Goudsche Courant, vrijdag 11 juni 1915

1 0 12804 Rechtsxaken ligheid e werk was gef an en niet iQ t verlKMTgeti gedaan Itod meende pleiter dat er in geval van veroordeel mg ailtoiMileiding tol het opleggen van een goldboete Ijeetond lU en duplif k volgden l o reclrtbank heelt heden vcrowrdeeiiU M 1 J D S jaar logenienthoudef te Oouda wegem luiaiiandeling tot veentien dagen gevangenisstraf H W W jaar lossen werkman r oldSvist en J C F B 45 jaar sjou weriuan beiden te l jhoonhoven wegene dieffltai door twee vereenigde pereonen voor tien eerste bij herhaling van dri zakken grint tot rewp tien en vie maanden gevangen sstraf A a H 35 jaar visecber te Uoud 4 recidivist wegens verdulatering bij heshttiing von een roeiboot lot drie maandden gevangeolsetraf De niot verschenen bekl F v 2 zo op 7 Februari te Krimpen aan den IJsQlt een anderen man met een Mok een slag in don bals gegeven hebben tengevolg waarvan die man een gezwel in den halp had gekregen en pijnlijk getroffen was I isch ter zake van mishandeling f 2è boete Bube 20 dogen heehtenis Do 42 jarige arbeider L v O te Oour da had in de maanden Maart en Apriï iit do kiirkwarenfabriek te Waddinxvee eenige stukken koper weggenomen üek I er zake an diefstal eischte het a i f 10 boete subs 10 dagen hcchteni De 21 jarlgo werkman H J O t Bergamt aelit wa op 4 ApU ten luiiz van A fJfanlien aldtiaf gekomen doc uit de woning verwijderd IIij zou t04 wee d uren van Blanken s hui bcachiudigd hel ben ioor er tegen to schoppeien iMMï ruit van Blanken s naast de w ning staand pakhiuB hebhen stuk ge lagen Bekl wist er niets moer van bij wa dronken geweest Ter zake van vernieling ei W hte liet O M f 10 boete subs 10 dagen hechtenis iJe niet varachenen Iwklaagdeu L V en J B hadden op 4 Mei te W d inx een gebedeld Ter zake an Ijedeiorij eiachte het O M leg Mi diii eersten Iteki drie dagon lun hteniH en ploatwing in een rijksweit iuriehimg voor den tijd van drie jaar en l en Ie tweede bekl i dagen hcchtenla fii plaatMing m een rijkawerkinriehting oor den lijd van één jaar KECUTBANK TK ROTTERDAM Mra zittiïig van 10 Juni ie 19 ig Uooinkweekt P K Ie Zwaamuardan g detlueprdi tuut 10 April liij L Xoveniioven Ie Uoud 0 0 rijwitM gebutirtt 12 April waa liekl mot dit rijwk l Mi Ifti l U fifi JM J U I iHtTH aaa d n OoHtzfH iik t KotUrdwii gekomen en liad van dezon f 8 gelwud Ui liad die t6 telUKtun m hft rijMifl aebLtergHaton Bi t iad voor tkn reohlt r ooiuinisMri iMittiul d t hii liet rijwiel In paadlia4 gegevea 0p die verklaring kwaw hij ihatua ehter lerug bewerend da t hij h t rijwiW slecht In bewaring li d gegev u lu ieder gev 4 ifaad befcl hot p ld nlot teruggebracht en het ri wiet b Pleters laten taan Di n volgenden dag waa bokl hier Ier Htedo aangohouden tutge J I Pieterif verklaard dat iM kl Ihmi het rijwiel n pand had gtv laten m dat hl hem bet gekJ xonder paml niet gog von zou hebhen Het O M waorgenoin e door mr Bolblingk t 4Bohlo wugüiu verdulBierlng V n maand gevaiigenisslraf Mr H van Ulsinkneetedn refereerde zich N K Ct In aannluitUig aan hel korte verslag Van de ei iand ilng van de zaak van den koperi Iager Th v B te Gouda oatlets iM n wij aan de H Ct nog bet toU I e fi2 jaHgf kOper la er Tli v B te Goiidïi had op veraohlUende tljdirttp peo van de jaren 1911 1912 191 3 en 1914 zich herhaoldt lijk hoeveelheden gas oegeOlgend ton naA de van de gemeente ioudft in zijn werkpIaa4B had hekL in de nahijheld van den gttsweter dien vloer opgebroken en aldus een afschroefliarq ttoppMIng welke xich in de leiding vüót den nieter iHsvond ond er xijn hereik gehrachl Beki had die koppefbig lo iige chroeM en efn guinuilHlang aan de Iel dfing rerbondipn Aldti wa Mjekl erin gertloagi