Goudsche Courant, vrijdag 4 juni 1915

No ISTQS Telefoon latere 82 Eerste Blad De vwiw en ée eoriog Of het laMiwdenaal Vronvoiooiign M HOisea ti t Kleden in dm Hssg geils ward is gelilk te vervachlen vsade sOia der daar uit reracbllleade ook niet orlotvoereiuie landen asaimriunea vrouree em krsckUc protnt Hfen 4m buMira o eiken oorlogait taprekea Msv samaaal Is ook metMsandtT oadMl n ach llgd llgdop b t veraobll In bouding Aan denusa es de vrouw tegenover m oorlog ea de wenlag verkbndigd Mt oork 1 sühsns oerlogeli Mo geweldig envwwlbrikkelijk sla de tefeawoonkce nietsaadeo pIssU heMen wsliaeei de vrouwen meilNieggingaeliap souden M lie inde publieke suk en hot laadnbertuor Endeie uitspraken dringen er aU vsnselftoe de lioudii der vrouw In de n oorlog en te caover den oorlog In t algeDieee nader te bezien Het kan moelUjk wcr leD volgehouden dsl da vrouw legtaover deveo oorlog ook de FransolM e UuMache de En gelaebe vrouw slob geheel endere rerho idl dan de nani dat de vrouwen aloh daartegen lA TMgelneen heftiger en In eel grootere uiATderheM souden verzetim dan de iconen t ek van deSiuOwen In de oorlogvoereade landen sl o voor zoover Ih na te gsan de Bieeiite alerk patriottisch en bereid aM alleea maar hegeerig ooi div irlid l het ullerete te zien uitgetreden De geetitdrllt die zleh vaak biJ iii vrouwen nog eponuaer en dringender open haart dsa Ml do naaiveu en hsar opo lerlngagezlndheld spreken dal sis mei zooveel woorden uit LvMunin sis ds mannen villen zij vsa vrede hoorcstea vsn eea kraohtdadig verset tegen hot doorzetten vsa dea oorlog Is In geen enkei lud ook nsar Ma merkbaar list dus de vrouw zich tegen dezen oorlog krachtiger keert dan de mal dat wanneer het van haar atUa déie oorlog odk inkMelllJk iKHIIiidlgd zot worUen blijkt mt de Mten nW I I I I Do iMigd iB d tfjd van alle baopen v rwaobtiug ikiet élo van vervulling ftnaar faa r aard brengt mee niet aan te leurrteliiag te enken l errt bet latere V iewn brengt deo alrijd soofuig tot ett striMnMinoe bet matte hoofd buigt m tUib den vrede beeft verworven Naar M ben ik Bog aiet aaa h t eind van m lavenabaan wel echter aan iwva ring LcM was ootroerd Mtn oir naÉv Le a hanè Ift de hare n mk haar nuw sieh toe Spfaalt Bril raortaaft aa6 wM i Ï BM B noem nnj Kreda 1 Willen wij dia zulke traowe vrimMiuMii geworden s niet ais later met elkaar omgHuf lit beb geeii oudef meer geen xurtera af lover gee verwanten een enkele Mn neef van mi gian uitge tooderd Wij verkeeren Immerfl toeh vrijwel in drazelfden loeHtand Leentjet Ift lA l Dotea kwaoMB tnam In hartatoflKeli e Helde sloeg ze haar ar ttK n Of den hato der 0i e vrouw Ul Freda Ik heb Je zoo lief Daar kwam Adolf aaWrippe en zijn WoarfB wamt uiet afgeloo en Weet u amok wie daar i Mil ZomlsK I Juni hw hw leooegoo uur Miwrt lioor hrt Mnrtakkor VM Urt korp Kon SehfrpactiiitUT ürfet Jac Dorlr boorfÉA i Juni a uur Barsen BoSw e nlnglwMidit OadmtaadeeoiBaisrie Ar nwrnaerg BohiM vanoikea w4 ïwsr ni disl Ung tit vVrgiuierlngen concTfcüi TennskeHjlibPden eila om öw ilan In on sgfiwa W v rtDe deD Si cti Dr A Brnikman Zii Gooda Ad verten tien Hed ii ovarleod lot oom diepe droefheid sa een tangdnrige ziekte onze lieve eenige Dochter Margaretha Wilhelmina in den onderdom van 27 jaar H KLEIJWBO H J KLEIJWEO18 Vak Baitkü GOUDA 2 Jtm 191B VmoM van rouwbeklag