Goudsche Courant, zaterdag 12 juni 1915

er Amsterda ï ti f3i J t s ia njr ï iSi ïM ft i É i r iii ii I unit iif iMt f i a 8teei de bestev B 4 van Maaren iè P M rtens Co eOÜDA KLEIWEG 17 1 = = GEZ CLEHCX HANG SB b d KeiMTstr at ROtttiWAM WKÖENS VERGKVORDKRD SEIZOEN algeheele opruiming tegen spof ppi cen Steeds Toon dH groote keu pOUVyHQjEPEN JO WÊT BEZOEKT OE l J MELKSALON MOVIIM TE HAASTRECHT f FRAAIE TUIN PRIMA CONSUMPTIE 15 Vraagt WOUTERLOOD s i bhk V blik l l blik blik j bhk Vi Wik l i blik blik t 8 10 1 80 1 0 55 2 20 f25 0 76 0 45 2 30 1 35 6 0 45 3 60 1 86 l n 0 55 3 60 1 85 Advei eert in dit Blad ADREM RIJWIELEN 94jn stork loo ien snel en aijn bowendion r ianbevelend 16 tipaniriiilf tot temenl te i vooi sprake mag M i n i HijKintitt aê hee t bij du Kegfli ruif éf hdOo Jiii VOOr gexelen oui d kiuu r vollti g in te Üchtea Op de vraag n d fi t h ar UoKaardt ot er eea coJMfitimn b MBiiKl dfU ie leeniQf waarborgde fcou Bpr falt vir baad me4 de MfWUlotuin et oiiitkr uiteF j a amwci ii pi üOTr iM r orgd wèm llf4 n dat als t r VLTHuhiU iidf oiimlauilug maakt wat hot rialeo vol lrc kt niet van lndi af maar Ja ei Alle n lUet iiKfjr bij d i Indiöchen HtaAt maar biJ deOroep en bij dl IiwtlAcb ondM neifiiivKt tki zaak iiiocht oui het gi oot be itng voor IndU niet uiiülukkun Ue reautotwro coiKÜtj vormden een achterdeur die tot de toerwUi lntf op Maart ttteed op em kier li jpeetaoa Toen e Bt stond de zaak vaat Lu er was voor den Minister geen aanlMdfng van de dakeu te ver koodtgen dat een consortium zich met Si umn had t el4st Iks eer Vfc a V uai feai r k repli p t coiiiuiitfi ielooa ni t door d Oroepjz R gevraagd maar eenvoudig door dvnMiniHti r zijn aangeboden V oorlB bU l bii iHwwaar maken legvü hot vragen deniufPK n vaii de la c irijverfl en wijst hijipr op dat d Miaiatfgr op vprBchllleode punfen ongelijk bekende Zoo erkende di Minister dat het jiem out het golditedocn afi en imndw om het credlet v n In dU I i ro eirentL Is locgc tnd in trtrijd met verkregen rechti n I r mocht worden ge Ifkwd op pondlw poodsgewiJKc toekenning 1 Koinendv lot de hoofdzaak uterkt spr j of dal de Miniater niet bee t kunnen t euapreken dU hij het puijliek op e n dwaalspoor heelt geleld en bij da Ka mer een verkeerden indruk ïieed lat n bemrlaan terwijl apr er zich in hooge ulate ver verbaa t hoe do Minister d reiwluloire bepalingen kon iH sohouwdi als een buitenkanMijo voor hem AIh dat Koo wa waarom niowt d n de hulp van ei fi coutfordum wordieo ingeroepen De werkmgBddur der ontbindend voor waardw wae betofigt apr verder onge j woon Hpr heeft uit de rode des Mini terBi den Indruk gdcregeiv dot Z I xc zich zelf niet zoo sterk i BVOf t en dat ook h i Miniffter meent dot BoiiHnIge dlng en an ler hadden moetoa gel our n mi nlet tiieer moeten gesohiedea Ais de Minis r dat wa laeex rontjuit wil verklaren zal do jV o B lubben spr en Z l xc ge teekfflM zijn Woigert df Minister dit laten deun zijn vrionden met een motie van goedkeuring komen Dan kan mpr daartegen st imen en behoeft niet n et en motie van alk urjng te komen BI RSTE KAMER I Vw deting Van U 3ml Vervolg Haaskanaliiiatie De heer R e g o n t r k besprak en j kele punten van de begrooting De Uinister van Waterstaati de heer Lely schetate de jgroote be teeV ni vai J kanalisatto y de Het w o werd daarna goedgekeurd Aan de orde kwam daarna het w o tot aanvalling en verhooging vai Hoofdstak