Goudsche Courant, zaterdag 19 juni 1915

eaadal b S qgkcsS gwp eid iivHl I r wa ran iwr Oiw iad i ire AMI M OoaMIt Plroal PETROORAU 18 Ja OfiWaal Ia de iliaek vaa Moaerao by Sakavii en ia de oogaving na de Dabissa ia da toesund aiiiig vanadari Oandardagavoad bad awa da Banra aa da Kaflia twakm Qalof an Biskupt tot Wolianhalolskaia gaan B Oaaiiaa vwaptiidda ê V nd lover een ront van fi wersten al gaasen Aan den rechteroever van de SM trekken onae troepen str dende ta over de Tanel op de linie der m i van Orodek Tasatdiett Pnith en Dnjeater if ïl I de vyand die de vonge dagen de aap I was ovogetrokken op Ooatenr k A I gebied ternggeworpaa OudMhsMih la Wsalkavai £ U A vaa Ov vhl as aH Ulrasb ia trabet irsat 17 C W Oosivna uit L dsn ia V anal 1 E de lot aolailk Itt liooae i t de BaSfaT au Kind liovea iu klalv ÓU M ma Uoe wurdea sll Calraahotg te P C ftxh amai B V ¥ u Usfiok ailUad ii hadi In Waslbavsa J6 W Tk Hei star uit Waadlaivna ia Ksaai M f Roun uit loawrdaui la K Tkuda aet U J J Msaudsg uil IHlse i burg m vaa bevemiBclilaan o 3 Koeadnrttk ril Uadsr AssaM la W TomhiTgstraal a ïaraarahorg uh llaarlmi In Meuwebavea 19 l Kon uk HasaUeskl tai Vamlaiaaatraat M K k lllaalim uil llaasinctil U Kniferlaan I 1 10 U M iranlia uit Keeuwijk la IMrI de Ksde Me en I dan KtA uU RelI lerdaai in llcereaauaai lei VMBTMOKKXXMlf 1 J de Jong uit lOuwe lUI Baar tmriacbcu ilaiiieeheweg 44a pREDIKBÉURlTfN OOUO l I Zondag M Jnni f mcararnuirrscnE KERK 1 10 n vj Ds R JELDERINO te Rotterdam 8i JANSKERK 7V o v m Ds J E BIJL 10 n v m Ds J G DEUR In beide diensten extra ooUecte vo i that Wppletie foa I 2 a n m Oeen dienst 1 n a a De hen S OtHIKK b n n B De J E BUL KindarpreeH LUTHEK8CHE KERK 10 n vjn Ds Th SCHARTEN I HAASTHSCHT nëd herv kii rk 10 n v n Oaan dianst 6 u n m Ds E v d BROEK GEREF KERK 9 a v m Bz a VAN HAlflEMA H Avondmaal O n n m Ds B VAN HAUiEMA U Avondmaal MOORDRECHT NED HERV KERK 10 a v m J L BRINKERINK Proponent te Bovenkarspal OOUDA Woensdag 23 Jani T JANSKERK 12 u m Ds H CANNEOIETER BmralfkzÏBiagMiag 7 lii i kT vaa publfak TrnaskiJlflirtia 1 aritanAia s v kMar laUas la d tra oorlogsIDl tock al n alHm siasl I 11 lH un tttim n BI kSB CalvtalB 1 iiaoka liouKHoad wri arfaK iMradsK tanmAi n um tamAf bctesy vana se ueli l k a naar dsar rm si aks x an i tli ealsaaa sbsoluui g u rsr Iiedia Itt rosp aH Ik la és vlndr laala dal la dia gua s i aa ia wsar kerm Imm aW g e dw te sija das slak v f l 1 uu vMlig o j H e SH M betA op parüeuliw itrnaa al bat foralf hwll i 4nd dsi rl t kMae eiaa il B kstnda bM hMH g Mul maar dal Moala ohm vsn vete piaamm ii k ad m de oede die wH heefi gcfvirvd lil sal rlertn O dsl ge Mrrteer van boven opgewa lelijk en UMTtw getded IM beefi Dooil anders ivo gevolge daa dat hn enkel parool wordl voor dm mlnditen man die Bieh tereahl afvraagt wsaroai rijo I uiet aardache goedpren meer heg iotaigde 1 I lirQ4 der W 4 naar Atm sobouwburg niag I I gaan die m eene MoiSlelt wordt I ven m wsartHii bij sijne kitidt reti liet I I geiMX moei onlbotidm em rondje in ivn I I draaimolm mee te msken t lMrgelateo 1 I dal suvimlge gealehleii op IshI sn ilt I 0 erbeid getrokkiV ona em gruwel sgn I en bel voor ons de vrssg Ih of men I goed doet Ie eiwdien dsl gan eb d l e volking Hleed t in si bsar doen en d ken dra oortocfAM aad veer ooftasal bmnlen e ti reniiwsrt Ofi dal bwtltrt slkawaa ia ds aertsarosrask laadsn denki uMii daarovsr daa ook heel snderx noch de Frsaaebe noob de Duilwhe noch de i ngeiadle ohouwburgeo zi ge lotm en si komt het natuurlijk nb hiji o w op ene voorHIeiiing in de roinMtefraiKBii tm tie kt t iifl In Wn atn teeotnmi lolii 4tt eant bi mteao M molng BMt sijne oalwlkkeiing Kn dw I hel boute kenuisgewosi ook voor boo i I ontwlkkt dem 4otiw sitractie kan I Ue aw i nto enleraadBVerkieilDg I Saar liet II V l isaldl ktllt de t f k Ki wwr niitiilf In sen drok beuehie li h iw TRadiTinK voor de a M grtnemli mtriwveiWeihigen mndhhat gesteld b diMlnet l de lieer M J lloiiti rling Induariel Il ih beeren J A tlonker aflr en Ik m de üroot en la dtalrl III de heer I r C A HbHnnn I Ma T Uivemswtalla t D A o A tlolfuian sicb aU hareid verfclaani j ftm c uHdaluiir te sanvaardi s I füieus 0 r L Het elreus Cmt kinat sooai fsnwldFss weak naar louda en zal op ZaterI dag 31 deler xi WeninaHVooriUelili g 1 rgeten KondiTdag sjlulu Uli ft iii Ini I I aan u f l it I I lit dl groot sdvsUaoni la dit hisii 1 I blijkt dat de voorMsl gen vsn 36 lol 1 1 en Bwl W daser salkn wordtn I I veil aar llll Zoiidaü l lltedag luWonii I ds beliai dr cvoadnMrMelllB o sak ndR tmttinde s 1 liet reiieaelitlge pcogrsnima ibit de aililenH niolgelHle avoWen wordt geloven doel Tivwachten