Goudsche Courant, dinsdag 1 juni 1915

onm sr i i it diplotuatitke iHWtging ijm ótui op lif ti zf li UKMfiM df M hrijvtr gjein va Ulf Wijziging in Bulgarije houiUng aan maar ir zijn and r iw kenen die on veroorloven ti vi romderrtU ll n d l wt iitiii liH tK t nbhk nat ver tnetr at U naaroji zieh Ih langrijke ijzigingtn u ofia uilen voordoen 1 KuM K ptnl i ttiiken er liard en ay vot i n benadi ff z lf oud inluHtcr van hii tenlandacbo zaken in opeatijk panijgan g r van di interveotie ten gnoaba der Hondginooten gfworden Door de Staiui OuIoviiitiHthe partij die lieni dreigde met uitbanning om opheldering gevraaf d li i t hij bet egt men mtt d fooiMle waard gtathl dt rtntenen van zijn a kf nng U V rd hgui en hij blijfi m ik j arlij waar 7i n groote invloed zich ver Ifr en gunntt van ijn nieiiwt opvattin g n ral lïoen gelden waarto hij iui sohien ook Radotrlavoff zal overhalen iloor deztn te bewijzen dat de nentrnli n uMt hel laatst woord van fieid on tti held ih mgeuooieu aimiede met de metiwe por ie uilte want de munitie ripeelt een bool4 rol in dl en oorlog Ui tbijul Herkeli dal hierop Im flii sv r Qift fcenoeg gelet werd Het dad V ruil lOili i t regtfnjig krei vauver fM liilIiidi tinita aanlnedingen en velen Ukiaagiiii zidi ir ovt dat op baar ol f ricf uui gelet werd en ttomuitgea krej fn uin l en antwoord fiok in fait par Inw nt 1hierover geklaagd Het vali ma u oiitkeiuieu dat er op dit gebuil vel gtnlaari in maar niet genoeg voorde iiehoeltin van het leger dat eaorme t iecben iieii 0 A liet de aameawerkiag tuiKchen de admiMditeit en het deparu mml van oorlog 1 eenH te wenacben over J nunister Llf d riwrge sijn i kviMiie medewerkers weet te kfcaen dan IxMtaat ir geen twijfel of atfle moeilijk beden zullen uit den weg eniiiod wor dt n ook hi V an hel M tek aan goedi arlieidskrarhten tiet J reeds jtóbleken lal ook d vroiiwMi goede dtcnflhi kun ripQ btwir en bij de vervaardiging der luunitie In MNDniigi diHtnoten verzetten Ie uiMoniHten ich daartegen en dat Ih en factor waamicdi do nieuwe mmiBter nktning 7aA mo ten houden Reeds wèr len r omlerhandedngen aaBgekaoftptftni ook bieriii tot overet Ateumiing te te lakea lid lueeet zal eebit r li bereiken ijn door de arbeider op miht re vjIjw te organiseeren en hen ondw dezetfde llBti Iin te stelltm als bet l fter lade loopgravem U it ntttiHCbfen voor7ickTij riei Ifiviti II g i It l g M p n zijn talnjkii I randt n inittlombii tio li ot r luïtlfi 1 motwl Ie hulp iUt hrandwier worden tn j trotptu dii pot Hg tb hrambn IduHclite iiin imkil openliaar gdmnw wtrd lii HehatKgA 1 en klein kln een toitgen etn man rti ptj vt ouw winltn giilood an iHO aatitn rollw db gekw t t li ril H de lotwiand wanhopig theri gtnt wt ttn wdnig porMOntn gtkwitni In en om de Dardanellen Het Turksche oommnniquó van l Juni luidt Aan het Dardanollenfront deed de vyand gisteren bl Arthnrnu eon nanval op onzen rechtervleugel ïlijwerd I echter met verhezen die op honderd dooden geschat worden teruggedreven Ulsterenavond trachtte de vijand een deel der loopgraven in het tentram welke hem oergisteren ontnomen I waren door een onverwachton aanval I te herwinnen Hij werd eoliter m z i I oude stellingen teruggedrongen voor j de genoemde loopgraven vele dooden I wapens en bommttn aehtorlatond I In het godeolto bij Sed ol Hahi werd