X eoonomiaohe maatre gelen De heer van Lanschot rk weei er op hoe de billgkheid eisoht dat nu de eoonomische maatregelen door dei ijlinister worden uitgevoerd een bfr lasting moest worden geheven op df buitengewone winsten door sommigei ifi deze tgden gemaakt De beer Folak s d behandeldt enkele punten ter sake de werk loosheid Na repliek van den Uinister were Mt vro goed keard De vergadering werd verdaagd tol Dinsdag 2 nur Het drie eeuweiifeest te NewYork Teewij de Oude Weireid versohrikj wordt door kanoug bulder en wapenge kletter viert uten in de Meuwe Wereli ei n ee t des vrede Npw York herdenkt het drlehondeirdliarlg I e6taan vait tijn haiuM i e 27en Maart ltil4 verlet nde Holtafidtfohe Sta tc j eneraat aan de kleiiio kojonle Meuw Amaterdem vooif het eerst een aigenieen handetsprtvilt dat den Uden Octolier van dat jaar o fl cieel In e n oorkonde werd bekracbtlgdj Uit privilege verschafte de kidm ItftVen plaMs aan de Hudson do rechten dieh t lot de reuzenhancNsatad zou maken ea den elfden October 1614 is met recht ai 1 de gelMwrtedi von New York s handel tVJ beflohoiiweM Het ee t wordt gevierd men herdenkt het feilt met allerlei allc risoke voorï tellingen Ttandel en vrede worden verf iH erhjIkt Ook do pers werkt mee fif World Heidt de jarige als spreeknte In en laat haar Keggen Thans voed Ik 5 fi46 96B aielen aa mijn lireede borst 1 Ike 30 dagen voe ik 17000 Bleien hieraan toe Om de vW minuten wordt een nieuwe alel getwrenj om de ï even mimiten word ik door eeg andere ziel verlaten die het leven laat om de tieu minuten ontmoeten eiitmatt ben b ver ik om de 40 niinuK ii fi nieuw bim NH htdv te waarrif f l M il loII ItrMiiC Ik iMRT jaar é lotOtt Mutr van 00 ge HH li iiitfaM mei HtiMSe d J ilotfar aWL ni Us i VhUectO iii wiie Verken Mee dan 2 OOC joHlC inwaeD en fW B b zoek ii SHJO liAOgO lolcvu IL t e u M H iiOoamÉ ktuM mtMHMIiit au jüi lood ij BatkOtl htts ie iiit vojrien iiiu lnikt lIOo il rd iiuflifHii rlollar ie 4e d Tk Ktler jaar aan liuf buJli ic d Ik i en d grootstefvd er Wf 4A W de r est niatertfHe dliig n Mg Miowt bet hoogste hui W oo lworthliu l Ungs 780 voH bt og uh tTt ver epingen Ik bezit de grootstehang rug 7200 voet lang en 108 voet bried de grootste draagbrug die van QueenniMMwiigh die tmi voet lang en W V oet breed i De groot te straat teü wereki Mwort m4j Broadway en het omvangfijkstt gebouw Hujteon Tenuin l Uulming ine4 4000 verlrt 4iken en 10 000 lH wdner IlT heb du grootste schouwburg ter wer d het Hippodrom metr 2UÜ zitplaatsen Ik Ijcn de rijk t4 M ter wereld liet laud dat binnen iai tt fiww U91 I m jwMiajd ittüa mmté Miju schulden ijn 112245 000 dollar nnjn uu t ntegeboiiweaSl mitlloen dollar inijn bibliothekm ifk musea 20 millioen dollof waard en voor ziekenhuizen heb ik 1 1 raïHioen dollar uitgegeven Mijniprachtige parken zijn i4S millloenwaard Ik ben de moohligste zeejliavon der het4e wereld Mijn handel met vrew landen beloopt 1 793 690 12 dollar Ik bcD de grootste abriekss ad der wereld lllnnen mijn grenzen woncni 8152344 personen die hun lirood verdienen met ht4 vervaardigen van nuttigevoorwerpen Ik zend uit en ontvang it niaar 5000 schepen met 2 nitiilioen pasm giers Iken dag treden T 100 000 vreem delingen door mijn poorten binnen lederen nacht herltergen nwjn 215 groote hofleis 44 000 gasten Mijn straten en pleinen zijn te lK reiken door middel van 82 trams 32 spoorwegen