Goudsche Courant, zaterdag 3 juli 1915

Advertentiën m tsss Alaandf 5 Juli 1915 54e iaargaog Voor de stemming van acht leden voor den Gemeenteraad van Oonda op VrQdag li Juli BJ bevelen WIJ ten zeerste aan Voor district I H Knottel aftr G C Krom A J IJsselstijn Azn aftr Voor district il periodieke aftreding A H Teepe A D van Vreamingen vacature Vergeer E van der Werf Voor district II J L van Ëijk aftr 6 Prince aftr P9 De stembus is geopend van 8 5 uren Het verdient echtm bijBondwe aaniMVehng ïoo vroegtijdig mogelijk te gftan stemmen De verkiezingen te Boskoop Nog liitttle uten en de atwmbufwtnjd I8 ook t BoBkoop in voUen g ag Iht gtlfurpn kotut zeker gehwl onvtfr wacht l ij éc oort ereid elen welke wel siPiib aatii eetip veTkie7iDg voorafgiaan iji df Wtprokingfn def canrHdaat t 4lin g n in ih verschillenn t kkBvertxniglngf le dl politieke honiH kaJmer dan ooll IimiHTM er wtm een conipromiR ge lotm lusBrfif df I ih rah Anllrpvoliillonairp K nomKph Katholipkc pn f hristelijk Hifttorl h KieBierpefiigmgen waardoor de wtfl erzijdM Rftfteldf candicfcatpn onhetrtrcdpn zouden hlijven Dp dodHvrede zou wor ihn gehandhaafd Ae po4itltkft timisfeer tpt4k zuiver al a ther Ja toch én heel klein wolkje viel w aan d n hon iml ie lM Pnnen Op 8oc Deni Arbt i terspartij afdMioK TJoMcoop wehcpn hphiM d or het Ht IWi van een telcandiidaat Moeder en Zoon 12 In d g 6Bt za de officier dien jtii ehenrfen hlontfm knaap op het paard zit len ei met weemoed dacft hij er aan hoe hij sUdi zoo mooi had voorgesteld zelf zijn afton op het voorvadwlijke alot te onderrichten m Ule ndderli e kun steo Wie wla of hem dat geluk ooit zou u heurt vall o Mpt een kreet van vreugdÉ loot Mar ghm ita haar whtgenoot In hare anmn dB kleine I Aiant paltte vaders arm ter wiil de oude l oFothe mol ifc kMno Mar glierita kwam aandiragen die Ook haar lieve ronde armpje naar haar vader uit utrmte Findehjk eandielijk heh ik jp terug anikte Margherila aan de horst van haar eehtgenoot Oh wat hebijpn me de dagen lang gedüim d toen ge weg waart Hoe heb ik naar e vprlwigd 1 Aoh fAiard wan v K oheiding voorhij zijn Voor j düard waren het de moeieli stc hhkken zijne lerven toen l iMar 8 ita inopfit mededeelen dkit die drf JW cheidlng nog niet voorbij was t deoorlog was verWaard en dat h jnog 8 voor een langen langen tijd baar PEO DKO Derde AaakoBdi g Bj Tonnis der Airondisaements Rechtbank dd 15 Uaart 1915bnTer tek geTazen is het tasschen AOBIANUSTDEN HERTOG en HEEMDIA VAN DER MEER beiden wonende te öonda bestaande hnwelgk verklaard door echtscheiding ontbonden met al de gevolgen bg de wet bepaald De pTooarenrvan den verzoeker Mr H U SCHIM VAN DER LOEFF KOSTELOOS Derde Aankondiging Bg vonnis der ArrondissementsReohtbank te Rotterdam d d 8 Maart 1915 bn verstek gewezen znn PETRUS JOHANNES fiüBERTÜS JELKMAN en FLORENTINA JOHANNA VAN OVERBEEK beide wonende te Rotterdam verklaard gescheiden van tafel en bed met al de gevolgen daaraan bg de wet verbonden De procureur van den vereoeker 18 Mr W J L VAN ES Voer Export Zenilinien Certificaten van Oorsprong af te geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Oonda benoodigd voor de verzending van goederen naar het Buitenland i tt verkr ghaar f ad 40 cents per stuk ClmliiaM aagaO ter Dmkkerg van A BRINKMAN ZOON Markt 31 