Goudsche Courant, maandag 28 juni 1915

13818 Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenheid beslhat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis bi Hr Ms Zeemacht als Lichtmatpoos met kort dienstverband nunimnm leeftijd 17 jaar maximom leef ti d 25 aar Matpoos toppedomakep Matroos kok minimnm leeftijd 20jaar maximum leeft 29 jaar Stoker 2 klasse minimum leeftgd 19 jaai mazimnm leeft 26 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximumleefti d29jaar minimnm leeftfd IBjaar maximnm leeft 17 jaar Nadere inlirhtmgen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart 18 voldoende gratis verstrekt door den Commies van aannemin derMarine te WILLEMSOORD DEN HELDER fio Leerling Stoker i De Oorlog Aan het lUliaansche Front IIK l o B t n r u b R t 11 comnHimqu fln H Juni lucldl t p hrt Italiaaiifaclu fioni iH dl loiwtaiwl onveramlLrd h vij ikI ih lnjmir goliM inactipf bleoiilK ar lillirii ituei liwblKH op alle fiontcn plaal I vn inttrliunlltg r beechool Q i dtn iTciiliij dl villa VuiCrtitma mii viJaiidoJiikiiigpaiikwèin haïlon eu dTvoiig di ia lot liiliii ilu wiirp of d n 28lii imddicii inht I ijandwlijWi arüilwrit park an 1 au iaiw lioiiiint 11 rtu ffrooh r w nting aanrirhtltii Aan het Westelijk Front lift 1 raiiHclii iiaiiiK daK coiiiUHiniqui van 2H Jiiiii UiifH Jp onz Nooi d ui SUdiU iifi ontrti ha g t iikt 11 infanli ik actu plaatfl Ij ii onafgihioktn ariil l rlpgLVfoht hiiirt vooit lil IWlgil ui Itm SonnU n vaii Atroclit In dt Argotiiu u word ii eenige gthitl ilaalgolijko govichlen gel4V rd w lkögtHn wij7i iiig ifi dei l di lillies brachttn Het wordi lMV Miigip tet A d ni 2ltni Junim dm daarop volg d ii nachl gtkvccdtgi Nwhtwi iHj dt loopgfoaf van aloiinclio vig g wut t 7ijn Uu I til iiHtaktt d Diiit chcr bilo n ivcclit ftn inon legen man gchruik van ira dt nj l vloPi totl n m Klaagvkui ij t r m oni luwUcriiwl toor wolkin look liun üiiA liiHi t lil reikon M w rikii edi II I iifol Kware vel Hcafn li ruggtnvorppiiLil rniia hiii bciileldcii de gdfiHolo vro gein THte J rif éio liftSn m pshi efl an dï Itrt aanval m d n luulil van 27 op 2S Jiinl ieri Oowt van d gioolcloop graaf mx ion nldtii van liM ravipi van Soiivatix uo l B g4 Hlag4n Diolui van cn loopRraaf ovor t i front van ongi Icn Oofiten van Metstera werd oeti aan n fk r fiiiltsohtiH afgt alagen in d n narlit van 27 op 28 Juni lus Hullwh vliegtuig wierp iwee hm nten op St Pu I eu vrouw wird ge doodL Uifc het groote hoofd kwaitiorwortlt Remeia Ten noorden van Atrecht werden vijandelijke naobtelijko aanvallen aan beule zijden van den weg AixNoulette en l i het Labyunth ten noorden van Fcune afgeslagen In Vraagt WpUTERLOOD s blik f 2 65 3 10 n 2 20 2 30 3 60 3 60 blik f 0 90 n 1 t 80 1 V blik f 1 65 1 80 1 26 1 35 1 85 1 85 bhk f 0 50 0 66 0 45 045 0 66 Kalfsgehakt Kalfsgehakt getrnffeerd Galantine de Veau Galantine de Volallle T£te de Veau en Tortue rate de Veau Hollandais WOUTERLOOD Leiden ===== POTTELBËRG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwatei rr fleieil e igratU