Goudsche Courant, maandag 7 juni 1915

mt 17294 17307 17326 17S31 17861 17381 17126 17464 17491 17586 17573 176701787517623 17634 17672 1769g 17700 17767 17814 17860 17879 17900 17905 1 908 17917 17937 17954 17968 17974 17982 17988 1801818042 18069 18073 18088 18100 18166 18197 1826318267 18292 18818 18322 18345 18S50 1835718451 18463 timt 18467 18484 185941859518626 18629 18646 18674 18703 18727 1878018782 1 S809 Item 18966 18973 190291904819082 19093 19096 19102 19114 19147 19217 19234 19267 9264 19268 19274 192791930119381 19391 19428 19170 19480 1950419627 19650 19571 19686 19600 19618 19627 19636 19701 19709 19714 19773 1978 197981983219864 19888 19889 19906 19987 19998 20020 20045 20080 20082 20170 20192 20204 20218 20247 20234 20362 20264 20289 20295 20 119 20845 20866 204S1 20457 20504 20623 20528 20538 20553 30579 20 190 20617 30703 20747 30770 2088S 20873 20888 20903 20947 20984 20997 6e klasse 12o lljHt No 13360 1 70 m z 18366 170 op bet vijuidelgke dioel By de pjuize waa het 2 0 voor Donk H t geqrtliflere uithoudtitgav ennogen der OouweDoara a Bo koopera was oorzaak dM Ue4 Iet dhwrapelende llordt in d © tweede epeolheft oog liegen puuteu erbij wist to maken Kilïd sland 11 O voor Dordt De verllezerarondë tusscbeo Rotterdam I en doD Ilaag waa voor de RotterdaMBloers zoodM de algeheeto klaaallioatie iii4eze aldeeling wa Dordt 1 GoiidaBoo IJoop Itotterdnni I den Haag Ook in de tweede afdeeling wisten de Oorten rea laei hun tweédle twaalital te wgeivleron Van B 4tordam 1 wi Vd gemakkelijk gewonnen van O S C R Ill In den eindMrijd met alechts 1 O dooh allMzina verdiend Be Rotterdam sche geel Zwarten kregen bijna nletadoor bet middeo dioch hadden hun sterkste spelers in de vtnd ging geplaatst IK veriiezersTonde tnseohen RoUerdHn II en Velox II was voor eerstgenoemd ploeg KOodat de algebeale klaeBifioatie indeze alifeejlng wa Doidt II O 8 C IPifti Rolterdtai tl en Veloi ruim vijl mir waren de wedotnj die een geregeld yerioop Iwdden ge gd Dadelijk na Mloop werden op terrein d prijeen uitgereikt door den K J Heijboer te Rotterdam HiJ ido daarbij den vooruitgang van hel iï dtflche fwpeA in het bijzooder Voor de van d stisVenwpdfttrijden sprak heer H Pete 9 uitslagen waren Htp Alde tlng 4 jv Isto Ronde tterdam I Uordt h t Jft f Haag Gouda 1 8 i Wiftnaarsronde Irdt IQoiida 41 d Verlie er ronde lUordam l den l afT fffdt I wint voor 1 15 dén prlak l2do Aldeelin j lsto onlde loi j 0 S C Bi 0 1 ilMtlwAoiDoAlt lA 1 UI 1 Wlbniiwonde 8 C R D rdi 0 rl l V ïrlieïsersronde iox Rotterdim 3f 6 d II wintf voor1915 de g n edaiile j Hoogerhoud Amwterdaiu in l uur 7 min 39 sec 2 Little Charjie van C Jur jens Ain terdun in 1 uur 13 min 28 sec 3 Maria Hendlrika van J M C Kiev lts Dordrecht in 1 uur 23 min 50 see N R Tt FtTiMnen die liever binnen Hollancfwo am wardl J t toe g witw ft iiai draad wordt 11 pl m 5 M van het hut geÜiaiiliB zootlM bet gedc elfg wat l t HelgW behoort nu 09k tOt lI Aliil iM gerekend worAea ferwi l ik u Üt berich p 0Mert juin een Ea jwhe twe icÉker lKiv n Aardeikburg in Oo tflijke i tmg Ilrt i vii w ItfMnogel ont op h4 t vliegtuig té r chteiPn daar hft zeer groote lioogtr vUttgU it 1 Havw wordt aan liet Belgi eli IntormatieBureaw gemeld l en Koniklijk i e liiit is uitgevaardigd waardoor bet reoht tot verblijf in het door de Oeellieerden Ijez te gedeelte van het Belgische grondgebied op de volgenée wijce wordt bepaald Art 1 AHe niet lot h leger bebeorend perwHien welke in het door de geHlIifwrde troepen bezette gedeelte yitm bet Belglspb groDd g ebled verblijf houden moeten voorzien zijn van een lo at ngB Iwwijs lot verbli Art 2 Deze bewijzen wordfen afgeget en door de gendarmerie en de gem e M lltie en aijn onderteekend door den dfi trietMMTBBMidaat dw gradnwerle Art 8 De pommandant is bevoegd iMt bewijs te weigeren ol ai te nenwo aan diegenen welke gowignaleerd worAen als ongewenscht en aan die personen weike veroordeeld werdiMi wegens overtreding van deze verOT dieniing Art 4 De personen welke alch niet aan de 6 verordtnlng onderwerpen zullen aangehoudiMi wordm onder verden king van ionnage De bonding van Roemenië De geheele Roemeensche pers erkent naar Korr Korden aan de Nieuwe Grt bericht de groote Ijeteekenifl welke aan de herovering van PTBemyal toekomt De officiense Vittoml doet uitkomen dat de Russen des vesting nauwelüks 14 dagen hebben V kunnen verdedigen zoodat d conclusie voor de hand ligt dat zij gebrek aan munitie hadden en dat de weg naar Lemberg thans open ligt voor de verbonden legers De ËpocB het orgaan van Kioüe Fiiipëscoe kan het pgnlyke feit dat de Russen PrzemyBi weer verloren hebben niet verbergen doch geeft er verzachtende commentaar bg De officieele pers vermydt slreng alle gevolgtrekkmgen van politieken aard en de offioiense Indépendance Ronmaino bepaalt er zich toe om d n val van Przemya toepte schrijven aan gebrek aan munitie De anders spraakzame Ronmaiicf zwggt over het feit i t Ib opmerkelijk dat juist nu deü agitatie openjgk wordt op touw gezet voor het herwinnen van Bessarabië De Seara kondigt aan dat de Besiarabische Bond zal worden opgericht waaraan de voormalige minister Ro iietti o m zal deelnemen en waarvan Oarp het presidium zal kragen Het Duitschgezinde blad van Oarp de Moldava verklaart eveneens dat het oogenblik j3 ekomen is om aan de beVrüding van Bassarabië te denken Dit blad voorspelt dat zij