Goudsche Courant, zaterdag 29 mei 1915

iNo 12793 F veu na iiet miditeguur waren wij aan den ingang van do M aan d ïijib vati Loowlwlnen i at was een bi M ndor aardig gtjïicht die onafgebroken optocht van fiettten lentwagentje Bpeolwagens auto s In en kworUw üj telden wij 73 flotsöTS 29 rijluigBO terwijl het aanlal wand laars niet to bollen was Bovendien pa eerdim onti twee tramts elk met vli r wa oii die ol gopakto iiaring voï popropt waren lu zóó Is het uriHi laof gegaan In lange slierten hoste de uitgolaten WwilamllHcbe jM feliiigscliBp un t Imn aange lHHl nien de buiten wegcn langs naar Hcheveling Hoe vol het daar In het middalfULir woti valt JxM tv vertellen 1 0 trodlLionoele uitdrukking dtit uien wel ov r de houfdiNi kun wandelen zou niet overdroven zijn Kn hot was er alles volop zotutM schl r wot oen Htcvige brltis wal maar gelukkig wat want d oiigiiliil hadden we wat koelte noodig olI gtHi du oude rieten werJ dk mingotUw geboren uil bet Boliuiiii vMl dn zoo ïn later tijfïeu twbijnl men van die iiHxiiing teruggiitoiin te zijn Onze vriisid l otglcrier beweerd rcodis dat zo eigenlijk op liel IJS gijboren U I r zou aanleiding kunnen liestaan om te boworen tlat zij in d duinen h t lüveturllcht Itectl aanschouwd In ons land heeft er tustfclion het water en de liefde altijd tH n nauw verlwtnd bwtaan Dat heliben wij nucliI tere Hollanders wellicht gemeen mei de meer gepas lon i dp ilallanen IjOat ons Op dU tindcrworp niot verder I ingaan Kr zijn van die onderwerpen I die ieder kent waarover nlwiiMid I spreetiLt Daartoe lieboort ook dat van da Ido dies We tland cb n iongolingH In verband md den twei dtm I inkuttffdttgWi da duinen van y h sveiiingon Ki knta oor dlio de zon niet in het water l i easti in de duinen kan ziön aohijnffli hoewel de helongtiebbenden widllcht nitn der gPHteld zijn op de aonnestralon Voor wie studie zou wÜlen maken van de wijzen waarop de N od Tlanibiche jeugd uiting gc fl aan haar vreugde en waarop ij haar vermaak zocht zou de tweode I niksterdagi ViW stof leveren Zoiuk r ling dat mIpcIiIh o zoo langzaam de oudii j Irwiities verloren gaan bijzowler lu btA dat li i aardige liet h pisclie vnn b t ouik het wrst venl wljnl hoe hel Blecble van het iiKKlorne het eerst woa overgenoi H n Hel natlonalo coiBttium verdwijnt het MTsi d ï tra Htionee p kap i al lang atK pt Wttl er voor in de plsalskwam I iH tnm oarricatuur van het moderne Wij I hebld H ze zkai wandelen d 6o ht ren I IOva met reiizeR hoiMÏen die op iHin I hoofden waggebU n als een roelhoolje In I de k ining van wn groot schip Of zti I tiangen aan i n boed eapeild schtvt op zij I van li t hoofd andi ren waren al zoo I vtr dal zij haar bootddndtsei maar In de I band dro4 g n I Mi jongens puffen In hun hooge boor twi allen allen u wart iM t iiWia a bi url verlegen l worden I ie verli genheid is de vloek iiiijuri livens ging Ilu wken voort U Is van il ii bt inne af aan vriend lijk vooi mij gewe Hl juffrouw Van itonmiHen daarmii zou ik tt ïenovcr ii luijti hart Mei eeUs willen uitstorten Wil u iiiij aoiiliooreii V i I cna knikte b vendsg en de gouvernour vervolgde Mijii oader Iwifden op liet lami waar ik iij groote afzondenug uiijii ji ugd düorbraclit Sa bun vrwgen ilooil kwanr ik bij oude lieden indesta l waar ik menschem chuw alfl ik waa alI leen Ulij opsloot mei mijn stuiïle Zoo I kwam de dag waarop Ik mijn eerste I pleidooi zou honden et ang tig hart I betrad ik de rechtszaal Ik wist dal niijn I pleidooi g04 iï wae 410 verzamelde al I mijn moed toen had