Goudsche Courant, dinsdag 15 juni 1915

No I280T Z H mMtlge vcnDMÜnMi 8 vm vele Ü H éi toekt drakt os Balg de haod Be g 4k b ace B ifla MJ de vlaeht nlt Aat crp s ri itn yu hli v Toen ik haoidB dat de DuitJoiMre de grena gingen afaluUen aket electriaebe draifen weed bet mj In Bel0 te warn Sa ben Ik vrU Hollander ProActat kerkeilike MtorileUw de kUarUiJkelijke aCkeunac ier goeóe KAtliotiHieu het vt rUWiyk Bii t ruik der ergwuiM t uvuaét kl Mkbrt fachi tot m dffiw enmüge tijdec toe InJ vele vrouwen en uKfUjeH aaoiiotKkeii Niet slleen Mrut lot lo bvi huU van God verMctii ftt zij in deze opzIdilHtJkt kltH Xo m a Ofriziet zich ze1 niet fttlen f rbled oor hec U SacramcM rergtHeod io Ae2e kleedhif ao ds 4ialot ét Seerc sao OORLOGSVAIRA Itatiaanacha krijgsgecang Tipp uy heeft sljinirun de aandacht g veakgd op kat nat van en pnaaend kr gageaaag Oeen vender dat de Iialiaanaehe pera er zicb thana aae bezig houdt welk lied wel door de addaten moet worden geaongan Het scb t dat het volfeede het winnen sal Addio mla bella addfo L armata ae ne va Se Doa pailisid anek io l Sarrehbe una vlltk Gi roet mfjn schotme gegroet bet leger In den krijg Win rng ik niet meegkt dan waa het een l M Dit lied werd het eerst geoongen toen in bet Jaar 1846 de Taeicaaneche jeugd de Dnlv vilelten van Plaa en Siena vertiet om op de slagvelden van Curtatone en van Montaaara het bloed te vergieten De dlofater van het lied Is de Flormtyn Bofd dm xnponlai kent men echter niet Het liedje werd spoedig populair inToaeana en al heel gauw ook door heel Italië De trefkana In den modernen oorlog is detreOiana nog klein Het gaat nwalU de trefkana predea In tifien uit te kken Trouwene éi jiriate jigrwfons kan men paa na den oorlog krijgen Toch ia het een feit dat boogalana l oishot op de GOOO doet treft Uit vroegere ocKrlogen heeft men cijfer waar men op vertrouwen kan Fen paar slaajtjee In IAft5 warm In den alag MJ Zanbron in het BervlMilMi leger niet leader dan 300 000 patronen noodtg om 56 Bolgaren te trelfeo In den ali bij Colenao atreden 3000 Boeren legen 15000 Eng achen Fr vielen 31 Boeren en 900 Kn iecb n Derhalve trof van ledere 600 edioton der Boeren er Ma doel maar de Rag 4M im hadden 9000 achoten taoodtg om Ate boer te laten nllen Het Nuigat waa de treftan editsr hi den stHJd legen Ralaeell gedurende 1887 in Maroeee Op hem werden niet mUtder dan a0 000 geweerwhoten gf loat Voertn werden 9000 ma 4iiw g ew eer patronen annr hem toegealingerd en Itevcndlen beptuefde nten hem en aIJn 65 getrauwen nwt ruim 100 granaten te beatoken R t resultaat waa nihil pil la dus wel pen I e gowtelijke bmétn dewf staé Mden u daa obriatenvreuwea m weiijee uMlert niat tot de HeiUge Tafel in vm klowl dat erfenila gaetl te aas Ae feloovigen te aan den prieMét Gij oot vangt den maofMl en Jeans der mm rletfjkc ino W Msrla ta uwe baHee O wil l i Mm het Q laat uwe wafte en üditziDnlg kleeding voor u nleC wonlen pm vloek en voor de getoovlgen ea voor tVn pritwt n era eohaiuMijkc frgt xniK Ziedaar onz eerste onunig waarsdiuwing die gii aJlen hvptn en rertrouwen wQ mt HeMe zolt opvolgen Mochten oti erhof rich aoiMniffen aan fcwe oate vonnaoing niet sloren daa iitt gij ooft hl de noodxakelijklieidi bren y i om u In een tweede aftondtgtag uiMte te deeleo dat wl de H C oosBunte zull wegeren aan haar die ta aulke rgerli k kleedtec bet H Uobaan en Ittood van J C wlllcfi ontvangm N R Cft De Uotterdam Te Rotterdam liep een gerucbt alauHi tic Kotterdnm vao d ItollacdAioerika MJn van New York naar Hotterdats e I o t f zl opg houdea De TH kan dit gtTiiohl zoor etotllg tegenaprekeo BIJ informatie U gf4 lekm dat de RottordHn iij de Downs g nke4 d lag Do daarin nKHH men nit t hiJKOndere zleo Ilijna alle Ned Tl ndKdi eohepeo komende van M m terwacht dat de Rotterdam glstert n al wevr opgetrtoorod Ie eii te Rotler laiii zal arrlveerea