Goudsche Courant, maandag 7 juni 1915

0 i2im Maandag 7 Juni 1915 54e Jaargang flOlDSCHE COIJRAM 3iTi©iïL T 7 s en d erte3rLti©Tola d voor G o a d su © zx 03=a str©lc©ïx VerschiJEit da lijk iAi 1 behalve Zk n ën Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIÊN Van 1 B gewone regelrmel bewyéiuiumert f 0 65 Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingel worden deze tenen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing va 1 5 regels fO 85 Uy vooruitr betaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar nlaattruimte PRIJS VAN HtT ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 59 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau M RKT 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon yntero 82 Telefoon latere 82 ïïitgevers A BRINKMAH EH ZOOH KË VN18GEVI G De JiURGEMEESTFR van GOUUA brengt Itij dö f ör kennie Van de Iw Ua abbcndËu dat door éèn Hiter I iructeuï der IJlrecto Belastingen euz te Utrecht op den 4en Juni 1916 eieculoir IV verklaard bet Kobiei ao 8 der Beaasiiag op Be drijfflen andere inkomöten voor het beiBstisgajaar 1914 1915 dat voormeld Kohier ter invordering isj gesteld in banden van den Hwr Ont vanger dftt ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanalagi op den bij de Wet IJ paalden voet te voldoen en dat hedc i ingaat de terqUjn van zes weken binneft welken de reclames iKhoO ren te worden ingediend GOUDA dien 7en Juni 1915 De Burgemeester voornoemd R L MARTKNS De Oorlog A a het lUUowische front In ée Adïiatische Zee Het Italiaanaohe cooOiiuniqué van 6 Jiint luidt V dgene het utarineoom luundctitó heeft de Italiaansche vloot gis lerm in hel nridden en xuMelijk gedeeltcj van de Adriatische Zee de vijandelijke kimV geljonvbardeerdi De kabel naar deDaloatlaehe eilaadiei werd doorgesnedk n M Uchtwaehtett on siguaol stationR o i te eilanden werdea vernietigd De oorwe i van € a taro naar RaguM werd gebombordtord i ernstig bemha hgd la het Noordöïijk deel der Adiriati he Zi e he jl eD torpedtojagerfi MMlankn een aanval van Ooatonrijksche vHe ftui en Mon alcone getjomhardeerd Verschil U nde barken mot goedteren geladen zon kfHi I r werd geen vijandelijke oorlogeBohopen gezien Het Oostenrijksche oonuuuniquévan 6 Juni luidt In het Tyroler en Ka rinthlBoh graiagedjied be jaalt de vijand zich tot nuUeloofl artillerievuur Hijimjdchet naïtereft van onze BtelHngen Ia he igebiedl van Lavarone Folgaria opendethane oozerzijd het zware geschut zijnvuur op het vijandkjiiijk grenefort Aan het front in het Kustland begint het artilleriegevecht heviger Ie worden In dteegevechten leden de Italianeo belaogri a verliezen Aan de Zuidelijke helling van éea wTg lagen 300 lijken van don vijand Ook de poging van dltm vijand bij Sagrado om do Isonro te overschrijden werd Moe Ug aigeelagen Aan het Westeiyk Front Hat officieele Fransohe commaniqué van 5 Juni luidt FEVILLETOIX JBavensêtr ó 36 Dat liet zeker aan duidelijkheid niets Ie wenachen over Kn Lena wie deza n oorden haaat tegen haar wil waren ontsnapt Imu er spijt van ze geeprokeri te hel ben want de knappe de ychep per keek Terwijl Lena snel wejpliep biUde hij te vaiM en zijn oogen hliks nden Zijn ïjdeHietd dte sterkste Atlj tveer in het lev n van dezaa man was doodelijk ge kwetat Versmaad t I Fn door wie 9 Door een eenvoudige huishoudster Met geliogen hotrfd liegaf Lena zl 4i naar n e Touw ora zioh te lat i troosten Zij W6B ontevreden over zich zelt Zooals zoo dikwijls wae