Goudsche Courant, maandag 14 juni 1915

Wilt gij tevreden zijn laat dan uw Rijwiel Emailleepen en Vernikkelen bij B J van Maaren Westhaven 55 Hd bette en goedkoopste adres Steeds groote voorraad Rijwielen Banden en alle onderdeelen Ut wel WESTHAVEN BB 60 Koninklijke Marine KennUgeTing dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eéner vrijwUligeverbintenii by Hr Mb Zeemacht als Lichtmatpoos met kort dienatverbanii Matpoos toppedomakei minimum lee tija20jaar maximnm lee t 29 jaar minimam Ibeftijd 17 jaar ftijd25jaar maximnm l Matpoos kok Stokep 2 klasse minimum leeftijd 19 jaai maximnm leeft 2É jaar indien reeds zeer voldoeode kunnende stoken maximpmleef tijd 29 j aar minimamleeftijd 16jaar maximnm leeft 17 jaar Kadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Oommies van aanneming derMarine te WTLLEMSOORD DEN HELDER BO DE ZmD EOLLAITDSCHE Maatschappij van Ver seliering op het Leven HEERENGR ACHT 12 D EN HAAG Maatschappelijk Kapitaal f I ÓOOOOO Commissarissen Mr M M SCHIM v d LOEPF Pres Dr A E TEN OEVER Mr A S MIEDEMA A M v EMBDEN Dr P fl J BERENDS Mr J W DE KANTER Secr D irecte ur Mr J W KONING p De Maatschappij sluit alle soorten Levensverzekering tegen lage premiën Vrggevige voorwaarden voor inlichtingen wende men zich tot de Heeren tl BOVITêêBBBT H Kaeen te Belt mlfcem sa i C ijMrBBBÊÊ W0êUat em te tittula Leepling Stokep i liMoÉijke FabriÉD 1 Mm laan Vonimer OPaERICUT irM Voedcïit BW ree met de muivere murtre LIJNZAADROEREN merk I9TEB en W L Uitmintende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde lbr ip on a ParU 1900 Segn Gonden Medaülff POTTELBEKG Het beste Tafel water Zuiver en natuurlijk Bronwater ffefleaeltfeê grmUa verkryghaar Qeu Agent voor Holland CATALONIfi te Tilburg Vertegenwoordiger voonGOUDA en Onutreken M M BBLONJEJr Attent Amstel Brouwery Keizerstraat Tel 83 No 148 Qonda iDtaa ilorrijiiiilei 2 i r uimi Hnmiü na M Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel l¥earwell Rijwielen liji sul sjirlijk ii lu il prijs AGENT ADR DE GROOT Kleiweg 79 GOUDA Pryscooranten gratis IMPORTEURS GEBR SIEBOL Amsterdam Abonneert ü op dit Blad Eleotr Dr A Brinkman A Zn Gonda ZIEKEHI aEHCUT U ZELF NlarstMiilIjdaii Nierkruiden per pakje f 1 Enorm Succes Miisipoaii n a FOSTER S Rug m MwplIlM per koker i 1 C koker f 5 FlakiMIlM Kokers a 60 stuks per koker f 1 20 6 kokers f 6 ZmuiMxiafctMi Vallmëa ZlsktM Zwara HaoMpIlB SlapatoaahaM Antioervin van Dr LE8A0E per koker f 1 20 Maagzlahtaa Zuur Fijn Qal etc eic Haagpoedor f 0 75 Sootta Emulaiaa voor klierachtige kinderen per flacon f 0 75 Droakanaohap f 1 20 13 Eureka Cozapoeder raukaaH f I BO LongtarlnOi Hoaat aa Borat aiaktaa Capsules van prof Somer f 1 25 Oogxiaktaa fO üO Oogzalf por potje HaaruHval mn Rooa Kina Haarwater f 1 Koko Haarwater 0 60 Jlathma Astbtnapoeder om hi te nemen 3 X daags een eierlapel 0 76 Huidxiaktan ZebrinasuK 1 20 RhaumaUklak Koningsbalsom 1 20 Bloada moada Zwakia Fransche Staalpillen f 0 50 Hollandsche versterkingspillen tegen nmacht 2 Sangulaoaa ff t araaparllla 70 tegen vuilbloedigheid zweren puisten enz per flacon 1 50 Vrow ia idro ipala I t BO Damaa an Haaraaartlkalan van Bnmml Hatwulaa BraukhaaMaa ff I BO Balll iipijBO gratia Uriaaondaraoak BO oaat VOLKS APOTHEEK 72aMer RiiiHM IlOïïEltOULi LOREN OENJAS gedurende hen Haastrecht en 7 orgen Qas aDriek iFOTOriAMDEL 30 J J 5WART Nieuwste Modellen Camera s PrijseD vanaf f 3 50 Adverteert in dit Blad GEDROOGDE APPELEN Prulmedanten Abrikozen PEREN EN PERZIKEN 10 T CREBfIS ü J2805 54e Jaargang Maandag 14 Juni 1015 mimm wmm 3 i© CL xrs eoci é d v erteza tieTDlsud ttoox 3 o va d su © xl OirLstro ceaa