die steeds op de hand van Rusland waren naar het andere kamp zullen overloopen De Deensohe Qrondwet Uit Kopenhagen wordt gemeild c d 6 Juni De Koning haa Zaterdag de leden van den Riksdag en de Ministers aan een diner geiooodigd in het slot Amalienberg De Koning braoht een dronk uit op Denemarken waarin hjj o a zeide dat het land zich van den donkeren achtergrond der wereldgebeurtenissen afwendde dank zg den vrede dien God het beschoren had waardoor het in staat was de nieuwe grondwet te vieren D Koning besloot aldus Wy hopen t de grondwet tot zegen voor de toekomst zal zijn dat wy aan onze nakomelingen het vaderland even vrij en onvfrkleind zullen kunnen achter laten ïUs wij het van onze vaderen hebben ontvangen Leve Denemarken I De H Btoel en de oorlog Men schrijft uit Rome d d 2B Mei aan de Tijd Hoez r ook de Katholieke meening tegen den oorlog waa gekant en ik schreef n reedB dat er raecr den n vaderlan44ievend en kerkelijk argument voor d4e meening pleitte n hij eenmaal ie uitgebroken aanvaardt zij de toestand met een getrouw patrlotlietoie dat nii t nopleit Katltolidie leiders als Cripolti Dall Torre Tovlnl e a hebberi door hun vm cUrlngen of hun persoonlij ke dienstneming geen twijfel laten l estaAn ov r de gezindheid van ée Katholieken De motie die gewaagt yan den we Om te overwinnen ten einde den vredfl onder de volkeren duurzaam te maken op den grondatag der rechtvaardigheidren het beginsel d nationaliteit Arukl zeer wel de Katholieke meeniog uit Ook in bet Vaticaan ai wordt daar geen Itijzondere houding aan de Ilallaanache Katholieken nadrukkelijk voorgeAohreven BM men het kiesen deeer positie vrij begaan Wel Ih het geen ge MARKTBERICHTEN Veemarkt te Rotterdam Vette Ossen en Koeien goede aanvoer prgaiw waren voor late kw 52 2e 45 en 3e 36 cent per half kilo Vette Kalveren goede aanvoer Ute kw 36 2e 3l 3e 28 cent per half kilo Vette varkens goede aanroer Ista Inr 48 2e 46 3e 40 oent pftr half kilo Schapen en lammeren redel aangevoerd Handel in vet vee en vette Kalveren prqshoudend Vette vai ens in de zwarjs soorten goed Ugie varkens iets lager In prijs Schapen en lammeren pr shoudend Stadsnieuws QOÜDA 7 Jani 191B Kiesgerechtigden 1915 Volgens de voor 191B vastgestelde lijst van kiezers bedraagt het aantal stemgerechtigden voor de verkiezingen van de Tweede Kamer 3886 voor de Provinciale Staten 3853 en voor de Gemeente 3426 De kiezers voor de gemeente zijn over de drie districten als volgt verdeeld district I 1050 district II 979 en district III 13Ï9 In 1914 bedroeg het aantal kiezers voor de Tweede Kamer 3719 voor de Provinciale Staten 3702 In Januari 1914 hadden de laatste verkiezingen plaats in de driedistricten Toen waren er voor den Gemeenteraad volgens d kiezerslijst 1913 voor het Ie district 990 voor het 2e district 891 en voor het éejdistrict 1291 kiezers Bij de OjS Baa Uverkiezingen is het aantal kiesgerechtigden dna in het Ie district 60 grootek in het 2e district het 3e district 7if Land en Tuinbouw j AardappeUn Door het ongunstige voorjaarsweer staat in het Westland het aardappelgewas zeer ongeluk op sommige plaatsen zelfs slecht Minstens een tiental dagen later dan andere jaren kan met het cooien aai evangen woi ien Op de veiling komen kleine mandjes Due of York van den kouden grond i4 parta Viteitse l 1 4 JHollaci enetelli g mttj u than iie ir a rtji en iool zéknit véfr iiH pvt i fthini Inii en dan 1 l ftVoll e t ijtig koel Windije i iü A v 4a toeeclkouwer De iielUra wit meer wind goVefiacM iiTI Md lal alHidi weÉr iS p 3S ioii lpel met 7 ijn tilrijtte jjkriitèfc Ie snel v rtfichielende motorboowpn Itondom hetj eiland waar een feestelijktfateni 1 iniDff lieea adife lagen vele ver erdip jaehten iUeronder volgen de resultaten van Af wi d strijdf n Motorljootee MMUder kajuit t 1 h feky Jim van Gehr WilUiHt AmdsrAÊnm m 2t min 52 see 2 Nelly van C van K k Joiida in 26 min 59 aec Molor ooten met liajnU 1 Jola van W F Hlort Jr AftniOar in 5fl min 40 üec Sally van SImon de Wit ZaaDdam welSl gedlsqiialifiieewrd ffgrna verkeerd neuten van een Ijoei 6 Meter klasse 1 Kaag van I Diedipfl dï o Ilaag in 2 uur 20 min 9 see Voorglrt overdekl gfootet jachten 1 Woelwater van H G Gesoher en J A r van Tloogt n van Warmond in 2 uur H min 17 sec Tjotterfi groot boven fi W M 1 Oiwterhoek van Th BiydieiMtein Nietimer tul8 in 2 utir 50 min 5 ée 2 larnien van J Sohanthart Bloten la 2 nur 50 min 37 sec TruidO van G van Herwaarden Rotterdam werd gedSsqualiflcePrd oor den tweeden prlj VoOTgift opeiïja ten 1 Vrijbuiter van W J van Vollenhovni Rottierdwn in 2 uur 1 min 55 sec 2 Windekind van 1 H la Haaide Amsterdlani in 2 uur II min ec 3 Ai Mna van L Spi geilierg Hollevoetslui Ift 2 uur 13 min 50 sec A B r kla f e 1 Dui van Ph de Kan ter Dein in 2 nur 14 min 9 sec 2 Kikerekl van A Mijnliefï F Jzn Krimpen a d Lek in 2 uur 14 i iit r aeo Nationale klam 1 Inge va D Koenen en W II de Voo t tfe n t iB in 2 tiur 17 min 14 see Z V klawe 1 sAmelandia van I P dl Vrie Buaeum in 2 uur 42 min ft Ftec Roi iCT boven 7 Ö tot 9 5 W M 1 Kampioen Kon Marine Jachtdiit stuurman J F CifAen HeMevoetBlula in 1 uur 17 min 24 sec 2 Fflso van J L van WallKH en J y n BnrttH l ordreoht in 3 uur W aio m séc Boeier tot pn me 7 5 W M werd tweede pnj toegekend aaa Zwaluw van W J Vogel en J Bonnlke Amfiterdam Voorgilt overdekte kleine jachten I F reya van J G HilMna ieek in 3 ftiir 2 