wsar hel liekend Ik dat bi eireun over iictllllflrende nwnti ringin lienehtkl dsl hei eircun even alH thaiH Ie i i Uten druk zal worden lie zo bt Boskmip Voor het eiamen Boekhonden gehouden vanwege de Veroeniging van Leeraren in hot Boekhonden slaagde de heer B H Q van Numen alhier W l4inx a iia D Undeman Rem predikant alI Uar koM voor ap hat twaaial voor I de Hen Oer Oem te Oodewetaring I HaairtMoht Hedenmorgen brak er ten haize van dea heer L C Strzver in den voorkamereen bianenbrtnd ait welke doorspoedig toegeaohoten personen werdgeblusoht Haastr OourantJ Omimwiitimt Oiiteren slaagde te Utraoht voor het examen akte I o Mej J Kmisvijk alhier Bo4 geaw Yaor het ezanMB Boekhavlan gehouden vanwege de Vereeniging van Leeraren in het Boekhonden staagden de heeten J J L io o H J v d M ol alhier it i hMltb t iHtituur Itepaaldk M de en utiMi ait4 u 7 lulr titttDflH WW f doetke n Ual atU later MA dt rgelijke Alagn voor OOfftii iHMi ik v l i Mn lÉai tk VMk h m Wi H M iua aoo vtul LmI tk g l Ht lat IJ aan ukod n lu mnitii gtljoiiden xijn Wal beterkenen 7 utateohauMH w en die w inlg iU gi nli u Me er xijB 1 Vs ia aitU $ an te doen Al i de vluchtelincen ver ktHTd willeo daa uioett wij naar hun tAH dancten Oaaront gvtool di dat er at leb Toor t Kigg4 n u du laar dekernilA ftift te doen doorgaan lo normale om tfaniiigheden xI b wi al niiH veilig a It kan zich daarvan dl elljkH in mijn iiifii xing o ertuig i wat aal het énii ijn in die abnormale omotantMgb ilin ttin de menBchea verhit zijn door hank en opge wouden door feefttVn iiKd f lilt bi r aangf taalde Moog van d n i iMftr 1 lonkor gaat uit van het be et nk feit feBl er oproer ia gewiM m liu K i p r a i brt oog op ht t raMlg van ibt flaèal lu HM n wi ooderzocht of de l e IwWinK wel g he4 t jui 4t U en wat de I aallleiileiwk oorzaak tot dat opro r irt é WASHINOTON 1 MC H man wordt dat het antwoord va lb Vereenigde SUten op de Uuitsobe nat betreftemle het tut zinken brenfi van lie William rue dat spoedi Mi worden overhandigd de weigering bae vat om de Dnitacbe opvatting te aaarvaarden dat alle Amerikaansobe sMtpen mogen worden vernietigd iaita iq oontrabande bevatten wanaw Duitachland slaohta sobadavargoe H betaalt 1 Bnlgarye en Tarkije R KOPraHAGEN 19 Juni H B Volgens een telegram uit StoakI H I meldt de Parysehe v rrespondeirt H I Stockholm s Dagblkd dat een eva I komst tnsschen Bulgarqe en Ta B I IS troffen welke in het kort bi Wk I neerkomt dat Turkye het gebied k B I tangs den rechtervlsugel van da K I ritaa met inbegrip van Adriaa H I Bulgarije zou ctaardoor de spoot B I lutt van Dedeagatheb naar Mnsl i Pasha in handen krygen In Parus is men van oordeel dit de waarde van deae overeenkOMÉ afhangt van het reaultaat van al oorlog jj Bg een overwinning van da mgt heerden zou BulgarUe geheel ThSK tot de üjn iUios klidia varkrOga Kaaama tartein te Uarderwg f I aangekooht Hen meldt ons uit Harderwijk I door het Rgk een groot terrein is lÉt I gekocht voor dea bonw eener nieawa I kaaeme I Onp i nu hrt volgende gehWten 1 I Voor den dag diT l Mt viering door 1 A ttfd iouda van de 8 l A V waal Idter HR aantal bpwonern van h katiip I IKÊfÊige dagen te voren Verlof aangevraagd 1 I tMrr liiniu n te inog en kotiien I 11 w m llHBvankplijk toegmitaan He aandragen tm vi iof namen toen ehl r oo toe dat J ide iMn etie van het kan p imt ndi niH het i PS $ t P tJ ntM tigen gang van xft ll voor dien avond alle verlof tn te fHOi en trekken Metl enittaaade dit zijn mè aantal llelgen laat uitgebleven Van de ihuirikotiierH w rd de kaart door de i HNH liButwetw in 4ioudni opdat koo wor dan aHtg V4leld wie d laatkonifirs wa pé $ Poen aan tie hultt taande HHgen Mei k S h kaarten werdwi ingenonien gavwier de voorkeiir awr den nacht buidoor te brwigen om den volgenden Nh ongetnerkt bet kamp te kunm n bm iflljrfrMv Ilim aéntal werd aanvuikNijkSBD gt noemd doch iff gebleketi niet niei rIdin KKt te rijp ge w i 4 Daar het nietmoffi lijk wan d ikittdijverH alleen te tref Un u I rd toen den Reiffeti allen verltoIdeh e kjn ndto de goiiMe week hM KampIte vf lateo t eqt vc genden dhg ret dfi I Él eg het bestuur van bewoner dlrtJtui I Of ibinn waren gAweewt het verroek heu I tooli iiM Ie laten l oeten oii d t and ri nIhoti plicht hadden verzaakt Dll gaïbetlh tniir aa ietdlne waar niemand oaderl di kadiipbewont rK zich In het kamp p lillleiKiii twee dag en had méadragen h lIfeld tot uitgaan in te tri4iken mot d llP almg echter dat ve lof tot later uit M vefi miet meer wordt verleend In verlÉMd iiM Wn zomtTlijd en in vwband i ll bet fHt dat v slen lot dea avond 7 I mu m bet kamp w u kzaauibed4 n vi I L i llit i WIR reieib e rdpr bet ntulttngH 