Goudsche Courant, woensdag 30 juni 1915

braohteo riJandeJijke baUerijw op den top aaa al op onft oeolmm werd Booder moeite afgiwiagen Wij yeroverden door tagottaaovall n iw v vijaMMijke loopfravMilinii nto Aaatoliiiche batterijon werkt u nH de d o vi id iHj Sedul BahT oad r ïware verürtten leru e drijreo i kraolii n vijjaaditliiku tiattorij op den top an d Fehke lot twijgon OiiiH vUtyn s w wpra hm uoom iKNiiim ii op men vijainMijk vlte aiap bij S lul llaitt BLOEMFONTKIN 30 Jani Brand Weasels lid van den Volksraad is I door hei hof voor hoogverraadspro cessen vrijgesproken van hoogverraad £ en drama aan de grens I Men seint ons nit EmmercompasI ounm d d 30 Juni 1 Maandag begaf nich zekwe M aÜ I Bargercompaacaumoverdegreni wau I hij werd aangehoadea door eeu DoitI sonen gendarme die hem naat aijn I pas vroeg Als antwoord trok M zyn I mea en bracht daarmede den gendarme I n doodelijko verwonding toe Deie wist I echter nog z jn revolver te trekken en I schoof Bt n aanvaller op de plMts I dood Ook de gewonde is intonoheu I overleden I De oommissie van Rapporteurs voojr I het w o voorstellen betreffende vlootI aanbouw is reeds 2 maal bgeen gekomen Het voorloopig venlag daarvoor is binnenkort te verwuhten i Min iiii ldi OM uU diti Haag dal Ui Am locHlMKl van hi l Twei ét KimuTtid Mr l J l rof4i4tra nog goen vi rl Herlnc in waar ti iKHnwi WM hraciit dt Utvr I TroflMra mmi rutnigcti nw l door I I nw i4lg4 IrMulHNfilnc I Mi n iniJilt ooH uit Anntordant liiat ir I iiiKktoK ongoviHT kwarl voor vijl he ll I up Ihh Uatnrak bij dv Oudo UrugRirH g I om frnntigti irauitHiMag plaaU gehad I Ki ii HKKorwagt n van lijn i komoudi nil tk rlohllng van htt cntraal Station reed iiM l H n groot vaan op oen bljwagm van lijn 1 ntet bi t gunrotg dal twee per tioiH n m u laaiwh oji di n bijwagiv aan lioofd I ll hftiwkii door gla tchi rvfHi wer ib n vfiwoiid lil viTwondiugwi warwi i cbi r lïM van mmlgi u aard o be lia iging dor trainwagi nH wan bislang litk Itijna alb ruilfli wwdt n v rtirlJEPld nii fiisri l ijwag4 n van lijn 1 wi nhffl hrt j voiir m athti rtialpon tot iM dv IxnreQ kap iMwdiadigil fvunalrt d motorwagm Villi lijn r t iirtrttit dl vraag of df bij wag vMi llje 4 g 4u i 4 Htllutom dan wi l liilji afwi dn mefnUn 4 n vnrdtwkk Uê I lieMiiur T Mi thm luotorwogciit van lijn I Tl Mv nog b cbtw korton lijd In tHoum I wai alM biilpbt f tnunli r vorklaarde dal I li fitystrlw n rein niet good werkte I sn ik ri Ih t van l ulle andnr dln e I li iir di r giaii HHrtJHrani vxruaintv wij dat I na dl Ix dflg bbH k dat aan de rnn I nlflrf DMtiki unl docb dat tirt iiH ijk I Ih ttal de votgenM vooniohrKi l epaald t af I Htan l van 50 M waarom inoot worden I K n i nd nli 4 voldoi ndn i t in acht gmu I IWIK I Op itv plt k waar At MHlng bad plaai I g biMl lag 1VH gi ooi hoi Vf lbHd glasI M bi r n op d n grwnk I M 1I iitfldt nn he bïwtuurd r vaodi a j iiiotorwBgvn van lijn lioor wl m gisiirI iiiii t lag ik raiiibot lng op ImH ItanM ak I w Td vfroorzaakl U imib n dlt nia g I MM I Kiggrinigi n dtfli ii mcdi tiat lijn i won vfmrhlj ih liailtf Oudi nrun Kwg tbI Mioptt Rooilat d Ixwtnurdcr van den molorwagtit vai tijn 6 In di ineeolnft kan iMJibni verkwrd dot lijn ikiorrii d u m gino4gi waarvan lijn r nirt rnwr tijdig zon hi libcn kunn m rfnniif n Di zn v rklai lng wird pohtw door de iK irokkfn wfig iibi Mliinrdit rH zi lt irgim f irokiii iK r riMiMchaftpea te eer n keonnn ougt vtier IW opct vv u DftMuit weerden Éij 1 iouüft M aaac0W s D die gisttruiorgen I U vijf uur oodvr de bHMa der muzici 1 IJtvgtmOi üooin V rii t h De muïii k vit iK 4dtr apu Lro it tot Hataterm oo ridiKhalksoord waar men gtt t6 naa ddac te vier uwr w kwaiu Ue ataland van Bcritt i op i oom lol laawtgrtioitiïde plaat ia 41 K M M batl hHikt nog 1 K M 1 oii t luop a m dt n gt n had il wandK lartr ook eu loi gt iiiMkTa Th lioWrtchalkaoord wt rd i éa uMfAi wBiiiWlaarK IHJ vnnoliillcndit ioc aateofm i ingt warüprd on op n ht harMi f w ga vrije v jio oatrang n l m volgoiutra uiorgeu u halt es werd d niarnch wtw berval over Jtiarlois UorgBchtuhock Krui we BeMhuiI Mn naaf Ij Mim Morsoh kaKeme waar I nttni zooals twvivi guawgd U kwarl voor I aankuiun ui l Hii iM t iiiot dot h I vvMgiitiottï Op tWn tiv Mi niardcli wat I uiiiiumd liltKfvalliHi int alU iL ari n inoirit r U 111 if 1 kMnerfoa vrkto Ier uia udiek UfdiiuiaJuiAhi lo 2 vltir waa er uialuKi aartoe de Direelk de bi u ndere ilwillemlhad li ll grfixl de B lgi ilie luolneliugeo uu hrt koiiip aau den draal l torumeg ml U ooodigea lie belli van dt groote drciiatenl WO voor iuehl 4ill eu gercoorveerd en J z belli a goej benH UM e a i l viiiciaellngCT dio dtw vooralelling liijwoondea itot linage li uuMteil € van lie iui iio va 1 Toi iohl van bel Vluohloliugi ukoaip onder wie óo Burg n o or ou llaroo F W lau Tuyll van Sorooakerkeu woooA e vooralelltag bij Lie inlere l ZO ter oren er dimiaal ubi zoo tamjk baddm aan de amlere ijdi buiine plaoueu lugino ini n lliH prugraimua wa