min 5 sec 2 Uta II v n M do Wit Zaanfhm In 3 ur 11 min 1 sec 3 Airtra van C A W Pauw Zaandam in 2 uur 13 min 41 sec TjotterH tol en met 5 W M 1 Hilda van N H van Sehe4ven Gouda in 1 uur 18 min 15 me Seboiiwen t Flylnk Fisch vao C F Huver Aniflterdara in 1 uur 9 € nin r flec Jollen ktafl e 1 WiUgerr van C jarige jongéni wo ijii icerting van ii alhier Wwrredn Van ier uit nïlir Kil lan i zoujkkan Hij is iilMt r iI l HH tenjreri Itraagt een mU unie péW grijs llnneii pak mPt plaü ittoiï tword korte bfoek en zwarte rI iiio ii n i Wiohlingen worde rprM ht dèrtr AM burgenyweter vah WWïi a 4 W J Boskoop i Kerkel ke toestanden I£en schrijft ons De kerkelijke toestanden brengenons steeds nieuwe verrassingen Nahet Ëvangelisatielokaal gekocht is door de G formeerde fractie der vroegere Evangelisatie heeft de fract der ethisch confessioneelen de partijvan ds Tninstra Zondagavond eene godsdienstoefening gehonden iit de Remonstrantsche kerk Kaar men verneemt hééft het Bestnor der Remonstrantsche Gemeente met algemeene stemmen daartoe toestemming gegevenVoor de Vr zinnig Hervormden wordt daardoor de oplossing der ingewikkelde kwestie in de NederlandBche Hervormde kerk alhier niet bevorderd Ie AlpSfii oagtii k erdSvpflen Hi ïjijrv oiMlGre di SS OZSQ Kor bal Stwïmwedstrijdlen dor derde en vierd klaeeLTBi Onder egun tifeine van buitengewoon mooi wet r werdien gi teri n op die spee4terreinen van K S en i V RozenImrg m de SportaaD op Woudeeteyn dte Htedi nwedbV idw der derdt en vlerdö klafltM r gespee4d Aan Ijoid afdt elingm werd nog pen verliezersronde toogeivof d zOodat in t geheel arfït woctetrijden werdwi g ftp id Te elf Hur w üd liegonnen In aidedling A kwamen in eerste ronde Aadell de twet sterkRte deelnemers Rotterclain I en Dordt II tegenover elkaar UKtaan Dwie goed georfende stodenploegen Heten niWtekend spel zien FTet wan werkelijk een genot deze derde ktaesers aan het werk te zien We schromen dan ook niet hun verriohtingen op éfn lijn te lollen met die van goede tweeèe klaeHers Rotterdam oefende aanvwritelijk een gednieht orerwidit uH f non verdiwiö dii leiding Ware die Invaller in den Rolterdlaï oh i aanval wat minder zenuwachtig gewe et te voorspröfljf wa ge maitkelijk 3 0 geword en De Donltenaren wisim geVijft te mtken en doaroïee het orerwlcht aan hun zljdfe te kri en Tot het einde hieven e dB aterkBlen en wonnen welverdiend niet 2 1 Do beide andere ploefgen In de eerfrto afdieeling den Haa en GoucMa Boskoop waren van nrinder gehalte In een awr geanlmeerdien wedlstrijd bleven Ao Oouwenaara en Boekoopws met 2 t overwinnaars De einferijd tuB ohen de winnmm Dor I en Ooudia Boflioop waB i n voorleren aanval der Dor tenaren TÜd h gherd sloegen onze troepen de VftD Peh terug U 4 Btreek Zuidelgk van UalioKglwzd verden de Tarken naar Kh terog geslagen en tot tooht gedwojmBien naar Deryk In ichtmg van de Djarlabanbergketeft daren de gtf ochten voort la en OjBh de rdlaiielten Hoi D u ifwich e Ortttauniqué Tan Ö Jüiii meldt Inrjiet geb i vao S 4ll Sfthp viel de vljaiWP geeteun door verflifeHtltigen die hij in de laatste dagen kroeg 9edert fgÏBlererui nridiila berig fth doc4t werd door onze tegimaanvallen terugslagen Tot Iwdea vwoverden wij 5 oachinegeweren L e strijd dluurl voort en wag hed n c OD eDS zeer gunstig voor Mi Ooie kustbatterijen op de Anait lsche kuBt IXMtalHeii owA suooofi de aanvalsooIonnËa en éei artUlerie van dm vijand eveoalB zijn schepen dSe slch vertoonen pn granaat tro Brala bij Ari Bumu wat geen bedublende sc biade aanr ilie Op j Hr 39ni U rpeétoeróm eaI utt oh onÓBr ër In A ea ntuAtt een viJandeJiik itmp naNTTde StT t lraden Zaldienjk van Lwmo Van welke type het geEOfit ra sohtp y att ko niiet wortUm vastgeeleld In dvn nacht vaa 3 op 4 Jnnt zonk een Franscfie nUiai Diuoeker u echen de eilanden voor Stmyrnai ton gevolge van Éon èfx loMie ïie wrakhouten werdipo op de kiurt bij Smyrna foworpea Op ïw overige gedecfte vtói dtt r it nietH ijzonder H i Fransohe ODmnmnlqué van G Junf zegt Uit de Dardanellen wordt gemeld dat de Geallieejiiden op den 4n dezer op vernchiltende plaatsen van bet front Muigrijke steunpunten veroverden I e Brlt elu troepen veroverden twee llniea loopgraven De vloot Htaunde de nd rnemingen krachtig ie verliezen van dm vijand wart n neer hervig Wij nainen 300 nwn gevwjgwii waaronder zeer Duitscho matroz4 n en üen oifioieren Twe tegenaanvallen werden geniakkilijk afgeMageOb De Pi ankftirter Zcdtung meldt uil OorBlantinopel dat de flottlle van T iiit8abt onderzvebooten naar de Mldidelandmhu r Coe in dwi nvM gi n van den 4eii in den HosporuH i binnefigelo pen De DuJtaobe iHMJttn paradwnk n voor Iwt Ke4 wMrlijk paleis van Dolniftl ftgt chp Het publii4i bracht de onderzeelKWten die In zoo korifr tijd bij de I ardlanellen zulke tiijzpnd M AhSnt hehben volbracht een wanne OVMf t P M In B fie Van Relglschr rijd J Aan die Nota door de Belgische t gajie verstrekt wo d t het volgende ontl en Den Hen April 1915 heeft de OOüVer neur Generaal van de bezette Belgisöhe I rovifiOiM b MHi von Btseltig de opheffing gfHast van het Cfw traje Comité vai het Belgische Hoode Kruis In het be f uU 1 eveneens voorgefeéhreven dat onmlddiellijk de kas en de archieven van het RoodeKvuin ouden worden ter han j gfRtrid aan graaf B de Hartzfeld dooi dw O Hivemeur generaal aangoweeen W dezen dienot tty adniini reeren IladeUjk aan de leden van het hoofdcpniltö