Tel Hft Rf CMTingahrood Saer htt HbhL verneemt bedraagt df oni die hel lUJk tot aver heWt moehii betalen voor de voorziening d r liootdKiad m regeMingnbrood ruim een ton Het rijk legt op Hke 100 K ï onfC l Ulhl neH 10 84 toe wat Aniaterdaui x tn t De hoeveelheid die lot de helfl ilfr vorige week te A dam waa aang vraagd waa eea utillloen K G Het R heeft r due reeds f 108 400 moeteti bIJpaaann j De Oorlog Aan het Itallunschc front Het Oo 1enrijk ohe couimuniqué tan 15 Juni mei De hemieuwdp pogiim o dtr Italianci om onw ti llingen bij Tolnieitt en Plava glsttiireii te benadwfii ïilovcQ Wfd rooi zonder reeultaai Gisteren lieerechto tuM Op d verschiltfiitle vd eeltf van h t Izonw froat Hot éoor ItaliaanMabc parktroenteirs overgebro ht verzoek om liet vuur ie staken tea em le do tloodteti U kunnen begraven werd om niilHaire redenen algewezen Aan de Karindiiache grens l e torinde de StioritiarkHehe Iwdstorm een punt ten OoBtea van de FTltlgenpas m sloeg drie tegenaamallpn vao den vijand op deze grena ho af In het Tyroolsche grenngeblrt trachtten onze IfTfenetand rt uitH QDie fitctHngen voeling te krijgen zij on dertiieWen artillerievnur dat echter gwn uitwerking had Op een Ier grenBpunten Doodxaakten de waclitpORten zonder zelf verliewn t i liJcVn pwi Iialiaaiiftche compagnie tot eken terugtocht ij nanren hierlnj 58 Italianen gevangen Aan het Westeip Pront Het L r a Ik H c h t coiuiii unique van gittteruiiddag luidt In tten sector ti n Noorden vau Atrecht sloegen de rauHebou ift dm naetit van 13 op 14 vorFichL id tine aanvallen op hun loopgraven aan di n wi ixNoulütte 8ouc te al en verHt rkt i hun verovenle tellingen Ten tJo rten van liWretti wonnen JiiJ reohla van dezt stellingen Ongeveer i iO nieter en drongeu vooniU In lM t zuidioo l li k eel van hi t Lalijrtnth De artillcrieworwteling m in dezen BOctor r oo gotxl alw ouonderlirokrn geftiHWt T Zuid O09ten van Héltuterne hielden il Kranselicii door hun gesohut een aanval op hun loopgraven aan den weg r errc Mailly Vlaillet tegen Het éclteo vuil den vijand werd gt olgd door eeö lii vig iKHii iardlenient In d Htre k van d e hoi ve Quenne ii r Ivwanien de Frannolien een weinig vooruit in de verlHndmRRlooi grnven en liraclitffl 7ij ernstige erlii Wn toe aan de vijandelijke vi rkeraüngApatrouiMes i i artillerif elioot den he ien dag vrij Ie fMlIg t i n DiiilscW naehtaanval gericht 1 gen de i Juni veroverde loopgraven tterd totaal algMagen 1 en Dnttieh verdragend kanon wierp twee projiectielen op onipiègne ityti enkM Hlaolitoner en gi eii cha Je In olharingen ehoven de i ranKelien hun linie vooruit in ile Rtreek van MiuiN roKDic OU hot luMoli van Parrov Zij koiiien U idcjWHi a ctoï onaigolu okeii voor i 3 exte3=LtiëziÉi lIMiH iNii Iff IiMdMSdilNMriim ET OROENE KRUIS i ter voorbereiding van den Cnnna in rmii imorgiiji n Zoiidiig fiirplqli Inleider Or T BEEKEMKaMP op Zatopdag IS Juai ISIS daa avoiKb ore in de aehtanaal dar Sociëteit DE RÉUNIE OoatHaven alhier Taagaiia VMU i Oroote opkovtl gcwcmcht Btl Bestuur der AfdeeHng Dr P J A LEVEDAG Yoonilter H J DE VOOOT Viee VeorwiUer P J KOLIJN Aa MViMM f B O J EVERa P UAREE 36 L VAN DANTZIO O J 11 KROON Secretarie 44 lluvsken bcronA alch nog op Llni e na Op mevrouw fl uibtrukkeH verzoak wan hij na AdnirH dood hier geWeven fv gaarne had bij aan dat verlangi n voldaan daar hij nog geen nicttweo werkkring in het vooruitzicht had Hij wa de efnjge éie voor Ijtma W de Te zanten ui t Noordlioeok had i gfxhirendy I ena 8 ziekte voor do hulBÏMdlng gerOTgé en tevens naar wn voor I paHscnde betrekking omgezien Ook VOBT zich zelven doed hij nweite een Pl Ms te vlndt Pea antwoord van den ftfwer déen hij zijn werk gestuurd had fc d hij nog niet ontvangen I ena zat in haar kai erti en luisterde Het waa haar teHkena al moe t zij vroolijke Btem van den knaap hoo oï tfen zachtni