hedeniuutdag keurig MTiOrgJ De nuu uer elke wij laSi u loouiiiHi oau ilal d Wroetii in draeiiMWiniv hel l li heelt gogevrn wal ookhet programma vau avondvooriBeUinI5 i lievalle llé vriihold dr ur ii vaulU ii lüritleur Carré warwi opuiiHiw liijzoiwW p iittenwi anl leTwijl ook ik overige mi Kir liii bijval verwiiTVeti Saim na ilu liidgljohe vtacbleUngen werd door iieiL Helgiach nn i ie aao den lie ir arré i eu lauwerkranB oangnboik n imH luiti u 111 di ilelgiHelie kliiinin li rwijl llarou I W vau rus II vau rterooAvrki ii alu voorziller van do lenlrale i oiuiiii ie lot iK liartiging van ile llolangen der rilgewi kmili di n daiüt iliT lou iiil u van Toraiclu van bet VluolUelinRfiUiaiup V rlolkle i n ilen direek iir ei ii tiloiiiHluk ooniioatt an Mevroii l arri werd door Mevr Uaii4 de Schepper dii lliditer naimlit de iti lpirtcliii vrouwen vau ih niwwkaniw van li l Vlm lili liiigi nkaiiip iHJli akitoekje g linAni van lliHgioihe kant al liijKmihii ii dank voor ilo Irartalle den l i4gif lie kinderen in hi t rireu gpeJiodwi Hel i i voor IWgon wn zii r geiMUvoileii miiWlm gi ww mi hel liii ll in dl i lreiirttent gi averil van liiin lailien zoo liHiliiiii ze zieh Ri aHiilword B en W den Raad voor te iSöooig goed te keuren een bg retort behoud plan van ont K van elf eigendommen met Sjrende teekening ten einde SBldDk uitvoering te geven aanjHoor deze gemeente vastgesteldet van uitbreiding aanwijzende denSd die in de naaste toekomst voorEaanleg van straten grachten en nrf is bestemd Vwhooging schoolgeld 8tads MaJiSool voor leerlingen uit bmten eoiieenten B en W schrijvin aan den Raad S aan B en W gebleken sterke Jiing van het aantal leerlingen der oSS anziekschool welke in hoofdii moet worden toegeschreven aan Z vermeerderd bezoek der school Joor leerlingen die buiten deze Ge nte wonen heeft eene belangrijke r ooging van de kosten der genoemde onderwijsinrichting ten ge ingewonnen advies bij deCommi e vfn Toezicht stellen B on W voor de verordening op de heffing van schoolgeld op de Muziekschool te wijzigen als volgt un artikel 1 wordt toegevoegd een 2e Kd luidende Met afwijking van het vorenstaande U voor lederen leeriing die buiten de Gemeente woont en die met reeds vóór 1 Januari 191G de Muziekschool bezocht per jaar een schoolgeld ver j sohuldigd voor het onderwas op het orgel voor eerstbeginnenden ven voor het onderwijs op het orgel voor meergevorderden van f36 voor hot onderwijs op de viool viB f2fi voor het onderwas op de violoncel van f35 MARKTBERICHTEN WOERDEN 30 Juni 1915 Aanvoer ter kaasmarkt 317 part Nienwe voorwaarden QoQdsohe kaas Ie i f 46 a f 48 id id 2e s f43 af45 id id waardere r49 52 id id Rük8merkf46 B0 AUes per 50 K U Uandel vlag Laatste Berichten Het lt ii uischc Front 1 ICtiMK Hl Juui UKiciooI ïim Km 1 hnir t aiMi ik greoH van Trcntinu hel 1 Ut vi 4o apiilliTlfVum voort t o vijand IrtvüliUn onw Ht lllii op dl MouW l I Aan het Oosteiyk Front i r TllUOKAl W Juui ülüoi H l au I liH KniikaiiiMibt roul IV TurM Iraoht 1 li n in ü i richlint van City onaf Mol iu II t u ittt ï uidcn van Kliorkli aan ti val II Uit Zij naiWden lot op TiU paa doolt I wiTik ii uH i grootte t rlii iii liTugfii ln II Ki i W ii dri Vi ii dl Tiirkun uit I un 1I loopgraven op d U K idagh rg en dwonII gt n lull ooBtwaartri Icrug U irfitkon l m I y7iii vii l lui vit tdv ri giuimt lulauli Ih II K t ii d door arlillfrio iww uiaai ot w 1I Hwitlf op tiiii lii iilaKlMTg Mil I t I Tiirkt n wonK u i clittT oiidtT awari vwI ti rAHU Utrugginvorpun i I ia dll Hin k van Sotiawll lielitMiii wij I uakkc vijondt lijki aMvvatlmi algiwlogi n I Aau Nji iiu n Nar 4 m i inkiT Wi lobI th oev r iMX rtMlit rutM Dt druk van I Mt Tkf vijaiidi iiiki wtrijdkraciH over hijl I g4 lH cli froni van dt lironnt o van du I WiTK lol lil Mirciii tpfi VVwtiHi ran de lliig duiirl voort Onzf trorpt IM Tl KHltlIUti Juni OfricUvl UiH n Ki ilokfti dm Iwt i hiiUMclii tl4vi ii N iMiar Ihh Ht rviMïlif Iroiil wcriliti gt von ikn 0111 ilv OoHtfnri McIii trw pw 1 1 ver vangen d4 i war n gttduHaclu crd naar di 1 liftliaanwlH gin iH out U gi n Iiallj t i op I I dlf lifH lf fr van von IJhulngfn gel I I di ii tif Iiii Xo4Tavno dwonffm di n vilI and iW i diviMifM iHv r dn naor HiT W 1 op wi g wawHi te iaifn lerugkonw n n ar I luD Uuif rti rIront waar zij diH liiaimii aan I d gm Militpn van 24 tot Juni in il I Htni k va i Zorravno I Aan bet Zuldeiyic Pront KnSsTAVriNOI M Mi Juni Xlirf i l IM vljttiul th At n 2Htii na t un h viR I ar ilt ri vuiir Mi Ary tlnrnu drii nm l Kfii I iiiuivbI op onwil llnki r vlMig l dnch I went U lki HM ondiT zwnrc vt rUewii U I niggle wor ptMi Hij HviM Ttahr viid d vij I wari arlllli Tii had iK whotcn den iKi n laan hirli w Td door omf U gi naanvaJI k n UTiiRgf worprti Ih aMivallt i van I di n vriarid in d narfM ti giii onr m Hn Boskoop Ilij de geliouilton vorklffling voor ledwi I van diii t iesiiiH iaiTafté zijn eanilWaal gi I l M iiiiii dn perioiMek allriilende bI It ll zijmie dl hei ren