gebeurd ook nu had ze zioh weer door haar heftigheid l te meeeleipen Ken onverklaarbare angat bekieinde haar gemoed Zij voeld dal Kij in doi algewej m jongeman een vijand had gekregen Z STIKNBK HOOFDSTUK T e zwner ging voorbij t Kor i werd ijp de seizen werden gewet en de bedHjtBdfrecteiir Noordboek wae in zijn ohik toen de ri ce oogM de nchuren vulda Zegen overal nlterii en inner In de streek ten noorden van Atrecht waar de bedrijvigheid der artillerie groot waa vordt de worsteling voortgezet en de FranBche aanval drong voorwaarts téix noorden van de suikerfabriek te Sonchez De Franschen betnaohtigden een loopgraaf en maakten daarin 30 gevangenen In den nacht van 4 op 5 Juni deden de Dnltschers 3 hevige tegenaanvallen op de Suikerfabriek van Sonchez en de loopgraven ten noorden en zuiden daarvan Zij werden teruggedreven en leden vooral bij den éérsten aanval groote verliezen De Franschen bleven meester van al de veroverde stellingen De Fransohen namen eveneens een post ten nc ordett van den Kooden Heiberg 1 K M ten zuiden van Sonchez Te Neuville St Vaaset werd een poging tot een Duitschen tegenaanval in granaatvnuï gesmoord In het Labyrinth ten zuiden van Neuville wonnen de Fransohfln nog een 100 meter terrein De Duitschers mikten met een verdragend stuk op Verdun en wierpen eenige bommen diiS CSb Ql iet bereikten De J ransohen bombardeerden van hun kant het front enMen zuidkant van bei versterkte kamp te Metz De Dnitscheij zonden ook eeiüge projectielen op at Die af doch ieze ver oorzaakten geefekverlies van enscbenlevens noch maS rieele scl Het Fraaeche namiddogcommuniqué van 6 Juni luidt In dieü omtrek ten Noorden van Atrecht beliben dto Franschen gedurende den dag van den 6n Junf Ijelangrïjke vorderingen naar het centrum van Neulvllle gemaakt Zij Ijezittexi thans twee dierde van het dorp Dt Fransclien zijn voorts 450 meier In het Noordelijk gedeelte van het Labyrinth vooriutgekomcn en zijn gemakkelijk doorgedrongen naar het eenti iim alwaar de aanval zonder rust wordt voortgezet Op het geheelo front vanden Hector to weten bij Lorelte Neufvllle en in het T al rinth is het artillerie vuur an buitengewone hevigheid geweest Ia den loop van d en 5n en in den nacht san den 5n op den 6n hebben de DuitfcKïhcra een buitengewoon bevigen aanvat gediaan om de pofHtioe welke zij óio laatste dagen verloren hadden Ie herwinnen ïoheel dt sectoj van Ablain tot NeufvUle en In het bijzonder dn suikerfabriek van ï uohez ia aan et n bijna voortdurend bCHn arden ent onderworpen geweest waarbij de Fransche artillerie kraolitig heeft geftnlwoord Vi f tegenaanvallen der Duitschers zijn lerugge iiagen op de hellingen ten Oosten yan de kapW lijk n Lena voelde voor alle den m uertijken zegen die van haar geliefde mevrouw uit ging Het werd herfst en 1 mma van Heom ee betrt het kaeteel Dalsteren Ze had gehoor gegeven aan het veraoek van l en en Hpoedlg na haar aankomst bracht w met haar oom een be oek aan Eiken rode Toen Lena haar zaj stormde ze jubelend de trap van het terras af in Ae armen van haar vriendin Hoe heerlijk je terug te zien hoe heerlijk Ach wat zal je oom blij zijn Immft lacJile Nu nu Leoa met dat blij zijn zal het zoo n vaart niet loopen Oom ho andere gelukaboden Niet waai Adolf T richtte zij zich tot den toeenel lenden knaap Spredc het niet togen oom I Ik weet dat wij elkaar veel lietet verstaan dan vroeger maar uw Adolt kan ik toch niet vervangMi De baron keek vergenoegd zijn nicht aan