toon der taïe lseiiel waarmee de rieke haar placht e roep ÏB dr el gepeins fltaarde zij voor zich uit Paar trad he diCTiatmelsje liinnen n te meiden dat er een heer wa de wW van wijlen mijnlteM Van Amevde l haar wnuiehto te sprA n Ze achrtA De erfgieo in Zij hamhrt vi itekMrt e san zonAw er op te ztea n volgde het idH 4c Sle m Wn g hchie h e4d hMU 1 exlg de konmt raa BRONGAS Wie wil prachtig lickt hebbei Hy wende aioh tot JAC KOOI J Ka Snttenboorder te WitrlngcrwMnd ie aid gaarne belaat met betiutatlearan van BRONGAS Ree u jana laag k dit wetk door onderfstaakeade aat het grootate oooet nitsevoerd Begrootingea kottelooa Aanbevaland ü KOOkl Kz WBRiNOatWAARO Gem gde Beiïditei Voor eenige dageo ia te Wintenvyk een veolen met goed gevolg geopereerd Het dier bezat een zeer zeldzame afwgking aan een der voorbeenen on veer van att bet zoo enuimde kniegewrioht was oL mb v fde been fegroeid Koperen bmiloft op een fort Het zal ukvt wel tot de nitsonderingen behooren dat op een fort een koperen bruiloft gevierd wordt xooali Vx dag jL te Mwrndam is geschied schrijft Haarl Dbid £ en der landweersotdaten wm 12Vs jaar getrouwd en de besetting heeft r voor gezorgd dat voor het echtpaar deze dag niet onopgemerkt voorby ii gegaan Door den fortcommandant werd het echtpaar on de familie die ook tegenwoordig was in de versierde oantine ontvangen en terwnl de aanwezigen een toepasselgk Ued zoneen leidde hy man en vrouw naar nnn versierde zetels £ r werd masiek gemaakt gezongen gedanst en gel oken en wel door den sergeantmajoor B L van Es en den fortoomnundant welke laatste het bruidspaar na eenige toepasselijke woorden enn enveloppe met inbond aanbood t e QroentQd Men meldt nit Leiden dat in een aeer onvoltallige vergadering het Leid che Studentencorps heeft besloten op voorstel van hot collegium den f roentyd dit jaar in tegenstelling met et ▼ orige ongewyzigo te doen doorgaan Kiet meegegaan werd met hei voorstel van het collegium om de uitwiyke kenteekenen van den groentyd te laten vervallen Nog niet naar zee De stoomtrawlers die heden van IJmuiden naar zee zonden gaan bljjven voorloopig nog daar liggen omdat de opvarenden aarzelen mt te varen vóór de juiste ligging der myaea bekend is WiiIh kW dJDg te MMHtrtoht Ntnitfift A gtwainralljkp puitoora t iïondag In alle Koontmhi ki rknn te MtMtriclil In het N d rls diioti n In het l ruwK i lp volgcnili wasnichuwlnff voor Tot on groot l edwpse blijft ondnuksl Heden overleed saohten kalm na een langdurig en ffednldig ziek zHn onze geliefde Eohtgenoote Hoeder en huwd lij lilknii Hilkirlii liiitr gob RlKTVKLD in den onderdom van 50 ju Gouda P C W BEGEER Smkoop U W BROER B auB O BROER Oouda P A BEOKER J M 8N0EIJENB0S BotkoM W J A HAaE Baonit W O HAO £ Smida A O BEOEER J A BEOEER Oouda 14 Jan 1916 Dt lermartMttlMtui uU l ItU A tA n Dondtrdag 17 Jut a voormiddf 11 uur 88 Voor de vele bewyien van deelneming ontvangen by net overlijden van onze lieve dochter HAROARETUA WILHELMINA betaigen w j onnfi hartaiyken dank U KLEIJWEO H J KUaUWEO 10 VAN SaHTM PMIIO n OROELS f B per maand f B Reohtitreeki uit de fabriek Oeen vooraitbetalingi Franco door het beele land fi jaar ichr garantie Brieven No 2798 bnrma van dit blad 9 Deeer degen werd eea Oraa NaaaauhNM te eebHd met de mededeettag datUJ aprak inet AHt officer van juMitie en dat geen gt olg zou worden gegeven aan zekere zaak bet beu of bet overrijden door den Mrokkeoe van een Jongen met zijn aotoiDOMel lodkn hij bereid waa een ttoM van 900 gulden te atorten De bewoner begreep dadelijk txi een pogiag lot chantage te doen te hebben doeh deed ajaot hij op de zaak faiglng en bood da helft Zaterdag no w rvoefd o zlte aan zijn w onéng een ib j xigt Jtmgen met een schrijven waarin verklaard werd dat de oHleter van JuatUie geen gevolg aan de zaak son geven als bij een badrag van 1250 ontving De