V I Urootendorirt I 1 tiiilikinoiHl en J van ialen de hee I ren 1 II van New I M Kwler en K I rkaile Kz I In de vai flOiri Nii tlwpati eg zijn gewti ld de beepi ii A Hrand Pz i n Hugo Koiter I WaddinxwosHa I VToor bilt lichnantni hap van den ieniii vliTaail ziin iMWHWiVaat gi nli ld de na Uolgeilde fl ll Joh i lbla lib nltr II V d Berg Dm d J van Hor I gen a p altr D HrimiiH r Jzn a r nllr J llriiinN Klol lib altr II tan I lirinimeliiu r k J Vallanie n d en l lougi ulmrgeP4 a r I Moordreoht I Ilij enki b eauiliidaalHielling zijn verkoI zen lol li ik n van ihsi giiiiei nti raa ihI bii ri n J I ihi Jong VriJK en 1 VerI tinoni a r Roöüwïjk I Ulier wordt vcniiW cli Ifi iailgt V I llot van ltt r H p igarBiiniakiT ZondngI avaiwt Ikn U Ilij tl otiiKTliJki wuiiliiR vcrI liiit ii i n h Itutriii tot IiihWii niet tiTUgI h ki fr t 1 t iiirf iiu 4il r van Uoi uwijk iT7XH kl ojmporiiift ii anrihoiKltnfi Qouderak I Itii tikoU rantt l LlMt irniK ijn ót aitrcdewdf k i1l do h i reu l lu van lf iiwi nin o llh lt Toiu r C VorkiTk nl UiUm vsn dm crroecnWaaii litrko Deelneming in Onderlinge Kolen reaerveMaatsobappij voor gasfabriekB en W schrijven aan den Raad Zooals Dw Raad reeds bekend zal zUn is door de Kolen Commissie uit het Koninklijk Nationaal Steun oomité het plan gevormd om over te gaan tot oprichting van een Onderlinge KolenreserveMaatschappij welke ten doel heeft voor de ondernemingen die aaa an wensóftën deel te nemen steenkolen aan te koopen om te dienen als reservevoorraad De hierbij overgelegde brochure van het Kolenbureau zal U nader over doel en inrichting dier MaatschappB kunnen inlichten Aanstonds toen dit plan bekend werd is onderzocht of het niet zaak was voor deze gemeente om daaraan mee te doen voor de voorziening van steenkolen voor de Gemeente Lichtfabrieken Het zal Uw Raad niet verwonderen dat ten gevolge van de oorlogsomstandigheden de aanvoer van steenkolen voor die fabrieken zeer gebrekkig geschiedt De kolencontracten voor dit jaar in handen genomen door het Kolenbureau moesten niet alleen onder veel ongunstiger voorwaarden maar tevens voor veel geringer hoeveelheden dan in normale jaren worden afgesloten en kunnen door dat Bureau niet eens ten volle worden uitgevoerd zoodat een kolennood dreigt te ontstaan waaraan tot eiken prijs het hoofd dient te worden geboden Door deel te nemen in de Onderlinge Kolenreserve Maatschappij al althans worden bevorderd dat die nood eenigermate wordt gelenigd De Directeur der Gemeente Lichtfabrieken acht het blijkens zijn hierby overgelegd rapport niet in de eerste plaats noodig om de deelneming in de Maatscheppy ook te doen strekken voor den aankoop van machinekolen tea behoeve der Electrische Centrale De Commissie van bystand in het beheer dier fabrieken zich vereenigende met dat gevoelen stelt daarom slechts voor om de reserve te doen bepalen tot gaskolen en wel voor eene hoeveelheid van 800 ton uitmakende een voorraad voldoende voor ongeveer 4 week Daarvoor zou worden deelgenomen in de op te richten Maatjohappü voor acht aandeelen ieder van f 100 Wy hebben ons met het voorstel der Commisiie voornoemd vereenigd en verklaarden ons reeds principieel bereid tot deelneming voor de gemeente Thans hebben wy de eer Uw Raad te verzoeken deze prindpieele bereidverklaring te bekrachtigen Ten einde de meerdere kosten te verantwoorden welke de buitengewone voorziening van steenkolen in de tegenwoordige tydsomstandigheden medebrengt zouden wij Uw Raad tevens willen voorstellen terug te komen op m bealoit van U Jnni jl No 673 Bodegravvn Voor de periodieKe verkiezing van drie leden ven den Gemeenteraad aijn üoor de rechtsche partijen alle altredenden candidaat geHtefd n l deheeren D A de Jongh A R J H Koot en A de Vos beiden B K De Vrijainnige Kieavereen iging besloot den Rt d aan te bindon en kooB tot candidaten de heeren J J Hensdeni Dr M W Manman en W Roerhorst De itemmtng heeft plaats op i Woensdag 7 Jali a Telegirafisdi Weerbericht van hat KaninUgk Uetorioiogiioh Inititnut te DE BII DT Hoog te barometenUnd 759 1 ta KarUrahe laagita baroroatentand rra O U Uemel Vervaohting tot den volgenden dag Zwakke tot matige winden nit weatelgke richtingen zwaar bewolkt tot betrokken waantchijnlijk enkele regenbuiün Zelfde temporatnnr Advertentiën SFOS5T Kraiiigf iBriilwowrUMiiinj ii Militair alHtaiwlMnerHcli M n itteldt uil U iden san het ilhM iMtcn nntlddttfr kwart voor zn kwaiu in tt MorHch kaxcnif albWr het 4Hi Mtaamip lilt H iuaniio ia pen onder M iHnfE vftft dim le liiitoo l I o Jonff n d i iMngi ni van brt a ri lofaaii ii KlonifMTH tfrwij ook tww lf kmopp hc aummiiKppoR van 2K tot X jaar i tiK ftl allen lAtoharK€m waren in v io K veidltBiM i iv IwWteo In df tww dftgf n if n arntand Mgolt van f K M Kr hadd ii zioh voor docfn luararh dif is geboiulea om bet altfaoudin avniDogm De CommiMie van Toezicht v n het VluchtelinKenkamp t Oouda betuigt hiermede openlijk haren iutk aan den Heer en Mevrouw CARRÉ voor den