Goudsche Courant, donderdag 3 juni 1915

54e Jaargang iCTBFyr KERKNIEUWS om aas trouwen e wkh tot h t pr I tB efaeB hH godadJewatonA rw a oa bel l Üie ketjtze d giodaza tora sij rea Zij hm omdat nj met i zijo Hewf t Zij roeka er vkek mttr bura Zwtkundig bi dw aeer begrtjpt tt zu warra er op boa aebttieiHle jaar nog aiet aaa loe ea nu i bK ai g wecHt eb ter ben Itft wat aog v r Im otooat Uggea t rrtatendiHa m ge n iief kiDderaptwlgoed aoade twijf 4 mimn ea liefde koBWti wrat nu ib faun geztchukrutg m nieuwra en rerbijHterdra onn en daardoor wordt m mermoHi lidmaat wordaa dn Owe e prf4ef angi aao net e a paraJM te treUua luMw HNi de g eM en iioofdaaakquaeaü tl deze hem ip ietde vraag Itrwijtinen gindH uueot dl aetuwnjangt aao et n meer tteafiai liHt deai lo oiaeUo Iüodra nf4t bij OU de vraag d he4 wel juwi gecKtt u zatitv joage neaiMiben reed voor eea kerkelijke kcoze t roo teil tvietlen Hebullt er mi fout Ifi hei aauwe veHjaod dat g legd wordt onbewust of opseitelijk loMiMdMm bet godadieBfUonderwijN ra de aaaaeau f Het kankkier vaa oom godadleoatonderw ijk b IB den loop der jaren zeer veranderd wal f mg aM4 w veetaJ op aevndai l oriE iiaa te fl uiM i trfti tM clt Brofdi r M e 11 a p l inwUs 4 a WoMDtdag Im tp Aamierékm Blgf nM n V Tfeadcrlnc K 4toud ni vaa tk iMmM rantHolH HrowicrMCktp Ite XoorziO r I r J Ltni Kim prtidlkanf ti I Mv op iwl de v fad rlotf mM f v reen aaraaii wi öiit H t b wH oiMfa r s é r MjxoMkfre ow flatwUKliNhti dat wij hU r liijnm zijn i e owlog had OOM onmocolijk kuBo v makm oiuu ffUwUfimé vi rg d YlDf Im houihn lHMikf n wij Ood dMB ilat gOMlf Iftfid tot bt rt voor Ad cniw Ini van dtwnn kn ff gRWpaMtl M f J Aenkim rtMH Milirik t Tit C aan df AuitHmuihdaB 4i d4i a i itT HiM iigf n da en vm pub iim ijit f i lierofriiic io n werkelijkheid wrfé wat wij ha U m gclioo i nooit niwr te iull ni ix lMtm IUh im df i roo vraan c wij totn kalm n vaathf adt n zijn k van tmwf Hro k rwjhap hi baar p mt ia tPn van vooripMiK rii m Knuctviftr dnn t n tMHiaritMii InvtOüi i uitc eaib Jr Mm WHlll ldn op d OAMtHiloiCf iNU im H ni r liytMHlf vm rMlio Fatraa dtf draig k if hjMan ra wind en golv zwf Kin voo Hnti Zijn wiJ tn Am Aiff dw pai if4 waanÜiTft volc r van oozra UtmtiT gewwiit y Of hoMim wIJ vt rtwijHd aan all aan all uH aan onzan lod tcM f lirw oorUlK In onn nlrt K tiraeJit door de wt i4 piir van mkHr p rMHH n hij iH K komen omdat n ohh migc icoi t it volkf r nn hun iandw ÜMlen ttt ittld Af zucht om xit ttzIJn voor rt wrHd Ikvpr daa voor lod WIJ hM fn nu fri Kl4 tmH ftf irlk k tijkc klaarhfld waarto die gofM Mdt tot tiitlmldnf van den nrm n nen Hi door ém andtr ti tot hnt Nti i ni van tac ribp aiiff n OV m hoi Tf van aanlMn w hall n hovim hwn Iiwh In na l d vraaf hflitwm wij di IpMrt at mm oab4 IIi tf n rim iKjoiHoitlgo nnknai e vcridoMifle zoodanig g ualtn wH r t y H hl im wtj al dat onze xMaait oin ht n uit onn hart iiU onzt ti krlnf tilt onzf w rA d tr tianncn ti otii h in tf vcrvannwi door t andt ri n en bctiTi i loor d ffH fil van f hrln titM di n K Mt van lod f haar niwl o i vaak bet kleed voor aad wegKe orpeB w at nog niet pa i taar watt voor het jon e lerm Daib konw ilaac rfiatiiiBi u oe ijkbedra ea k rke4ijk vraagMukken bij Men be dt de kwize gedaan vtKtriopo nog rwht kon wt ra waarrat bet ging l e Kerk ra brt godadfenstlg Ievra orden door onze wijze van aanaeming gp at baad ai outkcnd ctpreker niet dp acbooobei 1 ra ie toezie v an de aanoratJngVe ti v igu gBpleehtigbe bl Wat dat wef HprHcer is van oordiyl dat bet