Goudsche Courant, dinsdag 6 juli 1915

o 12824 l ij C Zwanenburg Nieuwe Havtm 19 een K K kerkboekje bij J Hnel WillielMnaslrant 7 een portenionnaie mi t inlioud bij van Eijk Uouwe een kinderiaul bij Iravenetei Kleiw eg 5 een zwfop tuj den Oudsten IJfwellaaii i i I ll daiaewhorioge bij Verstoep Moor Ireoht VU kaa koopersjaa bij Teeuwen ouwe Itii een eau de cologneJleBchje bij Heijkoop Van Streijenstraat 4 oen parapluie ijij Mevr Maree Turhoarkt 44 ten kaatwlal bij Ponwioen kli iweg 35 iwte gumna hakken bij Qwant Kleiweg 7 een half ei portflanel itij Wed J Kastelein Moord techladie verlaat wn gouden slotje met oenige koralen bij A i Acrlitig Vierd KadeIH een handtasohje liij A Hondel Buurtje 13 een hondenhalsband bij N iro endijk Boelekade 11 oen zilveren arnriiand bij M A Heerken Soheltenastraat 2 een damefl cureie met inhoud bij J W v Selst alhier in garmzoM een kora e n armbandje bij van l emwen Nieuwe Haven 236 een gnjze pet bij W Kiinge Gouwe 192 een iUiTen medaille bij de Knikker Raam 170 een zilveren ringetje bij W UorÏHHons K v Msweg 144 een goudm lorKiiH in ótui bij liie Koster der flroote kerk ih h lorgnet in étui bij W J Tuinman lïoeickade 263 een paar handschoeWn hij A Human draaf v CloisHlraat vijf gtildatukjes bij M Sliedn cht jouwe 108 een tasclije T Ander Kleiwegslraat 15 een binnenband van eten motor rijwiel bij J Nieveld IJockenlwrgstraat 35 oen zilveren kettinkje bij M V Fuiden Zeugestraat 94 een rozfnJcrans in ótul bij J v d Post ïioeiumdaal een ann jand niet gouden lootje bi J tiroen endaal Spoorstraat 49 wn jongenspH bij M L C aiiout Nieuwe Markt 2ü win vaarboom bijl s endorp Lange Dwarsstraat 41 een zilveren arnrtiand bij Piersma Groenon laai een zakkam in étui bij Rijmcntan Punt 13 een zÜverwi ketting in 6lui bij Hij BoetlekaJie 207 een zilveren armband bij A v d BoBch Markt 31a een fietHpontp bij H Haverkamp Blauw Ti© va ws Verschijnt dagelijks Telefoon Interc 82 leftmeeflteraailiiyiirtieiiee Voor de stemming van acht leden voor den Gemeenteraad van Gouda op Vrydag 9 Juli a s bevelen wij ten zeerste aan Voor district I H Knuttel aftr C C Krom A J IJsselstijn Azn aflr Voor district II periodieke aftreding A H Teepe A D Tan Vrenmingen vacature Vergeer E van der Werf Voor district lil J L van Ëljk aftr 6 Prince aftr f Ê De stembus is geopend van 8 6 uren Het verdient echter b zondere aanberellbg 400 vroegtgdig niogelgk te gaan stemmen De Oorlog Aan het Itallaansche Front Het Oostenröksohe oommuniqué van 5 Jnli zegt De gevechten aan den rand van het Plateau van Doberdo herhaalden zich gisteren met dezelfde heftigheid Des avonds deden twee Italiaansche divisies een aanval tegen een gedeelte van het front deze gevechten duren nog vobrt Ook bij Woltschaoh deed de vijand wederom een vergeefsche I aanval In hot KarintisoheTiroler grensge bied hebben slechts artillerte duels plaats Aan het Westelijk Front Het Fransohe namiddageommn niqué van 5 Juli meldt De actie der artillerie was tamelijk levendig in Bel Moeder en Zoon 13 De trompeltors bllmwn A a aanval ca d 8 r stOTttón do zwafto Brunöwijksoiit huzareft zich op d n vijand Maar of do zwarte ruiterfl oc at doordroi en tot op de plaats waar Bazaino atondi of hun aanvoerder zoll het zwaard kruiate met deit Franacben awarschalk de overmacht v es io groot do lichto ruiterij raoeet terug en de