Het is me een katje En nu wil za nuj ouden kerel nog UU vleierij dwlngt n Daaskomt niets van in Imma I mma lachte Bezwaar uw geweten niet oompje door mij uit ho foli heW een onwaarheid te zeggen zelde zij pp baroa antwoordde oven plagend Lena hoorde glif aoh u toe t Jonge meisje wist v ei we ze met haar oom moest wnsipringen De anders zoo emsti g m an wa nu opgewekt eo vroottjk Je bent lijdena Jf verblijf hier merk vaii Lorcue De tegenaanvallen waren onophoudelijk in het l osch ten Ooötf ii Van rti n wt Aix de Noulette Souch iz De Dullsdie aanvalkfi Werden overal afgeslagen en de Franschen handfea ven overal hun steJlingen totwijl den vijand Kwape verlleaen werdipn toegebracht Tus sehen ïen weg Aix de Nonlette Souehea en den weg Ablaia Souchez hebiien de Franschen veraolieidtiie Duitsche loopgraven genomen en dertlf krijgi evangenen gemaakt Het avondconwiKiiMqué ïegt r Ten Noorden van Atrecht gingen oaxc vorilfringen voort jnet het resultaat dal wij meer dan twee derde van het cïorp Neu lte veilDi rti len WIJ vordteidbp A jU meter in bel I ahvrinth de yer lerking waarin gevochten wordt Ortbphoudelijk tUvurl het artillérieduel In éen geheelen 4eetor ill Noorden van Atrecht op allerherigste wijze voort De ondergang van Yperen De Belgische oorlogscorrespondentvan de Tijd meldt d d 2 Juni Yperen gaat verdwijnen Voor goed verdwijnen Fr zaL na den oorlog niet veel meer van over zyn Er was reeds veel vernield Kostelgk ondVlaamsch stedeschoon was kapot geschoten De hallen de wereldvermaarde hallen lagen reeds in puin Maar nog niet alles was verloren De stad Tperen stond nog recht ofschoon geschonden zëlfft waren de burgers er indertijd weergekeerd toen de ËngelsQhman er meer lacht rondom maakte Oe Fngelsohen die ook al niet zachtzinnig mefi het overgeblevene omsprongen Veel wat ons Vlamingen dierbaar wfts ver nielden ook zij aoor het te gebruiken voor legerwerken Maar recht stond nog de toren der St Martinuskerk Doorschoten geteisterd maar recht 1 De Duitschers hebben er nu ook hun artillerie vuur op gericht Moeten niet alle kerken het in Vlaanderen ontgelden De toren van Sinten Martinns is weggeblazen door de obassen Het vernielingswerk van Yperen nadert zijn voltooiing De bewoners hebben alle hoop opgegeven dat Yperen zal behouden blijven Zij die eerst teruggekeerd waren verlieten nu voorgoed de plaats waar eens hun levensgeluk toefde Alle hoop heeft men laten varen Ën dat terwijl nog in de Faascbweek sonuoigtti op de puinen als een teeken van mijde er Yachting van overwinning en verrijzenis palmtakken hadden gwlant Nu is alles verlaten Slechts enkele burgers o a pastoor De Laere kregen destijds verlof te blijven Zg staan de ster waardig opgeknapt zeide Emma tol Lena Wat en je lief geworden zoo rozi en frieoh al een apprfbloewent Dat komt van t luie leven schertelo Tjcna een goede behanéellng en bet landleven Ja men kan het je wel aanzien datjo liler Iwter op je plaats bent dan bijde fanïllió Ankermane Ik moet je degroeten van hen doen Ze verlangen d ikwijls naar je terug Is daf ge i genoegdoening voor je T ena verklaarde lachend daarmee levr h n te ziJB I mma vatte Iiaar vriendin onder den arm a breng mij nu ewis bij n evrouw Van Amende Ik ben werkelijk nieuwsgierig haar te leoren l iuien Mevrouw Van Aineydte zat op haar llevelingsplaatBje in de veranda l ezig nw4 4H n haakwerkje Naant haar lag een lioek Toen I im haar vrienóid had voorge Hteld reikte mevrouw Van Anteyde I m ma