genotvollen middag heden aan alle vluchtelingen venohaft an voor de tracUtie welke den kindaren ii aangeboden Hamani da Commüns I IJS8EL DE 80HEPPEH VootiittiR W A HOYNÜ S oretari ao aonoA 80 Jani 1816 d rleg r U rug re4k ni naar tiH Hoütm kumit aij iSukt Wtwt Kustuid tot bwie kifzen on ïi n Uulpiiridkte v tol hun 1r Hohlkking heliben Üoeh tuiMtch i h nk k cf rak tegrrtt ni don de Frlpetri r T Hggm D hi t ilio ru iM dat wH ia w r door t MWfHjnen eo w g doorHn d womk unar toch nog e i zeer rii ti fü hm Tni bli t i z r Innigf HanwiiwerkiuK tiitrachm de lf gi ra a l Mtir ziid ii dnarvMt Md ViM oii ti r f l diBi A wikiolljkc tngttr lii tzij Ktilwo un D vriJwiUlg nur hot norton twusftndtken hmmhi h dan óv ocatral Uiiwiiiiche logeTH BBn den WMdmol tilijvtYi nioUH zi naar do Bot g uvugKflati en op wt lki wiiziï zal bun aimfiwiTkiug imi kt ziiidcrlt KcrFi he bent vt rzcktTtl zijd Mil zijn vrBg n die alltwii lK an w9ord kilnwil wonkn door W gpncu dii naiiw ki iiriK l Hi M zijii im t fa Hllualic iltT KuH l if H l CM H lil zake van saiitat wa H i ii 111 iminiU In Kng laiid Ucli nwn w M i b wUat In l neHaiM lirt vonrmiiHiu dwi hÜV04t van wol ie S rMfAm Naar aanlt idtnK schrijft Sir WHIlani ftMHw dl voorziilor Aur roiniiriHHlo van toi cich op de oortogiMconiralianA 411 artikol voor ikii M ln waarin liij aaiiiooni Ii noo akolijk IkH 1h hoI lot t onlral ia U Viirklani allt fti d laÜMiick iili fV n door Iwi iirltiiKiori im IvoihlH toon Ht ardoi nd aan He volg nA oijr TH worden j epnt llo rd voor zoovpr Zwwlin Soorwp n n D nnnark it fi Nodfriaiid Mrnlt 101 1 Invwr van wol litlfjMaart April Maarl April ZwMton flWI 2 411 V M 7 m 2 K M rwi ri n WMt 7 IQ im ao iTa lir tHmarktfi 4 1H2 i i f tl HolUnd t OJW 4 204 4f 98Ö lOH OOÜ Kr iM Htaan ffld Hm om aan ic npniHn iftt lïiVAvtThooRtk iiitvwr nU t iilt liilItiwt uit ITO KfOohv wolvcrbniik Azc MiMiiralc laiidwi zr4v n voortHpriitt Zwitserland ZURICH 28 Juni Reuter verneemt uit gezaghebbende bron dat diplomatieke beipreldngen te Bern gehouden geleid hebben tot overeenstemming onder de geallieerden over 4e quaeitie der instelling van een Zwitneriiohe invoer trust Er moeten alleen nog enkele détails worden geregeld De Bondsregeering a den directeur benoemen Men verwacht dat i innen oiikolü dagen volslagen overeenstem ming bereikt zal zyn Daarmede beeft de campagne tegen de uitvöertrust die da Dmtschers met groote kracht en koston hadden gflvoerd mislukt Zy hadden zelfK een aantal bladen gekocht en alles in het werk gesteld om de Zwitsers te overtuigen dat Kageland poogde Zwitserland uit te hon ren en zijn industrieën te vernietigen Duitschland had gedreigd den toevoer va h kolen ijzer on suiker af te snijden tenzij Zwitserland koper katoen enz die het land bitter noodig heeft levert Deze bedreigingen misten echter haar uitwerking Hbld UiMUÜN 2H Jmii De llafmownoh Htmm boot Iniliranl werd rbtiTiiiavond lui kiirtt van VValw door wn Oiillwlic ondivw r tot zinki n Kt braclit Itc iMtinaniihifC wiTii g r d Xie DullMctierH uiokm lii t gtwb ii ier lU l H ch NtH rla dMehe gnnm dat iU t dóór I g lwtrl TA afNluillnR wonU viTwpcnt iijKwlHfi h p df NoontZef kntit iUior vtirdnWw warhti n onovtr KidirtwMtaar Knudapd f Zwaden H 4 SvcwdiB DadTtdaA t ibliotvrl w n opi5ifmNiiir id jclfgrani nil Koppnba rt n v ta i nM hHwfJk nldaar In paakh iM rlrhU n mopuii leijii onlv SiWMi dat l n iaiHi voomi nKtiM Ih oni dpn iiltvo T van kobil naar Zwwicn gvhi p tt vrrbtc i V Rlpr Kuict hH Ub ftrain itat ook gem iirt1kiJ n lilt Zw Hk ïi InRwwrd niogm wiirA n i n dat Kngwlaml all lianib lnbi iipkkUi t rtï HM Zwt dcn aaJ afbn kf i IH i itrnw M ndi nt U Koppubafiti van g nmiiMt blad vi rklaarl dat iMTicliliii af koriMllK Kijii van Pwnntch krin HiWH r Koni Mn kklnifwi ni t llnK land ondfrlionA n M i AlUMkldaA t In vsn nttMmlng dal twn aan dll fwruoW nht te veel waard mwt hcuhlon Ibt Nya l a irt Alli ianda l van imMnlW dat H sterkra c druk op Zwi h n viTwarM ww mo worden oow vaii fo OoMt tlJkf al van de WwitWijk Imffn om dit Rijk tp doi n h sUiiton goiHtiTm naar KiMilaoa b R ndwn ImirUM4 wonlim d rol flon In Zwed i toK4 n otmminr door Kngotand t Frankrlik iilKpwfMU i tw fet wchÉTpor wat atlfH door ltti i eho Wad n nié vpHx wonö IV NowoJP WrM K ft loc dat d klaohtw du r Zwo l cbo pers ovor W w ianiland n nlW onfp frroDd aijn ItaUtt on do Oardancltpn Ovpr T iigano worA aan hrt BpH Taiffelitt KWMdrf dat volfMiii RflIJkliiWendn offirlrtn Un IchiM uit RrniK dr aanHlaando AnHnwiW n i n vlootóporatiCn Itiron r ardBnrll n vaMqtsa en dal die waarophi lijk ook tot oporatién te laudi zal worden uitgebreid Frankrijk m tJa eitaA aoudoa dkwemlKH van btiD atoö vafi kruiwra naar de AdriutiaehA 7 zendra u wijt ItaJièaao h Kng 0cliKfaiwehf e fcad Y ati hulp tHWffx mlndT raoderw nL lwpM zou z ni d m di itktr ioe4 nog go a gemMg ziiu voor d A iKMcM tlng van df Dardam lb nlonm Terwijl zoowel olficiwi al d niH offiotmMe bladen bljzonderhed n inhond ii over de aanftUande Itallaant