Goudsche Courant, zaterdag 3 juli 1915

mamfBüÊr bri llfc rteil w rï u fc oilbe Biuunluul Brlevm I v r Mej C Uiden sclK ut u A Bo oop 1 zonder ire Brlefkaartw FlcwtragiT Klooi AmMcnlam Kramp Militair h Li idra 2 zond r adres Een duidellike YenooMlng van hetyTOll edige adtes van den allBnder op t verzeMfcm brieven en brielkaaj teii woMehel publiek in zijn eigeii belang ten ralo aanbevolen De Directeur van het Pu tten Tölegraaïkantoor te GoiidA E D RINK BERLIJN 2 Jnli part Tengevolge van hetinslaan anden bliksem ontbrandde een tank van de Obstelbischo spiritus Werke Ofschoon de brandweer met 14 slangen bezig ia blijkt blnsachen onmogelijk Be brand duurt reeds 24 aur en rond een millioen epiritns zal verbranden LUIK 3 Juli per koerier tot de grens Van het Westelijk front zyn hier miro 2000 2wa ir gewqnde Dnitsche infanteristen aangebracht Mr Troelstra Men meldt ons uit Den Haag In den toestand van het Tweede Kamerlid Mr Troelstra is nog zoo goed als geen verandering waar te nemen Naar wij vernemen bestaat het voornemen by den heer Troelstra om tot herstel van gezondheid naar Zwitserland te gaan Kii olschf Twfod€4 k r geland HedeiiiowMag liaH t i la in een utreatipellBHiJ nabij 8a van Gent een twe Jokkrr gelaod liem nd met twee tengel lie etriciereii wegens een d feel aan den motor IJe inzittenden die meendeo dat 7 ij op Helgiaoli grondgebied wapen g daoH titaken tiun nta4 him in biand i Iteide oltieiereti zullen waarBchljnliilt worden gelnti meerd Nekkfainp Tïcn lueltU qns uit Harderwijk De dei d en laatHto Ujilar aan neltkrawp la lller thaiH overledH U V M llitHlaantte branê Men m iiit ons uit Amhtt rd m Tegen k ari oor lieu betlieiKnorgen ontstond I dooi hel vla4ii vasten van een guinmiI slaii aati ee n gOHOomfoor brand op de I twi inle verdieiplng Keizert graeht 272 lie I wound door d n heer mr A J lirleftaen I lil a uran iön I Het vuur greep buitengewoon fel om I zlcli heen en vond gretig voedsel in die I ernohlllenA i iiKlulielen van deze stlaapI kiwiïür Ue vlawMmni sloegen dan ook I weldra naar bulten I De bramiweer was het vuur echter met I iMtv slangen op de Vechtleiding en een I koolzimrwpiiit ftpw dig meester eu wist het I tot de Dl apkiHin Ie bt rkem I Mtvk aangtn iücte utoom H puiten l ehoefI den gCen dienM te lam I IJe Moord te Itoltcrdam I Do Woiniatlngnacht te Kotterdam aanI iieboiiiU n loa werkman 1 1 uil rfe Kugu j ib troolf raal hontt gistereumiilktag aan I ik ii iiiwpocteur ari iM lilie den Uuit A Ij t va tJuaheuftdï u hetend B pTlhW 1 i e vermoorde vrouw geetoken te htJiI l en luet het in zijn beait gevonden mes I dat hij Woensdtogt g jkocht lu Ü voor eigao I Kobriiik Hij verklaard verder dWe ilutereiitmiddiag is J L ter beiwhikkliig van de justith naar het hui vanhi wftping overgebraebt iN R Ct ITel KdheimzinnlRe geval In de HcWeHtpaat den Haag Naar Ihanw wordt Ri dneld in de dienslbod i i in dii Joati MaetsuvckerHlraat Ier bewoiiikking gesteld der jimtilie alM yea fMht v n poging tot verglltiglng van mejuffrouw L lerwijl H B L liT beftebikkJng lïer juwtllie Ih gesteld nlH verdacht van ine de dlelvilg aap de poging tot TergiftiR4nK van ijn echlgenoote daarbij gedaoht aan de tropen waar 1 de flonnewarmte haar hoogste tempe1 ratuur bereikt en ook omdat het bg I zonder moeijyk is daar inrichtingen te maken die de drijfkracht moeten 1 leveren voor een of andere ondeme 1 ming I Na langdurige onderzoeking is het 1 den Daitsoh Amerikaansohe ingenieur 1 Schuman gelukt voor dit probleem een 1 oplossing te vinden die voor practische uitvoering vatbaar is Hy stelde een I ontwerp samen dat door de Sun Power 1 Comp werd uitgebreid en gebruikt wordt om het Kijlgebied van water I te voorzien De inrichting bevindt zich in het dorp Negavi ten Zuiden I van Kairo en zou re ds sedert langen 1 tijd in gebruik zyn zonder dat eenige 1 storing in het bedrijf plaats had De I inrichting bestaat hoofzakelijk uit vijf I ovale bekkens van ongeveer zeventig I Lmeter lengte en vier of vijf meter I breedte In deze bekkens bevinden 1 t zich spiegels die naar de zon gekeerd 1 I worden In het midden van het bekken 1 is een kleine plaat zoodanig aange1 I bracht die door de zonnestralen attyd I I beschenen kan worden Onder deze 1 I plaat bevindt zich een tweede die iets I grooter ii Door het draalen van het I bekken kan de schaduw welke op I I deze onderste plaat door de andere I geworpen prdt geregeld worden I De spiegels vangen de zonnestralen I op en werpen ze op een buis van I gietijzer welke zich in het midden van het b ken bevindt Door deze buis stroomt water dat zoodanig verhit wordt dat het in stoom wordt omgezet De stoommachine die hier door gedreven wordt is zestig paardenkracht sterk en brengt een pomp in beweging die per minuut ongeveer 6000 galon water uit de Nijl omhoog haalt Ër wordt ongeveer 200000 vierkante meter land door deze inrichting van water voorzien Zij werkt onge veer tien uur per dag en kost nieti aan brandstoffen Van een vaMslap T l en kltnno jongen te Heaadw rleilt de lieiio van iu t Znideii was d zer dagen naar bed gegaan en had een flink stuk inamtietc innegenontcn Uit nu wan onder zijn