Goudsche Courant, maandag 31 mei 1915

54e Jaargang krachtig offuDfiief naar Oo t en West belangrijk ixflavloed wor fiot I tiitiicb dt enai xou wet i aar luiar on e vaMe overtuiging ook door iiet intiniptn van ïtai niet aan het w nkflMi te hrengi n zijn H t aantal l uitM he en JoMtenn Hiebf troepen b xoo f root en nog dermate te venaeerdern f iï ie qua llieit van dezn troepi n zoo bovi n allen Iwijfe verljeveo dat de legoci HtandfTB zicb bllU r zoudt i edTiegm wan iivir ze oro de hoop koesterden op en iniHtslre temederwerping van de centrale mogendhedf n ernstige pog ing wn e n vijandelijk offai ief jMhi vele boniknUui endim 3MU mlllioenm offer koirt n m loch tejïen den IJwren muur der vertHmden tegero te i etler loopen I e miliuire on poHtleke toentand i echter aan den anderen kant onn skenImar oodanig dat si voor de vwwetenIljkfng vtui de plannen van de I uitfK e aanexatlo poiitici geen iiitkonMt biedt A e pogingen om dwse plaBn Ti toch ie verwexenlijken zouden i 4echtfi de kokMMUl te oMern vernlindwi Dat heelt o von ZediitK Iiegrepen die onlang in den Tag waarsehuwde tegen eèn overdri Wng van de Udltacbe oorlogwhoeleinden en ean noodlottige uitputting van du DulttKho volkMkraebt iJoee waarM mwIng kan nl nadrukkotl genoeg onderHl reept wordm delijk e ia officieel de oorlogedotdeindw der Staten aan de openbaarb werden prijsgegeven Wat wakkert nu den haat den bartatocht de taoatieke oorlogmroede aan l e venmlwaardlgiog over de aanmatigingen en de zoogenaamlle sohandelj t bedoeling van de aoderen In hjigeland en Franlcnjk doet men telkens opnieuw de gee Hdrift voor den oorl ontvtttnoten door Ie wijgsen op DultschlaDd toornt loose eroveriugifbedoelingMi en in DuitMchland predikt men met wefbespraak e toogr bet doOTzetleo me een beroep op de Franrob Engeieohe vaatberadenheéd het 1 aitMche milltwiMno met wortel en taJi uit te wiïleïi roeien en het ri weer in zijn i eetanddeelen te willen oplossen Zoo vreewt Ac een den ander terwi de volkf in aJle landen niets zoo vurig Henooben éaa den vrede Kr iMMtaat derhalve voor bet volk en zijne vertegenwoordiger In alle landen geen meer dringende en aotueele plicht dan eiftdel de regeeringen te nopen lot de openhartigste uiteenzetting vui de oorloffHpoIitit4 en de duidelijkste omschrilvlng barer oorlo sdorielnden Geen enkele rege rin bt ioefde te vree en zloh aan ietH fKhuldig te maken wanneer zij met een akte van openl aarheld en politiek verstand vooraangaal Fngelwid en Frankrijk zouden een openlijk oproer beleven liuMirfvbe tellingi ii tian fU v atetsch illiig uivHchen Hiijittter e San alw vanzelf in liuliwhe handen en dan aal hei eiftcb van den i geimiand Wr KuNwen oan de San gl koiBlIl ZtJB uf de UuMiien daarna nofï in Maat zullen Ktjii de I iH tM rg lifll te beboydt zal iilbangm van den lag die na diai gang in Zaakkundige mUltairen zijn van oordeel dat hi deii ri eda de twi ede lag asn Ie San I en beMllwing zal iijn voor bei tot van flalioU alsook voor dei verder n loop vftd den oorlog tegen Rusland j il ïraa wordt aan de Ib uiartn Tagesztfn gMm ld Het gwetdil Idj l iMVrtl iM hfviFfi eworden door hel opireden van vtgrwsho Ru l clie troepen Dit eveeht KOU tlcJh tol een I e li8 en len t ta kunnen ontwikkelen I Votgenf de l erlchlen maken de Uiinheii I rK liler de ihije 4ler zieh ger S 4l lot nleuI rteii tegenstand Deze rivier vormt Vuor I beii een natuurlijke verded Klim ttn4 waarI 1 zij langzaam teruftri kken Daar zij I l eiid erg mei alle niagaj ijiien voor IeI en ïniidib en zooveel