ik nog loonl lom mijn verlegtmheld Ie overwinnen Daar I stond ik en ik tiet mijn oogen door de I zaal gaan Het begon mij te duizelen AehliT mij albiuaal mmsrlien Ion gren looze angst kwam over me De kii i werd mij al brt ware dloiulgrtmocrfk Keeda wilde Ik mot bevende lippen hcginmti toen mijn blik op de lensohenmenigl viel en wat Ik toen zag wa verschrikkelijk Worft Torrolgd AdvertentiëD Heden overleed na een korte hevige ziekte mijn geliefde Eohtgenoot de Heer N ES8ËBA6GER8 Gouda 27 Mei 1916 Wed ESSEBAGÖERS 11 Wulf Mevr P M KOSTER te Boskooivraagt een nette oeJ als halp ia de bnishonding bekendmet koken en naaien 8 Eenige militairen van netten hnize VRAGEN TE HUUR voor de avonden in de week van G tot 10 nnr een ZITKAMER liefst aan de straat Brieven onder no 2796 aan hetbnrean van dit blad 6 Sigarenmakers Bekwame HANDWERKERS konnen vast werk bekomen op de Sigarenfabriek van KREYNS A Co Delftsohestraat 36 Rotterdam 10 HOUTVEiime Denrwaarder F H SWAM zal op WOENSDAG 2 JUNI des morgens ten 10 nnr op het terrein voor het Café en Uitspanning van de Wed V VLIET aan de Kamemelkgloot TE QOUDA verkoopen een groote partij soliede Houtwaren bestaande in Planken Platen Beddings eiken Palen Schotten Deuren Raggeli enz enz Daags te voren genummerd te zien ÏO ZEGT HET VOORTUI H Trekking 1 Juni a 8 In geh Ned wettig geoorloofde STAATS SPpORWEOLOTEN Jaarlillw a TrakUisam met volgende boo dprgzen Frs 400 0001200 000 enz Maandelyksohe storting voor een geheel Lot f 2 Proa Mtin oratU I IS I V Hill Mel en eblIgiOeliik UKTüiuM p c iiomn iis J Voor Export Zendingen Certilieaten van Oorsprong af te geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda benoodigd voor de verzending van goederen naar Ivst Buitenland zijn verkrijgbaar ad 40 cents per stuk ClnolinM O ter Drukkerij van A BRINKMAN ZOON Markt 31 Gouda FirraaC SMITS Schoe liaiidel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HëT iORËS VOOR lËDËREËlV Ad verleert in dit Hlad Ken nisgev ing DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van SCHIHJkND doen te weten Dat in voldoening aan art 32 van het Res lement van Sohieland de verkiezing van een Hoofdin eland aftreding 1931 n van een Hoofdinge land plaatavervanger aftreding 1919 voor het vierde district van het Hoogheemraadschap zal plaats hebben op Dondepdag den 10 Juni 1015 van des voormiddags 9 tot des namiddags ten 2 ure in de hoofdplaats van het kiesdistrict te Moordrecht als bij art 26 van genoemd Reglement is aangewezen in het Gemeentehuis aldaar wegens het niet aanvaarden der eerstgenoemde betrekking door den Heer Jhr Mr W Th C VAN DOORN en bet vernietigen der verkiezing van den Heer D BAKKER tot Hoofd Ingeland plaatsvervanger Vastgesteld door Dnkgraaf en Hoogheemraden van Schieland in hunne vergadering van 18 Mei 1916 Dqkgraaf en Hoogheemraden van Schieland 50 De 8ecret urU SeiHimet ter De Dijkgraaf C 3 VAILLANT J H VAN DER TORREN Kzn Ed is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 26 Mei 1916 lOO T Let wel voor eén gnlden BO T dit uitknippen en ons toezenden dan zenden wij 10 DAHLIA b in 10 klenren en 20 BËGONIA s in 5 klenren GEHEEL GRATIS 100 diverse bloembollen en 22 Co Bloemisten Hillegom geven aan eiken besteller nog cadeau planten om in perken of bakken te planten PAPEMDREOHT Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrgwillige verbintenis by Hr Ms Zeemacht als LiOiltniatPOOS minimum leeftydlTjaar met kort djen tvei l and niaiimnm leeftijd26jaar Matroos torpedomaiceri Matpoos icoic 29ia Stoicer 