Goudsche Courant, maandag 21 juni 1915

Regeering Wi ia deiwn niet Wandere perSonen in vflrbindhig gOtteld I otisioo Door don pracuwMir generaal bij hetHsagschu ioreclilt hof is hedon conciusiegenwntHi Inzake h a appèl ingesteld doorLotisico tegen dten pri iwinner aan Wiendoor de Rechtbank zija vordering wastoegewezen iirf VCTwerping van het verweer dat d pollflee aJjn geoonvertoecdeen ohUgatieieenlng doordat da tsédking dor Staatstoterij in Augustas ttuklgen Ujd herft stilgestaan v Ook de pro9urour gtm er fil achtte h tverweer van I otisico ongegrond en det liaivo Weed geconohidoerd tot vornietj gder uitspraak van de Rechtbank Arrest lal worden gewezen oji ft Jufi o a J t n Meeltnséhrijv ing to Rbttèfdam Gnder ongunstiger oihstandif eden hoeft wel niiouior een inee liniiehrijvtng pUats gshad dan die der 10Ü ÜÜU tiatsn Amorikaaatwtk mswI Donderdag j l e J tl daio Hef Apgsti was WuutUjk de telangrijk veirhnindc rd bi oefto doordien het goedkoope rogeeriiigMirood een huilengevvone vluoiit genomen beeft Als onmiddellijk gevolg hierop w$s dè groote kkerij verkoopor in plaats vaA koOper geworden Eenige belangrijke partijen Amerikaanfftti iiH el die de bakkerij reeds te veel hkd on door iioar aan de markt gebracht werden vondten iets onder den regeeringQiiniiiuun prijs koopers TeiiHlotte was de markt erg g idrakt door het dalen der speculatiekoecsee in Noord Amerika i de daarbij loopend geruchten van lage prijzen op den nieuwen ooget Het idijven echler geruchten Offerten 7 iJD er uit den aard der zaak met t verweegt nK n die omstandigheden dan is de inschrijving toch als geslaagd te beschouwen Dat de prijs l ov n f21 zon loopon liad wel nlwnand vetwaaht Aardappeimarkt Wast Öei 3 per kiu Zaad i 3 50 per K Uravo a t2 25 f2 eO Malta s f7 f 8 per K Xao 177 meisjes de tanden uitgeslagen U het kort verslag der reeideötle Meirtdo o er Januari treft men het voieetfie verhaal aMU iB verslagiwand werden m de Borgtim ffa ehftDoen der afdeeling Paloe 177 f 8 de tanden uitgesl jen Dit oude k was op aandrang van hef hein de laatste 7 jaren niet meer in epaasing ge ra ht De Magaoe vMi Ko y y lM9 l I M en naar den i tr rfpiir Bij onderzoek bleek dal het voomaamgte ondwhoofd de z g galaran een oude man van het onvervuld zijn van de betr ing van Inlands asdstent te Xj O S n de afwezigheid vto den Magute hij gelwmk geoMiakt om na rugwflpraek met v schillenuk andere hoo den In ïi kaïrtpong met goedvinden der batnfkknreB de meisjes van 4 tot 15 jaren de taudon uit te aan welk voorbeeld weldra elders gevolgd werd De galaraa werd gestraft met ontslag mt zipi waardiglitad en jaar dwaiigarbeid l e kamponghoofden die hebben iiied egewerkt aoomede de personen die de tanden hebben uitgeslagen de balians werden gestraft Riet 14 dagen tot 3 maanden m arbeidstelling Voozoover bekend heeft de zaak geen verdere pe ilieke l eleekeais Ken schoT sing Men nieidt uit Hilversum aan de N Ct Omtrwit de schorsing van den heer J t van Öohoonhoven commies ter secretarie en loco secretaris dier gwoeentc vernemen wjj het volgende De heer Slicgting gewezen directeur der ganfaJiriek ti Hilversum was voornemens beslag te doen leggen op der destijds door hem gestorten borgtocht ad f 12 0 X lï eii W wilden aeui vóór zijn in lu t pid dat lu elfecten op bet gnoewtofiLiis aanwezig was op een Vfiiigeploatrf OplMTgen Toen de tronmiej waarin d IfeOten zich Wvatiden werd opengenwiakt bleken W tWöe stokken van f 100 1 aart Ie ontbiMiefi Het ingesteidie onderzoeli leia e tot het vermoeden dat de stiikkm ehlniaterd wwen door deai heer v S du durop in een spoedeischende verga dering won B en W geeohiorst is Naar w ver ukeni beeft de justitie M zaak reedb in haadten Laatste Berichteii Aan het Italiaansche front HOMi iuui UfficieeJ UtMwi e n mist boleuBnerden den 20en dó gevechten in het bea gauhtige gededte van het front Todi konden wij onae terreinwinsi bij dte Montenero itbreideu en de veroverde 9t 41ingen weike de streek van I ieazo bebeeïsohen versterken Aan de Isonzo werden twee vi delijke togenaaavalteo a eAlagem oöSehMHinai door 1 den vijand ondeir lieHcherming van d e f duisternis op cmze stellingen dte wij liui t Ihj i la va liadden veroverd Vrijtjag avond wiorp ccïv Vijandelijk vliegtuig bom lueu op t eB aiürbuiancotrein in het sta lion te Cormous Kw machinist wwd gewond l o schade is onbetedienend Aan het Westelijk Frdnt rARIJS 20 Juni Het conmmniquó van gisteravond 11 uur lutót Van do laagte van Huval vielen wij in Oosteli e ri tmg van tiouchez aan es maektea ongeveer t K M vorderingen Wij hebbeai een huvlge tegenaanval van den vijand in het Wisten van Argonne afgeslagen en daarbij eenige krijgsgevangenen gemaakt Bij Caldone liebben wij een aanval gedaan op een loopgraaf op hoogten oon de Maas h6bb a tvrêe vIjmMjke liuies liozet en 70 Duitscliers gevangen genomen Wij sloegen Iwec vijandelijke tegenaanvallen bij Reillon af De derde aanval dree ons voor een oogenblik te 1 rug maar wij horaauien omuiddelli de gehoeie steliingi De vierde aanval werd door ons geschirtvuur vearijdeld Wij helibon 50 krijgsgevangenen gemaakt Onse aanivaüende lioweging 4n het Kechtdal maakte vorderingen Wij kn en een aantal krijgsgevangenen V handen Do Tiandstormwet eh di S n A P riiBtoren heoft te Arasterdani de Partijraad van de S I A P vergaderd n ar aanleiding van het ingediende ontwerp tot uitbreiding van de Lan torin Met algertieeno etejoibeö heeft de P ttijraad zioh vOTeenigd met het oord ei der Kamerfractie dat het w o ona afln i lil e t ij k is Aan het Partijbestuur is veracht vandit