mogelijk willen hmj e tlg f vvlHen zij ifcv ltnii Hter flteltln t Icit I I Iken priJH houthni Konin klijke M arine Keiinisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrgwillige verbintenis by Hr Ms Zeemacht als Aan het ZuldelQk Front I In en om de Dardnnellen 1 Het Ëngelsche communiqué van 31 Mei luidt I Den 28n maakten de Turken zich Lmeeiter van een verlaten loopgraaf De ËngeUchon deden een tegenaanval Ijwaarna de Turken zioh overgaven y Oroote Tarksoho roloanes die aanrukten worden door oen nauwkeurig gericht kruis vuur volkomen veraietigd De verliezen bedragen minstens 2000 man onze verliezen ayn 300 roan De Franschen h bbon dezolfden dag een redoute vei overd Alle Tnrksohe aanvallen worden afgeslagen Oproq onder de wi Mnen vsn de In Engeland vertoevende Belgen De Registrar Oenei nl van het Vereenigd Koninkrijk bracht de volgende mededeeling Ter kennisse van belanghebbenden wordt gebracht I 1 Krachtens do wet van 1 Masrt 1915 moeten alle Belgen geboren tnsHchen 1 Januari 1800 en 131 December 1896 welke zioh in Oroot Brittanje en Ierland bevinden en nog niet ondt r de wapenen zün geweest zich zonder uitzondering doen inschry ven om deel te nemen aan de lichting 1015 2 Dientengevolge zullen alle jongtv I mannen van 18 tot 25 jaar zonder eji rwwji iiKt doonieti and iMig ver lokkemW Ilij maakte e ii geliaar ter venbiiib lijkitig van tljU gntaiUe pmerking loaui l eiUi WBH Jtiiw iiezlg eeti llelilgroeii kleur op haar palet ie iMjreide en km k il iel op I en owterliiiK ineiwje daebl tuj Zij iMvlel hetii eebter in liahlielde maar biH tig v oort van lliHivrlhelai i ii de farttÜle VHn Ooven Hm tia jlitt4 l fiB diiHHljk te niakeii dat ïiMa in lielii een zeer tiegeeren waardige partij zog Hij hield zicli Voor Miwidi rHtaaiibaar en iiM nde ook t ij l etia indruk te mukmi In zijn druk prai ii bad htj iiiei heim rkt dat U na alleH ingepakt bad Zij 1 jtrung nu op van liaur v uw t H tif I hing dii over den an en wUile hi uKftsn Adieu lïiiitibpef fc rteln i f ptehte ze onverMchilllg Ik iiiwt noar hulK Verruit Aprofhg hij op MaAr jullrouw ii zult mij torh wH toentaaii I Hij greep n r haar ncMAi TAom I Mei een i potteiide blik op Zijn RMldo I s boeïieii ii iklo a op l w ïboeii el N er uiinder goed op benikeuit over dei I vwhtigen büftchgrond U womWe l w I 7oleii iilliii toorwee4tt worden I Hij Ttf Ttle leli over baar t potlPniij Koek en Banketbakkersbedlende gawraagil Zy die met siyterswerk op de hoogte zyn genieten de voorkeur Brieven onder No 2796 bnreau v d blad 10 MeÉelikipSoMerij Een SOUEO ADRES voor meubelen Is b N HE8SIIIG Peperstraat 84 Reparatie aan alle meubelen spoedig netjes aa billp 13 Wonit vervolgd fiD plicht van het bs lissmide uur lA NederUudMcbe AnlMJorlog Uaad deelt tm votgeode mede In No S dro HoKiftlhKiMhe AusUodHIMilklk een nleaw weekblad d t gïfrichi u op do bevordering van de tnUnvationftl MOMttwerkiDCF ultgegevm door dr Uiidolf liMtsdbeÜ FaMUfltMtraBse 5 Ili iin VV Ib onder vasto imidewerking o ft VM Kd Benutein Karl KauUky II mrQ A tr n komt ondir den tlu 1 l lu priic l der enüKbddftnden Btundo hflt volgmd opatel van Ilcinrloii Btrobfil voor Voor ho guDKtig men ook de trgpnwoordign pONMie vAn l uttKliiaad in d n oorlog hondm wmg da beteefcenla ran bei mffrijpm van Italië tn t wn of anderbalt milllo m veraobe voortreffelijk ultgpruBt troopa xal men beïwaarlijk wagen te tmdèriichaiteii Men bnlioftt voltrekt nl H bexorgd e zijn voor een ItallaautKihn doorbraak aan de Noord i n Noord Jo t ilaliaan be grenwn