an te beltofn nii en te kunnen Land en Ttii bouw Centraol üureou voor den uitvoer van boter anwegc het Ki s Centraal Bureau voor den uitvoer van boter wordt het V olgeijde luedegedeeldi De maatregelen door het Buree i in de laatste weken l o v den beperkten l oteryitvoer getrtrffen zijn zoodanige dat e een tjelioorhjk evenwicht in den handel ie ingetreden Door 25 pCt der wekeüjksche boterproductie in het landi te honden 70pCt fiu t bijg ochte consenten te mogen uitvoeren blijkt dat er voldoende boter In Nederland aanwezig bli t en dat de waarde der consenten per K G boter juist gelijk is aan het versohi tusschi n des door den Minister van Landbouw vaatgeflteldeib maximum engros prijs voor it maand Juni en den prijs die in het bui enland thana wordt bedongen Door dezen maatrt el kan de binneulandyehe koopman zioh thans zelf IjehoorlijU van ImMct voorzien tegen een prija tot lioogsteu f den uia xiniuui engroBpriJB en wordt de hvlp van het Uijks Centraal Bureau bij het koopen van boter veel iiiind er ingeroepen Hel 14 whter wel te betreuren dat verschillende pereonem herhaaldelijk door het Ilijks Jentraal Bureau aan boter geliolp n zonder etmige kennisgeving bij het Bureau de door hen bestelde en ook reedui afgeleverd boter plotwling weigeren in ontvangst te nemen en de schi voor den prod iioent laten i De appreciatie t enover dezen Hegeeringwmaatregel gaat bij dtwgelijke peröoiien ook at niet ver en het Rijks Centrofl l Bureau dient t o v hen voor hej lil staiH gcaolil nwctcu worden te kunnen tieoordeelm wat al dan niet goed voor ben is len andere zaak is het of in de praktijk nu wel zooveel heil Is te vonraehten van een dergelijke oonauur De tat die de kemringH eomnrisaie k jg moelijk en ondatdcijaar conflicten blijven hij dergelijke gevallen meestal nlel int öi liet is dan uiterst moeilijk eenerzijda het commercieele belang van den exploitant niet te wr ie fnuiken anderzijds vast te houden aan het elgeolijko doel Krvarin IS er op dit geibied nog ntet vpoI opgedaan al Is uit soortgetijke gevallen wel bekend tot widk een oomplloatii s de kwestie aaulelding kan gerven Oelnkklg is do raad niet op een ander d nh ee d ingegaan dat door eenige raadsleden in een N oorstel was heliohaamd Zij wildpn de ouders gelegenheid laten hun kinderen mede te nemen naar bioscoopvoorstellingen doch alleen naar die welke zich zel vrijwillig onder loeaioht van de keurlngsoommissie zouden getiteld hebben De fout In dit stelHel schuilt hierin dat de contrMe een oon ourrentiemiddel zou kunnen worden En hot is uit don liooze te achten Andere steden kunnen nu een voorbeeld nemen aan he jetm den Haag op dit gebied deedk Zij ulhsi verstandig doen mot een n te gaan wat de resul lat w in dv praktijk zullen blijken te Mijn tMT zij let dergelijks ondt emea Immers er i niets zoo veriEejR d als gereglementeerd kwOad Kn dOt Is ook de r den waarom wij van t rt censuur In het algemeen niet Vwl willen weten Ondanks Mke censuur blijft er steed tela bestaan dat deze of gene verkeerd acht en het is onaangmoom en verderfeli wanneer dat verkeerde h goedkeuring iiierk van de overheid draagt 1 n moet de ovwheid trachten het tedereen naar den zin te maken ja dan siAlet T ten slotte niets over wat ook wet r niemand wil Ri geeren Is oen moeilijke zaak I HAfJKNAAtl Mt naminer beataat uit twee bladen Waakzaamheid Wie Binds het uitbreteï Van eten krijg de hoiHËng deV pers heeft nagedaan weet dW zij met een enkele uUz md iDg w SMT ge trwfd hceU de ueutralit U te MnuhlenKen enkel orga n Ha de Staodurd hen in ninnriglDg diaftrvaii wat kfaino Kuypeirorgaiimie hebben zich pro Duit8Ch nltgelatwii De Teöegraat flwrtegfloover heelt voortdurend eeaanti he