Goudsche Courant, vrijdag 2 juli 1915

uMw naar Brussel aeifokketden zija thans dkJöT de Duitsohere gevangen geooroen In Belgiseh Clinge werd WoMwdB inSAdag bekend gemaakt dat de eleotrlsche atrooni daar dien dag door de 1 grewïvöratperring zou wordMi geleid Ieder die de vrraperring aan de Belgiaobe zijde lot op een afstand van minder daa 5 meter nad rt wordt met boete gestraft De iirilitairo overheid s in hot beait gtionH n van een lijst vWn perawwo uit Belgiseh Clinge welke indertijd vluohtelingen over da gren brachten Dit kwairi dien betrokken personen ter oore en de z T dagen vluobttrü er vijf mft vrouw en kinderen de grens over Men votwaeht bier met ongerustheid dte bou ng dor DultfloheTB bij de aanslaande oproeping van ciienfttpllchtlgw want van de laalM opgeschreven dtenetplitditigeti uU Belgirfch Jllngo zijn m er dan vier vijfde gevlucht l e DuitHoheTH hebben thanfl een afzonderlijk corps ingcett4d voor de grenabewaking Deze Polltaei wordt uit de gewone soldaten gekozen Zij dragrti het Infanterle unifonn maar hebben nooit eenig ziehtbaar waptm hij zicJi Hun doel i smokkolaarH oiHiriera spionnen personen die requisItle Roederen vorbeinen e d op Ie Rporen Aan het Oostetyk Front Wl KM N 2 Juli Ütflcleel In GortGaliciit duren de gevechten aan doGnlta Upa en In de vlakten ten Noprden van I iniherg voort Ook de troepen nijn op venwhillendc plaatsen on op de boogie van de Gnila ijpa en in de vijandelijke stellingen doorgedrongen Eveneens gelukte iK t den verbonden troepen stroom iifwaarts van Rahatijn na verbitterde gevechten dipn Oostdijken oever te berelkoit Aan de Dniofler heorecht volkomen runt In bet bromien gebiod van de Rleprs word Zomosz beact Wij namen de hoogte ten Noorden ao de TanonvIïUite In zijn golioe in ons bezit Ten Westen van de W icbRel vervolgden on e troepen dwi terugtrekkendftn tegenstander tot dicht voor TaJow De totale bult van het onder het Ootttcnri sch Hongaarsche opI ereomuMindio dtor in het Noord Oosten rtrijdende verlmndon troepen bedraagt 691 offidoren 194000 man 93 kaaooneQ TGi maohiHegeweren 78 amunitlowagens 1000 transpo rt w agens UlfimiüefANDIHIililllimBAAD Wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdelQke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel om ten behoeve van de gemeenteg fabriek toe te treden tot de onderlinge KolenreserveMaat schappg Wordt zonder beraadslaging en zonder hoofdeiyke stemming aangenomen De Voorzitter Ik geef thans het woord aan den heer Jongenburger die het gevraag heeft De heer Jongenburger M deV Met instemming heb ik de verbetering van de Crabethstraat gadegeslagen maar wat mg minder prettig toeschijnt is wel dat tot op heden die straat is afgesloten geworden Ik kaö niet inzien de redenen welke B en W daartoe hebben genoopt aangezien deze straat reeds eenige weken geheel gereed is en zij in dergeiyken toestand verkeert dat z op het oogenbtik weder opengesteld kan worden voor rij en voertuigen Het is daar nn dat ik U M d V in uwe qualiteit van voorzitter van het dagelijks bestuur in overweging geef om de Crabethstraat zoodra mogelijk weder open te stellen opdat én de bewoners èn de bnrgerg in het algemeen daarvan niet langer ongerief hebben De Voorzitter Ik kan den heer Jongenburger oaar aanleiding biervan mededeelen dat het werkdijk de bedoeling van B eü W is om de Crabethstraat weer zoo spoedig mogelijk open te stellen maar ik meen hem toch er op te moeten w zen dat als hy in de meening verkeert dat de straat reeds sinds eenige weken gereed is hij zich toch vergist Dat ia waar voor wat de straat zelf betreft maar de toegang tot de straat de heUing van het Stationsplein is misschien op dit oogenblik klaar doch dat is dan zeker pas sinds 1 of 2 dagen Ik geef gaarne de verzekering