hoofd gosukkold en toeai I de knaap s raOTgene wildie opstaan kon liij dftt mot geen goweldi Hij liad aioh VHftlgt slapen de maMiek had hom nwt I zijn haren aan hot bodflegoed vaetgekleetó De ter hulp geroepen OiidWR wisten aanvankelijk niet wat zij zagen en wat zij I doen moesten Ten slotte knipte met een I Hink it de I nekc nit zijn po itIp bevrijd I dsoikje in ootv gnt te nemen van v d s en moediers voor bet genot hun kin I deren dien dag bereid 1 I oor d Maatschaippij tot 1 xploitat e I van i iaatBapoorwegen ia bij ontjerhand Hche aanliPHteding aan de N V tijAanneming van Werken v h H J Ne I derhorsl alhier opgedragen ht t maken 1 an dep onderbouw van een draaischi f op hel Hiaiion D P te Kotlerdaiu voor I iUqotu van f28880 I De Carsjens booten I Men seint ons uit Leiden 1 Naai wg vernemen zal de Stoom I I boot Maatschappg De Volharding den geheelen boedel der Carsjens Maa 1 schappg overnemen 1 Toelatingsexamen Gymna ium 1 Aait liet boóvn geiiouden toelatmfts e a 1 nK n voor het Htededijk Uvrnnasium werdl deelgenomen door 9 eandiidaten Hiervan I w rtK n af ewraeiii i Oeslftagd zijn voor I de ly kla a Anna h lisabeth Bub Laura 1 lïaart Job l l van dei Tonen Jeai I nette Marie van der Slraaten allen u t 1 I ioiida Mary lerarda Greup uit Schooi l I ho en en Tose hus Voe alhier 1 I De Witte Bioscoop I I Na een week geeloten te zJjn gewOes I I opende gisterenavond dx Witte Blosooo i I HiMiHTom met eeiii uilgel u prograimiu f De Witte Hlofi oop ouranl gwft H nig j rkijkjed op het oorlogaterrein Daarmu volgl 1 I eoii uiagiu i 4te iiatuuropiuiine van di r I I vier De Pascara 1 en zeer intoreswant I jniininH r is De Hydraulieohe sluis te P 1 I tertliorough Canada welke doet zun welke reueaohtige vordtringen de teel I nlek in dat land moaJct Vervotgens biedlt I het programma etii aardige coiuedio Het l kind en de vrijgezel benevens het bootdfI miiiauer Van Koninklijke bloede D t I laatHt is een lioeiemK film die zetr I botHepd on duideli geèxpliceord wont I dom den lieeir Joh Hleenbergen 1 en bijzonder woord van lot komt toe I aan dien heer J Stordiau vlolist ia deze I inrichting voor zijn muzikale begeleiding I Concert in het Vluchtelingenkamp I Door het Muziekgezelschap Juliana I zal Zondagmiddag 3 uur een concert worden gegeven in het VlnchtelingenI kamp op het nieuwe gedeelte van de I Society of Triend het VluchtelingenI tuindorp j Boskoop I Aan de Universiteit te Leiden slaagde I gisteren voor het eerste gedeelte van I het arts examen de heer T A HooftI man alhier I Me Staatscourant van gireren bevatte I bet op verdek verleend wrvo ontslag laan de ommiftaie van Advies voor ten 1 PIntopnihnloRiBohen Dien t te Boskoop Zwammerdaiti Bg Kon besluit van 29 Juni ii benoemd tot Burgemeester van Zwammerdam de heer G B Fortuin Gemeentelijke Arbeidsbeurs Aanvragen van werknemers Volwassenen 1 teekenaar 1 timmerman 1 metselaar 1 pijpmaker touwslagers 1 boerenarbeider 2 werklieden zonder vakkennis Beneden 18 jaar 1 kantoorbediende 1 timmerman Aanvragen van werkgevers Beneden 18 jaar 1 pakhuiskneoht Tr Aj£5i A Volli gc inliehting l Tegen iut eind van het academiojaar 1 kwmn een bezorgd vadct gereisd naarde I vrij ver van zijn wooaplaan verwijierd j I umverdlleUslad waar z veelbelovende 1 oon zoogenaamd b ig waa zich ie bb I kwanten In dtt theOTla der rechtoweten 1 tcliappen Want den vader waren aller I lel dingen lor ooirdB gnomen e wil in 8tB waren zijn vaderlijk hart nl t I droelenia te vullen Hom was n inelijk I door gedlciiriüge geesten bericht dat öon li 4 l i iijk aan wn boemel woa in bei 1 gelicei geen ooiicgo n eer liep en li t won voor den braven attolandftvader de boobteaak dat hli nipeatal pas s rao Ktme tiiuirt kwaaii en dftn In kennelijken slaat van dreskenscbati 1 era had papa aan zijn zoon ge clire J ven en deze bad geantiroonl dat van al die antiigingen geen woord waar waa I r an r m Ti hrt ge i rj i den voor onvoorziene ftnk iMen Jf gen dan iiiou dal liei den oon z HT anngenaam zijn Alh imi vtvrstandig x der zond de aangt zoohto natmirti ft het verlangde maar sing eeni da en latef liij het krieken van den dlag In den eerstnn troin Mu I zioli iiif t eigen oogon van den slaat van zakiMi Ie vergewissen Het was jnisl amt dat Ivii a morgens om ha zeven al üankwnni Dan kon hij op zijn laatst mil zeven niir bij zijn zoon zijn en fae B i i veii ewoonlen oin zoo te zeggen oji de plaats de onheils beafrudeeren ProcfloB 7 uilr stood pajia voorlietliniw waArin de kftflt van eten stud jinr zich bevond en tt oit aan de bri I en door liet leven irlecht behandWd vrouw doedi in halfvoltootd toilet vo r lielitlg de deur Open en waeliltc op beli i en goaohiedea lb flf ioeik n mor n jultroiiw begonpapai Kun u me ook zeggen of hierde Btu ¥cnl Muller woont i n dl vronw antwoordde met liet veeliarig iieproe d gezicht vfin een echte li = 4 Oeh ia niijnheef draag hem maar naar hinwni Me r wenBOhte ptipa cHen dag niet te weten Üe kleuren d r menschenraasfn Waarom zijn wij blaWk Waarom is dn neger zwart en lihlnees gwi P roeiger R ihreer men dW in de eertrte plflfttr ann d werking Van t zonlicht toe Nieuwere onderzoekingen hebben