iiehoelt ook geem gwaar voor Trlëot en Pota van WHï uit te vrepzfin om nl 4ldoiin niet A m iTnwt van km toestand te miMkenni n Tiet inRrljpen van llallft lM t k it in leder geval de g 4 ondaohftid van ftene xoo Hterke Irot penmaclit van de Middon Kuropwuchc moKmittiwii n dat de ontplooiing vwn wm V Hedan overleed ns eeo korte hevige ziekte mgn geliefde Ecbtgeooot de Heer N ESSEBAGGERS Qoada 27 Mei 1915 Wed E8SEBAÖÖER8 UWdi k V Heden overleed zacht en kalm na eene langdurige ziekte onze geliefde Echtgenooto Moeder Behuwd en Grootmoeder Zustor en Tante Mej Iienlli Indriiki lao liiiirdii in den ouderdom van ruim 10 jaar M BINNENDIJK CORNa BINNENDIJK Th J M binnendijk C BINNENDIJK Obaafund JOHa BINNENDIJK M J BINNENDIJK B H BINNENDIJK KtHKlWTBA Schoonhoven W d STEKEL NBÜRQ VAN WlNUOTDKN P VAN WINGERDEN A STEKELENBURG Oouda W STEKELRNBÜRG JACa STEKELENBURO Schoonhoven Gevestigdi J M 8GHIJVEII8 Vioolleeraar uui de Stcd Muzlekachool alhier vaorkMi ie violist a h K U Orchaat L STEKELENBURÖ GovDA 29 Mei 1915 De beffra eni tai plaat hebbenop Vfoenedauf ii Juni a n ten 11 ure 36 Gelegenheid voor Ppivaatlessen en Samenspel Te ipreken namiddags van 7 8 behalve Dinsdags 20 Lang Tiend ewag S2 HOÜTVEILING Deurwaarder F H SWAM al op WOENSDAG 2 JUNI des morgens ten 10 uur op het terrein voor het Café en Uitspanning van de Wed V VLIET aan de Karnemelluloot TC Qouoa verkoopen een groote partg soliede Houtwapen besUande in Planken Platen Baildingi eiken PakB Schotten Deuren Raücll eos eni Daags te voren gaonmmerd te lian 20 ZEGT HET VOORTUI Maar ri in ook de toe taad niet gunMig voor de Oohtuig van b t gedroomde Middenhuropeescfae wereldriik dan toch f eliikkigerwtise wel voor de tot stand tirengmg van een voer UultM aad en thjrttt urljk eervolle vrede KngelAnd de Dtevkate tegewrtander van u l i h and Kal dienn overwinning uit pohtieki zucht naar zelfbehoud met atle xelff lUuiterste raidiMefi trachten te Vfrhiiwlenn maar Duits lands nederlaag zou voor I nge Bitd een itoogst cmzekere Kijn 1 ngetand n belangen kotnen iuiment lu Azia overal met die van Rutdand ia iKiising tepwijl bet jOcfc door een toekotiiNtig i vrien b chap v Thoiiidl ag niet DuitHcbland de grootste polilieke voordt elen zou kunnen beloven Ware echter Kngeland bereid om nwt DuilHohland vrede te buiten dan war f ook Frankrijk en HuHland om van Ilali reed geheel ai U zien genoodzaakt om met de centrale mogendheden lol overeMwtemniing te komen yjtméer twijfel Kuropa kon vrede heb en een voor iA c partijen aanneemitare evrvolle vrede als bet verstand de overwinoing htütaêiée over den hartstocht en den vftrblinden haatliet zou den vrede kunnen bobben als alle stalen afxtagen van verovering en wraakplannen F en vergelijk zou zich goiiiftkkcii een weg banen wanneer ein J ÓLTTOX O XI VLoIOl Mooist gelegen Hotel ter plaatse geheel modern ingericht van onds bekend Tot Juli verminderd pension tarief Aanbevelend A JANSEN eig Talal Ivt O MS 16 niSEIL iMtüTtLlfüKi v Liohtmatpoos met kort dienstverband iLinJKi Niatpoos toppedoniaker minimum leeftijd 17 jaar maiimum leeftijd25 aar Matroos kok Stokei 2 klasse minimum loefttjd 20 jaar maximainleelt 29 jaar nummnm leeftyd 19 jaai Leeplitig Stokei mazimnm leeft 25 jaar ÏDdien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximamleef tijd 29 jaar minimamleeftijd 16jaar maximam leeft 17 jaar Nadere inlichtingon worden op nanvraag het zenden van een briefkaart ia voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te WILLKMSOORD DEN HELDER 60 DE