poHtle die door den iMvooer van 4a Ornajo Naseaulaao gewaonwbuwd waa rekende den Jongen io Hij verklaarde dal twee oiü dEende mannen hem vijf guMen hadden gBge v e n voor het bezorgen van den brief Als er gevraagd w rd van vJen het aek rijvm kwam bad de Jongen moet antwoorden van den officier van Juatltle Hbid De draadverapoiTing Het looneel sjelt vow de BelgiKfae grenrf bij Overstag DramaUa peroona w rk11eden uit Moerb 4i onder toezicht van Diiltnche militalrvn Ifezlg raet het aanl gg4 der eleetriache geleiding langs de grenaafalultlag l n Dultaehe Mcler Ken ik Ua Aaab botr R ulsiete Vlectitilraadvereperring die op een zekere latente tengwt ge van een oofffenheld in den bodtnt niet al te ed friuit Aan heide kanten van de afMuiting bouvland en de Hollandaobe aljde een b r e e d e eKtot Handell g weikUeden zijn druk aan t werk HoIlMidi e boerenarbeider evm eens Belgieohe boemutrbetder komt vin de BelgtH t zijde aanHtappen een houweel op den aobouder een deuntje flultmd Gaat dmk aan t kappen In de bieten Drinkt een uit ztjn klaaa F en Duitach officier komt eena naar het werk sten Ariieider groet ka ri weer voort Drinkt nog nena m kaïpt weer HollMidfiebe artteider st t brt werk van d n Helg eenig n lijd gade te alaan en denkt Wat jfchiet die dan goed op R g nadart al k ayp e nd e de afiiiultkig UJ de xwakke plek Daar opeenis roef vlifgt de hotiwMt over de afalulling Belg valt op den bulk kruipt onder d n kaaddoor en ploft In de atoot Hollander Meekt hem zijn houweel loe en trekt hem op dan kant Belg gaM net bet zitvlak naar da Dultttckers a nel belde handen op zijn natte broek Werklieden lachen Duitiielieva intten M b gealobten Hollander ÏF Vraagt ÏÏOüTERLOOffs Kalhcekakt KaHigciMkt Oalanllnc de Veau OalanUiN de VolaUle TMc de Vcan en Tortne TCte de Veau HoDandaia bUk Vi blik hUk blik f 3 66 1 66 f 0 90 0 60 getmffeerd 1 80 1 25 8 10 2 ao 2 80 8 80 0 76 0 66 0 46 1 36 o ao a46 1 86 1 8 0 66 WOUTERLOOD Lttidbn Koninklijke Marine v rbi Ts i ërïtfir i tk t g i r vrS ÜBg BÜnimnm leeftyd 17iaar leeltSd26jaar LJ€ litmatpoos mat koH dianatwarband 1 I miaimnm leaftyd 30 jaar Imazimomlaeft 89 aar liaiiHioB torpedoinakep Stokoi 2 Massa nunimnm Ieaftyd 19 iaat a maxiainm leeft 26 jaar indiea reedi aeer voldoende kunnende stoken Baxünan laeftgd 29iaar viirimnis laefmd 16ia r maxiniBra eaft 17 jaar Nadere inG tiagea odea auvnag het leodea vaa eaa brJelkaart ie voMoande paba veirtnkt door daa Coauaiea na naaanaiiar Am Mariae U WILLfiöOOBD DEN HELDBRr vaa aaaaemiag r lÉn feMjlkl Mr npriiiinÉnrt t4St OrtctwMkaar iMt keu yin pop i U M a to it fUI Wearwell Rqwlciea 4iaÜÉ nlH hpiiii AD DE GHOOir Weiweg 79 GOUDA PtflioonraBtm gratia IMPORteuRS OKBR SIEBOL Aauiardam Ken Bieaw soekliekt voor de Amerikaanaehe vIoeL Terwijl tot DO loe voor zoeklidtten zen l izen met verzUv de reflectoren g bralkt worden wordt de vloot vaa dé Ver 8auen een zoeklickt zonder gtag en BMt een vergalden relleetor iog Voor mfllioen aan granaten d dijk I e graoate industria neemt In Caaedt groote afmetingen aan Ueer dan 300 hbrieken zijn er aan de t$hriCMfe nrsn bezig en sommige werken dag n oackt door De orders komen alle binnen door bemiddeling van een comité met Kolonel Bertram en Senator Curry als leiders Zij zijn het die de orders uitdeelen wawvaa de waarde thana la totaal 125 ndllioea Mark bedraagt De granaat wordt g maakt voor ieder der geallieerden Een groot aantal arbeiders vtndmweA in Canada en ook veel kapitaalkraobtige personen vestigen zich aldaar Aan de aanvragen voor ammunitie van Kitchener en Lloj d Goorge wordt v Hdaan Fr wordt zellta veel meer g woduoeerd dan nten ooit had gedacht dat nogeli zou zijn om te IcvM eo Tot op heden is een groot gedeelte der grondstoffen voor de granaten seoalsfl i koper fijn zlak en geel koper van buiten Canada betrokken Onderhandelingen zullen thann