tierMfuxmd te Utjven Oeen büfeiiwn ÜpbefHiig CgratMie By vonnis der Arrundinsement Reohtbanic t Oravonh i e dil Juni 1915 ia d curatcclC van da Iloogwf lgeboren Vrouwe E C J Baronewc DU TOUR xnb Bkrkhih Jakman echtgonciotu van den Hoog welgeboren Heer A L r aron Di Toon wonende te Voorburg uitgesproken by vonnis der Arrondisse maotaIUolvtliank te s UravunhsKe df 17 NoveiAW 1906 OPOEHEVCN s öravenhage H Jnm 1915 18 De procoreur der ventoekster J U VAN 8TIPIIIAAN LDÏSCItJS üalmes VJl do schoonmaak hebt TT mogelijk i een i tuk Kleed of Vlocnail over ihi U niet meer gebmikt Mag de bode van het BHOHHEmilJIS dat komen halen Zendt een boodschap aan Koiendaal 22 of per t l 17H liet Beatoor 1 W OOL 1 VAN DAHTZIQ B D CNJOOTKNIWRST W DB VEN Dienstaanbiedinken hebben in de l Göudsclie Courant lm 4ê tmte i 9 Deie idfertMiKt kostti ileckl kij iNraitkcltJiiig 1 8 regels f 0 95 voor elke regel aam e oent Opgaaf oiialnitend aan het Burean FirraaCSMTS Schoenhandel Sieivt egr 48 Gouda Opgericht 1679 HET ADRES VOOR EDEREEI Voor Export ZenJinien CertiRr4iten van Oorefrong af te geven do r de Kamer van Koophandel en Fabriekeff te Oouda j oodlgd voor de veraepding van goederen naar het B u i t e n I a n d y verkrygbaar ad 40 cents per stuk ter Dnikktfrü van A BRIlfKMAN ZOON M t 3i Oonda v AN BfOMMfsr I BE ZinD EOLLANDSCEE Maatschappij van Verzekering op het Leveu HEEBËNGRACHT 12 DEN HAAG Maatschappelijk KapiUal f 1 000 000 Commi a lM n Mr M M SCHIM v n LOEFF Pree Dr A E TEN OEVER Mr A 8 MIEDBMA A M r EMBDEM Pr P H J BERENDS Mr J W DE KANTER Sta D irecte ur Mr J W KONIMU MT De Maatschappij aloit alle soorten Leveoeverzckering tegen lage premiën Vrijgevige voorwaarden Voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren m wmmmmmTmm aMÏi t m i w i en Ma c tMrmmmm meiiunem u mm tjLoiiiii miike M arine Kennitgaving dat is DU nheid butaat tot het iangien aanet vrgwUlige verbintenis lig Hr Ms minimnm leeft njaar mazimnmleeftyd 25 laar minimnm leef tgd 20 jaar maximnmleeft W jaar minimum leeftyd 19 i maximnmleeft 25 jaar indien reeds aeer doende kunnende stoken mazimnmleettijd29jaar minimnmleeftgd lüjaar maximnmleeft 17 jaar den van atk briefiea van aanneming der 50 Liohtmatmioé mal kort dianst¥ i aiMl Matro s torpedomakep MatrooakolC Stoker 2 klasse LeeHing Stokei Nadere inlichtingen worden op aanvraag hi kaart is voldoende gratis verstrekt dodr den O Marine te WILLtafSOORD DfeN HELDER InDnui MÉnijiiiilii t H umnmmnn IM Onbctwittbur het beite en gAcdkoo Mle motorrtwicl Wearwell RIJwIelea lüi wl lüriljk H lui il prlji AGENT AUtt IIE GBOOT Kleiweg 79 GtlIJDA Prysoottranten gratis IMPORtèuRS OEBB SIEBOb Amsterdam DE NIEUWE PHILIPS JIALFWATT BOOGLAHPEN VERVANGEN LAMPEH 4 i i f Vraagt WOÜTERLOOD s V bhk f o ao 1 0 75 0 80 1 blik f 1 65 1 80 1 25 135 1 85 1 86 I blik f 0 60 0 66 0 45 0 45 0 65 blik Wik V Uik blik Kalfsgehakt f 2 56 Kalfsgehakt getniffeerd 3 10 Galantine de Veau 2 20 Galantine de Volaille 2 30 Ttte de Veau en Toriue 3 60 TCte de Veau Hollandair 3 60 WOUTERLOOD Leiden POTTËLBERG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater rVMr Mslt frmUê Mrkrtf u Geu Agent voor Holland CATAI oftlC te Tillrarg SW genwoordiger voor OOÜDA an Omstreken M M hELOlTJlC Jr Agent ABUtel Broawerg Keiserstnat Tel 83 No t48 aoada MeubeBkoopjesü Fraaie M e n b el e n