oordeel kennis t w geven in een nianitefit dat heden in Het Volk opgenomenwordt en dut tevens str t tot bijeonroC ping van een I Q aiJin l ttfttatie tegen hel wetsontwerp die reeds Zondag 8 8 te Utroi t in TivoH zal wordCT gehoudeii 7 In oen waarsohijnlijk morgen te publleeeren uitvoerig conHmmicinA znjiMj dol oraadlR lagingen van den Pairfijraad wpej jfgeven word v StoomvaiirlQnen Holl Uo d Hollondia 30 Juni van PernamtMieo I risia 19 Juni to Beono Aires jelria 19 Juni pftss Dutigene I ennotuerlandi 19 Juni t4 Beuno AIeiw Lrt i i4and 18 Juni pass I ernando Noronka AntHtailand 18 Juni pam DunifftteM 18 Juni ptos Tsnorlff i VH i Juni van Ki 08 Nederland Igen iiitr rr 19 te Padang uitr arr 20 te Padang dei NodtwI thnisr arr 20 to on ia K on I nima uitr pass 20 Jiinii ban IM Tinior uitr arr 19 te ftravesend oéU Aan het Otf lQk Front RusBisch coimiiuniqué i i TRutiRAD 20 Jum OfficicH l üif Schawli en ten Weiitfln van de Npahenfl di en die plaataeÜ e gevechten voort Aan de Nare bad den 19en een ar tillerieduei plaats Aan de Tanef geen belai rijke gevochten De vijand tetle Vrijdag en Zaterdag met sterke krachten waarondor onlange uit Bolgi B gejiomenl irwpon het offensief in in de rfi hting van RawaRoeska i de Grodekmwren Aan de Ünjesfter diuurl de hardnt4tkigestrijd voort legen vijandelijke troepen dieiK mden Mijnief de rivier overtrokken Dë vijand die van d rivier oprukte slaagdeer in Koropet en Kosurierjona e bbreiken maar word UM t dt bajonet teruggiirworpen ouder zwaro verliewai Bii K f sajerliiie maakten wij tOOO gevangenen en veroverdiii 7 machinegoweri n Tusschen Pruth dn Dnjester zotten wIj ri fdag en Zaterdag onze aan al krachtig voort I veroverden 8 niachlnego j 8t idsnieuws GOUDA 21 Juni 1915 VlachteliogeBJ amp aonda Ëonige ud oQtte iradaoUe bekend BelgenJ verzoeken opname van de voU De woorden door ds heeren DonKoujii Jongflaburgi n Bro 4 iiMiizen den gemöénteraad uit eBproke Hebben opjèns Belgen eei pflalokon indruk gAnaakt We kanoen echter niet gelooven dat die liee ren het gevoelen vertolken van d0 bevolking van Gonds We kqnnen het niet gelooven omdat we zien ftoe de meest geaohten en do aanzionlükaten dezer st zich opof fereii voor ons welzijn Meer dan eens zijn we getroffen geweest door hanne zorg en hunne toewijding Zonden z voortgaan zicU me t ons bezig te honden als wij onr WRitfdigen waren Wij betwijfelen het ten zeerste Wij zijn verzekerd dat zij zelven de op heffing van het kamp zotiden vragen indien z in het verblijf der Belgei alhier het minste gevaar zagen voos de zeden hunner medeburgers Tusscben alle koren is kaf Tusschen dQ Belgen waren eenige personen wier gedrag onder zedelijk oogpunt te wen sd ea liet Dat zes dames wegens wangedrag getransporteerd werden naar Nanspeet bewijst dat slechte elementen niet ouder ons blijven maae dat hst bestuur den wÜ en de mid delen bezit om ze ie verwijderen De Commissie doet onder dit oogt pant haar plicht geheel haar plioht en draagt daardoor ieders goedkenklBöTing weg Ongeveer driehonderd onzer meisjes werken eiken dag in de naaizaal Anderen houden zich bezig in de keuken of met andere diensten Honder den mannen arbeiden aan de houten woningen of elders Meer dan honderd ivolwassenen volgen stipt de lessen der M U L O school Betrekkelijk klein is het getal dergenen die niets doen dan visschen en w delen Doen die kwaad Heeftde Heer Politie Commissaris veelvuldige of ernstige klachten over de Belgen gehad Wekd Tis ontvangen we in hetkanip het beaoek van personen van versohülende nationaliteiten allen zijn vol lof over hetgeen door het bestuur van het kamp is tot stand gebracht en over de wijze waarop de uitgewekenen daaraan medeverken Vraag aan elke ovérheidspersoon van ïiet kamp of hg over zgne onderhoorlgen niet tevreden is f Ten slotte zijn we gelukkig door dezen de g egenheid te hebben aaoi allen die op eenige wijze bgdragen of hebben b gg dragen tot onze stoffelijke en zedel ke welvaart hulde te brengen Als WD weergekeerd zijn in ons dierbaar BelgiS sollen wg met erkente WFKS EK 5 r Juni Officieel Nadat zwBkko Italiaanscho aanvallen bij Plawa Rorvchi m M mfe icoiie giunakkelijk waren nEge lagen beerschto gisteren wtvr rust aan bi t Isorizo front Hier en aan dei giciij van C orinthië bosoboot de vijan delijke artillerie onze versterkin $oo zm der rofflillaat Bij de aanvallen op fWzc fltellnigen tfti Goston van het Paesa dal wolko door luirwtena een lirigad wör den ondornoniwi doch zooaia hAaod overal zijn afgeslagen leed dn vijamP zware vorliozon Op oeni aanvalspiint wcr i den 17 lijkon van ItallatiiHi getold De bonding van Griekenland LONDEN 21 Juni Pkrt Uit Athene wordt aaai de Daily Chronicle geseind dttt sedert oit de alge meene verkiezingen geblekda ia dat Venizelos een meerderheid van ongeveer tachtig stemmen in de nietiw volksvertegenwoordiging zal hebben de regeeringBorganen betoogen dat voor de zitting plaats heeft e meerderheid zal moeten verdwijnen Het wordt echter niet verklaard hoe dat gebenren moet t is heden door de Venizelos bladen Patris en Hestia een bijaonder krachtige campagne om een beslissing te nemen geiend Beide bladen dringen er bij de Re i geering op aan dat de Daitsche propagandisten uit het land verwijderd zuUen wordei daar zg hnn pogingen nog altijd ni t na de overwinning van de Venizelos partg gestaakt hebben Deze propagandisten stafm ondor leiding van den beruohten baron Bchenck zn Schweinaberg wiens werkzaamheden van zoodanigen aard z n geweest dat hy een Dnitschen minister dvottg zioït uit het openbara ambtel ke leven