dat ik aan B en W zal voorstellen de straat zoodra het mogelgk is ik vermoed dat het vandaag of morgen het geval zal zijn voor het publiek verkeer open te stellen De heer Jongeabnrger M deV Ik dank ü Niets meer aan de orde zijnde sluit de Voorzitter de vergadering vriistellliig van dm dienöl eg i nwesigtu vaa in hetaeUde Jaar ge H broeders ol haUbreeders maakt de BurgeoiL oster van Uouda b ond dat Ae l ii 8 veoeii dezer GemeMite voor Ap tiuhtiag L91ti die om boveng iuielnd e ro l n voor vrijsteniug in aatum rkiog konion ziciï tor giemeooto secretarie mooten ervoegen lot bet opmaken van een gotiiigaohrift daarvoor tuBschen B oa e Juli a B ea niet tuaacheu 10 en 18 Juli zooala hovengen o mdc openbare kcniuWgoving aangaf Tctv ens nuuukt de Burgemeester vaiv iouda bekendi dat die dienfitplichtlgen lezer Uwneente vftn de lichting 1916 die hiinno wensoheai loet betrekking tot de Inlijving niet tij den Kcuringsraad of op andere hij de gpldande voorachriften bepaalde wijze hebben kenbaar gemaakt alaniog vóór lü Juli a a van deze wenfiohen tor Seoretarie dezer iemeente huii waar IfB bi IZZ rilverwerk gtetóim Pbïervao was eohter nog niet SoM op te geven De beer Treub wae verxek feraaksohade en was aoogealotf i t aohtveili iieid dieoet It Ala bijzonderheid kan liog gen dat ru n lwS l geledten U b j ni ter Treub werd ingehrokeo in dezelft lie Iwnilif was toea uit t villa Ook pre I ff ümvenhai oor met p T d lUi Wii uit Tlel tot h r tel bawr gezondhoid i itallfi S ÏU BerüUbreken van de itag tusBoheo OoatewiJk fhiM verpleegeter vardHi lAkeiijk w d de terugreis tuii wrt Ial8n weoe kuan over i te Londen Vrijttag 18 j f oü rr J üiaaAag ootvingcii V Tunden bericht dal U voor j het daar door haar IcwarÜcT ie n og©n verlate I WoeDsflagavond heek op bet staüöhderlloll Spoor te Uiden oen soldaat een Btationtwaobt die hem om zi tot blhedenB tóe mishandeld Dodaed dielater bleek te zi die Bold at8cho n ker Vaa i w te ontkoioen d iadeo volgenden morgen ppgespoord m laarrest goöield N Cl qutermorgen ontstond brand door et Ti defect in het rookkanaal in de tuinamm wAoe van de buitenplaats YpenItof aeo VOraveïiwog te llotterdaïa J p UuHeapIaats was btnvoond door llelgi hi vluchtelingen de tulnmanawoning den bouwkundige M S V Acht spulten waren uitgerukt twoc den bramd blusohtrai met 2 frtiajwi Verbrand zi de zoWter met kap t a distal terwijl het woonhuis en de w kp1 at8 groote schade bekwamen Verzekering dekt die Bchade GOUDA 2 Juli 1915 IM Burgemeeeter van Gouda R L MAUTFNS aan lOej 1 lOOIHg t t tri en Ubl Stadsnieuws GOUDA 2 Juli 1915 iAan éto UniiverRiteU te Utrocbt slaagde neri n voor het Eerste nat examen Chf J Crenv alhier KI tiaDd MB t8chappii Gouda te ouda h de heden gehouden algeoïoenc vorgtóering van eandeeÖioudcTH van de N V Kaashandd Maatiaohappij Goudft alhier zi a de balaufi en de winat en verlie rcfctning goedgekeurd en werd het dividcü vastgesteld op 0 Up heer J H W HeustkBe die perloick ala comntisearia aftrad werd al zDOdjinig berheaocmd euocooiité Gouda 3 Juli werd geen steun verleend giften vEm particulieren Ktt Aairdappdeni uitvoer Als eca bijzoniderheid kan worden egodeeld t uit de canltggende g ten va Ldden op een dag niet der dan 100 waggtms aardappelen nér Duitachland zijn verzfMKten geworden Aangietiouden Olfit ren is te Frankfort a M aan houden het stoonlsohtp Ametel der N StoomvaartMaatsciiapi j met een adlÉjvan Rotterdam naar E rMikfort en Straafj Inirg I I e VexIerlandsK o bemanning moc it nolirïbotterdaun temgkeeren i De Vluohteiingen in Gouda hot üagelijkBOh Bestuur deaor genaar aanlcidiing van bot geme in don Raad over de Belgische ingon het volgend adres ingekomen Igetwkend door 343 ingwotenen van veratiillende rlohtingi Onicrgetedtenden aJlen bargers van