r3hut en geweervuur gewisBeld Op ovenae fronten had mei van beteekenis plaats DuitschUnd en de V S President Wilson s plannen I Uit Washington wordt gemeld I President Wilson is voornemens in I de internationale crisis dn Hegeenng der Ver Staten een zoodanige houding te doen aannemen dat deze geen twijfel overlaat nopens het verlangen van het land om niet alleen te sproken maar zoo noodi handelend op tu treden ten bate dor boschnving Wilson is vast bealotou om Duitschland s terzydestelling van de quaesties der beachaving door kunstmatige argumenten betreffende de punten van geschil meteen nota te beantwoorden waarin korten krachtig zal worden uit wngezot dat de uitrusting van do Kusitania een vroodzamo was en waarin herhaald zal worden dat het de einstigo bt dooling der Ameiikaansche Regeering IS oni Duitschland geheel verantwoofflülijk tü stellen voor hot sohenden van de Amenkaansche rechten in volle zeo De Duitsdie gezant llernI storff zal mot A itson heden eon onderhoud hebbon doch tenzij hij m I antwoord op de Amenknanacbe eist httn I met voorstellen komt die afwijken van I o Jagow s nota aal het piogram Een ammunitlt mlnI8ter looaN men wt et hwft I ngtland e n uifsuwf porteJeiullf girt ielit dt amiiiiuil lu ponofe4iille ri IS Ilovd diorgt imt h tnok beluH T i iitne i er met deze lienocnnng WÊifsmmm lej de¥ed E Alter 269 Gedempte Gracht 269 DEN HAAG geeit de HOOGSTE WAARDE voor Gedrag en Heeren en Oameskleediag Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Ia ook naar buiten deatadaanhma be ontbieden Bneven worden vergoed Let a v p op NAAM en A DS BS irMej deWed E ALTER 2Ö9 Ged Gracht 269 Dmm HAAG libiibiid vnmw H voorldiiruid m imw virkoit dal in haar IntiMhombii b V oorgfrtthn I n vol uit i niil g mu g in i ht ginotiiin wonUn Hutu haar dtM h tn d Ht gibid wat wil m gaat allwtn uil iiuinanl wttt of tliuM komt l n lal iri tiiktn itii virranttinu vopr d ludirK Ii vBbr xwort lat hij baar nnartin tiniihi koftttdiool 7 1 nturtn k nioetbr laninKrl zij irgtlt idi ni dood ovir I ftnr ttK Mi r lian tf4 ir op Ii tivilhdm nog etn vu loniftir inijnlu r tb SlIu pper II t Ih ei n Mif knap beer die vaak op liktnnxlt komt Daar hfit tot ijn dgenaardlgtitdt n bdioort Alb Jongt datiu btt hof u ma km beeft hij uit tileh n nthtvaardlg Ii i1 t7in inij ook niet uilgeRlotea I0I tlot iiiv Iimna kom ik met 1 en V riKxk Toen ik unlangH umi het kas nel lierotïhl m dnarbi gebgenhdi U A en hlik op iti huiMhoniMng ii wi rpen kneg ik ibedetljden met ji ooof l Ijn hul 4 tumdMtr i t half bllnt in dat di Zt i gtn diap im jiiltt niet tu vorderlijk It t r iifldijkluid m reinlie kun ji p wel vooraidbn Kom hio Unit I mina mi hdp een lljili di n levensavond van den ittH n man op ti vroolljken i ok mi 7 u ji rtoor j koo t tn pbi7br dtwn gfloof lat vnn mij onr wu jeot kdii maal in dro vt tegen inm lichttnd engel I hmt WKHt Ibl t tol etn poe bg wetr l iiii tiaar tk lump en hartftHjkn groo litu van F UeftnAbtwIe 1 FAA I W r TwvolcA 1 Iiini Hel bthaakbor V i uur I 0 rRa iiring Kiewrereeniginff toinia 1 11111 MiHiwe Schouwburg 1 nnr Ite UaRheApi lfrs Indo on Votok ondng i Juni boe Ons tcnoegen f uur k crl loor bM Mii iekkorp lan hrt korpn hon hoberpachnlli r hrpcl Jac Dorr iibooru 1 Juni 2 uur Bureau Bouw € a Wo nlngloealchl ÖndwataiKisoomiiiiaBle Ar inpnxorg Bflwtii