2 iciasse Leerling Stoicep LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR KOKO l rotr h tm Umi U mini m leeftgd 19 jaai maxiidbm leeft 26 jaar indien reeds eer voldoenddknnnende stoken maximumleef tyd 29jaar minimumleeftijd IGjaar maximum leeft 17 jaar Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zanden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te WILLEMSOORD DEN HELDER 60 KGrKO T HAAR KOKO DOET HIT HAAR OaOEItN OAAT HCT VITVALLCN TEOCN VIISTEIKT DE WORTELS HELDE ALS KRISTAL EVAT OEEN KLtORSTOr OLIE Of VIT VERFRISSCHIND VOOR DE HOOrOHI KOOF HtT VANPAAO VAN UW MOOIST or OmTRin ntU n 0 7S A l o S M ni dia DEPOTHOUDERS Gouds ANTON COOPS Wijdstraat 29 Schoonhoven A v ZESSEN Krimpen a d IJssel A GROENEVEL Lnz Zegwaard A OOSTERLING 86 ifioDiDlkeFaMeoltafliiflJliaflV OPGERIOHT irM Toedort sw Vet met de fulvere murvr LIJNZAADKOEKEN merk fi TEB en W L Uitfflontende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste roedlngawaarde B r mt loma ParV 1900 Xegen Boudtn MedaOUê i öEf pnST 5l6AR Wit te Biosc oop Grool ilwlssÉDii PropDUsa van VRIIDAO 28 MEI tot en met 3 JUNI Orkest Red wing marsch van Kekey Mille OORLOQJOURNAAL o a de belangwekkende opname van het opbrengen der Batavier V en de Zaanstroom QELEERDE DIEREN Interessante film DE INVLOED VAN HET KIND Prachtig drama Orkest Ouverture Dichter und Bauer van r von Sopp DE DROOM VAN BIDONL Comisch Orkest lm Walzerrausch van P Linohe Het Gelieim wan dan Exppestrein Boeiend drama in 2 doelen Hoe men zijn Schoonmoeder temt Klucht in 2 deelen 40 Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsche Courant êteeé meeet tlf Deie adverleDtieo kosteo sleolils kij ToornlIbclaliDg 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Mej de¥ed E Alter 269 Gedempte Gracht 269 DEH HAAG geelt de HOOGSTE W AAUÖE voor Oedrag en Heeren en Dameskleeding Koopt gfeheele of gedeelten van Inboedels Ib ook naar Wten de stad aan huis te ontbieden Brieven vrorden vergoed Let s V p op ITAAM en ADBBS Uej deWed E ALT SB 2fl9 Ged Gracht 269 DEJN HAAG Vele Uililjcs lakso eei pli Alfl U het onde papier opgaart en wilt afstaan aan ons Brokkenhuis laten wij het gaarne halen zoo dikwijls als ü verkiest Onze beambte loopt door de stad met een wagen waarop staat Armenzorg afd Brokkenhuis Mocht hg niet geregeld bij U aankomen dan kunt U hem ontbieden by een der ondergeteekenden of per telefoon 178 Het Bestuur v h Brokkenhuis W GOL Voorz 1 VAN DANTZIG Vioe Veore W DE VEN Seor B D GROOTENDORST Penn SCD wordt Terzoobt op t MERK te lelteii ÜIT HST MaOAZIJM VAN M RAVËN8WAAYZ0NEN OOBINCBMM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vyf iviee en een half en een Ned one met vermelding van Nqmmer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot ie uitvoering van geëerde orders aanbevelend J C BIJL voorheen J BREEBAART U DRACHEN QUELLI FLESSCHEN WORDEN OP REKENIHG eESTELD DOCH BU TERUGGAAF VEItGO I Vi LITER A 15 CT NATUUR BRONWATER fiwCI B2 T3D A 31 Moi Café Haraionie 9 a Atd tiouda Barbiers w Kappers bond 31 Mei 8 uur Leéemvgrga ering Soc One Genoegen 1 Juni Hot Schaakbord uur Leden vergadering Klesvereeoiging Gotido ï Juni Nieuwe Sohouwburg 8 uur De Hagheepelers 7 Juni 2 uur Bureau Bouw ca Woningtoeabïht OnderaiandflCommiBBie Ar HKOKOrg Beleefd verweken wij geregeld UJdig mededeeling te nK en ontvangen van vergadering ai ctmcerlen vermakeliikheden ena om dwe dui In onze ag oda te vermelden Ëleotr Dr A Brinkman Zn Goüdf 54e Jaargang Zaterdag 89 Mei 1915 TsTie u ws © XL a oxtexxtieTDlSLd