verkrifgttmt Qeb Agent voor Holland CATALONIS te Tilbnrg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken ST M BELONJE Jr Agent Amstel Brouwero Keizerst aat Tel 88 No 148 Gonda n ifl wirdi viRBelil op I MERK li lilii UT HKT MacIAZIIN VAA N RAVËNSWAAYZUllbï OOBISCHEM Deze THEEËN wordenafgeleverd m vergezeldepakjes van mjl twee en een half en een Ned one met vermelding van Nommer en Pnjs voorzien vannevapstoand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zioh tot de uitvoering van geëerde orden aan bevduid J C BIJL voorheen J BREEBAART Li Moedei en Zoon Dienstaanbiedingen hebben in de Goudscbe Courant Êtteé Mcce MT D ie advertniifB kostea sieekis kij Tooriiltkelallig 1 6 regels f 0 35 voor elke regel meer 6 ijenta Opgaaf nitsluitend aan hetBnrean 7 llBt k i i 1 11 K M oillUIJ ihag vn j noKictethlnils VI Uil iHrliiu laKni si rial vnorhij i WUB un wa nli j l nog uopj 0 n u DixniliKarmakilig ti a Ihi ii 1 rigihiiK lil n l j I g r j i iili l lu 1 tlnai h jkvoiii 1 I ll 111 loiH ill u g i I r iiM vroi kmilPnn o l 4 i ilol I11 1 l tn ii v l o Ik C l liniHtrt g M g g r gr o w g HochRKI rl 7 11 rwlwraüwh l uZ r l pa W oon I ll Bllml ch loonpt UI h r laag k n nll h la iofi voornaam iloor J iKiiirlo 1 oinowHnK tadir il a 11 vorir d mp 11 c grool w 1 M rWrg Raro rioB U vhler koH lK r k nd harl j huil S imr MaHwt t IrcH t orn oor tfllinK Mnaiidaft Juli or uildtlaK Xe 2 iiiir r dtrlng an do OnderHtdinte I oiiiini 4fiit au Arm nxorft Betfofd TerKO k i wIJ geregeld tijdig mMiMleeliog t nMsi ontvuigm van V t rgadf rtQgen concerten vermakelijkheden enz om d e dan io oaxe agenda te vermelden Ëlectr Dr A Bnoiiman Zn Gonda Advertentiën OEVRAAOD met Ang e n 7 Dienstbode P i Adre Mej BLOM Tarfmarkt 32 Pakhuisknecht gerrasgd Adre KAASHANDEI MAATSCHAPriJ aOUDA Katleniingel EE BIEDT ZICH AAN een bekwaam Spekslager Vleeschhoawerskneeht P G en V g g V Brieven aan C JHTAPPER p a P STAPPER Alphena d Rqn 10 Voor Export Zen Jinaen Certiflcaten van Oorsprong af te geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda l anoodigd voor de verzending van goederen naar het Buitenland aijn verkrijgbaar ad 40 cents pei stuk C O ter Urukkeri van A BRINKMAN ZOON Markt 31 Oouda W STIJMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzel waren Keukengerei Rijwielen en ontlcrdeelen Landbouwgereedschappen en Werktuigen 14 Uanies Met de sohoonmaak hebt U mogehjk wel een stuk Kleed of Vloerzell over dat U met meer gebruikt Mag de bode van het BROHHENIIUII dat kotten halen Zendt een boodschap aan Rozendaal 22 of per te 1U8 Het Bestuur W GOL I VAN DANTZIO B D GROOTENDORST W DE VEN FirmaC SMITS Schoenliaiidel Kleiweg 48 tirouda Opgerioht 1879 HET ADRES VOOR IEDEREEN MealieliiiaterijBBMeeÉrij Een SOLIED ADRES voor meubelen U by N HESSING Peperstraat 24 Reparatie aan alle meubelen spoedig netjes eo bUlyk 13 Abonneert U op dit Blad J OoDÉlijkii hMu Mm M Mmm OPGERICHT irtft Voedert nv Vee met de uivere murwe LUNZAADROEREN merk filTeR en W L Uitmuntende door hoog eiwit en vetgehalte en grootste