clM op rMiöa b gm de Dardomiliwi wprw kt Ag w ia Ste ani lirt Itrricht l K n dol df MtntrtttTraad zidi mrt d w zaak iKv lg houdt m looohent wlfa dnvoortMTddlnff van u uUzcnd n t otr vloot Kolengel r 4 He correapondnit U ZUrich van de VoHH Ztg v nu iil n eJfiH bt nlt Milaan dal liH kotf ngf rck bij dr IisliaanHohf poorwigm bfdmkt lijke afnH ilngfn schijnt aan b nt in n p alk lijnnn znlIi n d volgendf maand nHrrd rp treinm iiitfciw aketd nHKtm worden Boveodfra iMH Hit bt vrKf to dat dp grootstt lagaittT van hot Italiaanm spoorwegnet b lijn naar het Zuid n door ijn ligging naJ ii de AdriaJlHPhe Zm gniiskki lijk iHiwhftdlgd zal wordt Rw ds door lu l eerwUt bontbard ïHti van ib imUm LijkiKh HongaarMolm vloot isijn in lat tebicd viTMcbcld nc pIant Mm ni vrrnb ld De krachten op het Westelijk front Kblonel Feyler berekent in de Gazette de G enève de krachten op hetwesteiyk front als volgt Bg de Engelschen worden de verliezen snel aangevuld omdat men minder dan 200 baUijons voor 700 000 aolaten heeftopgericht Vandaar dat er altyd eengroote verhouding van plaatsvervan gersmanschappon in de dep lts aanwezig is v De Fransohen verkeeren injdn opzicht in een minder voordeeligen toestand maar deze is toch nog beter dan die der Daitschera Hij zou gelijk zyn indien men enkel rekening hield met de verhouding tusscheu bevolking en aantal bataljons Het komt op hetzelfde neer voor een bevolking van 40 millioen zielen 1100 bataljons te onderscheiden als voor een bevolking van 70 mill zielen om 1800 bataljons op de been te houden 1100 in het Westen en 700 in het Oosten Maar dank zy Engelsohen en Bolgen is het Fransche front een honderd K M korter dan het Duitsche hetgeen by geUjk aantal geweren een besparing van 180 bataljonB in de vuurlinie geeft Daarbij komen voor Frankryk de Afrikaansche troepen door de Dnitsche communique s als Franschen van allerlei kleur aangeduid Kindeiyk moeten de verliezen sinds begin April door de 700 bataljons in het Oosten de betrekkeiyk zeer sterke plaatsvervangers opslorpen hetgeen voor de Duitschers met 1800 bataljons grooter eisohen stelt dan voor de 1100 Fransche bataljons Alles bijeengenomen is de toestand van het wosteUjk front op heden de volgende De Bondgenooton beheenchen het offensief zy hebben een meerderheid in getal en zy kunnen gemakkeUjk hun vernezen aanvullen liwang mm bij Alrwcht KHbTnwMm vortt li In het Ib rl Ta NbomI idkaar oIh orgWplJ en HtaanKi bij ilcn na vAlioop van de b04 l o grootKl riwliM tweti iuot r lang b kWinHtti lii kM HKHt altUd nog h uteter vljfm i Vi ntïg Hli lijn prachtigo keroU zoosIh nK audem alIcMi bij HagtmiH ok iM ZM aljn in knkhi Unitm m im t grijzi M zijn Marokkanen Zij vorMOHi g n woord Kran en terwi liJ daar ala HlandlM lden atoan b het ommgHIJk hm uil bun v raUjvlng te Itevrfjdm Zij Mjn RuloniMii zij iH lirn gHenrd In de lioutHng te Htaan voor een lilanko Zij xt inuoltaf iHr4ié poppon geworden en i ctA b r wert d kan ze wivr In inensebon vi randpr n Ze Htonden ali tiilHii 4 n waogiKn geon vinger to verroeren Men kon aan ben zien dat zij de beNehaving van de blonken liegn pen liodden Hun tiod wao de korporaal Zij boddm nprookjeaoctitige namen MohamnM d IVn Abd04 l Kader louter vorRtetmaiuen Zij kwamen uit raMd lanc Aoer Msroo Mogador Ze haddm gmi vowMelling waar zij waren hun hrraenit tetwiniden maar zij wisten dat de blMlce man Hpo kon hiren woarhoen hij wilde ni de potieD geni erd en p 4 al tiM poo droogvvi zij hunne kettInkjoR en daaraan hing eeti berkenningi teeien Het waren kokette armbanden bei koorlijke graebeokcn der bMchavbig die Zij de b e rlag aoodif bad voorhaag regiM rii en bonken m de gele kM in de groote graven reogde Midden in dr rij van gele aulomatou r ood et KraoKfetoao Ook hi atond in iinlitaire houding Maar men zag op bei e r te g iobt dat bij geen marine maar een mnifteb wao Zij houding was ioa m waardig Zij war figurao op b oorlog rtoon M hi wat wldnat Zijn hoofd H H rond abi kogeé I exrt iik blonde deliaoTHioppelM l ovea en onder zijn btik blauw en zijn wangen rood Hij W8M goede kt rH fs i tvpiache l n gar grappenmaker een laeperd in V n persoon Hij wa een hoetje v flle men iiKt bei ongeluk dat Öem g 4rof m b l Maar geen zorg da kwam wH wwr Itirecbt Ik vroeg boe tój blerhw o kwam O ja pardon zijn handen kwaioen lo bij bwl KI bij het prat noodig liij lioil nu e minaal ong tukl nb t aodere Jiie vouleK vou vaonniee Hij wart kok im H rkte in dn beroemde suikerfabriek tumcben Kouohez es blain Hij koim an den tuin in zijiïjBeuken om te 1m Rimieii Twee DuitHcfm gevangenen zilitii lHned i in den ktHder andere i v niniiandi te zien F n jeetje merkwaar liff iii t waar Hij ga dus A trap op Ie twis I uit8cti gevangenen aan mee wmlal ze aiet te dowi helilK n Nauwelijks liebiMn zij h4in boofd n in cie fïaiig o wal egt gi or van V daar Aju ik IbiitKher Ifal i tocb pec4i De kok rfwkt üljii hoofd tusacheo bacbou Itr tsprcidt zijn anuen uit eb bien quivottb z vouH lp kaziTneplein exercm