en een omnibus Ik ben verder elgenaree van 142 groolq en ruim 400 kleine schouwliurgen Ingezonden llededeelingen Nierzand Niergrais Nier ei Blaatisteeii Wanneer de nieren niet in orde zignt kan het aich voordoen dat het urinejzuar hetwellc dan niet uit bet Iichaanjwordt verwüderd zich afaet in de nie ren o het nierbeliken Naar gelang van de grootte dezer af scettingen spreek men van nieraand graia of steen Zod lang de nieren niet goed werken venmeerdert de afzetting op de reeds gevormde stokjes voortdurend en knnneideze zich tot een aanzienlijke groottf ontwikkelen I ierzand en gruis kunnen met de unne bet lichaam verlaten Grootere stnkjea blijven dikwgh in de blaas achter en vormen blaasJ teenen Ook knnnen zg verstopping der urinewegen veroorzalien en menigj maal wordt een operatie noodzakelSk Het is daarom van veel gewicht iqte grgpen zoodra g versohynseleq van bovengenoemde ziekte opmerkti als een gevoel van zv aarte en druk4 king in de lendenen zoodat man tedezer hoogte behoefte aan steun heef by bet loopen en zitten De urine laateen fijn zand achter en de naohturinais dik en bevat een rood bezinksel Het water komt soma druppolsgewgzelonophoadelgk heeft men aandrang eq een branderi e pijn ook pijn in denrug van boven naar beneden en gej nont naar de blaasstreek Begint nogheden met het gebrnik van Foster i Rngpgn Nieren Pillen het speoi 4 niergeneesmiddel hetwelk aan de nie4 ren haar oude kracht hergeeft en bmi in staat stelt om de onzniverheden welke uw lijden veroorzaken af td voeren Eg grijpen uw kwaal in haat wortels aan 66 Te öouda verkrggb bij de hh S van Loon v h Wolff Co Westhaven ll en Ant Coops Wgdstr 29 Toezending geschiedt franco na ontv v postwissd Z t 1 75 voor één of f 10 voof zes doozen Eischi de eohte Foster f Rugpijn Nieren Pillen weigert elk doos die niet voori zien is van neven staand handelsmerk De Oorlog OVERZICHT V roemde v rsohijtwclen doen ïloh voor Oe vem ï Prsemvsl is gevatle n wijmof gen we zeggvn sender Klag of HtooU Kn dot diezelfde veetlng waarom mssiM d n la geelredea De KuRAen stellen liei nit gaarne voor aleot xij op hei behoud weinig Ql geeir prijs MeMen He k a sijn Men bedenke dat dese vesting gt iMMiwd nas tegen een aanval lut ht4 Oosten terwijl sIJ thans gerlobt had moo ten worden tegen hrt Westen Waarsf ijnlijk wae het heill sarvan niet evenre dig aan het militaire nul aangesien ee sterk IwseaiugfUeger noodig tcta zijn ge wee l T a 1 vesting weer fn QqiryimiiUKb $ Jmatffk Her voor hen ook weer als veeting Ce kunnen dieVe liu n lii tilM dn TMiMTWr teu ai Lnr k gehd VMnlelil erv i r ge up l dat H i a k I krtfe gt ai i kon werden gemaakt Van de ijde der gealllertnien wonN lïel iprlie van Frz m 9l veiJieel ver kleind al de iual toer de liondfni ten wordt vergrool C aerkelljk waaftii llui i iliiii Ie nderdi u t §f tan 0 w haniKheMl de waailu id oiiHreiil teu U iji ia llatieie al t guBMig voos rtt opmerk jk l hi ilere olHeieiimI raoache oor elliDg ih irnxledeHing dal I iiiluehera voor dt actit in het OoflU11 iroepe ronden helilieo onKrokkMi aan hel Wertetijk oorlogrtooiwel nietlagen t nd de a lviU it Uer vanteKraoHdii er Britdche troepen De Jaisthold van deze bewering Wljvn voor de ver antw ordemklield van Havas hst i iimnurs nanwelijk aan Ie ncine dat e Hiiilwhir die in het WeatMi op o n krachig MttKifi der geallieerden poeBl n rekepen hel zonden hel i n aange ditfflJ zicB