voedingswaarde HereIHploma ParU 1900 Segen Gouden MedaUlet l 0ERP05ï 5IBAi II Adverteert in dit Blad BON mm CARRË Tegen inlevering van dezen bon zijn aan het Bureau van dit blad MARKT 31 GOUDA DINSDAG van 9 u v m 2 u n ni plaatsbewijzen te bekomen voor de Groote Avondvoorsleiiing NOVITEITEN AVOND van WOENSDAG 0 JUNI ± J3r E lfm ± Aanvang 8 uur tegen de volgende VERMINDERDE PRIJZEN i Loge f 1 50 Klapstoelplaats f 1 25 Eerste Rang f 0 75 Tweede Rang zitpiaats f 0 50 Galerij zitpiaats f 0 30 54e Jaargan w Dinsdag S9 Juni 915 GOIIDSGHË COURANT VVerscïhijnt dagelijks t i behalye Zon en Kepistdetgeru 1 i PKiJS DKK AUVEHTENTIË Van 1 5 gewone regels met bewyiiiiKMni r f O 5B Likt regel meel 0 10 Ky drie achtereenvolgende plaatsingen wni den deze lenen twee berekend Uil iisl iaiihiediiigeii K t piaaUing v in I 5 legels f O 35 by vooruiltiiUlin elke regel nieei 1 its Keclanii f O 25 wi legel iimili letlcrs en landen nam nlaalhiiiimte ïïitgevers A BRINKMAN Ey ZOON r Telefoon Interc 82 PRIfcB VAN HEI ABONNEMENT Per kw irianl j f 1 25 Idem fi ineo per jiosl I 50 Met leïllustrcPid iCondaRsblad n 1 50 Idem franco p T posl 1 90 Abonnementen woidcn d igplijk aangpiiomen aan oii H ihmuMabkt 31 bij on c Agenten den Bockliaiidel en di l ostkanlini ii Telefoon latere 82 iogv04 r Dde en neutrato landen w keop I l lliiaf rit hi oivgten van 2 Apul I Mil iiiwgi yiiKl pioti letidüii tigun dt on luiiigtii iili ii th Vi r ti hrikkmg n van dmt uuriog II gi n i n nh Ih ont7k iid uf hl 11 Van i valtoii hui hij ui dt idach dttt aiiM liiL bloiHl vergielui inn iia woi 1 gunaakt door len vn d dl op giv 11 1 liUght ï en nil t op vwovrring ih giv louwd en Uo duk gron tri ay J fl toiiui Hl lilvttliotidiiig liiBDijehin dt slatim wi I 1 tn rwlNUwnuk oplotwhig van dv iiitn nationale twiatvragni mogelijk mankt H hm spreken wij onz ovjcrtiiiging ml dat dl toinenwHMk favloed van de vioiiwmr op i H inaa49choppptijk levtnwn iiiuiw viriroiiwtn op ivn dinir MiHn vn I in leh i liiil in aanj hiiting hij den oproop van hot nnagHeiio ontren aan de rngen liifea der m iiliak lande n om gemi tiKtltappi 11 hun Imum ith lmg lil dini onilbranduukn Hinjd imi tl hl hn rhhti i wij hicituiH in inkiiar i rkenning van ik n iitraliteitN polUii dit tot d i vw aan on land f en porfilio bulten iliii utrijdi gtgegtn htn t Jinn d p rpgeering hvt drlngwid vers oek l ov erwi EfiMl dffitor wi Kki mflh4regii Hi mil laud Kil wcrk aaui aandul aan lu i wt rk voor lU IntwIaniMtoniing an 11 n nVhtv aardig rt ui dliur aniui vrede k n ni inui Sepaiewo lierdaehl Do offioiui i W AbuidpoHt wl H aan anrlwiii nog iVanw F rdinand en dlim gonialhi wior Htcrhlag glsh ren criiinri iy n nitikil waaim taal Siiidw dun ilftg htflilHii wij volle zok rlielii gekiegen dat k moord van So lajiwo niil atluti d4 daad w vani eii waflrueiTinlgin fwepir maar dat d wpo Mn van k mlwdaadi wi tn op dm ziild oo tftijkeii nahiiniH nnl wi Iki kioi r ft grookii m ma litigeii Hiaat aln Hlorniraiu tegm de mmiaidih word nii liruikl ooi d n 700 Inagltartig vimioordm vor t