Goudsche Courant, dinsdag 22 juni 1915

Advertentiën 54e Jaargaoga 0 1281S Openbare Terkooping te Gouda op MAANDAG 12 JULI 1915 des avonds te 7 uren in het CaféRestau rant van den Heer C P BACKERS aan de Markt ten overstaan vanden te Haastrecht gevestigden Notaris J KOEMAN van No 1 Een goed onderhonden van vele gemakken voorzien Winkel en Woonhuis geteekend No 73 aan de Lange Tiendeweg te Gouda Het pand bevat beneden behalve de ruime winkel 2 kamers keuken binnenplaats en schuurtje en boven vóórkamer 2 slaapkamers en 2 zolders Te aanvaarden bn de b taling der kooppenningen op 2 Augustus 1915 En No 2 en 3 TWEE PERCEELEN Bouwterrein in het van Bergen IJzendoompark te Gonda Kadaster Sectie H No 1031 groot 4 aren Te aanvaarden by de betaling d rkooppenningen i Op peifoeel 1 kan 75 der opbrengst tegen 5 rente als eerste hypotheek gevestigd blijven Nadere inlichtingen geeft iNotarisJ KOEMAN voornoemd 40 Voor ExpwI ZenJingen Certificaten ran Oorsprong af te geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda benoodigd voor de verzending van goederen naar het Buitenland zjn Terkifgbaar ad 40 cents pet stuk CiMluaial aageO ter Drukkerij van A BRINKMAN ZOON IH rkt 31 Oouda Dames bury gehouden verklaard dat r slechts twee mogelijkheden voor Engeland in dezen oorlog ztjn overwinning of ondergang Deze oorlog neemt alle hulpbronnen van de volkeren die erbg betrokken zign in beslag zoodat voor beide porteen geen andere keuB overblijft dan een volkomen overwinning of een zoo verpletterende nederlaag dat niemand zich kan vooratellen hoezeer het nationale leven zal vernietigd worden Deze redevoering die een diepen indruk maakte weerspiegelt zeer dnidelijk de vastberaden stemming iraarin het volk in de latere phasen vanden oorlog verkeert en waarin ook de pgnlijkste mogelgkheden zonder weifeling onder de oogen worden gezien De 2iel dea volks is eindelijk tot de vaste overtuiging gekomen dat wij ku inen winnen als wij alle krachten inspannen BH Calais Een der oorreapondenten van de N Ct in Frankrijk schrift uit Calais d d 15 Juni Na een afwezigheid van mim een halve maand bleek my dat Calais niet meer wordt gerekend tot de legerzdne Dit beteekent allereerst dat de Bondgenooten niet meer vreezen dat de DuitscherB zullen doorbreken langa den Yser of bij Yperen In de tweede plaats stelt dit beshiit in uitzicht een korteren verkeersweg tusschen Engeland en Frankrijk Dit bericht is ook van belang omdat een brief die anders van Mer 10 eh 11 dagen noodig had er nu in 6 k 8 dagen is Men ziet er is in velerlei opzichten verbetering De atemming is hier opgewekt De bioscopen die een korten tijd vanwege ZeppeUn bezoek gesloten waren hebben alle hun deuren weer ontsloten Voor familieleden die militairen aan het front willen bezoeken of het bezoek hunner verwanten hier willen ontvangen is dit weder verheugend Men kan alechta dit besluit naar juiste waarde schatten als men met de moeilijkheden te kampen heeft gehad die het verblijf in een stad binnen de Iegerzóne heeft meegemaakt De inval in Albanië Een jaar ruim na Thomson s dood wordt de aandacht weer op dit rampzalige Albanië gevestigd Thans door de Serviërs Wat de Serviërs bezielt om naar Albanië te trekken hetgeen toch zeker Italië niet aangenaam kan zijn begrijpen wy niet goed tenzy de Serviërs na op kranige wyze hun knd van de Met de schoonmaak hebt U mogeIgk wel een gtuk Kleed of Vloerzeil over dat U niet me r gebruikt Mag de bode van het BROÜKElWIIUIfit dat komen halen Zendt een boodschap aan Rozendaal 22 of per tel 168 j Het Bestuur W GOL I VAN DANTZIQ B D GEOOTENDOKST W DE VEN Meubelkl opjesl