tiowezon lat die hiiidkleur voorajapplijk een gevolg In van dt voetHng De monBCh in d i i Mwiriijil a zwart lii leefdy vooral aji plantaardige stoffem en vruchten die ijzier en mangaan betvatten die de biiid dton I ker kleiiroti Nog hcdén kan m u p I uM ikeii dat de molkdl inkende neg rBtanh I men ni zoo donker zijn ala ie vegetaI rlPrs onder hen De Indianen wbtpw roorf ï oiiptlat zii door liet drinken van het hloi I der dieren hun oig n i toed in mine iiinte ro b bloerUlehaanipJefl totfvo rd en l i Mim olen tioblHtn hno gele tint dees anil de melk die chloordpelen lM vat waard oor de huid ge bleettt wordU d es 1 aan de vruchten met welke beWte voeclinfi toffeik linn voorva fs zich eeuwenlang voedden te danken Dat dit l ij het KautHfiUvb ras h 4 on o in nog frterker mate het spovaJ wan ÏB to te ochrijven aan het feit dlat dii i ft hel eerst zont bij de spijzen gebruikte 1 Kn zouf bwat e niho percentage chloor 1 Be drijfkracht van de zon Reeds langen tgd t a er pogingea in het werk gesteld om de zomerwarmte te gebmiken m dieoat d T industrie In de eerste plaats heeft men Laatste Berichten I Aan het Westeiyk Front PARIJS 3 Jali Het communiqué van gisteravond 11 nar Inidt Ttjsscben de Vser en de Argonne werden over het geheele frtïtit artil leriegeveohten geleverd vooral bij Qaenevieres in de streek van de Ai ne In de Argonne hebben de Dnitschevs nadat een hevige beachieting in den morgen had plaatB gehad een nienwen aanval beproefd in de streek van Bagatelle Ëen hevig gevecht volgde dat op sommige plaatsen van man tot man overging Wij konden onze posities behouden De Duitschers hebben Donderdagavond na een 2eer hevige beschieting aanvallen gedaan op onze stellingen bn Hilgerfirst in de Vogezen Twee van deze aanvallen werden a I geslagen B den derden aanval hebben de Dmtschers voet gekregen in deze wijken doch by een tegenaanval in den morgen werd de vijand weer verdreven die zijn verwoed bombardement voortzette Ki ijgsverrichtingen ter Zee In den grbnd geboord Uit LONDEN wordt d d 2 Ju i officieel geseind De Kngelsche stoomiohepen Oancasion en Inglemoor zijn gisteren door een onderzeeër tot zinken gebracht De bemanning landde te Falmoath Onderzeetir gezonken Men meldt ons nit Delfzijl A Uit betrouwbare bron kftn worden medegedeeld dat de voor den mond der J ms verongelukte onderzeeër ligt tusschen Rottnm en Borkum Op een diepte van 35 M Vermoedelijk is het de U 30 Personeel en booten zijn nit Wilhelmihafen vertrokken om te trachten hem te lichten waarin z naar men vermoedt wel zullen slagen Kader kan worden bericht dat nadat de duikboot gezonken Was in allerijl duikers er heen werden gezonden die constateerden dat er nog leven in de boot te bespeuren was £ r as op dat oogenblik echtergeen middel tot redding zoodat degeheele bemanning op 3 na is omgeI komen 1 PREDIK BEU RTKN OOUDA Zondag 4 Juli EEMONSTHANTSCHE KERK 10 u v m Ds H VAN ASSENDELFT Si JANSKERK 7 i n V B1 Da J W BERKELBAOH V D SPRENKEL 10 o v m Ds J E BUL Bediening H Avondmaal 2 u n m Geen dienst 6 n n m Ds J E BIJL Danlizegging KERK PEPERSTRAAT j 10 a v m de heer S VAN WIJN GAARDEN Theol cand j 2 u n m Geen dienst LUTHERSCHE KERK 10 n v m Ds Th SCHARTEN Bediening H Avondmaal HAASTRECHT NED HERV GEM Bondsgebouw 10 u V m Ds E V D BROEK GEREF KERK 9Vj a v m Ds B VAN HALSEMA S l u fi m Ds B VAN HALSEMA MOORDRECHT NED HERV KERK 10 u v m Ds VAN HOORN I Em Pred te Utrecht Doop OOUDA Woensdag 7 Juli St janskerk n u m Ds J W BERKELBAOH T D SPRENKEL Hnwelijkainzegening Telegrsifisch Weerbericht van het Eoniaklgk Meteriologisch Instituut te DE BiLDT Hoogste barorabterstand 768 7 te Karlsruhe laagste barometerst nd 762 2 te Btockholm Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige zuidelgke t westelijke wind half tot zwaarbewolkt Weinig of geen regen Zelfde temperatuur BUH JERLI IKE STAND GOUDA iBmiHKN K luni lorril Tan z I Hrouwer en H Verburg Adiriana d V H van Ol en van Jilut 1 Juli W iklinii IderI V 11 de Jong en il van den Toonj lINDKIITIiOUWD P C Bekenkamp Ie Bookoop en H Plak T VerMeut en M den Ui J VV Blom en I AkerbiMirtt A J van I Knhiirg te Delft en 1 M i van der KW P W Hekkei I ll S f Arentz UVI KLEDKN J Juli M J Krook geh rnet O van EIjk SI j 2 N Polderumn wed K Polit 7 j FOSTERICTETsr Lijst van In ie 2e bellt dw aMMld Juni verMüdim ookertelbare brtoven en Het Oostenriiksobe ooonmuiqué VM 2 Juli meldt Ten Zuid Ooeten van Kftlwftria werd den vijand na een hevig gpveoht de hoogtc sttHliog ontnomeD Daarbij raaalcl ii wij 600 RuaseB lirijgsfïevangen NadM wij Btonnewlerbaad ook de hoogten ten Zui Oo i van Koerostowice ooordeli van HaJicz genomen haddm wFt4en de Ruaeen op het ganadie front in de streek vut Mariap l tot noordwaarts van Kvile lot den ahocht gedwongen Vod LbMingen achtervolgt den venriagen vijand De buil wae giftterenavo ge tegea tot 7765 gevangenen waaronder 11 offici en en 18 macbine rewerett Hei leger van Hackensen drong den vijand we telfik van Zaraosc onder voortdurende gevec4i en terug naar de Labuka n Porouhlinie en ovea sobreed dose reeds loel gedeelten van zijn Btrijdmacbi Verder westelijk werd de vijandelijke