Goudsche Courant, donderdag 1 juli 1915

o 1S820 Donderdag 1 Juli 1915 54e Jaargang fiovMHË mum 3sq ïe va ws © aa cL v erte3n ti© bl© d voor G o va cLsL © oa Oaraa strelc Verecliijnti dagelijks iir behalve Zon en Feestdagen PRIJS VAN HET ABONNEMKNT Per kwartaal f fp PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f 0 55 V 50 1 50 1 90 Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Elke regel meer 0 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsingen worden § éze teeentweeberelcend üienstaanbiedingen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 by vooruit betaling elke regel meer 6 ets Reclames f 0 25 per regel Groote letters en randen naar nlaatscuimte Alwnnemenlen worden dagelijks aangcmimen aan ons Bureau MARitT 31 bij onze Agenten ifeu Boekliandel en de Postkantoren Uitgevers A BRINKMAN EN ZOO Telefoon Interc 82 Telefoon latere 82 Constantinopel dat overste Von Leipzig do militaire attaché aan het Duitsche gezantschap te Constantinopel het slachtoffer werd van een ongeval Toen hij van het oorlogstooneel aan de Dardanellen terugkeerde en zich onderweg aan h t station wilde verkleeden ging bij het ontpakken van zijn koffer zijn revolver af De kogel drong in zÏ q hersenen zoodat de dood volgde De Duiteche vrede Naar aanleiding vau het bekende vre teriinanifost in de Vorwarf s en het anli ooiit daarop in de Noridd AUg Ütg bevat tln KoUiisciio Zeit een uitvoerig artikel waarin het standpunt der Vorvvilrlw IjeHolireven on do voor Duit iiland aanuenielijkf Vrede ecnigszinn nader aangeduid wordt Hef hla l eehrijft nog na met instemming di critii der Nordd Ailg Zeit aangoliaald te hebben aim h t adree VMi do Vorwartö het volgwitde Dwingender tiog dam deze overwegingen nvoet op d partijstrategen het beaef inwerken dat de politiek der Son dier8trpl eitn onpopulair iri i ij moctem maar oen iii lichting gaan iiiwuinen l ij df duizeudi n kanieradwi die voor den vijand staan i dan zuilen zij zieh er over vorl azent hoe eeustniUiiig hun hit antwoord gewordt dat lmn gj4 langen dat de Duilwche rt eerlng rafimiti vnxtwondi rhand elingeft zal beginnepC zinnig en daarom onmogelijk is Hun doel Ih een vtede die lu alziimbaren tijd inel meer verbrokeit kau worden I aarvoor ijn lïun kaïin radifii gevallen daarvoor zijn zij hereidi hun leven te geven Hoe hooger de bei geii Kt siachlofftTö worden de te vaster en zekerder vallen ij d jl doet in tiel oog en zij zullra ninniiier h ii eiie vergeven die toe zou laten dat de v M r Ih vath rland gevallen held n i i n liehten eii vermih reiiden vriiile lol grafsleeii verkrijgen i ien zullen zij zeKgi n ha ldiini wij ook zontk r oorlog kunnen krijgen maar wij ln iit en dit n inderlii t nlH gewild en wij willen dien heden na overwtnmnfïiin zonder w i erga nng inlmler Hel blad vervolgt dan Nu zullen voorzeker df uieening ii over de vrimg liw de vrede er mooi iiilzlen tMu ddl doel Ie bereiken ver uil elkaar loopi u uiflar hiH eena wordi n daarover zal meenen wij volutrekt niet zoo nioiilijk vallen zomira rtevoorwaar Veii welke een lienpreleing mt Üjk maken enwnaal aanwezig zijn De eerste voorwfearch is dal onze tegi nHlamUTR tïen vrcdo wilhm en moeten willen 1 k Iwi h dnt zaakkundigen zi ii over d i wtrMegiMejjp en oeeonoml ehe eisehen hHilwn uügewproken welke naar hun nieening h H f oiA verzi ken n Zijn wij zo ver ten kan het debal begin Mijn schoonzuster leloo t ge d n werkelijk dat praatje I diiariï lietrft uti d e docuiniHiira laliii zii ii en zi lu ImH tasidüe arobW ncergeU giK It ik g nm twljtel mogt lijk MarCherila Moiitelli is zijn