Fraaie M e n bfel e h als Ti tStoeleh Kasten Splegeli ScHllifryen complete Salin en HalskanMameublementen Veeren Bedstellen Buffetten UIHrektafeli Leerstoelen vanaf f 17 60 de zej Theetafels SlaankBmermeubele4 Brandkast Planino WIestmInstefr Speelklok eni enz ALLES SPOTGOEDKOOP III Simon tp at 44V bovenhnll by de Schiekade Rffttepdanis BRONGAS Wie wil praelitig liclit liebben H j wende zich tot JAC KOOIJ Kz pnttenboorder te Wlerlngerwaard die zich gaarne belast met hetinstalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd Begrootingen kosteloos i Aanbevelend d KOOIJ Kz I WIERINOERWAARD Jut jioj gebll igeil Jsmo t tlingt van h t Jlnriprefeiraéa z i iizcr jiwah in y hot b h greti liet i liipft i nm atHiTNUl IK MLVUDE nDEUHTiaEHUUEII W STIJMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzerwaken Keukengerei Rijwielen en onderdeden Landbouwgereedseksppen en Werktuigen u FirmaC SMITS Schoenliaiidel Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 HET ADRES VOOR lËDËRËfilV iiol trad lnj haar op den achtergrond om andinren op Ie lieuren en tot nieuw leven Ie iKizielen 1 wtsiiiwe HelmcTH bracht spoedig liaar beloofd bezoi k aan Eikenrode Ook zij begon alw het ware een nieuw levrni hij hel gduk van haar dochter bij wie later haar tovi n hoopte to eindüg n Toen de dag kwajni waarop Uiia aan de zijde vani haai uitverkorene naar het altaar chreed twn wae haar hart vol van geluk i zaligh idl 1 n toch wan zij zich bewust dal dSü zware lijd van beproeving met tevorgeeis haar wae voorbijgegaan dat elk menBCh ook die gelukkigste nkl zonder lewl en komm q door het loven komt Ku zij dacht aan de doode die haar zoo dierbaar was geweest en heirinmerdo zich haar woorden Het leven is een school waar wij allen nHWHen leeren Daar worden ons iluk wijls vrag ii gesteldi waarop wij geen antwoord kunnen geven én ding kunnen wij echler altijdi liefde geven Kn mi komt hK voor dat dit het noodtgste IS oin de Iw proevingen in de schooi des levï ijB te doorstaan Dienstaanbiedingen hebben in de ïoudsche Courant ateeOi tneeea HF idrerlf ntKn kostea sleeiite kU ToorDlIbelalIng 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 oenta Opgaaf oitalnitend aan het Bureau CJlt de E ©xe Het Sediwetje D ohrUt hirt Nederl sobrgft dit lake ttnkje Ab een man onder tvee getnigen een medementch doodt en deze getuigen niet tot een kerkgenootachap faehooren of na den moord daarvoor badankea kon de moordenaar zoo bij niet bekent hoogatwaancbijniyk niet worden veroordeeld Ziedaar den toeatand waarin wq zgn Die toeatand is ten gevolge van partö overlesgingen van reohta door de Serrte Kuner beatendigd Oe rechtaveiligheid is opgeofferd aan de politiek £ n dat door de Eent Kamer der Staten teeiaal t Ia te Mj meren I ÜSTaiH U iüjN LijM vsa de in de Ie helft der DMand Juni verumdea oni eateJbaTe brieven en brl lkaarteD waarvan de afseoders onbe kend ilJn N m der Flaatam van BlniiMilud Brieven Akkardijk L Qouda Allwa H vu Haa Bre Dr A 0 Haac Jonc Joh de Owiderak LeUb L IJimddea UlUttir r Veldleger 3e Divisie Ked van De Courant Albalerdam Smit Mil A Gouda Vervooil F Haag Briefkaarten Bruin W da ütreoht Vlaeadrager Kloe AmMerdm Weber J Rotterdam Wehet T ld 4 tonder adns Builealand Brleveii Burfhirraove M M Pb Antwerpen Een duidelijke venneldlnt van het volU ge adree van deo ateender op te veraanden brieven en brie aarten worde lw4 publiek In alia eigen belang ten aeerele aanbevolen De Dtreoteor van het Post en TelegraaAiaotoar te Gouda E D KINK OORLOG8VAIRA t en kogel in een levend hart Het klinkt wel vreemd Haar tooh is het een feit dat men met etn kog l in het hart