hier Ie verzwakken en het is dus nxrr aaisdnjnlijk dal de veratetkiiWIM in kal jOaatw o n tl s end au aaa de reeervop die nog In IMiilschlandzelf aanwerig waren 11e liewering van Havat Is ook overigens zeer merkwaardig want zij geefl aanlekiing tot de vraag waarom indien werkelijk de DolUohe strijdkrachten op het westelijk front verzwakt zijn het I ransclie offeneief hier niet grootere pe stillaten heeft bereikt Want lol dusver zijn die resultaten toch van geringe lieleekonls 1 en ande opmerkelijk veraohtinflel doetf iiioh voor in l ngeland Llojd George isj er daar op uitgetrokken om het Britsohe volk tol uiterste krachtsinnpanning te prikkelen speciaal niet het oog op denj aanmaak van munitie Het moet voor dezw radioalen minister een zware taak zijn moreel zwqar vooral Zijn propaganila komt niet alleen 10 maanden te Taai doch lijkt vooral Iet waarvan men toeh Helst zoo weinig mogelijk aan do grootei klok hangen iiweot Het geeft den inrj druk alsof Lngeland met gereed waa voor liezen oorlog en ook thans niet zóA gereed dat het met kracht den strijd kan voortzellen Al maanden geleden is vaa alfe zijden geroepen ora meer veel meer munitie llat thans dlit geroep moet wor den herhaald door uriddel van een miniRiter die het land er voor gaat afreizei tuaskt ioeh een Ietwat zondertingen inv liiik Zonderiing ia het ook dat de Minister van Bu ten andache Zaken Grey tij l delijk zijn depatrtemeflt laat schieten onl rust te zoeken Dat die rust juist in Italië zal worden dyvorgebracht doet toch d vsaa xljaenr of geen andere bedoeling achter deze onverwachte reis schuilt Ucwe d is dat zijn rats geen politiel iloel beeft jdtoch het wil ons niet I9BIS ièt fWMMelsiial gtMl te 1 Zou een tiespreking met Salandra ert Sonnino nu alisöluut niet even de riis van Grey verstoren Oostenrijk heeft de gelegenheid dat ei vreugde heerscht over den val van Przc invf l te haat geniomen om nog eens kraohlig te verklaren dat het van een vre nie4 wil weten Reed in Septeniiier gin f gen de geruchten d t de Donanmonar chie edgelvlijk wei liever weer uit hetf wespen nest terug wilde 1 n nu juist nel dat Keiaer Wilhelm te Weenen is g weest wordt een goede gelegenheid aangegrepen om toch nog eens te verklaren dat die geruchten van September ontuist lijn Op het overige deel van het Oostelijk front dient inen de nieuwe opstelling aj te wachten lie militaire medewerker van de Ti mes ia nogal optimistisch De beschou wingen van deze man hebben ons altijd nogaj vehreuwen ingeboeremd Thans sohreef hij het volgende Op het oogenbiik is de Dnjester linie voor zoover we weten nog onaangrtasl en MIkolaJow is een sterke stelling Zool lang meent de ikmkan e de IMJester intakt blijft en ge ii ernstige wijzigingen bij d 8ai en Huasokow fronten plaats lieblieu blijft de Ruielsohs stelling hoewel zeer bedreigd verdedigbaar Er beslaat geen onmiddellijk gevaar dal hel Itussuiche front gebroken of de Russi HOhe legers uiteen gedreven zullen wor ilim We kunnen er zeker van zijn dat Russische versterkingen Lerolierg bereik len en dat onze stoere liondgenooten dié onvergelijkelijke aohterhoedeveehters zijn hun vijanden Mken voet grond ontkaggcf lijk duur zulten laten betalen De Rus sische linie schijnt langs de aangevaileii fronten aaneengesloten te zijn Tot zoover deze deskundige M a w zegt hij dat afwachten de boodschap isl lip het luUiaaniiche front geheiirt nie veel