worden aangeknoopt tenpinde deze stoffen uit Syteey Nieuw Scholland en Sault Balnie Uarie te verkriJiM Van OU af aan zai de granaat van bet ruwe koper af tot de ontplofbare clkin toe In Canada gemaakt worden De opbrengt berdkt thans de waarde van y mlllloen dcrilar per dag Vaar Export ZendiBjena Certificaten Taa Oersprong af te geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda beaoodigd voor de verzending van goederen naar het Baitenland B a verkrygbaar aé 40 ceats par stuk l a elnalel aeaaO ter Drukkaqj vaa A BSINEMAN ZOON Markt 31 Oooda FiraaC SMITS Schodiüia del Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 IET AtBES VOOI lEDEm AlMueert U ep dit Blad O iJJ J iJ 18 Jiod Bat ie téemie 8 au OrMoe Knila Sprakw Dr T B l i l m ii r n i ever K i a aumou yea ea ZuiütOxea a n iiin r i ll i n t aagtm IvtBra na Teiiad Ml agM e i e f nrmlkt helbo aai aae daa la hom afiaJi VM Eiaoti Dr A Briakaia k Zn Gouda 14e Jaargang Woensdag 16 Juni 1915 GoiisfflE mum XTieTA ws em d Trerteaa tieTola d voor C o cud s ezi Qarxxetxelceap Verschijnt dagelijks I belialve Zon én FeestxiageBi i PRIJS VAN HET ABONNEMENT r l K 1 50 1 50 1 90 aangenomen aan ons Bureau PRMS DER ADVEBTt ffïlÈ N Per kvirarUal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen worden dagelljk Van 1 5 gewone regels met bewtjtnunimer T S ST Eike regel meer 10 Harkt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren TeleiüDon Interc 82 Uy ilrie achtereenvolgende nlaatsingtai worden deze tegen Iwee berekemt Dicnsttianbiedingen M r plaatsing van 1 5 regels f 0 35 bjj voonift lM tuiing elke regel meer 6 ets Keclames f O 2R per regH inMtn letters en rai den naar plaakruimte üitffeTers A BSHrKHAK EH ZOOH Telefoon Iftterc 88 m L L L l l l M lli t O u i t s c 11 e couuimmqué vau r htm liiuU De Fran iehfii k dcn gifleren nieuwe nederk ïen Trot de op Juut elnien zware wrlinen zettfn zij bun doorbraakpoging op het front Lievitk Atn ht met groete taaiheid voQrt bti aaavatteu werdtn door M vuur van m2e l roepen tegengciioudeii Noordfffefltdijk van MouUn boub Tout Vent ten N W van tioissoQB gelukte bet Oün nog niet op de fi deter v wloren loopgraafgedeelten te heroveron In haoïpagne Nöordwefltetijk van Perthes lierleeïde de atrijil hier en daar zonder dat de vijand voordw wtal te lichalen Zonilae werd die kerk te I Hingbo Zui h i telljk van Ostendc gudnrwide den dienift door de vijandiJgki artillerie befirhoten Verscheidene DelgiRebe burgers werden gekwetst i teri is de open Mad Karlsruhe die in geen enkel veHjand wtaat met het oorlogf tooneei en met do minwle versterking Ijeeft door vi 8ndeh jke vüegenierH gt boinharóeerd Kl d ooden en 8 gewonden war a bet reaiiitaat va i den aanval Sdiade aan militaire werkten kon niet wonkfk aaiigericlit Ken onzer vliegers itcboot een vijandeJijkm vlieger nt r I e inziliend ii werdi n gedood l n ander vliegtuig werd gedwongen bij Schirineck In landen In BelgUL Ma ii f arlott dfc Wiart I en d r iezer Hchrijft in de N U t To n ik Pruirtisdie minister graat Itaiz fekt gouvernejir van Uerli na d Ite artting dtoor de Franiwhen In IrtOfi voor een krijgsraad werd g liraelil weg ii liet zendH u van liericbten aan bi t i niiwi ftcbe hoofdkwartier wl t zijii vrouw totgang tot Napoleon Ie krijgen 0111 di on BcltuM van haar man t beplclti n Na poleoii overhandigde haar een onder Bolwipten brief van den graaf die g eii twijfel liet aan zijn sebiiid Toen zi l dftarna om genade mCA kte ween hij oji het haartlivuiir zeggende u hebt h ecni e liewijwtnic In handen zonder éat kan uw man niet word m vcroonk eld Ken oogenblik later as de brief door do vlanwiMHi verleerd in lift begin van dit janr hing te itriiMKt i voor he raam van e ii antir uHir vn ncliilderij die deze gelieiirlenl in de herinwrlng bracbl In diezelfde ttad wordt nu de vrouw van m minister Carton de Wiarl koud