Goudsche Courant, donderdag 1 juli 1915

vertrokken De brandweer van Heerlen bewees uitstekende diensten en wist een vleugel het verblijf der zusters tehouden Om acht uur was het gevaar van uitbreiding geweken Het klooster was verzekerd by een Belgische maatschappy te Brniael Aanwezig was de kanunnik Baeduin visitator der Urs linen Jmtrml de moordlwwMlag ia n Haag il poging loi VLTglftiging van d eciitgt iioote van 11 t L iu de Schiestraat waarvan wij eenige dagen geleden melding maakten wordt nader Vfrnomen diat zeltere J tj G sedert Mei i l dienatIjode van mevr d N ia de oaa Maetriuyltetstraat op Woensdag 23 Juni in den namiddag de woning van hare nieealercs verliet deze voorgevMidO naar den tandiarifi te willen gaan Zij liwlt toen L gesproken met wien zij 4nds V i jaao omgang bUJtl te hehben zij wiaöelt mH L cadeaui eohrijlt Iieni brieven maakt wandteiingen en reivK n met hem en wat die mflpr zij Van L vornaau zij op 2 Juni dIat liij dieü avond niet met haat uit koo on ook niet den volgenden avoud omdat hij naar een vergadering moeHt Volgens i zou hij aaoi xneoiflitd ander dan aan J f G hebben meegedteld dW hij Don terdagavond tïiet thuis zou zijnBij thuiakomat van den taiidtarta verklaarde de dienaibode zich wei iirter te gevoelen doch toch liever dien avond pen van haar avonden niet uit te wilk n gaan Met haar mevrouw wordover tmgekoioen dat zij den Donderdag in plaats van Woensdag uit zou gaan i aanala welke wij reeds Ixsachreven had Donderdagavond plaats l e buren in do Schlcotraat verklaren J e C aan hflar geatalto en haar spraak te herkennen ala de Vrouw die op hetbi wuHte uur de woning van h verliet en Ide zij nU in het gelaat doch op denrug hebben geaien J G kwam dóen avond oen halt uur vroeger thuis dan gewoonlijk Kr is strijd tuHBohen haar verklaringen en die van detï heer d N omtrent haar kleeding op den avond van 24 Juni Gp 28 Juni vroeg zij wt er aan haar mevrouw naar den tandarts te gaan Ail is naar de Charlotte de llourlionstr Refl aaifc waar zij wist dat L aan het w erk is Dien middlag is zij op straat gearresteerd omdW dtt politie teen beschikte o er voldoende aanwijzingen 1 r is Itpflia gelogd op al dk goederen an J rt welke dt politie Maandagavond in het pereeei Joan Maetsnyckerslraftt heeft aangetroffen In haar kamep is ond r meer een fleechje zuringKOut gevonden Bij de poginf tot vergiftiging is hetzelfde v rgi aangewend I Ie familie d N was onbekend met de aanwesigheid van ziiringsout In haar huis J C G maakt zoo op t oog een nett indruk nn is van fatiweijiijke IwirKerafkomet Tegen haar evtmaiff tegen T ia een lievel tot voorloopige gevangenhouding nitKevaarfligd Brandt Men schrijft aan hot Hhid Getti dag bijna gaat voorbij of in IJuilsciiiand woeden grooteren of kieiitere braiwieii De geweldige bosch n hAdebrand die dezer dagen in Hannover en Ilnmswijk woedde en waarvan we reeds melding maakten heeft zich opnieuw over versehilliimde kreitaen uitgï hreid zooals in de kreitscn Geile en Kifhorn Het praehlige 20 morgen groove Koninklijke woud Hengsienbeek mei tai van eeuwenoude woudreuzen is dkwr htst vuur vernield Volgens deskundigen is thans reeds een oppervlakte van minstens 12 t 00 morgen door den brand g eisterd en nog altijd woedt hei vuur met gewold voort Meer dan 1000 krijgsgovangenen helpen mot de duizeiuhm omwonenden aan het Ijlufffdng w4 k waarvoor than ook iniiitaire troepen uil Geile zijn gorequireerd l n de vorige week is Duderstadt Hann ook al ihor een geweld igen brand geteisterd waarbij de prachtiRV St Rervaaftkeiit 39 Woonhuizen en tifi andere gelMMiwen een prooi d r vla nnieni wejilen Da verzekeringfisom van de vernielde pcroeelen bedTaagl 590 000 Mark Versohillende poroeelon waren echter van erzekorin buiteng ioten terwijl de andere sleohfs voor JJ der waartle konden verzfiterd worden sedlert den hevigen brand welke in 1911 ook een groot deel der stad vernielde der mannen zal door tnssohenkomst van het plaatselyk comité van het Roode Kruis een stuk chocolade een pakje tabak 6 sigaren een pakje sigaretten lucifers kersen aardbeien en een zakje suiker worden uitgereikt Ook is een telegram ontvangen dat morgen of overmorgen de l O Engelsche gewonden die Maandag te Brussel te laat kwamen hier zullen aankomen om verder naar Engeland ta worden vervoerd Ook de mailtrein vertrekt in plaats van 6 uur 10 eerst te halfacht Nader meldt men Te ruim kwart voor zeven meerde de Oranje Nassau aan de zuidelijke ponton en werd direct met het vervoer der gewonden aangevangen Slechts enkelen moesten per brancard worden vervoerd m ar het aantal verminkten dat op kènkken of ondersteund den weg naai den trein aflegde As grooter Ook V weder eenige blinden onder Toen allen een plaats in den trein hadden gekregen werden hun de ververschingen aangeboden die hen blgkbaar goed smaakten Te ongeveer kwart over acht vertrok de trein Ook nu weder komt een woord van hulde toe aan de afdeeling Vlissingen van het Roode Krnis voor de uitstekende regeling van het transport De militaire afzetting was ten opzichte van de vertegenwoordigers der pers minder streng dan Mafindag Moord Het was omstreeks 10 uur gisteravond toen een werkster woonachtig in pand No 6 aan de Klaverateeg te Rotterdam in het portaal van dit huis een