1 flÜr Iri paald op half tu n i Wanneer wij doste feiten stellen tege I mr hetgeen door den heer Donker g I lm4 o rd dan Wijfl er van ifien i I JMIg en moluale al h l weinig ov v I Mil kan het nlitt anderit dan zin r laak 1 Wéf pnuMtnd worden dat zulke onjiiiML WÊ $ voor de Heigen gnt vcrwk motievf i I SÏMfn aangevoerd om Ntiwiming te ui I mm voor een voorntel In dm Kaad lol I 1 j niet kw n doorgaan an ib keriui 1 té Mr zaj i lOiliLiitiuei u rot i n we ïd I ontfi lf tt Aü bal b ai M me o i de wit I dll uiW 4r TtfiÏTrtl gereffeld In aaflr I ktnif kOiii n 1h gebb ken dat deye m n 1 ben 7A r wet TttbMr rl ï y or eon I grtiMKxMijk v d i tediftik r1 zoek en dat er oUlrekl geen aanleiiKigl Raad m gtwchled 1 lie kermiit bobo gorti érg lebaren 1 Mrt Ih I oog Oil dl poiting ik hinr 1 van rnrtiti elii li w g l an wn Ac kcr laiia lUt isar nirl If ilon h i rf aaii hrea I Ol wIJ adsr de aanaadit hH volltra I ir Biiiki hpiwKlli wij knlpt n iili liei I ii l wwkbM llp VadorlswW I üp Vfie J U 1 wor vsttwn il n I oorlog to l nd gMi kopiri g o ilni I hn si rijn wij gwo rooriOanA vsn I rf kiTTiilHiufl dif roor Vrti plsal UsniMli sw H sUa n al sonrha I wij voor ona at s n trasa s laan lal werd vr nooit im iT ii gwhoudcn Iw rn nr fac i nlH mt iWl er n fi aii I der Is dal JfM l drn Mn 4li lJ P CP apni nr koiui nisar hl rUvrnlïffch kwKfTsd Vknv I lanK vra giW hMxv gi rtqjilslasr ansde I l m i sL t M nltn tbaaa bun xIim tiMm üwilafMt ilnorAI rskke uMwilwiisalarisi aU viwm rM aanffertra l omvurkiHir mei IMghl an de ietniwaohe grena worilt aae lilt liulutoho iHWtuur in tVIgle itaMkt l end iM hel po lverk r nat lt tland iloor mededeellnfe vao p reo alt km sard allem op lirMAaarlm l la gelab Aan dit verkwr tieiiem 4sal llruMM l I Mlk ViTvbwa luvl U ir lsAai en Dinligg aubk piaatMisi ook Aniwei pL llaHwim m idottenratb Zak 4ljbe uieiiedei ingm tltogeii til i Oinler dm tlde voorwaanli i U lull al d brii wlnelhia OH d kW lioM i gmoivuih plaaiem met b iiiKe ilerlawt g 4ntem rde Moiikue tii 1 laar verblljxende burgera lOi g lal ia 1 oetwlMH lN mogen aan hen geriiéaB eu door ben sfgi on lm woedivi Rsi iu tt rk r II I k Ib4 laeh iIMlB U pertvrll x m OMle or lltku KUt ultiuett loorwaaribii Ttliptfiieh Weerberlebt van het Koninklyk UeteriolegM Instituut te DE BILDT Hoogzta bannaetersUnd 7l3 k tl BaMa laaoita barometersUml 7 04 te Hapataada Varvaohting lot den volgenden diat Zwakke tot Batige i oordoo tnlHp tot aooidweetallika wind gedeeitiMit bewolkt weinig of geen regen eeWa tamparataar Aanvragen vao wwkaaaien Volwassenen 1 leakanaar 6 timmerlieden 2 metselaars 1 pypmaker 2 tonwsUgers 1 grondwerker 1 pakkniakneobt 3 watfcRedan zonder vakkaania Benedan 18 jaar t kantoorbediende 1 timmerman 1 taaabouwa Aanvragen van arfcgaven Tolwasaeaan 1 kleermakar 1 oirkelaagar Beneden 18 jaar 1 kleermaker BUBÜERLUKR BTaND QOTOA llMtOHfN 1 JiiBl r ru 1 1 II iml e i I dn Hoer 17 HHma Maria d Il ao Harten en I ft vaa MsairbtUtk d v I UakwvsM ia m O M de Waal P TlKbrtSi 7 IJ IJ iiin y K Mo r tïiM P lie Vrseiii W A vsa dn Bi enW ebarleman W UaelalB i olhooni J I I aai eraar en I I den VM oVBBLRnm i loat W vaa a Seal T9 j ami M Verhoon 2 i Laatate Berichten i InBcIglfc ANTWhaP l Jaai Per kaart tot de gnna Het HandiMilad vsn Antwerpt n ia voor dea tijd van H dagt n geHohorfd weanw bet bevalicsi vso een artikel over dro gedenkdag van Wsterloo De andl re Idaikw komen IkaBaeven min uU Nsar wij vi raeraen is da oor zaak hierbi gwMcen SI alle bladen een srllk 4 nKKWIeo opn ieti over de baven van Aalv pan waafvaa de slrekkin la dal Aalwarpea zloh nies zoo ontwikkeld beefl ala andere baveiHi van bel eselineal Da hteaasea Aaem Palasar ds graotKie I ir ia ts vaar V tm mémm Opgave VUB Pewonen dia zich gedarenae de week van IJ Jnm tot 18 Jn j Owr gdvaetigd of deze fatUUn haW o asrMSTiavES 1 M i hl en uil llollerd n W L i 1r ui i t ilfet nk la M iinjgem oil dr i Ooam t 0 wllïe war al ÏH hlM z vaak din el na hfl beodÉl ouw g èa om de xom t iOTbt rd ti Te la dsaa iy B ntn4 dan omi kon P I BoeMa mt In IMS uil Heer Abrfierk in te Msn Bil Asw B UI kuB atfl limin M lailruk kt ImclaèUm M ndMukuliiil itj Mek la TlawW a M G jM et oUrn Mn rfwra Wt MM DsilMilma Ioo4m i ioIm tê D lleill i lkai in lOdOO MB IfMi n OM ark a gNkM Ai M Wtttciqk Froai PABljjt 18 Juki Contmnniqui ▼ au U nor Ten noorden na Atiedtt hed een heric rtUleriednel plaete Wy gun Toort in den Elui Tordsringen te anken De Terbindingen ven den v and toM eij UetMrai co Maneter worden IhiM iiioi OU Tnnr beiia oït Wy aaektw weden kriingeTui gaMS B TWO w eden mltraiueiiMe en Teel oorio n aete ri iel F Am hal OotMük Prmrt Bet Dnittohe hoofdkwartier meldt aan