T genade naar d gevangenlH er Zen Ongetwijfeld iiet ft im n er de seliildenj niit bekeken om er een les uit t ln kken maar Hiechts bIk iH n anic lding van in onze verlichte wnw onbegrijp4 li ke ridtk rli IiHd die met allerlei ouA n roniiiwl voorgoed isi opgHiorgen he sebildeni hing dun ook bij een antiquair Aan het Ooste jk Front Het Rassische commamqau vaa IStJnni meldt By de rivier Windau dreven wij den vijand die herhatddelijlc met groot strijdkrachten pO 2 n n deed om dq rivier in de streek van Liatzkbw ovei te ateken met zware TOrliezon nan zijtt Eijde terng Wij stuitten eveneens het offensiel der vijandelijke afdeelingea die dq Windau stroomafwaarts van de genoemde plaats overtrokken Het gevecht om het beeit der stnlling bij Schawli wordt met vriHelendsaccea voortgezet De stad Sohawli werd met zwaar geschut gebombardeerd Op de fronten vsn de Njemen on de Narevr alsmede op den linkeroevei van den Weichsel Bette de vijand de aanvallen welke hij begon niet voort Door een krachtigen tegenaanval ten noorden van Praanyez nxeakte onze infanterie zich den ÏSn weer moester van bijna alle vooraitgeachoven loopgraven welke de vijand ons don vorigen dag ontnomen had In Galicië werd den lS n en 13n het hardnekkig gevecht hervat op het ge heele front van Piskorwice aan de San tot Mosciska De vya d deed in dichte colonnes een aanval op het front der rivier Lubaczowka Het gelakte hem deze in den benadenloop over te steken alsmede tauctien de I ubac zowka en de Wisznia waar hij het dorp ToQchla nam Aan den Dniester deed de vijand met hardnekkigheid doch zonder re sultaten te bereiken in don nacht vail 13 dezer en den volgenden dag een aanval op ons bruggeb oofd bij het dorp Nizniou Aan den linkeroever van den Dnjester op t front Zozawa Zelesczika deden wij den 12n Juni een bijzonder stoutmoedigen tegonaan val in den loop waarvan verscheiden compagnieën Tiroolsche schutters en het twintigste bataljon jagere bynn geheel over de kling gejaagd of uit eengedreven werden Den volgenden dag maakte in diezelfde streek een afdeeling van onze territoriale troepen bij een tegenaanval die door onze andere afdeelingen gesteand werd vierhonderd krijgsgevangenen waaronder acht officieren Het Duitse he communiqué van 15 Juni meldt Ten westen van SchawH bestormden de Duitsohe troepen het dorp Dankoze en aioogen daarna verschillende door twee of drie Russische regimenten gedane tegenaanvalten af 14 officieren en ItiGO manschappen werden gevangen genomen Onze pas voroverda stellingen van suid ooaten van deii straatweg tusscben Mariampol en Wowno zyn gisteren herhaaldelijlp teverguefs door een sterke vijandig macht aangevallen W deden een aanval van nit het front Lipowo Kalwaiga drongen in do Rnsaische linies en veroverden de voorate loop graven By Orzyo gelakte het onzo aanvallende troepen eveneens het dorj Jednorozec ten zuidoosten van Cbor nele de Pzerwonago en debruggefaoofden ten ooeten daarvan in een stormaanval te veroveren Tot nu zijn op deze plaats 325 Kussen gevansen genomen De vijandelijke aanvallen tegen onze atellingen ten noorden van Bolemow mislukten De in den slag van 13 en 14 Juni door het leger vaa generaal Mackensen verslagen tegen standers gelukten het niet vasten voet te vurkrijgen in hun gereed gemaakte achterwaartsohe stellingen ten noordwesten van Jaworow De vyand wer4 verslagen alvorens hij zich koil nestelen De buit werd vermeerderd door de krachtige vervolging Ook werden de Rass troepen ten zuiden vail den spoorweg Przemysl I em berg tot den terugtocht gedwongen De troe pen van generaal Von der Marwlt veroverden gisteren Moxiska de rech tervleugel van het leger Tansingen be stormden de hoogte punten ten wested van Jezupol Hunne cavalerie bereikte de streek ten zuiden van Mariampol Het Oostenrijksohe communiqué van 15 Juni meldt Door den aanval der Verbonden