iondi ten zeerste betreurend de onwympathlÉo wijze waerop lu de Raadtwitting m U JunJ j l gesproken isover d bJHverblijf houdlMide Belgen fiteJlen er biogon prijs óp te vorklaren dat het IWn innige overtuiging is dat het gosprolane do moening weergeeft van © leohts zeer enkolcn doch dat de overgrootc aeerd rh d der iawoners met hendete imwoordighoid der Belg4sohe Vluchtolin fW Dp lioogcn prij stollen I e opmarRoh dw DultaeherH en OoBtcnriJïers Uit OaliclË wordt aan het Berl Té getil gfSf indi Het leger van Mackenwon In het Noor tk n tot aan de liiMorlache nlagveldnt van 7 amo K en KanHurc het loger an dien aartnilortog Jo oï Ferdinand dat rwA aan den hooglerand Ih aangekomen aan geiw zijde van het Tand dol on het in do rif iting van dip Boeg opnMroheieroftdö higer von Ihrtiin ErroOlW VorffiiBtt een onatgebroken vervolgingalinie dl aangevuld wordt dioor hei in KuBfttsohl olen ten We ten van den Weichtwl met succes voorwaartN ruhkendo front v n d li genH der bondge ooten Ketli blik ojï deze Unie totMit dat dfl oostelijke groepen de r verbonden lej er bij Kamionka SlroeiMlowa aan do Boeg en hi Onila Llpa aangekomen de ver volging voor een U e zutlen moeten HtftkeB wat whter nlot beterkent een Btll stand diiT operaties op dit puntr Ook hW wordt doorge tr xliem en bet goveoht neemt naur het Tileh laai aandien voor de bont genooten een gunMig verloop Logger op een myn geloopen Men He nt ona uit Katwijk Alhier in beriobt ingekonteu dat de Kalwijker logger K W 147 op oen mijn is g Ioopeni en vergaan 10 personen van de bemanning vewlroniken en 10 werden nered onder wie de Btiiurmnn Deze aiijn door de Conrad in Schotland tang bracht Nacïere hiJBOnderheden ontbrekm Maatsoliftppij Nederland lioe on tiltrr4w ftrr 28 Juni te NpwYork Ornltufl thulRr arr te Suez HO Juni ilamln vAn New York naar Amsterdam jimn kaap l izard 1 Juli Kon i m ia ullr vertrok van Genua 1 Jtiiti R rtti hnisr pan Kaap Carvonlro i Juli Laatste Berichten MILITlEa Aan het Itallaansche front iiOMK 2 Juli UIlioiiKl la Karintliio liet ll dn vijaad b iifldiw liovigo aaiivaiiMi op de Jiloule Croso on de pa van i al l iooolo gedaan gebruJJt makend van 8tikga Ben iJeze aanvailon werden algeslagen Bij do Ketria vallol zija dobi laugnjko iio UMtell Jllgen va iiankirkl en Strendini welko de streek van Piezzo tiian defmiticl in 10 beoiit Aan do izonm maken wij regeluWiUg vordurinr gen l e oproaraoti gaat ecliler zeer laiigzaaiu daar elke voel grond aan deu vijand lUOiH wordun oolworteld en wij voortduri lié vijandelijke leg uumvallen uiOB on keeren Uok bel nniert de regen oneo ftolip Onze vliegers wierpen mei sucoi bouinum op een vijandelijke colonne bij Appaflhiaflella eo op bet slation van San ilaniël tiisternMniddag werd een door voraelillleade vilandH ijke inlanterie divlsie hernieuwde algemeBnem aanval tegen onau stellingen aan den raad van het plateau van Uoberdo overal ond r zware verliezen voor de Italianen afgeslagen De hoofdaanval van den vijand richtte zich tegen hel front Zagrodo Monte tjogichlen N ü vuii Monlaicone BIJ Boliz en Veriitlgllano drongeii do Italianen tot in onze vooralp loopgraveit door l en togonaanr val van onze dappere Infanterie wierp den vijand weor in het dal terug DeiieilingMi van de Monte t ogich zijn met Kaliaanectie lijken bedekt i n nachtelijke aanval teg n de hoogten ten Ooeton van Monfaicono en een aanval ten Noorden an Zogrodo weiden afgeoiageib Meerdere kleine aanvajien op het brtiggenhoofd vao Uorz mislukten eveneeai Na deze vijandelijke nederlagen Iradj rurt in In verheven BtenHwlng zijn onze ongeaohonden troepen in het vaate bezit van hunne stellingen tot een nieuwen strijd gereed Aan de Noordrfijke Isonao tor f aan de Karlnthisohe grens duurt hel artillerievuur voort Am