Verschijnt dagelijks s JiJÊkla behalve Zon dn Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIÊN Van 1 5 gewone regels met bewy iummer f 0 65 Elke regel meer 0 16 By Irie acbtereenvolgende plaatsingee worden deze teseu twee berekend Dien taa biedingen per plaatsing vitn 1 5 regels fO 35 by vooruit betalin elke regel meer G cU Reclames f O 15 per regel Grnolc letters en r inden naar plaatsruimte PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f I ÏB Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad t 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementeri worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Harkt 31 bij onze Agenten dcu Boekhandet en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Uitgevers A BBINIJIAK EN ZOON Telefoon latere 9li iiil lU verti lut l etvi ntolie Wij gfJooven dal t verstandig zal iji de Kamer niet te snellen voor iK rgeiUjke financieel tee hnlsrfio quaesties waarvan 7 H der iedeo weinig of niets afweet De Mini fter van Koloniën mr PU jte begon mrt een histonsdie inleiding en e n financleeitechnlsche iiesehouwing over de iiwM i lijk heden Se verlwuden zijn aan het sluiten van leeningen De Minisler nas wel genoodzaakt bij een consortium aan Ie kloppen wilde hij hel geld aan tloiwi t in handen krijgen on wild hij d Iiei4cliikking he l bpn over de technische kenni i N a vele ov rkigi l gingen kwam men lot wn overeenHieniining Dat dimt liK n m het oog te vftUen Het is met de vraag of die Itegeering voldoende heeft gekrt gen het is de vraag of 7 j gezien de zekerheid die zij kreeg nog meer iiioehl In bet vervolg van zijn rode heeft de MniiHter van KoloniPn nadi r zijn daden t dT v de leening en zijn connecties met het inancuH le confiortiun trachten te rerlitvaardlgen De belangri ste qiiae lie daarin IS gelt n in mimtandiigheid dat het publiek alsnog in den waan verkeerde in te leekenen op een StRats l H nlng terwijl do veranlwoonlelijkheid voor hel slagen reeds g Jie l en al rustte op het consorliui A A dut gegarandei rd had tegi n ident zooveH l aarvoor lieeft de MiniH er het excuus aangevoerd dal on danks allffl iet belang van ImMë op t spel utond Iimners ware de zaak xmt lukl dan zou hc crcdiet van Indiö in èkn slag naar de maan gewtn et zijn de bona 1de inschrijver had aanslondn enj gevoollgen lik g kregen en de eiiii wiegroep had in een klt dinfifMiik ge taan dat wij niet nader zullen aan diildw Dat d boperkimde bepalingen die getrteld wa ren en die nteer In hel voordeel van ht oonflortium schenen to ijijn dan in dw van den Staal ontkende do Minister Z i hft l de Slaat ovenveel beüing er bij Im im rs van hei oogenblik al ilaU de con dilicH waren oj hoven stond htH consortium er z 4f voor en van dat oogt nb ik af was al het voordeel van den Staat I en krachligen ateun kreeg de Minirvler van dien heer Patfjn die nu hij lus volle gewicht van zijn financieel prestige in de fKïbaal wierp de overige leden stdlig zal hebben aJgewhrikt oni den MiiHH er aan te vallen Ttatelijk was deye rede e Hi herhaling oen krachtige herhaling van de redio d s Minister en wtM er nog van het etoog van den hiwr van Vuuren ovennnd gi taan mocht hel I en lag Mn na de redo van den heer Patijn De moeilijkhcilen die aan het u tgt en van de leenmg verbonden waren de kans die geloopen wenl op mislukking ZIJ kunnen niK besohouwd worden in het licht dat thans schijnt Nu de lec ning dnilfM en dwars is geslaagd gaad bet njert aan te zeggen dat dit of dat iidiiei wi j i t t kunnen blijven De hi r liegen kon nu geurnkkeiijk eggfn dai u mishikking op rekening van den oorlog ilJd gesteld had kunWen worden doeb iiiH tlat b1 was