bons hoorde veroorzaakt door een val Zij en meer andere vrouwen in dat steegje woonachtig of tijdelijl verblijvende vonden daarop in dit portaal liggen een vrouw bij hen als Bertha bekend Deze vrouw die geen woord meer gesproken heeft veel bloed verloren had en ernstig verwond was in den mond werd zoodra mogelijk naar het ziekenhuis vervoord doch was bij aankomst aldaar reeds overleden Waarschijnlijk heeft men haar met geweld een mes in den mond gestoken waardoor het strottenhoofd is afgesneden De rechercheur J F Pieterse die van den moord hoorde vertellen zag kort daarna in de nabyheid van de Klaversteeg een steegje dat van de Gedempte Botersloot naar de Eerste Lombardstraat loopt een man die aan zifn jas een mes afveegde In de meening dat het wel de moordenaar kon zijn hield hy hem aan on bracht hem naar het politiebureau in de Lange Torenstraat Daar werd in het bezit van dien man die zioh noemde J L een 23 jarig losse werkman een groot broodmes met omgebogen punt gevonden Dit mes en zijn kleeding zijn in beslag genomen tot nader onderzoek Inmiddels was op dit politie bureau gekomen de inspecteur chef van den justitieelen dienst de heer A J van Oudheusden die een onderzoek instelde en verschillende vrouwen in de Klaversteeg woonachtig in verhoor nam Blijkens dit verhoor is de aangehoudene door enkele dezer vrouwen kort voor den moord in gezelschop van de vermoorde vrouw in de Klaversteeg gezien en bleek ook dat zij genoemd is Bertha D een vrouw van 36 jaM die vroeger in de Klaversteeg gewoond heeft doch nu zwervende was De aangehoudene ontkent den moord gepleegd te hebben N R Crt Hulp aan ontvluchte krijgsgevangenen Men schrijft aan de Tel De Dnitsohe grensbewoners worden door de militaire autoriteiten verdacht dat ze ontvluchte krijgsgevangenen behulpzaam zijn bij het overschrijden dor grens Ten einde zich hiervan te overtuigen begaf zioh een Duitsch officier als Belgisch krygsgevangene gekleed naor de Duitsche grens dicht bij Aalten en vroeg een daar wonende landbouwer S hem voor 40 Mark f30 over de grens te brengen De man liet zich verleiden liep zoodoende in de val en na eenige uren werd hij en zijn gezin gevankelijk naar Wesel gevoerd wegens het plegen van handelingen in stryd met de belangen van zijn vaderland iechuiek oodev den oorlog nog sterk vooruit gegaan is Kn het moet dunkt luij voor de Russen oomogeii i oog eens naar Owïtpruiaen door Ie breken al kondeu zij daarvoor oen drie of vier voudige ovemiflcht gebruiken van goed geoefende 8 rfdaten waarvan thans in het algemeen geen t rake njecr kan zijn Di gevangen Ruseieciie officieren en s daten verklaren nu ook gewoonlijk dat zij van een grondige nederlaag van Uusland overtuigd zijn Slechts zelden nog Itoort men een tegeenovorgwlelde meicnlng Nadat het offensii dor Kussen van uit K owno over Hjaki grf rok en was ontwikkeide zich een verscherpt offensief aan de Doebissa De laatste dagen heliben bijzontoer bloedige Ijotsingen gehrac it Op den rit van Pilsit naar Bosienie ontmoetten Hij op dBm groot Hifc pe weg over Skaud wille en Kl 4nv lange w n an gewonde on gevangMi Kussen vW Duil che gewonden hoor ik dat de laatste gevechten buiteügiewoon veel offers hebljcn gettischt De Kussen vifJen als vliegen maar ook wij moesten bloed laten Dtlwell schrift ook over de verbetering van de wegen In hot bezette golued Het militaire bestuur gebruikt daarvoor ook vrouwoiijke arljeidskrachten Kn betaalt die met een mark vijftig per ploegtijd Bij Skaudwille zag Ik whi groot aantal vrouwen voornamelijk jonge Littausohen met een schop aan het werk Zij lachten ons vriendelijk toe en toen een fotograaf haar voor de lens n m keken zij overdrovon vrlendeJijk om maar mooi op het portret te komen Ue vlucht der Kussen I e oorlogsoorrespondent van de Kolnifiche Zoitung schrijft De Kiissische artillerie het ft opgehouden te sohieton Wat men In degeschiê li nifl van geen enkeJon oorlog beleefd heeft is hl r voor don eersten keer gel ourd alle artiiierie parken die andere de taak heblKm dien teo ugtooht ie dekken zijn als op tiii oogMiblik weerlooze balioftt met de grootste snelheid naar het at hti rland gevoerd OB dat men geen of Hl dlts silcohte schiet voorraad had Zij hebl en d e rol op zich genomen van den train die anders het eerst wordt weg g wtuurd t ftk de train echter vormt in ih zen lag van de reusachtlgflte m gruHeiijkste afmrtingen een bijzomder hoofdstuk Ke lert dagen vorn deo zij stiiwin en en opeenhoopingen onontwarlmre kluwen De afd eoUnèen werden van hun troepen gescheiden De troepen kregen feeën toevoer Dit maakt begrijpelijk dttt htvie Iroepeu gevangenen halfdood van honger gevonidien werden Toen de op iinr wh Kte Nis nad orde bleef den Kussen niels andern oveir dan hun train vaak In den sleek te laten De manschappen red den d paarden spanden ze uit en reden weg terwijl de wagens onbeheerd op den weg bleven staan De nako nendt epl moeH van d Kussen wierpen ze kort yeg Ier zijde om maar voorwaarts te koiïHm De velden werden er mee bezaaid in nu Ijcgon een wedloop waarin overwinnaar en overwonm ne in een ongeisvenaard lenipo de grootst inogeü e Hnelheid Iraohlleii te bereiken De arhleriioe iB ge cihten die de vijand vaak leven kan men lernftHWernood als ernstige tegenstand