ZÏÏID aOlLAITDSCHE Maatschappij van Verzekering op het Leven HEEBENGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000000 Commlsaaristen Mr M M SCHIM v d LOEFF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDBMA A M v EMBDEN Dr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr D irecte ur Mr J W KONING ST De Maatschappjj tlnit alle soorten LcvaiuvarxakarJag tegenlage premiën Vr gevige voorwaarden voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren aoVJrwassrKM bm te ek M emi en 7 itMfMIHKK ITeêUimteu te JJioiUjkeFaliriÉollnei laaflVoiiemiir OPÖERICHT tfi Voedort air Fee met de ntivere msiruw LIJNZAADKOEREN merk fi TER en W L Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootate voedlngawaarde Ilf Diploma ParU 1900 Stgtm Gouden ModailU Vraagt WOüTERLOOD s l blik i Vi blik k blik blik Kalhsehakt f S 56 f 1 66 f 0 90 f 0 60 KaHigehakt getruffeerd 8 10 1 1 0 66 Oalantlne de Vean 8 20 1 25 0 76 0 45 Galantine de Volatile 8 30 1 86 0 dO 0 45 T te de Veau en Torttie 8 60 1 86 l 0 66 Téte de Vcmi HoUandait B 60 IjSb WOUTERLOOD ===== Leiden indien hunne regeeringeK oog honderdduizenden lioht nig zouden will opofferen voor een oorlog die door een undubbelzioiügB yerklarii van de haüMche regeeriog M kariOïter van da vi rdediginiptoorlog verloren zoudm hebben viaat de oorlog verder dan sulkaziak dal bewijzen alle ervaringen der loopen negen oortogmaaitdeB dekwf n ook na 6 vordeee maandan nauwelijk weseulijk verandta Iwbben U n zal ten slotte lodt tot een vrede koion he men reedb bedea zou kunnen hebit m Hlechts kan men tot het xoovw is Kuropa gebed en aJ In een reuaaditig doodenbuis verandnd hebben Ia t vooruitzicbt van em nieuwe vmechrlkkelijkere phase van den wereldoorlog is het daarom de plicht van alle denkende pcrfitici den roep om den vrftfe met den uitersten nadruk aan te heftm De eerste voorwaarde voor vredesonderhandelingen is echter do zonder deaünKte lerugiboudéog bekendtoaking vaa de oorlogedoellDdFn Wie ia dït onbeilaaur nog zwtnkE m aarzelt laadt de vreenetljkste vertolwMr nft op zi PRO DEO Tweede Aankondiging B3 vonnis der ArrondissomentsReohtbank dd 15 Maart 1915 bg verstek gewezen is het tusschen ADRIANUS DEN HERTOG en BERMINA VAN DER MEER beiden wonende te Oouda bestaande hnwelgk verklaard door echtscheiding ontbonden met al de gevolgen bij de wet bepaald De procureur van den verzoeker Mr M M SCHIM VAN DER LOEFF KOSTELOOS Tweede Aankondiging By vonnis der ArrondissementsRecbtbank te Rotterdam d d 8 Maart 1915 bij verstek gewezen znn PETRUS JOHANNES HUBERTÜS JELKMAN en FLORENTINA JOHANNA VAN OVERBEEK beide wonende te Rotterdam verklaard gescheiden van tafel en bed met al de gevolgen daaraan bg de wet verbonden De procureur van den vereoekerf 16 Mr W J L VAN ES De Drakkepy Aa Brinkman Zoon i r ibii fji r Iwrarl spOMlig i tM liOP male hi mi alle drakwerken nmr em handel ms r partlmiIlM bruin jSiL O JEniTJDJik 31 Mei Care Hanmmie 9 30 a AM Wuda Barbiers en Kapper boni 81 Uei 8 uur LalnwergadnliiK 8oc On Owoegen 1 Juni Ifat Schaaklmrd 8H uur Ijetai verga erlii KlMTarMniglnc GnHla 3 JuDl Nteawe Sohoowhurg T uur Ue Hsffuspclers Indo m Tolali V Juni 2 OOI BnrMu Bouw a We niaftoeilslit Owliislaiidenniiaissie Ai menaorf BelMid TeraxkcB wif gmtM tQiVC mededeeling te SMfm ontvaafsa vaa verg lerin9 n omcerton vennakali dwd n eos om dsM daa la oai te vhhmMso Electr Dr A Biinknaa Zn Oond 4S xo 1S704 Dinsdag i Juni 1015 60IIMHE mum behalve Zou en Feestdagen PRTjT DE¥XDv¥HTTfaTr si Van t 5 gewone regels met