VfTMMkeo wij gsraïald tljdl medwieeUng te mogea ontvangm n vfTgaderlngen Mncwtim vMniakeliikh dpn pna om doce d a ia oaae agenda te vermelden Dienstaanbiedingen hebben in de doudsclie Courant ttmeéa nice 1 Dne adTeHntléi kostei sleekis k TOtraitketallig 1 6 regela f O 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Electr Dr A Brinkman Zn Gouda Koning Victor Enuuiud Ut Vfttt ocu artfkil n 1 eriiand Kigiiy in lifl r idftTO ontlcPDcn wij liti volgen Mlf eersl ifi Victw Ümamiul i en Uht raat bijna een raiMcMi l oaida ÜSmut tan Hocéallw in de vertegeowoortHger van l ul MMricl waarlu h Quirioaa l t en ItdfT w et dat aJte ItofdignilariMWD en liüflHaiuliltiU voor tien Mcunuen lerwijl iVrx weten daarrauu M geen onge nu g n te dooa Hetgeeu gg n wH dat dt propaganda van BiaMtaii ktt gunsU n tntprvïnUc ti oigazfos dyaaMtl liiditju liedt aii waar tit i Z M ilf liberate i vo4 ten i Zeker niet door zlja opvotidlng thuU Rontng Humbert en konlDghi Mar ftaretha waren vedeer ariMo 9 ttüch aan JlfHegd en zijn gouvnnieur kolonel Oirio tiH lie tiet jeugd vMi den krooaprinit leidde had d u naam de vorine4i ët tn 7 aaf opdnliandate man van het hecle kuniokrijk te zijn liil grootste genoegen vait dvn priUH u NapMti wa o ww on chutiUg mogelijk loopiea met d goiivcrntHir tü tiMiHfi m zj n vragen te heantwoord ti op iwn wtjKe iüe den gof dmi man dik wijlü in woede deed ontMeken I e ver liivtii Uerling luoeiK dan heet cHkwijll door liijw oniWr gmlrafi ordwi wpgfn tcl rek aan ern U genovir den geli erd ii i t rtiiit Hifv Ik ffcloof dat iiien In ileze ijiiaeKtie lid alavlHiiii ii4et ov r liel hoold moet rleii 1 hi ld K koning gilUkl In Viiïf Derde aankondiging By vonnis van de ArrondiiiementaRechtbank te s Qravenfaage dd 1 April 1916 18 bet fanweldk tuiaohen ADRIANA AI BEBTINA DE WRKRDT sonder beroep wonende te iGravenhage en HENDRIKUK DOKTER onderwusser eveneeni wonende te a Gravenbage door echtKhclding ontbonden verklaard op verxoek van eeritgenoemde De procureur van Eitohereiae Mr B VAN R08SEU a Oravenhage 1 Juni 1915 grtieiiE fiuiiiiiSE neiiiiiPiKii te Maastreoht De Notari MONTUN te OOUOA Il voornemena om op WOENSDAQ 23 JUNI 1915 dea vóórmiddaga ten 11 uur m het C nfé van Hei de Wed niANKKN te Ilaaatrecbt m Mna zitting pabliek to vellen en te verkoopen Perceel 1 Eei Ml efl slerk pand ledert onheugelijke sren ingericht tot Brood Beaohuiten KleingoedbakkerU met erf Htaande n gelegen aan de HOOOSTRAAT t HAASTWCHT n No 52 kadaater Haaatrecht Sectie B Noa H9 en 90 ter grootte van 2 A 41 o A beataandfl uit Beneden Winkel kantoor 2 kamera keuken bakker pakhuis on Boven Kamera vliering eti goed Ingenobten doelmatigen Qraan en Bloemiolder Het perceel komt achter uit nan de rivier de IJael Perceel 2 a d Kleine Haven te HAASTRECHT B No 174 kadaster Haaatrecht Beoti H No 1902 ter grootte van 34 o A nn No 19 y ter grootte van 80 e A Iiij de week verhirard voor aooveelhot hnia betreft 49 Aanvaarding by de betaling der kooppenningen op ilen 7en Juli 19ir Uetichtiging alle werkdagen van af 7 JuDi 1910 van 10 12 en van 2 5 uur te bevragen by len Heer I UKNKMAN te HAASTKErHT Nader onderrioh t geeft NotariR MONTIJN voornoemd ten ijnen kantore a d Nieuwateeg te Gouda De Dpukkei y A Brinkman Zoon Markt 31 imart poedig M m iiar mal pHi M alle diHikwepken r aai handel m