godirileMi ODderwijfi gehd t loMgemaakt owet wordra u de toetreding tot de lark Op zekerra teeftijd wordt bet oadm eimfagd oaar era beftaald leerpluB D pleelitigbedm die tbana plaats vmdca binm nHk M ten overstaan van bet bestuur ra de i oprabaro godndien tloef niag kunnen liehoudra bitjvra maar de jad lewlingm der Gemeeote die aira daar toeMpreekl wordra nog geen ledra iet gMa nt Dat kunnen ze e tPt ala ie iiiinsU nH 21 jaar zijn gewoidcn en daa door op ravoiidige wijze in den kring van he be tuur der Gemeente hun hand l ekming to zettra onder bet beginaH der Brortbrwshap Er zijn n urHfr b üwarra t over ze zullen later gee i lid worden Spreker gHooft van wal Itoor een zaak te verhoogen zal nien haar niet fuhadra Mbmcfaira ook zegt men ouder ziiltra hun kindetm n m nd Y naar de eat obeHatle zraden du n wanneer zij niet weira da4 het op aannemra afgtfl I Dea m dprg iijke zwarra brragt mprekor re da zdlf in bet miikb n ra hij beantwoordt ie doob laat iaarna het woord aan de vergadM ng 1 ra b vradige gedat enwlaaellng volgde ding tot hel ambt vao predikant aan het zooal tt in de eii tijd ra onder onage brulkeJtjk ur een lenfUjd vao IH 19 jaar gi ieenlijk op liet einde van achoolen godMbeiutUMufcTwiji ra waarlHj zich UH vprMcbijnMcl voordoel dal een goed de4 l b r Jonge leden boonra op dit lutmaatMcïMp ge n prij te atellra Het rhiiIm iriaai 1 iL wr enM al hoofd rotter orM rneming met iq bet b 7it zijn van een arlieiiMijMl ra D gbfter A v H ie Zevrabuizen 2 maal I l fiulw 2 niaal 1 d wegen uU hoofd te liezwaar geldt de gemeente wier krai bt genehaail wordt hoor era alappe hterbowdtt Maar een ander lM zwaar w ve H cruHtigfT en wordt door dra spreker iiilvoerig iiileragezet ra luet lal van oorbetttden verhelderd hi4 raakt Im t KodmMenMtig levra der jonge ledt u zelf Sa h t ariittiende Jaar na hrt ertilrijk i van de Hcbooflijdra gaat bet leven voor jonge mrawhra pan eigenlijk open open op een gfimA andern wijze dan tol JuMverro voor hra bet gevWl waa Het wen wordt voor h ander hmi blik op bet ievra ra bnn leven ierinntnfc ► wwgt zifb langs amiere lijnen I r koiiira ni iuwf wegra In wat ziet iiira nu vaak gflH ireci ten opzlcbtf van de t hriw Uo I iiii t i vAti JarOMtati iH titNii da Uuuwli iiiH t i mogelijk te er r tiU b l I loMtm i StoonM Nirtea te aauMi gn raapt ug het ieg vao Madteftaeo m aa lo RonibT MiWH Ke vijaiuMUke vrt Hatm hit l i uiwniuu groot Hrt allaft xH v an dl liipTgrot p tiotmt r mhrtjH viot ywi uit HÜrij De Oorlog Het ItJÜlaansche Front Ik o rt t Ci n r IJ W t 11 e conmmniqtt rao ï Jiiii It ziupti bm doi iloo e btwohietiug van onzi j 0 iÜM voort Op vwraoliilk ndf puDUn van ëm Tyroler eu KariallilHelw frtfiH waar vijuiikli e aitU elingeo m Jm I vuiirkvkB inen luohtim ze o a hei Itaiiaanwlw iiUa terieï in t op het plaUau san Igaria vi rac ïHdHic cwjipagnlt n i MiiHrlna ea w o H ier palroiiil von A door irt ill TraiKfwa o ervaiitm cavalelif BtTflagliafdeelingen Een particulier telegram uit Rome meldt VerraBsingen zonder weerga doen ïioh hier voor Mannen 1882 1883 en 1884 geboren protesteeren heftig dat iq nog niet onder de wapenen stjn gmoepen Zij verklaren bet voor onrechtvaardig daar zij het Und 3 Jaar dienden toen er geen gevaar was en Eg staan er op om thans naar het front te mogen gaan De rureering heeft echter op het oo en14 k geen soldaten meer noodtg Zy IntMg reeds aanvraag van 300 000 vrywilligera Daarom deelde zij mede hoo zeer ook de attbarsimg van vaderlandsliefde waardeerend tot nader ord geen manschappen meer