Goudsche Courant, donderdag 24 juni 1915

54e Jaargang J i de K woonplaats onbekend f 2 bubi 2 d wegene te Bleiawijli venter zonder vergunning U B Ie Nleuwerkerk a d IJael 11 nubs 1 d P V V Ie Waddiniveen 1 1 euÜH 1 d wegen een voertuig onbeheerd iateu staan J 8 en J A te Nleuwerkerk a d IJsrf ieder fa sub 2 d J W te Gouda f 5 aubs 3 d wegeo 4 nachtelijk burrag ruotit H A f woonplaats onbekend 15 sub 2 d J J V d B en H H woonplaats onbekend ieder f 4 subs 2 d r J B B te Gouda 11 subs 2 d J J V A en W B K te Gouda ieder f 1 anbs 1 d C V te Gouderak f 1 subs 1 d J J V D Ie Gouda f3 sub 2 d H J v d P Ie Uouds 13 subs 3 d 1 v d V te s HertogenlMMch f3 subs 2 d Th V V te Nleuwerkerk a d IJsoi f 2 subs 1 d allen wegens openbare dronkenschap N A V d V te Nleuwerkerk a l IJsel 3 sub 2 d wegens Ie herhaling M do B te Gouda 11 week heohlenis en H W te LeidMi 2 weken hechtenis wegens ge herhailing F F woonr plaats onbekend 2 weken heclitenls wegens openbare dronkenschap bij 3e herhaling Uit d e Fers KedaquBOiïtio UM Weekblad v h Recht schrijft ovt r Ie eedsquaestie hoi vo gevde l o McrHtu Kamer heeSt het ontwerp van ct tot nadere regelinjf van hel f d vraaigrtuk verworpra I ilo verwerping güHchioddie de js of rodcnen van p rfitiekpn aard biiileii dt n inhoud van het onitwerp iiKigindu deeJ8 op gro i van K zwair n waarvan de hetockenis tnaig worden erk iid doch die te breedi werdea uitgi moten i t men op de ooifttandighcdd dat verschHleïide tegenstandWs erkenden een andere en Ijetere regeling aiet te kunnen aanwijzen dan ntag UK n aan die aangevoerde bed Hikinfïcn alechts bctrekkdijke waarde toekennen In verband met den aard diT tot de verwerping geleid hebbende re d efien h het niet geheel zonder elang er nog op te wijzen dat het in van de maan die achter een wolk vandaan kwam en in de Dnitsche loopgraven werd alarm gemaakt E i gra naat barstte boven dr Chaillon uiteen en doodde een korporaal en B man die op eenigen afstand achter hem stonden Dr Chaillon zelf wilde dekking zoeI kenen bereikte den drager Bailby maar een tweede granaat ontplofte vUk by hem en begroef hem zoo diep onder de aarde dat men uren noodig had om hem te ontgmven De Kroonprinses Margarete Berichten uit Stockholm melden d d 24 Juni I Een brief aan het Svenska Dagblad I uit Colon Republiek Panama van 23 I Mei bevat belangwekkende bgaonder1 heden over de vaart van het stoomI sohip Kroonprinses Margarete van de I Johnson lgn dat van Ööteborg naar I Panama voer 1 Volgens dezen brief werd het sohip I in het noordeUjk deel van den Atlantisohen Oceaan door een Britsohen kruiser aangehouden Op bevel van een piepjong luitenant ter zee die door onhoffelyk optreden op onaangename wgze uitstak werd het naar Stomoway op de Hebriden gebracht Britsohe marinien die te Storuoway aan land gingen vertelden dat ten j deële tot bewaking van de westkuit en tot toezicht op de scheepvaart 64 hulpkruisers gewapende breüers in de zee van Ierland tot IJsland lagen die met nog 10 nieuwe treilers zouden worden aangevuld Niettemin kwamen verscheidene handelsvaartuingen onopgemerkt door deze keten van waohtschepen heen De Kroonprinses Margarete werd viermaal aangehouden toen het te Stornoway binnenvoer ofschoon het een bemanning van het oorlogschip aan boord ha Britsohe marine oldaten zouden toen het schip weer was vrggeiaten hebben gezegd dat de oorlog in de minder bemiddelde kringen der bevolking niet populair was Ondanks de strenge censuur kwam de verbittering tegen de regeering wegen de ongeboorde verliezen aan mensohen en schepeH bg leger en vloot en in den handel toch aan den dag De officieren mochten niet spreken over de verliezeo wat de pers verneemt wordt geschrapt of onkenbaar gemaakt De samenstelling