temg te trekken Tijdelijk Gezant chap by den Pans Naar uit goede bron kan worden medegedeeld is de benoeming van Mr L Regout te Meessep oud minister van Waterstaat en lid van FKNKM Ö f Juni öl LAITDBOTJ W Mond en Klauwzeer Men schrijft ons nit Sittard Niettegenstaande de Regeering onverbiddeTiJk blijft doorgaan met het afmaaksysteem breidt het mond en klauwzeer aich in Zuid Limburg ten zuiden van Sittard toch gestadig uH Er zijn dorpen als Vaals en Bocholtz welker veestapel vrijwel is uitgeroeid Hot is een slachting op groote schaal en de resultaten zijn nihU Onder de landbouwers van den kring Gulpen bekend om zyn puik vee heerscht groote ontstemming Allen verlangen dat oamiddellijk worde geëindigd met den regeeringsmaatregel Er zgn boeren van wie meer dan 100 stuks vee werd geelaoht Het aanvullen van den vernielden veestapel gaat buitengewoon bezwaarlijk bovendien komt er gebrek aan vfeesch boter en melk Telegrafisct Weerbericht van het Kouiakmk Meteriologiteh Institimt te DE BILDT Hoogste barometerstand 763 1 te Breslau laagste barometerstan 752 4 te Bodo Vervaohting tot den volgenden dag Zwakke tot matige winden veran deriyk in het Noorden in hetZuid pn j r 1 i i t Oostelijke richting meest licht tot de Eerste Kamer der StatMi GeneraaU 1 bewolkt Droog behoudens kans tot tijdelgk Ned Gezant bri den H Stoel aanvankelijk warmer te Rome zeer spoedig te verwachten Naar wij verder vernemen heeft de dreigt voor het oprollen van het RobHMsh ooDtram De omitandigheid dat op hetzeUde oogeablik de Ibissen ook aan de San tot doD terogtocht gedwongen zün en bon reohtervlevgel tot aan de Tanef moesten teragtrekken waardoor voor de DaitschOostenrnksche troepen de weg over de Rnssisdie grena vi werd U een nienw gevaar waardoor de wanhppige pogingen om zich in de streek bg de Wereszycza te verdedigen nog minder kans van slagen hebben Op het westelijk en noordwestelgk deel van het gevechtsterrein herinneren Jf daarom de plaatsnamen aan een twee den slag van Lemberg maar toch met het groote onderscheid dat de voor qitdringende troepen der Doitsohe bondgenooten in een niet te stuiten offeifeuaf de Bnssen op de hielen zitten nadat z hun in 6 weken t ds meer dan een half millioen numnen hebben doen verliezen hnn een groote hoeveelheid geschat en oorlogsmateriaal afhandig maalden en de vesting Frzemjï hwovejpini De Bassen slaagden er niet in zich op den terugtocht los te maken van de met groote energie achtervolgende troepen der bondgenooten De laatste 24 aren zyn door het leger van Pflansec Baltin 8 Bossische aanvallen OP bet front in Bessarabiö bloedig afgeslagen Verder heeft het leger van Linsingen meer terrein gewonnen Dit geldt ook van de troepen van het legerkorps van Szurmay Hoffman aan de Dniester Ten slotfte het mislnkken der Itoliaansohe aanvallen die bloedig afstaitten op den ijzeren auur derznidel ke strgdkrochten Aan het ZuideUjk Front In n om de 1 ar dftsiet I eo Het TurkBche oomènmlqué valk 10 Jiuü mreldt Op het Dardaaellenfnmt ncuo ooze arttllerie op 17 Jun bij Ari Durnu d vijuidüUJke draadlooze telografi inetal tall 8 onder vuur Hot grootste deel der zich Bidïuic bevittdeiidle vijandell e sotdftttm werd gedlood l en vijftiKlelijke torpedoboot went door artUlerievuur zwaar befrahadigd Op 18 Juai beeohoot onze anltl ie met wocea den Unkervleiigel van den vijand en hrawht h i gpoote verliezen toe Om aioh Xx ea hei krachtdadig vuur vaa onze Itustbatterijen te beschermen veranderd Ue vijand vaa stdlingi inaar C ook zijn nieuwe stelliageu werden dooï s de Duitse batterijeB beBoh9ten en werd do vijandelijke artillerie die het vuur op ePDoe Infanterie opeodeA toi zwijgen gebracht Op d andere ft o en ia do toé Mand ongewijzigd gebleven In den Kaukaeus t Het Turkeohe oocnmuniqué vaa IS Juni meldt Het groote Hoofdkwartier meldt Op het ïrottt in deu KaukaauB hebben ou e troepen d aanvaJIen van den vjjand ajgeslftgen die d eze als dekking van zijfi terugtocht uitvoerde I oor tegenaanvalteji maakten wij krijgsgevangen en veroverden 3 mitrailleurs In de oaögeving van 01 1 hebben onze troepen in weerwil vaneen hardbekkïgen legeoataod van den vijanrf vorderingen gemaaktBij deze govephteu verUMv de vijand 200 dooden waarindof e ige oHiciegren en liet krijgsgevjmgenen alAsnede een nieöJgio g werMi tenten en uitrustingsuiateriaal in onze handen aohtwr D b V lk1mv van Zuid TiröI UU Weftnen wordt d d 19 Juni tio Oe root grondibezitters uit Zuid Tirol tevwia leden van het HeoïT huiB graal Terlago graaf Sizzo graal Consolati en baron Onersl zijn hedennamiddag hij dm MloJsterpresldmt Stuergkh geweest t hehben deoen naroen tali i e partijgjenootea m herinnerende aan do van oudsher bekende gevoe4en T bevolking van ZuM Tlrol de verzekerli geven van dii onverbrekelijke trouw en difihankelijkheid aan Keizer en Rijk en den vaMen wil om de intregriteit van Tirol en dt eenheid van het land te waarborgen xraaf Terlago hield daarbij een toespraak waar in hij aan de e gevoelens vwi de i evolking van Zuld Ti l uitdrukking gaf De MinlBter preeidient dankte namens d Regeerimg voor deze bewijzen van vaderlaodtievende gevoelens en legde er den nadtuk op dat evenal in het verleden ook thans weder de BMien van Tirol m l bewonderenswaardige offervaardighMd eii moed bweid zijn op te treden voor de verdediging van h Ri m do boeeher ming van den geboortegrond Ten nlotti gaf Stuergkh de verzekering dat hij nwt bijzondere vreugde van tradltionoele gevoelena der afvaardiginf aa dea Keizer mededee ing zou dlo D Krijgsveirichtingen ter Zee Het Wolff bureau meldt