tee kent trad het d reet voor wrikB uitvoering de hulp van de militaire macht Werd j requlreerd in werking D se in atreget wordt door hletn gemrtrtvaardigd fïe Belgiw4ie Kej eering heeft don 14den ctol er lfl64 de t onventie van t enfrvo van 23 Aug 1804 geteetcen te heeft den 37en AiiguMus 1907 dv international 4 Conventie van 6 Jult 1906 geratideeftl Het BeigJFfcW Koode Kruin gesticht in 1864 heeft re htspersoontijkheid verlyegen kMriitenfl de Wet van tfl Maart 1 1 Fen Koninklijk besluit van 25 Maar lfi9 regelt de werking van het België fftm Hoodie KriiTfl In oorlogstijd aln on derdeet van dien geaonittieiWftdSenst van het leger TV nationale Relgischp vereenlging leiti een wetU lijk Ijestaan en l officieel erkend zoowel door de autoriteiten aii doér de anderen Roode Kruls Vereenlgln Ren Het werk van het Roode Kruis Is we gens het verheven doel dat het nastreeft door zijn zlilver ll dladigv strekking è de diensten welke het bewijst van een die lnstv4Hngra welke door allen moeten worden gee rbieittgdi De maatregel welke tegen do BHgisohe vereeniging gpnomen te heeft een gewettigde en pijniqke ontroering te weeg gebracht De Belgische Regeering sluit zich aan bij het pleohlig protest dat het intern tionaal Cocnité van hei Roode Krul heeft doen hooren tegen deze diaad die he B 4gische Roode Kruis beroofd van aljn vrijheid van handelen waardoor het ver hinderd wordt do laak te vervullen waarvoor het in het leven Is geroepen De correspondent van het Vad schrijft van de Zeeuwsoh Ylaatnsch grens d d Tt Jyjii VM DuttAobe overheid la b onnwi lango de grenfi electrlacbe draden te IMen spannen Met de personen tie gedieeJteti in Holland en gedef telijk in België wom t wordt overleg gepleegd of ze wensohe te vallen binn i dhui wel buiten de draden Ik woonde giateren toevallig eeii dergt ijke bespreking hij De Dultsohert Bijn in dece quaeatle zeer gonoedel i heiBi gi tlm Nft dat de H Vader dflttldjaoudereu uvloed vau u M Ötotd tu Home hMl gebruikt om door ruime tw geefiijkheid van o tmiSJkaoho tifSe den oartiig U voorkoiiMii ci ne Imiwoi ng die niihiurlijk geennzins als tagaande Uigen liHlié a bi langen Itan word n aangemerlvi ipaar nu liet feit vaa den oorlog Bonmen imar een NederUndsch schip geworpen Hen meldli ons nit Vlissingen Vz dagavond tegen 19 uur toen het S B Prinses Juliana van de Mij Zeeland te Tilbury Docks aan den wal lag en de meeste passagiers zich reeds aan boord hadden begeven waaronder een 60 tal Duitsche vrouwen en kinderen naderde uit de richting van Gravesend een Duitsoh vliegtuig dat een vyftal bommen liet vallen in de buurt van de mailboot Vier ervan ontploften de vijfde die slechts 10 meter van de boot viel ontplofte niet Er werd geen schade aangericht Ond de passagiers heerschte groote ontstelteni Prof Hector Treub géYntervieuwd door een Dultecher Do V o B s i 8 c 11 e Z t g publiceert onder den tUcl t ln j olUtndiBcher l eind een intorvieuw dat haar correspondent de loeennaden hier genoemde heer Oakar T Schweriner met prof Hector Treub had 1 e hWtige professor deelde deft jeurnaImt mee dat hij i overtuigd Doutecb Iein dtic4i wbb es wel omdat hij er zeker van was dat de zegepraal van Duitsoliland het einde van Holland wezen zou De DuUfichers hebben Belgiëen zuH n het beboud en Zij hebi en beIwefto aan dto xeekust Maar die kan hunzonder Antwerpen van weinig nut zijn Antwerpen evenwel beteekent niets zónidctp ide iëteheMK Met internatlonaUseering ijvi 9ii den i 9e nonding zou Divitsotilahd weiivig g UieNd zgn Overwint het dan V erlangt het de Sche4de I n daar wijdlie zoo maarr niet afstaan zal Duita hl d haar newen Ala wij gelukkig zijn vinden wij oaa zelf dan na dien oorloglenig ats Duitsche bondsstaat en als wij l eeh heblien als Duitsche provincie Inleder geval zijn wij da n verloren endaarom hoop ik roet het grootste deel T nollandbohe Intellectaeelpn M datDuitsf Iand vejriieflt Waarom verondörstelt gij van Dultschland zulk ee handcdwi f vroeg de ioiirnalist Omdat ik al Ik een Duitscb Btaats uMin WBA zo f ni t and liandielen zou luidde het antwoord Maar bij alles wat u zegt gaat u uit van dSe veronderstelling dat Duitschland België t ehouden zal Het an oord waa Het spreekt van zelf del Dult cWand als het ovefrwlnt Helglt behoudt Al i bet dit niet deed zou hel naar mijn gefvoejen In zijn pHohl Ie kort sohletw Ik ten minste zou hel iriet lerug gevenk i til eti werd met zulk een beslistheid gelegd ij die den grooten gynaecoloog kennen kunnen zich dat we4 voorHlellen dat de journalist den indtuk kreeg dnt het op volle overtuigingen langdiirige overweging berustte Op het eerste gewicht zou men genrfgd zijn te vercwideTStellen diat het interWeuw van een DuUacliW met den geduchten iormanenfreseer een groot waagstuk was Maar het Hep nogal los Zijn bezoeker kwain heelhuids uit het hol van den leeuw en roemt het zelfs hoe liebenswtlrdlg de geleerde hem entgegcn karn De nieuwe legers van Dultschland en Engeland De jnitilaire medewerker van de Times betoogt dat de nieuwe legers vai f ngeland betel zouden zijn dan die van Duilsohland en du gejeideli een toestand geheel verschillend van en in h 4 begin van den oorlog zou Intreden Duitschland legt hij uit neemt in vredeetljd de tlf anwlijk be ten van de be volking terwi wij nemen wat we krijgen kunnen In de gevechten van da verloopen negen maanden verlorat de DultRchers hun beHte muisohappen