van lysten an alle I mannen tusschen 18 en 38 jaar had Kistemnakers De N V KMUhandelMaatschappq OOUDA vraagt voor dirept Klatenmakeps JONGENS Aanmelding Kantoor Kattensingel nige stations De dorpen ea kleine stelten waar lang de BneltrMn vloog lagen alle tn diepe ruet evenals dte donkere k imonlKwschen aan beide zijden van de spoorbaan In eribwlig geipeins versnonken overdacht de jonge officier zijn geheelen levensloop Overmoedig was hij hrt leven ingegaan laet duizondi wenachen begeerten Hij Itelioeldo zich eohtw niet meer te verwijten dan zijn kanieradien m standgenooten Het leven in de voorname gezelBOhappen in het oasino en op derenbaan had zijn eerst © jaren abr oKider in beslag genomen Toen wa do oorlog van I8B4 gétMnon Met gwntdUft was bij ten strijde getrokken zoo bail hij ook twee jaren later in den fflagi bij KoniggrMz gevochten tot hrj door een i vijandelijke diïgen werd getroffen Die j wond wierp het op een zleklied dat maaodien lajiff duurde In den stillen tijd waarin zijn wond rustig moest gwiezon was menige emMige gedachte bij hein opgekomwi zijn karakter was toen g vormd on bad vasthMd verkregen hi zag nu mei half verachtMid half rouwmoediger glimlach terug op de in dwaasheid verspilde jaren In dic Molfden tijd stierf zijn moeder hij had haar innigl lief gehad hij was haar lieveling geweest terwijl het luchthartige zwakkö karakter van zijn j mg ren broeder de zachtaardige VMHoe vrouw kwljls bedroefd had Wordt vervolgd BRONGAS Wie wil prachtig iidit hebben Hy wende zioh tot JAC KOOIJ Kz puttenboorder te Wicringerwaard die zich gaarne belast met hetinstalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergateekende met het grootste aucoes nit voerd BegTootingen kosteloos Aanbevelend J Kooij Kz WIERINOERWAARD lAirMfiMUCBTTEGOODA llilBpriikon van 23 Juni 1915 P P to Uoiida f lU nubii lU d wegau alerliiwikiiik In hel ku m verkoopen Koodor vergunning A V O te Oosterhoul G B In Ziwlernaeer K da J te Krimpen a d Lek i V d U le Bodegraven J T te Waddkiiveai B W te Hekmiart C B en L v O te G u4erak M v IJ en P K te ZaVeobulam Tb v H te Uoadia A de V A de V H v H te Eeuowiik J v T T v K 0 8 D P J C M J J M en P H te fioekoop alien f 1 euba 1 d wegefM unaohte lielaen wdkir liobt 1 J R te Uoakwip 10 90 + 110 Mubs I A + 10 d wegen anaohle fieteea a ndef iiohl ea opgeven van een valwhen n n A H te MOM kapelle en K V T te Moereapolte 11 eube 1 d wegen a naotfts rijden met een voertuig zonder liobi W V d D ic Capelle op d IJ e I 1 miha 1 d wegene nachts fieteeo zonder licht C O de G te Gouda 11 sub 1 d wegen te Gouda zonder noodzaak RetKpn op etni trottoir C J do V te olwijk fl Mil ld wegene te Gouda de Groeneadaal in draf IwriJfco K M in tV te Lekkerkcrli 11 eulj 1 d wegen te Gouda en onaangeepaonen voertuig op straat laten staan H K te Rceuwijk I 1 sul 1 d we ens te Gouda zitten op zijn hond kar J B on A O te Oudewater P L T N Z n W A V T te Goud f 1 50 sub 1 d w€g enB onreinlieid verrichten aan don openbaren weg W S te WaAünxveen 1 1 sub 1 4 wegene te Waddlnixveen niet stapvoei naoM zijn hondenkar gaan J de J te Oiulerkerk a d IJaol fO fiO sub t d wegene te Nicuwerkerk a d IJsel in dB Ringvaart zeilen P de B to Nleuwerkerk a d IJiiel ffi ui a 3 d wegens te Nie w Tkerk na sluitlngffuur zijn calé open hdiben A V en A de H te Nleuwerkerk a d IJad iedtsr f 1 nibs 1 d W en8 Ie Nieilworkerk a d IJsol na iultingnuur zioh in calé benrlndm Baron en BaronesseVAN HEMERT TOT DING8H0FBalroneMe van Wasboiier betuigenhnn dank voor de belangstelling bh degeboorte van hnn zoon ondervonden Haastrecht 24 Juni 1916 7 By akte op 23 Juni 1915 voor den ondergeteekenden notaris te Qouda verleden ia de aldaar gevestigde vennootschap onder de firma H VAN