vrouw Kogalla permte de lippen op elkaar en ging naar biimeni baar echtgenoot volgib liaor In dien salon zctle zij zich in ei n leiiiiingftloel en ataanh in gfTM ins vi rzonkeu voor zich h en Wihy Htotwl liil het venster en keek naar de rook olkjcH van zijn cigarette Ih dun giHH middel mn dat hu wettig te Verklaren vroeg Kogalla een poo je Wal zou mm daf heipon zei Willy idiuriilerophalend Kduard zou toch mei dh vrouw IrotiweR Maar in ik oudp fainiliewetten m bepaald dat H erfrech niet geldt voorkinderen uil een hiiwHi imU een nietndellijk partij Die nnde wellen gelden retxVj langniit nie T WaAro4ii Ontdat ze door meer dan een vanonze voorva leren niet zijn opg Trojgd Onwe overgrootvader hijvoorheeld troiiwdie n et de dooliter van een niet ad ll jk offirier uil hel legw van Frederik ijenfiroote I e vader was tpnminato offieler enwerd Ia4er door den koning in den adelstand verhtven Thans is de zaak h clanders ge egmi Fx n wtldvreenid meipje een brii 9 andj che wier verleden niemand De Oorlog Aan hel lUliaansche Front IM oohlour ijkaclie con i unlqué vmi M Juni melcii N n t n VOTSchoiitenc dagen voerden de lUilianen Kiitoroju n lovcmlige aciie aan hol I on o rom I eryislwuvoiui sloegen onze iroepon een aanval al bij Flavor In de slri van Sagrado en Monfalconc deed vijan veraoheidene vcrgoelsehc kleine anvallf In den aigeloopeo naolit werd een algeanceoe aanval gettean die even n werd ige togeii Ook waren de aan val pogingen welke de vijand hedenochIrnil liij Selz dood vruohleloos llijiMon iildiiir lürou de arüljerie düela voort die ii i lift geheele ziiidtweBtelijke front en voonininelijU Ijij de laonzo zeer hevig V ijn Aid antwoord op den aanval der 8ervii r bij Sabac IXMUiiaideerde e fi van onzo vliogUiigen gislertMïOctriaml ï n werf bij Holgradtt en het legerkamp Orase ten XuidWefiten van Ohreiio inet zeor goed sueeeB Aan het Westelijk Pront Het Ouitscbe communiqué van 30 Juni luidt Bij Atrecht had ook gisteren een groote vijandelijke actie plaats Daarentegen maakten wij in het verdrijven van den vijand uit de stukken loopgraaf welke hij ous in deir loop van wekenlange pogingen wist te ontnemen verdere vorderingen Een vijandelijke aanval in h Labyrinth ten noorden van Ecuïie werd afgeslagen Door bijna onafgebroken aanvallen op de Maashoogten ten westen van Eparges tracht de vijand sedert den 2 Jn de r doch tevergeefs de door one veroverde stellingen te herwinnen Ook gisteren deed hij vier heftige aanvallen die alle onder groote verliezen aan zijn lijde mislukten In Belg Een Nederlander die in Brussel woont en eenige dagen in Den Haag vertoeft vertelt aan de N R Crt iets over het leven te Brussel Met de Uuitscbe bezetting kan men het niet best vinden naar men beweert zeggen de Dnitïcliers a Namur on nous craint a Bruxelles on nous dédaigne a Liège on se £ de nous 1 Eén ding moet van de Duitschers worden gezegd hun organisatie sluit als een bus En tóch niettegenstaande alle toezicht on alle speurhonden verschijnt er nog altijd geregeld een krantje in Brussel dat naar men fluistert ergens ÈEULLHTOHH Moedep en Zoon 9 llal I 11 uitweg 1 lleli ilnnk U illy 1 len zal eflhUa je vrouw niet inonsi g zei chapp m loclat I uani prong op en knarste toornig ijn tanden Dal is waar I Wal a a lerwllikeliuBl Maar ho e r de knooii i i dl iooigohakl w Iwler 1 Brooder dor g i overijling wna H wde Willj to ij alle n ta i gh i e met elicMir lK p eken Zoo go Hl ik kan zal k je r t g n in deze mocnhike aangelegB eJd ter Mj slaan maar beoof nw iW i mot ioiniwid over spreekt I aai alles zoo xlT T r 8 diPOBt VHrlai 