Oouda Dames Met de schoonmaak hebt V mogelijk wel een stak Kleed of Vloeneil over dat U niet meer gebmikt Mag de bode van het BROHHENIIUIS dat komen halen Zendt een boodschap aan Rozendaal 22 of per tel 168 Het Bestnur W GOL I I VAN DANTZIG B D GROOTENDORST W DE VEN Iej de¥ed E Alter 269 Gedempte Gracht 269 DEN HAAG geelt de HOOGSTE WAARDE voor Gedragen Heerea en Sameskleeüng Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar buten de stad aan hois t ontbieden Brieven worden vergoed Let B V p op ITAAM en AVMBB Xcö deWeiS ALTSR Ged Gracht 269 DEN HAAG Regeimaiig adverieeren van goede artikelen geeft steeds winst Wen wpage de Bepeduoeei de prijgenhierireoi aan de Administratie van dit blad u n n n Nederlandsche Staatsspoorwegen SCHOONHOVENGOUDA Dienstregeling aanvangende 5 Juli 1915 1 S55T 702 720 74S 751 812 830 915 928 942 lOO U4S 11S7 1212 1230 q 22 2 aao n 400 413 427 4M 6 55 63 740 S 1 7 Sohoonhoven Bergambacht Stolwijk Gouda V V è 837 825 811 752 1020 1008 955 935 1210 1158 1144 1125 210 155 144 125 505 452 440 420 5 5 644 525 8ÖÏ 74 9S 8 S 10 De uren tassohm 5 59 s avonds en 6 00 s morgens ztjn door onderstreping der miqntencijf ers aangeduid De treinen stoppen op tydlg verzocïc te Den Hem Ammerstol Hmsweg Koolwijk Beijerscheweg Stolwijkerslms en Karnwnelksloot 63 VAN NELLE s Thee brengt ïï gewis Al dea duren tiid te boven IS Omdat die Thee gebroken voori En 13 20 22 24 en 25 et pex o3=ls deeliger dan grove MeriÉakerijiiDSIoMrij Een SOLIED ADRES voor meubelen is by N HESSING Paperstraat 24 Beparatie aan alle meubelen spoedig netjes en billgk 13 BRONGAS Wie wü prachtig licht hebbeiï Hij wende zich tot JAC KOOIJ Ks pnttenboorder te Wieringerwawd die zich gaarne belast met hetmatalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste suoces uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINQERWAAiO A a B1T3D A Masuiing 5 Juli des muWsga Ie 2 uur V eri5 df ring vsn 4e GnderBlsncto oDUiHBsle van ArmeoJEOrg BelMld veraoekoB wij gereeeld U g mededeeling te mogen ontTsagen ts veigaderlngeD eonoerten venii k lljkti den 6M OB 4Me d a n gen Electr Dr A Bnnkman Zn Goud WIMM COIRANT 3ïTi© u w © 3a i d v ext©3n ti© blsudl voox G o o d s © an Oa= sta ©lc©3a Verschijnt dagelijks êtÊ behalve 25on en Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIËN Van 1 5 gewone regels met bewysnummer f O 55 Elke regel meer O 10 By ürte dcbtereenvolgende plaaUmgen warden deze tegen twee berekend Dienstaanbiedmgen per plaatsing van 1 5 regels fO 35 by vooruitbetaling elke regel meer 6 cis Reclames f O 25 per regel Groote letters en ranaen naar nlaatsruimle PRIJS VAN HST ABONNEMENT f 1 K tM 1 50 1 90 Per kwartaal Idem franco per post Het Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post i w Abonnementen worden dagelUlis aangenomen aan ons Bureau Markt 31 bjj on e Agenten deuBoekhandel en de Postkantoren EN ZOON Uitgeven A Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 8S I Horn in dl i ol tiekt tilt li 1 r n t L Maar erootrustcnd wa dll njei e a onweder bon nooit daaruit vol gen Toen op den da der caodidaatstplling kwaun plotfl d donderfH btj helderen hpiiie an waar i it wWkon hoek Van I 11 aantal niaaneo UMXiM rijKlnnigen dit giin vrede konden hebben BH t dea loestand waarin sedert enige jaren de Raad van