mt iwrii 1 ilulgaartfcbi rt gi rmg is rfthrijfi 1 iiz J auriect m de t lgMro eien dfptoma tekp t ewvgiog bugonnn w kp rced e Tiigi tijd w rd voorbereid en than nu i langt r itilgvwteid kon worden f Iw gon met dt vervanging te lUnm van den lit r Kuwff door ntantioK en iii n Hildi den taatMen e n opvolgtr U l ari Üirstti maar liei bttwltiit van ItA lx tiiaaklu directe vervMiging van Kizon uoodig Dtzi diplomaat heeft uooit en gUieim gemaakt van zijn nyiupathie voor DulMoliland en bij v ü den taatitten iijd elffl een dageli ifche gaitt op dl villa Malia waar hy btj den heer Von HiUow meer inlioliiingen ging vragen dan aan gn eigen regeering Hij gaat nu naar Hf r lijn Wat de heer Htaucioff wiins vertrek uU I arija door ieder iietreurd zal wmiiu aaufeaat hij zaf Hechts tijdt lijk door een zaakgeJaxtigde worden vervangen f eAi zaakgf lantigde tciiijnt door koning I trdinand ztlf U Mja aangewezen H iM nauKljjk HkoniugK igtn ttecrctaria Il lif b r Orécoff l eze jongt dipiomaat woh nmds eenigin tijd d ti ee t on midd Il k medewerker van den koning nr IJulgaren die Uij zijn gevoelens tegenover frankrijk en 7ijn bondgenoolf n fer gotHl kent Deci gevodcoK bteft bij onfifelwijtei V geërfd van zgn vad r oud nwidtnt van d nnn i terraad te Sofia n verklaard vow Htander van de Triple I mente op ithim op zijn grwtiader V ictor hmarun II die wanneer bet inoeiM de me rt protocol li en In d oude rom nache ati Mratu waar twu éen vader dfw va rlandh wel eenigii zwakheden vergev n wilde ÏH imn wal strenger voor ótm jofig n koning die op hel tfiagvHd nog met zijn ri IitHi op onafhankelijk toen vir overd lit eft Da oude hertoginnen vmden h t allfwhebalve behoorlijk dat de koning likViJlM nM t Kijn kleUutte khideren op d tl rug ronairiiipt of haaiïje over ftt eelt Ml zij Hchrikken aJ de koning nmar zoo loBwi g van löijn vrouw npreekt Moord en brand lit ben zij geacfare uwd loen iiwn onlang op prenthriefkaarten een fo logratie van Z M zag met tolljert en tiappen hoed op h t atrand ffpHende met ijn kind ren terwijl rzelver zitvlakken zoo maar ronérr maije of I op het and drukten III Ki njvrr virtelt verd T dat delta iiaawwho koning zich altiid anti er maanwh voold en nooil op den keizer van ÏJuititchlan gesteld wa Tii ch n df htiizen Havove en Hohenzolltm o liet ook nooit erg geboterd hetihen fn eindlijk ilan koning Allelor I maniiel hoe degelijk ïljn onderwij In de moderns talm ook wa geen woord I uit ch Koninklijke Marine d extean tiêsQ Kenniagoving dat gelegenheid boataat tot het aangaan eeoer vrywillige verbintenia by Hr Ma Zeemacht ab Ltehtmatroos I mat kart diaaatvarband minimum leeftyd 17 jaar maximnmloflftyd25j ar Matpoos toi pedoniakei Matpoo9 kok Stoker 2 klasse mlnimum leoftyd 20 laar j maximiim leeft 29 jaar Leerling Stoker LOOPT UW KAM WEQ MET UW HAAR minimnm Ieeftyd 19jaai maximum leeft 26 jaar indien reeda aeer voldoende kunnende atoken maximumIeef ti d 29 jaar minimumleeftyd Ibjaar maximnm leeft 17 jaarNadere inlichtingen worden op aanvraag het nden van een bnefkaart ta voldoende gratia veratrekt door den Commiea van aanneming der Marine te WlLLKlüiOORD DEN HELDER 50 KOKC HAAR KOKO OOET urr haai oioiicm OAAT M£T nrrVAlLEN nOEN VCMTEIKT Dt WOmU HU DI AU MMTAt EVAT EEN KinMTOr OUt OT VET VtaniMCIIEN VOOI b hootbnoid Rsar ntT VAMMM v M mr HeoKT er