als Tafels Stoelert Kasten Splegel8 Schilderljen complete Salon en Huiskamerameublementen Veeren en KapokBedstellen Buffetten UittrekUfels LeerstMien vanaf f 17 50 de zes TheetaMs Slaapkamermetibelen Brandkast Pianino Westminster Speelklok enz enz ALLES SPOTGOEDKOOP III Simonstpaat 44 bovenhuis by de Schiekade Rottordcm lej deWedsE Alter 269 Gedempte Grackt 269i DEN HAAG geeft de HOOGSTE W AAB E voor Gedragen Heeren ea DameBkleediag Koopt gehele of gedeelten van Inboiëdels Is ook naar buiten deitadsHilrais te ontbieden Brieven wordeiV vergoed Let Si V p op STAAMm ADBBS Ke j deWeil AIim Ged Gracht DEfi HAAG A a Ea TP A W STIJMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN tJzerware Keukeneerei Hijwielen en fltdcrrieden Landbouwgereedschappea van alvUKni en Werktuigen 14 Adverteert n 11 in dH ad 54e Jaargang Zaterdag 5 luni 1915 wmm wmm PRIjS der ADV eRTENTIËN Van I gewone regels met bewjjiinumnier f O It Elke regel meer O M B j drie aehlereenvolgande plaatsingen worden deie tecen twee beiêkead Dirn staaiibinlingen per plaatsing vau 1 5 rraeki f 0 Ï5 by betaling elke regel meer 6 eUn Keclames fO per regel Oroote letten en ramien naar plaatsruimte Verscliijnt dagelijks Ai behalve Zon cta Feeetdögen PRIJS VAN HET ABONlfEMENT Per kwartaal ft Idem franco per post 1 50 Het Gedliistreerd Zondagsblad I 50 Idon fnneo per post I ÏO ïïit geyeraT BBIBmi EH ZOOI Abonnementen worden dagelUks aangenomen aan ona Burean Maan SI by onie Agenten den Boekhandel en de Postkantoren TeI foon Intwc 82 meehelpen ikOtirt UH ze dït oo ijn ffaan zi ii ioel er op t oogenfilik nrinder to Maar ef B feit U iM d wamrner de oorlog en Hei U zeker waar di haar invloed op rie wi rnldK n op luH MtaaikiiiwHu le en der volkeren iniiwebien vei lal de oorlogen zou kuiuien voorkouien Maar dtl kan evengoed van den invloed vm den inan geaegd worden omdat ongetwijfeld d venaeerdcrlng v n d n volkMtnv öed op het dlplonijHit e l n deze goede uitwijking hebfacu zou De apeciale invloed der vrouw llj nii shier ingena andvra geldend t en wel door haar werktaambeld vrouw en moedt r Het aaUoual moet v randt rea dai tf ïeggen uit dat leven moeten de i4eaiénteB vaa iMMt m afgiiuMt en laloesie Mmnnm worden Ona naticHiaal iHywuirixiJct i oel zuiverder wordtin en dün iwbtu pea katU verliezen din ti K n aodi ren gtdte ia f n daarlw kan I I OH i liti wü niet eggiB dat zg daaroni uit het publieke lesee geveerd o 4 wttrdm 1 afgehouden van hel mee regeeT D Iatigen Door baar det lnanic zal zi ook aelf sterker vn setriiewaiiter wonkn en thta haar taak beter kuonen vervullen hu ook haar reobuiim k cbe invliM ui zeker ten goede werken Maar do vooratellieg aln sou baar memrecht m baar deeènoine aan b tAaatkuuUg leven een oorlot al de huidtge voerkoar be4 lH n ttjkt mij nbst we bou i r Il aiidi rr4 I hv athliT of le rou ïich Bket ov l lBTO en tn tbt one te n den oorWtg ml re kt Dit uMift nwn aan otiE nlijk wel MnnetMo Mur bH IxMTi volfrtmkt niet dkt de vrouw Kieh e i no or het TPraehiinael vva ém oorlog KchM Muim verboiifh dan di mMi Mm kan toch tagfm dat vermweg èf nw rdfTbcM di r lueoaritt waon er zij hoofd voor hoofd dwritaar zouden ra Rll worden ueh In a atractu tegen den oorlog sou virklareft I r zg pi raaar bn l weiiMSfn xeker die den oorlog wefwwhfllttE aohum Kr t v t on eIwyfeld inpfJere die