1 hi t i M UJ4 J 10 rcgolen heU gelijk Willy zoo zal ik 4ua l makk mp ver gol n o i a 7 m borst k in dit palcket zijri all h w 7x n vau loijn huwelijk en ook S f M geval dat ik plolM lmg door ten dood enl overv lH n Ik zon dSe papier gaftrw opeen ei piaa bre g ze de kuu in een kelder wordt gedrukt Maar niemand weet wtlar niemand weet wié de drukker ïs en de uitgever Periodiek verschijnt het om de 8 of 14 dagen het wordt aan vele htdzen bezorgd ffk niemand weet ook alweer hoé het beSsbrgd wordt Het mooiste is dat de gouverneur generaal Von Bissing tel cens 5 exemplaren krijgt hij en alle Duitsche autoriteiten pijnigen hun hersens om uit te vinden waar dat blaadje vandaan komt Want dat het zeer anti Daitsch is behoeft niet gezegd te worden Naar onze zegsman ons verzekerde had Von Bissing fr 15 000 uitgeloofd voor hem die licht in deze zaak kan brengen Nieuwe Ct Naar uit Sas van Gent wordt gemeld is de grens weer gedeeltelijk geopend De Belgische arbeiders die aldaar op de fabrieken werken mogen weder passeeren Het legerbestuur aldus wordt uit Gent bericht maakt bekend dat ieder die zich zondèrmilitair geleide binnen de landingsplaats van het luchtschip te Gondrade begeeft zonder waarschuwing zal worden doodgeschoten Om het nikkelgebrek te verhelpel zullen de oude bronzen munten val 10 en 5 centimes weder in gebruil worden genomen Voor het tramverkeer tussohen Gentbrugge en Nelle is de verplichting om paspoorten te hebben opgeheven Aan Het OostelQk Front Het I o s I II II I ij k e h e oonwiMiniqui Ui tO liim mthlfU Ia oHt ialioiö aan lil f nila Lipa en dm lioc ff irtrootimfwaarlfi lii Kowiionka en Htrmmlowa zijn t Vochleii in vollen gang die met goett gevolg Vüor onn verloopon Tuseelien di n iïocg on de Weiclisol wijkt de vijand len De adhtiThm de die zijn ti rugioehl ilikl werü gisit ren overal door oiiis aanftwallen Dnao Iroept n zijn dv lienecUvi Taiiew doorg lrokkon Wij lielthen eeii lioo le hij hrawpol Zaklikow veroverd Door die i4Hce n d T verlwuden Irgers l tn Oo itm van df WeieliHel weid n di I iiBW ii gedi ongeri ook ten W wlf n van lU rivier nUMIing na Celling te ontruii i ii Zij zijn MndB hi deiwiaehl op het ftlerkti gevechtwfront Ozarow Sii nnH wederom aan hrt terngtrokkra naar ie WeiebfloK Zawichoi tiH door o e trwpeii liewel Generaal Alexejew Eenvoud en afwezigh eid van vertoon nrn verlo ii gaan Marghcrlta ie zoo on ervaren zoO xorg loos in zulke zaken ik kan liaar die papieren niet toeverIrouweu Ik zal zo ini onn fainlÜe archii t no lo U gge l Ge l loofl me V illj ff wl niemand over Ie wprekcn lotdal alhv in liel reine ih g 4E0inen tie Ih Ioo 1 im liö l fe M n trouw vriend voor mijn kleineonervaren vrouw zult KÏjn als er iethgelH uren mocht waardoor ik verhinderd werd haar d r zij le te staan Dnj wpre kt van zeil verzekerde Wilh Maar m ttu d zaak nu niet te üwaar op dat koint wel lerocht Ik hen eeliter wiszenlijk nienwegierig naar je vroiiwlje Je zult haar leeren kennen al eenkindierlijk goediliartig Bchep eitje Ik mthaar wchrijvwi dat ik hinmni weinige dngiHi terugketT oin haar alles mondflingHirtk te de len Dat is hef bcöte Dus kan ik op je rektneu Hier is mijn hand er op Wee daarniet bezorgd over De broeders druktf D Ikaar tie hand on daarop g ng Kdiuftrd naar binnen WilIj rtondt eenlfee o enhHk kvn fim gepeiilR verzonkMi Kwi verraftw nd onttmlling niorape ldie hij Wat za Kogalla daarvan zeggeii VIJFDE HOOFDSTI K W illv von Aitenbrak en zijn vrouw ritonden op de trap aan de voorzijde van zijn de karaktertrekken van eiken Bus ia dezen oorlog en vooral van het leger