oemn rtuii n o Ta a i ae a im OEntTHOUDERS ANTON COOPS Wijdstraat 29 A v ZESSEN A GRPENEVELD Lm A OOSTERUNG 86 Gouda Sohoonhoven Krimpen ad Uiucl Zegwurd Woensdag 2 Juni li l5 54e Jaargang mmm mmm Versohijttt dagelijkB H T ABONNtMEN f 11 PRIJS DER ADVERTENTÏËN Van I 5 genene regels met bewU unimer Elki ri gfl meer behalve Zon en Feestdagen ross 0 10 PRHS VAN fa kwarlMl 1 1 Uu Iric achlcnfnvolgende ulaat ingi ii wordi ii ileie U gcn twe berekend üifiislnaiilueilmgen per plaaUiiig vuii 1 5 regels f O 35 by vmiruiljliclalini elke rcgd meer 6 ets Keelami s f 2 ler ii gel ironie letters en randen najr plnatfsriiiinlc Idem franco peiiiosl Met GelUuütretr Zondagsblad J ig Telefoon Interc 82 AbrnnSTenter rden dageMks aangenomen aan ons Bureau M 1ki 31 bij on7 e Agenten j i Boekhande l en de Po ikant oren Telefocm latere 82 Uitgevers A BEINKMAN EN 300 een voldoenden tegenstand aal ont 1 moeten I Een gerucht plaatste onlangs don 1 eerstkomenden Duitschen aanval tegen 1 Warschau in de buurt van de Pilicai 1 De laatste twoe dagen vertoefde k 1 aan dat front Volgens mtjn meening 1 IS Warschau voor elke operatie in deze 1 streek veilig Myn pogingen om naat 1 Kielce te komen mislukten daar e 1 in die richting veel onzekerheid is eii 1 de weg tusBchen Kielc en Radom 1 versperd was met gevolde boomen De Russen op den heelen znidehjkeil 1 flank wachten bli kbaar de ontwikket j Ung aan de San af voor zy eeni 4 besliste actie ondernemen Tijdend deze phase kan Kielce misschien dikl Wyls van eigenaar veranderen raaaf dit heeft geen beteekenis I Ik bezocht de linies noordelijk vait den Weiehsel met maar oen gisteren I van daar teruggekeerd officier verteld I mij dat de Russen daar voldoende I sterk en verschanst zijn Het nienwJ I van verder noordelijk waa ook goedj I Aan het Kaukulsch Front I Itel il u Ft s 1 Il t omu iint iH van I I 1 n S meldt In t nohtlng viui dt kiiMi tn van tb IVIionMtbvalUi hidl gt t rj vuur plaalM gt bad In b il 1itiiig vail Hl bthlMu m t patroitUle tie rurk Httii ponten in b ntntk Akha Iwloi ttirngj worpen In b rit blinfli van 1 b i i n lU lurktu na ei i gtvecht bii bd dorp Miingb litfl ontit r druk van in2 ij U in HivMt lijkt riehlhig li ruggi lrokkiii KrIJgsverrichtingen ter Zee l Dt Marlt opa f naar aaiibiding m hu 1 ttt dm lit I NoorHclit tlüoiiwtblli Maiidijia in d I Hiid it lp t mijn gvltjopin m i n liiiikilijk hiwhadigd waw Spotniig diaij I op liatkbn l NiHiiKtbi Idatbu bit bil I rblit gthrocbi dat volgttih v rklnium mui ld n kapttiin d liiMlimliging wnar t iijnk lijk nul loor II iJiijn maar door I 101 pi b t htit 7011 iiehlit ti planiH Ihwuril dal etn IbiilMdu omb r i I Maritupn hi Hibotm luifl Snni on4 I s Ml bivthgb 7ijd worb int IcKetlet lil lij I ibarii MtNtgixtild dal b Marii opa ii I g II g val loor itn tbiltnibin un b r I I r aavig vollen w nl De ooriog In de lucht pp llnw loMu I tmtbn Il 1 iij Int 11 diininillt it dt t 11 n tb i bit iuoi ipptliiirt tU Immuun oo tlcl uil nnbtl hraiitlgrB iaU n op hit Atnj tl II unbi tU 11 uVing van iltii IS ut t In n H lui aal graaf Itolbimr de tttrk 1 v 1 iigtU plaali ïrvj in stopui geumnen en I b Kiii rtlrtLlu poMtle bij en tm oor ii j Wif iin van U ze stad tloorbioWtii lo I iHi u wtrdtu lï offUierrn Hf J iimn I mVRimn gHKiHien alsinedt aibl slukkn 1 R M btil tti 1 miuütikitgfw