bnu noodRak i i e Ti nu ewmaal ni 4 af tf wtindm kvaad ach Maar vprrflweg de irK erdi rhold in K tT van meening d hij t i niin wenHcbetijk alü iMMilHkoli c A dat hei mogeiijk eo i t wenscltelijk moet iijn hein voor gofld mt de gedachJm iH r dw ineiiAdibetd tf banooB Hi rln Maan dus waamcbi ijk oian on vrouw I gelijk Het iikmH ohter toeffeflpBVfAi wordqn dat er vrouwen IJn ook la d oorlog Waaneer we aMincntm dat de nKH to luenmobcn in lht orie t gen een oorlog Kijn en tooh ll j ftc4 fp val van een oorlog bIh dene glf4 tegrti diwi oorlog niet alleen niel eT ilfn luaar Iwtn m U ondanku vn l opofferingen willen doorzetten dbi in bK ttideJiik tat In ben gavoelt ii en gi dacbti n anwenig lijn die zich tttrker do i gelden dan hun vred lltwnd beid Die gt dBcblen t n gt voelen nu dio de nwHBcbwi zich niot lil d klaar Ikv wuMt zijn worMtelen in het nationaal teminct dat werkt aln bet laatlnct vmi tM behoud bij w Individu I e nwaaoben evi hun nationaal leven bedreigd en willen dit dn igiiuK gevaar afweren Hoe b t halve geeteid was op hvt plan van dm Miaisi Y aal ook niet bats over kap l iMTk gaaa Te terwae m valt dus dat bel at gevoolifen voonael van den MtailMer Ier Kriftie van d iwtgtM 4d zal werden f depoaerrd Juist ti r plaatse dus waarbsW de oppositie brt gaarne weasdtte geno den Ir zWn Het HaaiMw Hoaeli Uk ebermd gebtnven tegen de vandalUulsok hand K Brieven uit de Hofstad ULXX MWiialer My heeft eluMlJk het antwoord ingewiudou op bi i wetaoniwerp dat zoovet opzien htn ft gehaard to verUod met dl daarin vervattp plannen ten aanveii van het llaageche Bosch Men berinnert slab boe b 4 plan wan la deganHobe lengte van bet Boaoh een tireeden verkeerawcfi a B te leggen die het in twee MOidle Mtrooken BOu deeten Tegen dat mode vandyistlücbe plan kwam van alle zijden verzot Itel n erkwaardlge gi val ieed zich voor dat In d aldi cling n van de Twm di Kamer ge in di r leden slcb met liet voorgeati lde plan kou ver eenig m Met eenige MangMlvllIng werd tegetuoet gi sleu wat de Minister daarop had k auwoordm Het valt $ e egnjpen dat hij zijn plan zou wUzlgen en dat bij teveflK zou trachten er seit tonder ie veel kleerscheuren af Ie komen In iïwgelijke gevallen Is er i en uitstekend middel dat de Minister ook thans w met virtuoeltiJt toepast Men schuift de benllMMlng op de lange l aan 1 r ziju dolzend nMn liljaonderhiHien aan te voeren die IJ nadr r Inzien een nader overtwg en een nauwketirig onder zoek verebK b 4i en het is IteW gtwtakkelijk daanm de aandacht at te Mdfwt m voor het oogenldlk di zaak waarom bet gaat Ur zljdn te st l en De oppositie kan dan gaan zwijgnn aij lieeH liaar dw4 liereikt en zij kan riiMig afwaAbimt wal ruMttltaten zullen zijn vtai dat nader Merk dit Muwgiwtte onderzo4 k dat zoolang wleipeHde kan worden gehoudm als he4 dm Minister tn zijn kraan te Ht f duUMIJk ia bat nlH wat de Ml nlster nu wil waar du is ook nleinoodig Juist om die R lDd re dukh ljkhetil hetdt hij et n genohlkte gvlegenlteid oiu xifh voor de oppositie te dekken Met dn gemetst en oiet het aatshoscblielieer aal tiuderhandidd worden Nu dat laatste toehoort wat snelheid van handt len aangaat tot le eategorie van iko alakketi en kriHllJ n ai Al ge m enie die alles ts I at trouwHU breede wegen ook l geen vt nende ruimt kunn tite 4 ons J l Zondag Kvtn buiten Hoaoh juist