het BarL TagebL dat indien ooit da aitdrokking voor cicb ait tchoon a T ee g dla troepen ad rem aoo ayn St ia hk ondarfaaTige nval vantoepawlng ia daar waar de eenmaal geweUige derde en aohtaU RoMiidM leatn ondaake de van alle c eo aaaganikM Teratarkingen na den terogtooht Tan Qorlioe en Tarnow na ook toMoben Sieniawa reipectiavelyk PlHBjril en Lemberg ait elkaar ge la a aQn en de raat van het voor manga Taelbeeproken Rouiaobe front aan de San na ook in vollen terugtodit U Uit de linie Owkof Ubac ow Jaworow Radki a n de troepen dar Dnitiahan en Ooetenrykan in het ttoordan tot Niwnirow en tot aan den weeteiykan oever van de Wereuvoa op den weg naar Lemberg tot in net WfatelUk gedeelte van de ttad Orodeck dootgedrongen De linie van het meer Tan Chradeok ii na bereikt dooh aal aa ar rekening mee moeten honden dat het in da aeiatTolgende dagen nog M tot aen bealijeing aal konen In DaHKhlaiML 1 001haai D Pruliil RlM itlinMer van I aii jauw kM kM rolfMKUi b km l inaadit riai 1 vvrUadarm dal w In ilm un aaadn lawlM m wMm Mliaan riil onf aiael aan to 4m th Ik utl rrnxiduMjil la baalliim vae privair IWMclirfi in wijMS e i a MIJklMl4 van io knwtK it bralli M iak i lot IM rnrlirlkni rul m4h Hm la Ukmé lal la M tiarkMtalioe kM looi ran dn waadimiini voonl vaa ém ahorn nli ilndr alm Hk pofottar wUf acarla m Urii ragaM giarilUit wordt voor hH whmnl van looAOol Hal loof van alia iKfomnn ook van duai roodm hauk la hlnrvoor aaciiikl WaiMaar bii da Uiana hrar acMuta droocia Rroota hoavaalhadnii Imif lafouiaatd an lol hooi Rnlraiifil wonH dan kuuiM 0 i itaia wljaa aanilanlljka boovaallwdan voaèar voor tian w nl 4 vackiegaa wordm H 4 lOil Road Kijn ladto eek da Iwr g a w m hlaraao huo IMdloM aokookaa Ik hali raadadanoodKa nualn alH lalroMn om ook op daia wUaa da l mlalaeba ataalafcoaaehna proéualM la makon De Watarloo lagm WeOn lUipnttarlagertjet wontaldea m Waterloo met elkaar vargelekaa mat de hgermaohten van 19161 Bj Waterioo baaohikte Welhngto over naaweiyka aao diviiie van IBlCik maar wal BMrkwaardigar h en aog wal eeaa in de herinnering magtarop biaoht worden ia dit dat onba Koning Willam I bïna aranTael loldatat loTatda all Engeland Ziehier d oUfan Brittan ai ï68 Nederl en Balgen S9 ai6 Uanoveranaa l S8f Koning DoitKih Lagioaa sm Bmuwlken 6 8OI Oonüngeat v NaHan iJBSa aeBiarBte oo I M J M O 98 7Ïè Niatwe RttMlaoha leaning HAMBURG IH Jani Part De V gHimbnrger Naohriohten verneemt NadeQandaoha bankkringen dat vbigena daw nit Londen ontvangen bamhtan Engeland een voontel van da Koaiiaohe reoearing om ia Engeland eannieoweKuaiaoheJeeningvaa IVi Billiard to plaataan van de hand keelt gaweaan omdat da geldmarkt in Engeland leeda neer ia baawaard daar dit land aalt dagelgki drie miilioan pond noodig heeft Van Engalaoke a e ion men de Raiaitohe tegaaiing venreeen hebben naat eaa hMaating op de Roaiiaohe M o oa tar g tiadaim aan nieawe varhoogU Tan de inkomateabalaating ens Da konding van Bolgarija Uit Oonatantiaopel wordt aan da Lokal Anaeiger bet volgende intarea aante barioht over de hooding va Bidgartjagoaaind Bat haaft aUarwaga onaian gawAt dat aa oK Sofia beriditaa over de mat Tarkije gevoerde ondarbaadelingen gmrabliceerd worden Zonder zich op to wtaden geven beweide kitagen to Ooaatantiaopal over de bonding van Bolgarye de volgende varklariag Doot een nog niet vertoonde UktiM van voorbarige pobfioatie wil de rageering van fiolgarQe prenie aitoefenen nietopTnrkye doch op de Rnaaiach gezinde Balgaren en daarmede de aanhondende klachtoo dat de regeenng bet ataatabelaag verwaarlooet ontaaanwen en toveaa bew ian dat de lehold ntet b de cegeering gnaocht guMt worden indiaa de underbandelin en mochten falen daar zg geneigd u om met de Quadmple Kntanto tot overeeutamming te komen indien deae Bulgarije in taat foa kannen atetlen om Uacedont onmiddelgk te beietton Tnrkije kan matig afwachten daar het evengoed overtoiod ia van de onmacht van de Ctaadraple Entento om da wenacben van Bnigarye na to komen al van de vnendachap van Bnlgarqe Mocht echtor on verkoopt Balgarye met de Entente Mogendheden tot over temming komen dan ion een trgd op de vlakto van TraoiS aitgevochton worden die ijn eergade niet heeft De itemming in EngeUnd Een Renter tolegrem ait Londei meldt Eiken dag komen k nieawe bewgzen dat bet gefaeele land sioh impend om den oorlog van boe langen duur deae ook zal zyn tot een sacceovol einde te brengen Inzonderheid wordt de benoeming van belang geacht van een commiaaie nit ervaren deakundigen lamengeetold om productie der leveOBroiddelen voor Engeland te verhnogen oitgaande van de veronder tolUng dat de oorlog nog na den oogat 1916 voortdaart Eveneena