telling in de Unie rirobln Kraanik JoKefow aan drti Welohffel bereikt De voortrte stelllng bij Btroza en Krasnik en deze plaatsen zelf worden gisterenavond nog jeroverd Ten Wfwtwi van den Wetohsel haddiTi df Kiipwn mder d i druk van den aanval de hruggehoo totelUog bij Ta4ow nwe ten ontruimen zuid ijke oever van de Kaïnienna in van vijanden gexuiverd De troepen van Von Woyrach hebben in Buoceflv rile gweohteo én Rusaen uit hun telUngen tm ZuldJDoiHeii v n Sientio en bij Ilza teruggedreven Hierbij Verden ongeveer 700 gefvangenen van het grenadterlcnrpB gemaakt Het K II 8 H I a c h e oominuniqué van Juli luidt In de streek van Olty heeft weinig geweervuur plaats In de streek an Kapadubent bexetten onaoe troepen na een gevocht de dorpen Aidarje en Avliazlk In df lichting van Melazghert ver nietigden onze troepen de Turken bij Akhalat dal ae beisetlen De Turken trok ken zich In wanorde t Tug Ten Zuiden van het meer van Watk sloeg een onzer detaohftnonten eti Turks en aanval al Het nam het ofletiMef en ondiMik den hevigra tegenstand maakte het zloh meester van de Turksche stdlingMi Op hel overige gedeelte van het front heeraebt ruM Aan het ZuIdeUJk Front LONDKiN 1 Juli OlUoieel In een telegtaitf va de Dardanellen wordien nadere bljzouderhed n modegedeeld omtrent het aandet dat twM Australische en Meuw ZM laiid ohe legercorps heeft geitad In de operaties van 29 JÏui welke onifc rnjonKn werden teneinde te verhloderen lat éé vijand dïHW zijn front troepen zou detacbeeren naar het zulde41 er oorlogsloonnef Afdeellngen van Iwm brigades wwen 7tiü arda voorwaarts gerukt toen zijden vi uid In volle sterkte ontmoetttni De artillerie be choot lotusmben krachtdadig do reserrm van den vijand gtconcenireerd in een ravijn tegtswver den reoliteryletigel en het centrum In den nar middag scbeui de vijand een tegenaanval voor te Iwretdwn Imj werd echter zonder v J moeite teruggedreven door bouwitiM r en mac lneg w ervuur De terugtooht der voorgesohoven troepen begtm te i Uur s uiiddagH onder dekking van ge weer iiiaoh4negtfweeren artillerievuur Tegen 5 uur waren alle troepte terug In de loopgraven Onse machinegeweren en artillerie hadden danig huis gehouden onder den vijand Het oorpa heeft slwhi den ochtend van 28 Juni im krijgsgevangenen gemaakt Een ClrcamiMh krijgsgevangene brachtonder het vuur een gewond Scbotwb sol MMt naar onze Unie IlbM in en ora de Dardanellen Het T u r k s o b e oomnwoiquë van 2 Jiill meldt Op 20 Juni had ten Noorden van Ariburnu een wederzijdsohe bewïbleting plaal Ten Zuldwi van ScdnlBabt duurde d strijd den geheelon dag voort De vijand wilde onsen reobtervleugel omsingelen en ging onder besoherming van artillerievuur tot een aanval over Wij deden de vijandelijke poging door onze tegwiaanvallen mislukken In den nacht van 1 Juli sloegt n wij ten Noorden vwi Arlbumu een vijandelijke poging om een aanval uit te voeren tegen ome ver8 4ianslngien in bet centrum bloedig af Onze reobtervl engel ging tot een tegenaanval over en ontrukte den Mj aiid twee achter elkander pelegen rijen ioopgra en In denaelldon nacht ondernamen onae troepen ton Noorden van Sedul Bahr een It gonaanvai tegen d i vij ndtrfi en llnkervIeugfH l e slag d iurde den geheeleo nacht Onze troepen drongen Wnnen versobeidene vijandelijke loopgraven en zetten dm aanval in hardnekkige gevochten van diohtblj voort De lag eindigde eerst bij zonmpgang Op W Juni duurde de strijd bij onze reobler en linkervleugeiB ten Zuiden van Se il Bahr van s morgens 7 uur tot middags 12 uur Deze slag i e aan elk dei l der eidA vlnigels ntet lenvalIfn van onze troepen was begonnen had voor ons een zee gunstig verloop Onze Anaioliscbe kustbatterijen namen roet Hnoom aan de gevechten deel Zij beflcboten met zichtbare uitwerlting het kamp der artilleriestelüngen van den vijand I eii van once vliegers Is over SedulBahr gevlogen en heeft daar bommen geworpen Op de andere fronten had niets van be4aog plaats De Oostenrijkscfae landstorm Officieel wordt d d 2 JaU uit Weenen gemeld De termi van oproepln r voor de bij de nieuwe keuring goedgiekeurde Oosteorijkinbe landstormplicbtigen van 1878 tot 1886 is van 1 JuM tot 16 Augustus uilgesteid Deze oiaatrc e4 zal ongetwih leid bijdragen om het binnenbrengen van den o te bevorderen Helgoland Het Hande40blad scfan ft Heden Is het 25 jaar geleden dat Helgoland Duitwb werd Destijde is het groote en verstrekkende belang daarvan niet algemeen begrepen In de T gticbe Roadsohau wordt er aan berianerd hoe in 1890 een hevige persaanval deed zleo boe zeer men de overname door DuitBChland van Engeland van het eiland afkeurde In Kngeland zeil echter verdedigde o a de eerste minister Lord Soltefoury in 1890 de overdraobt van Helgoland door o a te lieweren ésA het eiland noch stratcgiüoh noch economisch voor ngelan4 van beteekenis was Wat teerste Iwtreft zal men thans wel van een andere meeniog zijn 1 Het was een beteekenlavoUe dag toen den lOen Augustus 1890 d Dultwbe Keizer met een MMtterendi marlnestaf beiïit nam van bet stuk roode rots gc naamd Helgoland De Keizer sprak daarbij de woorden DH eiland is bestemd een bolwerk In zee te worden