uitBerlön d d £ 9 Jani Kaar w van gezaghebbende zyde vernemen maakte 14 Juni voormiddag ongeveer 6 mijlen oostelijk van den vnnrtoren te Longstone Eng Oostkast een onder Noorweegsche vlag varend en met Noorweegsche kleuren beschilderd Ëngelsch stoomschip jacht op een onxer duikbooten en trachtte die te rammen De commandant der duikboot kon 4tit een ooarant welke hi eenige dagen later van een door hem aangebonden schip kreeg vaststellen dat het betrokken schip een Engelsch vaartuig was geweest dat de Noorweegsche vl miai ruikte om op gevaarlooze wijze den door de admiraliteit uitgeloofden prys voor het vernielen van duikbooten te verdienen Een tweede veel ernstiger geval had den lOen plaats Op dien dag trachtte eveneens ba den vuurtoren van Longstoae een schip onder Zweedache vlag en met Zweedsche kleuren een onzer duikbooten te rammen welke slechta ternauwernood ontkwam Dit Bchip werkte samen met een tweede zonder vlag en kleuren en een Engelscfae torped jager Het schip stond dus in dienst van de Engelsche oorlogamarine Uit Berlijn wordt d d 20 iiini gmMnd Naar aanleiding vmi de berichten in de Noordsohe pers volgens welke het lot Hinken brengen van hel Noorsche sto Hohip fJranit Mn een EhiitBohe onderze bool wordt toegeachrcwen en die ook iangR andi ren weg bevestigd zijn wordt van l evoegde zijden vastgeeteld dat het iHoomectiap Oraoit op zijn rel van iothsnburg naar Kngeland door eeaUuit ohe halpkruitter is aangehouden en doorvlocht Daar de lading uit mijobout beatond hetgewi volstrekte contrabande ia werdeD liet achip e de lading pnje verklaard Daar eohter hM opbrengen naar een Duitnohe havm niet zonder gevaar voor den fcolpkrulBer mogeli wa werd hK schip tot zinken gebracht in overeeneteniming niet de geldende regelen van het volkenrecht DeLusitania Onderscheiding Uit Par j8 wordt d d 19 Juni geseind De Duitsche Keizer verleende de orde Ie klasse Four Ie Merite aan den commandant van den onderzeeër die de Lusitania deed zinken De zaakStahl Uit NewYork wordt bericht dat Stahl de Duitsche reservist op wiens verklaring dGi hy kanonnen op de Lusitania heeft gezien het Duitschegezantschap aan President Wilson mededeelde dat het Cnnard sohip inderdaad een gewapende kruiser was is forjneel aangeklaagd wegens verraad By het verhoor is gebleken dat Stablniet zoozeer door patriottischen ijv werd gedreven d n wel door de begeerte naar geld zoo dat hij gedurende geruimen tijd zonder te werken zou kunnen leven Luit W rneford Uezer dagen is een Icoen vlieger luil Warnöford toen hij met zijn viiegtui èaar iJuinkerken zou vliegen te Bue mei zijn passagier gevallen en gedood Omtrenl dezen vlieger en het hem oveiv kon en ongeval ontleenen wij aan de M Crt dö volgende bijzonderheden Hij bevond zich op 700 SVoet hoogte toen dio orachlne eendge oogenbtikken hovig wanki lde en toen werd ondereteb ven geworpen waardoor Warneford eu zijn passagier den doodelijken val dedei l e oorzaak van het ongeluk ijjtan volgenH den Parijflohen correspondent van de Timee niet nauwkeurig worden verklaard maar he4 kan tiiet worden geweten aan roekeioo vliegen eer aan e i of andere fout in de schroef of de vleugels Luitenant Warneford stond bekend als een zorgrvul4Üg vlieger die geen proefnenjingen zou doen Volgenö den nwwlne inedewwker van het zelfde blad had de overledene die slechts 10 dagen geleden een Zeppelin veriüelde tuflsohcn Oent en Brussel een srfiitterende loopbaan voor zioh Hij werd geboren in Darpllng in Indtë en was in zijn 23o jaar Na het uitbreken van dt n oorlog kwatn hij om lots te doen voor zijn land Den 7en Januari werd hij ingösohreven In het 2c Sportman BatalIlon maar daar hij veel belangstelde in het vliegen werd hij binnen een maand aangesteld bij den marin lenat Hij ging naar de vliegnchool te I don ra op 10 Februari haalde hij zijn mploma als bestuund Zijn snel succes als vllegor wa te merkwaardiger omdat hij oegenaamd geen vroegere ervaring had Niet alleen vorkreeg hij spoedig technische bekwaamheid maar van den awivang af toonde hij een moed bij het hanteeron van zijn machine die hem maakte tot een van de beste heetuurderB In de viieghal ifij vloog in alle weer maar paaide aan zijn durf groote kt elhloedigheid en etnelheld van lieslissing waardoor hij sleed veilig thui wani N H ndion te h ben verlaten kreeghij verdere opleiding Ie EaMburch Fenmaand nadat hij onderofficier was ginghi naar Frankrijk en hoewel hij onbekend was bij het publiek voor hij naammaakte met de Zsppelin verniel ing scheenhij bij zijn kameraden reeds naani tehebben gona t Men vertelt dat hij bijeen gelegenheid vloog met een passagier toen ra i een Taube itmoette ende passagier beproelde te schieten wStniet gelukte Daarop stond Warneford op en vuurde zelf op he4 vijandelijke vliegtuig dat hij deed daJcn i Men weet dat Koning Oeorge hetnna j de Zeppelw v am e ig onderadbeiddb oM het kriijö der Vict ria Oïde De brand vim BoryaJaw l e ooflogBw orrespondent van den Berliner lli on ourier in Gaücifa aohrijlt DaargULdH branden lit Uwlaai den ph tabroiHi it Zij branden dag va naoht sedtgt zes 4ag i zes nachten Zwart stijgen weds wanneer Dïen Dro lob cz verlaten heeft die rookwolken rodttorwi wi rookvulkaneo naar dm woïkenioozen wmA Dicht bij de ongelukkige stad Borj slaw inwonen dui de donicere stooiokotossen in de diepte te blinken en te verblinden nog steeds schieten de goudm flarden ea dt gouden wolken uit den iowt op oog steeds Jaalt dte olie Nooit H op zoo giroofe schaal De Kozakken deden hun werk zorg vuldlg zoo iang de vijand nog voor de poorten siond