propa wJa gevoerd en nie g ung kan d houding van dat ftad wontm veroordeeld Grfukkig ia het bij die eakele uitjiondeïingfitt gebleven ea heeft die Nedlerlaodsche pers uitnemend be grepen d U rij door Mrlkt neutraliteit de r geering hM ttest in baar moeittjkQ laak steunden In de laatste dagvn valt alweer in de Telegraal een drijf Vttn Waar te n nen waaïtögen ten kl ohtigate raoet worden opgekomen De N H Ct awowel als het V l hebbe dit dan ook reeds in ultnerawide artikelen gedaati De TelegraAf ia voortdurend te gao DuitsoblaDd aan hel sarren en ste f ken De toon die n de tijdelijke organen van de Belglache refugie s wordt aangWlagtm kan niet teller en mieplaatsteB zijn dan van het Ameterdanwche orgaan Nu kan men die Bel aehe blaadje nog eUlzwijgend voirbi gaan Het is begri pelijk dat zij zioh in bitterheid uiten na hetgeen Duitaeiilaad hun land he t aangedaan Men zoo intuSBChen kunnen vragen f de gastvrijheid op Nedertandschen bodem genoten nieC nweet nop tot een andere houifing Ook van deze Belgen had men mogen verwai ten dat lj liel pen Ktch op neutralen bodem in VelligMd te hebben geatetd en dat het neutrale kt ne land dbt him op opovertroHen wijze gastvrijheid bood reed genoeg nkoedli heden heelt te overwinnen om aan Ae refugie s te vrag dat zij meer dan M dusverre toonen die xoofA lijkhed t beoeffen Voor een blaft al9 de Telegraaf isintiiaaohen geen enkel verontBchuldiging te pleiter Willens en wetens drijft dit blad V Heden overleed zacht en kalm onze geliefde Echtf enoot Vader Behuwden Grootvader de Heer HERMAN BOOtïAERDT 1 ta den omterdom van SoUerdam Wkd P BOOGAERDT VAN GaALRN Gouda L BOOGAEHDT M J BOOGAERDT Ahsinou Driehergmi J BOOGAERDT Ouderkerk a jd IJ B BOOGAERDT J BOOGAERDT VoB DE O jaar NIEUWE l lllLlPS HALFWATT LAMPEN VERVANGEN STATEN GENERAAU TWëKDE kami r Vergadering van Vrijdag 11 Jilnl Oeopend te U uur 45 minuten I ale r pel f Bitl tt Van V u u r en Vervolg Hierna komt si tot de voornaamste qiimfttie waarop de eerste vraag van den heer Van Vuuren heelt Waarom heeft dtMlnh er ttadat vóór de ultgHle der In sehe leening de door hem met de grwp gesloten overeenkomet had geb id lot verkoop van de geheelo leening en dietUmgovoIge zijn mededeetlng op 2 Maart dat er gpen oon wtlum was b twi lk d geht elo b ening ov rnam onjuiAt was geworden aan die wijziging in d n g a BOOGAERDT Amsterdam W M VAN ROYEN BOOGARRDT H G VAN ROYEN Oouda A BOOGAERDT G H W BOOGAEBDT AUSINOH Capdle NB M BOOGAERDT RoUerdam A BOOGAERDT Hardenherg N BOOGAERDT loeiden 45 H R BOOGAERDT en kleinkinderen terwijl hij de wwidt mi i bevende vingers trachtte Ie Multen Adolf doet het pijn y Hij wist niet meer wat hij zei hl wa zinnelooH van schrik A l ol antvrooPdt toch Adolf lile f zwijgen Om zijn lipp n trilde het de wijd geopende oogen keken liwii verlangend aan hij wilde spreken hij kon niet im er Üimlachen kon bij nog en met een laotsten glimlaeh op zijn lief gelaal ontvlood zijn reine klndir lel Ite oude man wist niet meer wat er om hfnii heen gebeurde Hij had zich op ileii grond geworpen en den stervenden knaap in zijn armen gesloten De een hand had hij op de wonde geperst Het bIo d alroomde niet met r AdoK was dood De oude huilde als een wild dier Met zijn bevende hand betastte hij het teere lichaampjo Het werd koiid en stijf zijn Adblf was dood Het koude zweet stond hem op het voorlwofd Zijn gerlmpeldi gelaat vertrok zioh in naoielooze smart Steeds vaster dnikte hij den dooden knaap aan zijn hart mUr al kouder en kouder werd hot arme slachtoffer Ijwigzaatn wa do tan aan den horizon ondergegaan Fm ginds in het Oosten kwam plotting de maan op Wordt vervolgd Voor do vele bewijzen van deelneming ondervonden bj