te kannen aannemen Git Lnsano wordt geseind dat naar oit Ordim wordt medegedeeld de Repabliek San Marino van plan ia den oproep van Salandra en Sonnino te volgen en aan Daiteobland i Oosten rijkHongar e den oorlog te verklaren De Paos heeft den Belgische lm tenantgeneraal de Witte en Bijne adjadant Qraaf de Renesse ontvangen Graaf Delia Torr voorzitter van de Katholieke VolksvereeQigmg van Italië heeft zich ala vrgwiUigerby het leger aangemeld Aan het Wctteiyk Front Het V ranaolip comuunU u van g itTRilddaK lukU l e ngt lwchcn namra mot d bajonet hei kaatM Hoog bij Z mw H e I de ten Noordwii van Atreoht gaat W artiU U worM linK nacht o dag lïow K i c t imgfl inlan tHrM gfVtvht n ha klpo le Oosten an NolfB DaiW l rctto plaaiH waw de po itiwH van iC tm ö r btsWe partijni p Wl igA wor kea Tm iluld OoaWo van NodvUIp Kt A aa t dMltv do I iiltAehtn ft n t i Diuiiival in M Ijkhynruh I t litanitcbivi joegen Utm Am bet Zuldclllk Front In rn oni tie 1 lanbtnellen i o l jigiHurbe adïiilrameil deelt ni li dat Mn vsn de MHinehe ondwte r dti in dl Z v sn Mamwra op re ri n ll Rrom iHitIrtHv tranaport bip glfrt Tewnorfcen in de I atHWa baat beffl gHorpodeprd Hsdan ovstImcI tot on di p lircwfheid nn e n lii ft larig lekte onn lieve nenige Dochter Mzrgsretha Wilhelmina io dan ouderdom viin 27 jaar H KLKIJWEO H J KLKIJWKO18 Vak Saütui OOÜDA 2 Jnm 1915 Yfrtotke va rotnubeUag vtrichooni fe U rnn Qtn iumnr Wit te BiosG oep VRUDAO en volgende dagen Elite Programma In ttal De tinrnale fttalla iiH ldl naar dt Dtiluwiie bladt n int btbvlen dat d Rn tcwiug iu dwreet d r llomeliwMihe f puhlU vao ifT Maan t 4 In w fklog imiil MHIcn wnarliii hrt raUaeo V t ata itelef van den OoatiwrUb eb llimgaar rh ttH lta ade ir liij Im Valloaan lo rtaata t ji nt oiii v klaard b De RonK lnarlK Apr itU i i Vwrwolglnf liMft een motte uitgMvaardtid waarbij d MfiMwb wonH ultgi aproketv dal brt Pala xo VeTu ia m HH l slaxiso affaralll A vao ibm DuiiaHtHn amlwMitadhvir t o dlg liatiaanwb Htaatabi fit a m wor tUn dal di overlili pMen van dra l nnpH vnn 4 j iler iJfi Langer ontlw DuitMben grond aullf rualim iqi dal iteherMieilififc van dr Villa I OfOCla van Hm Muren hij li ï alaasie Vene la wHke bMjr l iin 4 n8ar t xoo lang teverg i4i wa KeJ IMtt nW f langer iiitge iteld on wor dan In Oottenryk Ilirlthtiii ml e iien niehh n kt lijdeni Af bnrq MrIiappU van di Kiiwm i In de Hl KroaTw di volgendti b kraikHa king Werd afgekondigd Di tap H 0 mna diBnt In Kroxno diiili bhrbij ionb dat de JoodHrbe tHryolktog in n door het Rii l olie b gcr Imw gebied v ra lw K rdl tlJk wordl verklaard voor e k door Oo tenrijker ol Prutaon HAti bier wownde btirgwx liegaiw wan fmnmÊmmmÊmmmmsmitmmmmmÊHÊmÊmm Mi vrwiw glliiilaohip Je ttfnit e groot kiral Jutlrouw l e n iR inaw n H ï kinrt melwn Zij vatle het hoofd van liaar leugittge verplefgMtfY In Iteldtt baodfn en drukia cpii kuM op de roo b lipptu l mtje klinkt zoo otidurweuN i maar Ik ntag het toch wd rtfggttt nk4 vaar7 ItM lx loHi dwaaM dal de iiMiten d r inenHchen evfnalW dtkwijta ik bkMtDan aan b tflqde ondwworiH i sjjn Zij gre p In den adia van bloiwnm op haar He4iDot en idi llc da N Iialaamljm e i goadNblWfn Ui houd xoovaal van dn kln l 4 en d r natimr In andn e tuinen vindt uwn w niet mevr Ze xl uit ib modp Waarom T Zijn w minder n ooi dan dp nn tuTowrw hte chf a dbfliiiiTOH dahlia Hl andfTp Ach ali mM oiKbr w dl koort he bmlmd tdanAw lwa xer voor dat dft gofslo twia van dm inorrtdb wonVj bt fnvlonl door du inodr Ha Mfirfki alwlawidl ZIJ zncbtlr en