het Weateiyk Front Allo cotirietH die voor enkele dagen nog de l ngel 4ohie bladen n l de Ti Undfihr aook b e t r e ff sn A Voorgeoefcndheid De BURGEMKESTBR der Gemeente K UDA maakt bekend dat op Dinsdag 27 Juli a B zal aanvangfin het ond tzoek tot het verwerven van hel bowijs betreffende het voldoen aan de oiaich n van voorg o o e f ei n d he i d bedloe4d in art 70 der Milltiewet Het beait van dat bewijs ttopft in geval van toewijzing aan de infanterie de Ve lng Artillerio of de Genietroepen aanspraak op een twee mesiii den korleren eerste oefentl voort geeft h t hewijR aanspraak op inlijving bij het korps en In het garnizoen ter keuze van den dienstpliriitige vwor zoover hij voor xoodanige ti ijving geaobikt is en deze met do helanigen van den dienst Is overeen te brengen Bedoelde elschen zijn vastgcflteld bij Kontinklijk bertult van 17 Juni 1912 Staatsblad no 18A Iiyiohtingcn omtrent deze e i8chen zijn te verkrijgen ter secretarie diezer gen e niie He onderzoek zal zoo noodig op twee tA meer dageov volgende op genoemden datum worden voortgezet Het wordt gflhoudien in de volgende garnlzw nplaatsen Anvsterdanr Den Helder b G r a venh g e G o r i noh m Breda Vonlo Arhhem Karnip on Lertuiw r den Aasein en Utrecht Aan het onderzoek kunnen deelnemen d Brflitle liohtig ni die bestwnd zijn om voor do lichting van hot volgend jaar bij de Briime te worden Ingelijfd De mlUHcplichtigen die aan hef onderzoek wensohen deel te nwnen moeien zich vóór 9 Juli a s aanmelden bij den Burgemeeater dor gemeente waar zij voor de militie zijn ingeschreven Zij moeten bij de aanraeMing opgeven n welko gemeente zij aan het onderzoek wenmjben deel te nemen Zij die niet verblijf houden in de gemeente waar zij Mn het onderzoek waipchen deel te nemm moeten bovendien le kennen geven ol zU gedurende het onderwek voor RiJkwetenJng leering on voeding wenachen te genieten Aan de MllHepUohtlgen ffie zich voor he onderzoek aaWnelAen wordt voor zoove zij ter inlijving beetemd zijn later berloht gozondEn vsn de plaats locMIteU waar en van het uur waarop ïij ziob voor teelneinln aan het onder oek moeten vervoegen Vrijstelling vaa den dienst wegene uui wezlgheid van in hetzHfde jaar fiMwren broedere of haifbroeAer Voorkeur omtrent Ae I n lij V i ng Vwwijwnde naar de op 9 Maart jl I W openbare kennisgeving betreffen GoudBohe Zwemclub f p Dinsdag 6 Juli des avonde 8 aii 1 Do Goudttohe Zwemclub in hot 0 l Hfi Sicha6kl ord een aigemeene ledenvergadering houdoni Do agenda bevat verslag van den poïiDlngmewter jaarverHlag en wedwtrijdplannen Minderjarigen Van uit VGravenhage zijn naar hier overg€i raCht twetii inlnderiarige nieisjeR die van hier uit verder naar Groningen worden getran8porte prd M ba ni r mt nriBeh£fiid Bg d rd whBg VMi df ix i t ltl fiiu i tan ipmat ri kf a wiu iffi pt ieodfni bm4 parti talii iH lse w ui mlt pfvmmtm af rwB Hjiaa df gret it f u iiM ni ifj laaide icriiiff dacfHb as b Iwkfind vim d i luHuwan nMMltn ip rd rwnd fiT ienmi dal Ap V faugdf tul Anewtrpftt iHii beiiwitif Lmi Futdm ifB faiirikaiaflB nwA udddi4fln vr m uanMMjKc ttta ria IfaitMoblabd aaar iM an i mitrailr laaA m 4dflrfe vmnaAea TruRiiie vtm dw iafairiana aar éit éati beadnk tear fcBvM Ian9 4aaBdhnC6 Mra dan aMM aa 4a birporaaii Uitvoer van boter Men seint one uit den Haag H t Hifta Centraal Bureau voor denuitvoer van boter meldt dat van de voorde wedt van 4 11 Juli geprodsicecrde boter voor 70 certificaat van uitvoerkan wDh vorleond dat r met bij oohie oonBcnlton kan word n geöx porteerd terwijl 25 voor blnnenlandech I VAN EIJK ramen der nUapkaaieT den oaeht open waren g lilewa nd van Ae familie evenmin AenstbodenperflOneet eenig t vWt plaalflen is lis twiBen Ie ktwieo UA Laa de naar de eetkamer Ifier is gMMebt eaaruk dOGb