In een grooten halven cirkel mn Boryslaw staken zij tie petroleumbromien aan Hun techniek was aeer een oudSg Zij boorden d reservoirs aan lieten de patroleiim uilloopen en wierpen branideiide in petro uiiii geA enkJte lappen in de petroletimmeerties die voor dte reservoirs ontslaan warw Toen zij de mangajert ontdekten namen zij eenvoudig de df sel van deze mangaten weg zoodat de petroleuni rijkelijk uit de kotels vloeide Enkele der brandstichters traden heel oiinoozel op Vijf man liepen er naar een petroieummeertie Htakra luoifers aan hel meer vlannde op Fn binnen enkele aoconden waren de vij kozakken verbrand Hun kameraden werden na dit voorbeeld voorüiehliger De rookwolkei stegen zwart en zwaar boven geheele stad Zij namen zoo n omvsrtjg aan eii waren zoo ondoordringiiaar dal zon aan den volkomen helderen hemel ftohlor de walm verscholen bleef en de warmte van den zonnedïig veranderde in een steeds gevOoligor koelte en ten siotle in een ijzige koudt Verstikkende gassen vulden de straten Van tr id tot tijd boorde men een verschrikkelijkm knal Dan vloog er buiten een ketel in de lucht Iniiisschen hadden de Kozakken de stad verlatten on de petroieumbronnen ip brand Ie ékm Zij gingen naar df houten Iwortorens die snel opvlamden en waarvan do vallende brandende stukken terecht kwamen in de bronnen Dan sohotei er onmidddlijk vlammen uit den grond op twintig dertig nieter boog Aan Idueschon vlei niet te denken Niet omdat er geen mannen waren die dit wildi n doen maar oni dat zulk een rand nitt to bluHschen is IJndelijk stonden er ongeveer zestig rem rvoirs in l rand waarvan er e paar allee KiOOO wagens petroleum l evaitte n De lioortorons waren spoedig weg maar dte twee hond Td naptfaa hronnen brandden verder Na Zefli dagen en zes naehleu Ijodroeg de schadb reeds honderd en taeliUg Tiiitlioen Mark I n steeds gingen er nog voor milllowien in vlammen op Vele reservoirs door de Kozakken over het hoofd geilen ontbrandden van zelf door de hitte Ill Horyslaw nai lyiet den brand de panielArtenuning toe Vrouwen grepen liLiii eddegood bijeen sleepten het naar het andKTe t4nd van de stad döt verder weg lag van de ketols en zochten schreeuwJend t n buihmd een onderkoimni Kinderen giid n oï hun moeder Duizenden honden jankten hang in de donkere stad door de traten Het was zoo duister gewordi n dal men in de huizen s iniddagH de lampen mOest aansteken en dat de menschen op straat fakkels droegen I r viel regen In den laien namiddag Maar de regen was warm en zwart als de vulkanen die rondom werktra Fn niemand herkende in de zwarte gezicht n zi l e te vrienden Tigen don avond van den derdai branddag zetten de Kozakken het plotseling op een loopeii De achofen van de HonvedB dreunden reeds in de buurt Ztj die hij vergissing ook vele FranKche en Engeische b onoMi in brand gestoken hadden in plaats van Duitsche en Oostenrljkffche konden al huri lwerk niet af Fn ten slotte dachten zij aan de eigen beurs Voor dertig roebel die de IngeuJours hun gaven ontzagen zij een bron Fn zoo gelukte het nog een vrij groot aantal te redden De Kozakken wilden ook de houten bruggra In Bo j ryslaw vernielen Dooh voor twintig roel el per brug lietea zij deze ongedeerd Toen vertrt ken de Kozakken een wilde ongeregelde vlucht Want op de I hettvïis voor de stad stonden reede de achtervolgers de H Lvede vui den Us zoked pae Blaarxer l n n cl Bureau voor Verloven □ Dieostpilctoigen Bu best iikking van 16 dezer is aan hgt departement van oorlog tijdelijk ingesteld een afaonderlijk bureel voor dfe behanduling van de zaken welke betrekking lie l en op de verzoeken om binnenlaodsoh verlof ingezonden door of ten behoeve an miüeen landweerpliehtigen beneden den rang van officier De leiding van dit burepl waarvan de ntfani z i z jn Bureei Veriovt aan diimstphchtigen wordt opgedrag b aan den kapitein der infanterie C P van Oinkel Alle V9n dit bureel liitgaande stukkenworden vooC zoover zij niet door denMinaster persoonlij worden afgedaan ondert end door den secretarisgmeraalof namens dezen door den kapitein vantiinkel voornoemd St ot Va kensvloeso De directeur van het Ri s C traal Bureau tot regeling van den afze van varkens en varkensvloesoh braigt ter algetiieene kennis dat hij met betrokking tcrt de levering welke n 19 Juni zulle geschied liet navolgende beeft vastgesteld De prijs van 80 cent per K G slachtgewicht geldt lo voor vark os met een slachlgewicht van 90 tot beneden 126 K G en 2o voor vaxkMis met een slacbtgewicht van 70 tot 90 K G wanneer op verzoek van de desbetreffende slagers varkens van daf gewicht gele eid worden Voor varkens met een slachtgewieht van een lichter slachtgewieht dan h i ie opgedragfM is de prijs per K G slttd tgewicht evenvee centen beneden den vastgestelden prijs als het aantal geheele kilograamnen blijft beneden het taagrt toegevlaten gewicht der categorie waarvan hij moest leveren Dit laagst toegelaten gewicht Is J oor categorie a 90 K G voor categorie b 70 K G Oj sp0ring ontvluchte geïnterneerden Do Minister vaa Binncnlandache Zaken heefl volgens het Hbld dte volgende aaiiKChrijving tot de Connnissarissen der Koningin gericht Volgend een tot den Minister van Oorlog gericht sohrijven van den opperbevelbebbeff van land em zeemacht is het mogelijk goweeHt dftt een geïnterneerd Belgisch militair gevlucht uil oen interneeriiigödejiöt zioh geruimen tijd eiders ophield zonder dat dit de aandacht trok van d politie en de gemeenteautoritel U n aldaar Naar alle waa schijnlijkheid heeft men hier niet t en met een p zich zelf staand jfevol