schrijft de Times correspondent te Warschau De twee eenvoudigste mannen welke ik ooit ontmoette zijn grootvorst NicolaAs en generaal Alexejew den commandant der noordelijke ieders na het aftreden van generaal RuBSky De generaal zit met zijn hoofdkwartier in een klein Poolsch stadje Behalve de staf vertoeven daar zeker geen 50 soldaten Voor het huis van het hoofdkwartier sta n een paar soldaten en een kleine Russische vlag hangt boven de denr Niemand zou kunnen vermoeden dat daar binnen iemand zit in wiens hand het besturen van honderdduizenden manschappen bétiist en dat op zijn woord duizenden stukken losbranden De man zelf is even kalm als zyn omgeving Alexejew is tusschen de 58 en 59 jaar en geldt voor een der knapste koppen van de 75 leden tellende staf Terwyi in Warschau jfle wilde geruchten loopen pver een nadering der Daitschors verliest de staf van Alexjew ggoBrt Og blik zijn optimisme Trouwens de ïiusaen nemen den heelen oorlog met Ven bijzondere gelijkmoedigheid op Het volk is bezorgd zeker maar men ziit niet het kleinste teeken van ontmoediging Men rekent op zijn nuitputtelöR mönsch nimateriual enraagt zïcJï af hoe dikwijls de Duitschers nog zonder uitgeput te zijn zoo n kolossalen opmarsch kunnen ondernemen Zoodra de grens van het DuitschOostenrijkflche kunnen is bereikt zullen de Russen weer oprukken In en om de Dardanellen ii ïallipoii Het I n g el t e h e connimni uï van 30 Juni meldt Itij een aanval van d Ik itMehi infanterie op 2ti Juni werd ni l n VSiwieii aa In t Saghurd re ravi i vijl tini w loojigraVen veroverd eii lw C Uni ten i tosten daarvan De Ürhsche roelilervhHigef eehter firidiioetle ernffligw tegtniwlaiiid en waw niet in slaat om vord Tingen Ie mnkoi De indiacl troepi n echter veroverden iHH belangrijken heuvel len Westen van K rilhla Alle Turkhclic tiigeriaanvallen die in d n daarop volgenden nacht wernVen uitgevoerd zijn luiL uan7 u iili k verliiw voor Av Turktfl afgtwiflgf n In het gi hwl Ijedroefl h iTre4n win t op d en linkervleugel voor de liigclHehen llNItl In Turkye De Lokal Anzeiger verneemt uit lu t Hlot eiv oogd ii he riiluig na dal Kdmard naar lu t npoorwt Htation bracht Dl inajoraatwhei r ket rde lerug voorda zijn verlof verstrektni Wüf om de aan ra e van zijn ontslag pert oonti ik hl Zijn ovf frïte te kunnen inloreren en hovemliien driHrf hem liet verlangoa naar zijn vrwiw cm kindiTen Hij had niet zijn bronlvr iiog wnw geraallpW fpi en alliM zon gelteuren zooala deze lieni liatl aangeraden Het eerste huwelijk zou he ehollwd wordMi a n niet Ie zijn g loti n i ii na Idiiianl oniwlag zou een hernn iiwt huwelijk in Diiil hltttwl dfu loesiamt wettigen ZoodtKwle zou men aan alli w tliiijkc iiiv waren ontkonwii Tusneliyjf de beidt l roederR wa og afge proken dat voorlooi ig het diopsfe tilzwijgen bewaard zou worden oiittrtwt I duard rt veriiotuinng tot Margherita Monl lli llt t rijtiiSg verdween m de donkifire poort die i n Klollum affloot Nog wn laatHle majil keerdo KdUanI zich om en groette de aohterblijiveiideTi im t iVe hand nog i eii wuifd + Ut ïoUa met haa r kajiten zak kK loi n veniiweien het rijtuig inl het g ai hl en Rogaila wcrokïe zich tol haar tchtgfHioot Dnar rijdt hij weg de ri ke erfg laam on Alten hrak om dt inillioenen fel aan d geaam m lijke faurfiie ofMioo reti over Ie leveren in de handen van d kinderen van een avonturiorster Je verge dal ge van uw choonznsMer t+iireekt Wvkv Rogalla antwoordde Wiliy rieu nit i niiingHverschilk n kuiuieu dan tie4 redefidOf i niet meer in gevaar brengeo Tot zoo lang e ohter dwingt het streven naar