UwnMAe U niet vaort IM bomwett ter cjjde vaa M j ajatrt iqa giMea gnboenl entoea 1 4 vaarüebii ilb Aaar naAM van ein Amm dei gncaaakte openïng fraUilua ha lc je b C pu lct naar bentAea getrabfcm aaarap As Benredaarea koaAen waAnii Toen liïtBadm Ae dkren cvaar i terea Tirilnaï AU de Ae mm aMeoL DM hiik httitm HyoA eTA balvea meter opgeflebovea n er toen een ateel oaAer geplaatst om te bHetieoi dat bn er zon zakken V dMr hadden au geawkktii wnfe ar afle kttfaeo soqAit braak koaA Met m oxyduffcadp vkMiUf iMMm tijl Ae rergchUIeode voori wat geen edel metaal Hfvk v er Aa onaangeroprd geteten De dMmal w d errst hedenochtend bewvkt Op A n grond lagen avtral éiain en aodetft xakfw die niet van degadbig infoykers warea gwweeet verapraW Z9i ijn Mykhaar aU e ia èb beueAnt i Knifa y gwaw et Ook hebben ijj g de lil imII lit te ÊSn ci til 0 c flfteffd Il dm tnin wtrAm voetsporen gevonAat v Mr ni 4 AuiArl geooe r m J afdrskkea le nemm VmtoopA wordt M de dieren kmi B bet inrijhek In den fall ti D gekoinm m ovw bet gras looTM Sp om geen geroeht te n ak n Ae bebbei gwaAerA M d na Ae ooMekking a Irgr was het parket ter plaat en Aow de jnatitie m de ia tili lp nvan acbPVrtiingen onder lfl ngvan nel raiBpo genaamd Tamp ba justitie bij ï l nen iiHvwrig ingwteW lAMMHtAeft brignAe was i benAni daaHsj tegmwnt cétar xonAer reanttaat verbruik moet worden bescblkhaar Resteld of worden ft gH verd Boskoop Gedurwïde de maand Juni hebben zich in deze gemeente voorgedaan zes gevallen van diphtheritia en een geval an rood vonk De heer G Sohotanns rijkaklerk bij de directe belastingen alhier is in ge ke betrekking overgeplaatst naar Dordrecht Bij K B is met ingang van 1 Juli n M van den Broek te Boxtel op d en v rzOek cm voI ontslag vorloondalB l iraar aan de RijkstuinbouwwIntorBchool t Boskoop Alphen o d Rijn Aan dto Universiteit te Leiden is geKliagd voor het oandidaatsexaroen recbten d heer N n Voldoen pred bij dii p Hcrv gemeente te Alplien a d Ri Telegrafisdi Weerbericht vaa het Koninkl k eteriologiseh luBtitant te DE filLDT Hoogste barometerstand 769 6 te Vlissingen laagste barometerstand 716 2 te Memel Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tol matige wind uit r uldeli e richtingen hall tot zwaar bewolkt weinig of geen regen warmer Nagekomen Advertentlën SFOÏ3T De Commissie van Toezicht van het VluchtellngcnliAmp 1914 te Oouda ziet zich tot haar leedwezen genoodzaakt door het steeds nemend gabmik dat de Vluchtelingen van de BADINRICHTING in het kamp maken dwe tydelilk van heden at niet meer open te iteilen voor het Ooadsche publiek Nomena de GommiMie I IJ8SBL DE SCHEPPER Vooraitter W A HOYNÖ SecretariB OODDA 2 Joli 191 36 fm klocfco zwfnnnter l e atauad v n Schiedam naar Maa shite wHke pen stoomboot in Vn tijdvan I uur 16 minuten allegt ia ttianszweimmsido gedaan door mej Joliannavan WiiTingal te Scltledani in dun lijdvan 2 uur 25 niimiten Deze IdoeltcïweraBter is 16 jaar oud en 2e zwemroeemerefl aan d Gflioeentelijlte Zwem aolwol aldaar X v d D A k e iBst i goedvin n mid BH EgB vertrA i de Dojtaohe doctoren voor ê Tiinckdgke brtunrWing Dt Fnn dhc artaen vaUami veSar dat de Dttitidic aaaekoadigeo ataeds tot haif beraid waren an dat ag watenaiihaiipwlijk war goad geschoold zyn De Nordd JUlg ZAg voagt aan deae poblioa een brief toe van aen S aDH ien krüeagevangen koiutaohüdar aan het f g ohe r onmal gelidtt vaarm hg als lotgenoot van dan laadboswer de verklarmgen van de Franaciia artaeD bevestigd n aondw Toortiehond van de bahandwiiiig dar Diiitadie aitaoi met aricentalgklaid gwag maakt Als voodMald ver dt i qja eiges geval na aan aoiggedmande 3 maan 1 tarv3 en am aaa iMiuaaaii g van dabben Hg daïhjaitSrfievoorFrank a door het Oe vu Ua ka éA 1 3uM cnnfaié Uc a HdM w ik nmn Eaa