iNwehouwen l eze wilde vlucht is slechts te vwkianm uK de volkofnen overrompeldhejd der aanvoerders die tiMi slotte hulpeloos inwsten toewien hoe vi even aoo gewelddadig van hun troepen ge cheiden werden al de troepen van hun train I en lotte was er geiii iirigade gpen divisiu vaak ook geen corpsoommandant meer dde een oog had kunnen houdien op Avn terugtocht van hun eigen troepen Zij waren steeds ergens andera on niet te vinden Aanvoerd ora en manschappen alles gin en gaal In wlldte hoopen instinctmatig terug Inlussohen gaan de drr gende Ijo wegingen van onze leggers uit het Noorden voorwaarts en ti ei ijkertijd uit het i ciilrum enz is de volgende circulaire aan de burgemeesters gericht Naar my blykt leidt de concurrentie tusachen de leveranciers van het Regeeringsmeel tot leverantiën in strijd met de voorwaarden waarop Regeerings tarwe wordt verstrekt Artikel 5 van die voorwaarden bepaalt voor ongebuild tarwemeel een prijs van f 18 50 netto contant aan fabriek molen of magazijn Telkens bereiken mij klachten omtrent molenaars of meelfabrikanten die het meel franco huis of franco wal bezorgen een te lagen en fietieven prijs voor vracht berekenen betaalde vracht restitueereb enz enz Ik meen dat de leveranciers die zich stipt houden aan bedoeld artikel 5 gevrijwaard moeten zyn tegen de gevolgen van een onrechtmatige concurrentie Het i daarom dat ik n beleefd verzoek in deze BW medewerking te willen verleenen door het uitoefenen van controle en telkens wanneer u feiten ter ooro komen daarvan kennis te willen geven aan hetRijks gaanbureau Het is n l mijn bedoeling dat aan hen die de genoemde voorwaarden niet naleven geen Regeerings tarwe meer zal worden verstrekt De eedsquaestie Na de verwerping door de Eerste Kamer van het wetsontwerp tot nadere regeling van het eedsvraagstuk werd reeds het vermoeden uitgesproken dat de Minister een nieuw wetsontwerp zou indienen over deze quaestie Thans kunnen wij mededeelen dat do indiening van zoodanig ontwerp niet lang meer op zich zal laten wachten Ceres Volgens een bij de Necferlandsche StoombootMaatschappij ingkomen bericht is hot s s Titan met acht man equipage van het verongelukte stoom schip Ceres van Kopenhagen vertrokken De handel met Engeland en Frankrijk Dinsdagavond is te Amsterdam een vergadering gebonden van nijveren en vertegenwoordigers van vereenigingen aangesloten bij den Middenstandsbond Voorzitter was de heer Sylvian Kahn van de firma Hirsoh Cie te Amsterdam rechtskundig advies werd verstrektdoormr Frikkers Het doel dezer vergadering was het bespreken van maatregelen in het belang van de vérzending van goederen nit Frankrijk en uit Engeland naar ons land welke aan de Nederlandsche Overzee Trust worden geconsigneerd In tegenstelling met de groote zendingen van artikelen in algemeen verbruik waarmede de N O T de handen reeds vol iieeft werd hierbij t oog gevestigd op de kleinere expedities van tallooze en verscheiden artikelen voor winkels en magazijnen voor de kleedingindustrie in haar geheelen omvang voor verlichting en verwarming meubelen horloges zoogenaamde galanterieën van velerlei soort enz De vergadeijng vereenigde zich algemeen met het denkbeeld om een bond te stichten waarin al de beboelde vereenigingen werden vereenigd Voort om nit en door dien bond een commissie te benoemen welke in overleg met de N O T het werk van de waardebepaling van al de bedoelde zendingen zon kunnen vergemakkeiyken Men stelt zioh verder voor dat die commissie stappen zou kunnen doen bij de regeeringon om de beperkende bepalingen te doen opheffen van zulke artikelen woarbij het denkbeeld van contrabande vanzelf is iiitgesloten Als voorbeelden van uiteenloopenden aard van dergelijken aard werden corsetten en meubelen genoemd omdat die niet voor doorvoer zijn bestemd N V d D gebracht IVnIonkamp naaJit Ons QphoI i iit il oon paai dtagen i opjli üiüi iiaawt do Koclotolt jOns d tontonkanip ojlgoriclit waaien al mililairon xijn gohuluvost l t dioo mIIo tot verscbiUendiiy coinpagniefenV ii l ri oio fw fltenid zijn voor do oplei tol korporaal on sergeant r zijn ca 61 d o in oen 10 laI tenten over ihteit Hot middiagsnluil h zij hefo on oigon menago wordt göbrnikt in veranda van bet hoiiw der Rocioteit Genocgon éo loBsen zullen woi gegWMi in die rAfiï Kun tuiin iIkt Ki ieicit oor zoover drae heecbikliaar in cKo nillilalrc wielrijiIiTB laan mode eomniRndo van d n garnizofWH Hindanl kapl DudOk van lloi l iNed Ver van Kaartlumdi laron do boden s b Ond en 8i algoinocno adoring van Av Noderiandscho Vorming van Kaafthaniïoiaren s ijn de volge i ie nieuwe loden toegelaten E do r Ai lo Aiiïsierdanï K C Langerak te Ofdlewator S Irfman Mzn te Ijoidon A f I de Movere lo Rotterdöni N V Kae liipvlot an Van dt n Broek Van fJof ci lo HertogenboRch F Noordhoek te M legiavon Til Troïop m f o te Woe rdai N V UoU Kaa f onip te Amsttrdiam Gedurende de maand Juni zijn in de Spaar en Halpbank ingelegd en terugbetaald de navolgende bedragen Inleg in 159 posten f 8936 90 Bijgeschreven rente 83 50 f 9020 40 Terngbetaling in 101 posten 14533 79 IMeer terugbetaald dan ingelegd f 5513 39 lAan het einde derii4and Mei was tennï ne der Inleggers ing chreven 558065 23 Vj Slnzxezi land OnderwijzerB en mobilisatie De