legers ontwikkelen zif h aan bijna het geheele front in Oaliciü hevige gevechten Troepen van het leger van Aartshertog Jozef Ferdinand drongen na de bezetting van Hieniawa aan den oostelijken oever van de San iQ noordelijke en noordoostolyke richting voorwaarts Het kasteel en het park van RiBCorowico werden gisteren be itormd waarbij talrijke gevangenen werden gemaaict Onder verbitterd gevechten drong het leger van genet raal von Mackensen voorwaarts aait beide zijden van Krakowice en Oleszyce Hierbij aansluitend trekken dè troepen van generaal Boehm ErmolU tegen de Rusaon op ten oosten en ten zuidoosten van Moaziska waar ziok nieuwe vijandelijke stellingen in de richting van Urodek bevinden Zuidelijk van den Boven Unjwter honden prachtige Russische troepenmatjhten de bruggehoofden in Mikolajan Zydacaow en Halecz bi et tegen de vocf t dringende Verbonden troepen van het leger van generaal von Linaivgen terwnl stroomafwaarts de troepen vftn generaal Pfianzer Baltin voor Kikniow en Czernelica staan en het veroverde Zalosczyki tegen alle Russische aanvallen behouden Qedeelten van dit leger drongen in BeasarabiJi tussohen den Dnejater en de Pruth de daar opgestelde Rniaitohe ntrydkraohten opnienw tot den terugtocht en drongen 2e terug tot Choten en langs dtt Pmth Het aantal gevangenen dat tijdens de gevechten in GaliciS sinds 12 Juni ia gemaiÜEt bedroeg gisteren wederom eenige duizenden Het Barl Tagebl verneemt uit het Oorlogsperskwartier De weg Prsemysl Radymno in welks verlengstuk zuidelijk van Jaroslaw men t uitgangspunt van de heden gemelde doorbraak door het Russnohe front moet toeken staat btjna met een rechten hoek op de allee Przemysl Mosziska Lemberg en het thans doorgebroken front vormt met zyn beide oindpunten Sieaiewa en Modziska de hypothenusa van den driehoek Waartegen deze opmanob der verbonden tro pen op wier vlea l Mackensen vooruitrukt gericht ia kan men op de kaart gomakkeiyk Eien De Oostenrijksche troepen hebben ile hoofdmacht van den vnand over een front van meer dan 70 K M uit elkaar gejaagd en staan tegenover deinalleryi byeon gebrachte reserves VoorbH Moaziska ia de vyand op den aftoont Van Daitsche zyde wordt gemeld Volgens medudeelingen van den Russisühen Ueneralen Ktaf zoudeo Rnsaische troepen op 10 Juni by Zorawno een groot suocee hebben Iwhaald 1500 gevangenen waaronder 188 officieren gemaakt hebbon en 17 kanonnen en 49 machinegeweren hebiwn veroverd Dit bericht is sterk overdreven In waarheid heeft zich do slag bij Zurawnow ali volgt toegedragen Ken uit Duitsclie en Oostenryk Hoogaarsche troepen samengesteld afdeeling van het zoidelijke leger welke Bion op den noordelijken oevw van de Dnjester bevond en door Hüssisohe strijdkrachten bedreigd werd kreeg bevel zich op den zuidelijken oever nwHHcb lUijetMÜil maar itlegeue niet dien ij in luTii gemtH od bad te zU n l vwiiiIh allen hwl bij bij den dood van nu rouw blwniien gezomkn 1 e brW dltti li na AdolfV itood aan mevrouw had Kc omU n iwoertl H allw n de gc jruike lljke wfjorihii van d i lnemlng heblit n l i a wanl I rixVa had Pr nietw over ge gtl I en klapH Hloorde Van RoxHphm baar In baar gepeint tl kan ii zeker wel voorHti lbn juffrouw dot Ik aU oiidii bekeiHle W pniHg belang wiel in ttw KMkomMt WH II nrij de vraag veroorloven wat II Isler denkt te doen Zij waw er nirt UM e Ingenoiiieu iklt luj hiH geNprfk op persoonlijke U langen bra it Voorloopig wit Ik naar de moe 1 r an iitijn vritHwHn gaan tot Ial Ik wm nieuwe Mrekking bf i gtrtrondr n anlwoonWe 7ij fli ecm wanhopig gevoel bekroop haar bij lirt uiten di zer Woorden Nu tiiot M te naar een anttere jtetrekking iiltzlefi f n 7ij wa t zoo moe zoo levenmiiOe Ik zou II zeer gaarne aAnbli den ook na utijn overnanie van het landgoed nog cm tijd lang op I Ikrtirode te blijvtm DoHi ik vre W bijna dnt men daar een verkeerd