branddi de itoodwfakkil ooaiK nooti ooi enig wtorvding gibrand hufi Ih groofi krijgtMnaiOwdiMlen wt Iki on i li KI PK en ondc ntarlni winds dim vol iiineliim i n Itvma en wamn dank finn dm aarlwlKrlog dit luH elke vezel nii i n hart aan on i wtimwuhl vt r I niiikii wan ilh in zijn h 11 alk h ik itd om i nioiinrehii voor liol uut ik r Ie iH ing gtii l tci Poc i lin dii In ik kraelit vni int vatlerlamt ut op IJn lm koniMl ver tl onwil liail m dn wist dnt lit in f ormi n hoproohh oiido rijk rnneh Il 4 r hl I u l I Iro pi n an IrI 1 Ui 1 an aail hiUOK Jo tti irdumnil lit loiimhti giaterui l lazo li a uidttfr lui van Naral Wij darWfcgin lir k iinailU h M anhh k ülellin Mi ï innui op it e lioogii 11 U n Nooid Ooöten van Oiltw i KiiN uf ijn op hu ttniglmlil Ui ovi ligt oi hind lil hel Noord üosHm Ih iili I M iiuuU ld In en om de Dardanellen liet Tuikscho communiquó van 28 Jnni meldt Bij Anburnu word artilleno en mfantene vuur gewigeeld on werden bommen geworpen Bij Sednl Bahr onderhield het zware geschut van den vijand sedert den middag van 25 dezer een hevig vuur op onze loopgraven aan den rechtervleugel Hij bereikte daarby echter geenerlei resultaat Aan den hnkervleugel mislukte een nachtelijke aanvalspoging op verscheiden plaatsen onder ons vuur Ter bescherming tegen onze Jïommen zag de vijand zich genoodzaakt staaldraadnetten voor do loopgraven te spannen Onze batterijen aan de Auatolische zijde beschoten de vijandelgke infantene teneon artiUerieatellmgen bi SedilBahr met succes Op de overige fronten had niets van beteekenis plaats 1 ii ou uit Amerika lil I aiiihutijk opinltaar gmuiaklc opt avu biifkt dat di Aioerikaanëohe iiit voirn iwiar onxltiiigo hav MiH ni door dl ltrit t 1m Idokkad nadn elig In ïnvloed Ri wordieii ip en dol mtilratt hamhl tusrtehen Aiiwrika m d ScarkliiMivihclu Uiiktn Nedulandi Italift tn WilH Hand aaumoiikelijk toogeiKOmoa is Deye to la nu 1 1 III p tiisHihi n April 1014 t n April l H i van l en inark n 221 M 8 p t npar Ituu inaikui 1 IK l 2 van Neduiinidi I H2 m2 naar Nwh riand 1 IV 7 W a i w hn 22MJ12 liaftr 7w dui KK Ot vun llahi I KHI 0 X en naai Italit tm MK riikinland wllswrlandi SjMniif en Noor Migui wM n cui vennferdoring aan van H KK I I I i Kit lif iilvoiren naar dt lan h n d i g allied kn naun met 1 011 2i af KKlat Ann iika ongeveer twe iim l V i aan lmn h lfliilho r n won dan lil iloor lil rtpijt k r blokkad Voor dun redi il wce lMlif vroiiwKfi ht ihui jOiulng m liu Ik i iaii I hij f nkoniA ui I n gtiu I V aii dl II VI lik I kgd Op ai ik I tl i iikmiiHiui umi k votg mdi iimli U piok II UI nangcTiodM n U ij rt id lie vrouwiii virliginwonr digstirs van aÜi kta wn en parlijiiit hil lil on aan hij he vrotiwpn in dt oor het westelijk doel van Argoone triehtten de Franschon gisterenavond hnn verloren stellingen te heroveren Ondanks de talujke artillerie die aangevoerd werd mislukten hun aanvallen geheel Een infantenoaanval over oen front van 2 K M bij de Maaahoogten aan beide zqden van de groote loopgraaf mislukte eveneenn Na buitengewoon