soa bet gedeelte vaa t idsf4 en strMtweg tet bet bree i U zwom en auto In fe sloot Men de dat lb tftauffeur In de atito ej dutje dm tvk bet besturen aan non evergetaiea iMe niet a te best jfop de hoogte H tk ran het auto me èanM Althans la plaau van op den breedtsi weg kwam bM v 4iiki4 in de moddmrioot t reehi Aan lxdaogHl llng btj M ultl ten oflilirak het nlf4 Het verkeer wMÉ er zeer bHmmterd totdat ongeveor tagvW het eind VM de vWcherlJ er dliv genten van polUle aankwamen wMnhlt Itijzonder aotlet mag betren Het genieentelfeMuur van den Haagag dm lndt op hel oogenMtk nog al nH overlast van de lit won rs die uit btta huisen uMetf tr iik n oindat dpanlnverj liaad met den aaoleg van brtaAa ymkeer t v n in de binnMiated getloopt uilen worden I e hemAiO jAr Iwn de weinig prHIige hoodMib giwan a a vKen verd op weinig vrMHet a onflrtaM en b t bad maar weMg giw w l iM d ofd dames en heeren uit dnae niet IvrpaaM rbliiue wi baditen 9 den aram kerel lüm wtii m m I e aar eg van deae straal zal Mn der HinerlgMle gedeettmt van dn stad gedee lilijk doen vertlMrljaen Ri di eltelijk 00 dieht hij dun openbaren weg brengen lat Ie Iwtwoners wtH genoodaaaki zullm zijn hun heil In dn v u i te zoidten AtswIJ alleen maar meedeelen dal de toega Tm tot dit buurtje s avontki met soldatenwaeht m worden afgezet om de mlllkalren tl verhlndenw er heen te gaan lao U het wel overlwdlg nadfv tf vprtelletf van welke sMm nstelllng de geachte l ewoners rijn Het lx een der weinige g nle gevolgen van km huldigen erlsIs iomMand dat Ki en Of ineente meer poi d maken met het uitvoeren va veMtjhUlende groote werken e eerlang aiMiVde orde zouden kinnen Op die wljae wVdt bet werk aan den winkd geboud n m wordt ds taak vertlnhl van ben die trachten ds gevolgen van de werklooalield te hsnlrlj ien Imkr ofcgeliikje heeft nog wet e n gelukkigen kant wai l waarlijk wij had Wi n moed wet eens Opgegeven dat ooit dfl aanleg van deaen nieuwen rk THweg if4ff verder zou komen dan op papier linkerzijde van iijn tantaslevest alaof bij die hand op zijn hart wlUle leggen Juffrouw u zult alreeds vermoeden uat In Ulijn hart omgaat tk heb u Het Wonh Ulijn lief klein vrouwtje Tot I ena hem verwonderd amikflek herhaaW bij zijn aanaorfi II hebt e i dt pett Indruk op mij gemaakt Ik bied II hart en liand O stem to © liefste en wordt iU ntijne Ni riep licna kort Verlisand 4taan e hij haar aan doch toen xij zijn nntsteltenls liemerkte voegde zij er vriendelijk aan toe Wij pasaen zoo sleeht liij elkaar mijnheer de Hcheppef u rm ende de volonti r Ie begrijpen I Ie4de kent ge onderanheld van MJhd antwoordde hij val vuur en al ta ik op den maaisohappel ijken ladder i en weinig booger dan u ik wilde wei een zien wie het cou wagen mijn vrouw haar afkomst voor de votfen ic werpen I ena s oogén fonkeldni van toorn V Jiiegrtjpt mfj verkeerd antwoordde zIJ haai4lg Ik bf oelde dat ona karakters zoo Hledtt hij elkander paamnn want Ik hecht aan geestelijke overeenqtennnlivg meer dui aan xtanA Ik betreur iet zm duidelijk te moeten wordm maar daar brijn bedoeling niet scheen te begrijpen moflH Ik mij wel diildelllier uildrukken wi i H t h k wei Injna of M bart tb r JoiNf datne niet i w t vrij was Mevrouw Van Ameyde moest laebea 1 en andiTe redeti van Ixna s g drag Hobeen d n vtirwaandi n jonkman rntdmk t aar tJ i zadilzliuilge