en zij moeten nu putten uit hun reserves welke In vele opzit ten van mindere boedtinlglieid zijn daar zij immers indert niet geschikt werden geacht voor inlijving bij het leger Wij daarentegen hebben nog de k wr va onze mannen ter beschikking en waar voor den oorlog de Duitatdie regbnenten over het algemeen liohameHjk iH er dan de oov waren Is thans de onikeiT gekomen Wij beschikken ook over en grootere groep waaruit officie ren kunnen worden gemaakt Bij diiizendyn heblieu d ze uianpen zich voor den dieiiHl aangemeld en ale liet waar in m dat is aeker yoM dot one oorflpr pnkelijk © xpedifieleger whittefend wa dan Wan er geen twijfel bestaan of onze niewwo iroajK ijn Ui optólding n trualing de weerderen van het oude legtr Deae voor Mlm wegen eeker Op te n het goiniö aan ervaruijf en de tepeitte oefening Van olie Duitocbe recriUen k i dtt volgtniö don schrijver niet gezeg d wordtju Vau do UobtiBgea 19lö en 1916 die spoedig aan het front uilea kmen an van een derf van de Krsatz en dén Landstomi die nog niet ingelijfd werd zullen wel bet gewtme aantal zeer goode manschappwi zijn en het is verkeerd te veronderstellen dat de Duitsohb operaties dit jaar eenigOEins meer belemmerd zullen worden door gebrek aan manschappen of schaarsohte van ammunitie Xooll was een üuitsch bombardement grooter on woedender dan dat waaraan onzo troepen en de Ruseen in West en Oost die laatste da gen werd btootgeeteld De DuUschers heijlïeni gwn gebrek aan middelen om den veldtocht met kracht door te aetteik imm i ia Duit i goIfdereu lievinden zich thans veel recruten diö ver ben den bet peil staan Ml zeer onvoldoende getraind zijn Al Ib do bevolWog van DuitaChland grooter dan de onee men vorg te niet dat de Duitsche verliezen wBarB i nli tienmaal grooter dan de onze waren Red en de ioTpanning van hetveob ten op twee fronten ontzag eHjk ia WijJ welen wat het beteekent een front van 10 mi l io Frankri te houden Wat moet het den vijand niet kosten te vechten op drie fronten Van de Noordzee tol Zwitserland van Tiro tot MontencBio en Servië en van d Bukowina tot de Oostzee De Be ontzaiggeü e inepan ning moet op den duur te machtig wor i den Oeen natie kan dag en nacht per minuut 7 man verlieoen zooal Xhiltsohland dofi zonder edndelijk uitgeput te rakeUf f Ike oorlogsniaaad koet Dultschland 300 000 man I ang geleden al verdween bet oorspronkelijk door Dullschland gemobllisieerde leger en zijn physifeke kracht wordt door dio nieuwe recruten niet gehandfiaafd Zijn m nsohenvo fraad beehiit s ihrijver is niet uitgeput nwar de bloem van Duilwblandi B jeult d verdween terwijl die onze bflginl te bloeion en deze merkwaardige ontwikkeling kan nlemondi aanzien zooder met hoop in de torfcomst te staren Sizaxxerxleizxci rediA tbeiiot te kleine middenstand De commissie van uitvoering inzake de voorziening in de credietbehoette van dien kleinen middenstand ten gevolge van de oortogscrisi heeft tbane aan de verschil Ien k banken die zich op het gebied van M MiddeosiandiaeredSet bewegen een exemplaar doen toekomen van de Hoofdipnn i ten van het plan tot vergemakkeiijklng der voldoening aan de kredietbehoefte van den kleinen Middenstand als gevolg van de oorlogscrisisi met eenige toelichtingen aangevuld In de begeleidende circulaire herinnert éb comtniseiü er aan dat op 13 Maartj l door de Nederlandlwhe regeering op initiatief van H M de Boninj n in de iraleiijke Zalen te VGravenhage eonevergadering werd belegd van vertegenwoordigers van kretHetlnatellIngen welketen dorf had eene organisatie in het lei ven te roepen teneinde Ami kleinen mid denstander die teii gevolge van de oorlogBcrlsis in moeilijkheden geraakt oFwieni4 zaak daardloor te niet ging het bekomen van een klein krediet om zich te kunm n staande houden of oprichten te vergemakkelijken Deze vergadering waarin H M de Koningin doordrongen van dö groote i eteekenis van dMe aangelegenheid Ttelve het openingswoord wel wilde uitspreken bleek reede dndeiljk door eenc overgroote opkomst een succee en deed reeds onmiidH dwilijk blijken dat de voor de bereiking van het beoogde dkiel noodlge medewer king der kredaetinetolHngen niet zou ontbreken De oomrolssie verzoekt den banken welke hieraan wenBoheni mede te werken haar v66r 8 Juni a s een deebetreflende verklaring te doen toekonten eventueel door bemiddeling van de Centrale waarbij de Bank Is aangesioten of anders rechtstreeks Waat de Ilegeering zegt de com raisale op initiatief van H M de Koningin een zoo tastltoar bewijs geeft vande ernstige l f oerte om den kleinen middenstand in deze moeiii e omstandigheden Ifl hrfpen mag anderzijds zonder twijfel gerekend worden Op de medewerkingvan allen die daartoe door den aard vanhun bedrijf in de gelegenheid en als geroepen zijn J Aan de tooliohting betrelfendc de bekende Hoofdpunten wordt het volgende ontleend Tot het verschaffen van krediet aan lieden die niet op een o andere wijze zelfstandig kl ne xaken drijven wordt d bemiddeling van deee organisatie niet verleend Die banken welke niet bij eene rentralo zijn aangesloten zouden kunnen toetreden tot de NederlandBche V eenlglng tot Verbetering van het Volkfdcredlet Keizerngraicht 2 1 te Amsterdam Oenownde Vereeniging is speciaal ter lievopdering van het door de e organisatie beoogde doel ongericht H M de Konhtgin lieeft welwillend het eere voorzlttersciwp vttn dtt algoÉt Due coimuiswie aanvaardi