sga Uoyd Qeorga i mededeelingen met srooto ingenomenheid ontvangen dat hy een nitnemend lakenman naar Aïnerika heeft gezonden om de fabricatie van munitie m Canada to raorganiiaeren en ait to breiden alamede dat hy met Kitchener heeft geconfereerd mot het oog op de benoeming van een klein advi a e e rend lichaam van aitmuntondii wetentchappeiyke mannen die de Regeeting van raad zallen dienen ton einde alle hulpbronnen van ohemiaoha en mechaniaohe wetoniohappen op de meett voordeelige wgna to kannen aanwenden ten bekoeve der krUgaverrichUngen Het reaultaat der baaprekingen van Uoyd Oeorge mat de lalden der vakbonden in verband mat de nieawe wetteiake voorrrhriften regelende don veranelden aanmaak van munitie i gawaeat dat de vakbonden er in toe geatemd hebben om soolang all da oorlog duurt veracheidene van bat reglemenUire bepalingen betreffendf overwerk aanwending van ongeachook de arbeidikrachtan eni die da pro ductie aouden belemmeren bniton wer king te atellen In de conferentie met de machtigf hindel ke federatie van tranaportorheiden deelde de voorzittor mole dat de federatie voor den door van det oorlog afgezien heeft van het reoht op taking en dat ook de dreigende boidanmoeUykheden in de katoen in4 tiia aï b galegd Sailand I De binnenlandiche toeatand Het Wolffbareau meldt ait Petna grad Evenala de andere bladen chryH de Rjetaoh in gedrnkton geeal over den binnenlandachen en den buitoor landachnn toaatond Zu pabliceert het bealuit van bet Handeboongiea betreffende een onmiddel Ijk byeenroeping van da Doama De bladen wysen er op dat dit bealait niet door revolntionairnn ia genomen maar door de loyaalfto bargen van Kaaland Verder aaggeo ay dat de byeenroeping onder den druk va o den bnitongewoon verzwaarde omatandighede n en van den matigan atond van den oorlog ook door net plattoland ala dringend gwwenioht wonlt beachouwd Het ipreekt van zelf datdeaitting van de Doema than niet kort kak gn Het ia noodig dat aen voortdorand toeaioht wordt gehoaden en dat er een reaka maatregelen van allerlai aaid genomen wordt Da iiowoja Wramia variaagt da b eanroaping van de Doama in het balang van de aanageaindhaid van h t volk De laatata gabeaitaninan op bat oorlogatooneel eiiohen de amenvoaging van de gehaele kracht van het volk Dit zou zonder hulp van da Doama onmogelijk ayn Da Witobeker beaizoommiaaie wy t ar in ara nnx t aandetageeringoK dat da vardrqving der Joden nit vele gMTamamaaten aear nadeelig vrerkto op den aoonomiaohen MoUnd aldaar Da Kotmki Sowo varnawat ait Modcoa dat da rfondariag an de b okadigug van kantorm door de opgewonden menigto zich niet bepaalde tot Duitacbe firma z maar tot alle firma a aut baitenlandich klinkende namen De onlaitea namen een omvang zoodat dee avondi een zitting werd gehoaden van den gemeenteraad in tegenwoordigheid van den commandeerende generaal Joaaapon om maatregelen to nemen waarna de bekende proUmatie van den gonvernear wani uitgevaardigd De aanval op Karzraba Uit Londen wordt d d 18 Juni geteind Aangaande dm Franichen vliegeraan val op Kanrube waaromtrent m Engeland nieU ander bekendla dan hetgeen in de Franiche en Dnitacbe mededeelingen hieromtrentgezegd wordt kan zich het Engelache publiek toch niet ontveinzen met zekere voldoening to ervaren dat er onder het Doltache volk nog groepen zgn iutaat om afkeer en verontwaardigipg to gevoelen louter bg hetdenkbeeld van aanvallen in de lucht waarvan voomamelgk vreedzame bargen hetziaohtoffarworden Men knoopt hieraan de verondentelhng vut dat het Dnitacbe volk hoewel zgn berouw vrg laat komt zal gaan proteateeren togen het bedrgt der Zeppebn tochten waarbij oade mannen vroawen en kinderen het zlacfatoffer zgn welk Zeppelintochten plaata hebben naar landelyke Engelache uiUpanninga oorden dorpen en bevolkte streken die in geen enkel verband ataan met betBntache defenziewezan I B a 1 g a r y e Aan de Voea Ztg wordt ait Sofia gemeld dat blgken betrouwbare mededeelingen van ingewgde zyde de note van antwoord van Biilgarge op de voontollen van de Entente ilechta een aantel vragen inhoudt over den afstand van grondgebied aan de ovenge Balkanstoton en over de wuze waarop de Entente mogendheden zich dien afstond voontollen overigens taat in die note niela over de plannen van Bulgarije Voor zoover bekend heeft deze Bulgaarsohe noU bd de vertegenwoordigen van kat viervoudig Varbond ontatemming veroorzaakt to meer daar even vóór de overhandiging daarvan het Roameaaaehe antwoora aan da Qaadr plaEatente bekend werd waarbg Roemenië vèntrekkende sohadelooastallinmn vraagt Er scheut eenig amenhang te zgn tasschen de antwoorden van KoemeniS en Bolgarge UIT HET LEVEN VAN EEN