het geld er niet geweem en was de erwHetwaardii ieid van het zelfstandige Indiè gedoiikt geworden H interpellant iH t dat allen wel in gezien vw JH greep ten sloUe dat hij iih n inotio van afkeiirlng niet ver zou komen Hij dreigde veel zwakker itan in r te instaniu met zijn inotie en wonschte 1 w el dat dl overzijèe een iitolie van goedkeu ring ZOU indien n waar bij dan g e n zon kunnen stemmen Maar rfai 7al el niet gelieiiren Intusschen zl wij nog niet aan het eind van de discussie en valt het te voor ziin dat deze nog eenigen tijd ui c doi gaan Wij namen hier nog 3 mitrailleurs Een hevige tegenaanval welken do Duitscfaers in den morgen van den 11 n Jnni ondernamen werd volkomen afgeslagen In de streek van de hoeve Quennevières ten Oosten van Traoy le Mont werden de Fransche loopgraven versterkt welke zich bevinden in de onmiddelUjke nabyheid van den vyand die geen tegenaanval ondernam en den lln Juni slechts door zgn artillerie blUk van aanwezigheid gaf In Champagne in de streek van Beau Séjonr dedon de Dnitsohers geen aanvallen meer tegen de loopgraven van het terrein waar do laatste gevechten werden geleverd De Franschen biyven daar ter plaatse volkomen meester van het terrein Het fransche avondcomuwiniqni van 12 Juni meldt s In th n gflH elen sector ten Noorden van Atnchl trachtte de Vijand i f een hevig lionrbar ieni nt on e stellingen te havnivn Onze artillerie anlwoonkle krachtArfig De Duitsche tegenaanval tm ZiiUtoowlen van llébulerne werd afgcelngen Het ooimnuniqu van 13 Junt meldt Op de I oretie henvf 1 hehl en de Drtli Hohws in d gelwtdon sector ten O van Soulette I tiirie door een voortdurend boiiibariWiiient de stellingen Irachttqi t haveiMHiv die de l ranhchen helilwrn veroverd De Pransche artillerie antwoordde itH t een liombardieinent op de loopgraven en dnliattenj ii der DitilsChers De Fran 41 hen veroverden hel staiion van Sou ehe in bel deel Zuidelijk van v Lnli Hntli hafl een hardnekkige strijd plaats met handgranaten Ondanks de krachtige pogingen van de Diiitschers liehiekien de I Vansehen al hun winst van de overlgf dagen In de streek bij do hoeve Tont Vent tm Zuidoosli n van Hébertunrne deden de Duitseher hedenmorgen wn Uv ginaanval die gemakkelijk werd tegengrtIwiiden Behalv eenigazins l vendige ar lilterle ctif in den sector ten Oosten van IMms en Op het front Perthes Deau fli joiir valt niets MnJzondefB e meldwi Het D u 1 1 cl h e communiqué van 11 Juni luiilt Hij NitHiwpoorl en Dixmuiikm ten NooMen van In Belirie De couranten te Antwerpen Naar uit Antwerpen wordt gemeld it ons t arhmant TWKI DE KAM R Itf Intiisehc geldie e ning lie hoer van Vuuren baelt dftii tiiulelijk a Minister van Koloniën geïDlorpeliwrd over ht l gebeurd inet de Indiiwtw letïoin Vftft d n Zeveabergschen algovaardigdo p loi n hij niog op dun pcratnbuno zat ftlHid gezegd lerechl dat hiJ zoo uitstekend de kunst verslood om een lange speech in een paar woorden goM wtH te geven Ue lieer an Vuuren ia helaaa nlrt dö eenige journali t die het omgekeerde vaQ ih ze kunst nie4 veretaai I Kon lïij oven goed een apcecli opbouwen al inkruupen hij zou vandaag moer indruk goinaakt liehlx n met zijn intyrpdlalK lalKin zake dte uitgilte an de IndSache gttiUleening Men weet waar de quaestie om gaat I c Minister had twee dongen gedaan ttie niet goed met elkaar schijnen te rijmen hij deed een vurig beroep op di vaderlaudslUrfd van het Nederlajidiaciie volk 0111 liidiifc gewaagd beeld niet in de koude te laten atóan en daarnaast sloot hij eon contract af met een financieel oooaortmift waardoor zij t loet een ril k bedrag dö zekerheid van het welslagt n werd gekocht Uet