ttoox O ono ao o r OarxLstrelceXL PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gKwone regeld met bewUsnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 BU drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie tenen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing vnn 1 5 regels f 0 36 bü vooruil betaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 Ï5 per regel Gnmle letters en randen naar plaatsruimte verschijnt dagelijks Mr 1 ï stóagen PHUS VAN HET ABONNKMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per p st 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Telefoon Interc 82 mt severs A BBIKKMAH EN ZOON Telefoon latere 82 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Harkt 31 by onze Agenten dfn Boekhandel en de Postkantoren den d leggen b1 zij kunnen verkr j I gin hetgeen voldoet aan hun ifllngen t 1 Hier ontmoet ge er die levon om te pro i 1 ken met fraaie klw derdracht daarvoo I voor zichzelven of voor hun kinder i I meer over helilwn dan stand en kraclil 1 ton toelaten en in houding en inaiiierpii 1 loontjii dat zij zi A ve voorlrrffeliikü 1 I rekenen dan wie niet zoo uitgedoflOhi 1 ijn als zij Daar vindt go er die slecl ia leven om te oten en te drinken en datf 1 1 oer it genieten als de spijt of de drank 1 I hun vpilieuKilte streelt iinds aanschouwi I gij er wier hoogst wier eefllg Iwen I doel ie bet geld en dan eerst waarlijk tevreden zijn over ziclizelven als zij zich verblijden over groot winst hofl dan ook vorkriigen v voorheelden zijn te over van hen die slechts leven on zich met zingenol to vermakon He zijn niet zoo onvortitandlg om d betrokkoUjkn waarde van kUioding spji j en drank van welvaart enz lemlskin l I non Maar waar d rg iijke zaken 14 1 doel wDwlea van het iuvwn wordt I el I lioofdKioel van leven gomist 1 Weefli lein op uw klouding dat ld II goed M ar bovenal jaagl naar ri inbeid I I van hart en levon Vor liatt u gezond II voedsel voor het lichaam dat b go ét I gij kunt er niet bulten Maar verzuild nit t uw gpB t te voeden met de kennl van hotgeen waar U sohoon m goed De kindereai juichen en klappt n in de lianden als de iiioed r tot hen komt motversnajM ring ot Hpeelgoed T at is hunidicaat hl Imogere dingen kunnen zij I nog gw belang stellen Daar zijn ze nog kinderen voor Maar wij volwa Hseiien moeten al mogen wij de Infirekke ijke waarile van het een en wider ii eimiskennen tooh een hooger leventtgenot kennen di bewUHtbeid nwiieiljk dat wlJ dagelijks loi nemen in kennis in v t I stand in getwt en wilskraobt In adeiI dom van ziel V dwang de voiwa 8ene n oi t handelen uit drang kw gemoed I lood doen omdht men goed ie U laaroiH niet anders kan en wil dian het 1 j oiidx ziedaar het liestaan des mans el anderen naar de oogeu zien met n r anderen willen weten wat wijzolven goctls I hebben te dtoen in liet leven niet in ze I 1 kere uitwendig gegeven voorschiiften nnj zen levenm t W aJgeljake ml te w iiiWi I zien niet vrees voffr straf nlijl hoop op I iieiooning gi n dtzer dingen mag dö I kracht zijn welke ona tot hei doen oni 1 ZIT vcrpjichtingeif brengt I F n toch zijn er velen die volwassen I naar het lichaaon op het gebit d dew f I dt lijken levens alechts kinderen zijn ï et i er eens liij de meeste mensohen op wel I ke de macht l die hun zedelijk hand p I len beiheerscht en ol zoo talloos e rt 1 zult go er vinden niet in di n drang van een edel gomw d maar in iet volkomen ultwWi gB de kracht vinden welke hen beweegt tol het doen van iet I goede Do een