wiju gaf zij het u verstaan hoe U ia over h s dacht De HtheppCY seite groofe oogea Op Hij de zoon viMi e n viov aduilraal zou op deze Oob dutdeodir hubdtoudster een blauwtje loopen V ewomilijk omnugidijk mj gjlmlachie fijntjes ouslat biJ4 wam rtiden meende te kunnen vnnneoden iH lütko w4lda baar nau wgecette verpleegster niet missen Naiuurl jb zoo nioeat bet zijn Als hU baar zelf maar prak dan KOU bet antwoord wei anders luiden Teieurgt teld nam bij afacheid Ais hij haart nu treffen kon I l n zie bet n lot was hem gunstig Zij kwam juist den tuin Hij nam dm hood af en Juffroo wdA hij haaatlg sta mij toe ïk heb haaM I na kenk hcan verwonderd aan Wat wilde bijr Hij wist nu toch boo zo over hm dadit De ohepper leeiit m ii B kand dl FEViLLETOX moeite ongedwongen te st iijn ii hijdet alnot 4iiJ op zijn morgen wandelingdoor de vcJdi n en iMkden van Heuvelhelm in de huurt van Klkenrode wasgek oinen en het voor v IJft plicht hitiidtf vragen hoe haar de dag van gfn erni wOH lK koni n Ik hoef u haa t eiet t vrarn of a geen nadenlige gevolgen heeft oodn on den van bet partijtje van giatMen coo flink ziet u er uil Mevrouw Van Amfi de ladite fla iw flink in den xia rm den koappen de Schepper bod zij er 1 ott uttg zien Vrinigde en pleizler heldien altijd een got e uitwerking op mij nvi rkte zij op Dat is oen eigeoaardtgheld van mijn toestand Alleen droevige gelieurteotMKtn hHl lM n fvn sehad 4iiken invloed J e volontair maoil mtügf vlMcndbopiDurkingtti zooals van hloi mea lUeaonnes ijn ooodig hrid en m devgellj ke In iite hield hij mevrouw VanAmeyde voor eene van die genotzuchtigedanieft iMe a4tl d geaond si wanneer ereen fneMi te vlfq n ia Hij waa zeorbesprayt de n morgen Onder nwet rtt IfiAf hij dat hij eens om iron zien naaf w eigen landgoed daar hIJ er gmoeg rata bad cteè ala volMitair iwar eensaiider wil Mdlkkan Daa wilde b9 na tuurhlc trouvim Zoo kwam bij laaga omwegen nader tot ziM Ao t M t ronw hoordo hen stU wui Ktn elijk kwam de vokmtalr met vraag ofzij de aormak van Lena a koriVMd oolc liter de Schepper van Heuvelbeim Hij ia te voet g 4conien en bij vraagt o hij u een paar miuuieB kan ftpreken JS 9V0tt êirljó t p mevrouw e wangen kwam een llcbt btoaje ia JIJ Biaar in den tuin inl n jongen en pluk mij wat aardbeien Tanlt lx na zal je dadoli louen belpeo Toen hiJ geiiotffzaam heen wae gegaan wendd mevrouw zich tot Lena Ik meen t raden waarom bij komt Wel lA na wat mot4 ik hem aiUwoorden Zij lachte gedongen Het komt Dti aheer de Ëieheppor niet in de gedltchte ernatig aanxoek te doen voor een zoo onbèduidi nd uwwje ata ik Iwn set ze half lachend half verlegen AlH het tKAiih tooh eena zoo wa vroeg mevrouw In spanning Troia zijn kleine eigenaardtghoden 1 de vi ontalr een goadaordlg menmjh die aiuv de zijde v i een ver n e vrouw miaeofalen tot rust zou koCKD Bove en heeft blJ een gootkt poirttie In d maateobappU I na brak in tranen uit Wil je mewt r kwijt Kiftt zudter Freda sniktezij en ze kuste baar c voorhooW mwmgen Je hebt mfj nu een plaatsje inje hart gegeven en daarvan zie ik nietvrijwillig af om imn niijnha r doSehepper zeker niet De dear éé aijkamer kurate FnYenaspoedde zich den tuin in Wof WTOlgd De volontair trad groete binnen Op raerkzaam kM biJ rofid en toen bij g en derde kon tmtdr4clt demd f lj uefkbaar vrijer De JongH an pw aile 0