publiek werd litis tol vaderlandUoventkc medewerking opi gtvH nadat de Regeering geen l eöohik kmg UKer had over de leemng en d lutgifle dus een particulier zaakje was geworden IJU naui de interpellant doii Miniöter kwali Iwvendien was de RoKcering wèl het cooeortiuin met geJion ilcn De heer van Vuuren ging zelf zoo ver an te zeggen dat de Minister de l H nfing diaannee g naakt had tot een vulgair object van sipeoulatie In drie opzichten was in het contract luseehen den Minister en het consortium een boperiting opgenomen Uet ging niw door indien on land in oorlog geraakte of oen ultimatum ontving of wanneer d koer van do Sta tai eening 1914 tot bck ned i 98 daalde Wanneer een van bddie eerstgenoemde restriotiee ontMonden lag l voor de hand dm drac laatste koern ook daalde Daarnaast had volgens h oordeel van den heer van Vuuren oen zoo machtig consortium do macht in handen om ook in giewone tijden dien koers Ie drukken m a w liet oonaortiura hafl t in zijn macht om het contract te breuken De vraag waar t i slotte die quaeetlt om dïaait is deze vfeïke reclenen vao Btaa sbclang of vaji financieelen aardi hebben de Miniifltor er toe geleid het got delijk offer te brengen dat de afspraafc vroeg zonder daardtoor e plaatsing dw goheele leening gewaarl orgd wfts D © heer van Viuireo dreigde ten slotte vergaderden Zaterdagmiddag de directies van de verschillende Belgische couranten die te Antwerpen vewchynen onder voorzitterschap van den heer J de Vos burgemeester Besloten werd van af 1 Juni voorloopig geen couranten meer nit te geven omdat de Duitsche censuarde vhjheid der pers te zeer bemoeiiykt Aan het Oostelfjk Pront De Oorlog Aan het Itallaansche front Het WeeUBcfae communiqué van 12 Jani meldt De op zich zelf staande artilleriegevechtbn aan de Isonzo daren voort Tot nu toe kregen de Italianen op den OoBtelijken Odver alleen bij Monfalcone vasten voet Gisteren bij het gloren vaa den dag bestegen vnandftlijkc afdeetingen bij Plawa de OoBtefyke hoogtopanteilf maar zy wer den er weer afgeslagen Aan de Ka rinthische grens sloegen onze troepen vyandeiyke aanvjiUen af op passen in de streek van den Par ba berg Wy bezetten diun berg Een poging van de Italianen om den berg Piano te heroveren miglukte Overigens schuift de vyand op verschillende grenspun ten steeds meer naar onze stellingen Hij staat bv in Cortine Damperro Fiera de Primiero en Borgo Aan het Westelijk Fr nt Het Frhnsche namiddag commat niqaó van 12 Juni luidt Ten Noorden van Lorette in de streek van Fond de Buval maakten onze troepen opnieuw vorderingen Wij versterkten onze stellingen voorby Neufville St Vaast In de streek van de hoeve Tout Vent ten Zuiden van Hóbuterne richten wy ons in de op 10 Juni s avonds en 11 Juni des ochtends veroverde stellingen in Behalve de 150 gevangenen die wy hier nog maakten waaronder een bataljonchef zyn er hier ook talrgke Duitsche gewonden in de Fransche ambulances opgenomen De lijken der Duitschera ztjn bij honderden te tellen Het Oostenryksche communiqué van 12 Juni luidt Tusschen Dnjester en Pruth vochten de troepen van het leger van Pfianzer dezer dagen tegen versóheidene Russische stellingen Onze troepen drongen vooruit tegen Ozernelica en gingen daar OrKteiyk van Harodenka over do Dnjeeter waar zy de stad Zaleszczyki namen Tegen dese stad richtten de Russen s avonds en in den nacht wanhopige aanvallen die alU onder de zwaarate verliezen werdftn afgeslagen Ook een aanval van een kozakkenregimont mislukte door ons vuur In de Boekowina moesten de Rusten ook de laatste stellingen aan de Pruth opgeven Zy trekken terug door onze troepen vervolgd over de