ren itm fwnr eoiiipagiiiej n ao onze oWaten en i ri pat laar van a zhu n gevangenen gehurkt die gireren nog vochten en wien men nu de wBp uil de banden genomen tieeft fb t zijn er ongev4ser vijftig Zij zitten e ligg n in de zon Mn uil en bloed l e i al kOohJm zij uil den Hlag komen Kukelen zijn tot aan de Iwrttt toe slijf van d K droogtb klei Me een lieeft H ii verliand een lichte wond aui bond of Itoobl t n van N n zil m t zijn nig le en den iimur xlaarl in de hicbt en liuivert ondank U buitengewone liitle I i iiMH Hien cltier bebbi n zich ai gt yhikt iiun Mik U rnutig en iieider Sle4 blN ee of drie roodi broeken zijn er ondrir Alle amk reii HttOten in gnJB lange jaN en van oÜde viltaehtlge riol Zij hebben ei n grijze inittn op liet hoofd Ibt zijn lite troiTM n Mannen liovcn ile vw rtig jaar naar vori w I Kr komen er ze a iit li n bfinel wet t of ze allen boven ib votn llg zijn Mimm bien di nkwi zij dal hif r onib r de oudere inargang aigarettcn o voorib eïen lun Itan nooit w ten worden ie hM zware verlleaen geledra ntet waar la menwr vreoBelijke verliejiPii maar Kij hadt ook zware verliezen dat kunt e iUe IfwH ltenen WeHk een oorlog T De territoriale bevelhebber in Overnsel tevens het militair gezag uitoefenend in een gedeelte van Gelderland heeft aan Joseph Lamers caféhontier wonende te Etten gemeente Qendringen en van Duitsche nationaliteit het verbiyf binnen het in Staat van beleg verklaarde deel ontzegd op vermoeden by herhaling betrokken te syn by pogingen tot frauduleuze uitvoer en eveneens aan B J H Bruil bakkersknecht te Ter Borg op gegrond vermoeden aioh by herhaling schuldig te maken aan uitvoer van paarden TWKKDK KAMRR Als datum van weder bijeenroeping der Tweede Kamer wordt genoemd Dinsdag 20 Juli ViTvaU lien van verlofpa H n In verliand utei ing lioiaiii klaebten o er hK vervajMohen van verlolpo Bow ti la door dm opperl eveiltt4iber van land en zeemocM o a Iwy aald an UI Juli ol mogen tiiltduHend worden getiriitkt £ verlaf HMmii aaki8 raa M bij de firma Twllnga te VBoMh deae vfTlolpaHBen zijn voorzb n van een doorlooiHiu nuiuuter ter voorkoming van vervalnehing van een door mij goedgekeurd merk A le aanvrag om vertofpa ten te ont vangen moeten door m officier worden si i ekend of goedgvieiird aan andere Aanvragen wordt niet vol uw Me verlofpaanen nMH ten zoodanig worden opgiAorgen dat zij nooit in handen van onbe Oegdr knaaen komen Wrlo pMsen wata van de gebRgM duur 1 verstrekrti moeten door dnt houder worden IngHererd waarna ze vernietig wordenv Kor Miraali en mankiohappen d4e op een verroerbewija reiaeti mogra niet tuï ena in bet b Mit zi van en vertótpm A p Me TerrHortale bevelhebber in Zeetaod breng Ier kenniM het volgende Alle duiven die hi de duivenfeoudera zijn en aiM tot hel eigen hok Jaeboorm moeien opg gt ven worden bij dim Militairen Comiiiandaol dW ze zal kortwielLen Me dnivenbokkeot moetra den geheelen dag open zi Muiven die vert orgen gehouden worden oï Ui rerborgen seMhokkf n zitleri worden In bcfilag geoomm en opgesHHiilen ooar d Territorlalen fommandaot van powlduiven mag allwn met toefltenming van den Dinteteur van i Uijktt PoHlduivendtenet Op overtreding wordt gestraft met boe e tot f 100 ot 1 ir n ami heehtenb4 Gemengde Berichten Me ontiflagen gwK oTtte amblenaar t en W van Hilversum d e4en den raad dier grtnertite mede dat zij zirfi genoodzaakt hebben gezien den heer J 1 ai Sclioonliovefl omslag ie geven aln eoiimneH Ier tieorrtarie daar bij ernMig te kort ïH gcHchoteii in bet iH antw oorden van bet Vertrouwen dat zij in beui beJilien gc tejd Op dienzHfden grond beidien zij de lienofïuing van dew n ambtenaar lol waarm ncod eeretariH ingil rokken I biitrent het gedrag van den heer van Schoonhoven vermanen vij nog het volgende Me iiuuidd 4s onUMagen directeur b r gnm enh gaMfabriek te Hilvorwitn W J SligtiuK tiad een borgtocht van f in lMM gexlort wHk l edrag In effecten in waargeving Ijeruatle op de Nederlandwcbe ftaiik tl Ani4terdoni M zer dagen nu lid d lie r KÜgtlng iH wlag It gen op het effecten onderpand en lo n werden er 3 stukken verroiHt fit het ingetrtdde onderzoek m geb ken dat deze vermifWing op de volgentle wijz plaatM vond ngevwr 2 jaar geiedt n In Iflb l werden 2 lukken van de l ewusle effeebii uitgeloot en door de NederlandKe he Hank leni gezonden Üe heer ftligling gat voor de uitgelote e forlen andere In de plaotK De lieer van Sehootthoven wa deetijdn wcgenti dr ziefct van den beer Mulder waarnemend retari Hij zond wel l e rieht van ontvang aan tien heer SJigIlng en lii t dit door den bii rgemM Hler tet kenen ilocb zond de effecten niet door naar de Ned Hank He verzuim werdniet opgemerkt doorda de burgemeester in He dagen juiflt niet verlof g ng Me h4vr van S he4oende deze effeelen en wemlde ile opbrengBl ten üigr n bnli aan Op het oogei blik zijn de effecten we b te lieWennler plaaiae aanwezig fH van iti titieeln zijde zal worden ingegrepen vftll nog niet met zekerheid Ie zi Aanhouding