districtsschoolopzieners hebben naar het Hbld meldt van den minister van Binnenlandsc he Zaleen het volgend sohryven ontvamwb Ik heb de ewu hiernevens ter kennisneming te doen toekomen een afschrift van een door mg ontvangen sohry ven van den minis r van Oorlog ïn verband daarmede zal ik gaarne zoo spoedig mogelijk vernemen welke onderwüzers bij het openbaar en byzonder lager onderwgs in uw district kweek en normaalsoholen inbegrepen zich onder de wapenen bevinden aan welke school zij verbonden zijn welken rang zy in het leger bekleeden en by welk regiment welk bataljon en welke compagnie zij dienen Daarby gelieve u op te geven voor wie van hen naar nwe meening de terugkeer tot hun onderwijstaak werkelyk van zooveel beteekenis is te achten dat daardoor een landsbelang wordt gediend hooger dan dat waarvoor zy zich thans in militairen dienst bevinden ook besohonwd in verband met dén rang welken zy in heileger bekleeden en nwe meening ten deze toe te lichten Onrechtmatige concurrentie Door den minister van LandtConw Gemengde Berichten Aanvaring De Meuw Ainsterdwu aangevaren Gliritermorgen had naar uit l ond i De Nieuw Ameterdam was op weg naar Rotterdam en passeerde 25 Juni Dover De Rotterdam Naor do N K Ot vome nt i gisternwrgen bij de directie van dc HoliandAiiHtrikalijn teJegralisch liericht ingi omen dat de Rotterdam die 20 dezer van hier vertrokken ia tol Vrijdag j l in de Down werd opgehouden en vervolgen naar vonnH uth gffcraoht was waar het schip een gisleeke van de lading n b goederen die uit Zwitserland afkomstig waren zou hebben te iofieen omdat de certi Uitwisseling van gewonde krijgsgevangenen Men meldt uit Vlissingen dd 30 Juni aan de N Crt Alles is hier weer in gereedheid voor de ontvangst der Duitsche gewonden die hedenmorgen te acht uur Londen verlieten van het station St Pancras De mailboot Oranje Nassau die te 7 uur van Tilbury Docks moest vertrekken verliet daarom die haven met ruim drie nor vertraging Volgens ontvangen telegrammen bevinden zich aan boord 4 gewonde officieren en 32 gewonde soldaten waaronder 21 die gedragen moeten worden en bovendien 8 artsen en 142 man personeel van het Roode Kruis Het plan is de mannen direct in den trein me hier van Maandag is blijven staan te doen plaats nemen Aan ieder Brand in een klooster Gistermiddag is brand uitgebroken in het Ursulinen klooster te Siftard vermoedelyk door het inslaan van den bliksem Een groote vleugel de huisvesting der vijftig p en8ionaire8 is totaal uitgebrand Weinig of niets werd gered Ue Ursulinen waarschuwden telegrafisch de ouders der pensionairai Eenigen van hen zijn reeds naar huis niet nttdi ren waar die gevaarlijke Iwiten lBg 11 De worstelaar rlept tot aija kaïoera k4i Vooruit t steek de lontea aan en maak jullie je uit de voeten Ill zal ze we teg iHihouden sohreeuwdc hij Ken onetleroHreier ataJc een tont aan en zeii Zon je ook niet mak n dat je wegkwam Maar de vroegere opanijer wilde niet lOa hij hield de DuiLst erB op een alstand tertfi die ondercdtlcier ook de Biuïere lonten aanstak l indelijk lic zwi k hij loen de laaiMe l ran ehinan zioh ui de voeten maakte ni do Diiltechera Hepen hcan owlDr Atm voet in hun haaflt om de lonten t deoV i Maar het was te taat Een oorverdoovende ontplofring die aarde aplect vaneen on begroei als In een graf den worstelaar en de overmachtige sehaor van zijn vijanden Later vonden zijn kameraden zijn verminkt lijk ea begroeven dM held met inilltairo eer In Tripolis I e Vosa Ztg verneemt uU Lugano é d 3Ü Juni dat de toestand der Italiflnf 7i in Tripolia bedenkelijk Is Dit zou l liikt uit hetgeen een correepondent van ite Sccolo die pa van daar is teruggekeerd vertelt ondsoks zware verlieztv ia do toestand niet hopelooH zooals nit oIHfiJeeie berioliten valt ai te lelden in da weBtelijke kuststreek en de ter breedte an de 100 K M durachter gelegen vlakte van Ojattis Daarentegen la na dc n ongelukkige afloop van de expedit e b i db tooBtand zeer ongunstig in het Oo0t Mt van Trlpolis in den Cïibla en in de Htreek ton Zuiden van dwi Gjebel welke in vert nding Maat met de nooit onderworpen Mreek van Seriën Daiar la de zet l der reljellen Btairanen welke door de B nous les worden gesteund en dSe heimelijk an wapenen worden voorzien ar werd met wisselend geluk geirtreden Deze stammen rukken nu op tiegen het Ooeten van TripoHa Tarkoena 1 al ontruimd Do correftpondent hoopt dat het spot dig weer zalkunnen worden beaet als de Italiaamscheregeerlng van Hom tot Parian sterkeverdedig ngsi in leB zaj heblwn Dat deelvan Tri olis dat de moeite waard i zalkunnft worden behoudeïi Al ih ItaJianf n zioh bepalen tot Hom Tnpoils en Soeara zai dv toestand stel lift wanhopig worden en zullen ook die lamsrH n welke tot nog loe trouw waren opstaan De actie van Albanië üit Beriyn wordt d d 29 Juni ge eind dat de Italiaansohe bladen met teeds grootere beslistheid blijven verEekeren d t het optreden van Montenegro en ServiS in Albanifi met 0 tenrgk afgesproken is Deze beweringen doen den Montenegrynschen vertegenwoordiger te Rome verklaren dat Montenegro nog steeds met Oostenrijk op oorlogBvoet staat en niemand aan den intocht der Uontenegr nen binnen Skoetari grooteren tegenstand bood dan juist de Oostenrijksohe consul Nimmer hebben tnsschen