liligmn uil ma F aM raar Me maanans ak n unüM C V kMnUkhaar tmrh uu ia ta rartanu ambk dr H llriai f on Ariik beaoobt t m WEstdrtmr ftaaiffiCiwilM h 4iMi ag if iA KUda spmi 4 £ u4 cnwHtr £ vao Vuxoria rap llrtltaa ate ran duo B ta penëwa raw AU oniT f iHüstdmt vau bM Baofr Cie50 iiei va vTiy r KjK r ju igckmrd I Qh rraep bij aaöer apoi4 ni uHiauittMB aad R Itf I rm t rHiir ea traaj Mdf dai indien ImltMCtt mii wui altt lioe op politteki ni in tal Ae rrijhf d m dii werént T B kn9 tt MwAw vartorad at o I jbh wwotatie werd lp tt i MihetaM 4 fraoC M teMd vn Wt DmÊr Mka v lk fiBalJ iifcl Uèm voonl vui oit aoQfl I gelniiai a Km TeifcMfce lUêa 1 lwhi oUa gtÊaamaamé hebb dfatiiisiiiMik fcwi DmfaH Jand en Anunka B t Bar3tner tugMsü de aen docH de Amerilo iwche leverKn nwv Tmn mwmoÈ k soliietvoorrmad Tarifflogd wordt bd dat dit in stryd is met de pacifistiBche au bnnume tmr gin n van de Vereenigde fftaten Ook aU deae leveranciers sioh op de doode leUan vao het bestaande recht kannen bwo mn honden wq het voc dringmd noodig dat men ond ikfc dene luiten tot een snelle ragelii va de ammnmtie qiuestie komt lïveozoo moeten wij op het standpunt blgven staan dat DoitschlaDd in E n Dori tegen de Britsohe BeemacAit geen afstend kan doen van het wapen r doikbooten dat bet dit wapen niet n eel kan laten stomp worden Maar w hï en dat ook op dit gewichtige S ant era vreedoame overeei omBt met e groote Ajoerikaanscbe repnbliek kan worden bereikt Het ïe om bek id dat b de ver swnde borgers van Amerika vooraï in het rotridrirte weaten en in bet westen een stez ne ng bestaat one gerechtt ieid te doen wedervaren Aan de oven iöde moeL xnaa daarom of weten èA verreweg het grootste gedeehe van het Dnitsc volk eveaak de Dnitvdie regesring ènfi emstiigen wil be met 4wmotW in vrede ea vrien utba t te levao A men deee overaiiging daargmdi gekzegen heeft dan moM At w tot va eervolle overeenkomt gebaand aijn C p de gezindheid kamt het bij dec faj enwMirdigan toestand vooml aan 1= 1 T eTil n Tica naamakt haalt banaaU dat kahr aa d a badatani aa tvaaroife gaaiaUnai Uit de eeiBte dagen van den ocrrk Aan bet jon pt der artik m vaa baron Bejvns laatstoi k gezant van Belgiè fce Berlgn m de Berae des Deux Itondw ow de voargesckiedenis van n mval ia Bel u nr vaa IL Jnnil ontleenen w door deX Ot dat de Dnitsohe staatiaeoretaiw Vca 3agom den dag voor de overbaa igiBg van tot BsÜBobe taiaMtam te Bra m1 hiA x oei èm op I Aag t i itvof nm mreakum Aiaiaaai Hteunj takJ BÉiri ït ia h blad va i d D A N l B rMm wpflk tjraota de StMMaoaasaM b t bertdtt dw oetruÜeaMa Ms ar pn E voor dt uitvoer van hemaHEbm dtfaaaBi vau 27 Juui l il td sleebH vmtriiebaar iMwken z a IJij df bai soiaaf ém utvwrrt cUlim i aorijaaBB ie Aji aier Bii di lN r teaaF df èmnae atpelckeode auvrogflb vas bobwtfliaUHBdaB hm a u ktut hvwanea au it l ii n i a i vaa vor ulullmdd argnttiMtiwe ia Ae JK ar a iin vatt fadirikaitbai LiMi ifiaéBU ett iiffiiani Hiouaii AUerleï vcrtudeo wcrcktai £ da n omreia des onqiraDC kb luaatrogffd au c atortoi XwéueUkmèm w tl geuU Wg a dK s 1 4 aii wwr u HüiJI b or Ie voUaroa da 4e aiiawf uiastnce aa aatffieeutBi ia vaa bflt i vcB vaii w i iwitmiftf ate jrtfwn iar dig trwe MUS TeBMnag a Asafr vtfriiMdVu daa lacDdtil vm adwlMd ae btwjtKflTiwB Mg a maatri jpi 8o v b ariopvmTitnd pSB fMb dw ff n aa pptigiw iiuiiiPloi Il aanAtn knaBrai beHboB btrt hui Tèór dp iwtflïfe raa èm iTkmm m wwtane gtaraöatj auflow maami was ItfJ uiuafl gnrnt l n t i rtaaiö hcwfirtaen i OHrffli f vaa iner te Li4lf la d AnnBflia AnrtiraVS CIA al bier M lanAe btvertteK iiunu f kanieni raa £ eji snJiFi OM iin M tqaoae ttniaM r l fL auBinfffl vn EewiMwnL af tn9in dai iiftiftra diavaaa iaderdaadia Niwdwla taewwta a a tm ervijfM werd dut oelc rttri wam