vor olgtbf toi n lloo ondm mijn wmrA fUw t bHarhHtjkM vindt mm hi Awasc tr m nll ben Bij diwe laatiiK woordt glïralftebta stj hM wBa orhl r 0H1 droov tg hH jf I nprf kt ata wu u al ond Itava nifvroijw im w U ttog 00 Jong Jo g Mevr iw k pmirtig vopr cleb W A v rvel0l All Hoofdnnmmer 30 DeVerloren = Zoon = Interesunt realiatiaoh drama in 4 deelen ORKËSTNUMMERS dese week Les Clochef de Comeville Fantaiie R Plamqitti Lee Explorateun Manch van WiLUAM Saiabkht Mein Tranm Walier van E Waldtbofbl Voor verdere nummert raadplege men het programma Bloaooo i S ieii i Gou da Voo ruit VRUDAO en volfcnde dagen Prsrht Programma met de hoofdfilm 90 Vooe Export ZendiPflen Certificaten ran Oorsprong af te geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Qonda benoodigd voor de veraending van goederen naar het Buitenland lijn verkrijgbaar ad 40 cents pep stuk laehMiei m mtm tj ter Dmkkerij van A BRINKMAN ZOON Markt 31 OoMla De Spion Boeiend drama in 3 doelen VRUOEZELLENLEVEN omedie v d Mordiik hbriek HET COLLIER Drama in l aote ZOMER IN NOORWEGEN Natunropname MOEUUK TE TREFFEN Hoogit komieoh 30 m T haroe t vroeg dnft vbtwoimIw 1 Ik ilnft all pn alt inpvroiiw Van Xxwv me dat vraagt Nn ik dacht ho4 omdat uw gezang ww n diepen iH mk op h ii mankte HoVrtidUm arhijfi ti hm Ie hf jtum d B ootltfandNi Mta wrld tachm VMÊX bet wilde hMr Bk4 gelukken toni xij A oog n iongn damR booiHWrdlg op i gericht Uf U aelierlst lafïronir Van Ooyen SgbftrtaT Het i dikwifift trnat gfwor afci t m iNijaard nian op ii ion lf i verÜpM werd Kn ik vind dat de Hï mijn nnaak zmi hrt niH fjn ge Ti tdwhlp partij tt voor m arm njp n diHikare Moa beMcte X eftttt gelaat Maar Jaffroaw Vm Ooj eti dr oiide b PT fa No f in bI bMtf jaren v fi Kowi haar tori o it hiricili glinrfac4 jr In lU I Nog in d vijftig Zijn vnjg M l vtfvnt hMpft hom v or èn tijd oitd g naafat n huarHijk zal hfm rtter Tjong Te mwooi tijn w vH liwUjM dif Joiar iw raanara op rijp i Ot S3 n £ Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsche Courant t Ml tmetMê g Deu idTtrtriüei kwlei ileehti kIJ TMraUbtiltliig 1 6 regelt OM voor eik r gal meer 6 oenta OpKaat nitatoitond aan liatBnrMn 1 Juni Nieuwe Sohauwburg T uur Pu HasiHwptHers Totok eo I Zoadag 6 Juai 8o Una OmiMeni B iiur ConciTl door het MmlakkorP van bet korp Kon 8cherp o e Hreet Jao Doi7 iboom 7 Juni 3 OUT Btii aa Boow Wo meoaorf BelMfé nrwKkm w fen M tDüf mededeeUng Ie vergaderinfee den eaa om deeo aa la te V FirmaC SMITS Sdioenlxa del Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET AITRES VOOB IEDEREEN oatvMlJii van renUuUikke Abonneert U op oit Blad EMbtr Dr A Brinkman ft Zn Oond dikanbt wiltra bfiiwanra df rllde re fa tra ab aM d Jo e aawira toe te kenora aa Itfvwde gedactaeowteiM liag verMorpra zij t met iwo xmn gt naffp memd Tb M f taarop i het lantitaut ia bet b ra geraepen dat vrouwen die aan bH sraiinarim der Hroedemobap willtv mu deerm ziaè daar kuanra Hekwamra tm bet ÊÊé vtm gedtMt ileerare i Than i er M fwaetal vooTMiHIra d c aak rak ode la ée ê0rM pbwta e n vooratH vaa de Hoet itN aoHMBMü e M Htrekkinff heb oid ora dm KodradU nMilcerarfMira ook he redit van predUui toe te keiMen In 4f WMndtt ptaaifi voorMel van de gemei tile f n UmÊg dal terugkomt o het oude oorH i ÏTDBiB en lot volledMpe gi t Mriling nn de Ntudeerrade vrouw wet de manaeli e Ktiidenira De k heide oor f llra kwaotra tegHijk bi iMapre king Sa d tia rerklaarden WJ hoofdelijke utiaitHig ztrti 62 k dra der vergadering vóór n M t gen het voorBtel l im Haag ixoedat in Im