Cettinje 9n Weenen onderhandelingen plaats gevonden Ook heeft Montenegro geen enkelen soldaat van de Oostenrijksche grens teruggeroepen De consnl betuigt zyn levendigen sp jt dat Italiaansche pers aan dwaze geruchten ovor de bondgenoot Montenegro zoo Inchthartig geloof slaat it het noordoosten DtiwoU aohrljfL In do VorwHrts d d 30 Juni uit RoMenie i Kofffrienie bohoort als eon van de balangrijkffte kruia unten ten westen van de OoebiMBa tol en van de plaatsen aan hot veel gonoemdtt front waarom het hevlgsl gevochten wordlt Daar hebben in de laai le woken velo wrilswatiT kleine uiaar buitengewoon bioodige gevcchfon plaats gcvondt n Soldaten die te voren al op andftra oorlogfrtooneeien gevochten lieblwii z Tïgeni dat zij hier de ontzettondste slachling van vijanden meemaken Vaak liggen de dooden bij riJMi op liet Alagveld ilmf zij zioh daar voor oen parade hadden neergelegd Deze slachtingen helfben niet eenigo dagen ge luurd bijna dagelijks komt het lot bloedigo go veoliten Natuurlijk kosten deze ook ons offers Menige DuitBcher stort zijn bloed aan d Doebiasa Onvergelijkelijk veel grooter zijn e ter de verliezen der lïuasen Ofschoon do Rusnlsehe aanvoerders al lang heljben moeten Ingraien dat de hodfirtwollingen der Ihiitüdiers ook tegen een meervoudige overmacht zich gemakkelijk kunnen houden zenden üij Meodfi weer nieuwe colonnes In het vernietigen h vuur van onze artiHerlo Men raoel n et uit het oog verl ccen dat onze eigenlijke verdleiKglngsetelling vaak vrij ver oohter hei goveohtJfront ligt De hoofdverMerkingen worden In een voor dï verd4 d4ging gunRiig terrein aangelegd Dal men h gevooht ront vooruit schuift heeft slechts t i doel den tegienstander Ie verzwakken Verovering van geMed wordt er niet roec bedoeld Of het bezette gebied een4ge kilometer meer of minder naar het oosten voortii i geflchoven wordt ia voor DultBChland militair en polMÏPk vrij onversehilHg Ik hH in de laatste w en het gebied achter de geveohtelim herhaald lijk afgereden en wf i enomen hoe de verdftMjplngiwtelUng steeds Rtwker wordt r ma kt Ik zag ook dat de vernietigings 2 J r van oorsprong niet l f Oïere Cming waren met ds aHerjoJigrte vowSrilten per lot van rokenirlg tocli i vriteeiaten zonder dat er iets van delating is gdoat Dit Bchip ia gelie l onnoodig tien dogen veitraag4 eer het jijtt rew naar Amerika kon vi rvolgen TWEEDE KAMER Ue aanhouw vam schepen Het voörloopig verslag van hot voor m tot aanbouw van aohopon geelt als é nsjeniug van veraol ideno leden wm ia hel tijdutlg van indiening niet gunstigie gekozen Zonder voorlichting ook van deskundigen buiten liet Dopartement van Marl al de Kamer zioh moeilijk M omdeelkunnen vormen over de vraag ol U y 18 millioen voor den bouw van IwcckruisOTs in dit stadium van afwachting iet op mittlger wijzo ten bale van drviool zijn te licstedcu I V OTBclieidene andere leden slekWi h bet iiciil dat op uitbreiding vni viool zuowol in als buiten d l T i laatslen tijd met kiem is M llat de Kegeering eerst thant voor stellen van die strekking indiott betreurden zij I Tegenover de opvatting dal het geen aanlOTi ling verdient thans orf do Nedpr laiKluchii werven beslag te liggen voor ilen aanbouw van marine matijicel werd opgemerkt dal in de beechlkliarheid van I drae werven wel degt lijk een U0ü l vooi spoedige behandeling dezer fciigelogiu heid ia gelegen Na den oo og zuilen ook de werven in hel buUejand mei werk zijn overladen BovendJil ïersch f I de bonw van do voorgcsteidj kruisWs welke iwn snelheid zullen helin te Jnt wikkelen ais nog niet wet ereikt aan onze werven L en uitmunten geli lji n heid om te loonen wafrtod iu staat zijn on wordl dloor dten ii ii ei ri i va flng verkregen wolke deïen ml N i nijverlioid zeer ten goede ahl kmiu u Vrij I algemeen werd Itïït i f en li r Hegeerlng mn onze viool Ie mt Ii il ii met instemming begroet ï iij die vcraterifing vai doivloel goi Jt keurden kon fn zich luè unuljoiiw van onderzeebooten aile84jn vereeniKen De ervaring heeft bewt a iu liet deze boolea een geducht vordtdteinllwapeu kun ijn Zij papsen hi elliivlootfctelw Het is sleohts de sleldo tjpe aan antwoordeH Eenmaal tot d n vraag of iet liouw vil t nderzeehoot n overgaande zal ma het tiesto moeten kiezen d do rwing iiitgowesfen J n nu lia hot de ndarht j gelrokken dat andt ró land u leeds omierzoeliooten hebiion dpbouwd lelke in Ua twverpidatsiiig de fflabr de i giy riiig beoogde 8 ton ver te lioviÉ gaan Helangzmmii voortgang met der boiin bieete landft duet Treeden dai de sohejienveroudfl zullen zijn reeds Ivóór de iii dieiiRlstf ing Tot dfe gro onderzoobooten s boedlanig d ngoering dOvoorgesi ido betitelt kunneK deze seheptii vart 800 Ion waterveilaateing inon ï egidbinpelden toestand r fa niet ni vrMOrd n gerekend Vooils drong men er öi aan hovraagstuk dor lieinannlug tiflg omller dooogou Ie zien Opleiding inlandwhpepsonwl zal wonschelljk m Zorgvuldig uilgokoeen en goed lio ld zal hotwaaisebi jnlijk beter voor dwlndj che wateren geschikt zijn dan EufceoBch personeel Gaarne vernam ïoA watdeltogoerlng l r oplossing van ft vraagstuk eiikt te doen M i Vond hel voorstel tot bouw vanonderzeebooten in hel algo en instemming met het plan onv twef kraisers aande viool too te voegen liiAii velenzich niet vereenigen