bewyanummer f 0 55 Eikc i egel meer 0 10 Bij Irio achtereenvolgende plaatsingen wnrden ileze tewn twee lierekend Dienstat nbiedingen per plaatsing vjtn 1 5 regel f 0 35 by vooruilbetaUnji elke regel meer 6 ets Reclamefi f Ü 85 per regel Groote letters en randen naar niaats nnmlp bTi© a w s eap Z d Tr©xt©aa ia e fc lsLd v oox G o vxcLa © aa Orö str©fe©an Verecliijnt dagelijks PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 3 M Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Telefoon latere 82 uit gevers A BBIMgMAH EK ZOON AAonnemenleii warden dage yis aangenomen aan ons Bureau Habkt 31 by onai Agenten dep Boekhandel en de Postkantoren Mff Telefoon Interc 82 verhinderden den 2Ün herhaalde po gingen van de Duitschers om do n1 vier over te trekken 1 De gevechten in Galicië duren voort I De Russen dwongen in den loop van I den Zaterdag de Duitschers on de Oos tenrykers den rechteroever aan de San 1 tot aan de monding van de Lubao1 zewka te ontruimen Wij deden een reeka goedgeslaagde I tegenaanvallen op de Duitsoh Oosten 1 rijksche hoofdmacht die zich handhaa 11 aan de Lnbaczewka bij de dorpen 1 Kalnikof en Naglo gelegen aan beide oevers van de rivier de Wiaania Daar maakten wij op één enkeleHa dag bijna 3000 gevangenen waaronder 60 officieren terwyi eenige mitraillems schijnwerpers en treinvoortuigen in onze handen vielen I Aan gene züde van de Dnjester duI ren de hardnekkige gevechten voort I De vyand deed den 28n een aanval I met zyn hoofdmacht by Hai waar de I Russische linie een uitspringende hoek I maakt Om den aanval af te slaan I deden wij een tegenaanval Een van onze bataljons slaagde er in den vyand over een aanzienlyken afstand terag te dringen en maakte 600 gevangenen waaronder 17 officieren en nam 8 mitrailleuses In het dal van de Dblma deed het Russische offensief den rechteroever vut de Bwica door de Duitschers on OOitenrykers ontruii eu Op de overige deelen van hetfa o wtT had geen enkel belangryk geacht 1 plaats J 1 ollln i sin aii Tüe ii bl o ht t Laj 1 Onderwiji terwijl ook zonder t xamen I kunnen toegelaten worden leerlingen di t an bet Hoofdi der Kerate Burgernthoo 1 oor meifties eene verklaring overleggei I dut IJ de lie Wiaase dewer 4Cliool iitet 1 vrucht hebben doorloopcn I By de in chrij ing moei worden over 1 gelegd een hewij van ouderdoui van lu kind dit bewij wordï van heden a I op aanvraag k o t e I o o uitgereikt o de I laaLst lijke Sex eta ie Afdeeling iU l votkuig l enedenIokaal van deH ntor jeuH tol des nanriddags i uur Iwno kinderen zullen worden toegela I ten zoo zij niet voorzien zijn vmi eene r cl rtttelijke verklaring van een ïenounof loelkumlige dat zij de natuurlijke km I derziekte hebben gehad of dat de koe I loklnenting bij hen iieeil plaatn Rehad I terwijl de toelating bovendien afhankelijk I i al znn an d bestaande plaatsruimte I De toelating op dieze scholen geft lni I éi nw per laar zoodat ij die den 22i ti I Juni a H niet worden ingeschreven niet óór half ugtiMu 19111 kunnen worden I toegelaten I llmida 1 Juni 1915 I BurgiTOeefiler en Wetbouders I voomoeiad I R h MARTI NS I Do Becretaris I J V HKU8DK RË NISGEV1I G 1 INRICHTINOI N i wfillto e aar Schade of Kin 1 der kunnen voroorzaken I BUlUihMEESTKR ea WKTHOUDERS I At gwweirto GOUDA I ielct op tlo artt 6 m 7 der fi i n I il r w e i I ltroQg n tPT algentoene keools dat o I iIp ri M TOlaTit tCT visit ïh Kok gd een vit I 7 o H met bijlagf van 1 ivi Boetuiir der gMiwpntP loiida Oi vergunning tot iiïthrHding der Oiinic nl ia l riek