en is het mogelljlt dat soortgelijke gevallen zich ook in andere gemeenten voordoe Ge olg gevende aani h t verlangen va genoemden Minister TicJb ik de eer over eenicomstig het voorstel van den opperbevedhobber u te verzockwi de besturen der gemeentpen in uw provincie uit te noodigen nauwlettend op aanwezige Belgen te doen toezien ten inde zocK ecj mogelijk ontvluchte gelniterneerden op te = porf n en naar de Intemeeringsd ats te doen geleiden Inlijving lichting 1915 In hot tijdvak van 16 20 Juli a s zulh u worden ingelijfd van de dienstplichtigen der liciuiog 19i5 toegewezen Mn het regmient genietroepen en bestemd voof opleiding tot milicien teiegrafist of telephonist a zij die niet werkzaam zijn bij de poslergen en teiegraphle of bij de poorwegniaatschappijen II zij die wèl werkzaam zijn bij de onder a vennelde diensten doch die voor Inlijving in genoentd tijdvak met name zullen worden aangewezen Alleen om zeer gewichtige redenen waaronder in dit geval ook studiebelaagen kunnen worden gerekend kan aandeze in t lijven dienstplichtigen uitstelvan eersteoefwiing worden verleend indien zij daartoe alsnog ten spoedigste zelfhun verlangen bij ongezegeid verzoekschrift aan den Ministar van Oorlog tekennis geven met overlegging van eendeugdelijk bewijsstuk omtrent he werkelijk bestaan van de reden der aanvrage De dSenstpliohtigen zullen echter r oning moeUn houden met de mogeli beid dat het uitstel wordt ingetrokken zoodtadm omstandigheden daartoe aanieidinginoohten geven St et Het Landstorm ontwerp Uiteenloopend zijn ook onder het Katholieke ded der bevolking de meeningen over hot ontwea p tot uitbreiding van d landstorm zoo schrijft het Centrum Drleörlei standpunt valt daarbij te on derkennen dat der vurige voorstanders fiat der besliste tegenstanders en dat van een tussohengroep die niet onvoorwaardell het oiUwerp afwijst maar meent dat langfi agderwi weg wellicht meer te bereiken is en die in dk geval de zee kerheid wil hebben dat dit ontwecp zijn i gevolgen naet zal doen gevoelen tot over do grens der mobilisatie maanden heen Deze laatsten kunnen er zich wel mee vereenigen dat voor dezen buitengewonen ook buit igewone offers worden gebracht dat dus ook voor dien tijd en ij wijze vaa uitzonderlDg vrijlotlng en vrijsdolling wegeike hroedndlenst buiten werking worden geiaten maar ztja z er bepaald van oordeel W de invoering van den algemeenen dienstplicht voor we der normal geworden toestanden en dan uitgestrekt tot militie en landweer daar van niet ifi gevolg sm zijn Dat men zich voor sutk een gevolg beduobt toont valt licht ts begrijpen Zij die voor het aoniungige ontwerp da groot trom roeren hebben reeds vooraf den lof van den algemeenen dienstplicht gezongen wi hem dringend noodig genoemd In afwachting van des algemeeoen diEoikStpHoht aanvaardeni en bepleiten zij nu maar vast den algelieenm oefenplicht 1 n de sobere Memorie Van Toelichting der Regeering laat op dit punt evmals op Homnrfge andere groote onaekerheid Waar zij verklaart de mogelijkhrid tewillen openen om tot denVkri gBdien dat deel van ons virik te verplichten hetwt k nog niet tot den gewapendendienst kan worden gerpepen mi daarbij deLarMtetormwet als punl van uitgang neemt bestaat er alle grond voor de on der elling dat op algemoenen dienstplichtwordt aangestuard Door tal van dagbladen is het ont werp dan ook ia daso vun ultgeiegd Ze zagen den eeratwi grooten st in om te komen tot zulk een blijvenèe hervorming En is deze van de aanneming der wet het onvermijdelijk gevolg dan zal dit voor moer dan één stig bezwaax wezen aan het onWertr z stem te gm ew De Regeering ziïl dnidelijk bshtten te verklaren dM dit abnormale oa wirp kel voor dezen ahnormalen tijd geldt dal het tot nleW binc t en niets beslist voor den toestand na oorlog on inobüisatle Fn wij gelooven ons niet te vergassen wanneer wij als onae overtuiginguitfpreken dat ons volk ia groote meerderheid bereid Is onder de huidige buitengewone ome ndlgheden zich ook bulteng ewone offers te getroosten maar dathet tevens h rtgnMufig aikeerig is vaneen millMiristisch systeem met al denaankleve van dien v Semeagde Berichten Be rooving Op 8 Juni werd de heer Utermohlen directeur van d © fabriek van verbandsioffou aan de Weesperzijde te A dam opgascheld met de mededeoling dat z jn ongeveer 18jarige kantoorlooper op de I rinsengratrtit voor perceel 965 diooir een anderen wielnjder was aangereden en dat bij dte gelegenheid aan den looper een bödrag van ruim f4000 aan bankpaplP en ziivergeld was ontstolen De heer L tennohlwi ging aid s het Hbld dadèijjk per auto naaf pevoeel 966 w kr uieu den jongen had binbengebracM dte beweerde zioh beaeard hebben jte jongen kon niet precies erven wat er gebeurd was Hij wist ze ls niet eens of hij door een man of doOr ewi vrouw wan aangereden Wel wist de jongen dat zioli in d e ta h die hij nog aan een rieni HU het lichaam droeg hadden bevonden aan bankpapler en zilvergeld f 1332 62 ruim 200 wissel en quitontiefomHilieren benevens eenJge andete papieren De heer Utermohirai ging met don jongen mede naar het politiebureau Stadhouderskade Daar bleef do jongen bij zijn opgaven De politie vond evenwejl termen OW hem vtwrloopfg in bewaring te houden en eerst den volgenden avond w d hij weder op vrije voeten gesteld 10 Juoi meldde hij zioh weer bij zijn patroon en hield ook nu nog vol dat hij beroofd was Thans herinnerde hij zioh door e Hi man te zijn aangereden Da tasoh bleek na de berooviog siectttsdoor midde van een drukaïuiting gesloten t t zijn De jongen gaf voor dat hij