Teneindte een nuttig gebruik te kunnen maken van het voordek van lokale bekMidlieid moet de kredieterater zich wenden Mrt eetie an do organisatie deelnemend © bank die in of IMinneer niet andffim iBOgrli het dftoiitat bij de plaatn ziJDer inwoaii gffvegtAgè h Het QMsimiun kredlet ow één peiaoon te verlewiien w VMtgeetf d op f 1000 waarvan in bijzondere gevallen met toestemming van Z E den Minister van FinaneiÖn km worden afgeweken De voorschotten wttfden hQagetai vcier den tijd van 2 jaar verleend Wanneer zulkft duL nog soodig zou zijn kan het krediet verlengd ot vernieuwd worden De rente mag bij voorbaat door de betrokken bank bij de hoofdöom worden gevoegd echter roet dien verstande dot voor elk half jaar slecht rente mag worden berekend over het bedrag dat volgens de overeengekomen wijze van aflossing bij den aanvang van dat haH iami nog zal uitstaan Het Is geoorloofd naaothet achuldboekje den kredietnemer eene akte van geldleening te doen teek 9H i ocwla bij fc betrokken bank gebruikelijk is mits een model hiervan eerst door de Commissie van Uitvoering ter IfisAge rordt gezonden l r zal krediet kunnen worden verleend onder gede ltelljke staatsgarantie wanneer niet ndndïT dan 1 5 van het risico dtat niet door den Staat gedekt is wordt gedragen hctdj door de locale bank hetzij door een natuurli e ot rechtspersoon in dezelfde gemeente of omgeving gevestigd welke buiten twijfel tot Aie dekking in voldioende mate in ataat is Het is echter geoorloofd dat de locale bank zich voor de geheele hoofdsom door een org of andere zdterheld doet dekken Kolen voor gasfabri m Het bestuur van de Vereeniging van ïasfabrikanten in Nederland beeft een adres gebonden aan éea Minister van Landbouw waarin het te kennen geeft dat adr met groote waardeering door het tnitiaiief van de Regeling maatregelen genomen ag om den kolspf evoer en do ifitribuiïe daarvan te jr Aafe dat evenwel tot diiisver wat de aanvoer van gaekolon naar de gasfabrieken betreft deae m atregeien onbevredigende resultaten hebben gegeven aangezien vele gasfabrieken beiangrljk minder heblien ontvangen dan v rtg i de contracten roet bfTOiddeling van het Koleobureau van hel Kon Nat Steunoomité gesloten mocht worden verwacht dat ze4fs in de laatste twee maanden van gering gasverbruik de kolmaanvoer op vele fabrieken niet toereikend was voor het verbruik a odat op den be w hikbareii voorraad moest worden ingeteerd terwijl in Verband met de sombere vooruitzichten van dten kotenaanvoer uit Dultscbland en Ekigeiand het hoogst gewenschl zou zijn in de zomermnanden den voorraad te vergrooten dat mitsdien adr met groote zorg de herfat en wlntermaandm tegemoet ziet dat bij storing in de gasproductie hel maatschappelijk teven ernstige moeilijkheden zou ondervinden daar behalve voor redenen waarom adr verzoekt verdere maatregelen te willen overwegen welke er toe kunnen lelden dat de gasfabrieken op grond van het groote belang voor de geheeje gemeenEfchap bij ongestoorde gaflleverlng rulmer van kolen worden voorzien Gemengde Beriehten i e BotterdMBScbe hawa t Blijft die laatste weken schrijft die N R Ct bijzonder stil in onae haven Dok deoe week is het met onze seheepvaartbeweginc he l kidlB geweest Van verleden week ZaterdagiOor tot eergistermorgen Zaterdag twaalf uur zijn er 71 EH tepefi binnengdfomen tegen de daaraan voorafgaande week 6G Hiervan waren er 29 Nederlandsche 18 Engelsche 19 Noorsche 3 Zweedsche en 2 Srieksohe Van deze hadden er 48 stukgoederen aan boord 6 graan 2 grondmaten 2 IjzerertB 1 petroleum 1 olie en vet en 1 l enzlne Het aantal uitgevaren schepen bedroeg tot hedenmorgen 75 tegen de vorige week Zaterdagmorgen 72 Van de vertrokkenschepen waren er 39 Nedérlandsdic Ifif ngelsche 7 Noorscln 2 ftrleksche en 1 Zweedèch Hiervan waren er 4d met stukgoederen geladen en 33 waren er In ballast M t het werk Is het dese week ook weer stil In de haven geweopt Het aantal Rijhflohepen in de Waalhaven is van 1000 tot ongeveer 700 vermini d De nieeste erva i zijn opgeeleept naar Belgif Geringe elfvangst Op de Waal wordt erg geklaagd over de geringe resultaten van de elftvisscherij Voor dertig veertig jaren was dat heel anders Toen in de maanden Mei en Juni groote hoeveelheden elft maohtigd en betrekkelgk goedkoop verkocht zoodat elft een volksvoedsel was De laatste Jaren wordt er wttnig elft gevangen en dunr verkocht De I geringe reeidtaten zgn het gevolg van toenemend aantal stoombooten waardoor het kuitschieten belemmerd w dt nöeld Qeen Undboawverlof üe Min van Oorlog heaft bepaald dat onder geen voorwaarde landbouwvetlof mag worden verleend aan miliciens VOO t oefening onder de wapenen p 1 STAATS LOTÊRIJ 6 KI Trekking van Maandag 7 Juni frÜ vaa 11000 338 932 1572 612J im 8837 U968 4Q0 IBW 11306 11581 19062 1200 11205 14447 15853 17239 2271 f 100 4220 0996 7192 9165 9769 10652 1 439 15636 70 571 596 662 1046 1057 1082 1597 1642 1877 2439 2617 2666 2915 S006 3130 Frezen v n m 96 331 446 50 677 704 711 836 Sm U03 1361 1457 158 Iie0 l966 2087 2162 21 2616 2778 2856 2868 281 ml9 8392 3467 8607 8667 3887 890 3933 3993 4003 4079 4168 4176 4252 4866 4463 4612 4638 47 12 4832 4926 4952 1996 5022 319 5802 5319 5505 5540 5598 6716 5722 57 14 6833 6896 6929 063 6118 61516162 6490 6501 6672 6687 6818 T136 7300 7349 7465 7628 7532 2534 7695 7714 7830 7864 8 5 8167 8355 8620 8792 8819 8863 8976 aiMS JÖ13 9466 