zwkt in een boek de voorHchritlen en levenBregelu waarnflar hij zicii heeft te richten de ander zii t zijn med oim n chen naar de ot en en leeet lu bet fronsen dtër wenkbrauwen of in het welgevallig opslaan der oogen ol hot I kwaadt dan wol got a m lietgwn hel zich I voornam of reede begon te dOen I Zoo ouiolbaar velen zijn er wier I delijk leven geen vanzelfheid U moar 1 I een d at ala bij kinderen staat ond er 1 den tuchtmoester eener uitwendige w t I Ja sjechtB zeer weinigen zijn or die 1 1 wet geschreven hebben op den bod id van hun liarl die het goede doen omdat zij goed zijn oiiniat de liefde welke de band is der volmaaktheid hen dringt Zeer weinigen die zond r om te zien zonder aanzien dee perwoonH zonder om naof voordeel Ie denken zelfstandig aan zichzelven aan hun geweten vragen Wat oediK kan ik doen De leven l eHChouwing van het kind W ineei oppervlakkig Het glijdt om zoo Ie I zeegen nog over de dingen been zonder om baar diepe lioleekenis en belangrijk © gevolgen zich te bt kommeren Voor bet kind Ik het loven Biecht oen spel Ar gx loos en onbezorgd rtpeelt het voort I Ite dttgen en de uren zijn voor het kind I slechlti even iOoveh geb gdihedi n om te darloien en ie juichen ilwl kent iio $ t e ii ander doei dan zich te vermaken DH nummer bestaat uit twee Eerste Blad PLIJDHT I De menaoh hee t zoolang hij IwH van het perst oogenbllk waarin cenigc bewustheid van goed en kwaad in hen o nti alaal plichten te vervullen Die plichten ziin niet dezcHde voor ftllpn m hangen af van leeftijd maat Kihftppdi e betrekking en zoo uietT Anvdftp zijn daarom de plichten van hei Wnd m andere wed erom die van d volwatwonwi doch niet in den aarct d r plichten die èn het kind fen de volwasRpni heeft Ie vervullen komt het ondorBcheid luaachen mAm uit Ook in wat hun Iteiden kracht en steun geeft tot hol doen van hot goed ligt een belangrijk verschil Het kind neemt zijn plichten waar on doet het goede maar macht iMfl hem diaartoe dringt ligt hn I ten heni Het gebiedend woord des a ders de vriendelijke raa evende si iii I der moeder het fjestrenge oog des meofl f tera de vrees voor kaetijdSng de hoop 1 W helooning zijn de machten die van 1 JtuMen op het kind ipwerkon en hol bewegen zijn plit t te doen Doch ais e kindcrli e loeftijd voorbij iR d n torn het tijdperk r zelffitandigheid T an moot niet een ander hem in het goede spoor loiden of hcra dat wijzen maar dan moet hij zelf hetgoed spoor oekcn en aloh er in houden I an nH et hcAgoen h n kracht oni iteun gPHft tot het doeit van liet goede niet buiten hem liggen in menschenwoor l of men chenblik niet in voor of nadeel maar binnen in hem moet demacht gelegen zijn die hem dringt ot het volbrengen zijner plichten I Voor het kind moet de zedewet ie I hrtn afhoudt van het kwade en aanspoort tot het goede zijn een uitwendige macht voor ivn volwassene moet ij we zotx e n inwendige iK wwgkracht Aan hei kin moeten üijn verplichling n worden voorgeschreven de volwaqsenei mo H ziehzelven lot wet zijn Hel kind lefll onder de wet de volwassene niet di wet moet in hem leven Het kind leeft onder Doeli alh de kutalerliike icelttjil oo bi dan moet hot leveu andere eihc en I i Wen gi lden Voor den volwaesene i ag I het leven niet meer zijn een spel ei I getegenbcüd om zi A uitalttUend te ver ia 1 keit hot moei voor htm zijn oenoeon I Hohool waarin hij met volkomen zi l bo 1 I wuMheld een ernstig dk el heeft na teja I gen en te bereiken Plt beteekonl n el 1 I ittt wij elk genot moeten jhuwen on ia I len 1 enzijdig