook de Diiil acha n patwijjkscho oon ls te Ancona worden geaWoBteerd Do pmohtige lioïittting mot kasteel m park van Cattajo aan do spoorlijn Ve nelniBologne ea toebehoorendo aan d m vonftoordffli aartfthVtog Franz Ferdinan word vfligeas de Corrièie della Sera door driedluizend lantleliwlen liezel nadwt de oude bewaker van het kasteel hardinekl ig geweigeré had do Italiaansche vlag to hijscliun De volktnnenigtc haal le de ijzeren hokken omver drong allo kuniers binnen en hield in zalen en op terraasen vreufidiodanaen dooli vorwoeatte niets Toen s avonds do caribinerle aankwamen gaf het volk hun kasteel over Rusland en Servië KOPENHAÜKN 26 Mei Part UU Petrograd wordt geseind dat do Rusaisohe Minister van BuitenlandBchiï Zaken Saaonoff m een onderhoud niededoHdo dat Uuaiandi s taak met Ijetrekking lol Swvie niet vervuld zal zijn alvorens Servlë een vrlien uitweg naar die Adriatisohe Zee zal hebben verkregen Hcrvië dient zeidc Sasonoff eigen engwdo havens te hebben Omtrent do geruchten nojjpns een aJalonderlijken vredesprekend verklaarde Saeonofr d t talrijke pogingen dteartoe zijn gedaan en zulksnii t alleen van do zijd van Oostenrijk Doch oj deze pogingen zijn mislukt d a rfen afzonderlijke vrèio abt oluut niet n ogelijk is Het nieuwe l dgelaeho kabinet 1X NT KN 20 Mei Het nieuwe mintsIPrie Is als volgt saniengeeteld Asquith eerste jnlnlater Laftsdowne minister zonder portefeuille Sir Stanley Buckmastor