VELD PREDIKER BU HET LEOER TE VELDE u I Hl aanaU au Jt ilaalilatlpt r U la ttigij luaaudt u w ü f rooit maraud riiii iiiat4rwl e tUt lui t uilmlvr iwdi l ra lit tlao ilv algvliaalv oiuvorwrrpuig liaaM m n M iHuKm ala vau liPtnM rri ihwrtaa aMtt uld fu niocik m ik luup van lara upgvlrokkea galfouw a ultwIutUBc liat bwSI onlaafaaliik vi lwivk m waaraoiiijulijk ook § 41 gakoal 1 luaar lau aloua bad men livl luovur g iiradii dal da uifa ztworlootOa kraultm uruu wannt Ju M a n n a u a d I U rlU M ik UMDiuulUlwlUK tat Kar an Duugd vlndl uieu dusc waar diuwlna JiatUollakaut laoa nooli alwlMa aoub sooffaoaaaul wmlralr lautuur uMala da Nluuwe IWtu rdauawtu4 otiiant Lia Talecraaf Hat l v u m dtugaliika He Niauwa KotlerdaiuHCla ouranl i afaoodarlijk ocaWr luuideu gwioim u wr ia l a Volkaaiiaalooar i M lalnr lu w vlugaotirlll dal ia ul diiiaaudlallan la varaitrald n beslaat uil da byaai favoagda trtikalee vaa l V gtkamarimaria HmaaUda lol inl ll rutagraaf Voor nieuwaglarlgaa voag Ik falar bl éu aakrljvar vaa baldi vannuanill la M tjuka ë tl K aa uil atar J J Konao o Zonae la Koarluoud prijN i carn J l a baalrgdlBg vaa d N U 1 Ml ik goltwe itn daala ooaial ik wi4 aana wikta varnanwu wol laaii oor lavwaraa konalan la aii aan daa ilad dal Ik van mijn ióoCpaaiar al kan I Hal ka i lau daala ouidal ik ia taal lou sgu ala girtrouw laaar da ia gaijrachia U a 4itiltll Ciiigaa aa I nki tifu Ulju 4udindruk la da k y ia ua al kofia n varklaarliaar gawordra waaroia aa paar oudt liurger attfrouwt n hiJ wia au vriand van aa ia ingakwsrUavd on dir iMwIl At HMirnkaauac liaUian la haa d n g 4iad oiadM aii la gaan anilaradia MatifBlaltea dka dia vaa dan liurgarlijkan aiaa4 m reoMbaak voor o ar sa batraffan da plaala aa diianoiti lial gawaal barar iawonlag vamiM slli an aan ouliellawia vraea VMr dta kraal MuM ia op swsilin vaa dan kapajaaa lialihcti kmnla g am aa fc l mal bat fawrocbl n dan baw Üloka Maar hal to ma ook lau allanaiBal liiisghiilililiad Hal i nTigvol gahatidai geariviji borti UB aMIa alloaa lii al garoadaa Mj wla lavatea raada ovav ulgd warm of gaan voorUohaaf bahoaMni Huaoa baafl ana aadara aaalrafal ganouaB gawarkt op Aa aiM gakaH onalhaekaliftaB ao aialaadoaBdn gadwongaa aaar da waaradHiwtaig la ta ar la isefcl gaoMkl opda haddaa la klaaaa Unaahea hM la ladigaii tan bM agaataehap of arliaa vaa kisalaa la da raat vaa baa badrijr Ml laarfl ma vr aildaawla uU w rfciog gshad liaa fc i ia p l sa iaia vsfc bnaslMldaa Bsw siig os hl da ril kalriatnlia saHa la botal aNsaa II a Maaaboda krikas Maw oah daaoMliastia kwam wn fctaik ia daa sKI soa groota Iflapaaaiag m volhaidlBg varvaardiitdati kalial mkm I I a alaebla w sooar naanal nautrala para wordt a i issgd Ylaoad gatbRfcl laMa ttt tweanaal par taK kotiwn groola padtken Rotarldaaaif rm aan n tnd ai algaoiaan a tr f m markwaardig iitaallia vso galioorsaarabald aan dan wenacb dar goMlaliJkbald lol ha lull In aao gasia had man daa da KollardaauiMV opgasagd aiada Isa da haar daa boliaa iijn kraalja la aai Marbuia an klaagda mevrouw éu sii vaa alalji BiMT op da boogie waa Fr koml la kwsnlarlDg art Ire g li uatgae vaa dan gaat ikravil mm aanatendi da Rottardammar Paaloor kon ar loch gaae beswaar tagm h 4 han sla mm a lijdHiltao hala noot ganoagan doal I laan d Legerpromotie Naar wij vernemen is dezer dagen bevordering to verwachten in de subaltame rangen by het wapen dat infanterie De Balgisoha vlachtelinfen Antwerpwh OaUraal Bureel voor Inlichtingen aan vlaohtalingra Kunitlei 64 Antwerpen De omilé s der Nederlandsohe en Belgische afdeelingen maken bekend dat in de vergadering van 16 Juni is besloten het bureel te Antwerpen Knnstlei 64 met ingang van 19 dezer definitief te sluiten De Comité z verzoeken mede te doelen dat de stationsdienst is overgenomen doordeafd Antwerpen van de Union Internationale ponr hl Protection dee jeunes Fillei en dat de arbeid ten behoeve der kindaren in het vervolg een onderdeel zal nitmaken van de zorgen van het Hulpkomiteit der provincie Antwerpen IJdroar lla Minialar van Uedlmiw NijvarbaU 1 11 Ilsndal haalt hapsald 1 da ulivoar van ionga hsn soowel lavend ala gMdscbt nioat gaachlcdni par apoorwag langa da volgende atatlona op da daarbij aaogagavan dagan Manaaal Woi nadag Iiondrrdag an Vrijdag Winlarawljk Illnodsg 1 WoaaMisg Zavmaar tlondardsg Vrl lag ie Zalardsg M nagan Maandag s i Vmlo Dhwdag lloarmond IMndardsg atl veor soovaal balrall varxredlllgfai ovar saa vso uH AoMMdam Rottardam Harlhijian ol Vllssinta 3 e kist ol mand bevatlrada hoog atana vaarllg atuks hanen sMlal vargaaaM xijn van aan door bat In voomwMa ht aahikking badoeMe KIJknIiuraau uit lag van aonaant van vsatgaalald inoda 