Bo oop wrkecrt Door hun ingrijpen w rd ee iflktap di Godmrrede hiidat hij velen t hart trnstig in op tand komt 1 hun oog waart ovor deKo kring van iaaiui n die thanu geroepen iju in dit allereerste plaat de l elang n huiinier geniientc tt iH rtigen Vlet be orgdlRid couBtateoren zij dat bet gehallt nan den Itaad van Bofltcoop gedureodit de laatste jartu bedmkeJijk is gedaald Mot v roeging motte zg ervaren dat juiat ilic parlij li Boi oop wilke aan inte4 1 Uut Uu zeker niet ht l amiBt luag gt nuiiitd wordwi welker mannen door bard u rkiii oiiU gtin igg lijk lit t ineeHt tot tb n blot vaa d plaalfl h iben bi edra fetii dal die partij haro vertegenwoordi t rs in div Uaad zk t uitgeworpun en vervatigHi dbor andiereii o zeker in alk üpziülueu eerbanMi doch v an wlen gi noegoaaiu bt4 e d kon heetin dal zij het Koli dtn verlieB nit zoudwi kiinntn dti ken t Is iKkend dat te niiddwi van politieke haitsloelil waarhtj zeker met t beiCit an intelleci d inzol vorind van dio Btrijt dt lletrtn an den lliot k u an lUigi n in t vtrlegeawoordigtod liotiaaui dir gpuieenti verweheoea Uk Heort u heb beu lang ginOög gezettn in een oordeel ovtr liuu vroi di vaderschap k velltn VVelmi viaag lurt iu t alk in aan Vrij iiuiigcii iiiaai ook aAn anur voludonairtu en UoouiHch Kadioiipki i of i hrt wen sihelijk achUn dta4 ize gt heek getneeo leraad uil zulkt mannen bewtaal I Hunne antvï oorden zullen roerend eeijHtLniHirig Ijn 1 n op dien weg dreigt m opnieuw Ie wordi n voortgegaan I t oor het bedanken van d n Heer iwiwe te g men de Kathollfken ich v oor e n uieutti candidH lUHr bimiHryijdB ge plaal8l t n wat doen A nu y K oiik 11 n inet t en humw r man lid tnorui veti tot Boskoop rt wdvaait I bbcn bi edragen Wi In tijdtn van voorspoed durfde men zieh om deze mannen te scharen ou den zij thans nu donkt re tijden onvtr inijtMijk schijnen in drti raadskring der Kimtntp kunnen worden gemist Voor vtaar neon I We hiIjlAii gemeend hkr eens duidelijk k nioilen zoggen waarom het in Boskoop gaat Dl tTten tiHetriJd van mor gtn is dn Itelangri ate sedert jaren Do omstaflidigbeden brengi n dit met ilch In d u n lijd het pi 4l van dtn Kaad nog UM T te verlageti wan onverantwoordelijk Wil hcifl het bi Muur dtr Vooruit strevende KU veTe niginflr in oen tt goed liartig oogenblik geadiviai eprd den zorgvol len loeAtand nitt nog mit een atombus trijd II moeien venmierdtren maar I behoud van de huidige situatie lijkt ons gevaarlijker dan wat ook haartmi inoet va alle Vriji innJgwi wordt n verwacht dal zij niet atlecn hun KUflii zulUn uitlirongiTi op bun aftredeHd i adb4lid den he r J van u Idi ren H Hzn lot h dal zij liwi woord t n daad ook de vtrklezlng van de heeren J H van Ne r M Koster tm Ougo Koater kradi Ig zulltm bevorderen l van L Juli luitU Dt IlaHsuen hebbw ook gisteren hun pogingtn hernieuwd 0111 aait den rand van het plattau van Dobordo vaaten voet it krijgen Na een gehetkltn dag tien Kedt pulgleasi ctor met zWaar geschut te liebbtn besclMttHi werd liit r s namiddagrf tot et n aanval van iniii lin 4 4 iulanttritaH hnentfïi verge gaan d e tot hevig dichtbi ijndt gevech tl n leidde Door een tejfonaanvat der ihhppcre vtrdedig rs werd tti vijand ten l Hte vanj di hoogtm afgeworpen 1 en pogii van den vijand om d bt aeden itelllngen bij WoliHchack len