groote verhezen vluchtte de vijand terug naar zyn stellingen In de Vogezen overvielen onze troepen de iiezetting op de hoogte vlak oostelijk van Metzeral Vijftig gevangenen en een machinegeweer bleven in onze handen In een luchtgevecht werden twee vijandelijke vliegtuigen ten noorden van den Schlucht pas en bij Gerardmer naar beneden geschoten Twee andere werden door artillerie vuur bij I argitzer en Reinfelder gedwongen om op Zwitsersch gebied te landen Aan het OostelUk Front Ikl HuwKiHehe coumiiimciiiö vin 28 Juni meldt Den 2 icn d ztr hadiU n in k kuKtüticLk dl gtwone kanonnaik e fuwUad o pUiala In de ncliting van tl h kwam h l tot Hchermuteelmgcii v an vnrkuuiiiignpatronilkM lui Noordut van Il t i orliini mei i nut vooi oii guuMigttn afloop lu dt nthtiog van Saivkanify holi lui oii i V lit fk HlriKk van Miliangert li Wl un ih lachdiiotit van ons nohij Damain eoa virv OKvl gevc ht gHi vttrti iji Iw Idien vijaiuhilijkf iro pen h r sterkti vaji ouiiogniKtil intaiitfru niet arliüi rii en Iwi ivoerdiwclui reguiK ii tui virHiagtn iJi l iir k ii vliiohltui in wanordi in we l lijki riLhtiTfg In i Htretk van W a ii m hij twm ein gtveohl uut aamslenli e Htrijclkrach Uu vaiii dun vijand nog niil afgiloopui an dl andwe fronteii h dt toe+itaii t onvipand ord Hot OottlenrijkHohe eonnnuniqiu van 2ft Juni inohU I i v rliomicn hguö zetten d vervojging voori ui h reik lui RlilfVj n un vooiUliiiendi nf lili ihmfh gt v rhl tr fdi Noord Oostui van l n li fg d i Irifii vani Modthnko in a woi i uKft Imii voorlroei 11 tiokkcn siij kn he nehMvloop V an dt iihr ovtr 1 ali itin oua hi il l i Ziiidïdijkc Dnitwter o v r hovi 11 llntle h van dui v ijand i ui veilt Na UI hi vig gevidit van vijf itn Sui foKindin de virlminien leg r un dl r tm liiiiMinËtn dun H ijchU nir ver han mx liW ovingc Hnjeult rfront 11 genoeg t om zich legen zijii ijBn j ikn It virwircn tn etii holwerk van iitlil I S iHwohaving in l nrO ia toh i viav ilit g toot Bn km aartahertogia kwr Un loop van dm oorlog verwomt ili ti itlnafd Innig getwihnard om ik n Ih lumdtn kiUer t n koning m zijn hula ulti fc d volkeren van hit rijk nlwiwMi luini fii nhuw gHnk hgtmoet gaan De toestand op het oorlogiterrein De Times w dt nogmaals een overzicht aan den toestand dat van diepe zorg getmgt wat IS de toestand in het Westen wordt gevraagd Stremming is met het juiste woord want er wordt hier en daar hevig en met groote verhezen gevochten maar de feitelijke waarheid iB dat weinig vordering togen den vijand gemaakt wordt Een zeker aantal Duttsohers wordt doodgemaakt hetgeen bevredigend is hoewel de pnja over het algemeen boog gaat Onze Fransche bondgenooten hebben een lang krachtig on dapper offensief uitgevoerd dat oonige waardevolle punten ten noorden van Atreoht m hun handen bracht maar het ovorheerschende feit is dat er geen onmiddehjk vooniitzicht voor een breken door do Dutt che Urne bestaat of een terugdrijven van hen ovei hun gienzen Het Bntsche leger kan zijn eigenlek taak niet vervullan voor het zwaardere kanonnen meer ammnnitie