in hot pcPcfcl gelegen aan d VpHt no 9 fcadaHtraal hpkcni Sectii I No 2532 Üat op Dinsdiag Afv IfM n Juni 191 èe nami l ïaff t ii 1 ure op lu t Uaat liiiiH gt legenheid in Olil waren W en j i f gm ra d verj inning in te hrcngen en dat godurond drie dagen vóór dien dag op d 8 crelario duT leoioenle ftn d fer zalte Ingeltotnen srliriUnren kan wordin kennin genouM u i aandtteht wordt er op gevewtigd dnl volgeiiH de iHfrtaandP jiiri pnidontte niet tot iMToep gerwlitigd zijn ij diie niet overeonkonwtig artikwl 7 dor Hind rw e i voor het Jewwnleliostnur ot t ni ol iHPer zijner Mm zijn vpr client n ten eindf hunne htwwarm nrondellng toe te lieh len GOUDA den Icn Juni 1915 Biirgemecfitw en Wethoaderg voorDOcmd R L MABT1 NS De Secretaris J V HKUSDI Een vüandelijke atdeeling begon 1 zich ten È O van Paneveggio te v r1 schansen Zij moest echter direct voor j het vuar van onze patrouilles wyken I I Weinig bedaidende gevechten Keb1 l en plaats gehad aan de grens van I Karinthië De vijand trachtte tever1 geefs de hellingen van het bergland I ten O van Caporetto te bestegen 1 Onze zware artillarie begon in de 1 I grensgebieden aan de kust in te grijpen I Aan tiet Westeiyk Front I Het Duitsche communiqué van 31 1 I Mei luidt KEKi lSGËVlMG De BURr l Ml EftTfR van GOUDA l rengt biJ dcae ter kennis van de helanglieldieaden dot door d n Vleer Dlrecti iir der Directe Bela lingen enz te lUreclu op d n 20en Mei lïtir i xeeutoir Ih verklaard bet Ie kwartaalB Kohier no O th r I er onielo BelnHiing Au ëi 1015 dat voormeld ICohier ter invor loring is fcesleld ill banden van den lli er Ontvanger tlttl ieder die daarop voorkoiiil verplicht n zijnen aanging op den lj de Wel bepaalden voet Ie voldoen en dal beden iiigaal d termijn van zes weken liiiinen welkr ii d reelanicM tieliooren Ie vuutleu Ulgl lif nd I f lul h den len Juni IflKi IV Burgemeeeter voornoemd I K I M UT S I Gisteren trachtten de Franschen zoo1 I wel ten noorden van Atrechtals in het I Bois le Prètro met aanzienlijke strijdI krachten ons front te doorbreken Bij 1 Atrecht was devgand op het front I Keuville Roclinoourt in de laatste da I gen door loopgraven vooruitgedrongen I Een aanval op deee linie nadat alle I pogingen om ons nit onze stellingen I te verdrijven mislukt waren werd dus I verwacht Deze had gisteren namiddag I plaats na een urenlange voorbereiding door de artillerie en eindigde door de dapperheid der Rynsche en Beiewche regimenten met een volkomen ned r jlaag van den vgand wiens verliezen ibuitengewoon groot sijn i In het Bois le Frètre getukte het den 1 Franschen slechts in eenige voorn t Jgeschoven loopgravei binnen te dr n jgen Overigens zyn ook daar de vy n j delijke aanvallen mislukt j Openbaar Onderwijs 1 T o e i a 1 l n g van T e e r 1 i n g e n lip dl 1 u rg e r flCh o e n voor Jongf nf i n voor Meiniee HffloItK ii K Iuktph J Slop 11 P vau Cllt rt en W den Hoed en Mej P A BUUGl MtClSTEU w WETHOUDi RS van OOUDA hrengMi Ier algemeene kennis dat o Ulnadag den 22en Juni tor d namid j itftgM l vijf uur in de hovenpenoenide Bcliolen do inschrijving zal gehmièn wordw van dtp kinderen die den ff f r H t p n lU n ft d a g na de zonierv aeantie op le wholen wenschen ie worden geplaaiHi Al Ii p r l i n g e n wonVn toefletnlen Op de h rBte Burgcr cliolcn en do Twwde Rurgerseliool oor jongen kiiidi ren dïe in het jaar der lodaling den li ttijd van zat jaren iiebhen hereikt of zullen hereiken tp A IVeode UurgerHchool voor nieisïert zij He voldoen aan oen exanK n a Ie nemen lioor