en bekroiapcn is de op I valling van hot leven ai ware elke ont I spanning en elk genoegen te veroordco I I len als zonde I De mensch is zóö geechapcn dal biibeboetto heeft zloh te verblijden en ineen opgeruimden ladi of in een vroo ijk ilie l de vreugde te openbaren die ijrj hart gevoolt tielukklg zij die nooli dooi 1I overmaat van rampspoed noch door on natuurlijke aselfverkroditing gtJeerd 1 eW ben kinderlijk blij te zijn 1 Maar wat dt n volwaaeene vdn bet k nd I I oiKh rsoheidit Is dit waar het laa si I leeEt om aich to vermaken eu U pelen I geliriilkt de eerate daarentegen de gele I genhoid tot ontspanning genoegen en i I bliVlschap om t leeren loven dat U I steeds mper en lieter mensch steeds krachI iiger te worden tot het volbrmg n van I s levene verpliohtingen Ziedaar het levensdtoel van d n volwaesote die don ern t de lovonfl begrijpt en vcrHlaat Hij beeeft dat het iirozo en korte U ven hera gcgi ven is tot I een taak dip hij niet onafge verlit al p 1 inin t onbegonnen mag laten een taak die zioh het lyest laat heschrijven al zelf vored e iing Daartoe maakt hij a lel ditnsibaar wat hij doet of ervaart Zijn lijden maar ook zijn vreugde zijn arbeid maar ook zijn rust de dagen van I insjiannliig xijn voor hem even zoovele I imiddelen om zijn karakter te vormen i I iin gevoel te verfijnen zijn wil te ver I Jlalen Brieven uit de Hofstad fXILXIX l al is nog wfvr e ns een ouderwel clie PinWsieren geweest en voor Sclieveaiiigen iH U paar dag4 n uit den go d n Kuk n lijd Vooral die tweede dag de hig k r dïigje im n chen zooaU iiten ze bier iwt verlroleii vroolijklieid plecKt te uoi nen I Toeb zijn er onder de volwaasenen I ilie den hoogen ernsl en de waarde van Mii t leven niet iK grijpen en hot bifwliouI en als oen spel ichl van zijn bruid vertelde 1 Htj werd vcrtrouwelijkiir tegenover Imar j fi A toi n bij alleen met haar was was I liij ifs zoo moedig baar de piiotogra 1tie van zijn verloofde te laton zl ii n i spanning zag Lena ftoe hij ei n u ot I j vergwt nuj nicljes besilikte U deren brieven taseb uit zijn rokzak Iiaald Mei g I welii nioi wt ze zich inhouden alles wal 1 iiiijiiheer Huyakeii dewl droeg den st i I pel van liet koinifoiié Uit deze tasc jnam bij een plwtographisoh portret I Ziu dal is mijn verloofde zeide dj I I van vreugde stralend I Nauwelijks kon Lena een kreol van I verrassing en verwondejing onderdrukI keil Wat een verwfttltt leelijk geziehl I Ikod zijn uilvorkorene I I Is u al lang vcriftcrfd f vroeg ze I VijHu n jaar antwoordde Hujakm I gelukkig Ziet men haar dat wel aan I Zij schijnt mij nog even jong en mooi I toe als loen ik haar leerde kennen Kn t irwijl Lona asi harden strijd streed om hel lachen te laten verdiepte hij zich in een zalige beschouwing van het lc li e portret Waar Iwbt ii haar loeren kennen I vroeg Lena Toi n ik een heel ondeugenden kleinen jongen los mo st geven Vertelde de gouvemtnir verlegen aan zijn lioed draaiend dte hij In die hand had Hij strwk lictdifïvol met zijn hoenlgc hand over het portret Zij heeft niet om mij gelachten zeide hij week zij niot öe anderen doen I Hoeveilen zijn er niet die het Ie en I V rdiart len in allerlei beuzelingen en ni tlghedöU I UotJviden die voor d nt wikkeling nn bnn vorstand voor ik vorming van hun karakter niot de iiiinBit geest Irift en ijver gevoelen en beloonen en die eerBl dnn geeHtdrift t n ijver oun Jolian mei Tiri a daar wa ze overliw U ja u schepte er nu zelfs lieliagen In baron kwmn voel vaker Hij biv t oii zooalK olgi wproken waw d n