zoolang hij in plaats van cm gemobillseerden kameraad geld ophaalde nooit in het bezit vaa een sleutel van die tasch was geweest Dit wordt echter door versobillende getuigen tegenge roken Op grond hiervan aannemende dat JMigen wel dtegel eeasfcntel had a dus dk tasch had behooren af be sluiten wtsloeg de heer Utermohlen hem De politie zette intuaschea haar onderzoek voort Zij ri getuigen van de aanrijding op eenigen verschenen doch geen bunnet kon verklaren iets van een lierooving te hebl en waaTgenomen Mede in verband met deze zaak werden Dinadiog j I twee mannen aangehouden doch weder vrije voeten gosteid I e oproeping dar politie in zake getuigen van dfe hanrijding schijnt deg nen die meer van de zaak wisten wakker te hebben ge noakt AUhans tffee hunner verlieten per rijwiel ijlings de hoofdstad Do politie kwam hen eveawet op het spoor en Vrijdfigavoiid tow een van d twee met den tpejn uit sGra venhage te A dam was aaogiekonien word hij door ewi Ineipecteur en twee reoheroheurs gearresteerd In zijn b it werden zooals reede geroeid gevonden onr goveer 1700 gulden aan l ngelsoh goudgeld eea aantaJ sieraden en Jwee geladen revolvers Hij werd ovorgehraoht naar het bureau Stadhouderskade en daar gehoord ais verdacht van mwdepllobtigtieid aan verduistering van bet geld dat aan den looper heet onÈatolen te zijn De politie neemt naméïijk aan dw de looper zich aan verduistering van hel geld heeft schuldig gemaakt en dai a verhaal van een herooving verzonnen is t e kantoorlooper zelf is intussdien spoorloos vmtwene lykheid terugdenken aan allen die ons alhier te Gonda hnn gouden hart hebbffli getoond en we B n overtuigd dat degenen die oqs hebben aangevallen gehandeld hebben uit onwetendheid Len Vriend van Waarheid iu iIl Nieuwe Z ui d li o 1 1 a ad é r au Zaterdag j l komt eCu ingezonden öUik uor vaii iiwiaud dae zich noöut i eu vriend va Waarheid Uei siuk draagt tot tiu V o 1 k ti m i ulaid ing t goricht tol de ttedhcüe an de Ijüudwt Courant ea lioudt lu de mededeeliug dat de voorsieiliug door du blad over het verloop van het couipromiö gegeven gelieej m strijd is met de waartieid waaraan dan wordt vastgckiuK de k rnits l esprekmg in den Itaad Ue Itedactio van de Nieuwe ZuidHol lander houdt er wei een eigenaardige manier op na om tegenstanders te bffatrijden dOor middel van een ongeteekeiid ingezonden stuk Daarover verbazen wij ons niet meer HM kan ons diechts vrolijk maken Het spreiMct van zelf dat wij op anonjm jjeschnjf met ingaan wil do inzender zich tegenover ons uitspreken dan biedien wij heiu daarvoor gaarne de go j ie enJietd om niet open vizier ons te be airijden Met een ich noemende V r i e n d van Waarhei d die m het duihti r wroet onder liet cachi t van het r k blad treden wij niet in éiacussie Bi0800op alon Uouda Vooruit Uezt week heelt de Bioseoopsalon Gouda ooruil ook weder een zeer lotereesant programma Allereerst wordt vertoond een kijkje ia een der voornaamste stedtn van Japan een heel interessante opname De film Up de Huwelijk reis indien we Kie niet vergisöen i dit ewi uittrek van het bekend blijspei van J von Moser getiteld l indelijli lë üitt rsi vermakelijk Verder lievat het pï ogTaiuiiia een opnainK getitold Liefd a ontm en an oen Jijkter welke füm dioor do koddige mimiek van di spelendt n Ut t publiek tiartelijk doet lachen evenals de tihu Litrfde en Dynamiet Het hoofdnummer ICeii gast uit de aud 3ro Wereld niE r de roman van Clara Vielng IS een iiiagiufieii beeld van een ge aiigene die m aö jaren in gevaagenscliap te hoiiben doorgebracht door een geestelijke zijij vrijlieid terugkrijgt maar door een ieder met afschuw beliandeld weder naar de gevangenis terugkeert Hij sterft ten slotte m eeoaaamheid in een woud m het visoen van zijn gestorven moedin voor oc en die de handen naar liem uibBlriikt als wilde zij h n bij zicii opnemen in dtt andiorö beieré wereld De explicatie bij deze liln is evenals bij de andi ic niuumieirs uitstekend Wij kregen et nige niMle diuumers muziek te hooren waarvan in het bijzonder de Marehe Militaire van oliubert uitblonk Kraamvrouwen en Zuigelingen ZuteidaBa ond iiod de aid jouda der ZuwfHoIiaudöche V t reL uiging ilei Groene Ivrms oene openbare vergadering belijd m üe Achioraaat der tiooieteit De Itéiini ahvaar Dr 1 Lloekeokamp van Uouderak wa en aud r mededeelde ovui hJi aiauntou veii V urzoigiiig en Zuigeliuyen V crplegdufe liet auditorium bestond uiteiuitend uu ueu groot aantal diaii e en het deed mij als verwlaêgöver een oogenblikje aangeiioami aan iiiij ais heeq te bevinden onder al die itóuK van versoliiUendeu land ilet was mij zoo duidelijk op te iiifrken dat liet oudwrwerp hetwelk ingi leid zou worden een onderwerp was waarvoor hel gelieele auditorium groote interesse scheen te hebben Na tnjn in loidend woord van dwu voorzuier der aJd Gouda Dr i J A L edag viug Dr Ileekenkoiup zijne causerK aay mot die uNHkdeeling dat de hygiene hij kraamt vrouw enveraorging en zuigeimgwi erple guig in Goutijfi tsi ouiiiggeude plaatsen nog nitrt itt zooals zij bt ioort te zijn i en kraamvrouw is geen zieke dooh lu eft nieUeiiim verpleging noodig en zoq die Vüipiügiiig niet voldoende is dreïgen er stoornisseïi op te treden waardoor du gezonde kraamvrouw een zieke zou kuniien worden Doelmatige verpleging en verzorging is dus noodig en d t w evenwiiH hel geval tiij zuigeiingen Wanneer de hulpbehoevende zuigeling niel goed wordt verpleegd dan iw de kans groot dal het sterke wicht een zwak kmdje ga t worden dat aan een ziekte gaat gd n Bpr bracht de b kea curfeussen van vrwger m