iH Hoofd dfr chool ten o eirftaan v n een of meer l edeii dei lie inHbniiiig van Przemj l j liet ifuitiche communiqut van 1 b l luid Diiilwhe en ItoatenrljkHeh voorhoeden zijn uuHiil de omningHing van l rzom vordort de lioofdHtati gtnadeid en itaan lieden op vijf kwartii r sporeiiM van l iiil erg af l e I okaI Ahz verHiH nt uil bel ooilogKpcpfikwBiiier dat de l ebteting van j i rzi mjwl met zwaar geftcliiit vordert Ter wijl de HiiAüen op grond van mlliiaire eii nationale redenen en vooral iW ze laat Hte van eeu tijdige oiitriiindng dezer Hlod I iii blii ii afg ien zipi er teekenen welke er op wijziv lat ook daar ib n Verboii len legem HUOcf wacht Men overhaaHl idi voor Przem Hl mei daar u ni van eeti voor ui ld rijven lot d ii algenteiiii n aanI viil veel iiHHT lieil vetwacht dan van ge welddïwHge ondo rmtniogen iikH vele ver li eii o Klra lil laalHle legenaanvalb i der ItiKHPn iian dm mbWentoop der Han en rtmi liet Diijivtierfrorit zullen zijn loorgelirokeii dnn vallen Str l Mo ka iii Ac Bij Ostende schoot een kustbatterij 1 een vijandelijke vliegenier naar be e 1 den Het spoorwegviaduct van Dam merkirch werd gisteren door onze artillerie met enkele schoten weder 1 vernield nadat het den Franschen door maandenlangen arbeid een ge I dagen geleden golnkt was het bru k baar te maken Aan het Oosteiyk Front j I Het Russische communiqué van 31 j Mei luidt De Oorlog Aan het Italiftansche Front Het Oostenrgksche Communiqué Tan 31 Mei Inidt Een aanval gisteren ochtend door een regiment Alpynsche soldaten op een sector onaer versterkingen op het plateau van Lavarone gedaan is bloedig afgutilagen I In de streek van Sohawil blijven I de Russische troepen de Duitschors I bestoken die zich by de dorpen SzawI kiany en Kelmi verdedi n Den 29n I dezer veroverden de Hususche troepen I bij het dorp Sawdenil negen kanonnen I en zeven mitrailleurs Zy maakten I krijgsgevangenen en veroverden veel 1 I anderen krygsbait Aan den beneden I loop van de Doebissa hervatten de 1 I Duitschers het offensief Onze troep n f I die zich langs de rivier ontwikkeld n J FEViLLETOX Ja aulwoordd I ena kort lkl nl tttluMghl i bein een zekere waardigheid verleend Zou dit ook hier seliiplireuk lijden V Maar juffrouw hoe kan aien nu dir rt 700 ophriiiwni Zwiuwwi niet waar Ik beloof 11 op mijn eerewourd ii metrmjn tocHtel niet weer loalig te zullenvallen I Wat men editer heeft dot heeft men daebt hij er bij in hH vrooli k geviwl l haar llnilg te hebben overwonnni V 1 ze wlHt dal ik nog een opname va di I ei rhe ir le kiekje lirf I ena bad zioh intUHschen weer n l I Imai nrlK id gezet zonder rich om I longen man Ie hekmnnieren fl I te vtdontair keek tiew on derend toe I lk hoop dat ik u niel Moor vroegi 1 I I ena keek hem koet aan n Waardoor Ik zH hier heel goed U De Schepper lieet zich op d llppei Ik zoti wH PiHiA willen weten waaroi i die kat zoo koel en kort at in Ineht hi Hevatüg i ze In d e vaMntelling van dtt feit ht woog hem langer bij Ai f ehlldprPH te hli J ven zitten hoewel hij zich In zijn waar digheid al zo mi van een vlce admli aal diPTi ge irenkt voeMe Dat wordt nen praehtige m JieU zH r de hij op I ena R teekeoing wi zpnd waar i bij zijn oogen in hooWssoak op haar hon ï d n rimten Het waren fraaie fijne han s i den en tfcïard de Seheppw verboaM e ers ieh over dut eeii hilifltioiidAtiT zulke onberiïtpelijb gevonucK handen hvamt uw poitret kon maken 1 Jp de e manier i bel mij g liil t all jknappe dameM d4e ik ken pbotngra1 pbeeren iHi eeii verzanwÜiig van