mügtva i vaarroer lange fraoAaleaava veg emifiealea ran eorf r0B Tw i u egaa warca Bifv sm timaaie cvtaa Af f iL Apt gi a a iffup l w i TM Ae 1 9 jlfflaiBwsA ijam iMiaUvgiHea Madit xou fcwana aaa Af iHu BMfc p hw ÜMjfU g p suae I 7 11 ir aifiea vaa eettBeseea va tflOaOt nm imtÈaifiÊmii haar Mfcaali aiii iMhi li a uaEt oor gaaa 2f ma EirriieaE k kat tÓBt Daneaaaikaa EiMdaiha wai ia éa te lata 1914 saaa wa halaafa Mdwa Ba da i vardar aaa thia hnM ia iS iacawol aiat mtodi n Hariaoi r geaa al van Ekieciaad paaraulaadigakmaa Bat soa daa oolc de BKMite waard n de officieele itetbtiak na nit VOK aa te aea ia hoavaTe de door HaaMay aw ama e Da atkr liait varrotgau de naag af i ii rnwe kaloeo Banmwolle liiJinlif soa Inumea zgn In le geval al ware de itatisdek ook jnist dal neen dan 20a die wol nieC naar Dnitsdiland konoen uitgevoerd a daar ons laad den nitvoer vaa woi eveaaeer vefWedt En an is hat niet aaa te nemen dat die gioote boaTeelheden wol waarvan de opgaaf van daa Uatin mdding maakt naar bet bnitMiland zon kannen geamold xgn want dan ndea wj poote wolvarbruiken ea Uerówde bedoel ik aiat mgn firma alleeo maaralle abrieken van garau en dit aeker wel gewaar an ar haastig aaa itidqe voor gaatohm habbea waBt de wolvoonieaiag is voor de gebeele woUadnstrieaenaeer igk op te lowea vraagstafc De aehr iiiiit dan oA te Ifalia da bednabK haaftata ra ta afcaa taeaa aw b iata wat aMt hat one on da aa maei sdiavoer daa Srcar aaar Sndiaiaad ia hit bedoelde aitikzl wordea aaagssavaa ijmttr gciaataseatd aiat g sh a ri onBogdp ia TW££I E KAJIEB Oc LaaAelarah te Ae j f aag tom rfe Ö i jfc j eniitfdue llatiii mr kiutn iwniiMud LaHMOi gfTuaiUKffld a BBifl aaÉi idacn h s xtWfA iifm bwrtkai 4 j 0 r ftf atM müua iW t ui iiAen v 9 tor i db mtt étimmm riitt mi aaa f jCntaUecain Afrll ra Mai vraaf iafiaèliacvaBM fMV ca aadkr tmtU licU 4t kMdiac Ike piiÉlilsai IiilrrlTa Hwaave op vervadil a Jit xatfd wai af icr uüifarlac vaa l a l i r iiiia ia i k adiiig Toor ém wiaier ia 4p iiia M Siaaa A i ii geen liaani paak naaa éfimmtlmffm kii B fi worden vemrcdd Li opmtr ÜB w nl gfmaakt itetdoar meriy pkii e dat hua g tsvRkvaf i L dH eoiigaiias ia van ée ncMnRaUncn eonduread kladdea iiiiiiiüib i 11 HwyvdcA da iMt aaBberade r e iac in akv iIb na lie iMei hn oog 0 l iuiD li driji al M0w faifv tMtengn rnM wonie hieui u dKH tc Uw piiiaie U0tL vifT Iwl s at a bil iM r tM pmonU grwNM niUlMid oi V a de cirMlalrf w deviaMertot b kmfn na kM kscr kMd g rida r a Bae iMi Tiadua w liesigi na rti uai vtklaardtm veradMideoe le dw li l I II I ia tr IMiUa l wiaito LaaAveer 4 cM aU plaats werA de vraag g voor Ae met ItlMD rtriol laadweerücliÜDg 1907 dfc dÉmMUipt wtApTDm worAt rerleafliA ennen é vsn êie Iteèting b 4ioonnAeD nle laat mrr tm aaar Aen laodiBtonn tF ZAV spoei g raogdük wefBiwden laet i af vu db aoc mAer de wapemm aSjwie luAweerptiebtigeo werd w éeromi aaag drwigen VerachiUende tedra ttf rtai Ü Pn de vroeger reede mMrmaleii uLupari Td Kdf ta op grond daairao rj lomtidm dai altfaaas em AeH dier EWodcY bf waar lltHi worAni nur mis raen tcgefijberlqd Ak v mkereB Am nj ïiipiriJ HYD aood ten lapoedi ste aaar hia Ipulyas ootapagskfa ruglM rfflu £ 4 riof onaaigidj wotdt gemiM ksdite me Ae taoAvemDaonoi sooT pani4i$t Ier wiMe te cijja ia allea wM Wn atrekkni om roor bra dr lu uaH f eoOQomiai gevolgm vaa bun A 4 t onder Ae wapenen te 7i riili4Be i v4TUichte i fienengde Beridtea bet Ook de efdc po ttft das nliraak bij MinisieT Treub 4reai de iabraak in de rilla Le i imifpy bewoond dDor Minisi Treub K fi lUg i II aan ém jMngca w gf vaa Ahb tJuAm SobeveningBBbeB Weg aehler liNH ProtDcnade nabij den r froaeimde WiUe Brug dat dear bUjki Mx bet werit is vao beroqisdievcB die SMn KHMNe oiaciditigfaeid sdiijneB t w Tfc w 4 gegaan