VLAARDINOEN bestaande tnsscben de Hoeren HUBERTUS en JACOB VAN VLAARDINGEN soheepsbouwmeestera aldaar bctrekkeiyk het drüven van een Sdieeptbouwen Reparatlewerf Scheepnmedery en ReederQ aangegaan bij akte op 1 Februari 1906 verleden voor notaris H GROENENDAAL destijds te Qonda engewyxigd by akte op 8 September 1909 voor ondergeteekenden notarisverleden 32 ONTBONDEN met bepaling dat de zaken der ontbonden vennootschap door gezegden Heer J VAN VLAARDINGEN voor eigen rekening zullen worden voortgezet die daartoe met uitsluiting van alle anderen bet recht heeft tot het voeren van gemelden firmanaam Namens partgen N F CAMBIER VAN NOOTEN notaris Biosooop 8alon Gouda Vooruit PRACHT PROORAMMA met de kunstfilm DE HIH lil ia Boeiend oiroasdrama heel gekleurd met vela afwisselendetafereelen 30 M x in de Mvlera Humor Het geheim van de pap Dramatische vertelling u eni enz bet ontwerp neergelegde Btrfsel reed in hoofdzaak was verdedigd door mr H B L iedeboer d oooa generaal bi dea HoogCTi HMd In eea voonfracbt gehoadefi in de vergadering van 2ï Mei 1910 der juridiBche able ing van de Vereeniging tot hrt te orderen van le Iteoefening der wetcfiHchap on ter de Kathoüenen Mr f edeboer liefllreed voor het 8trafge ttng de fsohaffing van den eed of wa d an ed op den duur praetiBCh gelijk staat de fact Itatielijtel ling van gt4uigene ed ot belofte Naar zijn iazioht bratond er geen andere weg ü a ala regel te eisdien een eed af te leggen op de wi ze als tot nog toe gebruikeii daarvan vrij te stolen hen wier kwkgenootaohap het aflegg daarvan verbiedt of die daartegen uit godlHdien üge overwegingen bezwaren heb eu en daartoe niet toe te laten hen die verklaren niei aan God te gelooven Van deze ï elde laatste categorieén zou dan een belofte moeten worden gevergd oiKÏer herinaering dat tt en een valsohe verklaring dezelfde Btraf als tegen meaneed in Ijedretgd Om te voorkomen dat bezwaren die wezenJijk niei bestaan worden voorgewend ten einde zich in een xpeciaa geval aan het afleggen van een b tedigd verklaring te onttrekken zou diaarbij kunnen wordlm bepaald dat de rechter heeft te lieoordeelen of de opgegev ii t ezwaren hem ernstig gemeend voorkomen m a w niet word n voorgewpud voor iiet mpociale geval Mr Lcdieboei erkende dat bij doee regeling de onbillijkheid bleef lieBtaan welke men nu ïsoo zwaar hoeft laten wegen lai van den een in zijn oog zedi lijk hoogtr slaande waarborg wordt gei iHoht dat van den awlej Hij frtelde laarttigeaover dat dit ook praotinch nu het geval Is daar door menigeen do eed wordt afgelegd die voor hem weaenlijke beteekcnia aJs zoodanig mb t o i anderdwl dat die moeiii iioid alleen Ie ondervangen zou zijn door algeheele ofHiAiBiïing van dien eed Ka daartegen moet in het belang van den beklaagde erOBtig t ezwaar worden gemaakt Toen mr Ort zijn ontwerp deed samenHtoUoii zal hij wellicht o rft dan dït re oi aat van zijn vroegeren amfefgenoot hcbIkti gedïw t dat zi ii stelsel bij de lïoomfloh Katholieke partij op zooveel bezwaren zou Bliilten I Het kunstmatige zonnelictit in de oorioKS chlrurgle De hootdolfieier van gezomJÉHsid Or Josef Bogtkuik te Krakaa luOirijft in de Kliuiscb TherapeutiscbA Wocheneohrift dat de l ehandeIiDg met Inet licht van de I kurwtniatige hoogle z p goede reBUltaten gehad heeh bij zware reeds geïnfecteerde wonden zelfs In gevallen die reed reddelooA leken zonder operatief ingrijpen Dr Bogdanik heeft in het veatinghOB pitaal te Krakau een groote redes ran dergelijke gevallen behandeld en gelooft te m en l eweren dat wat het genezing proces bij wondbehaiwteliiig bij nerveuae ziekten en bij ziekeöi e zwakte betreft geen buur vergelden kan worden bij dSe van de kunetmatige hoogte zon de behandeling met uitra Vloletie atralea