De oorlogsverklaring van Duitsch land en Turkije aan Ilall blijft uit wa nogal zonderling is Missehien vlnd Rteii dal Boo iets van zelf sprekenda daj iiien niuir geen moeite doet om de verklaring over te reiken Aan de Dardanelten valt misschien veel voor volgens dto Fngelsche mededeelin gen 18 een groote overwinning op de komst Kerst zien zouden wij willed zeggen hoewel de heriohlen van dit gedeelle zeer sohaarsoh zijn Van het Westelijk front valt op dit oogenbiik niet veel Ie vertellen De Fran scben maakUti enige vorderingen waarvan de lieteekenis voor een leek niet duidelijk Is Het telt dal de Duitschers nie vooruit komen zegt voor ons meer Am het Italluuisclie Front Met t o t arttks lF vaa 11 Juni meldt Iergisleren w erdcn aMe a iiv B i 4e InllaKia op allp ged ellen sU lag n De legen M K gehooid van iin g iclile aaavfl uu Inkli door he vuiB van de DaimalisChe landweer Bven bleal zoadsr resul Isal de asBvai a i d v vijaad to Noor den van KoiwliL De artiilerieetrtM op h I Iimi o roiil diiiirl looat In Kaïimhi aelMgrew werd giateMnmidliag WW stect k aanval op i reikofel e een zwakkere Mj het Lsgermeer ajgesla n In l vrol iiisdiikle een aanval bij f ortinad iiipe zo eveneens e n op onze stellingen l ij Peiileletein Meuwe aanvaBsii in deze streek en nachtelijke aanvallen blj Landso eindigden met den lerugtocht vait den vijand Van hel overige deel van het Tv rolsohe grensgeliied vinden voortdurende goveohlen van de artillerie plaats en van onvo trm pen succesvolle schermiiIBeKngen Aan bet Wetteiyk Fnmt Het Franaehe namiddag coniniuni qnf van 11 Juni meldt Onjc artillerie in den sector teij Noorden van Atreohl Is nog Hlet ds actieC of=ichoon ze door den zwaren imst gehinderd wordt Het aaavullend rapport over de verovering van Neufvllle SI Vaast meldt dat het Noordoostelijk deel van het dorp en het bolwerk dal Duitschers daar hadden aangelegd roet de uiterste hard nekklgheld verdedigd werd Slechts voetje voor voetje van huis tothuis voorwaarts dringfud kon onze infanterie zich van de geheele atelting meester maken i Wij vonden in de huizon en kelders bij lic 1000 lijken van Dullaoheri i In het I ab rlnth dreven de P ranschen de Duitschers terug ten Oosten daar i van namen zij verscheidene loopgraven bIj den grooten weg van Atrecht naar Rijssel In de streek van Hébuteme veroverden de Franechen op 7 8 en 9 Juni zosj milraiileurs op deo ijand en breidden het dtoor hen veroverd gebied uit terf Noorden en ten Zuiden van het front l Zij veroverden verscheidene loopgraveni maakten op dit punt honderd krijgsgevangenen en veroverden mitrailleur In rhampsgne In de streek van Beausiijour deden de Duitschers met meer Itti een bataljon een aanval op de Franaeho loopgraven Zij werden overal lorugge slagen Talrijke lijken van Duitscliers biel ven op het terrein achter Op de Maashoogten vooral bij Ep4rges had een hervigarlilleriegeveohl plaats waarbij onze kanonnen vijandelijke batte rijim tot zwijgen brachten E en puUonUer telec nun nit Dnin kerken aan bet Vad meldt Viei dagen en vier nachten vielen de troe pen der geallieerden de Dnitsohers met sterke krachten aan Bg Neufville waar de actie het hevigst was en da Dnitsohe artillerie het defensief de Dditsche infanterie zeer krachtig on deratennde vorderen de geallieerderf voet voor voet Ouitsche infanteris i ten hebben hier steun ontvangen van Dnitscho matrozen waarvan er meet