betoverlyden van mijn geliefde Echtgenootde Heet N ESSEBAGQERS betuig ik hiermede mijn hartelijken dank Wbd ESSEBAOaERS8 Wulf Oames Voop Export ZeBÉjen CertificAten van Oorsprong af te geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gonda benoodigd voor de verzending van goederen naar het Buitenland aijn verkrijgbaar ad 40 cents per stuk ClHOltnlaf ter Drukkery van A BRINKMAN ZOON Markt 31 Oouda Met de schoonmaak hebt U mogéiQk wel een stuk Kleed f Vloerz l over dat U niet meer gebruikt Mag de bode van bet BUORtiElillUllS dat komen halen Zendt een boodschi aan Rdzendaal 22 of per tel 178 2 VLUGGE Houtdraafers OEVRAAOD In de Electr Draaler V J F POSTHOORN N Molstraa 49 Den Haag 9 Het Bestnnr W GOL 1 VAN DANTZIG B D GROOTENDORST W DE VEN tCHt f DRApHEN OUELL FUSSCHEN WeRDEN OP rekening eESTEl DOCHBUTERUCeAAFVEIlCOEC LITER 15 NATUUR BRONWATER Electr Dr A Brinkman Zn Oonda J I Bekl verklaarde nog dot hij eigenlijk nooit de bedoeting had gelMd dielsUl te plegen Hij wa er aleotUs toe gekomen doordat hij bij den swokken gaadruk onmogelijk goed mideeren kon Kénmoal bod tjekl over den Ewokken gaadruk gWtlaagd doch die klacht was onder uitr werking gehievwï De odjunct directeiif dt r geo een4elijke lichtfabrieki bleef er bij dat hij nool iiH van een Ivlocht bod vernomen liet Ü M achte bet feit hoogst orn Htig en eis ite wegens diefstal gepleegd al voortgezette handeling één maand gevanf enlbittraf Mr H van Hiommeetein zette op juridiiKhe gronden uUeen d t l ekl indien hij al eeu misdrijf b ing dan toch naar pleitera meeaJng geen diefBtal maar ve dulffterlng 20U hebben gepleegd De verdediger voerde aan als de bewoegredwien wejke hem tot dit oordea hadden gebracht dat d meter achter 1 het huls van bekl had gestaan dat het ga hetwelk hij verbruikte eerst hetgoheele huis d oor moeet loopen en dat bekl het dm al ondier zich had v6ór hy er over beschikte Voorts vroeg pleitef zich af wanneer de toeöigening zou heli en plaats gehad en meende dot dit niet iH paAld kon worden Men zou van o eigenlng kunnen apreken indJen lieki I t4 ges htu opgevangen vóór hij het g V bruikte dot had bdcl ecditer niet gedaan Dat bij liet aansteken van het gas d toeftlgening van het gaa zou plaat heliiHm bestreed pleiter Daar niet va S hteld kon worden wanneer de toeöige nlng had plaatfi gevcmden kon volgen dien verdetttger ook niet aongenonfen wor den dat het oogmerk tot wederreohtelijkf toi Mgening had bestaan PU iler meende op dv aangevoerde gron ib n dat liekl zou moeien worden vrij gesproken Voor het geval do rechtljank van een andere nwening mocht zijo vrOeg pleiter dat liekl dlan althans geen gevangenisstraf maar een geldiKiete oii worden opgelegd Overwegend dot Iwki nooit den opzet zou bebt en g 4iad mi drijf te plegen i er zich eigenlijk nooit reJienschap vaiu had gegeven dat hijoeij mifldrijf Iwging dot hij nooit roet arglis 1 veri to4cen Kond r dat dit door dw i eI T wa geittraonid Bekl Iwkende De eerste getuige was in 1913 ea 14 in ditfwf van Ijekl geweeot en verklaarOe dal hij in die iar n berha ld lijk ge7 i4 n had dat er ga verstookt werd hetwelk door middel van d gummiiülaDg IM adjunct directetir d geD ec4itPlljk lichtfabrieken te Jouda verklaarde dOl na het ontdekken van de kooelerij gehinken waif hetgeen trouwenB ook wel eerder had kumnm blijken indien er vroeger op gelet was dot het gABverbruik in iM tl s woning zeer MiregelnvotJg woh Op een vraag van den vprd diger mr H van HIOHonestein antwoordde gelui ge dot voor zooveH hem hekend wafs nooit een klodit van Ij64 over te wei nig toevoer van ga hij do lichtfabrieken wan ingf omen l n getuige had zulk cHHi klacht Wider de oogea moeten kri gi n indien Zij ingekomen was