uit de kwartBlanyp Daar hij opzetteli bij de door hem gehandelde gevallen geen antiseptioohe middelen gebruikte doch alleten aeeptische vorbandletoffen ver4 geen inwendige middelen gaf zijn de behaald resultaten alleen toe te schrijven aan de uitwerking van de hoogte zon Hehaodeld werd o een onwtig gevaj een Bchrapnellwond aan die linker cnke TJc groote wond w in eea deeolatm toeetand de voet tot de teenen onbewegelijk Nadat dï ie weken lang de wond tieatraaijd was mot Heeds sterker licht Ijegon zij steeds meer leekenen van genezing te toonen De otter zag er beter uit en na twee nwanden kon de patient die iiunidd ln naar Linz getransporteerd was den dokter roeerfeelen dat b j op zijn voet kon staan en zelf zonder verband loopen met twee gt ken Het eenlge zichtbare teefcen van zijn wond wa een verdikking van do enkel die bovendien drie centiinefer korter bleef dan de andere Hoe zegenrijk do kunstmatige hoogte zon werkt op het geheeleorganisme blijkt uit het geval met dm aimminitie koetBier ren vier en twintighjarige roan die zoo verzwakt was door db vermoeieniasca van den oorlog dat hij leohts 37 8 kilogram woog toen hij in het hospitaal gebracht werd Reeds na vier maal bestraald te zijn werd de sflaperigie lustelooze patiënt die niiet de minste eetlust vertoonde en die op do meest dringende vragen geen antwoord Tcon geven levendiger vroolijker Hij zag er frisecJier nif zijnoogen iA id Trertezi tiëan DE NIEUWE en eenige flinke 16 PHILIPS HALF WATT LAMPEN DieDstaanbiedingen hebben in de Qoudsclie Courant reed Mccea fif Dei advertrotiea kosten sleokis kij roorailMailug 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau Koninklijke Marine Kennisgeving dat legenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis bij Hr M Zeemacht als minimum leeftüd 17 jaar Ji JOKÏ Liohtmatroos maximum leeftyd25jaar msl kort dianstwapbanil minimum leeftfld 20 jaar I maximnm leeft 29 jaar minimum leeftijd 19 jaai maximum leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maiimumleeftijd29jaar minimnm leeftyd 16 aar maximnm leeft 17 aar MatPoos toi pecloniakep Matpoos kok Stokep 2 klasse Leepling Stokep aS3S Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart ia voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te WILLEMSOORD DEN HELDER 60 stooden beter en de bloedarntoede verdween Lfrie miuuiiiQii n de inlevering woog hg reeds 58 kilogram De ullra violeUe etratoi werkten kalmeerend op patiënten dÖe door den oorlog zenuwlijdera gewortfen waren Zij kregen allengs een gezondea en geregeldu slaap HOLLAND EN BELOlC Onder deze titel bespreekt Le Tenipp in een hoofdartikel de positie van Uollaud naar aanit ng van wat hierover in de Duitaohe pera gesdtreven word Niettegenstaande de geruateta pendo arUkelen dSer pera heeft de mogelijkheid van een annezt e van België veel onrust veroorzaakt Dat zulks niet mge rond is bleek uit een telegram dat von Jago zond aan prina Lichnowsky en waarin hij verklaarde dat bet voor Duitachland onouogelijk zaJ zijn Bolgiö s gebied met succes te annexeeren ziHider vroeg of laat Holland erbij te betrekken Ook se kore uitdrukkingen over een Duit8cA gren die uitmondt in een Duitst zee zijn typeerendeP wannew Duitachland deftoitief heerscher blijft in Antwerpen smlM tevms meester willen zijn van dsSoAefde Dat zou voor Holland een séket verlies beteekeneni van Zeeuwscii VUaar der m Ln om dan geheel de macht aan de Noordssee in handen te hebben zon den d e monden van Maas en Kijn eveneens omniflbaar zi Een vestiging der Duitachears in Antwerpen zou ia voof Holland het verHes van zijn onalhankelijkheid tengevolge hefiben De opslurping door Duitschland of een g oroeerd loetrwlien tol den Statöibond zou dan bet eindt zijn aldus