aangraovien eg dn opli i Olm miU a d raaCtfv laak voor hH tiaa g Wdm m voor 4e iorkomH ImMc te wrrkm voor vradf door raetit dmo tiöO r BOK oor vtedf door lieldr tot O I ra tot de wraaehm T idoitf nog i H over de viTMoring aa dra vr A op h rd Tll grliM dt onn ga id laadbedMKt In d ltrrvvrmii f K rk zal d n o B tinilM wordra of d woordra in giRwt ra in hoofdzaak op df atk IfwiEHoA plauarn al of iMrt zulIra wonWi ffmchrwfi WiJ achira kei ra i root obIm4 al zulk gefaearra zou waoi tn 4 Kirk di bM groothUf drW van oom volk oAi at nio t bli m da fuldMD viijhtttd dl voor dra g amém MoH v a Im godadi natl ifvm wmuitiaior ia Mradnariiifu der liniKMiMtnuUw he Bronder Mchap voorlaan voor vrouwen in opra ie ileid Aan de SoCMteit e miBimiio werd Ut K rltand bi rBed ot txh agra nadier h l Ige te4 n Itvglenirat met tietrt Lkiog op hel graomra beaiuit i herzien ra evratueetö wijzi iagra wn volgend jaar voor te M lle Ia de ergadertag vao Woenwlac vmiligde lie hoogt wr aa r f roraewegra de aandacht op de Vrijzinnig hriiiteti e Stiidrarraver ienigt g zooaU dl bentabn If Leiikn UtrtwU ra rotHngra lie bc dwding dl4 r VereaUgingen in otu den ïrtudenten van rijzlnnigra buir oor d oiidi tkTheidHu larnlli it n een geiwtverwant milieu 1 bledra waar zij era punt van aanraking kunnra vinden ra gele firabeld mif de voor beo iiwxHIijke levraa uaet tiett te Irraprekra Zulk e i kring kan onw hatl are dienttra Viewijzen aan dnxo iongt iMnnM die Htrak predikant geiH wtK r aiH 0 a docent of ieta Ier worden Iir H i ort predikant te Utrecht i kb i rvulKtim ht t ond rwiTji in r K lfd wordt n AaB hl JawYvnriag van de cMral aïf tot dn aakm dm brocderaekap ovrr mt4 i b l vojgcndr OBtleefid V m nmt dan gmvooft wiiMMtlBg van prMÜkaBira had ptaata Alkmaar Ma vacant t word4 u thiéf t riitff i era vacatur i nfrtr adaft avKiato i Nkatwkoop In aanoii rkin e giuwaiB hH rtr 4kHiJk kW gi a gMBnraiau d r hrowfcrwthap Itflfft zirh dit jMr WO uIm oolM4aii nj kf 0 M uivlnK yu voorgactgi r VDOrf citaa WaoBM gbi vtn Orontofim naar l n Haaf Hooykaa van Vlaai Bgra oaar RottfrdacB tf Ragt zaJ van Alksiaar naar Oronitigra gaao Blokker gmg van liude W tt ri i aaar V laarfHasen Srhlni van d r lM 4i vao Üoakoop naar lUi HollandHcho fnn t t m f Hterahurtl lEofwtlngh van Kooabtirf oaar ttoakoop m waflMWYdaui waar U to zijn amht iiMMlMgd kwam de proponent Ma k zlf IM t ftz ii otg van era ra ander WM dat de graieratra dti na I Juli ntl4 vtiMnt warra gt worden bet reohl lerkregra oni w iicrorpra hulira de broe rMT hap hiH vMl Im r enwH geen geliniik gi iHaakl oodac d lM ro i ra Ninn m di hrocderwcliap zijn geiN hied Wi lk rji hii tabeliarlwh overzie4ii hli i tat 21 gHineentra In iuoMH zijn vooruitleeKaan fn Ö a 4it rult ecaaii Hrt geheflk aantal Icidra diT broedunwibap beéraagi llianM 1741 ingra I7tl19 verladen jaar ra venBe rdM ii alzoo van 1 lodra ïn de nainid ag vergaderiu f werd tieHandf4d di vraa naar éf pontiie der in itt oIokIc tudeerra li vrouwen V oor M n jan tl i ti voor tH van ttroniiimn iÉ d Trearfceaautiea m I ELLES GEBROKEN THEE O EXTI IQ OOI IDBE331 IG T sceuxoaaa wTlft AfiXX jf m aphinaal grebroken is het l okende water er meer Ndrinift w if fffktv lieter aftrekt en er duti ni t8 van verloren graat rif PAKJWi VAir lH m 4 m a emt per ohm DE ZÏÏID EOLLAin SCE £ Maatschappij van Verzekering op bet Leven HEERENORACHT 12 OEN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 CommiwaritMn Mr U U SCHIU r o LOEFF Pree Dr A £ TEN OEVER lt A S lUEDEUA A U v EUBDEM Dr P B J BERE10 Mr J W