WoBt4 n van I ohm in te natkren wtrd reeds in di kitm g e niioord J i Alpenjageru die in di zi Wreek etn uitval kigtn etn van onzt Wtunpunkn ondernanitn wtrdon na on vt rbllterd g vecht an man legi n man k niggeworpen Do verlk zen van dcii vijand zlja overal weder zeer zwa r l e Italiaanschi torpedoboot 17ü werd m den avond van 2 Juli in d Noordelijke driatiHche Zee virnietigd Op het uidooHteli t üorlogetoonetl bftilden nleobts flfzondt rlijkt gri nsHchi niiuiM llngt plaatf A n het Westeiyk Front Het Fransohe communiqué van gistermiddag meldt Op het geheele front van den Yser tot Argonne hebben slechts artillene geveohten plaatt gehad met name in de streek xjoï Quennecvieres Bommen dieopAtrecht afgeschoten werden hebben eenige branden veroorzaakt die men echter meester werd In Argonne deden de Dnitschers na een zeer hevig bombardement m den ochtend van 2 dezer een nieawen algemeenen aanval tusschen den weg van BinarviUe en Blanleisel Na een bijzonder verbitterd gevecht dat op verschillende punten tob een handgemeen werd hebben wy alle stellingen behouden De strijd werd den gansohen nacht van den 2en dezer met dezelfde hardnekkigheid voortgezet De Franschen handhaafden zioh in bqn stellingen en brachten den vijand groote verhezen toe In den avond van den len dezer trachtten de Duitschera na een allerhevigste voorbereiding door de artillerie een reeks aanvallen te doen op de stellingen van den llilsenfirst De twee eerste werden afgeslagen BiJ den derden aanval gelukte het den vyand vasten voet te kragen m de Fransche verdedigingswerken Door een tegenaanval herwonnen de Franschen m den ochtend van den 2en dezer echter de geheele stelling die de vijand met verbittering bleef beschieten nm vixti naam klinn als een klok waarnaar ledtr gtwiU iuiMtrt IK Ktrlid dio in d n boecea der Katholieke KleBveremJgins teigm 4 candtdatuur Brand is ontvlamd f m op de vraag een afdoend antwoordt fit laas konden zij dit andpTri wilden niii f blinden trooiii oprmnen N09 Meeds kleuit dctar oui de vraag aui de Miuholieken Waar om toch Ii waatnt gij lAK met één uwer Uit dit Im werker 4it toch wel uit uwen kring aan te wl i zijn De Oorlog A n het Itftllaansche front Hüt Itatiaansche communiqué van 3 Jah zegt De dag van gisteren bracht den Italianen aan het kastfront nieuwe nederlagen Na vergeefsche kleme aanvallen bij Sagrado en Polazao gmg de vgand tegen den avond weder met minfitens twee infanterie divisiea tot den aanvat over tegen den Boberdo sector van het plateau van Polazzo tot bg den Monte Coaich Onze troepen loegen den vyand overal terug Zijn verhezen wareu ook gisterei weer zwaar Een vyandelijke aanval tegen het Qoerzer bruggenhoofd ten Zuidwesten van de Monte Sabotino werd eveneens bloedig afgeslagen Aan de Karintfaische grenzen werd gedurende de laatste dagen om de groote hoogte ten Oosten van den Pflilgenpas gevochten Deze hoogte bleef ten slotte in ons bezit In het Tiroler grensgebied heeft zoo nu en dan gesohutvuur plaats lift o o s t n r ijk H olie communiqué Om deze redoaen la iW v en temoedelijk geword n zidt by éc huldigen gB ng van zaken nier te lcM n ij willen protesteeren tegen de uttWN piiigi van hunne vertrouweDHUenscheo te fen de hirhaaldolijko n ook nu weer dlpctgtnde verlaging van het ptil v n dm Eaad Voorop