Volgens getuige was wel te berekenen Jat l I de genxsente voor een Mang rijke min liona ieeld had aln ware de grooHe van dat I e4rag niet nauwkeurig ie iHipolen Van de zijde der ventediglng ware Jrio getuigen ft dédiarge gedagvaard me de als d kundigen De eerste had in d leiding door welke h 4 ga naar bekl è werkplaalfl gevoerd werd roeetgaatJe ge omïeb DeM waren eohter zoc door ijzerr04 t f gedicht da4 het gasvcrllej slechte AK r gering geweest bod kunnen zijn De laaiHte twee getuigen hadden eei onderzoek ingesteld en kunnen vafllstellen da de druk van h gas enorm ge ring is te Gouda allhanfl de druk op d tï meier vftn 1k4I Normale druk b draagt ongeveer 15 m M die te ioudii was gebhken 22 m M te zijn Door he doorblozen van de buizen kon in fn deij druk niet grooter maken welk een groo tere hoeve held ga hekomen J 1 I iL d Tr © rtean tiiiza Coip Folimlle Couilseliii taai Eiporl lferiieoJiiiDg onder H jksmepk TE HUUR a wraaoii i een PAKHUIS met wagen bereikbaar zoo mogelijk aan aarwater Aanwezige op stand voor kaasberglng strekt tol aanbeveling j I Aan hetaelfde adrea OEVJBAAap een CHEF bekend niet de handelstalen I 44 Brieven onder No 2799 aan het jBureau van dit Blad Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrgwillige verbiutenia Vf Hr Ib Zeemacht ab minimam leef tijd 17 jaar maximumleeftijdafijaar Lioh inati oos MatiHios toppedo akei Matroos kok Stoker 2 klasse m t kort dienstverbandj maximum leeft 29 jaar minimnm leeftyd ISjaai maximnmleeft 25 jaar indien rfled zeer vol doende kunnende stoken maximumleef tijd 29 jaar Leerling Stoker minimuro leeftgd Ifijaar maximumleeft 17 jaar Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een brief kaart if voldoande gfatis veratrekti door dee Oonunies van aannening der Marine te WILLEMSOORD DEN HELDEB 60 DE iïïIB IOLLAlTBSCSË Maatscbappij van Verzekering opiiet Levénj HEERENG RA€Hy 12 D EN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f 1 000 000 Commissarissen Mr M lï SCHIM v d LOEIT Pres Dr A Ei TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P BJ BERENDS Mr J W DE KANTER Secr D irecte ur Mr J W KONING PV Maataehappy sluit alle soorten Levenaverxekering tegen lag premiSn Trygevlge voor f rden Voor inliohtingen veade men zieh tot de Hoeren o BotimmBméTMM umi te ekmHthmtiem en A C tMIHS0Btt treanavem te Htfa Abonneert l op dit Blad ft4e Jaargang Zaterdag 12 Tiini 1915 G0IID8GHE COIRAIVT JïTx© a wTs ojci d v ert©aa ti©TolsLcL voox Versoliijnt dagelijks ïyÉkl behalve Zon 4n Feestdagen PRIJS DER ADVERTÈNTIÊN Van 1 B gewone regels met bewysiiummer f 9 56 Elke regel meer 0 10 By drie achtereenvolgende plaatsingea worden deze tegen twee berekend Dien staanbiedingen per plaatsing van 1 5 pegels f 0 35 bJI vooruit betaling elke regel meer 6 cis Reqlames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaaUruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f l ïS Idem franco pep post i w 1 BO Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per past 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bpreau Markt 31 bij onze Agenten den Boekiwnèel én de Postkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon luiere 82 Ultg eTers A BBISEMAN EN ZOON i fu riclitiug dJH bcrwijst dal de Te j legraafredaotie alle verantwooróolijkhcidB gevoel mist De e i pdactie oonl dat zij ftlwohmt niet Iwgri hoe gevaarlijk haar onverantwoordelijk ageeren la Wij wenschen niet te zl pro Duitsch niet te zl pro Kngelsch Wij hebben geen andere aspiratie dan te zijn proIIotlandiBoh De Tc igraafrödaotio die naar antiDultsohe propaganda drijft staaf niet hooger don een naar Aiwrika geemtg reerde boerenjonge die zotte anü KngolsChe krabbels neerkladt