di hand Ik verheug me de vriendin mijnee I ena te leeren kennen Ik he al zoo veel van ti gehoord ü moet me verontHohuldigen dat ik u zittend liegroet ik lien helaas een haM verlaaiid wezen waar bij men wat door de vingers nroetzien Deelnemend zag I iimia neer op de jon ge vrouw Mooi en hevalHg was ae Lena had niet te veel gezegd meer nog dan dit verrMte haar de opge ilfiflieid van da zieke evMiala het bescheiden optreden der rijke meewteree van l ikenroèe Fen venden bij begraven de dooden verrichten de werken van alle barmhartigheden Geregeld vordt Yperen beschoten en Poperinghe deelt in dit lot Van beide plaatsjes zal weldra niet veel meer over zyn als dit zoo doorgaat Yperen s straten liggen vol puin Velei straten zijn door de pninhoopen geheel en al versperd Huizen branden ioi asch w puin aU de soldaten den hrand niet blusschen wegens ger ai voor de omgeving De dood van Yperen waart door de stad De dood heeft zijn ryk alhiev hernomen zijn troon er op geslagent De dood i heersQher over Yperen Elke twintig minuten komt een obtjer uit een Duitsoh monsterkanon elke vijf minuten komt er een uit een klei ner dito Yperen is de stad der puinen de stad der shrapnells Yperen is eeii hel Men kaï zich niets gruweiykers denken dan de e verlaten brandende langzaam in puin vallende stad De toestand is z tff zenuwafmattend daf verscheii ne Heden krankzinnig zga geworde t wat alles nog weerzinwekkend akt is dat geboefte de waakzaamn i d d r soldaten poogt td ontgaan om te rooven en te plunderen Yperen brokkelt langzaam af Bel een na het ander gaat er te niet Boa gauw misschien zt l er van de aloude schoone stad zoo goed als niets mee over zijn Aan het Oostelijk Pront HetofficieeleOostenrükscbe comi mnniqué van 5 Juni meldt Op het Hussische oorlogsterreinj oostelyk van Przemysl konden de Russen bij Medyka niet standhouden De Verbondenen drongen verder at vechtende door na r MosziskAi 1 bet gebied van de Benbden San Verschillende aanvallen van den vijand werden afgeslagen De Verbondenen rukten van uit hel Westen vooruit tot dicht by de Kalusa en Zurawno De gevechten aan de Pruth durei voort De vijand viel hier op vele plaatsen hevig aan maar werd in ó4 rivier teruggeworpen Op het Italiaansche oorlogsterrein op de grenzen van Tirol en Carinthi gebeurde ook stèren niets van belang Ëen vijandelijk bataljon dat zioh iq het gebied van het Stilfser Joch ver toonde werd verdreven In het Etsch dal op de plateaux van Folgariaj merkwaardige vrouw dacht zij ook KiJ had om I na 8 Icrfuitingen op mevrouw voortreffelijke esgeftachappen geglmiiaoht 1 Nu begreep zi den iwvloed weJke dit karakter op zyn omgeving moest ultoefoi n Op m vrouw s verzoek zette zij rich naahit haar neer Terwijl Lena voor e il ontbijt zorgde en Adülf den baron ïljll tuintje liet zieiii babbelde zij Iwendig oM lie jonge vrouw Mevrouw vro g hoe het haar op he kasteel l evtel en Kmma sprak openhartig over de Hechte huii+houding daar D oude die voor db huishoiidtng zorgt la half blind en daar oom naar vrljgezelleiM aard ook niet zoo nauwkeurig toeziet og or en netheWI is het met de behaag Hjkheid treurig gttfteJd zelde ze Mevrouw keek haar vriendelijk aan Dan kan u mooi raad vcrecbaffen juffrouw Vali Heemstee oteende ze Ik y Imma fronete bet voorhoofd Dat mwflt er nog bi komen dat zij dia hiiifAouding bij haar oom moewt opknap pen Ze t ezat oven weinig lurt al I e kwaanrheii voor anik huishoudelijk weck Ik heh geen ÜSanle voor zulk werk