nog aeer goed kan leven Hel bewija te dteer dagen geleverd Een Duiteoh militair gal zich onlange op als gewond Door middel van een fUmtgen Opname aocht men naar den ko gel en vond dexe na eenigen tijd in de ashaduw van het hart Men achtte t wer onwaaroohijolijk en omdat met mt t een Rontg nplaat nooit precies de ligging vao een voorwerp kan bepalen werd de patlDnt naar een apeolaal voor het RontffOOlderioek ingericht hoapitaal gestuurd waar men hem vereeheidene malcA onderaocht Dooh hoeveel opnamen men ook van verschillende zijden nam de kogel bleef In het hart en wel in de reofaterkaoMr Intusachen voelde de patiënt zich zeer wel Alle doktoren en profeaeoren feliciteerden hem met zoo n geluk Een kogel In het hart en niet doo4 Door een wonderbaarlijk toeval was de kog l de long gepasBeerd zonder die t kwetaen wae langs de groote Uchaaineslagader gegaan eveneens zond r dien te taken en wa ten slotte door de dunne wand van de recb rkani r blnnengedronr gen Van een operatie ow den kogel te verwijdeiren heeft men aigezlen omdat men zulke met te veel levensgevaar verboodm vibhu en omdat er abeoluutgeen reden voor waa Een formule v r mllllalre ge hlktheld Dr Pipuet heeft een formule Otttworpm volgens welke alle jongelui zelf na kunnen gaan of zij voor den mililairen dienst deugen of niet Daarvoor trekt men van het aantal centimeters dat d A ll jiaamiileagte ulDlrukt af de som van ibforatomvang bij dlepate Inademing ook vt l oentimeter uitgedrukt en liofaaanie ® gawleht weergegeven in een zeker aantal kiiogranan Voor de overblijvende djlers jreldt de volgende label 1M 36 te zwak 31 85 zeer zwak SS 30 zwak 2t inaiddM ad 16 a0goed 1116 sterk 10 O leor sterk Deae formule van een Fraaaohman Is eooatroleerd met DuUaihe soldMen Hel resultaat van dit onderzoek was dal het gemiddeld difer waargenomen bij 63as soMUeo M t Een besohennmtddel tegen btaigas De ftallaanache chemicus Prof Olacomo Glsamldan te Bologna heeft langs experlmenteelen weg door verbinding van ohloorzure natron met potasoh een praeparaal nunengeateld dat de nadeellge Werking van bomgas kan tegengaan Commandant Vrijwillige Landstorm De In oprichting zynde LANDSTORM afd OOUDA vraagt Iemand die bekwaam en genegen Is na bekomen goedkeuring op te treden als COMIWANDANT Brieven onder bovenstaand motto aan dit blad Een Kurkenfabriek met gevestigde groote clientèle zoekt voor het onderhouden van hare relatiën een energiek persoon wan goeden huize leeftijd van 25 tot 40 jaar Aan de positie is een goed Inkomenverbonden Zij die met het knrkenvak bekend zijn genieten devoorkeur Brieven met uitvoerige inlichtingen omtrent tegenwoordigen werkkring onder No 2800 Bureau van dit blad Geheimhouding verzekerd 30 Konin klijke M arine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat t t het aangaan eener vrgwillige verbintenis bij Hr Ms Zeemacht all 1 minimum leeftpdlTja r Lichtmatpoos met kori dienstverband maximum leeftijd26 aar minimum leoftijd 20 jaar maximum leett 29 jaajc minimum leeft dl9jaa maximumleeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maiimum leef tijd 29 jaar minimum leeftijd ISjaar maiimnm Ieeft 17 jaar Matnoos toppedomakep Matpoos kok a Stokep 2r klassül Leepling Stokep IWO IIZUIVUEI HELDER OH TE HEUUIKEI ES HEEfT VeilDIEHITE Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart is voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te WILLEMSOORD DEN HELDER 60 H j de¥ed £ Alter lé Gedempte Gracht 269 OEN HAAG g eeft de HOOGSTE W AAUDE voor Gedrag en en Koopt g eheele ol gedeelten van Inboedels Is ook naar buiten de atad aan huiste ontbieden Brieven worden