Goudsche Courant, zaterdag 19 juni 1915

54e Jaargang steeils ie teto U HI UUDl iHkn SS Anton Coops DragM WIMriiai M Export ZtmlinM Certilcatei tu Owsproig f t geru door de Kuner vu Koophandel en Febneken te Oonde benoodigd Toor de TenaBding nn goaderan our het Buitanland go verkrggbur id 40 eeits par atuk tar Drokkerg tu A BRINKMAN ZOON Markt 31 Oouda BRONGAS Wie wU praektig Ueht hebben Yli wende uoh tot JAC KOOIJ Ki pottenboorder te Wieringerwaard die neb gaarne belaat mat het m tallearan nn BRONGAS Readi jaren lang U dit werk door ondergeteakende mat het grootate laooee oitseToerd BagrooUngea koitaiooe Aanbevelend J KOOM Kz WnaaNOERWAARD Dames Met de Mfaoosmeak hebt U mogeIgk wel een tok Meed of Vlocndl over dat U niet meer gebraikt Mag da bode Tan het BROÜILEllllUI dat komen halen Zendt een boodaebap aan Roiandaal 29 of per tel 178 flet Bairtuar W OOL I VAN DANTZIQ B D GROOTENDORST W DE VEN ill m m m Hei w NlTenMk p IHERKIeleUu niT IIT Maouu TM RAVEN8WAAYZ0NEN Den THEEÉN worden afgeleTerd in venegelde t i Tan vijf twee wn half en ea Hei ent metTennelding Tan Nommei eo Pr vooraien Tan nevenataand Merk Tol geni de Wet gedeponeerd Zioh tot de oitToarug Tan geaarde orden aanbaTalaad jr a BIJL Toorbaea J BBEEBAART U bloedig de meawe Rnntsohe aaavallen af Het Oostenr ktohe eomnaniqoé vso 90 Joni 10 tt vra Imdt Over het geheele front yn de nit d Were s oa steUing teruggeworpen Buseen sinds 3 uur s ochtends overal op don torofftoofat Het Dnitsche oönunomqq van 90 Juni meldt De Rnsiisohe aanviülen tegen oom linies m de streek van Sohawb en Augustow werden afoaalagen Onae door kleinere afdewofan gedane aanvallen leidden tot het oat ruimen der vyandelyke voorwaartsohe stellingen by Bodt Prsvtleki en Zalette ten oosten van uen straatweg Frsasnysz Mysaynine Ten auiden van PUiza veroverdan de tro n van Oeneraal Woytiok gedurende de laatste dagen vsndudaene vijandelgke voorwaartaoke slalhngen Een afdeeting van het leger van generaal von Uackensen heeft de Orodekktelling verovenl Qtsterenot tand gingen de Duitache troepen en het kom van Veldmaartohalk on Arm tot d aanval over on de sterk verechanste vijandelijke llniM Na hardnekkige gevechten was in den namiddag byna midden door de in versohfridene r en achter elkaar liggende vijandelnKo loopgraven op een front van 35 K M ten noorden van Janow tot Iliita Obedynsks ten inidwesten van Rauweruska voortgerukt Ia den avond was de vyand tot achter den grooten straatweg van ZoU kiew ten noonlen van Ijemberg eo Hawaruska geworpen Onder den druk van dete nederlaag ia de vyand hedennacht ook oit de daar bybuhoorende stelling tussofaen Ürodok tm de moerassen van de Dnjester geweken Hevig door een Oosten ryksch Hongaarsehe troepenafdeel ing in het nauw sebracht tnssohen de moerassen van de Unjettar en de monding van do Htryj heeft de vyand den snideiyken oever van de Dojattw ontruimd De oorlogscorrespondenten der Oostenrüksohe blatlen berichten het votgeode Het getyktydig oprukken dor DuitseheenOoatenrykMh Ilongaarache troepen tegen de noisen die stelling genomen hebben in de noordelyke deelen van het door de aanweaigheid der WereszycBa en