Van het e in zoowol ala van het ander hoed onze pers zic4i to onthouden Hot Vaderland zegt het zoo volkomen juist It breken meer oorlogen uit door dad en van opgewonden personen dan door den wejberaden wil der verslandigen Uit onhehoorli e handieling tegenover onderdanen van een anderen staat uil eenxljddgo publicatiee in de bladen uit incidenten £ n relletjee kan een spanning ontstaan die onverwacht aladie vonk in het krult tot mi uilbarsting leidt cKe dan dOOr geen wroeging of spijt meor te verhinderen ia Om ons tegen dit gevaar te eh ed en moeten dte ernfltigen onder ons volk gewaarschuwd worden tegen het kwaad da van een derg ijke propaga ndia uitgaat Zelfs gehool afgealem van den oorloge toestamd is dat gestook zoo I cdenketijk Voor de toekwuet van me vaderland Hoe n l ook de oorlog uitvalle men kan zich onmogehjk een toestand denken waarbij Duitsohlaod niet nze Oofrteltjko nabuur zal blijv en nog nrindei een toekomst waarbij het Duitsche volk op economtach op industrloe op handels g ied voor Nederland niet meer zaf teliett Het lot heeft aan hot handvol se wier waar Bilderdijk van zong nu een moail een plaats gegovtin dl niet van do gemakkelijkste is IjitCTi wij die plaats verdedigen tegen allo vrecu d e inaluipseis tegen alle vrc 5ndo invl oWen tejfen alle gdvajar an vreemde overheersohing r Aten wij one zelf zijn Laten wij niet in dte eerste plaats pro dit of pro dat wezen Laten wij in d e eerste plaats ware oprechte verstwwlige en t edachtzaiue Hol landers zi Maar waMoin zoudïm wg do moeiU heden van onze ge graphisclH tigging nog vergroot door kunstmatig haat Ie filoken leifen een volk dat het moge dan eifeonaardig ied f n beailWm die ons niet aan i trekkm tooh welbeeeliouwd niets tegenover onA misdaan heelt Het hoeft dingen gedaan die ons niet aanstaan die wijalkeuren maar U dat een reden oni loete geven aan een drijven dat voor onsde kans s rfiept in den Oorlog geworpente worden op hot Inttiallef van een paar schreeuwers i One volk zal veratjandlger atjn We zyn het met deze bewhouwing vol korn u eens Hoo lOoor in groote t kfebie pers wordt gewaarschuwd tt en het drijven van De Telejfraei hoe beter het is NiemajMJI zal van cua eischen dat wij oiiH cmthouden van crltiek op de wan dad n doo f én dor oorlt oefende Stalen gepletigd Als stc ïen worden platge brand bommen uit lüohtschepeu word geworpen op weerloo e steden schepen met honderden noni oombatianten in den groud worden goboord hel l en wij hrt volte recht die wa ulia en als menschont j eorond te brandliverken Doch wat niet maff is atofeeteiat l legen één der oorlogvoerenden ageeren ais do Telegraaf kK doet Daartegen gaat hel ernstig prote van ieder die uitsluiteB lMt Wdiab bB op het oo lieeft Eerste Blad op de olg nj k u dnariiiede weer sn eindje gratis verder kwamen Het ia oen oiihandigheidie gewew van de dlreolSe om te vergeten dat het ïThtteltróëir waarlijk wi l mocht worden Ingelloht temwr waar dezo verandt ring voor een gwleeito van liet traject een verhooging in prl beteekende Brieven uit de Hofstad CCLXXI J en nogal vermakelijk incident heef zich op den len Jum voorgedaan mei de ötownlram van de Holiandscbeüpoor tiiü van het station in den Haag naar Süheveolngen rtjdt De directie had he tarief gewijzigd docii vergeten daarvan kennis te geven aan het publiek Soliijnbaar is dit zoo erg nlot maar in werkelijkheid leidde het tot grappige en voor andoren weer minder aangename gevolgen 1 r bestoudon n l tien rittenkaarijea en deze werden mot ingang van 1 Juni ingetrokken eu door andere vervangen Nu schijnt hei goVal zich meennalen te hebben voorgedaan dat werklieden dia dagelijks van dezo tram gebruik maken door middej van detso