uitlegging aan zou gevw zoolang Ik aU onj hnwd man ook daar verldijf houd Z ij li e J hi m nogal hoogmoedig aan KclIbcwiiM ojitreden van den rfituwen Ig naar niet bwi iiiakMi Ilij verklaarde dat liij bnn hei g raagde niet tvfA t kon gm m vMr bit toelwnent geopena 8M Hij wlM dal uievroiiw ïift den k o4 vnn Adolf eiii U Hlttiitfiit iia t gi inaakt lie joiige offlci r liet Ihiii gaan lo wflke Ht wnring liij wn laat h 1 grii Ha Hoe durfde die onliewhaamde r o4 jptr vb ii Ken ontlKTe blik f ii volgt nden liag zou het teKtOdM nl geopend worden Vwi Boiwtclien t enevtn ftlfe lK woner van 1 IkonroA wsnv doot fhm notaHfi verzoelil liierbi n gf nwoordlg II 7ijn Het njluHt nvd voor Van ItoMfih a m l ena ninw n er ia plaat Toen l en dm naa t haar atoandui gouvimmr m iH n 1iMd ww giQg iiilnoodicd I e lfda ie dw hi daukte hij verlegen btj KV de voorkeur aan een plaalaje naast fb S koet ier Voor r na wa het niet twi plachllg wwirom ITuvHken de piant naaM di n koetsier Terkooa Hij wilde niit naan Van Itoiwwhen zllWi wWw tegf woondigheid b n Auiaellik nierkl ar weinig Mogenaam waa Voor Blijendal waa d gioiivem tir ecjhier nooit Rchïiw g Tre Bt I eoa Kfreck met haar Itand over haor FEVlLLETOai Jen nJeitwen liezitter ln diiidtle voor haar do aanstaande whoiding van f Ikenrode voor altijd Zij tra i de alon bmnen waar do vreeiiKle heer op baar wachtte I i n booge fraaie gewlalle in de n tle iinifonn der grenadier trad haar teg noet Zij werd bleek Uic daar oor baar mond W8 een oude Ijekenilo wa bW voorwerp van baar dwepen geweest gedurende i m korten onrijpen mdBJeati WOB de luiti nant van d grenadier hiard van Ilo Bchen van HoHHchen ïit een naar baar hand lia i gwlongen en zich terug trok bij haar xtiI Merkwaardig toch nooit had zij den naam van mevrouw Van Anwjde verwant geboord en nooit daarnaar gevraagd He4 veriedon stond weer voor baar en dri ffde haar b ir l Einnii te ontnemen Daar bi on de jonge officier te preken en op eenmaal was IjCtm de oud weer Wat was dat voor onaangenaiiM neuHkluk Had zij dat vroog T niet bemerkt Juffrouw ik verheug me u weer te zien al geschiedt dit ook onder trArige on Mndigheden Hij wa oof MiHC ij iijk e a weinig verlegen daardoor werd Ixna s houding wat minder ongenaakbaar Tot den doo van mevrouw Van Amevde was ik hier al h i houdflteT en verpleogrter werkaUH zeide ze Zelf wilde ze haar afhanketiike positie noemen Zij vref de dat hij haar door een de betreffende opmerking zon kwpt e wilde hem daArom voorkotnen Zeker w n ebl 11 aJM erfgt naam liij zoiiderlMdun over haar doofV te iTn im ny zeUW Ticna 0 va 1eti toon £ 9 V9ttt8 Zij verhaafMle zich zelf over haar ko llilwWgbeid doeb neen waarom ni 7iJ ieli verwondifen l e man wa baar e ii gfbwl Ari enwb Hoe wan het mofji lijk dat zij dit door het leven gHtvki iul gi laai iK koorlijk bad kunnen viiid ii on llo s hwi aniwoon le iMfl b b ld AIm 11 zoo iMfbH fd wilt zijn wanneer het u ten iirimtte nli t te vtti zal onitroerr n want ik heb gelioord dal u nU k iMiit grtweo rt Kort en gowV hij gedroeg zieb onii riHpeJiJk Moe bijna onvertwhilllg verteld ziji Nietl genHtaand zijn ernstige hoinling leek het haar locli alaof hij niet opreeht ii eevoeldo in bet VÉwIicfl Ach de gedttrhtts di ed haar opachrikken rooir hem b v teokende de dood van zt verte Itloexlverwanta zifter mti zeer welkonie ver meerdering van zijn Snkonwten Bij dit gedwhie kon zij het in zijn teffimwoor ïl i ï niet roecr uitboiidetv Zij vermit chuUÏIgde zich d r zij zleh nle4 goed gevoelde verliet de kai er ea trok zich in haar eigen kamertje terng Voant oliter gelaatte zij het Htmet nH lR e een kamer v w hem In gerewïheid te brengw Wordt verrirttd Mi ihe 4 Van Bofiwhen traddadeli al erfgen a i op Hij Het den ItedrijfHdirect leur komen en verlaoffie van he n ov tgave van de Iwilela en de Ijoekeii N oordboe ic liet zich eehter door hel