de meren van Orodek voor een verdediging zoo byiondure gMchikte heuvelland om üioh daar hardnekkig te verdedigen beteekent dat van hot noordwesten gevaar l u Mken had zijn do 4 Ixnikt ivv wijl lij den laatfften vriend verkxir lerwiH z j zich op wkeren dag l eitlg biel I m I r la n nalaittiiM bap ie nv le trad bet dbvuitaielaje bianixi Ontx r MtmtiKty lmi l 4i u vragen te tK4rtien wikb ij eim nieuwtje w den maa brr gen dl verloving van l dxard d HHx p per IIH4 jiiffroMw Van loyen I ena reet de diz apekteprlk we doeh Klj gkig voort ntet I reda brieven te ordiüen IV OHirlbart brlevwi vMi de 4neiMlt g liljj Vdotfa dood van baar geheel oalwkMné IjerMHien mo t l ena vorbrandcn I tot Heling ohriku Lraa Ztj bbld brief in de hawl waarvan zij h i handMilirHt k de van llltintdat htni aioent Ij eerat teeien voor ook dm bnt vttur werd prl tgegt ren flaar hart klo e aW of bet baraten OMMMt Nadat HlijiwM la warme bewoordingen zijn ianlge dt ln dng bad uUg drnkt had hij er hij gt rOf S Na deaen vree aHliJkfn lag va t noodlot Ae a mevrouw gHroffen heeft wil til u lüol Ook van uw lEonnMilraaltje Iteroo en van jtiHrouw Van IkoranuJen aart uw fi A Inzicht In de iletcn tn uwe naaate otaff rln helrf z er wel bemerkt dat Ik jnHrmiw Una lleftMti aS TTD 3 1 Jiml Barotual Het Schaakbord 8 u U BT ri il rlnc Vrij Ktaww maiCta loada OTMina wiiimfM tug Ie mtf 4w aa ta aaaa afnéa EUotr Di A BriakBaa ZB Goada UHmRUNKin SE ZtnS EOLLAirSSCBE Maatscbappij van Verzekering op bet Leven HËERËNGRACHT 12 OEN HAAG Maatechappeiy k KtpiUal f 1 000000 CommliMriMMii Mr U U BCHIHt b UJEFF Pm Dr A E TEN OEVER Mr A 8 MIBDEMA A M EMBDES Dr P a J BhRENDS Mr J W DE KANTER Swr DirccMMr Mr J W KONINU yg De MmataolMppq ilait ulle oorten Lcvcotrcnckerlag t g alag pramiCa VrtJgjtTig Toonmudan Voor Inlwhtingen wnd au nch tot de He r n mmvmmmmmritm mmum u toMiAfVMi u L c mMrmmmm wtumvm te cmnm TE HIUItniEOHT FRAAffi Ttm I Vtmk CONSUMPTIE 16 MELKSALON NOVUM V ictoriawdfer Abonneert 1 op dit Blad u ée WeforiaJB ron f Oberlahnsteinèjfbm Tmfeldrank No ISSll Maandag 31 Juni 1915 f GOIIDSOIE GOMAIVT Verechijnt dagelijks 3iTie U WS ein A d ©xteaa ti©TDla d voor Q 0 a d a eia OaafiaaStxelc © behalve Zon én Feestdagen PRIiS OER ADVERTENtlfiNVan 1 5 gewone regda met bewUmummar f Elke regel meer O tO BU dne achtereen volgende niaaUmgen worden don taaen twee berekaMl Dienslaanbiedingen per plaataing Tan 1 6 r ala fO S5 by TD niit betaling elke regel rarer 6 rLs Reclamea f tt par lagaL Groole letters en renden naar plaalaraimte PBUS VAN HET ABONNEMENT f 1 K 1 50 1 50 1 90 Bureau Par kwartuil Idem ft nco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem banco per post Abonnementen worden dagelhks aangenomen aan o Markt 31 by onze Agenten qen BoeUiaodel en de Postkantoren Telefoon Intere 8S Telefoon Intere 82 uitgevers A BRIHXXAH EH ZOOI I IJ y uriM nnemi i en DiOtsoii I atali0tt v i r overd t w kWaï trauachf poMeu doiAdf 1 raoMeiieD daden eea tnfaic4kLCeu tageoaaaval en alboewot hun atrijdkra team aantal geriugt r waren dan die vaaditi vijand hiroaiiKCi j aJlr f elUagenlil joegen dl aaDvallers op de vlucht In d n Ltzas wonka da