vergoed Let 8 V p op KAAM en ADBBS Uej deWedJ ALTER Voor Reclame 100 prima Sigaren f UO 100 2 ets Sigaren 1 30 100 extra 2 ots Knakken 1 40 100 Modio Vorstenlanden 1 50 100 Bolknakken WO 100 extra 2V2 ota Sigaren 1 60300 stnks naar keoze francorembonrs 20 sieuEiiruiiEi 111 iiii u Firma H v d HEIJDEN Rotterdam 269 Ged Gracht 269 DEJS HAAG Dit blad varmaldaB r Vraagt WOUTERLOOD s V blik Wik V Wik Vs Wik Kalfsgehakt f 2 55 f 1 65 f 0 90 f 0 60 A aBanD A Kalfsgehakt getruffeerd 3 10 1 80 1 0 65 Oalantine de Veau 2 20 1 25 0 76 0 46 Qalantlne de Volallle 2 30 1 36 0 80 0 46 23 Jum BovenMoJ Het Scliaakbord 8 u LedeiwergadWtag Vrijz KieBVoreeniging Gouda Beleeta vsrMxtm wij geregeld UjdiK B dedeeliag te mogen ontvangen vaa vergaieringea oonoerten vermakelijkhedeo en om e das ia onje afends ie vermelden Tête de Veau en Toriue 3 60 1 85 1 0 55 Tete de Veau Hollandals 3 60 1 86 WOUTERLOOD ===== Leideiia 1 Eleotr D4 A Brinkman Zn Gouda V ¥ Dinsdag S2 Juni 1915 OOMdË COVRMT 3sTie a w s eia d Tr©xt©aa tie blsLd 003 G o a d a © an 03 a str©lc©3a Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 55 Elke regel meer 0 10 liy drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie tegen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 bü vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar Dlaatsruimle PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal i f l 5 Idem franco per post 60 Met Geïllustreerd Zondagsblad l U Idem franco per post fif Abonnementen worden dagdftks aangenomen aan ons Bureau Mabkt 31 bij onze AgentenWen Boekhande l pn de Postkantoren Telefoon Interc 82 rêïefoon Interc 82 f üitgieTers A BBPnOIAN EN ZOON ontroimden wij ten einde nutteloozti verliezen te vermijden op methodisch wijze Metaeral dat door de Fransch artillerie platgeschoten werd I Aan het Oost lUk Front Het Ootytenrljksfhe ooiiuminiqud vau 21 Juni meldt De vorbondfn troejpen die den vijand vervolgden tot vooöZiïlkiew in de nabijheid van Lemiterg er icii Zuiden van die etad drongen lot dd ezerck beei voort De op deze lini Hla4iude Rui isclip Strijdkrachten werdenjoveral aang vallen bij Mikolajow en Z idaozow De vijand hiold stand bij d Diijeater De roepen van bet leger va gmeraal Pflanaer sloegen weerom m gioole Verliezen voor dön Wijand hevige Kusslsohe aanvallen at ten ZuidWesten an rbtykIlot bij Zftiefezcyki en in het Ui Hhèri abiHCho greuagebiedi De overigo lopslartd in het Noörd OMten w onversaiiderd i i n het Zui4eHjk frdat In en om dia tDardan len Het Tutfköche mmvraquévan 21 Juni luidt f Uit het hoofdkwartier wordt ge meld Aato het Dardaïiellen fron bg Ari burnt geschiedde op 18 en 19 Ju i niets bijzonders Een vijandelijk pantserschip dat door negen torpedo booten en zeven mgnenspeurders werd gedekt werscUben voor SedU Bahrea beschoot f onal kustbattergen op deb Aziatische orfver Daarna vertrok het wedèro onder dekking naar Lemnos Op dön 19en Juni werd een zwakkere aabval tegen het centrum van onze zuidelijke groep voor Sedil Bahr met verlies afgeslagen Onze kustbatterijen beschoten met succes de artil lerie colonnes en transportachepen vaü den vgand alsmede zijn infanterie die onder een krachtig vuur op den oever onzer Europeesche batterijen deo terugtocht ondernam Onze batterijen op den Aziatischen oever beschoten krachtig behalve de vijandelijke colonnes die naar htjn nieuw kamp marcheerden de vliegtuigenloodsen en veroorzaakten brand waardoor meerdere vliegtuigen vernield werden Dit veroorzaakte schrik onder de troepen De vliegeniers van don vijand vlogen over onze genoemde batterijen en wierpen acht bommen echter zonder resultaat