en meer mwïhinogeweren heeft Met den aanschaf gaan eonige maanden heen Mr Lloyd George sprak in zijn laatste rode van de verdere mogelijkheid eener nieuwe Duitsohe concentratie tegen onze troepen in het Westen Dat IS waarschynt k genoeg en daarom was zijn beroep zoo dringend Wi hebben er altijd op gewezen dat een nieuw Duitscb offensief gereed gemaakt zon worden krachtiger en overweldiger don ooit om Calais te bereiken FEVHLLETOJ V 1 1 1111 hl hoonui oiui rnvoii l viarui di I w iiUi I M van Ik l hIoI muU r di v11 andu I I luM park ire niK l fhl avomhiiiuil Mrt nffti toojM n d Ih i li liit ii n nti n III huil tin i l Itii u lookm l i iuw Kugalla op d hatnsliait in naai haai kru ttnii keik ih op i ii ItiaxjH ik llllll ldul eii Hjii nng n I lixiaii H hlik Mil op liitat wlnuk vooni a u genialtt ui ghn l luni om i ih p h nd kiiHlen u onvtilhkuirig iiioi H tilr nu intt i n i Igen vromv n kind r n dl iiikui Ir kwam hij hern in Innig vir lunigMi naar lun op hiJ had tr nu Kpijl van d t hij k m link hixliiil giitoinui liH I II vion ei khuhiMi nn uKlnaai lul Mol lliiii rak lul millmdui I an on nlh nu Inm tol klaarhmi ijn gfkouun 1 1 1 gfdachli grup huil ti rk aaii lm ilond op eo lu u itig uiali ii nut mu Ih H hredni d m randa he n en mtt liii lx iiH rkd daarliii mr l lioi Kogatin haai iitnu 1 n tet iti n gaf n daarop naar hnai kind i n ging illv stond nu ook op m lind op ipi lirowhT Io T eze htu t daar in wtil staan waarop Hilh ïelih Noein int ith t kwahik I hiard dat Ik jp sloor in je o irp Inzuigen liognlia is naar do klmhreu inhif gaan zien 1 aat haar inani hlit het it mi aaiigi naam eeiin nnge De toestand in het Westen kan niet afgescheiden van die in het Oosten in het oog wolden gevat Waar is het dat de vat van Lemberg geen groot militair belang heeft doch zijn moreel effect IS aanzienlijk omdat het den vyand bemoedigt liet is ook waar en zeer verblijdend dat de Russen hun hoofdmacht zonder ernstige verhezen uit Oaliri konden terugtrekken terwijl zijden vijand ernstige verliezentoebrathten Niettemin hebben wy te rekenen met het harde feit dat Maokensen s gelukkige opmarsoh mog yk ge n uiiHligi nang hg 4Uul l ie tu Sprekcn dmarl k k ti nii virwoiuhil aan I tuft du a ing h n ihHd nilj V vioeghij I nmii iiH n lit 1 niHtnl anlwonrd I jonf I hnM h r AmnU r ii i dk iianf t g iiIkH lui nMnktt nu t n Ii n l iHleii MM p dan hij jiaan zit I 11 1 fu m d aak t Iui hImk nimui winr m hun hiiu 1 I II pitiiiH iMi I lUiard k ik ijit linx I I opinuk aMii aan itrwyl U i naar 11 pass nl In giii v tor ht I g i pri k 1 II k oekui WilH V on Mlnilimkwit iiaiiwelijkH twe iarui jonger thin t n 1 1101 kr drool ui krachtig alH hij wa kktrdli liuii yiin iimfonn 7 r goitl 7i n iH laiil vttti hit oiMkr whoon litjna al li tl hoon nor i ni man n voor h grooti lallii vnn nfiiuu iki kurahnurt ijn luiiiiii i gi II Hf hilti rdi n Hf nm a opilikkil ndi ilwailiieh j viriudui diardnnr i jn wv ant karokli r Wilh u a in gtnoi vk in n e n vroohjki Franft UI l ohI k ami raad htj prilllg giUgtfhl hu maar iini