t ohoo1tie vrouwen aan ie leggen Dat irt te erg riep l ena veront waardigii uil im verscheurde hel portret eer de ver chrikte jongeman hoar dll ontrukken kon llo hirlt u ndjn eigptidoni vernielen y vrw ff hij Aon wid ze ho4I twoH liaH vroob ii u bet belït durven bestnaii nlelH veniioed ende nienHehenkiudercn Inbet g he1ll Ie photogrnpb eren dftn Htaik daar maebteloos tPg nover Maar mijzornkT tiiijii loertennmng aan uw ver7aiiieling toe te vwgiii ilftt verlded ik ii l uioel mij Utt eerewoord gevet mijnheer de Sebepper daarvan t zullen atzien Deze lond ewo m verhlijïu Wat verJ orloofde zich die kleine kat 7 oo ieluaw bem nog nooit overkomen Had jiiffrouH Van loyen haar mnau ongiin tigoiuireul ben ingwiiohi Hij glimlaebte aiwbij aan haar jMoeradiheid dacht Hij Lena s heftigtieiiK voelde hij vee bi rt eveneens grof te worden nma r hi I Vond dat ze er toch te ycp al dame l uitzag om haar Ie durven belepiHgen Bijzonder KÜm wtm ie volontair niet en in ROnimige oogenblikken KCheen hein ilal een winnig diii iHijk te worden Hij beriep zii dan MixedH op zijn inaat iebappeli overwif t hij w n de 7oon vmd I Ofm vice ldo raAl eo wi 1 dat d ze Ofu ei nog nauwelijk aSii iK gonneu 1 1 n geUiigt van werkelijk lab nt voeg I de de knappe Schepper er aan toe I JSevanastrijó llij preeH eeiilge giHlM lten die nauw lljkx l 0 iiitkwiMiMfi al zeer gelukt Z I Jl dü bewonderend lerwijl hij naar de pi H 1 ag die baar teekenlng nioet i vour 1 31 Wip ft zoo uit ziet alH u moet bel ifh wfH laten welgevallG dat mijlen v t I den omtrek over haar wordt geeproki n Dovtmdivii lieb ik u al eenn gezien i u vturgeel he4 de vreeindieling n Uir teven uw vriend ilttl hij zoo openhar itig in u rcptte lang up hei liarl ge jdragea I OrI wa Lena toch te kras 1 Wal veroorlooft ii zich laijnhi pr rl p zij toornig l e vriend iiaui geloteti pen photo I graphie uit xijn borstzak Ik wil u d z hewerlttg l ftwijzctt zeide hij glimlachend I I flia hel portret ovethaivdigpnd waarin I ziJ lot haar verrseaJng aichzelf berkenck 1 door iiiven omgeven fttaaode op Imh I lerrart voor l Jtenrodc 1 Dal io diefHtal zeide ze hoo Dit it sin voor hö twhoone vert e 1 terde h Schepper ruBtig Ik wandel mei I mijn photographietopMtPj veel hier in A onvntTtiarn om fraaie beelden die 7ieli loi I vallig aan mijn oog vertoonen voor al 1 lijtf voor UMJ te hewaren Pinkstermorgen wan ik in d4 bnurt v n l ikenrode en zag I taan jnifrwiw te ntidrb n van al He riadderende duiven Ik wa Mij dot n tnij niet Mg en ik ton ongei toord teil lJijzOiider getrolteii en verklaar i 1 leiiHlofte dal vooral dlelu rkenbomu Mpr 1 keud geleek I aai het een eik mo l 1 hftd r ena mgenlijk geen r 1 den i IHi over dit oo de gevleid te y I ten Ze gliiiHaehle De volontair zaR dot mH genoegen e 1 worth tocb wat loem hietelijltpr dnehl b I llij hnti fiï rijpe ervaring in den on I i gang met dwiteti en wirt be voor tV 1 I een i niiilere oort vleierij wan iedere j jonge laim loegfinkeKjk Juffrouw Van DoimtKHeii wilib A m alx kuniMeaari a ge worden tfij wenl verfroiivielïjitor floi l evfttl het H Op VXkmrfWb iCiinl 11 met de zieke nogal opwehietefi Lena wierp hwii een nilsooiieden Idik toe ioe l opschieten Wat in dat voor een uitdnikklng Kan men met mevruuw Van Xraeydw wei laojjuereii tljfl amen zijn zofMier inet haar te dwepen I lïij irtk een verbaa d gewieht ItiiK I dwepen ii el Iemand kon ze ook Itnt ha hij niet viTwoeht Zeker zeker zeide hij toentemnii nd I Zij b in zekere niafe een roO ie zonder doornen Omier oiutttandigbeden la