herinnering dlo weinig sueoosbe iien gehad dpr steit zioh voor 2 piinlou t behaiulH en wel ie Dp opvallaid groote zuigeiingensterfte het feit dat hier in Nederland een groot aantal kinderen reeds In hun eerste Jaar sterven en 2e Ivaal de kraaaivVouwwi ver zorging hier te wenschen ovw en wat er te doen Is om verljetering hierin te brengen Wat het eerste pimt betreft merkte spr op dat de statistiek leert dat jaarlijks I80 K 0 kUidcren in Nederland geboren wordion waarvan 20000 ongeveer in hot eerste levensjaar sterven Ook in 1913 zijn 20000 kindertjes heengegaan en nu hehoeft men niet te vragen hoevwl kindertjes er dan zi die wel één jaar oud worden maar tot zoo zwakjes zijn dat zij niettemin ten gronde gaan Dit liangt af van de voeding en de doelmatige verzoigmg Wordt lile raati niet voldDOide zorg tRttteed dan s at het sterke kind kw feBW en wor JÉU een engeltje ge De meeste ktuderijee ryeu aan een ziekte der sp avea teringsorganea en dat ia een gevolg van atoorais m de voeding i en vijfde gedeelte van de wlohljLt diu iHe4 blijven leven zijn door du niwdiva zêSveo gevoed terwiji de midereii door kunsOnatige voeding werden grootgebracht Be ve een ondoelmatige voeding zijn voornameiijk in het oog te houden oufeinheid en ooguostige soeiale VLrhoudingeo I r ligt dus oen uitgebreid veld van werkzaaniheid open en hot U werkelijk treurig hoevete fouten er op dit gebied nog gemaakt wwrdiMi Spr vergeleek het geven van een flesoh aan den zuigeling uit oen oc puat van geui uiet do borstvoeding De reinheid van fl4 Bt en laat dikwijls te wenschen over ea apr me mopewde nog bet oude af te keuren zoethüudingsniiddel met Jopspeeneo en dotten l en speen valt wel eens op den grond het kind huilt de Jtoker kan bet niet zoet houden zoekt do apoen ziet hem toevallig in stof op den grond liggen raapt h u op steeift zelve de speen even m den mond en dient hem dan het kind toe dat daarop een oogenhlik zoet is Dit zijn afkeurenswaardige dmgen die streng veniieden dienen te worden Ook het vast mspeldeo van het kind moet aigekeurd w den daar het kind schreit als het in de doeken geep ia en niet schreeuwt wanneer het een paar maal per dag uit zijn cel wordt verlost Jongo vrouwen die binnenkort moeder moeten worden weten in het algemeen met voldoende van deze zaken en zoeken raad bij moed ers huurvrouw n kennissen enz Spr besprak de aangenaflie inrichting vfui kraambed en kraamkatoer w stipuleerde het groote gewicht reinheid niet uit het oog te verliezen l n lange rusttijd is voor een kraamvrouw noodlzakeli niet alleen om hare zwakte te boven te komen doch otA om de organische afwijkingen die ten gevolge van te vroeg opstaan ontstaan te verimjdcn Kpr deelde mede dat or liakers zijndie het goedvinden dat de jonge moederna 3 of 4 dagen opstaan m pa 6 dagen aan ile waschtohbe staan onvdat dieoudtwwetsche baker nïei begrijpt waaromzulk een langen rusttijd noodig is maardiezefde Imker stopt do kraamvrouw metden negenden dag in bed omdat omdat die negende dag volgens die baker zoo gevaarlijk Is f pr besprak hierna wi nut van cursussen die een voortvloeiing zijn van de woecere bak er cursussen ï l nioel in de to orost niet zipi dat die Sttfceir alles weet en de kraamvrouw vè mm liever dfe rollen omgedraaid ten nS nste dat de kraamvrouw zoggen kan zóó wil ik het liebben en niet an Iers Het Hoofdbestuur vaft het Groene Krui heeft het boter geacht W P sus gegeven zou worde b door iemand die zicii geheel aan hei geve van zulke ciirsiiBSon zou kunnen wijden Ken goede cursus staat of valt al naat gelang van de geeohiktfaeid van de leidster or is voor die pursuflleidster een zeker bedrag ter liolooolng bestemd Tot oiirsusleidtete r werd voor eenigen lijd benoemd Nioj M L van Wijaarda die eursiiHsen zijn grali toegankelijk voor vrouwen uit lederen stlHid on meiBJes bovi n zekeren it eftijd Het onderztjek wordt Ijived opgevat In l i5 zijn in 19 plaatsen cursussen g geven mot ongeveer 600 deelnoeraHters Ii Gouderak o a tiestoiid de cursus uit 41 dMneenisters waarondOT 2R jonge nsds 1 H waren Spr spoorde dü aanwezigen aaii lol deelname aan d Ti cursus die po idig Ie Gouda zaïl aanvangen Dr Levedag donkle hierna den inlin dvr voor zijne heidere en aangename cauHcrie en spoorde eveneens de aanwezigen aan tot deehiame aan den 14 daagscbe cursus die va 12 23 Juli hier zai gehouden worden in een der lokajen van de Sociëteit de Uóunie Voor dez i cursus lioblien zich al dadelijk 32 dedneeinHtera opgtigeven terwijl de gelegenheid nog openslaat zich voor dieelname daaraiin bij den secretaris der aldeejing den he T C J M Kroon op lo geven De bijeen komst werd hierna g Ioten + Gewapende Dlenrt In don dienst gehouden in de Liithersohe Kerk op don Waterloodag i ef n collecte gehouden voor den gcwapend ii dienst welke hoeft opgebracht f 7 88J De opbrengst van d e heden gohoud n colkicio aan do liuizi n der ing sielon n liidiaagt f48 04 De a fi GeTOaenteraadeverkleaingen T e R IC Kiesvereeniging zal Dinsdag 22 Juni des avonds half negep vergaderen in een der ilen van d R K vereen Iging In dezo vergadering moet o a een oandidoat worden gestel voor den gcmeMiteraad in vorhand met hot bedanken voor do ctfndidaluiir door Dr A C A Hoffman MARKTBERICHTEN UotterdaniBohe Veemarkt 2l Juni Aaavoer 316 vette runderen 213 velto en graekalveren 69 i Varkens 1024 schapen Prijzen Koelen te kv f9 i 3b kw f88 8e kw f78 Obscb Ie f94 3 f Sfl 3e f78 Kalveren Ie L120 2e f UO 3ef 100 Varkens Ie f 9 Se f 90 3ef 8a hamiel matig licht soort f72f76 Schapen f60tGG Lanwoereai f 82 184 handel redeU H §