vrniiil op wiin men l dl II tioo l iiiH kan verlrotiweïi IHj n in g 71 Ui kappen nangi naani in di n umcang it wi KtiH Ijn vrooli en iwhfrtM Hg nu jr hl lil gaai ne Miter gaf hij Ponlifi loi aan ijn mdtifkkm al walen hi ook Ik IiIs opptrvlakkig liij uird licht nieegi Hieept hij hoog poeftig onr niKVren wur wH merki r v n dan II n 7IJIU oo waa hii karaktor van Wilh di n wiii r reiiidiiMi ofhcif f dii men overal gaairni ontving en die gent grooter ij Hiul liad dan ik wakhi ld v au zifn igtm ktiiklu hu wakluid lm dm k uiR luMigui ofthhr ruijM in imiii i moi üi k tl 11 fcibiathl lil had luin hiina Iuh I ml siaaf gt maakl van l n xdioom Irot ji I viouw die uu h1 pkm il Imd ui Mr4 flmH D gonoeg wa iihigi kli int on nsiimallghi dm van liaiir ichtguioot door Il unj 1 Il im mi ilui iiiigd aan WBicii dt hroe h f liMir V riiiid ehap naii vitw nlgiï Sfi wfo I 1 klui IJ lui inhep rkf verirouwm In II iiiidt 1 gi Htc ld alli n iii di laalrfli Ja lui waw ifit emigs inH uHiliMti rd omB fh lrt oin lfll Will arliank li k v m vioidi II van ijn vrouw anikT ii tI oiu lal I diiaid uM eiwh ijn vi piioud ing toi MiiiglicrHa voor ijn lii o tk r vertHvrgen i iiKM m lioiuhn Mnar I dunrd wn im viiKt liti iotui aan ijn hro hr ijii gi un niedi h ik iden de t mm M iuin l i 11 dt iiioi illjklinkn h overwinnentl aaiB dl oiKnbanrmaking van ijn ffih im hnwthjk in den weg tomkn MaaiU ilj wufe4d nog ahijdi oni Inlgtiprt k Il beginnm lom U v h diiard zijn handop lm arip en u Komaan WHl Hftthibl g op Int hart Wi IhH I ti lang geui gehciinon voor elkaar gt liati oo moe hd voorlwinweor ttfink n Ik hih jc ook h Ih nutk li dtM im en vi ie fteet at mijn rekening nh d grootWi il 7 iji ge mimchim om Kdd viriegen kiich p Je wM I lïiisrf Ut inltn vroow git ri groot virmogefi hevH Vftihr he t me wel mijn rooederfi erfd iMib daHlit iiiiiai ik li nit daarvan m san hogalla kli ln vinnogtHi warm niei imrdkutd vooi onzi ImiHhouiHng wij ni hIui ii l kapllaal nannprikeii Kuit wijlim leiU dt M J IMNÏ wij iHmUl ll IHHh IIHH l l inr VVlÜv HHnitoi oovw 1 Wüor 1 II Ht Hprefkt van teil dal Ik ji lit in rh gmiu id al Iwlen t ef niin iIm u di I u kunt hiwihikktn over iw V I gi iKHxllg tnilit Ha It u gmil van ji prakVV lilv inimr op IkH oogmbUk ieh ik M n ir gi 111 wtwii gi id noodig of ik iiiot l ii ii diuiMt vel lalt n In hd laat lil jani m n ik Ijij th wi dritm vw ihiiMtd ingi4i kklg gewetHt ik wÜik r n j dh im t v ader ov er pn ki ïi nHUir lu I knain i r nh i loi eu einihHljk vi r Inntk nil h duo i imjn voormim n Ik ivi I itai ji gnariK Mpixlt ui ikh fiseiiappi n aangaat W lilv mnai lil harlHloeht moent ji iwh wel wal 1 Inhigen ik ver i ki I je ditard Ik wil 11 gCiHi erw jhndom dair lenk ik aid aan ik ken h 1 li ven vnn n jong olfieit 1 y g uu nti maar hoevtd liiW go no dHg ftngeveer zwiig duizend mark I voor daar IJUm wij or vi f en znvmtlg dni mil van inakm Uit ugen ervaring wert ik dat men npi i ïlnjldt n gewoonli ie laag Mhat Vlftdt ge Hgoed fh rtle hroedïT park ven ïitoort met e te btinnen praten Ik hoh Wordt Ttrvolid