van militairen Het is naar de nAvp meldt den opperbevelhebber van land en zee macht gebleken dat het herhaaldelyk voorkomt dat door korps en detachementscomm aan de politie opsporing en aanhouding wordt verzocht van militairen die zonder verlof hnn garnizoen hebben verlaten terwyl bij het door de politie ingestelde onderzoek vaak blijft dat de betrokken militair inmiddels naar zijn garnizoen is teruggekeerd zonder dat hiervan door diens chef mededeeting werd gedaan aan de politie merdoor worden door de politie dikwyls onnoodige en tydroovende onderzoeken verricht Io verband hiermede heeft de opperbevelhebber thans bepaald dat korpsof detachementscommandanten die aan een politie opsporing en aanhouding verzoeken van een militair onverwyld aan diezelfde autoriteiten bericht moeten zenden zoodra die militair is teruggekeerd Noodlanding De luitenantvlieger Hofstee gistermiddag met een passagier luit Dninker opgestegen in een biplan teSoesterberg tot het maken van eenrondvlucht deed in de nabyheid vanHarderwyk te 5 30 u een noodlanding wegens defect aan den motor By hetlanden werden de raderen van de machine door de hekken on de wei beschadigd Ëenige nren tater kon demachine vertrekken nadat een auto uitSoesterberg reeerredeelen had aangebracht Toen gislemao t ook voer de iMi bib te Sebeveningen de inrichting van I S aan den Han tmhoekweg weder hH klokje van geèiooraaoittheld halfWn geslagen had en de politie lich in verband daarmede in de inrichting verUKwide geraakte een Inapectetir van polilkdaar slaags raet een ruzie makenden geinlerneerdi n i kig 4Meben officiw De ingeUchman wilde op den politk mWenaar de edele liokfd unMt toepOAaen Het bekwam hem eofater nieobt want rep fa in de eerflte ronde wmm de partij knocked mif doordim de Kngelscbman apoecHg overmand waa door dm iawpectnir daarbij olpen door een paar politk genten iV KnieidMthe offidM werd overgehraebt atS bet poUtiepoMkuia aan het Oavers Uei oootplein en na procea verbaal legenh n waopgemoolcl werd Uj later daarafgi Mold door een omeier van h internemng dmre u Vad Souffleur Ken lezer v n bet Hbld aebrtift aM den O d S r teur bet volgende Dezer dogen de ide u ons mede dot men in de Muibtctte tooneelwereid hei woord Sout lenr i gaan verduitwben m vervangA wil door ieta Daltech aln bijvoorl eeid rnewiiritectier Woirt edae4rtntoun lerfttUtzer Nl iw zou dj benaming niet zi ik hf inner mij van vroeger reeifc dit lutgadewige wom l oor nouflbHir i nlerirdiADberkai mHohleebtauAwendigbTnendiTrtebauspifiJ rgedttcbtnisausbetfer Stadsnieuws aOUDA 30 Jani 1915 VKaOADRBINQ VAN DEN GeMBRNTSBAAD op Vrijdag 2 Jali 1915 des namiddags 2 nnt Aan de orde De samenstelling van de stam bnreaox voor de verkiecing vanleden van den Saad De rekeningen over 1914 van de Volksgaarkeuken en het Hoffmanansticht Het voorstel tot wijzigfng der ge meentebegrooting voor 1915 Het voorstel om ten behoeve vande gemeentegasfabriek toe te traden tot de onderlinge Kolenre erveMaatschappij Goedkoop ongebnild tarwebrood en meel In verband met het reeds bereikten bedrag van i 14 000 vooi de kosten verbonden aan het verkrijgbaar stellen van goedkoop ongebnild twwebrood en tarwemeel waar een uitgaaf van f 30 000 is geraamd ia wijziging in het geraamde bedrag noodig B on W stellen nu voor p de begrooting hierom dit bedrag te wijzigen in I 50 000 Onteigeningsplan voor verbreeding van het Buurtje B en W schrijven aan den Raad Bij haar hiernevens overgelegd advies stelt de Commissie van bystand in het beheer der Gemeente werken voor om uitvoering te geven aan het bij Dw besluit van 27 Maart 1908 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten der provincie by hun besluit van 7 April d a v vastgestelde plan van nitbtelding voor deze gemeente voor zooveel betreft de daarop ontworpen breedte van de openbare straat Het Buurtje Was reeds eerder in het jaar 1909 de ingang aan de zijde van de Waohtelstraat van het stadskwartier genaamd de Korte Akkeren overeenkomstig het uitbreid ingBplan verbeterd thans is er gelegenheid om ook den ingang aan de zijde van bet Veeratal waar zich het Buurtje bevindt op de by dat plan ontworpen breedte te brengen De N V Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda alhier is namelijk bij van onze zijde geopende onderhandelingen genegen bevonden niet alleen om de aan haar toebehoorende pereeelen aan de Zuidzgde van de bewuste straat zoo spoedig mogelijk zooveel terug te brengen dat deze eene breedte verkrijgt van 7 56 M doch ook om van de overige aldaar liggende eigendommen na aankoop door de gemeente zooveel van deze laatste tegen den door haar voor dien aankoop betaalden prgs over te nemen als niet voor de straatverbreeding ziU benoodigd zijn Ten behoeve van die straatverbreeding zal het dan noodig zgn dat ten name dezer gemeente eenige eigendommen worden onteigend die voor de verbreeding in den weg li en met uitzondering van die aan de Kaarsenfabriek foebehoorende waarvoor gebruik kan