zet Le Toropö uiteen dit gevaar zou aigewend zijn wanneer do I uitsc4ie macht totaal gefmiikt wenL De Duiiedie winziu t wae reeds lang te bespeuren en een HolIandsch B Jgisch verbood OU hiertagenover mfaeidiiw suoom gehad holiben Tenslotte betoogt het FraoHche blad dat het lot van Holland dua afhangt van dbt van B gie = r 5 £ aiCKü rï s tfoop Export Zendingen Certificaten van Oorsprong af te geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Qouda benoodigd voor de verzending van goederen naar liet Buitenland ziJD verkrijgbaar ad 40 cents pei tule CiMolusial O ter Drukkerij van A BRINKMAN ZOON Markt 31 Ooudik Dames Met de schoonmaak hebt U mogelijk wel een stuk KlCCd of Vloerzell over dat ü niet meer gebruikt U g de bode van het BROKüeNIIUIS dat komen halen Zendt een boodschap aan Rozendaal 22 of per tel 168 Het Beatnnr W GOL L VAN DANTZIG B D GBOOTENDOEST W DE VEN HeÉlniakepiaÉeÉriJ Een SOLIED ADRES voor meubelen is bg N HESSING Peperslmat 24 Reparatie aan alle meubelen spoedig netjes en billflk 13 Maandag 5 Juli des middags te 2 uur Vergadering van de OnderstMittaCommdaeie van Armemzorg Beleeld versoefeen wlJ geld tiJÜg mededeelhig te mogen ontvangen van vergaderingen ooDOwtes rermakeli e den enz n dne daa in onze agauh te vermeMBB Eleotar Dr A Brinkman Zn Qonda IVo 12815 Vrijdag 85 Juni 1915 GOVMM GOmiVT belialve Zon en Feestdagen PRIJS DER AÖVERTENTÏÊnI Van 1 5 gewone regels met bew j9nummer f OM Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen warden deze tenen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels f 0 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar plaatsruimte 3 i© CL W © © 5CL TrertezitS elDlsi d voor G o a d öu © qn OMQ ©t3 ©3s©3a Verscliijnt dag ijks PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 Ï6 Idem franco per post 1 50 Het Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Telefoon latere 82 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bij onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon latere 82 Uitgevers A BRINKMAN EN ZOON down Rodney Howe en Benbow droegen allen het karakter dataanvallen hoofdzaak was Hoe hard r t klap hoe minder de vijand in staat I is terug te slaan in zijn tijd warenalle scheepsbouwers en marine auton1 teiten juist van het tegenovergestelde 1 gevoelen maar hy trotseerde hun meeningen I i Uit Berlijn wordt gemeld d d 24 Juni Op 22 Mei werd in de Oostzee een Russische onderzeeër klaarbUjkelyk van het Akula type door ean Dnitsch vliegtuig op vyfentwint g myien ten Oosten van Gotland met bommen geworpen Destgds kon bet resultaat niet worden vastgesteld lïu wordt echter van Russische zgde toe I gegeven dat de onderzeeër is verloren I gegaan I Heldhaftige dood van een Franschen I dokter I 1 he Daily Chronicle geeft een beI Bchryving van den heldhaftigen dood I van dr Chaillon geneesheer aan hetInstituut Pasteur en een van de kranigste jonge Fransche geleerden Hüwerd in een dagorder van 27 Apru ivermeld als hebbende gevraagd en 1 verkregen de moeilijke taak een stokgevechtaterrein vlak by Dnitsche loop 1 graven te deainfecteeren wawhfl hgwerd gedood terwyi hy qn diemt aldcAT uitoefende I Op 21 April reed dr Chaillon met I zyn motor naar een bosoh achter de I vooruitgesohoven linies en gedurende den nacht gipg hy heel alleen de stelI lingen verkennen om eens te zien hoe moeiiyk zyn werk zou zyn Tusschen de Fransche en Duiteohe loopgraven lag een masia rottend vleescfa dat daar al maanden lag en giftige en doodeUjke dampen ontwikkelde Om dat goed te desinfecteeren ondw beschutting van het duister zou op zyn minst 12 nachten duren Dr Chaillon stond er op om alleen die taak te volbrengen maar in den nacht van 24 April werd hy door twee dragers