vordraincee U r traoachen voortg ael o di i eidf uev er V an de F ocfat oodftoka dhtn dichlea II V1 1 ca de hevige r ns l e l raaach lih Jlxu ut Imn IioeU d llukeroevtovaadiii w MtfAijk k tak van de VvxAii tiotfcltg Ktev te van Uraunkopf hoogte KM I IJ Ih 1 eic woud wi de dorpen Stdm I rüek i o Altenliot reven v roverdea IJ tUHHchcn twee takk n van de teobtliK boachgehied van I ranach ti lionvliardeirden hK ata tiou van Munwler KovPth lIum n llHen een uuinitle ïepiK m do lurtit Miiriigtn Op li l ind van d n dag van 11 limi voltoouh n de FranHohm de otwflngeUng van M VtifaX ikt di Dulltwhfrit htM in rand tMakeo P RUK 20 Juni I Bgolaoh eomnniiqiiA Vm Noorden van Alrroht boütoruKlen wij hel f id de Huval door d m vijand hardnekkig werd viwdv dlgd hc Wt Juni vtTOverden wij vi h uiaohint eweren wij maakten aleohbt tien kri nfMgf vangeBim daar vimiK vanden vijand wanhopig wan V ij vt rovinh n veli loojqjravon op di OonU lijkt helling van den I relM hinvi in d riohilng van Hoachez waarbij wlj MM g vangen n inaakUn 1 OtiitMcli latatioft V rovi ï Vr Asffnaeht c kleine X o i l iitM nm mti dsch n tegenaan vai ItraolU min lifdrti A wtelUng wier in linnr geliei terug hiu vordering n gaan aan M l zijdin van dm ff 4 hl oon In ihm I Izafl zijn whnkH de hevige ri ge luii n vele hoogttipunten en dorpen in onx bivlt g 4coiiven Wij K lnlla dPo iNn liet MUtton ti MiinsteT Boven Flfs ih iiwmil ivdepfltn atdMT en wij omtdn gi hn MHzerai gi H ffii D II i t H e h o oonniunlqu rap 90 Juni iiieldl Tm Sowdm van hot Ia Ha4t ivkanaa en op bM front ten Noor d n van BERICHT I Ml mat aa I JaH aar atlaatoM Ma kwartaal Ih i dat van de te m ten uldi 1 daarvan waren aondM nwultaal tm van de vltegmaoWnMi vaohetvlteg kader dat zonder lutUtalre nobadeaaa It rtdilen tionnwii op iHegbetu In Vlaan derwi wierp werd MwrgeMihoten v r bt dene anderen wtffden mtA toi terug ketr gedwoagwi m aoder vijandetijk vUegtuig in bainpagne wiwd liij VoiiziiTH tot datm gebracht Aan iMt Ooftet k Front lil UiiSBUcb couMuuniqu van Al Jtml uiHdi In de mtmM by tMta U beeft gwu imkdti verandH lag plaat m onden Ite OnitMChe aanvallen op 17 en 1 S 11 1 in de rkhüi van tiocwatkt m lva l iula werdun uiet gtriofe kracfal a gi Hlagen lu de Htre k van de taoailug ikr Kawka wwd de vijatid op do a avond van 17 Juni een aanval deeduvral na nriddernacht algeatagen Van br lallolKihe Iront bebbcm voor pOMtengevtK teik bij Iane plaaU la richting vaa Kawareuwka vonden laden nacht van IH Juni gi vechten plaau lo k atreek bij SowliM i ilkko UU iki liijKOndi rhedea van het getmfat In de Htr H k van 1 tibraorol bll t dat onae caV alerte op Juni oen bultentewom a Rtotilnio ttftval deed op de I utt Hiht Infaoierie In dn loop van dnato aanvat werd hiH t li Üullacbi tfi amtH gtfbiwd la dtn pan gebakt m ult engojaagd t a aanval veAorxaakio paniiHt in do LtuHwhi geMdttrunen maakte aan him odecwlef ew olndr Aan b l front ij KaoHnytbrod KoraariM IraoliUt b voortiitgtwntioven gedR llmi van i vijand op 17 Juni xioh i en weg te ve wbaffit door de nmri n van Orod dook w nkii Ier iggeolagm Met artfllerlegi vxbt hiurt voort Hij Aval Nlmiow ly ti t lorp orvslla Doltna