Ryksgrens Het leger van Pflanzer maakte gisteren 5000 gevangenen Ten zuiden van o boven Dnjester duren de gevechten voort Ken tegenaanval der Enasen op Stanislau werd afgeslagen Zurawno dat glkteren ten gevolge van het aanvoeren van Rnssisohe versterkingen door ons ontruimd was weid heden weder door onse troepen bezet Het D u i t a qh e oonaminiqué van 13 Iiini luidt Ten Soordweelra van öchawll inaakie onze aanvaikn goi di vorth ringen kuze werd in e Hi sloriJiaanval genomen Vijan detijke tï enuanvalli n miMiiiklen Aftil offlen ren en i V man en achl machini gi weren v ieleii oum in haiuWn Tun Zuidoortten van de traat van Marjaffipol Kowiw ijn de gm wehlen teg n h ml het üiildi n aangevoerde Kufwiwelm ver sterking opnieii iM gonnen l en iioordt n van Przeii f l lieijben wij wf ero4it l XI gevangenen gemaakt Op onzen aaaval vka de vijandHi o llnixfn leii ï iiidiii van lioluitow v gdi n inden nacht UiiHHische leg naan vallen dte alle oiid r HUoce f blesen De veroverde stellingen ijii onwnlkfiear In anm hand Onze buit stex tot ItUK gevang Mien aelM jlukkm gi wiiiit waaronder Iwi e zware en negen iiiadiineg Wftren ll t liniggeboofd van SlenJawa werdgintenii heroverd De vijand hel fiOOO gevangen in onze haitdim valkm l n nachtelijke tegenaanval niislukte 0 Oom FEVMLLETOJM De slRrke inan schudde als een ont wortelde boon hoen en weer Een windvlaag voer door de kruinen der boomert en deed den iiaron als uit een droom oniwaken Hij nam het lijk van zijn hoveling in zi arnK n en met wankelenden tred en knikkende knieën droeg hij hem naar het kastwl Ken giiteehtc n was levendig in beiu Hoe zou htj hel haar zeggtm Ja hoe zon hij hel haar zeggen 1 TWIXTiaSTh HOOFDSTllK Mevrouw an Amejdc en Ix na zaleti in hel kleine gezellige woonvertrek dal behaaglijk verwannd was en dOor dtn schijn der ondergaande zon werd belicht Lena had mevrouw voorgelexcn Nn legde ze het Ikm in haar schoot Wanneer zou hij terugkomen f vroeg ze De jonge vrotiw keek naar de klok Spoedig hoop ik D baron is vooizichtig en zal hem bij doze koude niet te lang buiten laten I ena stond op en keek In den oven van de kachel Wat braden de appels heerlijk die zullen bem wel smidt i Mevrouw koek er ook naar het wa te donker zij kon ie aiet meer herkenneo Nu zullen ze wd Munen koffie driaken zei ze na ee pooa r ena stak de lamp aan en vroeg toen Zai ik Je verder voorleien Kri Pe jonge vrouw cbttAJe het hoofd N een zei ze Ik ben er met mifci aandadit toch niet bij hij zal wel spo it blusschcn lit de brandde Hij verborg zijn gevoel hopend op de toekomst Natiirtnt zooalfl de sifjne beminnen slechts eenmiaal en deze liefde wordt voor hen lot oneindigo vreugde o onedndige rtiiiart Hwn werd ze tol een levenslange pijn Het hart ziiner geliefde koos een onwaardige een sehoonen Inneraenderi nietsdoener Do liefde voor dcwo man wae haar grootste macht en haai grootste zwakhwd geweest de eenige zwakhi id van deze in zijn oogen volmaakte viouw I e oude steunde zacht Uj weet zich nog ftls den dag van gisteren voor Ie stellen wat hij toen aan den schoot der vergetelheid heeft toevertrouwd willen toevertrouwen Het gotó oppaHseti om de geliefde te he chermeo tfifea het verderf dat liaar aan de zijife van dien nJetswaarSge dreigde Ach cti hij had het verderf toch niet kunnen keoren Toen zij vrij kwam door zijn plotsellngen dood werd haar zldile hrt bfrletsel dat hwn bleet scheiden van haat Zoo gebeurde het dat uit den kraohtlgMi man voor den tijd een grijnaard werd Da oude werd hij sinds en genoemd de oude dl zijn jong hart niet kon toonen en die niet wist waar hij den zwaren Hefdelaat mootrt alwerpen Toen was het een