zelfbelioud o 6 tot t bij e lkaarblijven en kunnen wij ons Av weeldevan Duitache kibbelzuolit welke In lietere dagen aoo wolig lierdo niet veroorloven Do ii wij dat ïild dan leggenwij de ethis rfie krachten die ons zooiknigddijk vooruil h4elpeii In de schaaU V au oii e vijanden De tijij zal kooiwi waarin zij den vrede nkwlen begeeren drate zal te eerder a 4n l reken hoo vaster wij den wil doen Idijken uit en vol te houden Daarom zou hK een niMaad tegenover het DuitM h volk zijn om thans over den vredie te willen owArhandieJm Onze dappere legerK zouden zulk een slapheid alrt e lii vspotting van hun ehlUerendo wapen laiJen beechouwen en ze zou vert lap iend op bun weerkraoht werken Onze Ieg4 n ff landers echiier zoudwi daarull juist nu nil de crislat m4cTH n dat hun polllii ke en orgaji k tori icihe oorlogvoering en oorlt aboeruflting Itijectifitort toennoen nieuwe hoop wi nieuw VBrfrouwoo putten De DuitscliG vrede zooals wij dien noodig hetdiem en willen verkrijgen U op den door de sociaal democrat en aang wezen weg niet te verkrijgen 4 Ken moderne Horman de Ruller De Ve tin Vtti ontleend aan de In if uMg onl een verhaal van den heldhafItgen dooil van een Fransoheit soldaat Hij a uil de lura wn reuw van een kiTv I Jiritdgeseljjwilerd Mflïll oiMi ii iiH iiii t he gemoed van een zigeuner in vi eik Hiijd was hij een aarlsmnokkeiaar en oprtnijer Op kenulBsen ag men hem wel in provlncieplaatfljee In de worrtleltitil en er wanMi er niet velm dir hij niel legde In dienBt pochte liij nii l meer en deed ijverig zijn pHcht Maar zij iioeiiKk n hein nog altijd de worrtlelaar Op w kerni morgen waren d Frannehen bezig een reek mijnen aan te leggen die In de lucht zoiiden vliegen De lonien werden gertted geniaakl toen nwn een in lerllng ipHiild hoordx in loopgraaf waarin de worstt iaar op post stond Wat was er getieurd De DuU whers htoklnv een Ha pe gegritVMi di in deze loopgraaf nJtkwani en de dtinne wamt welke hen ehekkk van hel punt wnar de Itidirord lont in zouden worden aauReHlokni was bezweken I en aantal DnilseluyR Homnilgieii gewapend niet revolver anderen toe soboppeit zweniMÏen de loopgraaf binnen voor d lunnel waar zij doorheen kwaanen stoiid de reus dip worstelaar en zwaaïdH uK l zijn hoiiWP l dood nn verderf om zioli heen zaaiende Tevergeefg slnwdeii de Diiiiischer elIdhndiT door i f tMKuwe npenirjg naar voren rfj konden de plek kent ItojKqtla ik bid je denkt dat g over ik vpoiiw van mijn broedïi spreekt Ik kan op zulke woorden geen aatwoord geven MK wn heftig getiaar stond mevrouw von Alteuhrak op Ah ge uk niet veiKiflan wilt zat ik lirt je met dukkv lijke wour lun zeggen zeide ze luid Ik bill zoo n leven al we than lelden hartt lijk motxk liel hindert me dat wij afhankelijk zijn van je brwdï r Ik beklaagt Ulijn kinderen die later ook 1 ftrinoe k en afhankelijkheid hun Iwwi zulbil moet ii stijlon Ik acht h 4 je plicht om alle mld iebii aan te wenden onial llianu een deel der njkiliommen voor ona l verkrijgen din nu je hroe kT toevalien Ala er gi cn kans is om hem geIhvI van het majoraat uU te sluiten dewing hem dnn om je ik helft toe te Hfaan door die Vfirdwling van hpi groote eigendom in Iwee majoraten I r is reeds meer sprake van gwweest NeuenbraJi af It scheiden voor wn jongeren jjon ii is daarvoor het geschikte oogenblik gekomen al je broeder voor die keuze wordt gi 9teld N ouenbrak af te taan of al de gevolgen van zijn sehandWijke verblnfenl Ie dragon Als ge hem drHgl de zaak publiek te maken geloof ik dal je broeder niet luig zou I w i jfelen niu je voorslag aan te Hemen Wor T rvolgd