kolonnen de r vijandielijke grenadierfl drongen sleede dichter aan op de afKom tte Pruisische infanterie Nu nioeet en laat fl krachtsinfvpaonjng van pa rd eii ruiter rediding brengen I De huaaren warett teruggeworpen hoor I duar t dreunde die airde ondier d en galop der zware ruiterij de 20n schitterde op de glinsterende kurassen eter zware artillorie de vaantjes dier planüCTi wapperden itt het frlsfiche windje en sAs een verwoestende hergeitrooim stortte de ruiterbrigttdc onder bevel van generaal VoaBro w zicb met Ax verachtin r op den fijand Mot dood eraobün ja Mits de helft van hen keerde uit den ok dit offer dier Prui iBche ruiters t ijBt vergeefaoh Reeds ie TronVille jser in handen d r Frftnachen read dringt generaal Lwtoirault over Mars 1 Voter Export ZendingBn Certificaten van irsprong af te geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda benoodigd voor de verzending van goederen naar het Buitenland zijn verkrijgbaar 40 cents per stuk CinolinM sagaO ter Drukkerij van A BRINKMAN ZOON Markt 31 Oouda bAbonueert U op dit Blad Blectt Dr A Brinkman Zn Gouda PoHirio Diaz f Mtfu weet ill welk on toeeiand vau vt rwarriu £ da ougelukkige rt publiek Mi xico thaiut i geraakt Vóór hel uitUiekm vatt 4 wei Idoorlog waren ve i r uogeu uaar li laiKl gerlchl waar a priflicht van zich tot geueraal opwerpemk avonturiers en de hebzucht vau buitfHilHidHdlie oiMUschappijua al otu Mtrijd het land poogden uit te builou Mbu hurinoerl zLofa Itet inmiddels inuog tproDter cliaoii ge imdigdv prcHidiintBchap van generaal iluerta dii zich op den prmidialcu zet 4 verhief nadat ziju voorganger Madf ro dut door hem was atgezel was dootJ esohoten terwijl hij door i ii Bcortie vergezeld de gevangMiis verliet Madero wa in mi tot president verkolen na de langdurige kraohtigoregtoring van d ni man die thaiig op B5janigeit leetUjd ia overleden i orfirio Diaz IHUi waa van 1876 tot 1911 pretiidüut van de MexLoaauflcho rapubliek uail uitzondering van de jaren 188ü 1884 toen generaal Manuel tïonzalez die waardiglieid bekleedde Achtioaal werd Forfirlo Dlaiz telkens voor eon tijdperk van vier jaar tot president van Mexico gekozen biaa WBH in Bepiember 1830 te Oftxaoa lu i pro iucio Mexico geèoren In 1600 werd hij generaal der Mexlcaoasche troepen in 1873 voorzitter van den opper sUn raad en in 187ti voor de eerstomaal preeldpot der Vereenlgde Staten van Mexico zooal de titel luidt Itiay was reedi dte ziel geweest van het verzet tegen den keizer het land door Napoleon III opgech ongen dien ontieiiAiagf o Maximiliaan van ois nrijk die jin 18 7 werdl dood jeet oten en wienn gemalin een prinses van Uelgiit ftodert icrftnkzlonig nog lec4t In 1871 dong Diaz naar het prcHidentHchap maar lond diaarhij tegenover ilea oiftchügew Juarez Na diene dood maakU Diaz zioh feitelijk moetiter van hetoppergt zag maar hij werd door bet parlotnent niet Ms preeident erkend Hij hefpU zich naar de Vereenlgde Staten dooh uU V Voor de vele bewijssen van deelneming ondervonden bn het over Igden onzer geliefde Echtgenoote Moeder en Behnwdmoeder Mej ANTONIA BEGEER Rirtveld betuigen wij onzen hartelijken dank Uit aller naam P C W BEOEER Gouda 1 Jnli 1916 11 I V lummEiriunturnj m TEOOUDA De DIREC riE bericht dat deconpon no 3 met f 100 zgnde 10 vanaf 10 Juli aa betaalbaar wordt gesteld bij de heeren HOFFMAN Co te