Van de andere fronten valt niets te vermelden Krijgsverrichtingen ter Zee De bewapening v d Lusitauia De Lokal Azeiger publiceert mededeehngen van een matroos Grabe genaamd uit Hamburg die op de Lusitauia heeft gevaren Hij heeft verklaard voor de ambtenaren te Ham burg dat de beweringen van den Duitschen zeeman Stahl juist zijn Hij heeft meermalen op de nLusitania en ook op de Mauretania gevaren en hij verklaart dat beide schepen bewapend zgn Op de Lusitauia be vonden zich 6 of 6 12 c M stukken geschut die steeds met zware zeildoeken bedekt waren Herhaaldelijk zag hij dat de aan boord vertoevende mariniers er oefeningen mee hielden VredM geriiichten Een Reuter telegram aanhetHbld meldt De aandacht wordt gevestigd op de merkwaardige discuBsies i betreffende den vrede die in Duitschland in de jongste dagen hebben plaats gehad De Duitsche Keizer zou onlangs zelf k een brief verklaard hebben dat de j rede misschien spoediger gesloten isou worden dan men verwacht Bovéqdien zgn er nog twee feiten die in verband met desse besprekingen aangaande den vrede evenzeer de aan dacht verdienen De president van den Fruisischen Landdag verklaarde dat hij niet geloofd aan een vrede die Duitschland zal vrijwaren tegen eene herhaling van aanvallen als de tegenwoordige De leider der Agrariërs in den Hijkadag verklaart zich een tegenstander van eenen overhaaaten vrede berustend op zwakke meegaandheid ten gevolge van de bedreigingen van de andei e zijde Van den Atlantischen Oceaan Wat vraagt men zich af heeft tot deze vredesgeruchten in Duitschland aanleiding gegeven Noch in Engeland Frankrijk en België noch in H usïand ia er sprake van of wordt zelfs gedacht aan een spoedigen vrede De geruchten zijn alleen in Duitschland ontstaan Men moet aannemen dat de president van den Landdag eenigszins op de hoogte is hoe het er eigenlijk mee staat Hoe grooter wq uit dezen oorlog zullen te voorschijn komen zoo zegt bij des te sterker zal het streven onzer tegenstandera zijn om ons door nieuwe coalities weer te ontnemen wat wg gewonnen hebben Als men de lijn dezer redeneering slechts zóó verder volgt dat men tot de slotsom komt dat Duitschland alechta een vrede zal krijgen op zulke voorwaarden als de geallieerden zullen stellen dan ia de verklaring zeer juist Anderzijds heeft Bonar Law de nieuwe minister van koloniën in eene schitterende redevoering door hem in een groote openbare school te Shews BERICHT Zli dl xioh met ingang van I jjI S oor minaten één kwap ontvangen de tot ivePsoihi nende nummii tla De Oorlog f Aui het Italiaansche fronij Hh UoötjenfijkBeho oomnn van 21 Juai luldit In dien nacht 2Ü Juoi sUwgen onze troepen bij w r Di ItaliMwische aaavallen at oMo Btollii Verachwn een Itftli olticW rnetfpM witte vlag en teQ lilaaetj Wt Qet verzoek de brigadi inaswl t te ottbiedea jUaaar deze nen jüoh mcti met een schriftelijke 1 livach ai ps emen airen rechtVafli tf im maviS feiittitd s h het Nooi4Westert yaaj vijand uii zijne h4 1j f waaa bi eitnige kW febreczer Hcfnvod ii fiW WijmMid r G erechcïÖ t eep iraet Sfochtii aan pBpaH wae aisKJiJippwieyEondi sticci w Titoliïdlie lan mka p a Italiöaiiflcln arti fjleoj zoiwtor itil f p Avni l9on lin oiBw erken ltt dlol oot met succes besohoten terwiil i hiahoii van Bari en Brendiöi ioor onze walervliegliiigwi door het werpen van boiitmen werd beschadigd Aan het WestelQk Front Het Fransche commnniqué van 21 Juni Inidt Van uit Fond de Buval deden wjj een aanval m de richting van Souchez en namen verscheiden loopgraven en naderden ten noordwesteh van het dorp Gedurende den ganschen nacht van 20 op 21 dezer werd daar een