nn hiitfti I iniinki I I Ut o rf 1 e n r IJ k 9 b e eoimmmiqm I van I huil mt Idl OOHiebjk van li shi I tVronhni tb v ittowltn trotptn m rib ir I voorini wiiarbij ij iK w natblw aan b I gcbitb tront door nterki Knutiilttthi Mlnjil I uiatbtin winbii aangevallen p mal iini Ie heiu bn 1 uhaCaoMkft Irathih b viiam vooruit te drmgen ttoth i n aanvalbu wtrdin ontbr wan vtrliexin afgtHlagtn f viiand trok op veraetnllentlt plaaf i i I l mg Ook aan d bewden Kan troon lalwaartrt hIj sietilawa mtHlnklen Hii xh I hu aanvalbn Aan htH oörd lijk Iron I btj i r cniiNHi he tom i n ondt rliisHrlien I 11 11 i cb tro pt n diii torlw rlien waar I Inj i IHK TjMin gtvsingen namtni en Hj war ttukktn gi HLlntl huil luauktitij I waaronder twe pantserstukken unbli van de nj nter d rougen gintirindt ir I hontlt n trot jmii on t T V on 1 uimngi n i rj I der in tb v Jand i lijke M llingr n nviti I ilotgfii til HutBen bil dt Mr j 1 i land trok tt mg op d DnjiHtir t of litI rtn tn mier dan MXXf man wtpden I vangt II giHiiaakl H tukkm gcuctiutI niftt hiiK gt w en n v u U n In on liambm I Van d 1 1 ulb tn 1 Polen U i i loei I Hiantt imvtrand Td van 30 op 31 Met een Duitsche aanval van twoe compagnieën afgeslagen me I groote verhezen voor de Dmtschor Ut t l u 1 l H e h 1 ooimnuciqiH n aii H Juni iii dt a liiin ut derlaag van Ntii 1 tll op lü Mn trachtun dt 1 ran ithi i I I Aan het Oosteiyk Front I till UnilKebt eoinnlnnKini van I liini luuH Hij lip ht l Niordititk from van l ryniiVHl 1 ijn gisiipMi do forten ll 11 tn U hii n II II Wiwun van 1 nnkowic7 ki gt Ugm imt 11IH man van di iihI A rh Attlng eii ivvit pantser IS 7wari ml liihli kanonntn door llinrHtht troejHU UI ttotiii gemnntn l e Huhsi n iratlill ii bit noo Hot loor etn inaHi a aanval tcjt n on l pOHitiiK ten lloMin van laioHlnu a If wentlcn Mie pogingt n bleven zomb r leiiK I normi inaw4a n gt vallenen h t kten Ihh 4lagvfld voor on froni nn bil legt r van gcni ranl on I ln mgt n Ikhhtn d vtroveraar van de winin tit gantctroipen uit Oost I ruihen t n l o De Oorlog 1 Aan het ItaUaansche Front 1 Het offioeele Italiaansche comma 1 niqué van 1 Juni meldt Hedenmor I gen veraoheen een vi andelE ke vUeg1 machine boven Ban en een andere boven Bnndiai op beide steden werded I bommen geworpen Te Bari ontplofte 1 e n bom op het dak van een parti I onliere woning een vallende dakpan 1 verwondde ernstig een kind van vijf I tien jaar dat aan de gevolgen overleed 1 Te Brindiai werden twee burgera 1 lioht gewond twee particuliere wo 1 ningen werden licht beaohadigd 1 WEENEN 1 Juni W B Op de hoogvlakte van Folgaria Lavaron hadden geachutgevechten plaats Aan de Karinthische grens baddon kleinerii gevechten plaata i Aan het Weateiyk Front I Wederigdsche aanvallen j il Het Fransohe communiqué van D nsj dagmiddag luidt In België waa er een artilleriegej vecht aan het Yser front Het front in Polen 1 De Duitsche operatioa op dit front schrijft Jq Times correspondent 14 Warachau schijnt oon soort van pi o graramaverandering te ondergaan en het gevoelen overheerscht dat hoewel de vijand nog hard vooht om door d4 RusBiache hnie aan do San tebrekeni een ander plan wordt overwogen in het geval het oorspronkelijk plan mjiB lukken zou Dit nieuwe plan moeiden schijn redden I Waarin dit bestaat is mii onmoge trjk te zeggen maar de Doitscheri