dan 300 door de geallieerden zgn ge vangen genomen Bij Ecurie dringed z $ de Dnitschen naar en over den weg van Atrecht naar Lens terug Enkele stellingen ten Westen van dezen weg z n door de Duitsoher ontruimd Het i de Franiche artillerie gelnkt de groote bmg over de Soarpe by Atrecht te vernielen en eenige kleine bruggen tusachen St Laurent en Vimy Een Dnitsch vliegkamp bg Fresnoy is met bommen nit een lachtschip bestookt I De wegen zyn weer zeer slechti Geen enkele weg voor h t front der geallieerden kan eigenijk voor het varvoar met aatonobieles gvbmikt worden Het artillerievuur yan beide partgen beeft geweldige verwoeatin gen op en langs die wegen aangericht Even Zuidelijk van NeufviIU vonden de verbanden troepen toed de Duitschers voor hunne aanvallei terugweken ruim 200 zwaargekwetat Duitschers wier landgenooten niet ii de gelegenheid waren geweeat he intgds weg te brengen achter het front Aan het Oosteiyk Front j In het Rnssische commnniqné wordf het volgende gemeld Wg sloegen met snccea de Duitsch aanvallen aüf die den 8n en 9n decer jn de streek van SohawK over ee4 b ed front werden gedaan aan beid oevers van het meer Rakiewo Tosscben de Onhiz en den Weiohsel ha den 8n en gedurende den 9n Juni eef hevig artillerie gevecht plaats Op den rechteroever van dePilitzl trachtte de vgand den 9n bg het aanbreken van den dag ons met kleine strydkraohten aan te vallen Hg werd echter teruggedreven met achterhtting van verschelden tientallen gevangenen In Oalicifi viel de vijand met aanzienlijke itr dkroehten onze stellingen aan die Howiska beschermen DenSn Jnai s avonds zeven uur opende d vgand een uiterst levendig artillerievnor voor een deel schietende m t bommen met eAfif Mllgaali mn k nnB dn voa Den vi gsndea moisten werd de vgand met d grootst rliezen over en afstand van WOOjaÉsen van onze loopgraven toruggadrgPi A aii d 0njestir uHen de gevechten van S dezer en in den ochtend van de 9n apn voer om goisüg ferloop Op den reélSforoever va de Dnjester van Ugartsberg tot Zedacaew bestookten wg den vgand en maakten nog ongeveer 2000 krggsgevangenen waaronder een 60 tal officieren terwgl 8 mitraillnuses in onze handen vielen Op den linkeroever van de Pojester in de streek van Znrawno ijon de vijand zich niet verder venpreiden en werd na een hardnekkig geveeht totachter den spoorweg teruggeworpen Wij moaktaa 800 krggsgevfutgenen waaronder 0 officieren Het Rusiiache eommnniiiné u 11 Juni luidt In den loop van den IQn wierpen na heldhaftige inspanning onze troepen de groote vgandelijke leger aebteil dia d liakwWer der Dnjester bg Zurawhow w aren overgetrokken en zioh verspreidden langs het front Zarttwn W iwki op den rechteroever der rivier terug De vgand leed ernstige verliezen In het hardnekkige gevecht maakten wg 11 kanonnen en 49 mitrailleu e buit terwgl 5 tot dusver 188 officieren en 6600 Dnitsohe en Oostenrgksehe soldaten gevangen namen Onder de j evangenen bevindt zich een heele compagnie van een Pruisisch r fiment garde fnseliers Het Dnitsohe communiqué van 11 Juni zegt Aan de Beneden Doebissa ten noordwesten van Eiragola werden vencheiden Russische aanvallen afgeslagen Wy maakt n déarbg 800 krflgagevangenen Bij de Dnitsohe troepen die in Glallciè atrgden is de toestand onverander 1 Het offioicijle Oo tenrijkacIlB eoiiimumqué van 11 Juni luidt In Zuid Dosl Ctalicie en in de Boa o wina zetten de verbonden troepen