wierp de vlj and groote kra t i over di l nj iit doch al Kijn pogingen om over de l nJt M iir u komm wer u bij de dorp n Koropii en f4iMwldow vnrijdHd TuMietH n di Mnje er im di l fuUi h ljl en hevig g ve 4iiÉii plaam l p 17 iuni n aak n onw tr H n rordi7big n op liet front fnul llolani Het Oostenrnkscfae oommnmqué van 19 Jam meldt In Galicifi daurt de veldslag voort met den stormloop tegen de Hnssisdie stellingen By en ten noorden van de Weresxyoa be vochten de verbonden legers stelling na stelling Qrodek en Komarao zyn veroverd Aan het noordeiyk front werd de zuidelijke Tanew oever van den v and gesuiverd Ulanow werd na hevige gevechten bezet De aanval dor verbonden legers ten zuiden van de Boven Dnjester maakt vorderingen De ooHtelyko groepen van het leger van Oeneraal Pflanser sloeg wederom rfal I H li dt Mjaml aoniiMrkelijt erlu 7n K l Hl t n etinpuot alleia rc Js werden door One l 5 hjken Min Italianen geteld Aan bet Wctteigk Pront Het Fransche communiqué van 19 Jam Imdt De Oorlog Aan hCft Itjüiauwche Front l it Ram worA dd 20 Juni p mAad Id I arnla zijn Dipuw aaovalk n tti B Ffrikofel val Dogn ll i alg lftfftn Hi l K VHoht Il dr hoof pUDUn op dift ünïenxnre r vu de UonM iHc hi4 dorp PlBva behecr icb iiu duurd twee d tm e Mn naobt Pe vijand die zich krachtlj goonittld had m raei zwaar gt rhiil wprkuhood vtrmoedcfi ve nMaxtó i liT iMtaaaèe Mi ynwvrói B ij op den I7m ife laaMp puntpo dlem lii vi an k hMMW wura HerhMMtl dei d ih Vijand ToH niHuw tfoepen t oitaAD va4l m T v fïe H echter Wi inaakteD tV giVanfpcoen ome VM Itpsim wares criiMtig iiMUM On mitnifsÊmefi tKiangri Het Ooitenrukiche coBunauqoé van 19 Jam meldt Aan h t Iionsofront en bij de Ktknathisohe grens trad na de laatste Itahaaouhe aanvallen die londer reanltaat waren en den vtjand zware verhesen berokkenden mat in dio sleoht werd onderbroken door het kanonvnur dat h r en daar werd ondernomen Qiateren namiddag werd wederom bq Plava een nieuw ingezette vyandehjke aanval in den kiem door de kanonnen onderdmkt In het Tiroler grensgebied werden Italiaansche afdeelingen die bg de bergpaiien ten ootten van het FasBa dalvoornit trachtten te komen alle ternggesUgen Een aanval zonder gevolg werd door den vtjand gedaan op het platean van FolganaLavarone In enkele bevrgde plaatsen in het grensgebied plagen de Italianen de bevolking door het nemen ▼ an gQKelaars en het treffen van scherpe maatregelen In den noordelgken sector teekende de dag atcb af door een hevig artil lerieduel Het front wgzigde sich niet De Franschen behouden het gewonne terrem In den Elsaa bevestigden de Fransohen hun den 17en veroverde stelhngen en zetten hun opmarsch voort De Franschen kwamen tegen he einde van den dag bij Metzeral De Franschen wonnen grond aan beide oevers van de Fecht en houden de vijandelijke verbindingen tosachen Metzeral en Munstwr onder geschut en infanterie vuur Zij maakten opmeuw gevangenen en veroverden machinegeweren en een zeer groeten voorraad oorlogsmateriaal vooral geweren en patronen Van de rest van het front valt nieta te metden Het h r a n c h oMoiildagcoimiHiui f i va JO Jiiol uM dt In den tiector ten Noonkn