voor de Dultsche zee tegen ken vijand d4e t zou Invallen zich daarop te vertoonen Hoe was t nmgeji geworden dat de I ngelschen In bet voorjaar van 1890 hunanders zoo vèrzlenden en praktlscbenblik op de zaken verloren badden Hoekwam het dat zij dat eiland zoo diebtvoor de Dult obe haven liggende prijs gavenf De T R geeft daarop hetvolgende antwoord Na vt to pogingen in 1877 hadden gebroeders Cl nens en Gustav Dehnardt aan de kueten van Ooet AfrUta ten noorden van het Sultanaat van SansHiar ien tte in het 6gin van 80 van den onafl nkc ljken sultan vma Wita vele voorrechten verkregen Ten slotte y aa het huqf ook gelukt zldx per overeenkomst Ie verzekeren van de hooglieidsrechtcn over eeo groot gebied land Zij hadden voor die nieuwe rechten de bescherming n DuUsühland gevraagd De DuiUche regeering verklaarde In 1885 iMjreid te zijn bet protectoraat van het HuahellHultanaat over te nemen Dientengevolge werd op den tSen Aug door den eoutre admtraal Paschen met een eskader het duitache protectoraat plechtig afgekondigd De kapitein ter zee Valois oomokan dant van de Gneisenau bracht tevens een officieel bezoek aan den Bultan Achiued f Door eea en aiuter werd echter de ver tUtf ontwikkeling van het door de Kn gelachen vorkregen Brttsoh Oostafrika aansilenlijk lielemnierd Na onderhandit dlngen die jarenlang duurden en na uitvoerige grena discussies werd In Juni 1890 een overoehkonmt gesloten dat op 1 Juli 1890 als vergoe A ag voor de erkenning van het DuitM he koloniaal l ezlt in Oost en WestAfrlka behalve de etlanden Samdbar en Ppmiila en tegen den afstand van Helgoland aan Dultflohland het Dultschebe herining8geb ed Wlter of Wlto tot aan Klsjaina aan l ngeland xou afgestaan worden Helgoland op ongeveer 40 kilometer afstand gelegen van de nabljgelegiw eilanden Wangeroog en Schaarhove en van de WtietkuBt van Slees wijk Holsie4n nog iets vorder verwijderd kan in rekero opzichten met zijn geschut en dat van dt kustljallerijen en In verliindtng met de Duildwhe hoogzeevloot de luchtvloot en de onderzce4 ooten ten slotte met gebrulkmaklim van MiÉnversperringen de binnen Duitsche bociff van de Noordzee fjebeersïAen Helgoland werd krachtig versterkt dnch de versterkingen on havenwerken op het eiland kostten nog niet de waarde van Iwee groote siagschepen B3ja 3a ex la 3a ± Bioaoopen Door den Minister van Binaenl ndBohe Zaken zijn door tnsschenkomst van de Commiiaarissen der Koningin in de ondenicheidene provinciën aan alle gemeentebesturen opgaven verzocht van in de gemeente bestaande gemeentelijke verordeningen betreffende bioscopen alsmede van de bepalingen van politie verordeningen die op bioscopen betrekking hebben mm Het Unnitie boreaa Naar thans nader kan worden medegedeeld ia de dagel jksohe laiding van zaken van het nienw ingestelde MnnitieBnreau opgedragen aan prof L A van Royen hoogleeraar aan de Technische HoogeschooT te Delft aan den by bet Dep an Oorlog gedetaoheerden kapt der artillerie D de Krenk en aan den luit ter zee l kl der marinereeerve Joh J Uoret Verder maken deel uit van het bnreau de generaal majoor L J Scheltema du tenr van aanschaffing en verstrekking van artilleriemateriaal de majoor J C Logger hoofd der IVe afd artill aan het depart van oorlog de hew Alb Kaptsyn ingen te s Qravenhage de heer D A P 1 Koning ond directanr van het marineetabliaument te Soerabaja wonende t Bossom de directeur der artillerieinrichtingen aan de Hembmg de heer J H A Hysberg debedr fschefdier inrichtingen de heer D Rijnders de majoor der artillerie C F Gey van Pittini en de luit ter zee Ie klasse bg het marine etablissement te Amsterdam C J Canters Eerste Kamer De leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal z n thans ter vergadering bgeengeroepen tegen Dinsdag 6 Juli a s des avonds te S 2 unr Oeiyk men weet is prof Oust Cohen hoogleeraar in bet Fransch aan de Amsterdamscbe hoogeschool die zich by de verdediging van zijn vaderland had gevoegd in den strgd op het westelnk front ernstig gewond De senaft der Amsterdamsche hoogeschool beeft daarop een officieel achryven tot hem gericht waarin de beate wenschen voor zijn wetzyn wordt uitgesproken De heer Cohen heeft daarop geantwoord of juister zyn echtgenoote heeft het voor hem gedaan in een schrgven waarin hg voor de goede wenachen dank zegt en het vaste vertrouwen op de overwinning der geallieerden uitspreekt N Ct Verloven en vrg vervoer Het is gebleken dat sommige commandanten de opvatting hnldigen dat vervoer voor Ryksrekening ook van toepassing is op het zich met vergunning verwijderen uit de Btandplaat van Zaterdag op Zondag wanneer dit niet samenvalt met periodiek verlof Deze opvatting ia onjuist By de thana geldende regeling der periodieke verloven kan vrg vervoor worden toegeataan aan gezinahoofden eenmaal in de 7 dagen indien zg behooren tot een fortbezetting en eenmaal in de 10 dagen wanneer zg niet behooren tot eene fortbezetting Aan niet gezinshoofden hoogstens eenmaal in de 14 dagen De zygangen der spoorrgtuigen De directie der Staatsapoor heeft bepaald dat handbagage niet mag worden geplaatat in de zygangen of middengangen der rytoigen omdat