zullen zeker hun aanval op de Sad met Btaken zoolang Sij nog eenige hoop hebben door te breken daar een terugtocht noodlottig zou zijn voor het 0o8t6nTi kBche offensief van uit de Karpathen Goed ingelichte des I kundigen gelooven met dat zy in staat zullen zijn de Sanhnie te breken Ik bezocht de Rnsmsche stellingen tert zuiden van Hochazew en ik mee i ta mogen zeggen dat elk offensief tegen I onze hnie ndomierz Bzuramond Ten N van Atrecht behaalden Ai Franachen nieuwe auocessen Op deij weg van Souchez naar Carency namea m Maandag bij den molen van Malod do Duitacbe loopgraven van den moled tot de suikerfabriek van Souchez Dé Franachen maakten BO gevangenen in een hevig gevecht op de rest vad den weg van Aii Noulette naar Sou chei drongen de Franschen door m Hoquebeau waar een strijd ontstond van maff tegen man waann do Fran sohen voordeelen behaalden uur itif gUiad tllFttlu u Htlr A Op de hoogvlakte ten O van Notra Pame de Lorette namen de Franscheit een Duitaob werk Een zeer hevig gevecht ontwikkelde zich om de aui kerfabnek van Souchez De Franachen maakten bO gevangenen m het La bynnth na in den nacht van JO on 31 Uei een Duitschen tegenaanv 1 o3 de veroverde atelhngen te hebben a geslagen Den 31en Mei deden d4 Dnitachers geen enkelen infanterie aanval Alleen bestookten zij het fori met bommen Aan den rand van he Boiale Prètre was slechts een artillerie gevecht m den loop waarvan de Fran sohen 2 mitrailleurs bnitmaakten LUi iJ LU iL L II I I an Ain vdi ttikwrjltt haar hulp ol 1 Hiiitioun dal Mbipttel van verpbging to I toaJ gttn verwaiMl beet i n waagdt ik 1 litt haar naar dt rt tn vau dn jjunder liiM ttii u vragt Icum glnolaflilt üoatis IJ dut alltn kan dotu Mutl in 4i dun bij altiH v at inun ilott I allttn aan zij igni Ik lang d nki n v rot g A De on U vrouw bi i It gei n t h ki U t ig iiHt hap du baar bij haar imtl 1 I nittlwMht betuintt itiaakt i n dtet vind ik I diep rtiing want wdk imnwb beet I geen Itehoetli aan Uefdt en vriemftwhap H Ib oiub wHi tlal IJ ibillH KlechtA ge hlli wordt al Ik haar nn nh l tn dr met mag latt n tlat w me werkelijk van dient kau zijn In at j ioctit zt i r op d t é I inij lul Ikmk wf t u V rz0rgin ik wi I baar dt iqugt vrtpugdi v i haar lev I nut onlmintn lUl w haar tenigt 1 I vttvt hft tii on vmlt zlcfi Am an IftrJita dag gHnkkig al tk tot haar g I Ji Mtt nw Hm groot pk i7ier gedaan I Au I mDM xoo oeteiit mevrouw liarni I hartiglwid uit fat ik iitrt je oom vrieiHl I actutp Mt geHloten aebrenf Ik je al Al I liin lip itu punt ija wij h l nietienM I ik w Hi dal hij mpvrottw attr lÉoogwjIiat I maar nfn hem fr gdig nlnbl voor word IggtMii raast hij over haar vrouwelijke I 7wakb ld ovfrgi vo ligbtid en derg bjki I zo xfHt ik inij vaak tlaarom Iiooh h b gt I maakt I UtKrend M jjn lllettV viior d l I InkwiJI 7n rfl hij met ten knaap d K t i b t landgoed m in dMrbij h in Itijua iH g b i rgbr dan zijn ttgen moeder Poe i wii onlaikgH tnH door litl hoMt b nao lelt 1 bn ojU kkie find uit hel iieMl nuMt gtvalbn ipi i i l nd nam bij lul baltJootb tnHwlji Pil om lul m ijn hamUu tt vtrwanm H l iiaroji ktik ol er ook un newt it i 4 1 nabijtitid WHI maai er whm r gf n t I iiQlttikki II 101 n aam lui tb lf lui d r 1 I lj uit dt liondtn Ibl Int valbn tnlrAp l bil ik o t Vdolf wtrd bbtk m Ugon 4 Nnikken I lu wried