den aah val tegen de nog ten Zuiden van j de ünjester staande Russische kradlfett met succes voort De troepen van het leger van Plianzer wierpen den vijfmd iitt zijn stellingen ten Noorden vata Ostynin bij Obertvn en Horodenka en drongen vwort naar de Dnjester op welker Zitidelijken oever de Rpaseo nog tractuten stand te houden Ten Oosten van Czernowitz waar de Russen op enkele plaatsen aan de Pruth nog Stand hielden sloegen Onze troepen een aanval van den vijand sa een kortm strijd af OvSrigens is in hel Noorden de toestand onveranderd KrJJCSverrichtinKen ter 2 c a torpedeerd Bet offioieele Oostenrgkscbe communiqué meldt dat da Italiaansohe onderzeeër Medusa door een der onderzeeèrs in de Noordelgke Adriatische Zee is getorpedeerd en tot zinken gebracht Een of cier en 4 manschappen zijn gered en kr gagevangen gemaakt Een telegram nit Constantinopel meldt d d 11 Juni dat in den afgeloopen nacht in de Zwarte Zee de Tnrksche kmiser Midilli een grooten Riusisohen torpedojoiznr tnt im ken heeft gebracht waora 4e Midilli onbeschadigd tentfi kMrd i Mverienühk Voor de vele bewgzen vandeelneming ondervonden bn het overlijden van mgn geliefde Echtgenootde Heer N ESSEBAQOERS betuig ik hiermede mgn hartdgken doiiik 1 Wï E8SEBAGQERS8 Wol Gevesiigdi J M SCHIJVEII8 aan de Sted Mniiekwfaool alhier voorliam ie vldUt a k Rasid OrdHSt Qelegenheid voor PiHvaatlessen en SamenspelTe spreken aamiddagt v n 7 8 behalve Dinsdags 20 Laiifla Ti Nd w a SS H6t eenige Circus met O attraetie nummei ÉJaI a mSma Smaiic een pa rdenstal toonen kan als geen l ëede ffei eeilige UirCUS hier in HeUand peiaend paapdensml He eeilige Circus dat een peusacMig variété pi4g ll i lWli l tll WII ii X cm eenige Circus met poofdier gi oepen ij 1 t l t ee Circus dat steeds alle $ brengt wat het aankondigt xsv v u Afl gl 0 g0 Qj Q dat In ane voorstellingen OOk in de 4 laatste geen verkort pfogranima lUlll j ffjaaj lf i i l dait bij vroegere gastvoorsteUingeC uni in Gouda op de Markt BiÜHinenkórl tiaarlen te verkrl £eii en Ie 1 preHe li el IMsarcnma dtZlin i f ifiln t fci te C POST lloogsiraai U Tel 178 brengt Y ivfi f i v iff i hr i t f Mm I i x i imnmfUMSMitM Mffiiing Gouda Ier Juiil ÉaiiiüWl 1 HET GROfN KRUIS li ter voorbereiding van den Cursus m IiiMiriDiiweii mnk üROÖfE OPBUIimG Tntoider M Op T BEEKEMKAMP to JB Maiwk nisnelvo ü op ZateniaO IB Juni 1915 dea ftvonds S ure in de acbterzaal der Societei t DE IfEÜNi OostHaven alhier Toegang VRIJ gV Orootp opkomst gewenscht Het Bestuur der Afdeehng It Oê P Ji A LEVEOAö TaorsiUer H J DB VOOGT Ytw Voorzitter P i KOXilJjN Pennijijiweeiiter P MAREB r 95 I VAN DANTZIG lïf inUIe nog voorhanden Zwarte en öekleui f Itatels worden tegeï t l verariii derde pHjzén nltv l odrt Ook bijzondere koopjes ia a J k KHOOU 8émt0t i Kaifsgehakt Kallsgthakt gotmffeerd Galantine de Veau Galantine de VeUi Tête de Veau eii Tortue Téte 4c Vj au Hollandais Anton Ooopsi Drogist Wijdstraat 29 WQUTERLOOD Leideit Foto artikeïeu jl i Lti ti Uames Uet de schoonmaak jiÉ P m Ujk wel een stuk K eed 3l mi over dat U met meer gebruikt Mag de bode van het BnOHHENlIlJIlS dat komen halen Zendt eén boodschap aan Rozendaal 22 of per tol 17H flet Be t ur W QOXi 1 vaI DANTOO B Ü GROOTRitDORST W DE VEN tMsn iHtai l M firtpaW Jltér VAH ZAHEN lifNlT ili léos1liaven20 Porimiliilliiterieiffs Groepen m Foto Aquarei PmM Ontmarf TELEFOON IST OEOPEND VAl 9 9 A h