worden gemaakt van de by de Woningwet aan de Wet van 28 Augustus 1851 S 125 toegevoegde IVde Titel Over onteigening in het belang der volkshuisvesting Ter voldoening aan de daarbij gestelde bepalingen zal eerst Uw Baad voorloopig een plan van onteigening moeten goedkeuren om later nadat belanf ebbenden in de gelegenheid zgn gesteld hunne bezwaren daartegen n te brengen een definitief door de Kroon goed te keuren besluit tot onteigening te kannen nemen Wn kannen ons met het voorstel van de in den aanhef genoemde Commissie zeer wel vereenigen Inderdaad zal de gemeente door uitvoering van het plan zonder noemenswaardige kosten harerzgds een belangrnka verkeersverbetering in haar gebied tot stand brengen Ook de Gezondheidscommissie wier advies wq ter zake inwonnen hecht aan het plan hare goedkeuring Op grond van het bovenstaande waarby overeenkomatig ons voorstel 1 van 17 Mei 1915 No 40 673 de verplichte buitengewone aflossing van 1 schuld door de gasfabriek aan de ge1 meente werd bestemd tot buitengewone 1 afloBsing van gemeenteachuld voorzoo ver zy reeds niet voor dat doel was i aangewend uitmakende een som van I f 7400 40 3 In zoover in afwyking van 1 uw besluit van 4 Februari 1910 zouden wy ü in overweging willen geven dit 1 bedrag in de kas van de Gasfabriek 1 te laten ten einde te strekken tot 1 gedeeltelyka bestryding van de boven1 genoemde extra kosten De schuld der I Gasfabriek aan de Gemeente zal dus I met dat bedrag wederom moeten wor 1 den verhoogd I I Op grond van het bovenstaande 1 I hebben wij de eer Uw Raad voor te I stellen te nemen het volgende besluit I De Raad der Gemeente Gouda I Gezien de voordracht van BurgeI meester en Wethouders dd 28 Juni 1915 No 50 841 met hel daarby overgelegd advies der Commissie van bystand in het beheer der GemeenteLichtfabrieken d d 24 Juni 1915 No 28 Besluit ten behoeve van de Gemeente I Gasfabriek deel te nemen in de Onder jlinge KolenreserveMaatschappj ge1 vestigd te s Gravenhage voor acht I aandeelen ieder van een honderd I gulden 1 de gemeente begrooting van uit1 gaven voor het dienstjaar 1915 te 1 wyzigen als volgt 1 a van art 3 Van Hoofdstuk XV I Buitengewone aflossing van geldleeI ningen Volgn 231 wordt afgeschre I ven een bedrag van f 7400 40 I b aan Hoofdstuk XV wordt toeI voegd een nieuw artikel llbis KoBI ten van buitengewone voorziening van steenkolen voor de Gasfabriek VolgI nummer 239bis f 7400 40V Morgeu 1 Juli zal liot 10 lasr g ttxkii jjri dal til lt u Zaug cT liouda werd uitgt iiolit Vlflddtti wu wilaogB tlat M lO jariK IHHtaaii iiwl wu coiwour zo i ttordt ii lii idaclil door de IfgcuwouMigc I liidwoiittilaiidigbedMi w Uiervaii lij lijk al 1 i ud rf l £ plaalj I v4ibi i Wkt Mh i I lo gaiik lijk L voor doniMtHint li fjuiiMt fj r tt U vn im l liuiuic ilitroduuc 0 Ilu I M K t iiigiiig iH haold 111 d u u jartm va I liiiar IteHtaau ultmU prijauu iti do lu 2c 1 11 li afd gt iiHii 4iv korcfi i ii ei wrt 1 pril iiTwijl Nofrtclrivkiid 2o wi u prii 1 I üij l rioliikkmg vau dt i ii ri oriaUni I üiuuiaiula4it in Ziiid llollain i ir m im t I iligiuitj van h tl ti aan Wfy ji in tttaeliI Ung vau ztju offickidi liuiio li inK sU I n ii i Oiainaudaut van dfu vri will gtii I lliiKÏMloriii afd Uouiïa d IniT Vt KhI fi alliicr L I K a a H 1 r Ij z e n 1 Jlt MiniwU i vaii LauiHioiiw lK i r di u I iiHixiniiiiiivkaaH ii ijH voüi liiiuii ulaiidKHi MTliruik biilialvi voor oud kaart oor iii room f u iiinolikaa tii kaa iH rcid ondiT rabliiiuittl twzichl gfdurwttii li maand liili mv Ia imM V vour dcu viTkoop iu hi t ffroot piT Vl k i oor vohi Uii iougi doiidschi i ii l ieiiiim rkaaH nM KijkAmvrk f 4 MHir volvi lU jongii tioiid chokaaii 40 jong I iilwmitor kaan 40 t l loiigi liouiV slii kaas 40 Ui 1 dainiu Ill ioiiiJncIk kaan + ïl l Mainiu iMi CoudHClifl kaan + CKl OT mag i ilamiii oit Uoiidiwhi kaa 21 2B 11 voor ih ii vorkoop in lii t kli iii per HAS saOT volvi ltp jongi ioiid olu mi l la i nn rkaa iiH l Uijk nii rl ü il i voor volvilli jonge loiidHclii kaan iTi ioi4ïti l iSainnHT koa Io I ioiigi Clotiilwhr kaaa 10 j lO I I i ikaiimi I liouibiohi kaai I I t dftinni til ImiAichc kaas I o I 1W I I mag l daiRti eti fidudnchu I kan 27 I ftodiT k a gnmTkl 40 f 10 ol 1I 20 i wordl kaa viTrtann wWki riMi 1I ii o li vi lljk W Y Wf II o 31 X ot inof r yet In de ikogi to I iK vat j I Hij MTkoop aan diiitailhanAdarMi kan 1 Ira liovpn d luaxltiMim prijn voor vi rI koop iu Iu4 groot in MikiHang wortinn I Re4iraohl iwlii u lip boovi llitil n li n ttoog1 M iO K l HT zfwltug 1 per wi i k aan diitzidfdrn afniwH T iK tra mi C nm Oarr Ook giïliTavomf gal hel rrteu Carrf voor ti n goed liezottc tent wcdproni ivn voorsli lling din nilnnHiUiui van atapd lii p Van dMi liwr llirwlPiir arr zag n wi i m nioaw ilro wuumuainK r licnf vivti buKoQ sowoiM preBlatiea van lie ovtrigo gcvptacbap 1 zekerheid waariiimW zoowo acroliMen ala riJderH ea rijderefwi tL hun toi ren vivriehlen ziio indi tdaad vtvrauwmd Ook ik ZMleeuwea voa kspltolBNaa