knaap op i n manier te vormen Na de lee iw l AdoU eiken dag piard rijd n ea gjnmawtlscht wJening n maken 1 0 oiidtkruiste soms uren ianff nwl hem loor luH bosoli De joelit pohter stond nog ni Jt op btH program Urenlang kon de jongen in het Kra zillen en de becMtni die zich vertoonden lnistudeeren iimar hij werd zonuwRchlig als zijn oom aanwlaJlen maakte zijn buks aan te legg n op een ruHlig graw ndu rw V n werkeli had de oude man hK nog niet over zit l i kunnen krijgen m legenwoordiglu id van dm knaap los te brand n Hij ging dan heftig Ie kwr H gon dezo teergevoeligheid maar als Adolf zijn annon om htm hecnsloeg en zacht neekte I sat het nniif dier loch levon het heeft u lodi niets kwaad gedaan dan llefkoosdohlj liom har Ut ooh tel ijk De gouverneur was vol innerlijke bevrediging on zijn reis lerugg keerd De diensltKKlen lachten om bem als hij in zoet gepeins verzonken daarheen liepen de posltMjde kon een glimlach niet Terbergen als bij op het zien van het b kende Bohrift als een schuldige Wooede do bodTijfsdiredeur kon alechla met de grootste moeite zijn pijp in den nwniJ houden als éo gouverneur hem onderdanig groette Ook Ij m kon Boms haar vroolijkhPid nauwelijks bedwingen aU de i komische huislpcraar met een stralend ge FEViLLETOX £ even88frijó hclitgeioovigUoid herinnerd wordeii Mc 1 onl e6ehrij iijlv VLTlangen ag iij A loif t terugkoiiiHl tegt moet Zijn vroolijk ohIk I dwongen geliablM l inoe l haar helpen haar i yt iuo wiHT lol runt Ie brengen 1 Johaji n verloofd l na liet den brii t vallon Zij ataard langen tijd atrak voor zich uil Zij dwong zioli tot vreugd over die zonnige toekomst die iiaar geliefde vriendin tegemoet ging Maar dat het juist Jolian moest jcirn wiens mo iaer Haar vrouwelijke trote was giHtwetst Het krenkt © haar onu tsprckeli ik dat sij aan de onnadenkende woorden haartanuzulk een uitlegging had gegeven Had zij Johan dan lief Deze vraag haa zü zich nog nimmer gebeid ja vroeger in haar jeugd toen had hel woord Uefde haar tocgcflchenan aia een sprookieeachtig sehoon begrip een noort tooverhand wwrdoor twee harten werden Mnetaigeemeed Nu had ze meer proKalsob over de lirfde leeren denken en ewï huweli als eea gelukkige geljeurtenia beeohouwd hoofAeakelijk met liet oog op de toekomst Gaarne had ze Johan als haar eohtgenoot gehaiA zooals men eiken braven edelen man gaarne heeft vae wien men overtuigd i dat hij zijn vrouw fiooit ongelukkig zal maken I mia wae hoofl op zichzelvo Zij nam den brief harer tante en aohourde hem in duizend Htukjea zij wilde niet meer aan haar l indiebjk kMam bij opgi wekt als al 1 litd l at mama weer ziek geworden wa I iM droefde hem wul moai meende hij iHt t ziin lun en glimtaeli ZiJ al wn weer beter worden als we liaar gtu d op Mo4 t ik nu da lielijk schoolwerk ma ki n vroeg hij loon mama liep i n Ijena lionr huiselijke plichten nto Hl ver Vulhn I T eBa streek liefdevol over d zftehte I wangen van den knaftp I Weet jo wat Adioir maak een opstel I over Hetgeen Je m ie vacanlle hebt bc I leefd I Gehoorzaam zetto de knaap zich aan I dgn arbeid Reedft kort daarop kwam hi I Weer hij Lena uiet zijn p nnevriic Mje Zij I la het en gat hot Ihhh weer met oen goedkeurend knikje Zijn er veel fouten In vroeg Adolt Zij trok hem in haar armen kuMede roodo lippen en zeide geroerd Je bent mijD kle4ne leermeefrter dat heb Je goed Sïedftan DKRTIKNDK HOOFDSTUK Mmronw fl zi tft werd na Adwlfs terugkeer zlfiTOferoogen beter I na die een haar hoofdje had laten hanp a wnré vrooUBter De verloving van s m