1 da oootrlüa walka koatalooa rml pIsaM haMMA SBl ga chi d n san da granaHtatlona of in hijsoadare gaarallao lar pisataa VMi Inlading Dr vsatatalling vaa k plaala an hal tydsllp ilrr aonIrMa g aoAiadI door hal Ki kaburaau t da sanding moatan tan aanxiaa tan hUwud varpakking ad i eeaa a i l eg ma voldoan saa door hal RIJkabnraaii vaa gaati da regalen fi ladara sanvrs ar vsn vargnnning loluitvoer moat een varklariag laakenaavoor alia aohada voonvloelreda uit opomhodd van slin sandfngao als gevolgvan hal aodersoak door da oontrolaurs vaa h 4 Rijkrinirrau Slet Da Umnidar vloot Van da IJmuider trawlervloot aga thans van da opleggende schepen Vrgdag een vgftiantal schepen naar zee vertrokken waarvan het grooUte gedeelte de visMsherg on de knat zallaa uitoefenen Hiernit sohgnt meta eanigazins te kunnen opmaken dat da vraaz zooals die was in de eanto dagan dor vermissing door stoomtrawlen Uiana begint te verminderen Het aantal op zee zonde schepan loopt reeds over de vgftig Otmogde BarlehtUa Jong Holland lie Vri aalge Prapagaadedub Jong lloMsnd la Amalardan sal Wemsdag vond nai dea avonds 8 uur la bal Amariaao Notel UiAioheplaln am bijeankonait biHidm ter hardmfcing vaa hst iiS lsrig baalaaa der dab Naar aanlrddlBg blarvssi sal a té Ugmprstm wordm door daa sedvaec Mor dr I H J Voe lanrljl ij p aari o sa va idwa a m Womsdsgmiikkg wordi la Walariagan vaiwM da brIevanbmaUar J S ilBHrtw dl ersaak i a Slia iMaaUag vartrM laat man Is tdaisuv I taml vrouw m kladsna oannergd adMsr OijlHaiosiiiiweila B W vsa UOvanua bahkaa at h r J ü vsa Sehosefeevn ii I n lar aerctarie loee anrnMria la i ialia irakklag gMwhorat Naar wij vamman la du healuil gt ood op bet door dfn lietrokkana noo drviten varstrakkaib vaa gagavtma walka oog gahalm gehouden SKiawtea worden Mond aa klauwaaav Ta Borkrl b lieball haatacU ay vsr cMllaiatF laflm moad aa klanwaaar lla lNM rtabriek lar piaalaa la gaatotm la landlMMlwars amkan sail weder hun botar ett kaaa Ooed algeloapaa Mm maldl oaa uü Naardm atstormergm bad em ongeluk doar da Uooi aaha MOOnKraai plaala dal batrafckalijk goed ia slgahupan Op dm Anaraloon ban Mraaiwag weidra drie milllairm dia da Irani aial lagm naderm or da loaouiolial gagral m Kte kwam met da aehrik vrij da Iwaada e aargmnt kreeg em Htoot tagm dm schouder doch ót darda rao t mal am gakneuada voel naar t boapltaal wordm vervoerd fttadsniauwa GOUDA 19 Jani 1916 De Ned AnU j orlog Raad Het Bestuur van de afd Goada van den Nederl Anti Oorlog Raad verzoekt ons het volgende op te neoien Terwyl de d vering van den oorlog door Europa gaat en er de geaeten varbyitait tarwgl t eigene vaderland wankelt van vrees enn betrokken to worden naar opbitsing tot meedoen van smokkelhandel en welgevulde buidels van enkelen naar stillen nood van velen nood die aldoor maar weer uitzninigt waar allang niet meer nit te zuinigen was en er onder dit alles langicaam maar zeker zooveel kostelgks aan geestalgk beait en liefde tot de fijnere dingen van leven verloren gaat geknakt en var ohrompeld in de aansinipende f eaateIgke mabiiae jwol n greett m omt landpalen etn vurk van kndiHf fd t m t Mboal mm dtn wenUmtte geloof dat t mogeiyk moet zyn en eens werkelSkheid zal worden afle stammen en volken van menschra in vrede naast en met elkandn to doen leven op deae rgke wenU dat t mogaiyk moet zyn en eens werkelykhMd zal worden den rgkdom die aa is verwoest en wordt verwoeat to doen dienen tot heil voor manatdian wier vredig geluk men na moedwillig bleekt eo bloaoht Wark dat men tracht to verhinderen dat volkomen onaoodig kinderen bleek zien van honger vroawen van leed en ellende mannen van woede en haat van verminking of dood Dit u t wark van daa Med Anti OorlogRaad Het gaat in stilto zyn weg Oe hoort tmogel k niet door al t rnmoar waarmee de oorlog de wereld vernielt Toch hebben meer dan dainnd vereeai dngen en duizenden manscken in den lande aioh aangesloten by dien raad En hebben zyn woaidaa waerfclad gawakt ook bqiton oaaa ptaaaa ZeUa in EagelAiJ en in DaitMdilaad waar de Uaion of Democratie Control en de bond Neaez Vatariand werken langs ongeveer dezelfde lynen De Groote Oortog heeft gelukkig nog met alje idealen weggeslagen mt de manzoheIgke ziel In onae athd iloten aioh tot dusver 7 vereenigingen en ruim 100 panonu aan Hetgeen vaal to weinig u Zal deae bawepng ieU botedanen en iato kannen tegenovw t geweldige gewald van den ki dan moet ae t geheala volk achter zich hebben het Nederlandsche volk dat nentraal gebleven tot dusver den tcAl heeft plicht door faistorieenhuidigentoeatand opgelegd deze ideMe dingen to dragen to behoeden en te Vetspieiden Voelt ge vpor dan oorlog aa niet voor daaen