DE KANTER Secr D irecte ur Mr J W KONING P De Maateohappg almt alle toorten Levenevenckering tegen lage premKn Vr JRenge voorwaarden Voor inlichtingen wende men irb tot de Ileeren mommmmmmrMtm mtm m u kMateMa en X m Zijraaaa mtuumvmt u POTTËLBEKG Het beste Tafelwater Zuiver enpatuurmk Bronwater rr 0g waeV0 trmtU verluilgèmmr Qbu Agent voor Boltond OATALOrH te TUborg Vert Kenwoordiger voor OOUDA en Onutrekea M M BKLOlTJXJr Agent Amitel Brouwerü Kaiientraat TeL 83 No 14 £k ada Vrydag 4 Juni 1015 eoMGHE mum Versohijut dagelijks i t ti behalve Zon 4i Feeet lageiu J f PHIiS OER ADV ÊRTE1 TIÉN Van 1 5 gvwone regels met bewB iimmer f 4 Elkf regel meer 0 10 By line achtereenvolgende plaatsingen worden deie teaen twee berekend Oiin laanbicdingen per plaatsing vim 1 5 regel f 0 35 by voomile betaling elke regel meer 6 els Reckimes f O ifi ier regel iniiile letter en randen naar plaatdi uimle TrIjTS van HST ABONNfMEHT r 1 25 1 50 1 50 1 90 Per kwartaal Idem franco per jmsl Met Gellluslrwnl ZondaKsblad Wem franco per posl Abonnementei wordpn dageiyk aangenom an oi Buf Ma ki 31 bü onai Agenten den BoAKandel en le Post kantore n Telefoon Interc 82 Telefoon latere 82 Uitj0Ters A KMHMAiraZMN IIJJÜ ii l l llllll i W IP BBHWW WW P ti niK tfl inaaiklili opOM u r t U hManjfwokkrtid op t iin rk ni M tiP w fW ft Mei Tt 1 fimi n l rati h iïhifii inj h tiiolm vwi Manon t o dfl wiiktTfahrtrit tn Kouau ei IHW pp NTin t i a4 ii iiiaakleti waaronder 4 oHlrh rt n lyi J l DulUwhw lijktii iKfroi vm 1 lnitiie v loot aan gewonden dooiliiiw TnJwiein li 0 wa r an Ü t Ucht gv tn hRnti agno lM ro d w Ac l it irÏMr een naohtaanval hij Re iitW jmir wfn d dadiHi al r lajpMi Dp den zoom fan mA Bois Ie I rèlre fi a eii A Franaettwi lw bevigo l ult wmmmmmmÊmmÊBamammm Von LmsmgQO dringt voorwaarts lu de nchtmg van Zydacsow noordooat lijk van 8tryi en striy4 om hot terrein westelyk van Mïkolajow De buit van den slag by Stryi is tot GO liciwen 12175 man 14 kanonne en 8£ii MfliüMgAvenw g nE i oniear k cbf roeHniliAiiia an t Jnnl hiMt 1M t titiw i t trot pm l 4Wtorin h i a nachtR d laalMie lliiJ d Ptii iriHIingt n op hrt SoonWiJk front van Prawny m êrotL om W tiiir hf d iii orKW van hei Noordrn di wlad liWinwi uit liM WeAbm en hel ï uldisi dron oor tii ndt legvrkorjw lihineii 11 aldw bng m w tilWtcn kort na w nur het f auival iWt trftf m in d lakte ten NDonh ii iin + tr j wonll nm iieeoH oorlgtitei 7 i tig offifieren UJ 17 1 innti wpfd gfniuigi giiiOinen U trtnkk n gvHchiit n V Miadiimitt tffn wprdi n vnra erd Uit Brassel wordt gemeld aan het Hbld Mevr Carton de Wiart de echtgenoote van den Belgischen minister van justitie is door de gouvernemen tarechtbank te Brussel veroordeeld tot drie maanden en veertien dagen gevangenisstraf wegens het bij herhaling overbrengen van brieven buiten de Duitsohe iH 8t om en met ontduiking van de Dnitaohe censuur wegens de verspreiding van verboden gewhriften en verduistering en vernietifpng van een brief aan het Duitsche bestnur die bij vergissing in haar brievenbus was gestoken Zij erkende volledig het haar ten laste gelegde en is tot het ondergaan van de haar opgelegde straf als burgerlek gevangene naar de Kommandantur te Bwlgn overgebracht De IG jarige gravin Helene Jonghe d Ardey is door de gouvernement rechtbank alhier veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf wegens het feit dat zij op den boulevard een Doitsch offider grof had beleedigö De grootmoeder der gravin die aan de beleediging had medegedaan kreeg eveneens