van Atrecht zwtcn du 1 rnnr t chnk h m aotU voort un pliildiii op vor wch ihike plaatam di ia hi vlg govi tht iH hw ond dt Huval lm hardnekkig door do t ni Noh rK iriiid Mei O o H t n r ij k B c h e nxminbtiie van 19 Juni tiiiét ada dr wakiter fffniordiii Italiaan nnhp aanvallen hij I lava Konohi tti Mon falnoiw ftf t en zijn ix ook ff Htf re aan h44 IwouBe tront i riiMt lngf4r dtm HU r tn bij d Karlirihisohi ïrt e n viiuri di vijandMiijku arüllfrle zonder iiilttiq king tvfien onzp veratorklnfpm Itij ik niinim n door f i rigade iiltgwoerdc n naar hekmd M ov ral graMag n aanvallini op 0IM1 MnUinftt fl itti o un van ht i I a Ma FEViLLETOX Ml i wortU vird digd van aMi zijdtv oiiiNUigild gfworden Nadal d I rAnHi li ti Il 4 nH 4 c cn Htonuaanval hadtb i vi rov rd ik V iH fl xl Lf dl luitrailh un doch luaalf tm cMJhlJ wMi tiMrial gtwangtmn Het vtrwtH r dtr Duiuwhtn waa hevig in di hoogtift M zich uiUtr kkin itn i oti t n van Ijorrtto in di railing van Sou chez 1 h V raiwohen v rovcrdwi vwdch t deun loo gTavra inaaktfn SOO gtvao gtiufi waarondtr tn tttntal oftiLit nit Itt brantwbivi HhiildiD de Itoogtt U9 waar tfr trot in ataod hitHdoo ondankfi flc UipHiiaanvalUn d r tilt chHri 7 c mrtkh limit nd aan gew zijde van dt a h tr l vijandihjke loopgravui uid lijk aii dez hot ttn h htt Iranurhe front TMMr vorm gdirsoht In M Soord0 wtw van hot I ahvrlnth Hij wn iiltcrul h JH n tt wia nvB w d n iranwehen In tkn naohl van IH Juni i n g d sllo van dm groottn ultIoop r dat zij hadd n n tAoemm dt vijandeliikc aanvalUti al In A g€4i w R etor wordt h artilh ri i H pcht hevig voar g wt Aan di rawf vtm h t BolR I PrWre trachitoti de Ihiuwhfr tot den aanval ovw tt gaan wh zij Londen gem vaBttn vort krijg airiwoonlde ze Kort OD In liofhtljke Moonttw d 4di zij HUjmdal medi dat Ij 7IJU vrouw niet kon worden ij voelde cb van e Ti zwaren laat iMvrljd loea rij den bri tr a gtmndm had Nu i albw voor ij idt t tOt sieh zilvon tm zal ik kalmir worden Maar rij werd I ni t Oaarlfij kwaii nog de iite dM echltrv vtriioiiding Uri h 4 penonvl De dien int wj hadtien den dteent opgeci dL kiH M buin werdm I rutaal en hadih n geen lu t m den arbeid Ook Noordlweck wan niet in er de oude r m anderH zoo vit taiKUg n inan bad evenaww t duivHtJe van den afgumi gepakt Toen hij I ena Am ook woer aag tra hiï op haar toe m zfllde nombtv Poor i n dood worden Bile contracten vrerbroken tk wild 11 mndfidcelen juffrouw Van Oonmielm ihM Ik mj o betrekking opzeg I ena keek hem verM rikt aan 7 i iMt welke moentjkbcdaa het verlten van dexen werkzanww ervaren man voor l zon oplev vn Dat a Ot me rtanirfde Wil u VD M fl g rekening begfa noti V oor eigen rfdtenlog Neen lachte Noordhoook hoonend Ik heb alHjd eer ti nrijB pn l gedaan no dan fipaa men rüg reet over F dk armvaligr paar d Hid gnkken dlc lk g rfd bob zijn ook aM To4d eode daanroor Ik wD nnM in mn andere betrekke mïjs gabik l ia knikte zwijg od Van all kaa I n word zij om baar ooverwaclit getnk licnl t lot Bu toe had zij leetitM lideur HiHIlftg krenking en sorgen geoogirt voor baar miuw bezit tj gevoekte zleh xoo alken vn verlaten ih wndiiwe HH ttwTn wSH wof aliH gekounen