verklaarde ze openhartig en g m hint alleen ter wille van oom dlediaar geen liehoefte aan gevoelt nteeds met die oudM vrouw te twisten Mevrouw lachte lijntjee t l mma zag mi op die teere gefltaltt neer met dat fijn geieekende gielaat dat ondanks zijn jeugd zooveel nadenken eft ervaring weerspiegelde Is u al hing ziek rroeg ie Lavarone en verscheidene punten van de Carintische grenzen wordt het artilleriegevecht voortgezet In het Kustland bleven by bloedig afgeslagen aanvallen van 4 Italiaansche bataljons op onze stelling noordel k van Polmein 3 off en 50 man in onze handen Het Oofttenrijkflche conwttmlqué van 6 Juni meldt I e verlwndentroepen kwamen gisteren len OoMen van Przeoiv l nabij de Mosziska en zij beetoniiden Starzawa In RusHiRCh Polen ie de toestand onveranderd Y vuit het terrein van Str 1 Oostelijk vt rtrlikkende verl aien troepen V eroverden aan gfcter het tiniggpihoofd van Zurawno p Ve rfiloegen den vijand opniesiw ten Noolllen van KaliiHz Aan fle Pruth wordt loerder ge jtreden De val van Przemysl Uit Parijs wordt d d 5 Juni ffeseind Zonder te trachten debeteekenis van be verlies van Przemysl te willelP verkleinen wijzen de Russische militaire crititi er in de Pariysche bladen op dat het feit dat de Oostenrokers geen enkele gevangene hebben gemaakt noch eeuige buit hebben veroverd er de waarde zeer van vermindert Luitenantkolonel Rouaset merkt op da sqoces der Russen aan den beoedeB San zeer veel afdoet aan de waarde van het bezit van Przemysl Trouwens het voornaamste voordeel van dat bezit is een moreel voordeel Aan het ZuideUjk Front In den Kaukasua Het officieele Russische communiqué van 5 Juni meldt De generale staf van het leger in den Kankasus deelt mede dat op den 3a dezer in de kuststreek de gewone fjewèeren gesohntgevechten plaata hadden In de richting van Olty werS oen aanval van de Turksche voorhoede om nabij Arkins te naderen door ons vuur afgeslagen Eveneens sloegen wij detachementen af die ter dekking van de Turken nabg Avres aanrukten en Westelg k naar Inokhan In de richting van Olty Fytchai en Sevri Tachai werden Turksche pogingen om vooruit te dringen afgeslagen In de richting van Sarykamysh naby Khorassan dreef eeq deiÉkingsdetachement den vijand terug die trachtte vooruit te komen In cle streek van Ze jaar antwoordde mevrouw Ik word ziek toen men mijn man die een uur geleden nog ge ond en wel voor iiiij lond iwt gebroken nek thuis bra elit Zo zweeg gerulmeu tijd en vervolgde toi n terwijl zIj rm t haar hand wee naar een door ii i avondzon l eeclK nen pU k aan den horizon Ziet u daar dat fraaie landschap juffrouw Van Heeinsli e Dal is K H heuvt l met een gevaarlijken afgrond In de nabijheid biedt de kloot een afschrikwekkenden aanblik inaar hoe verder men er van verwijderd Ih des te Mcbooner is het beeld Daarmee kan ik mijn lot vergelijken t erst geloofde ik nooit den zwaren slag te boven Ie kunnen komen maar hoe meer jaren er over verlitipen den te meer verdween de trenrigheid van het verleden en alleen d i berinnering aan vro4 ger geluk blijft Daar trad d aron met Adoll aan de hand blnntm Ik kan u een nieuwtie mededeelen begon hij 1 weet dat Van Joy en naar een pachter voor Heuvelheim uitzag F n zeer verHtandig id e daar hij ntet al zijn plannen maken mooi op weg was naar zijn ondergang Nu heelt hij ieinand gevonden die het ernstig meent Sinds gisteren i die op Heiivelheini Deze nwdedeeling werd met belanf filel ling ontvangen Wordt vervolgd