artilleriegeveoht geleverd Bij Dompierre ten westen van Peronne werd een Duitsche aanval voorafgegaan door de ontplofüng van drie mijnen afgeslagen door de Franaohe troepen Ten wo ten tvan Argonne sloegen de Franachen een hevigen aanval van den vfland af en maakten krijgsgevangenen Op de Maas hoogten namen de fransohea twee vijandelijke linies en maakten 70 krijgsgevangenen waaronder twee oflicieren Zij handhaafden zich op het gewonnen terrein ondanks een uiterst hevigen tegenaanval die den 21en om 4 uor s morgens werd gedaan Bonhomme kten deFraniringenenkwa iringenenkwa van Metzeral en man wordt isten aar de rre ti bonnen ineu maakten en ll onder inmi i lié va utrecht ipp i ofdzaak oorden mteriè geSjAgen wqrd BmlBlukteiedp hl kaaval ér In Lotharingen bij Reillon verover den de Franschen de eerste vijandelijke linie op een front van 1500 M Den 20en trachtte een sterke vijandelijke colonne tegen het einde vanden dag een tegenaanval te doen werdechter uiteen drevenl Te Chazellesen Goudrexon bij Remaboin ontruimdede vijand het gevechtsterrein AlleDnit cfae verbindingsgangeni die doorde Franschen bezet werden liggenivol lijken In de streek van Bonhomm namen de Ffansohen stormenderhandde hobgte twi coaten van t O lvairedu Bonhomqie rukten voort d er delaburig h ingen en bereiktï n dènifand van Irat dorp In het Ffc dal i Bchen voortdurend vor men vo f rbij het kerkhi Een gev ht van man oortgesrt t ten zuip Vansehen eveneens 1 150 f krÖgsie aaronder m ficieren I y liet ie op rterdtm cte loot van Monopoll door aiin lor jjHet D uits j l 1 Juni luidt i I Op het lronUiën jkóof enbepaalde dö v ancT zif ï tit artillerievuur Albvkn 3ouchea vol eaknvaJ die door ons n westen van Soisiafzonderlijke nachtdlEVanschen op onze 8tSUng ien weaféoviin Moulinsous Toutvent t lAan den westelijken rénd der Argonne gingen wij tot den aanval over De Wurtembergsche on Noord Duitsohe landweer namen over een frontbreedte van twee K M verscheiden achter elkaar gelegen verdedigingslinies en brachten den Franschen bij hun vergeefsche tegenaanvallen de zwaarste verliezen toe De kr gsbuit in dit gev echt bedraagt 6 officieren en G23 man krijgsgevangenen 3 machinegeweren en 3 mijnwerpers Op de Maashoogten deden de Franschen op onze stellingen by de Grande Tranchee ten westen van Eparges vijf krachtige aanvallen die ten westen van den weg mislukten Ten oosten van den weg drong de vijand in gedeelten van onze stelling is echter ten deele reeds weder verdwenen 70 gevangenen vielen in onze handen Ten oosten van Luneville trokken wij onze voorposten die bij Öoudrezon stonden voor de overmacht van den Vijand naar de hoofdsteUing ten noordoosten van die plaats terug In de Vogezen werden vijandelijke aanvallen in het Fecht dal en ten zuiden daarvan bloedig afgeslagen Des nachts FEVILLETOX lui r al de onbewtendige Van Oo en die allerf allien wil bedisselen lïlijfiidal waa met NoordJioeck s he nKuan ievretlen Zijn jeugdige kraeht be lio fde geen hulp Hel was Lena e n bclioefli dVrt harten haar oudïii vnend HiijBken de eenige die haar op 1 li Wlrode troniw wa gebleven een dienst bewiiwn door hem aan te bieden de kleim woning te betrekken die de l edrijfsdireeleur Noordhoi k verliet aar in de stille van het landilevpn zooals hij ecntnaal verlangd liatl zette liij aan de zij Jc van zijn Anna zijn vreedzanie hui liouding op waar hij in nist en vredi iin pen kon hantocren Van Van Bosschen hoorde T cnn ook nog ietfi bij had zijn regiment moeten verlaten en een agentuur overgeuomcn dile d on veBweiidien man slechts k rig brood verschafte I irana had zich naar baar oom ge flpoed