W Velo leden waren van épo4en dat men zich thans lot den btX n ond Tzoosrs moest beperken Hoïaut van kruisers is minst genomen t eiiohlig en do Imtcding van IS iiiilliA schepen verhioderl oen krAllgo uitbroidiiig van de ondorzoebooté 1 yp weging werd gegeven den dat voor kruisers uil het ontwerp te l hten vortra liij Kol ging kan hlorult voorlvitsluiten d r contracten zal lërmaite ala miH de stijging der pizijn te houden Men vro ol helde oraritandigihedlen niet fc Z i L niiJs S kJ TarTen Sfc pven Met voldoening haildcn tescheideno k don vernomen dal vier i iaal ol i p j i horoni zijn bevondtn den liouw Va kruisi rs op zich to win bMreat 4en lo vorwaehlen tijdduur word im n gaarne ingelicht Zullen 1 inaalschapjiij hot bmoodigile materiaal dal l ij a pj door hel hullonland mort worden gHevord tijdig kunnen verkrijfai P Uk ver Iroiiwbare iniichttagon was gebleken dat UK u nn reods groote moo e heefi zlcii lan de noodige inaterinlcn voorscheen bouw to voorzten Aatizilh jke vorirr Stadsniei mt i GOUDA 1 JuU 915 llaking ge ilndi het arbeidflt J en H bouw der Mirt voor ds lang en e i elndp r eh Vo ebeiaj Naar wij vernimen heaoontliet tus schon de G Schouten aannemers vanwoningen aan do NieuweBouwveroeniging Het Vo itijn metselaars on opperllfisenomen Door tusaoh komet v i te h erMiN K pau der Kee en P J Kolijn beid oo ifl MiriB van Het Volksbelang zijn iloi oaderiiandelingen tuasolien den voorzIlK r dei plaalaelijke aWeeling der llouw it een inhoud van 197910 M en fil stoomsohepen inhoudende 71390 Jl totaal dus 8477 vaartuigen met v 4 ri i r I nu 1 69300 Ml inhoud en 3 houtvlotten vakarlieiders en de firma Gebr Bclioulen u u o l l 1 uitmakende 6 kobpels L ircuH C arrt Ifi i UircutisCaré heeli gisteffavoiiid zijn aiaehcidHvoomellmg gt gcvi U voor wu liijiiu Imlf g Tulde tent Ihi pulthfk voTWEUiht item iaat ton avon i laU liet mot Van h Circu Carré worilfu gezegd dttt voorstelling op bekorliii V aii t n vake numtner na luK tot 0 f mg och ei van ulouwe nuii iiKTw m gwm uiikol opziciil ieih achIcr ritond bij dm van d vorigo avoiuïvu iJc higuug aa de ti nt werd ia dvB loop van diMi avoiui wt gff brokiHi d U hiur dt rdt tic liti i aan di voorrtellmg niisiK n ii wlitcr nlft ge iiiidiigi l uüres b 4 roon i De heerep Schoul a i tin u iu verband met den Kl urigeu ai ieiè lng der werklieden iiesioten liet loou i un metselaars van 21 cent te bn p cn ill en van Hiperiiiii van £ 0 op a cent per uur zulks mei ingang vnn Jj Juni j i Ilti iiniiddag i het werk luTval a s GemeeiWeraadfeverkiezingen I aar de afdeeling fiouda der Ghrisi I artij biwiolen liad lnj de Gem enteraaibverklealng do Godsvrede to bewadeze ntl verbroken ziende nam in ham M ga rlng vnn den 30en Juni Iwl besluit hare uden bij de GeiuecnU raadsfftemniing vrij te latMi dan zoodra wi o lUL t man allc H gi i akL lit ii xtra tl naar Zan dvoo Dl ttfliroaJv di r i l Iwlai II 1 uur vai li nlzoil on laatHtH wage iHiacht prd gcwfckt oin gt a lfn U krijgi i vooi dii tl 5 20 ht i circus iiioleai voüren n dv teut geschiedtje ou tdlfng van bet publittk ht Iv iel rfcda hot g oolo en I paar uur roldo de g naar hot elatton idüi aileon oen groote do plaat ann waar hot taa i Elndexailien Gyinnaaium De uitslag vnn liet oindexaiiion aan het iiinauiuiu 2H iO Juni is dat dï vier iidldaten lm verlangde gotuigechrilt hebII yerkn gon neliben verkri gen n l a Mn Treurniet Fr Grondel G A loo tHidijk van Gnpeile en na voortgeexanien U E êo lloer iiniH fefi aai dp lu t t I iuihK Ilo soctio ingenieur lp Utrecht hei ft onee nioer aanbosto d MiH loskoop ft 8 4 h e K e roi i ff I KoTiuiii had Woor onr ooii vorlooi Mannen raa eiüra van elUüp druk iH lilUii Cfi gold loiUvan ao öbiedi n en Voldoen oopigilie ernÜB ja l eeu u rotjë ulre lag lI fond liij gl W n o it lipir e I Isto opzichtor octio station Amster m raming f lOljs Laagste Innclirljlator ItORk Men iihrij WoeniidQË fi go oei zijn kwoeiiers op traat feen roLcnii t at i do AlgiJinetjlie mot he wi Ven te roofl belor zijn Iftuge credii loi tfo ffi nilH s jvi an te ijxeiii ii o flt OIO vtj t dwiJ of iiy bediuirt OU A in do niodo dio M rin 4 dje i4 dipl1jtte i pJ Kip bn ffoc tiljera jaar ka s j i n T mj door 4erhirtSea veriMp aö plamla n v q inanirtitki 1 1 ooii soort hoofl ftlec t iNaami Vennootschap H J Neder orsl alhier voor tlfilO Ht t vin ricbten van diverse werken op ie opzichterssedie li n K M 27 nabij Hekimdorp Itotterdain Maas ro ilng f 211 7 Eaagate inschrijisler dctself S V voor f 2140 Ï rlB had de X V let laa t ingeven voor 12220 votfr hot rt rrichten f ffl diverse workt4i op de m opziehsiï liei lijn Goui a Di n FlaagJ iraniing 1 i Voortvliiohtltee oangelaudeljfl Jioor He politiw ik allnoi aanijï ribIoeiiikwe 4 er ijin handohuir db i öioj weg nisilfraudïj tu je liaM r de Rolh daiihche MH tbankij d was tol r Sfliinden a 4angi il or welke straf bi di wijle na i fi r a bad seuoiiièia t 1 l iftlereiiaVoiul i liij Jijler ter tVj ijftokomon en li en hij ntdifi iflSl Van BewarljJS to Rotl rd uyj i ft lu itt liet lomii schitii zóü el d ïi jvüclii vordwi dn van hot if iv u s laudN 4 uiaal ja r aar iloW wp ker de j KerniisbwtrijdtTs onii liaal per ipuir fKeruüs Iniet WIJ bodi Jel Ü ei i JKevmiö e iiüWvorm llaadt bi luit zjwalci hmk t Is nu i ee aal Kzt