ziJ gi stHd dïit ZIJ t veriiaa van de HU Ciuldewond tn GrooteiulsrHt voor de gemeente ten gevoelif verlies zouden viodem Maar van die uriUt zijde kiHut de ver zekering dat dese baeron oniuiddollijk zl4 r V an hun zetel zullen zi pi alfi die hriHtelijk Historisdie genoemdin zulkxi ti ikukkeu Want daar i hv t vtaar dt jsdwen wrmgt In de onltektnd toekont l die voor Bodioop uog zoo o tzet Ifïid BoiutH r kan worden durven zij liuuno l elaDgL n nwl in handen gt vtnaan mannen ais Va den Brotk Van Wilti i Il c n Brand Meer nog dan andera zijn i r nu noodig mannen van initiatief iirtinnen dif geloond hebben dat ziJ iets fcrootsch weten op U t ötiwe i n aiinen tot wiin ook in ll d van nood kan worden opgezien 1 aaT09n inag tr niet btru ord n lu d n togenwoordigen toesland I 11 till protesteerendt zijn aoo geluk kig geweeet ork ndt sttunpilaren van w dorp Iftreld Ie vindefi eent ovtulueelebe notmnig lot lid van den Raad k aanvaardt n MauiM aifl J H van Neo I 1 küMlir Ml Hugo Koster worden in llo kooj ma eer genowiid ij hehtHii tH v p n aken lot Mand ie kiinm nbnn gem m i l Plang van Boskoop in 1 algp me n n dal der kltinin kweiHcerp in l bijzondir raa u 1 eww af on llowkoop s roiiii zoo zijn gestegen zou d n wij vau on helil m do n apnken lot V r ovi 1 dt national gnnzim als wlj dpze heereu hadd i gifnlat FEViLLETOI Wit hmhkn èati t initiatief durven ni mon tot bot houden van onze BChitlerin d bloiflienttiUoonWellingtn dii ongel wij liwewt verlaleni Als man van i or als noldaat nioet ik Hwin plicht vervullen ik kau imjdaar aan nlei onttrekkeu ztHde hij ditp g rot rd Wee ttn k dierbare vrouw wee den njwun waardig dien ge e uuuil met oma kinderen zult vOenn wees sterken nioedlg zooaJH htl d vrouw van een l uit ch krijgsman past Zenu aohtoig fmilkkcnd ruHtle Maj g n rita aan it borat van haar ech enoot die Acht haar donkere lokken tKreei ic n nu on dan haar een ku op het v oorhoofd drukte Lang a nerband droog den haar tranen de krampacbligp zenuw nt h Jtken vermind rden en daar zat zij nu zonder tranen iwe gebogtn hoofd in g vouwen handen te Imsti ren naar de troosiende woorden van haar echtgenoot Haar groote o tige oogen taard Hi on ifgewend naar het avondrood det den westeii en horizon in gloed zotte Als ik int diPTi veldtocht terugkeer Margherila nprak hij dan voer ik je ala mijn ohtgenoote naar het slot mijner voorradeTPtt dan zaj niets meer is Bche4 Itö dan zal ik goodmai pn wat ik aan je mwdrervpn heb dan zal ik je alles doen ver p ten wat ge geleden hebt I rilling ging Marghenla door de leden en haar oogen vulden zioh op fie w met tranen Ala gp terugkeert Als in een droovn herhaalde zij deze woorden die een vreeseh e mogeli held inhiHden waaraan I diiard ook bedim reeds had gedacht toen hij het bevel der vallen Arm in arm traden zij de kamer binnen waar de kinderen sliepen Muard boog loh over hen lioen u kimte zt op ht t voorhoofd In zijn slaap laehk d kleim l duard zi lippen liewogen en in ztju droom fliilntt rdi bij Papa papa laat iiiij ui Hrijd n Mijn zoon uiijn zoon fluisterde I thiard die zijn tranen niet langer kon bc lwing n Hij onit voor het hvA op d knioi n en bedieklo ztjn gelaat met zijn liafftdtn Daar sloeg ijn vrouw haar armen om zijn hals en t n zachte stem hiintorde Hij ïaOi word n zoo ls gij l