plwht wordt dan geen Hd Maar agt ga met ona vol van afaohuwvoor al wat we uit de varto meeleef dan sadart Aa 1914 woedt dan lid voor een kwartje trf aoo nw Tatemiff g ia aangeslotaB voor au dabbattje Dat kan ar tooh nog wal af vat goededoet Het ooniU tot staan aan noodigdandan door da mobUisatia to Gtwla varlamda op 19 Jani ataon aaa Mn Da Witte BioMWop Oa4ar da varaehillanda nommata dia daaa waak bet programma vollen i k i f de 9 nm pUaU eea rlaai Verder aan j van 4n aar hxwd lalie xerohat waan de bekandej 0anny de toeecboawen weder harte1 Kk doet Uchen Het boofdnummer fi Bew dec Wildamia is niet al 1 laan a nnand vaa tahoad d lipnntl ook bgzond uit door de mooie na1 tn nrtei Mee l e n en prachtige o pnam e n oit de wildemiaaao van Zosd Afnka I tot ikit aen v al naMMt aiMo da Vitagraph Cy getiteld Een grooto I angiasiac De explicatie ia zaoal 1 we dat gewoon zgn uitetakend terwgl we eemge zeer goed gespeelde aam1 mm rnnaak ati gakeore kngan Voor tMax Bana ad l ft M b1 deotia vanwi e de Tereeniging van 1 X raten in het Boekhouden gehoa1 den slaagde voer EagelschB bande s oomzpondeDtie de heer B de Jong I aa voor het examen Doüaotiakandeb1 jaaespondentie de heer A J t Vees I Wde alhier rgMeslaf rt M j m a w g la 4e giMertiuv oDd gi hoiicUni aarv i j gtde ng vM ie N c rteDi ïog Zit k niton tcrtwB Mö de Komnkii t rHUMU eeJ ajag uitg braclU ovtir het Te Bodtjur Lit luA oMiTsicbt iv kt i i m4 I lul t t i i t Mu bijüragcQ tlvr fahrx lk IlliT7 Hii i ai iter uHkeenngt n w ecie uidOe oageval WvalUog Woopvn lxr ïiMr w tt e wio t UjtMttl l vMi f 2254 4è m bedroegen tk bexUtiO gen ua hvi tAaé vaa b t ja r f 6159 bO t m êma lï tif u iii v 1lg kmuki AfiUi n kti i e MkiHributic dit o i r M 7f HHkjur 1J4 vwi hel loou ie i StwiS m o ï eBit W iW letten mitio m tujuiflt r r v l glDg W eontr Al over te gatn ol é Iub uKK m I anw jKeD ittl iiaftr aaDlfiding i mi tÜMhk ItepMia i vau ht t loon tot ItM vorawn van en lUnke rn r AM lM uur riWkn wtn de gciiO 9D V f wtMi H A LeuflMig W Niouw td fu B ThHoiiw Aar BaDJchlin vui UH vcrulig mi hot IfULAi Hüiykm mt v bt tiM taun I Ai m lift hmmit yaa Ki org hatlAnr Vt i4dl wi iW Pnk l ïPÖvn kiii gi u plftAte iia I li uid4 tiiit ili r roiul ¥ w T i votgmi nag Rwflotw Ue B4 l pBcbc VluohteHii n in aeitd yao i otnoriiwif vaa Toezicht van htn VluclH ling Dkai p ib ter sprake geko wwn h tf i ii aa s ita van Ae hU r m het VUl it4ii tsric 4iiii TcrtlUjf houd ndu Ifeüteu in d iongsti utting vau den getmhA MMA èttot de b ren Donker Kohim Joiiet l ui M w BmcMmIm m fffr pr m wijze waarop over Bct a Ih f 1 4 oonleitld Ik in d xi vfvga krring aan ztt r raMigi orlUflc ondarworpcv te iim t jd af Jkrt eonmuwMiO de beer JongepKiugoc fu Av aoer vaak in h t Kaïup tanwi zlffc hc4 r 1 onkt T uit aaiutchou wins kuniwm wttm dat tiet uitgttttprok Ti oor m oü tm i m f tt r t mH gd i wvMh ook de aalutoezcDÏcr van liH ka p 1 b fe t vtfrklaard 1 i e iiinttgen IB den KMA souden ik 1 vraa kuum it doen irtolten of uit hi 1 t4 1 prokeno door vier vcrti g Hiwoor Mg it ivaa oen aanKhenlijk deti d P hurgf r J n et 1 4mi wvnfKii la op te értkm dat Kij o 1 vh abteUB p i imw liever eie v rlrekken I h gwn twn aaoifildinff wu kiin m tfa l om Hitaiipen in die richting Ie rto n 1 Bh VhiofateUnfenkwvp van oute twerd I Mn ifHe hi t w4enen èalidhlarea ti e I rlMAankden e i ImKitdrMr oord l t I al hetguijn voor het kaï bfuoofl gd ia 1 ordt bi óttém 0kèdM toriHJf d6k door 1 de vliiobteJtB n i lve POfl wel wat I wordt uiltft evcn v l he1 eo door htm 1 Waar tltauH naar aanJcuMng van ui n 1 gen van eetiigc rf hu che rMuM det ia 1 éa poclAe vtft fain woorden nie hotibeii egropen de mo ijkheid g M pperd wOrd dat itt en aauieidiair zou kunnen zijn het ktaap Ww op te beffen daar betreu m wij t tm Be T t omdat wij roew iw f dat daarmede een ernstig nadr d aaa vfll i wordt l f rokknnd Reeds wrder h ► ben w j OBJ protnit doen booren over lei doot de beenn Itotdwr Kolljn Jongfii Inir r f Uroekhuiwn uiigesprokfn onJuiBt oordeel over do Beïgeo nu nii t te iwn xijn die kuoiien doen veronderttte4 ea dat d e woorden ernMtge gevol gra kdnon hehWt voor hen die wal vewBeiWfc e4 Ktonp w stjn bewowr DU kliokt ona protw te luider ioVn m aptradm ta ikn Raad wanlaoF wenmiwp wordt graatwad Het oproer In het k mp Bl het h plriten van het voorstel tot bel dit jaar niet dom hooOen van de kenoia m Mj het aanvoeren al inotlef da rv ar va do uoweaiffheid der Bo too te doMir piMtav w door 4m imt ai kfir aciervrar maffi dM het hwituiir w fa kamp niet Mj maobte wa orde regH Qoder dexe raeoachoa te h i 1 waardoor hij de kooiende kermii da i K mrt Korg tegemoet Ag Woordeigkl M de ben Dotiter het volg ndr 4