gevangenisstraf Biirgcm e t r M ï tK gczonrfheid to and van biirgorowali i MrK I naar van UHgtttct rfjdi wordt K iiHId In dï n laatrtcn lijd wfT wleobl g woi d ii I f tifer Max Mjdt aan liibcrtiitorte waardoor h4j iinda Jarwn WH r fii04Mt lii acht iKmten en oen Mrang r f Uiii volgen Itfedn g riilu tijil getedwi ha l dti h r Max gfJilaagd ov r M vood 1 dat Eijn wak gt tfl niet Vfrdragtw kon Zijn vricndui makon fieli dan ook n r lil 1 r Dng Tu l i vrw cn hw erK 4le in li m b H aanHtmulA niaalrcff wordc n gi nwncn in ovCM eiwU HluilQg wel In BeVCBelgische damee veroonlaeld Dp vaJ van fnme fi it Herlii wordt d d a Juni gviadnd jooairt Kwoonlijk wa l H herlHu ovw den val Vftn l rzfminral hier lar f lM kend nHr dii M giHTni wiiK h l lit gni iii waren W rrniteijdfn rcctUi vrwg in den inorgm i t vlaggt n der V erl ndwiiin AM Af mdN rhrokpn iiw atM v6dr hil val VMï l risnnval l liet lq to t elirij en dat lie vi igde xieh nlti soo liikl op nttaarA alx Indertljfl tnj d t doorhrpking van MaokenMen liU twfl pollUek oogplint wordl Ae vat an Prxeiiiv van litiyomU n heteekeni m ht ineii gelooft ii ib iwrovering van iallti baar invloed op de Halkan laten xal liehlK n an gHoofwaardigT zijtb wordt getuebt dat hel Kufwittehe b tiiiir vsn A wh rg de ptaatM remin ontvlnnbl heeft I lok IQ Weenen veroorïaakle de val v n l ryeniv grooir Jiiliel Irooti ver liroe k r ng l rtoogingeii hadt i n pMln voof Af dC io van h H minl terlf vftiv f oring en van dra t ult fcht n amhamodfur De lx kai Anz tg r aulH iJft Zoo even m hrt tjrrlrhl oiMvanfrti dal d t grooie idag in Mldden ialidR ook o erg Mlag irt naar ZuiiMialiHt IieHnkefvimigol van M g t bii op dn tm k IllKtn ka ml i than evenwwi In e u Innig g v echt gewikkeld 1 nXhg wo dt dtMrhftlve van den Wrioh H tot nolilj Vadwoma TTet hrandpnnl lx nng Hteevbi de migt lng van Mnhu row Het Dnitsphe comthnniqtiA van 3 Jnni meldt Om het door deEng lschen bezette sterk verschanste dorp Hoogp ongeveer 3 K M oostelijk van Yperen ontwikkelde zich oen gevecht dat een gunstig verloop voor ons noemt Wij zagen ons gedwongen den toren der Martini kerk te Yperen waarop de Vijand een artillerie waarnemingspost had gisteren te venfijderen In de streek noordelijk van Atrecht was op het front Sonchez Neuville en ten aaiden daarvan de strijd gisteren weet eer levendig De Franschen deden s middags en s nachts herhaaldeïyk krachtige aanvullen welke op enkele plaatsen tot verbitterde gevetïhten van man tegen man leidden Overal leden de Franschen zware Verliezen zonder eenig voordeel to behalen Om het bezit van de saikerfabriek te Soüchez wordt nog voortdnrend gestreden Het vaar van de Franache artillerie pU on Hto tand Aan het OofteHjk Pront Het Duitsche communiqutS van 3 Juni luidt De toestand is onveranderd op het oostelijk front Op het zuidooitel k frant werd de vesting Przemysl hedenmorgen In de vroegte genomen nadat nachts de nog atantl houdende werken aan den zuidkant bestormd en door ona genomen waren De buit is nog laiAt t overzien De tegenaanvallen der Ratsen U tm de aanvalsoolonnes van onze stellingen oostelijk van l arislaw mialakten volkomf n Het leger van generi l op do achter onze stelling gelegen plaatsen maakte gisteren onder de FranSche bewoners weer talr ke slachtoffers b v in Angres waar B mannen 15 vrouwen en 10 kinderen en te Mericoart waar 2 vronwen gedood of gewond werden In het Bois Ie Prfitre zqn de gevechten nog niet afgeloopen In de Vogezen wierpen onze vlie niers op de etappeplaats en het station van Remireniont