vergezeld Bailby en Vion die op eenigen afstand moesten blijven staan om de desinfeoteerende middelen gereed te maken Eerst was alles rustig en de Dnïtsohers vuurden geen schot zoodat dr Chaillon hierdoor aangemoedigd op 7 yard afstand kwam van de eerste Dnitsche loopgraaf de Ujken bestuivend met desinfeoteerend poeder Maar het blik waarin het poeI der zat begon te flikkeren in het ncht Op den linkeroever van de Isonzo 1 in de nabijheid van Plava hebben de Italianen het gewonnen terrein ve 1 sterkt ten einde de oosteiyke zijde I waar de Oostenrijkers een schuilplaats 1 zochten voor hen onhondbaar te mak fl I De wigj die de Alpentroepen onlAogs dreven in het Oostenrijksche front 3g 1 de Plavahoogten is een atrategiscfc succes want gleohts acht mijlen schaden Plava van Gorizia hoewel de w j door een zeer diepen bergpas loo 4aii het Oosteiyk Front Het Knssische commtmiqué vam 24 Juni zegt I In de kuststreek had het gewoije geweergevecht plaats Alle aanvallen in de richting Olty werden afgeslagen De toestand is overigens onveranderd Het OostenrijkBche comrauniqaé van 24 Juni meldt De algemeenö toestand in Galicië is onveranderd Ten oosten en tdn noordoosten van Lemberg hadden gevechten plaats met de krachtige Rubsische achterhoede In t geheel werden aan den Boven Dnjester Mialajow en Zydaenow veroverd Stroomafwaarts van deze laatste stad drongen de verbonden legers voorwaarts onder hevige gevechten Op verscheidene plaatsen 1 j san den noordel ken DnjeBteroevqr 1 tusBchftn de Weiobsel en de San 1 de vgand de terugtocht voort Tén noorden van den Weichael werd de Russische achterhcwde over de ÏC 1 mienna teruggeworpen Oostrowice n Sandomierz zijn door onze troepen bezet Deval van Lemberg De Dnitsche bladen zijn van om deel dat de val van Lemberg waardoor alle verkeerswegen afgesneden zijn dadelijk ook gevoeld zou worden door de Russen die zich tot dusverre nog aan den zuïdelgken oever van den Dniester trachtten te handhaven Ook j verder op langs de gansche Dnjestör linie komen de Rassen wier natuttrUjke verbindingen alle naar het Noorden leiden met den dag in een steeds gevaariyker toestand De beslissing in Galicië is daarmede gevallen Oek wanneer de Russen zioh nog eenmaal achter den bovenloop van den Boeg willen opstellen dan zijn zij hierdoor toch bijna geheel uit GaÜcië verdreven In het noorden moesten ïij reeds over de Russische grens terugtrekken De BERICHT Zij dia ieh mat ii img n I Juli oor mliMtMia één Itwarlaal afc ua aaara u oataaaam tot ia éatuai varaoiillnanda numniara verbondenen rekenen er dus op dat I de genoemde provincie misschien reeds 1 binnen enkele dagep van den vijand 1 verlost zal zijn 1 De Oorlog 1 Aan het Itallaansche Front 1 Het Oostenrüksohe communiqué 1 van 24 Jnni meldt I An de Karinthische grens werd een 1 aanval van ItAliaansche troepen afga1 slagen Anders vinden aan deze grensen aan die van Tyrol slechts artillerie 1 duellen plaats In het Karinthischegebied heerscht rust Aan de Isonzo worden artillerieduellen geleverd De Italiaansche aanvallen by Oradiska enMonfalcone mislukten I Italianen en Oostenrijkers Sedert de hardnekkige en bloedige gevechten welke verleden week in het Monte Nerogebied en tusachen de roteaohtige hoogten om Plave in het dal van de Isonzo plaats vonden werd de verdere opmarsch verhinderd door den regen en den dikken mist die de valleien bedekte en de berg toppen omhulde De Alpentroepen hielden zioh bazig met de versterking van de stellingen welke zij genomen hebben langs e drie voornaamste kammen die van dén top van Monte Nero naar hèt zuiden loopen een naar het zuiden die Tolmino beheerscht met den berg Mezli de tweede welke noordwaarts zijn hoogte punt bereikt in Monte Vrata en de derde die in