zg alsdaii T or het in en uitstappen der reizige zeer Tifaderiyk z nk 1 Wordt bagage in de zggangen of j middengangen der ratuigen aangetroffen en voldoet de eigenaar met terstond aan het verzoek van het trein r oifeel om deze in de netten of onder banken te plaataen of wel kan zulks wegens de afmetingen der voorwerpen niet geschieden dan moet deze bagage hetzg onderweg hetzij op het eerstvolgend station naar den bagagewagen worden overgebracht en als bgaankomst te bevrachten bagage worden behandeld Slechts ten aanzien van de handbagage van reizigers wiengeen zitplaats ia kunnen worden aangewezen kan van het vorenstaande worden afgeweken N Ot Rogge van den a a oogst Men meldt ons uit den Haag Vernomen wordt dat vanwege het Miniaterie van Landbouw Ngverheid en Handel een drietal circulaires betreffende bovenstaand onderwerp zgn verzonden en wel één aan de colleges van burgemee ers en wethouders een aan de bestureii der landbouw vereenigingen en een aan de graanhandelaren Kaar aanleiding van het besluit van den Minister van Landbouw enz om bg wgie van proef den nieuwen oogst voorloopig ni$t in beslag te nemen behelzen die circulaires wenken ter voorkoming van een algemeene toepassing van veevoedering met rogge en van opdrgving van den prys van rogge en roggebrood Maïs zal in voldoende hoeveelheid tegen matige prezen kunnen worden gdeverd en verder zal de regeering o a door voortzetting van het invoeren van buitenlandsche rogge den rqggeprgs binnen bepaalde grenzen traohten te honden Het uitvoerverbod van rogge bUjft gehandhaafd zoodat de totale hoeveelheid rogge in ons land zal kunnen worden verbruikt Vertrouwd wordt dat de landbouwers en graanhandelaren in de thans door den Minister genomen maatregelen aanleiding zullen vinden om zich aan de wenken van den Minister te honden dus niet meer dan noodig rogge voor veevoeder zullen bestemmen en de prijzen binnen bepaalde grenzen zullen houden opdat de Minister niet genoodzaakt zal zyn wederom tot dwangmaatregelen ten aanzien der rogge over te gaan üitvwr vaa vetten Ue inioister ïso landbouw iii rhd4 I haudM tuxh ziju bcMUkkilig van 7 Jiuu tot iiitvoeriag TSa het Kon bestuit van U November 1914 Stbl no 631 gev ijzigd l ti Kon liealuit vaa 3 Juni 1915 Stbl M 281 oor zooveel betceti bet daarbij uitgovsaról verbod van olie geamollen ol onjeamoltetl dierlijte vetten oI mengeels van die veUen oad rlin§p of meogoela daarvan ii K plantaardige oliën of vetten gewijzigd ale volgt In art 2 wordt gehesen lIHvoer van dierlljlie vrtten ol mengsels van die vetten onderling ol mengt n Ae daarvan met plantaardige oliën of 2o de anhef van art 3 wor gelezen ala volgt Bobondons bet bepaalde in art 3a kunnen consenten alleen worden afgegeven aan degenen ena o achter art S wordt ingetaachl bot volgetMie artikel rl Ia Voor den uitvoer van oneetbare vetten te weten vetten welke iHet voor melMcheli of dierlijk voedëel gesobikt zijn of daarvoor geschikt te maken zijn kunnen apeciale consenten geteekend en afgegeven op de wijze ale in art 2 bedoeld aan alle exporteurs van vetten worden verstrekt 4o hel 1ste lid van art 8 wordt vervangen door het navolgende lJe ainlilenaren dier Invoerreohten enaceijnzen kunnen ten uitvoer aangebodenpartijen margarine en alle andere eetbare vetten of velmengsels aanbonden en laarvan mojwlers n nen Voor de one tbare vetten I ed0eld in art 3a is zulksviTpliehtend Stct lioi khftndel luet l ngeland en fMitsobland I e liruia Martinus Nijhoff he t naar WIJ in het Vaderland lezen het volgend adrea aan den Minister van Bultenilandsohe Zaken verzonden 1 0 maatregel verleden week genonten aarbij goederen uit Kngolaiid versoheept nog ti bl £ door bitniddeling van d Nederlandflche Overzee Trust Maatscbapptj kuruieii worden ontvangen noopt mij mij lot Uwe l icellentie te wenden IJe N O T verlangt een verklaring dat de goederen dOor haar bemiddeling ontvangen niet voor hot buitenland beHtoind zijn De l oeken en tijdechriften diie ik geregeld uit ingeland ontvang zijn voor eei deel voor het buiteqiland bestemd t worden daarheen ook geregeld gezonden Ik zou daartoe dus niet iiïeer in staat zijn wanneer ik een rklarlng als door de N O T verlangd onderteeken Waar het Kngelsebe GouvemcmlMit van het oogenbUk af vaai het Invoer verbod van goedtren van DuiUohem en Oostenrijkschen oorsprong aan verscheiden 1 ngelaohe lioekhaudelartsi special permits gaf om I uitA he boeken te mogen blijven invoeren en deze boekhandelaren dan ook geregeld tot zelf zeer groote getallen van Me boeiien beblien ontvangen en iM g ofHvangen daar Ie hot raijna Inzien niet mot de blllijiheid te rijmen dal wij geen iKieken meer kunnen ontvangen tenzij dbae niet naar Dultsohland en Oostenrijk gaan Met mijn opvatting van neutraliteit kan ik bei niet vereenigen aan de Engolswhen m t goidkeuring van hun Gouvernement Diiitsche boeken te leveren en verhinderd te worden Engelscho boeken aan de Duitschers te zendteo It komt nog bij dot boeken en tijdsohriften voor een deel wanne r zij niet te zwaar zijn per kruisband worden vtvzondfen Aan deze wijze van verzending is tot nog toe niet dvniinnte moeilijkht d