en het vrjandelyk troepenkamp by Honeck bommen Kleinere plaatselijke gevechten ontstonden hedennacht in de omgeving van het Fecbtdal en Metzeral FEVËLLETOX sardlgt ineUJe terMotM indnik gtvnaakt I errtt nn viel liet hwi lo dat 1iIJ haar lot vrouw kon netwn hiJ de rijke won van d n vice admiraal Wel wa k ij arm n i te li K biiiüdioiidHier dal p le dechi li j elkaar nisar I enaV optniden dc Mi daK had liem getoond dat xij xich RWr goe 1 in geïelHeliap wU U gedragen Hij had ook plan opg l wn sig land givd te koop ii en daar boord tot h ook Ien Hiefatefwf blJ Dal tdeldft hem gern t Al b H Iiart hr jonge damfl n vrij WM 2011 xlj iw liBt Ja wggen zoodra t xag loi bij het ernsllg ni nde Hij gilitriacbU ovfr xijn laijf U i wttH tot de rijke voorDam ertgenaaui Ho 70U ïlj Hel gcKelwhap vertrok en JU niaak fl wn einde aan aijn ovenlenkinrf T vuftiknuk HoofDflTtm n m volgï ndpn n orgfln wan I na rtvd vroeg op Zij droog een grootcn ruiker hloenien toen süJj op mevrouw Van AnM jdi toetrad die op de Veranda all end van de hewlllkn ïomerinorgen ge noot bad eR vam hoorde zijn bridflre jongpow Wf P t vwwtwraani Ik breng 11 Woomen rl p Ijwia v trtp va bPt twra opkomend 7M M Mi m r0iiw wat moolp 1 Z fwbnddP d jonge vrouw al dcw hefflijkheld in haar Mctioot hei fpil d knappe de Sch pper di jongenuiti ditt t4 vornb Kona aan tafel had geleld v n iijolieMr an Ooyen Zrj Ix dankte IM Hdir HiH v ttwrmi en wtndilo if ti tot dL D hei r dt hulzen dio nicHte en tta iid zi oiidt rflom ni feaame d n te Roftft Hjfg Juist voorMi im t oï no grom h wti waarvan til rakV had tMwfwA dal dM he aankljkMi nirt waard waH Zwaar en rirrp an twtvallig hing kIj In 7ijn arm IM volontair ata r hei wi aijn Wikken gft hiv varg ijkemV aaar U ia witr 4iooni üjanke g aUUe in den wiegenden walH hUzondtT goed tot haar nrlkt kwam Naiiweiijkn W1W de dsoH ten n of vofontair atormdc op tiaar af Sog ttniten ad TO dhnkte T ena li J moes maar wn andf vn ff n Wle V vroftg de Jonge man Nu bij voorlieeld juffroww Van Moypo Ik vo ontaif draaida nKt tMn oogm e antwoord fl iacht d Maar iuffroiiw alH men d keoK bwft tuaachMi een radijsje ra een roo welke wKi mefl dan diinkt u kie en T Al een fljnproevw ïi er 1ip radi je WB J nA n dagvaar K antwoord lafhfiWt iload Kij op ora naar mcnwiw Van Vmwde p gaan lie 8c H p r nrgprd ich ovw haar W w brak hii Wi hrt boold over Ite vraaff waarom Una t ovpr h mso koel n lirtjk d waa Op Uw béd bei ren IMtiJd d voorkeur geven Ik v ij iongetf I n dMir d Jong rt chijnhaar zoo wHnig indTifk op Vmaken £ 9V9tt 9tr 6 ntc Htfck onder Wat T wa r lit Ook Ie volontair werd bJMc van rgprni Mrrroiiw Van yovon prak mi dim m ftn d iï an T a voortdiirnid tot IOp tauten mlnoorflgrti t OCTiraad wlim aan wn klHn taffltjp en miWen dapp T mee Ze kri git ook K Ml wi n dïtt oenraad nogal nniHWTig A fl wordtm l ii Tof n i laifM opgMtev en wt rd VfTklaardi lloHa Kn nii nio er gwlans wepdtii Ze had er genoeg van i lch mrt haar Moimnen Inmrman nog langer te rfrvdlim Mwrwiw Van Ooven irtoag dp achrik oin het hart I aar i gewi niimtP Voor Roi a Hoaa hfwpwrde t hKft dat t we ptaata voor waa fn K werden de tafel BnM opgeruimd M WToii w alo jaimni rpod df hand Ti 0p d if 4 fffeg k l nl kon to h nint gcdtttiM wordm f r en gwiwmwir werd verrmdit voor de plano plaMi n nen Jw tget n tdj rich geMi tiire maal llrt zpggCTi liaar hIj vFiHg voor Rosa s h praakiheid Hij giog ziiten en ftpoedlg fclonktfl de VFrlokkfflde tonen van wn rtecpc idc wslx Wiw Ik n verxOpfcHi f Voor jm mtmèm JfdlJIrHSdlg drii i c