noordweütelijke richting afdaalt naar de Coritenza vallei het dorp Plezzo en den Fredil pas De wflze waarop de Oostenriikots talrqke versche en goe geoefenje troepen zonden naar het laatst genoemde gebied toont dat zq ten voÜe 1 inzien zoo schrijft een Britsohe correspondent dat de Italianen daar een sterken druk uitoefenen op den rotsaohtigen hoofdtoegang tot Oostenrqk Hongarije Want van Fredil loopt een der beide hoofdwegen naar ae Oostenrijksche hoofdstad terw l de andere namelijk de Carintische weg naar Weenen eveneens bedreigd wordt door Italiaansche bergartillerie van uit de passen welke de Zeglia en Dravarivieren beheerschen Dat zal schrift kolonel Medicus een laatste bedrijf van het drama zijn I dat aich op waardige wijze bij de in1 leiding van Tarnow Gorlice aansluit I Ëen daad van generaal Mackensen n 1 I den geest van het woord van Moltk Eerst wegen dan wagdn 1 Krijgsverrichtingen ter Zee Spoed de hoofdzaak bij aanvallen Het doen zinken van den ItaliaanBchen onderzeeër Medusa van de Argo klasse door een anderen on1 derzeeër is het eerste feit in dezen I oorlog waarby alleen onderling door I onderzeeërs werd gevochten I Er is geen enkele reden waarom I onderzeeërs ook met elkaar den str d 1 niet zouden wagen maar zulke onderI water duels z n tooh zeer merkwaarI liige gebeurtenissen I Wat de Medusa betreft zoo valt I dit onderzeeschip volgens een deskunI dige in de Evening Standard waarI aan wij dit door het Hbld ontleenen i I onder de categorie van constructies die 1 niet bijzonder voldoen Klaarbiykelijk is dit in verband te brengen als de gegevens juist zijn met de snelhe d die deze soort onderzeeërs hebben I n l 18 knoopen bovea en 14 kn onder water De ideaal onderzeeër moet de grootst mogelijke snelheid boven water hebben Onder water komt de spoed er min der op aan Dit hebben de Duitscher begrepen Hon nieuwste groote booten I hebben ook öp het dek torpedolan I ceerbuizen De nieuwe booten der Vereenigde Staten o a de G 3 ex Seal hebben dat trouwens ook Sommige dier onderzeeërs kunnen ook mijnen leggen Er is dus een streven om den onderzeeërs niet alleen onder water maar ook aan de oppervlakte een offensief karakter te geven en daardoor is hoofdzaak snelheid Hetzelfde ziet men bij de nieuwe l slagschepen Daarbn z n zelfa de eigen I beschermingsmiddelen opgeofferd aan den spoed Eigenaardig is t dat de vader der Engelsche slagschepen Sir Nathaniel Bamaby dezer dagen gestorven destijds ook dat beginsel I voorstond De Barnaby sehepeh o a de CoUingwood Anson Camper öotdiaat meer dus je hebt vrij n tijd Ca 1 elkeu dag naar buiten en zie of er wat 1 hapert Ge zijt dikwl s genoeg mttt me 1 bi mevrouw Monteili geweest je kent 1 A ktndieren 1 Nu of ik ze ken mip heer de 1 kledne Tduard is altijd als dol wanneer 1 ik met de paarden kom I I m vluchtig laobje gleed over het em I Btigo gelaat van dm officier 1 Nu goed sprak bij rgd dan mo I g n vro g uit m brwig dezen brief aan I mevrouw Montelii breng haar nogmaa a I mijn groeten m zeg dat ik van nacbt I met den sneltrein van elf uur vertrok 1 ken bon Je kunt er dan den geheelen 1 dag blijven en als je lust hebt mag je 1 j den kleinen Kduard eon uurtje les geven in het paardrijden Dat zal gciMHiren mijnheer Ik zal Üerline meenemen diat is een mak dier daar zou mevrouw MontcUi zelfs op kunnen rijden Jood goed en ga dan eiken dagdn l e li n van mevrouw Montelii vragf n Het zal Jp geen schade zijn Oh mijnhiw 1 dftar dwik ik nici aan ik kx het met plezicH Fm dan Hendtik je zwijgt boor 7M met Jt an moet je er nietover nprekm Ik zal wet oppassen mijnheer r at is dufl afgesproken Hendrik Ik reken op je Dat kunt h gemat doen ritn 6e rter Nu goed ik vertrouw op je Jekunt gaan maar neen I Deze papie I