kaartjes wel zoo n kaartje dlat niet geldig meer was bij zich hadden dtoch daamevena geen voldoende g ad om zioh aaustonda een nieuw aan te sohaffen Dat dit in de iram tol rolletjca aanleiding gaf valt te begrij pen Men zegt dat er zijn geweest ilii na reeds oen elndi gereden ttv hebl en de tram moesten verlaten en toen wachten Toch is het tarief een groote verbetering omAit het nu uniform is Van het station den Haag naar het strandi in Seheveningen ko t het vervoer thans slechts vijf cents Ooedkooper kan het toch waarlijk niet Dat de tram au weer gwv te zaken maakt ligt voor de hand Jaren lang is het treurig geweefrt on het ia Wfl bar dat do directie van de H S 1 f zoóvw jaar noodïg had om haareigen voordeel in te zien Wanneer deae verlaging töt gevolg nwcht hebben dat de Haagache trant nu XxM t lepen voor haar geld gaat kiezen zou het een dubbel Buocen zijn Helaas valt dit nog niet ie waolkten Vroeger lieett de e ram d lijden gekend dat zij n t vijl lange wagend feed waarin waarop de paungiers gepakt eaten en stfmden I ani amerhand ging dit achtecait on dat detarfcved veel e lioog waren d nifeln delijk zal de oude goi df lijil we rkeeren Zondag j l EOif Wtj weer trams die aan dien tijd deden dmkon Voor de f dUiktp op Scheveoingen i destó wijziging van veH belang Vootal van den af voer van l wof er8 In het late avond nar De Haagsche tram belemmert verkeer met Bcheveningen voorlt rend en m ooRat DKMat d geateente ftanleMlng zijn 0 11 niets na te laten ten einde de tramdirectie te nelcken Aaa gelegenheden daarvoor herft het niet Ontbroken Door de gemeenteraad Is thans een verordening goedgekeurd die de vrijheid van d ioscoop tl eatwfl eenlg Tinale aan banden It t De bedoeling is gewwst de kinderen te houden uit die voorstellingen waar de films naet altijd geschikt voor turn zijn Men is daarbij echter van het denkbeeld uitgegaan dat in het algevoeen een censuur uit den booze is te achten Slechts dan wanneer het belaag van het Mnd dit vordert moet di overheid ingrijpen doch aij moot dan ook niet verder gaan Om dit doel te bereiken en dan toch niet tot een censuur viin alle voorNtelllngen te komen heeft luen aan alhkindW en benede zestien jaar het bezoek aan bloscoopvoopatellingen vertjodw halve aan die welke speolaal voor kinderen geurangeerd worden Fn de films die op de ze voMstel tingen worden afge f drottid moeten zijn go ekeurd door een speciale coiraiiisaie FEViLLETOJX Wij zijn persoonlij g Wi hewwwloraar van een oensuur trtelsel doch wij erkennen dat het systeem dat in dezo verordening i gevolgd het lieste Is f e censuur heeft hier niet het karakter van Ingrijpen in de vrijhoW der mensoben doeh wel van l wchenning van hen die niet Mevrouw liet hem met een mengeling van trots i l Ozor plheid gaan KVooral vooraiolïtig Hwoor Adiolf f poorde zij ben aan toen zij hem goe den dag kutrie Bijna weenroedig keek zij hem na Nu werd het ernst met t mant i eHijk worden het was haar alsof zjjnu V Ui zijn kindR hbedd afscheid mooet ne meA I ena goleiddo hen tot aan do deur Veel geluk I rlop zijhen vroolijk na De knaap keerde zich nog eenmaal om en riep Ik schiet goem d ren De baron broutdo Voor mijn part vandaag nog niet maar dat komt ook gauw t A 4iter In den tuin van het kasteel Dal stereti was een groote schijf opgesteld Hiervoor hieldien be4d en tand De baron toonde Adolf hoe hij zijn geweer moest vasthouden leerde hem do verm iltend hand repen bij het laden en li t h n aan InffS n Vervolgens legde hij zelf aan liet den knaap aandachtig toezien m schoot Ad o f Mielde weigi en jult e hiid toen hij den kogel in de schijf vond Juist in het midden juichte hij Het schieten vermaakte h n nu werkelijk Nit is het joo