lvlrc partij om o4 rd Be trMi n dnjj ook iiio4 f d It lïfwkoép guA t 4 i bfcr gwn hoi8soto o 4 L u i iooc d ai tqwfeit j il Waaruit de Étèrtfteuto ndei geld weten to slaan aaaplaalBen on extri fliidt besMokerf Viidere ang Uiebbon bi n week oE verltüprt it T nwQnor in Zondaglteni iiigt llo COiOp jbarlijkuche 2 of 1daagB he stra tbtuirs laliaH New VorkHobe ollstreetdrukte Ieder groot en klein jong en oud uian of vrouw iö andfers gttrteiiid dan gewoon t e ai beid rust voor h h deal bol Zondagiwhe pak blijft oen paar dagen overhoop de daracw gaan bij elkaar op koffie en tbwbe ock niet kernuiakoek do mannen boiidtn een soort sociëteit waar handelaar en kwocker van land op ooiio go elligo wijze met otkaai in aanL aking komen Waarlijk t is een ideale vaoan t edlag rtion wij iodoTo plaaitH uit o4 n ooiaal oogpiinit Koudi n tooireoeolHa bil tU süiraning niet gedritkl te maken zorgen de reetaurants dan voor eenilg nuiziek en wal variét terwijl voor de kleine en grootore jeugd oen ouderwetscho paardJond raaimolen en oon niet moderne stoonicarous cl een paar pofferIjo kramen worden opgezet Voor d e eugd zelfs voor grooteren zijn dfte draoimolcnH ei n gemot en wij zijn bol niet eens met onze ouwe tante van W jaar gcledien die mot baar boe jonge kind Tcn flteeds hiM baaldo het vraag n flntw rd pol Kind Wie zit er in tlfi draaimolen Verlangend wordt hier uitgezien naar de terugkotiifit van e n betrekkelijk groot aantal Amerikaanftohe hand eiaarH d ie Ach op hK s s Niffliw AmKlerdoiu beVindoii dat reeds vaii af 23 Juni tot h Hlon il Af Rnffelache wateren wonit opg y boiiib n B p lonieenleraaAtv rkleningen Hel bericht van gil ti re bolreffendo deft h Ron o nleraad verkie7 ing vereificht er etering I andidnaf zijn gefitetd in do periodieke vacatures dft heijren J van Gplderen lib F J Jrootopidorftt a r r iuldtwond a r P M KosHer lib J II van Nes lib en K Verkaik Kzn in de varaturo Nieiuwesteeg r k 2ijn gO Nd de heeren A Brattt zn r k en Hugo Koeler 11b rio oandid turen P M Koster J H an Nes en Hugo KoBtor zijn gesteJd door een groep kiexor die ook d mdidaUmr J van deltlieren hebben aanl ftvolen dtoeh die van meening zi pi diat de andere oöndldfltiiren niet onbeetredion nw gen blijven Moei I Ue duivel zll in Acn draailiitrfen k odat hun tegped ui mo Juni bedroeg f 552551 84 j Q den loop der maand Jnni zijn 6 lieuwe boekjes afgegeven 1 afge lopen boefje opnieuw in gebruik gei M en 21 boekjes geheel afbetaald zoi lat aan het einde der maand Juni 24 1 boekjes in omloop waren ednrende de maand Juni werden in Ie Volksgaarkeuken alhier verbni kt In e zaal 3984V2 portiën Af haald 1521 rn i i fcKrtEi ® roothor onderwiJKPr plaab vervangend hoofd aan de openb Mhool j 11 ïT i I Rlhiw 1h benoemd tot hoofd dor openb G dnr6nde do maand Jumzgn door l t Amn er tol legen 1 Sept a a de aiïegatalui8 geschut 2686 sohepen Haastreohi iiwleren vierde Meivrouw Le FM re dfMontlgnj oudw groote beiangstelling haariT tflle verjaardag l alrijke Haa roohtachoxertHiiigingen gaven vele blijken van bo laugötollUig en zondn ni bloemstukken alsuilingeii van waard eriug voor wat mo rouw i e Fevre de Montdgny ateedn voorbun deid Haaetr Coiirftnl Woerden fte vrouw die Maandagavond dooreen auto op d Nieuwe Parklaan lo Scheve ningi u werd overrodien en gedood is de echtgonooto van sohipper Joli van liooven uit Woordtin ligg nde uiot zijn fichip in het Kanaal te Scheveningori MARETBKBIGBTEN Qouda I Juli 1915 GRANEN Onveranderd Tarwe Zeeuwsche ƒ 14 25 èi 14 75 mindere dito 13175 k 14 Afwijkende 13 35 i I 13 Ó0 Polder 12 75A 3 5 Rogje i euwsche 12 kf 12 25 Polder fu k 11 50 Buitenlandsche per 70 jkilo 11 25 S Gerst Winter ic 75 k 11 25 Zomer io 5Qi 10 75 Chevalier ƒ 11 50 k ia 25Buitenl voergerit per 65 kilo 9 50 k 10 Haver per H L k Per 100 kilo J k Hennepzaad fiuitenlandach per 50 Kdo 9 50 i io Kanariezaad ƒ 24 i 25 jx H L Karwijzaad per 50 Kilo k Kooliaad 14 14 50 per HL Krwten Kuokerwteji 35 k ill Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo k Jt Boonen bruineboonen 35 i 28 witte boonenƒ26 i a3 t aardenbooneii 16 a 17 Uuivenboohen 22 k f 23 Mais per ido Kilo Arderikaanache Mixed 10 i ïq 50 Klemcronde ƒ I1 50i 12 50 t 1 Veemarkt Melkvee red aanvoer han 1 zeer stug prijzen iets minder Vette varkens red aanvoer handelg 37 4 46 et per half K G jBiggen voor Engeland fedelijk aanvoerndel Tïijwel 27 k 33 et per half K G Magpt4 Biggen goede aanvoer handelug 2 k a 3 i per feek i i VettQ Schapen red aanvoer liandel fug 3o 46 ifLanöpwcn geen arevoer I NucMcre Kalveren red aanvoer handel lug 14 k J 22 Gra alVeren glöh aativoer ilyeren Si ki 38 goede aanvoer handel ma g stuks 5 50 i 6 ji aangevoerd iP4 partijen handel bgiinet voori aarde wal 48 I k 50 7 2de kwal ƒ Zwaardere ƒ 47 i 5 1 f Noqjdhollanajcl e r n f f Boter weiDig a4nvoer Haailel vlu Goeboter ƒ k 45 a ƒ 1 50 Weiboter 1 35 i 1 40 L A 2Srr BO ü W Mond en klauwzeer Wekelijkselie modcdeeling belrellendo itiond on klaiiwzi or Sodort fle vorige opgave d d 23 Juni j l werden gevallen Van mondn klauwze sr geeonötaleerd in Zuid Hollandi 11 gevallen te Stomprti Tl gevallen te Pijnacker gevallen le Hof van Uelft 2 gevallen te Uerket en Itodenritfi l geval in elk der ge iiii nten Zoolermoi r Vlaaréinger Aupbacbt Mouwerkerk a d IJKel Ki