Zij wa skdi geweoai in bad beloofd later een Iwaactk 1 zullen brengfin feona wart ten mlniOe IdlJ dat slj di n goiivtiruiiir W bg zich had Op haar verzoek zou bij bij haar blijven tot övir x lot waM b hlkt Op een morgen kwam bij atralindvan g Bluk en iiM wm grapendra l rW la dt hwid op baar toe Zijn boek waa aan gi nonHn I uitgever had er btWB ditt zend gil kien voor gfliodm onder voor waantn dal bij sicb verplichte elk jaar I en nieuw te aoiirijTen I at waa w aekero toelage dna lïov Dd len hoopte llo ken door kleiaoren MMd nog mmr In lionMten te krijgm a hen Ik In vHlige haven jaiel te hij Nn ben Ik gelukkig en kan nrija dgen hul bo dfog opzWtm r ena wenaofoto hen van harte geltik Fn wa denkt u nu te doen Trouwen wil Ik t jabelde W Mor gen reis Ik naar mi vorlooMe Vljftim jaren verlooM ea eindeUlt aan botdoM O hoe z gen ik mevroav Vsn AaRvdeii grootmoedlghtihi die om dm hiHt geêHcml Hij wa geheet uit ilJB gewene 4imb l ena glkniaobte Mt en tr ahg tegelijk £ 90 tt trö iieTH ari I ikmrotlii k I ziitw n tk id zij thauH dt i rvarii op dat zij al er gt wana plotMIniT uit t on aml r oog W Ttl H 8 OUWd 48 lid rrtfAf met ti lAiaA h TOorhooM al na kiwt I nioniiHrtii li j Ml biHieMinoiidi H r hooH lonk aan ii i dioiutc TUI Hm ou k i mM ZIJ kon ninl Uliltn ii iDOcHt allwM m Ban p borst aIl efnlf mmMh Heftig drtikt zij rijn bmt bnrljl ilJ MJU modinut zMilt Kom molmt nti jni naar Filiinradrl dl 100 kiBl t n lifi gi ff oKO Hoe K ftar h H htin rM de piMIs terug te xlea waar mood r m twm nof roor korten MJd km eletM be aM te besohrliren smart kad gemoed ntnlnnd ü IM Biet lai or ZM alloen ztjn vi dj drinfend Ik Iiea Imners oot meeanamd blijf UJ mQ Tom Kaodde hl het booM Hier lilij re kaa ik niet ledero plek i Mlnil fc rli4erliigen wakker roepen die ik iii reidriBen kn Komt u dikwijls Mj mij Itiffrotiw jmm dat sai mij goed doen Vreeitidni eciiter kan Ik niet rerdrafm Ka toen wM hij heengegaan De TOlgwidf dagen ging voorbij la lleriel hniloaimerfngeii Tot nu toe ha I ena gemeend l e rertrouwen der bew Totm 7ij POH di zo opmerking waaddeuit te iiprekea l pm Juffrouw Soordtioe 4 mijnhoer Noordlio k achcen ook vwandiTd z e doze ontwijkend l a kwam wel daar vMidaM dat de juffrouw nog 7O0 jonft waH df juffrouw eou wel trouwen Voor etm man hadi d inen wh m nu mtiniaal meer iwirfed en dat zou dt jufïron toch niet zoo iiKwilijk vallen want tlkenrodc wa hii iiKTB niet e rerMmwIea fan rilling ffoer Ijf door de Je en Tfel landgoed wnr dnfi gflvouwd rij zelf was wn inew o nrindnr wHkomo to ft Op e n der volgende dafen werd haar pen hrief gehraeht waarvan liet adrt haar dra af w er reMd i dot kennm Zij o dp een Bn ig gcvoH tii4 Wndv haar Wt Al hij nu ema de vraaffMH de OU Met rOüfi U iMnewIe handt opende zij HHimd t bnef Hij hield in wat zij g vre Md bad een buwolljbMUUuoi Ken sacht frtraneo ontwekle haar btmit Hoe lief en teeder klonken de woorden tb hrt hij 4kaar komen hunner rtetee vair etm gnnteeiuKih ipHijk alg 1gd wflRde een den ondva ateDaewl m tijd van Qood of met eNMM gmlMend In tijden SQ geluk vootapoaA Aeh I Van Bom aeben had ook de ktiMt vi iilaaD idja i w0 ndea ce d te kl Mi Zender wÊeqa