kleine kinderhand geweeet die hem d i weg wees naar een ander paradijs Kon hij zijn liefde voor de moeder niet toonen om de liefAvan het kind te verwerven wilde hij allffs doen Oh hoe Hef hij den knaap had g 4iad Dezen knaap I dig komen I en pauze trad in en dan iKtgon zij weer enige jaren kan Ik hem gorust nog onder Hu Bken s leiding laten Later eohler gaai hIj naar ht4 gvumaHium Pa h uio niet uit liena je weet ntct wat het zeggen wil oen eenig kinil te heldeen I n wat hindert het of Ik libT of ergens andevs Iwö onder Noordhoeok s wijH b tuur zal het hier evwi go tl gaan T na glimlachte maar zeWe metn Jo kunt niet verlangen dat ik mij van hein scheid el Freda bi a sineekend 0 lachte Lena dat verlang ik ook he len ai niet Ik daehi juist lioe grool iiioedwlleidc wtj kan zijn Na eon nieuwe pauzt merkte Lena op Je bent zoo biedt Freda wat chcWt jc Mevrouw schudde het hoofd en klaagt de Aoh het wordt me op wns zoo angstig to moeck Stil hoor je niet I na luislerite ncherp doch Iioor nienK ndal Je vergist je Freda bel Is nip B Freda s oogen werden plotseling groot en slar Ik hoor sdiredeti zelde je Je hoort ftpokrti lachte iMOh He pmnpzwengel knarst riotsellng RproQg mevrouw op Zij d£eanders niet alleen kon gaan wan opeenfl als een stormwind de defir uit en de trappen algejjld Freda riep I ena ootzet toen de zieke 1n du wintiirkou naar bullen zag vliegen en volgde liaar liaanllg JElavzmatrijó 42 Met vaalbleekeil glane zag ze neer op de mfA eouw bedekte aarde Hier viel haar licht op de gelaal trekken v n don dkwden knaap Va Dalrteren zag tijt haar op met zoo wil den blik als nog nimmer Ie voren I e dood had uit de trekken van zijn tieve Ifig die jeugdige teerheid weggenomen ae waren mtder en si erper worden het U wl o gelMU geleek nu op dat van ïija moeder toen zij ift onmacht wa gevallen bij de gedadite van haar kind haar grootaten schat te nweten echeiden fn voor d i geknielden man verzonk M bedwi en het vra leden 8t M d plots ling voor hem Freda I stameft hij eti hetn te moede alsof zi het ia die hij m ijn armen houA Freda 1 l n in zijn gedaditen die nog altijd Iq het verleden vertoeven duikt het op al pen sprookje een sohoone meisrjeegeelalte ïn al de bctooverlng d er eerste je ig4 O hoe had hfj haar lief gehad Nfet m t dien roea Hen joog ling0 maar met db kraohi eo inniglield van den ervaren nn ecrljpten maa Z vnmoedde niet dat oodex den dekmaiUel van oen stomme hoffelijke vrleodBohap een vuur van niet De maan stond boog aan diti heiiK Iii l vSi itiiiten oo helder als was h klaar dag Daar kwam juist om Am hoek van hm w g een klein g izelHcbap aan Twee knwhien droeg let lang donker inK ilennetakken edi kt reolits daarvan liep de liaron bijna waggeJend dicht op zijn hielen volgde zi5i tiond met den kop naar beneden Mevrouw snelile hen ti gcmoet Zij zag niets niel dan den rooden doek die over de baar was uIlgcHpreid Met e ïi rifk trok zij dien weg Daar lag bet 11 van haar zoon door de volle maan be c ieniii de kleine rechterhand In dui van den baron jalat sooala zij zoo dikwijls samen waron uitgegaan Z zeide niet ze BChn uwd niet ij wafl voor lUi ijaar op de knlef n gcvonken en haar l OV mlij sloeg met zoo n geweld neer op hf t h dai dU door b n stoot zioh verhief Het was altiof de doodo knaap nog eemnaal zijn moe W wild omhHzpn BewuHleloos lag de moeder oVer het lijkvan haar kind Zacht snikten de beidejoago liedfD die die haar gedragen hndr Aan en in den maneHchijn leek dit rootjedoek op de blanke meeuw en grootebloedplaH Van hei kale geboomte voorhet hul vloog kraflwmd een kraal Waaliet dezelfde voor wie de knaap zijn leven ha gedaton f I Wordt vervolf