in den weg gelogd Het bleef dns ten atUm tijde mogelijk om bo 4ien en tijdtiohrlften mits maar per kruinijaiiul te verzendett Daaruit blijkt o a ook reeds dat het niet de bedoeling kan zijn dat oen maatieg l als thane wordt genomen ook op iioeiien wordki toegepast Mijn verzoek aan tlwe Kxcellt itie is nil het daarheen Ie willen lehten dal Ik en als het kan zijn de XederlandHClie boekhandel vrijgesteld wordt om lioeiten en tijdKohrlflen uit l n iand uilaluitend door biwiddoling van d N O T in te voeren dat ik doe eventueel dO NedterlandBche bo ianilel ontvang eeiwelMe special permit om Engelsche boeiton en lijtisohriflen In te voeren en naar het buitenland te verkoopen Ik krijg in dat geval niets meer dan dezelfde voorrechten die hel Britsche Gouvernement aan enkele der llngelBche boekhandeiairen heeft verleend Aangenaam zal het mij zijn inHen Ik van Uwe Kxoeilentie zoo spoedig mogelijk hieronilreot eenig bericht mag tegemoet zien Inmiddel heb lk dt eer te zijn enz Do inhoud van het verzoekschrift lijkt on zeer logisch het kan Immers zeker niet de bedoeling van de Kngdaohc regeering zijn de Kngeiachen de Dnllache literatuur geregeld te laten ontvangen maar aan i$p DuttBchera de Engelsohe boekon te onthouden Het omgekeerde zou eerder verklaarbaar zijn Men heeAdns zeker aan eene vergtssing te denken Doch heeft de firma Nijhoff lioh met jiaar verzoekschrift gewend tot het goede adres Zotr zij niet eenvoudiger hebbm gedaan zich tot ée Engelache regeering la weraleli f Deze altéén kan het avtvel rerheipen Geneigde Beriehten Het rooorwegongevsJ bg In tegenstolUng met hetf een d romtrent gemeld Tverd U by naWSg in bevoegde spoorwegkringen geM ken dat niet de verwachting beBtist dat omtrent het jongste spoorwegongelnk by Hattemmerbroek een onderzoek zal worden ingesteld en gepubliceerd van den nitgebreiden aard en omvang al waartoe het spoorwegonInk dat indertgd by Beilen plaats had aanleiding moest geven wegens onbekendheid met de oorzaak Het jongste spoorwegongelnk toch levert hoe betreurenswaardig ook in zgn gevolgen uit spoorwegtechnischoogpunt een grond tot uitgebreide onderzoekingen doordien de oorzaak reeds dadelp na het gebeurde kwamvast te staan nl het te vroeg overhalen van een wissel en de verantwoordeiykheid voot dat feit mede reads buiten twgfel staat afsiluitiDK van de grena Men meldt uit Koewacht bbs de MiddelliurgBoho Crt De ÜuitBchera Kijn met den aanleg van ïe nluctrisohc Bluitini dter grenzen genadcrd tot de MKmwiJe kom van Ko wacht dorp Kcoige Inwoners van het Bdgifiolie gedeelte hadden gehoopt dat nM t he4 oog op het volk nen gemisaan ruhat voor dien aanleer die nt inbegrip van Mffl pad tanga de verspM rlng een breodte vwi 2 tot 3 M vordert van den gewonen loop der grene zou wordWi afgeweken en alzoo met hun huizen vrij te komen Ze zijn etditerinhun verwachting bittor teleurgeeteld I e Duitsehers wolnn er wel iets op te vibden Ze volgen nauwkeurig de grens gaan met den aanleg d wars door een schuur zag in tuinen fruitboomen af dte la den WL staan breken oen muur verder af In één woord wat in den weg atau wordt verwijderd Ook n het veldoMKWlen ze ovm een ruim 3 M lireedeHtrook kunnen bfBchikken daartoe nweaten de veldvruchten tarwe rogge aardappelen on weggeruimd worden Dat de landhouwerH dien onrijpcn oogst ongaarne naar huis brachten begrijpt men maar wat te doen ♦ Ren grooïe en ernstige moeilijkheid te Koewacht in verband met deze nffiiuUing vormen de kerk en de pastorie diehrfde ooals men weel op IMglAchen hodt i tlaan te meer daar die kerk dat is mwrmaien gezegd volkomen Nederlandsch eigendom s Naar aanleiding van deae fluae Ue rijn hi Kr aan de grens do laatÈle diagen herhacUtfe nntten sqmenk nl en boeprrftingen gehouden van Nedetland aehe en DuÜaChe mAlitaire autortteitRn De Xeeuwedie bevolking van Koewaciit zou in ï e gelegeniieid geste ld blijven om zooal dat tot nog toe het geval wae eernnaal In lïe weet des Zondag ter kerke te kunnen gaan Maar wltlf n er godRdtenfttoefoningen gohouden worden kn ino er o A een gec teli e zt n de pastorie word door de Diiitschers to birltengowoon groot genoegen der betrokken N edipTlandfïchp gceflte i en prljfl gegeven en de zbloAl was opgeloftt In zooverre werd de loop der versperring gwwiJBlgd Vlak bij de ren over den Ingang van het Kerkstraatje loopt de electriBche geleiding op pen hoogte van ca fi M terwijl daaronder ven poort van 4 M breedte goniaakt ie die alleen s ZondagB drie maal voor het honden van kerkelijft diensten en bij begrafeniBsen geopend wordf Dan daalt de draad loopt luwiehen de gewone rijen van prikkelilraad gaat over een erf over de verbindingswegen naar Moerbeke en Stekene om den tuin der paatorie heen en vfrigt dan wedw den gtewonen loop der grens De Belgen zi in duH n volkomen van de Hollander afgesloten zij zullen waarsrhi nilijk van alle godbdienstoefenlngen verstoken blijven want dan zouden ze van naJüj eenlge NediprlanderB naderen gïHwtolijke koster koorknapen en dat wlHen de Dultscher ten strengste tegengaan In het dorp en de naaste omgeving Rpannen de Dultfwhere de buitenste rijm prikkeldraad at met vlechtwerk van ijBw