Nog altijd bloedden de wwiden die de dood aan zijn liart geslagen had De vrooUJkheid en opgewektheid zijnor nicht braelit bet tooh na niet al te langm tijd zoover dat de menflobetieohuw geworden man BomUJcte zijn loed verga Zlj hoopte Op glanfirijkc gevolgen van haar bemoeienis Knuna voiul behagen in haar nipuw lieroep het voorbeeld van FredB deed zich ook hier gelden Klgen voiwliii liaii Uliiendal bad leli LL na H ko Ie afwij met kunnen vergaren eu wa t da k er op uitgegaan om lt reden an eigering te verntiiieii iliiidat 7i U moeder zwaar iek was gewordk n had m nirt eerder aan zijn i veelinfl uitmg gegeven Ook de onaan giioiaainhedm üio hi volgen Emnia H ver klaring op HenvHheim had gehad verklaarde liij Do wankelmotidiige mijnJieer Van o i n had zi n contract willen verbleken Lena had gehjk gehad in haar riN s Op HeuveUieim had ineo haar zwart tn lilen Ie maken Klijendial s vef Irojiwen liip haar was echter me te onder de omnu verkeerd cn mijnlu r Van t on tract werd JSevenssfrijé 49 Ik zou liet niet gevraagd hebben du heiligheid va uw t mart thana dtoor een peraoonlijke aangelegenheid te verBtoreii ali ik niet wist dat u m dealnieiiting m het liet to leed van anderen een verzaohting van uw eigen groeten koinnior zo vinden Ik laat het aan uw nu gevoel over of n I ena in kennis wil sttjllen met mijn gevoelens tegenover haar n kan in e k geval overtuigd zijn dat ik haar niet tot vrouw zat bogeeren zoolamg o mevrouw nog lichamelijk lijdt on r uw zwaar verlie Maar later raag ik toch wag i dat uit te spreken waar naar mijn hart reeds lang verlangt in koortsige spanning Half versuft leuDdes Lena achterover in haar stod Freda had haar niets van dezen brief verteld anders ware haar beMlisBing wol aiid£T8 gwweest Odt had Froda niet aan Blijendal geantwoord Mant d laatate brieven had J na alle voor haar geHchrcven Dooh ja zij had geantwoord Wat wae haar laatste wiis beHchikking andeI dan een aegi n dn ii 7 ij het jonge paar dacht te geven V Tot lift laatste toe had zij aan andeion Re dïioht en voor hen gezorgd en had ij zich moeite gegeven om den levi nsweg van haar geliefde vriendin te lievrijden van konniior £ mi leed Ijiina sloeg di handen voor het gelaat AIb zij dezpn bnef vroeger liad gevonden ï Voorliijl u kwam IJIijendal naar HeiiVfllK i als een vreemde en dt vijandige teiiiniing die daar tegenover haar beerBcblP ou ook voor later elke toenadering onf mogelijk maken Ach Voerhij Voor haar gaen kans meer op geluk alioÊE i gewiH st liet waa natuurlijk dat Rtand igheden waarin zij BUiendal geiioor gaf aan Oo en s wensch en het Verbroken Do Scliepper nu zijn schoonzoon nam met zijn veel grooler kapitaal het land goed over To hi Noordlioeck dal hoordo grinnikte hij Ik daArheen verklaarde hij Ze hebben me al lang op Heuvelhi im willen hebben en uit het landgoed in heel wat te maken als nten de vrije hand heeft De Schepper is ai Rtroopop maar liever een dolmnc heer Me ifTOMid de handen vrij laat dan een Zij liorg deni liriet en ging naar bulli n Zonder zelf te weten waar ze het nging kwam t p op het kerkhof Daar bij het graf van haar lieve vriendin verzottk ZIJ in düep gqwins Haar van tronen benevelde oogen zagen in de toekoïiïst Het wa haax aleol dewe in trooaleloozp dir K fgeestigheid voor haar lag Plotseling echter was het al verhief zich tusechen haar en deze sombere toekornet iets hoogs ietB donkers Met eeai luiden kreet sprong Lena op Voor haar stond BlijendiaJ Hij breidde zijn amK uit Bn toen zij aan de borst van dfn man lag wlona hart sedert lang voor haar klopte toen wiet zij dat ware Helde oneindig ïh en dat zij die liefde ge