thel on Spaland en VoorHoboton Laatste Berichten Aan hef Italiaansche front Het Italiaansphe communiqué van 30 Juni zegt Het slechte weer belemmert nog steeds de operaties Een nachtelijke aanval van den vijand op onze stellingen ten oosten van Plava aan het Isonzo front werd totaal teruggeslagen alsook de nachtelyke aanvallen op de stelling Castello Nuovo Na eeu rust van meerdere dagen toonden de Italianen weer een levendige actie aan het ïsonzo front Eergisteravond sloegen onze troepen een aanval bij Flawa af In den sector ZagradaMonfalconeirvolgden op meerdere kleine aanvallei gedurende den nacht een algemeene adljval Ook deze werd overal afgeslagen Tevens bleven zonder resultaat nieuwe aanvalspogingen bij Helz en Monfalcone De artilleriegevechten duren over hetgeheele Z W front voort en zijn vooral aan de Isonzo zeer hevig Aan het Westeiyk Front PAltlJS U Tunl lïet oomimmitiué van glRtoravond 11 uur liiUt = lA Argonne hebben do Duitsohers i SMj esobieting an drie dagen een a iival gedaan tusHchen don weg van Binarville en Four do ParU Zij werden twee maal toriiggewlagen doch In den d rd n aanval kojidon zij voet krijgen In een gedeelte van de Fransohe Hnle bij BagaU llo Zij werden overal elders na wii hevig gevoebl leniKgeftlagon Aan het Zuidelijk Front In antwoord op de door de Serviërs uitgevoerde aanval bij Schabatz bombardeerden de vliegmachines gister morgen vroeg de werf van Belgrado en het legerkamp van Oraaao ten Zuid Westen van Obrenowatz met veel PRETORIA 30 Juni Het leger vangeneraal Botha is te Okapato in Zaïd WestAfrika aangekomen f l en part telogj aut uit Berlijn meldt lyn Koeineeneche diploniaat wirai mb der eor respondenten aii het Hamburger l reiTMkmblatt geïnterviewd heeft uitte zich omtrent He vrodemiolglngen in Rusland op ongeveer do volgende wijze e ktrende de onderhandolingeVi la het vorige jaar in JuU ingevoerd is het laatiMe telegrajn dos Keizers den Tsaar nJet vooi eIf f d zoodat men een koatbare gelegenbeidi Ier vermij ng vao het Kupojieoftobe confljct heeft laten voorbijgaan Hoor middel van dien Duitsohen gezrtn t graaf Pourtalls kwam do mJnJdtev aii builimlondbcbe zaken ïrootvorst ijl kolal Nit7x lawii oh in bezit van het onderwheplo lelegranr Eerst na het iiitlu okon van den oorlogi kreeg dte Tnaar kennis van Keizer Wilhelm tel ram Ut gevolg hiervan wa dat het tot erwutige eondicten tussehen don T a r eo doit grootvorst loiiM Thsnn nu de aor vredeRwim chi n ullte rtiet hij op kracbtigi n we rt taiid van de zljdip van ïeu grootvorst e i met de hem hfHilendio ITofpartij Deze llofklicfc trachtte mi dbor UiidrteJ van groote eomliKm getót dteBtenirtiing onder het volk te winnen teneindb d on 001 log vordier door te knnoen Botlen Dit jwhljnt echter niet gemokkeliik daar van uit het volk oimslige presenten opgaan I r boilaal thans echter groote ikan fat die aanhangers van den TftaiiV deoverhand zulleiv krijger I Inbraak by Minister Tmil f Men Hoint ons uit d n flaag fn den afgeloopen naeht Is ingobpokjEM ïn de villa aan d n Schevoningaohen W no 2 t bowoonid d oor d en Minister vanI inaneb uj Mr Treub Dft dlcif rf d evenholilk n jsjich toegang verschaft aan deaelvlorzijï der vill waar ruiten g bpokeii zijn waarna een stognoiet geependKon v9rffen en die oeganfi tot de vlll I H warden verkj eimn 1 jftAl P ot züviVr dat zicji J i s bfj e vond ia g d s t o I e n I Htl fr 1olene wrtt inm groote waarde rteigef i oordigpn ï e pqlitie m om uitgebreid obderzoek inghiteld T 1 Mr Troelstra I Men eidt ons uit D Haag I Omtrent den toestand van hék Tweede Kamerlid Mr Troelstra word vernomen dat sijn zenuwgestel en atitfis geschokt Men vreest dat de heer Troelatra zoo al niet voor goed dan toch voor geruimen tijd zich aan het openbara leven zal moeten onttrekken en z n functie ala leider der S D A P niet langer zat kunnen waarnemen Reeds bedankte hij als voorzilter van de sociaal demooratisohe Kantoerfractie Verbetering in zyn toestand valt nog niet waar te nemen H M s pantserschip Heemskerk ishedenochtend te 4 onr op de reedavan Duins aangekomen Het was debedoeling dat het schip na het optrekken van den mist de reis naar Nederland zal voortzetten In dat gevalzom het wellicht heden avond in Nieuwediep verwacht kunnen wonden I Stootnvaartiyncn I Roti Lloyd Willis iiilieift pam 2ït Juni Pofnt Ie liïlle tlorontalo uitr 10 hmi van Deal kixllri Uiiiinrei ipatm tO Jun4 Bo er uilr pan Mi Juni Kaap OorMiliio Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Meteriologisoh Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 762 8 t Vlissingen laagste barometerstand 7D6 9 te Naufahrwasser Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige wind nit noordel ke richtingen half tot zwaar bewolkt weinig of geen regen zelfde temperatnur BURÜEBLIJKE STAND GOUDA ir TllOUWl 30 Juni J T A MoH r en M i df Vrowil W ItoHots en K ToUiDoin P Timhergen en C JfJ IJwspIfllijn vao Ut I im1i en G a fle Waal W A van den Berg wi W SelMvrleman J C L n rraar en C C den Kd IKllOREN 28 JunJ Maart 2 v 11 de Knreht on L C O Holland Bellgio d r B A T n Noort en fl A Fk nnis IIVKKT I ni N 29 Iiini P Bool 79 j 10 II Nienwpnhnizen 70 RKBUWIJK C f EBOHliN Hannen z v SloppciMitourg en A Verweij iVF m EDf N A SUereodrMlil i g van G LameoB 59 1 rt r