rup tiM ibnltall rOH lot l ew waw ook hb ek gtwordenf I it barmhartighind bt b ik h t dn rt 4 gfwJootl oni litm etn langz amen js ker ij tootl Ie bietpenn Ib knaap irod ti Ej lil 7ijii oogen It drogtfii im 4e liaroif 71 uil 101 mij lui htefl maar tn fo tj bij it K gOMil Hii mag niet 7 00 we bnrlig blijvm hij moi t gdiard wonkeif Ikn al bij andi trt door tb wereld kolutni f ik niit gehard wam hij iiati i b vuixt iiKt oiwengeklomih lippen ti k tk ttrak voor i h ml Voor de eer oil mnal kwam lom bij inij At gedaiht u lat bi uudi In Ki h tt geke rdf iiiiin etn virdriil iiuM i hi bbni gehad dai un bvm stnhimterd I vraagt iiirl wie ik koo al oniftaj I t faimlie Van i o tm van lletivelhidi I kotiit aU naaMe Imren het vaaki ne bij OHM I e tamilit h 44iaat mt tut eebipaar II vnlwa ten dodii r eji een oonti Kin Vtolf bellijtï Mijnhnr a i Oo iit lit tn goedharttgi man Ut whter F lec U prRHt van ztjn nbiiwe planm Mt ttkaae verdringt Zijn ecbigtifioote ia e u on In de Vogezen werd bg Fontenellej ten TH van Saint Dié m den nacht mVlLtETOX £ 0V9ttê8tr0 32 3ir l V t I Ik Hla fn K iê ia l6e AwÈo dooH dtaafl wWk N tcj wijH i 1 hcftr dfxf lil dt bani naia tp nif ook M MmMif e dtii i d mur l M wordt u twaar voor 7tuliïp afwerend Hu lachte gedwongen ƒ Wat een laiiu kan di kgen tial ajilt toch zeiker ook w + UaiMwm I HIJ zUh elven nlaakle MiSj de opmt r V iig dat die VfTvlL kt Rö iild rdoo r Mkkehjk waar W MlKu Jiaar ieé gniwwrdlR id kon h flchblfl i hU l ten voor al ziln inspanitlSf Nil werdt Lena vri DÖ liikeTWilt u wericelijk koo goed zijii alMnaar Kikmrode é brengen Dal iiifwerki lijk sceer aanKtmanni dan kan itf Uil weg naftr het kawte I iniHla ii om di i l aro een twodschap an mevrouw aé f n voordat te verblufte volontair no tt fl kon antwoorden wah zi ri ed we Htj nMM t aHiter blijven en at tiaar Hpnl ten naar likttircxle brengen In ib erf Bt6 plaelH wRi ii t at erg geiioeg hUü d rdooa stoH n exe te moeten drageol n dan moert bij ook nog tang dun u f I Htbuwtlijkin we zoo vwlitig dat bij ekir nul dooi weekk obn a iikoiii a 7UII Hij had Kt lf8 gttn band vri gt lia l ilot atHiitbtid UU iag er 7ek r uit airtttil dtiiLfthnan ondt r dcti tawt van ijti ba tga e in b IxfMikte ot nlalr Kteimd I en auflhtte I dat 1 dii ter wijl ïlij Zij ii4 een i rnmiut lBchi kat 1 nioni I p I kt hij voor vit heen ntaar dit ka I bad toch een diepen Indruk l ij hem at b I Itrgt laten I lina 7at in hn r kUin maar iteliaag 1 lijk kanitrije waarvan dt venwltrn uil 7it ht gavin èp park en tuin en Atlinif h briH waH girlcht aan juffrouw Van HitnW et Snej vloog de pen ovi r het j papier 1 itvoetlg had ze over likinrori gewohrevtm en ItL den brief nog etn o i r Je kun je nid voorsttllen lieve I iii ma heettt htt wat voor een t It I ka rakltr int vgj uw an iiei iiiprtïte Ie Iwwondcren valt hnar goed hl ld haar fichoonht ld baar onzt il iubiig beid of e moed naarniee ij baiii lijibn tt tl dragtn ik weet Int nul I Oiti tHfi klein voorbei ld van haar I etiej ka ak r ie toonen v il ik je bi I volgende vertellt In htt dorp woont letn onde vrouw transen du vrmger I klmbrjuffronw bij Vdtotf k gew kI tbt i saetit t Ug lttikl iHu Hpook em on I bmiklMar we en Hij haar f lit on ooii m Iwoninl worfh rij d mr haar kuubnii rKteobi bliDhbld Iirlijk geytR rv m dtrt me dal mets Toch vraagt mt vrouw