9596 9602 9883 98161001 1 Iftiai IMll 10548 10551 105621056410746 10752 10994 11110 11236 11S31 1136911508 11668 11646 11686 11890 U S 7 1209712226 12362 12493 12582 12598 lafelS 1264312680 12690 1271012796 12817 1 14 13087 13109 13 ii5 13901 134 13423 IMl 13639 13673 i i940 13945 13999 14046 1 42 14575 14584 14783 14738 f7 l 14836 1 879 14f 14 M 14984 1511 15231 M259 15i 16187 158411 16 2 16867 i8831 11 289 16266 W l 16321 1643411 16684 16599 16f 3 16631 löte 16988 17009 17lko 17122 1712 l7 3 17660 J 78 18W1 18 90 18269 1848811 18M teolO 19 4 19121 19129 1 19582 196 12 19698 19710 197501 1988 1 19937 20ftOO 20053 20064 20182 30139 20161 20292 20412 30646 20557 20 61 20802 20861 Nieten 239 267 272 282 295 296 378 408 416 460 465 469 617 669 698 606 i 9 674 844 863 867 j 991 1044 1084 1194 11207 12261 1243 1294 1328 1497 1536 1546 l646 16601569 1688 1654 16 78 1713 17191722 1902 1906 1910 1996 3006 2032 2052 21 S j2166 2166 22 2307 2332 2349 I 2366 2386 2414 2458 2508 2609 2636 2625 59 2670 2668 3717 3813 2848 2890 2910 2921 2933 2932 295é 3008 8040 30413048 3056 3105 3127 3218 3214 3236 3246 82 6 3344 8346 S361 3371 5387 8423 8428 3441 H68 36 0 SeiO 8 aS 86 8990 8736 3771 1780 J795 384 9S8 9946 3 7 4027 4097 1134 4191 4240 4280 4287 4347 4370 4376 4108 4439 4444 4466 4549 4568 4606 4609 41611 4K48 itte 1771 4787 4788 4869 4945 4947 5014 5026 6048 5065 5091 5107 5122 51 ta 5168 5162 6189 6264 6323 53816472 B534 5563 5569 6696 6600 6606 6644 6667 5697 6786 57i9 6766 5837 6868 5877 6984 6031 6038 6062 I Ü96 0176 6177 0313 6335 6243 62 5i 6256 0367 6426 6462 6463 6494 4 ldi i mo 6W0 6686 aSU 0656 6726 0741 6797 reis 6819 6834 6900 6902 6967 6976 6981 7004 7011 7081 7131 715 7193 7208 7274 7270 7293 7301 7808 7304 7339 7886 7406 7480 7503 7513 7663 7667 7671 75T3 7576 7609 7620 7689 7664 7669 7800 7812 7819 7834 7868 7855 7871 7908 7932 7989 7941 7943 8005 8025 8027 8046 8050 8064 8074 8091 117 813 1 8144 8212 8248 8 108 M M43 36 8S17 8592 8617 8623 8627 8631 86 10 8668 8683 8687 8708 8769 mts 796 ft882 8911 8920 8989 89918996 0Ö16 9046 9060 9094 9098 9124 9186 9161 174 9178 9196 9205 9238 9287 9818 9839 urn UI 9489 9628 9636 9681 9672 9687 171 9 9730 7a9 97 0 9744 9766 9806 9643 9903 9986 10001 10008 10029 10062 10071 10160 10259 10334 10 340 10365 1041010477 10616 10543 J0586 0591 106091066610064 ID698 10 62 10774 10848 10849 1085B 10865 10872 10903 10911 10913 10925 1099711008 1102 HOS 11078 11102 1114 11159 11169 11217 11263 11266 11268 11276 11306 11329 nasi 11140 1162P 11627 11530 115 52 11573 11682 11714 11731 11758 1185211877 11891 11930 11957 11987 12018 12031 1205912087 12102 12131 121 32 13169 12206 12274 12299 12323 12368 12399 12461 12490 1250012619 12S3 12561 12555 12 579 12589 1264012674 12701 12760 12789 18804 13818 1288412885 12941 12948 12977 12981 13063 1309818105 13107 11135 13139 13156 13102 13184 1S212 18831 1 3236 13816 13S18 13343 13363 l Ta67 BMB 13375 13408 18431 13450 13486 13516 lM34 1 3548 1 1550 18621 18661 1 16671 1697 13110 13W3 13718 13781 187501876113793 1S816 11818 18838 13878 139361394714115 14136 14188 14206 11310 1424614247 14267 14818 14 119 143S6 14 14632 1464314566 lleOl 14610 14813 14620 14629 1469211706 11710 14737 14747 14828 14866 1490711910 14 m 15108 16141 151GI 16192 15248 15286 16801 15817 16829 1 5338 1 5318 1537515886 19614 165W 15532 15668 15617156 1015666 16507 15734 16768 15800 16873 169191 5883 16969 15980 15968 16004 16012 16028 16047 I60a 16143 16211 16216 162 14 162 5416361 1 76 16300 16 328 16326 1638816141 16889 Ifïtt 16429 16481 16679 166821065816636 ftU 16732 16769 16807 l68U 16821 16817 jl 76 leSflS 1 940 16950 1701617033 17046 7670 17075 17166 17166 1716817213 17221 l k party te kiezen voor de een of andere oorlogvoerende mogendtrèid De bewoners moesten er voor zorgen dit bet noatrale karakter van het üdk verzekerd blijft Men zou wegens de eigenaardige ontwikkeling in de gesohiedenis van het Lnxemburgsi e volk het volk kunnen misverstaan PARIJS 7 Juni De Matin meldt vanuit het Vaticaan de mededeeling ontvangen te hebben dat Koning Ferdinand van Balgar bestoten heeft tot de Katholieke kerk over te gaan Vereenigde Staten en Duitschland WASHINGTOK 6 Juni Tengevolge van een ongesteldheid van president Wilson is de voltooiing van de nota aan Daitaohland vertraagd Z zal nu vermoedelijk door Minister Bryan gerevideerd worden Men verwacht dat er geen verlof zal worden gegeven om de nota vroeger dan Dinsdag of Woensdag mogeHjk zelfs eerst Donderdag te publiceeren Er zijn buitengewone voorzorgsmaatregelen genomen ten einde te zorgen dat de nota precies zooals zy gesteld is zal worden overgebracht Zij zal via Londen en Den Haag naar Berlgn verzonden worden en de Amerikaansche gezanten op deze plaatsen zullen de tekst oontroleeren De Amerikaansche ambassadeur te Berlijn zal ze niet overhandigen voor hy zeker is dat hg woordelykjuistis Ijaatste Bericliten Aan het Itaiiaansche Front UK na ö w ordt gëëdnA Volgens dnböyertugen t yluebteiingen uit TrUiet ziet deze stad er vreeselijk uil D traniwrijden niet meer en geen café theater ofwinket in nog open t leoht de poUlte ie nog steedB krachtig in d weer Ktivij veldwachters bewaken den sjworweg tiwijl anderp postvatten voor he KeiaJ lijk ifA von liriaant De Ooetetirijknohe troepen hebbei he plateau van Jarpo u pt zwaar gesrfiut Itezet liettfelk A i totaal