dat U vn zeer verstandige maatregel Kinderen kunnen dus niet hij den Meetrisohen dïaad komen terwijl honden katten en kippen voor een anders wissen dood behoed i oi ni Kr i hier nog oftis van bekend wie de twee pMSonen zijn die Vrijdag 1 bij hun pogen on over dfe grens te komen aan de eleotriscbe geleiding den dood vonden Gas uit turf Ten gevolge van den hoogen prijs ende BOhaarechte der steenkolen zal aan degemeeotölijke gaslahriek te Akkruro eenproef worden gtmomen met het nwlran vangas uit tttrf Tot dSt doe zal 250 ton circa 500 000 stuk van de zwaarsteGroninger baggerturf worden aangekocht Proef onder vipdelijk is beweaen dat d opbrengst aan gan uit turf minstens dievan goede steenkool evenaart m niet overtreft I Crt Ken deurwaarder geverhaUeeerd Te Lelden is j l Dondwdag naar het Leidsoiie Dbl meldt door den deurwaarder Vaa Thit krachtens vonniö van den kantonrechter een woning ontraimd in de 8t Joriasteeg en werd naar 25k7 B inboedel op den openbaren 1 Me verordening op de öiraatpolitie te Ipd verbiedt echter het plaateen ofP verblijven van goederen op denSnbaren weg zonder vft giinning an Een W I Paar blijkbaar drae vergunning nlrt j aa aangevraagd werd diOor een intipecteur van politie Ipgen den deurwaarder proeeA verbaai opgemaakt oHHkit hIj zon fer gemetlde ergutming de uit de woi 3 M verwijderde goederen op di open l straat had doen plaatsen Ëindeiyk gesnapt Neringdoenden te Enschedé hadden voor eenigen tgd last van een opliohtster die per telefoon bestelde voor welgestelde ingezetenen bet bestelde tzg taartjes koekjes vleeschwaren en dergelijke verzocht gereed te maken en t dan omdat er groote haast bg was maar door het dienstmeisje nataurlgk zg zelf liet halen Verschillenden werden het slachtoffer Bg de politie werd aangifte gedaan en nu de juffrouw lont rook hield zg met haar kwade affaire eenigen tijd op Thans ving het werk weder aan Ze deed een bestelling bg een bakkervoor een apotheker juist een familielid van den leverancier en nu deze by gene informeerde bleek het kwadevoornemen De politie die van een enander ira in kennis gesteld slaagdeer nu o een gemakkelgke manier inhet meisje de 19 jarige Or H inairest te nemen Hbld Stadsnieuws aOUDA 3 Juli 1915 Rykspostspaarbank Aan het Postkantoor te Gouda n de daaronder reaorteerende hulppostkantoren werd gedurende de maand Juni 1910 ingelegd f 20494 16 en terugbetaald f 22681 61 Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt bet nummer 21807 Waarschuwing aan de Gasverbruikers Door het Gemeente bestuur van Gouda wordt thans tot de Gasverbroikers de volgende waarschuwing Door het wegens den oorlogstoestand steeds dreigender worden van den steenkolen nood hier te lande bestaat het gevaar dat de Gemeente Gaafar briek eerlang zal moeten wotden stopgezet Om dit te voorkomen wordt den gaaverbruikers aanbevolen bg hun gebruik de grootst mpgelgke zuinigv heid in acht te nemen Bg Kon besluit van 1 Juli isil krachtens de Pensioenwet voor Ge1 meenteAmbtenaren een pensioen ver leend van f 93 aan W Dogterom GemeenteArchitect yan Waddinxveen Sehoolrelsic Ukteren maaki n wö 150 lal Wrlingei van school no i hoofd de heer Van Ker en een uilstapje naar Arnhem 1 voor de meeat kinderen leder aoh l 1 reiaje een gebeurtenis in hun loven sonmngen zijn toch zelfs nooit uit dn stad geweest een rein naar Arnhtai inoaict het verlangen naar dien dag on uilnipreketijk groot l Arnhtan luut Ipi fii I mooie omstreken is hot uitgangsoord van 1 vele Nedtvlandt rs en düs meende he I personeel Jat deze u aal de reis daar heen zou moeten zijn Kwart over zeven weg en kwart voor negon s avonds te J rug het is i en lange dag maar een diagJ die genot brengt in hot andors vaak eesi J tonige Moboolleven In flii e rubue wB gans waar vele kinderen aan dcraampjcH koödien plMta nemen en uitkijken werd de rejfl hö n en terug gemaakt De i ta i llwiflohef de heer Boon doet elk jaar alles wat in ztjn veriiïogen Is onidereÏB zoo geregeld en zoo prettig mog te doen vcrloopen Een woord van dank k Hnt hem toe van allen die gaarne den I kinderen ssoo n prettigeiL dag bezorgen s Morgww z u Som eck bezocht worden De kiodertHi hebben daar volop gettötea zij h ben gewandeld voorbij dv watervallen er over heen ja zelfs © r onder door Zij hebben gehold en gespeeld op de heuvek en door dlo dalen en als zij moe waren kaerden zij terug i naar de theeeohenkerij waar zij konden eten m dtinkeu en ansicht sturen naar huis fl Middags stond de Westerbouw ing op hiBt pr ranima Na een flinke waudeiling door de stad trok de stoet op hot bootae aan Zoo n boottocht op den Kijn is iels verrukkelijka en op de Westerbouwlng zelf hebben de kinderen natuurlijk opnieuw genoten van de vrije natuur Zoo n deg buiten ia een vergoeding voor wanden lang werken in school Ze genieten er dan ook van volop I Het spijt hen genoeg wanneer de tijd zegt dat er tenigigekeerd moet wordï n maar tooh gaan zij zingwd weer m e naar den trein wn straks th ii te kunnen vertellen wat ati hebbett ge ten en genoten Do meest l ouders komen hun kindteren al van den I I lÜl menigmnal hebben de on j I derwijsEers en onderwijzeressen een be1