Kduard nanu uil zijn achrijflafel ee 1 groot verz eld pakket en hield dit we 1 felend in de hand Peinzend liet bij zi 1 oogen rusten op deze woorden die hi z H g iichreven had Aan mijn ecbtge I noote Marglierlta Von Altenbrak gebo 1 rt n Montelii Iïevatt id onze huwe I lijkt akttt en mijn testament VA Von Aitenbrak Ncpn sprak hij toen met eenzucAt I je kunt gaan ik heb niet meer voor je I Het wordt ti l dat ik me gereed maak I voor de rel 1 Hendiik ging been en de ritmeeste verborg het pakket in de borstsak van zijn jas Ik zal die papieren bij mn bonden inompe d hij Margherlta is zoo onervaren in zulke zaken bij mij X ze voillgor en wie weet of ik ze op he I slot AUenJtroek niet noodlg heb Jehan verscheen nu om te meiden da het rijtuig voor die deur wachtte Wetujig j minuten later reed l dSiard Von Alten I brak in draf naar het Potsdammer station waar hij plaats nam in den sneltrein naar Maagdwiburg Het was een hetóere zoele zomomat t In bet Wfwteni stapelden zich zwarte onweerswolken op en nu en dan verlichtte een bliksemstraal het duistere landechap i in dp verte hoordip men den donder rommel i l duapd Von Altenbrak leunde in een hoek van de coupé mi staarde emR4lg naar i uiten op het voorbijvliegende land I schap De trein stopte slecht aan wet FEUiLLa 101 Moeder en Zoon OnwÜlekeurig mocet hij weer denken 1 aan het ge prek dtat hij dien nviiMag me I haar gevoerd en aaa hetgeen hij haar I bijnia bad gezegd Onder d o indruk daarvan sebreef hij aan het g lot van z jn 1 brief 1 4 De sneltrein naar Maagdenburg verXveki om elf uur het ia du nog voor negooenH ik hcb dus ralm den tijd Vooraat je twt rijtuig gaal bestellen moetje even bij me koiuecu Je ii oot een brief naar dieo oveirste brengen Bes n jnheer I aniwoorddfe Johaneii png been Ritmeester Von Altenbrak nam aan zö Bcbrijftatei plaats om veertien dagen verlof bij den overste aan te vragen bij sloot daarbij het telegraro van zip broeder in en vroeg verschooning omdat hij niet pereKKmtijk kwun om zijn verzot te doem Toen stdde hij een telegirwm aan zijn broeder op inhoudeadie dat hij per eeratvertrekkenden trein kwam met het verzoek hem aan het ataUon meteen rijtuig te lalen afhalen Vervolgens schreef hij eenige dieostordlers voor den oudeten liiUenant en voor den wachtmoeeter en gaf daarop de brieven en het tetegrnm aan dem oppasser om ze te bezorgen Voor je heengaat moe je Hendrikbij me xeiuSen voegde hij er nog bij Toenb gon hij een bri aan Margherit wattrin hij haar kennis gaf van zijn plotseling vnirek wegens de ziekte van zijnvader Mocht mijn vader sterven dan za I ik bij mijn opreolrte droekmis toch den troost bobben dat ik mijn vrouw en km 1 I doren Je hun toekomendu plaats kan go 1 von zonder in d noodzakeh beid tr j zijn mijn vadtr Xen diepste le bedrof 1 ven k kao u thana nog niet rijv 1 boe ik mij nu m m toekomst voorst4J I al in jn gedachten zijn op mijn zieke I vader gericht Aan hetu behooren nu a I mijn gevoelena vergeet mo daarom 1 lieve vrouw wanneer ik je eerst over L eni dagen nadere vaete berichten kan geven Je goede hart zal mij begrijpen 1 Vaarwel lot spoe weerziens Kii 1 do kiadiertai hartelijk voor hun vadier 1 Met een diepen zucht stond Ediiardop I Hendrik wa bimieaigetroieni en wachtt I op de bevelen van zijn heer De rit I meester trad op hem toe en legde do I haod op zijn scboudier terwijl de op I passer hera trouwhartig aankeek I Hendrik begon de ritmeester ge zi t I e n brave borst ik weet dat ge m I trouw ent Ik moet voor eenigen lijd I op reia mijn vadef 11 op storvefi ï I hi hier niemand die daar buiten je I w H wol wat ik bedoel die daar bui I ten ee oog Sn t zeil houdt Ik kan I Johan niet uitzenden hij moet hier b I hi4 eaca cHi blijven maar gij zijt geen I