duard een getrouw n braaf man I en man van eer zoo U zijn vader 7A VI ND HOOtnSTf K Het I ranftChe leger en het Duitsche hii Jden elkander in vreeeelijkp bloedige omhelzing bekneld Sedert negen imr B morgenu donderden de kanonnen knet krd htl geweervuur klonk hel hoera dtr vooruitdringmde Duitnchtr en het gfiterm der krijger die door het vijan dilijke lood geveld waren De Auguatu zon brandde heet op het in kruittomp gehulde MagveJd AIb vurige stangrai kronkelden zich de IrtUterijen over dt ver treden akker ze verdwenen wti hier en daar aditer boaohjeB nmar vortocm den zich dan weer en voltooiden den kring ronttom de ongeiukkige dorpen waarfn zij een regen van granaten deden nedervalle Flarlgny TronvHIe Mare la lour if v gtilfktii iiwt onvtile vt l op louwvallin n itog steed ging het geseliul voorI imrt vi rwoesling aan Ie rich Itn Daar aan d noordwentzijde waren de hoogten van Hruvilli Sainle Marie en Hiizouvilln ImwpI door de keurlroopt van hl 1 ransebe lig r de regimentin van unrobtrt en l adhdraull die reods te knul tn in Ilallti gevocltUn badden bij Ht zonvillc stondt n di keurtrot pen de kiizirlijkt gardt Zij begeerden nïeW Uovi r dan zich op dt l ruiwen tt werpen db tiioedig W iiophouditlijk ovtr Tron villi naar 3ï boogkm van RezonvÜle voortst hoven fJp do hoogte van Vlllftrs stond tk gnjze Ba olne d n stand van het gevecht nkt weti ndr liield hij zijn tro pen innig Doch k tn den multk VI rslaptc do krocht van het een I ruiwl scho legt rkorps tegra dt v ifandplljke ov tHmecht Bij Vionvllle kwani iiet geV fcht tot staan de vermoeltk Pruisen kondei niot verdtir lo ammunllü raakte op dt a rtiIUrie had goeo voorraad meer Danr Irongen nu f anroberl en dt kei trhjki garite ontïtuitmg voor iit loen kwam hft tr op aan het bedrfiigd voet votk tn de artillerie te redden hun tijd van vprade ning tt verscliaffen en ge Jpgenht ld om njeuwt kmcirten tp verza Dal was de taak van de cavalerie niobilïsalie ontving I Itrfdorijk nam bij Margherita in zijn armen Jegdfi haar hoofti aan zijn borijt in fluisterde zatht me4 lieven tan Hrt noodlot zal nbt zoo wriHKl zijn mi aan mijn vrouw en kindertn U ontneimn ij h hl en mij ihii zenAiiaal meer noodig dan andere vrou wen en kindercïi Neen Marghtn ita ik g loof niti det hel vijandtlljk lood mg al Ireffen In elk gwal heb geen yorg voor do toekouiBt Ik heti aan mijn brot dt r WiUv alles medegedeeld ik heb al de noodigf iMWijBpapieren in ons fwnilK archief te Alktóirak nedergelt Moeh ten wij t kaar niet wederaien wend jt dan tot mijn broeder hij za jt ften iroii i rlend en raadwnien zijn hij zal je in iei genot teilen van alle rechtin waarop ge aanapraak he4it O dïiarover is het niet dat ik zoobezorgd l en snikte Margherita Wat gee ik iHn ri dom of hoogen rang eAa ik JOU slecht mag bHitoudpn Spreek niet zoo Margherita smeekte I diiard iJcnk aan onze kinderen dimkaan den naam dien zij dragtn zullen als ik mocht vallen dienk er km aand t gt uzelve en aan de kimïeren ver jilicht zijt hunne rechten Ie laiea gelden Do jonge vr6ow bedwong l aar wnMt en antwoordde Oe hebt gelijk Eduard ik zal 1 aan denken ge zult over me tevreden zyn Wor varvolfd Üoo is bet goedl R Hn laten wijn II nog eras naar de kinAnren gaanNog eenmaal wil Ik ze zien ik wf et nietof me dat geluk ooit weer t n deel zal