beurt mipl jongen De kleine buks was ntet zwaar op gewonden en we4 wat onvoorzichtig ging d i knaap er mee n De oad hi Hd eohter een waakzaam oog op hem geen enkele beweging onl ing zt t aoherpen blik I eg aan opoKnandieerde de haron Adolf mikte lang en onzeker eindelijk De ZOTi was bijna onder toen de Ijaron met Adolf aan de hand den wi g naar ICikenrode inskieg Vrooli hbelend lit pen zij door het l osch De baron liield plotseling stil Ben je oOk moe mijn jongen f Het dragen van je geweer zal je ongonMkkell valbMi Adolf Hohiidde het hoofd maar de eron bleef op zijn stuk staan l nkebkleine vogels piepten boven hen on dichtbij zat een kraai te krass I ar vloogzo op Pas op I riep do bèron hqf knaap toe In H n oogenblik had bij zijn g weer gegrepen en aangelegd Adolf Bchreeuwdi luid Niet doen Maar de oude had zijn itget al aan den haan Niet dotii I rle Adolf nOflnitats en viel ïlen chiitte In d i arm Het echoi ginif af onged erd vloog de kraai luid kramend weg liet had een an4 der dool getroffen met een zachte kreet viel Adolf op d i grond Als door den bliksem getroffen wwïkrfde do oude achteruit AdoKI riep lm ontzet Adolt beq je gewoad f Maar Adolf antwoordle niet Met bevmOa hand tastte hij naar zijn hal Daar in hot blanke zachte vteeroh wa een hoekige wonde te ilen waaruit langzaam een rood gekleurd beekje vioeldes bloed Over het bleeke gelaat ging ee4 vreemd trekken en beven Adolït rfaq de baron In diepe mart dirukte bij af De liaron knikte tevreden J 9V9tt98 Zoo Is het goed mijn jongen Deze de ring Is gelroffen dat is niet slecht voor het l ogin 41 Mevrouw glimlaoIUe etf Krf Pifft J tocti nie t daarovw waarde vriend Blijen dal zat zich niet terugtrekken en zoo zal Van Ooyetb tot i geluk tot de ver pachtiug gedlwongeti word Die Hona stelt zich ook aan als een dwaaa schold de baron verder die dwt aifHit Kij den paohter gepo efat had en alsof zij in vertrouwelijke briefwJWöling met hem staaU Wat xal hi telfAriiïen heblien beJialvo zakcli e aangelegen A Ijena had deoe vetktering der op ih Mi Jonge dWrte pijn gedaan 9 o4 bad zij zich er editer over heen gezet Zij wildfr ntet meef zwafc zijn De baron had dpn knaap op zijnkoi getPókken en liet zich van de konijnen vwtriien Als het mooi droog weer is mijn jongen dan kom ik je halerf Woor de eerste schietlefl Ik heb een mtooic Bcbijï S i èm late Btaa wtf knwien we naar barleliist schieten zonder mama tf vTselttiktepo Op een prachtigen middag kwam de haron ook volgens zijn belofte den knaap halen om hem in te wijden in de g heimeDissen der ed le jacht Met hoog roode wangen was Adolf ook naar de sohljf gaan kijken Hij voeb de zich ze r gewichtifr en geheel als nmu Oe baron klopte hem op den schouder en zei Nu verder Adolf Kn Adolf schoot weer Hij was vol vuur De baron die achter hem stond zag met vaderlijken trots op hem nc r en wr M f ch vergenoegd in de handk n He ging voortreffelijk I De eenige zorg die liein de knaap veroorzaakte was dat hij te weekhartig niet jongensachtig genoeg WO Hoe woeien hem de blonde lokken om het rozigo geziditje boe teer waren die handjes hij zag at uit als een mel o Nu over een jaar of wat zal hij er wol ander a uitzien zijn pleizier in het schiepen toonde immers dat de jongen in hein nog leefde De liaron herademde Hij wiHo zichzelf wel liekennen dat hij voor de e ate proef bang was geweest en had gevreeed dat d zomi van desse overgevoelige moeder bij het eerste Aot zou wegloopea Nu is het genoeg mijn jongen I zeide hij Nu dHnken we eerst met ons beidjes een kop koffie en dan breng ik je naar hui Het speet den knaap bijn èM er een eind aan het schieten kwam Morgm weer troostte de baron hem en beiden traden het kaMeet binnen