zou kunnen plotachielen ilet ié bek vd dat 4 voohiaMMt ge vu Btatloii paleizen HChouwburgeÓ kadön ende kantoren der Lloyd jJavigation @ y ondipmijnd aijn Voor eed oMgeH eatal an TntSet jUee t da Hongoareche re ring 1 Flume i versterkt Wwellt thans in fllaat 118 een aanval vin Itallaaneche feijdc te weéTBl ai Mei lieweert dat Plblagmoe t leveostolÖdlelen heelt om e$n e ek Van drie oManden dóop te mak iïwwel bekend iA dat groote loeveolhedbn proviand voor het leger naflr hel Noorom n veretmdHi i De stoomoliefabriek der firma Noury en Van der Lande te Sneek brandde in den vroegen morgen van heden af De maohinekamef is behouden Het aangrenzend huis van den hellingbaos Boomstra ging mede venerea De fabriek was verzekerd het huis van Boomstra te laag Vergaan i j IJMUIDEN 7 Juni De StooratrawIer Rhynland waarover men zich te IJmuiden ongerust maakt ia nog niet gerapp orteerd zoodat wel aan te nemen is dat het schip is vergaan Verdronken VELP 7 Juni Zaterdagmiddag omstreeks 5 uur is bij het zwemmen in de IJssél bij de Steenwaard alhier de 27 jarige ongehuwde J uit Arnhem verdronken Zijn lijk is nog niet opgevioht ROERMOND 7 Juni In d Hftelr verpeel bij Grathem is gisteren de milicien de Boer uit Beverwgk by bet baden verdronken Aan het Weatelijk Front PARIJW 7 Juni Hüt oouiuiuniqué van glHteravead 11 aar luidt De Blar t a N oord i vaa Atreclit duurt nog hedig vooit m t een voor ons gunstig verloop Wij gingen Mangrijk vooruit door onsMJ ver chillendt goeiJge laA do aanvallen Wjl OT if ïetl loftpgraarsQ h t labyrinth en hebl en nu 2 l daarvan in ons tiezlt H t genwïht duuW thane onafgebroken ged remlt acht dög i Ten Noorden vftn de Alfme en ton Oosten van Trac le Mont hebben wij na een bwigc beschieting twei hniee loopgraven over een lengte van l kilometer veroverd Bij een bestorming maakten wij 200 man ge Aan m Ooi m Pro Ri TBOGRAD 9 Juni OffirteH Bij Riga en LbaLiwli la d toestand niet B euM nswaardig Neraiul rd Aan den Imkeroever van FiHBa had in den morgei vah Tj Juni en hevig artilltvit eve bt Jptftat t 0n Kas i Mdis vlieger mvrp bAnanai op een aantal booten in de Weichwel en schip zonk Hij de Ualka trachtte den viignd JuOi gebiruik maken van d windrichting erwtikkiTide gassen ie wl V ikkeleot In JftlicK veroverden wij op 4 Juni aan l m link oever van den beneden Man bf dorp Groblee Twi NÏprden van Ijejarok zijn wij de San DVwgetrokken en versterken liet terrein ondankrt de vijandielijke aanvallen De vijand zet Vanuit PrceMyHl zijn offensief voort in de rlchttog van MpHjiska Na tegen het front Tsjisjkyj AyofriiBocÉü ovtfi i tamlenlUlte sUQdkraiibtMi geconcentreerd Ie hebben ging hij tot pen reeks aanvallen over dtwr ttet vuur vfai talrijke RwSrcX batterlH tpum e aanvalluf J hler zulke zware H flmJ nM a mil r ïtai Klï HP Tijtïuli zaakgelastigde bij d Pau in dl müfttorie van antwoord op het afd eling verslag van do Tweede Kaïuer in zake de Iwgrootlng voor üuitenland solie Zaken lictreffende een tijdrfijk eaakgelastigde blj den Pau verklaart d Mliiisler dat de opdracht waarmede de beer NoleuH wa belaet geen olflcleel karakter droeg Wat bi4re t hot tljdeliflt gezantschap biJ den Pauw inerkt de Minialer op dat uit Nederland internationale opsilie volgt diat onze belangen betrokken zijn liij mogeiiik © vrede ondi rliandelingen Nfiderland heeft groot belang erbij kennm te dragon van een vredojaclie ooii indien die van bet Vaticaan Jiiocht uitgaan De Ministi r i van oordepi dat van de relatieB van hel Vaticaan grooten Invloed kan uitgaan en het is te i ej rijpen dat een samengaan met het Vaiieuan zijns Inzien te edit qnze positie als kleine onzijdige ijtaat zal kunnen richragen öi l ev tig eii Het schrijven van den kardinaalinternuntius en het antwoord dïit door do regeerlng daarop is gegeven kan niet aan de Tweede Kamer worden overgelegfl De Minister verzekert uitdrukkelijk dat in geen der brieven iels voorkomt over een permanente verlegenwoordlging bii den Paus I b Regeering betreurt het dat het w o zoo groote beroering hee t g racht bij een deel van het Ned volk r is iH 4 r aan toegeschreven éa n in da beilioeling van de Regeering lag opgieatoteii Ondanks dat H en ingeversebil raagt d Minister het w o te steunen De Regeerlngi wenaoht In geen geval nu i eedw te Ixi alen of later geen peftiianente missie zat worden voorgemeld omdat de Regeerlng niet mag vooruit loopen vn aarzelt nu reeds te antwoorden op datgene wat Sij niet weet oi in s landK belang zal zijn Telegrafisch Weerberiebt van het Koninklgk Ueteriologiaoh Inititaut te DE BILDT Hoogste barometerstand 767 4 te Swinemnnde laagste barometerstand 756 0 te Haparanda Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige veranderlijke wind meest licht tot half bewolkt droog weer behoadenskans op plaataelflk onweer overdag warm verliezen dodr ons viiur dat hij er niet In alaagdi ot onae loopgraven door te dringen In den aVond van 4 Jiirtl en den volgenden morgen had aan het Dneflterfront tansehen Tysroeftltfija m Klrka geen etUtel belangrijk g eveeht plaotfi Aan de Proeth trokken wij rfe rivier over tuitsehen Delotyo en Kbipmea Aan den rechteroever boegen wij op 4 Jnni en den volgenden nacht tal van tegenatsovallen van krachtige Oosten rijk se he reservetrof Mwi of een oproep tet de bevolking gericht waarin 2 vordt aangemaand in haar aitlatmgea betrttffeDcle den oorl g voorsichti te 1 0 en niet e fo