De inbraak moet siw laH ia Aen nacht zijn gepleegd Aiar ét eer Treub eerst ver na nAÜMaafilit let rurt£had begeven Uen verdieven bij een boana aan dtfs bovcngffiDemd botet bet tinatige oogv i Uk hehben aleen bedeaocfateoil op politiebond telkens naar boffim liep ea daar begon 1 tö GOUDA Vrijdag 2 Juli des nam te 2 aur Aanwezig de heereu ijBselstijn Prinoe van der Ree Bokhoven van der Want de Jong KoUjn Vingerling van Veen Jongenborg r van de Velde van Öalen Knuttel Muijlwijk Broekhuizen vao Ë k en Donker Afwezig de heer van der Torren ËT is 1 vacature De notulen van de vergadering van 11 Juni welke den voorgeschreven tenn n ter visie hebben gelegen wor den onveranderd goedgekeurd De Voorzitter doet eenige mededeelingen welke voor kennisgeving worden aangenomen Ingekomen 1 Het rapport van de Commissiebetreffende de rekeningen van gesub sidieerde instellingen van weldadigheid De Voorzitter Namens de vergadering betuig ik dank aan de Oom missie voor de genomen moeite Ik stel voor haar rapport met de relieningen ter visie te doen leggen Aldus besloten 2 Begrootïngen voor den dienst 1916 van het Van Iterson Ziekenhuisen het Wees en iElemoezeniershuis De Voorzitter Ik stel voor deze begrootingen te stellen in handen van een Oommissie en vanneer de Raad niet zelf haar wensch te benoemen zal ik de heeren van Giüen van Ejjk en van der Want nitnoodigen om deze Commissie nit te maken Aldus bebloten len 3 Een adres van J T Janseiverzoekende met ingang van 1 Sept a 8 eervol ontslag als Onderwijzer aanschool No 2 De Voorzitter Namens B enW heb ik de eer voor te stellen het gevraagd eervol ontslag te verleenen met ingang van 1 September a s Aldus besloten 4 Een adres van het hoofdbeatnurder vereenigiqg van kermisvakgenooten Ons Belang om de kermis tedoen doorgaan De Voorzitter Ik stel voor dit adres daar het toch geen doel meer tfeft voor kennisgeving aan te nem n Aldus besloten 6 Een adres vi n H Akkerman concierge aan het Gymnasium verzoekende vrijstelling van bötaling van de waterleiding In handen van B en W om advies 6 Een adres van den lf W Kromhont verzoekende zijnpeösioen als rooimeester te brengen van f 76 op f 267 In handen van B en W om advies Aan de orde De samenstelling van de stembareanx voor de verkiezing van leden van den Raad De Voorzitter Mag ik de heeren IJsselstijn van Veen en Donker nitnoodigen voor deze verkiezing het stembureau te willen nitmaken Ingevolge bet bepaalde in het reglement van orde meen ik den Raad te mogen voorstellen alle namen op 1 briefje te plaatsen Aldus besloten Worden benoemd met algemeene 17 stemmen district 1 tot leden de heeren N A VAN DER REE en J DE JONGHzh tot buitengewoon lid de heer J L district 2 tot voorzitter de heer R V JONGENBURGER tot ledend hr C VAN VKENAz en P A VINGERLING tot bnitengewoon liddeheerA J IJSSELSTIJN district 2j vsoatnre Vergeer tot voorzitter de heer C W VAN DE VELDE i tot leden J H VAN DER TORREN en B J BROEKHUIZEN district 3 tot voomitter de heer W BOKHOVEN tot leden de heeren P D MUIJLWIJK en L VAN DER WANT tot buitengewoon lid de heer J VAN GALEN De Voorzitter Ik dank de heeren zeer voor den verleenden bgstand Aan de orde De rekening over 1914 van de Volksgaarkenken De Voorzitter Deze rekening slait in ontvangst en in uitgaaf met een bedrag van f 7331 23 met onder de ontvangsten een bjdiage uit de gemeentekas v n 12482 13 Wordt zonder hsoMelijke stemming goedgekeurd Aan de orde De rekening over 1914 van het Hoffmansgesticht De Voorzitter Deze rekening iluit in ontvangst en in uitgaaf met een bedrag van f8644 42 met onder de ontvangsten een bijdrage nit de gemeentekas van 16741 92 Wordt onder boofdeljke stemming goedgekeurd Aan de orde Het voorstel tot w iging der ge meentebegrooting voor 1915 Éfr r