GoDOA R MEES ZOONEN te RoTTBBDiK JAN KALFF Co te AüBTiiaDiit en ten Kantore der Maatushappï 13 Openlsare Verkoopiiig Ie Oouda op MAANDAO 12 JULI 1015 des avonds te 7 uren in het CaféB iitau rant van den Heer O P HACKERS aan de Markt ten overstaan vanden te Haastrooht gevestigden Notaris J KOEMAN van No 1 Een goed onderhouden van vele gemakken voorzien Winkel en Woonhuis geteekend No 73 aan de Lange Tiendeweg te Gouda Het pand bevat beneden behalve de ruime winkel 2 kamers keuken binnenplaats en schuurtje en boven voorkamer 2 slaapkamers en 2 zolders Te aanvaa en bn de betaling der kooppenningen op 2 Augustus 1915 En No8 2 en 3 TWEE PERCEELEN Bouwterrein in het van Bergen IJzendoompark te Gouda Kadaster Sectie H No 1031 groot 4 aren Te aanvaarden bij de betaling der kooppenningen Op perceel 1 kan 75 der opbrengst tegen 5 rente als eerste hypotheek gevestigd biyven Nadere inlichtingen geeft NotarisJ KOEMAN voornoemd 40 Mng zijn woairdigiieid neer te leggen en ani4 teioot te Paffijs te gaan leven Sedert zi aftreden is voor Mexico een lijdperk aangeljroken van verwarring un iir geroer log waarvan nog het Miide nlK iw Ie voorzieii POXjIOTIEJ GEVONDhN VÜORWEKPKN Op Blkou werkdag des voointidiki tusHchen tl en 12 uur zijn aan het bureau van p Hitie alhier inlichtingen te bekoUMHi onttrent de uavolgonde aldaar gedepouecrdb gevonden voorwerpen i ft dawewtaschje een sleutel een liandwageit oen bos siloutttlB een pistooltjo een honduitjialsband een nolUielKtck een buiH eulel een notitieboekje een oliespuitje etm tjoodöchapiminet een K K kerkboekje een handtasehje een aleulel drie hutas liulels ifu ring met Lweo sleutels Voorts zijn te benrragai Ken kluwen katoenen garen en 4 l rüinaalden bij J v d Zaan Boelidcade 187 een koralen aruri aiid bij A van tit4o en Achter du Visc imarkt Ö een zakmo bij J J Brenkmon Nieuwe Haven U een kluwen touw bij U llilllgers Kaam l i een jongenapet Itij C Pauw Itloeinendaal 59 een portenionnaie iitet inhoud bij C Üduiter KarnemelkHloot 28 vn zakmesje bij D J d Jong trouwo lO J W u gouden femesring bij Boi mau UalPhteeg 10 een blous bij J Slantan Nieuwe lfav i a 9 een zilveren riügetje bij P J Laurier 11 v CalswifS 206 oen pakje bij J Douwman lloetekade im wn doespeid bij J de Miiik Nieuwe Haven 268 een wit kraagje bij A Schriek Karneinelksloot 185 een handtasclijo bij ii J Got dewagen iouwe W een dtuiies iorloge bij J de Jong Wrlorenkost 1 een voldileach bij v d K een Klelwogstraat 17 een toffer bij C v Ijceuwen Bo ekade 247 Hti danK spa rap luie bij M J Hakker Yarkenmarkt l8 een fietspomp en nijptang keerdti in 1S76 toen in Mexico nieuwe onfuüten waren uitgebroken terug Hij uieugde ziuh lu den strijd wierf troepen aan inaakie zich van de hoofdstad Mexico iuwHler en aanvaarde iu l eceui ber voorloopig het liewiod IIij vtsrölocg in d ie7 Hfde maand ziju mt dedinger Iglesiari op een l esllsm ude wijze en werd in het volgwid voorjaar tot president gekozen Iltj hcTHbide met krachtige hand de rust en du orde in het land en werd door liwt buitenland als preirident erkend In 1K8U Irad hij voor de leuB a waarsohijntlijk om bet land te doen gevoelw hoezeer het aan hem behoi le had Maraiol jonzalea werd toraa tot president gekoz iH doch wa bel siecbte in naam daar Porfirio Diaz als miniatedvaa openIjarc w turken ea later als gouverneur van Oaxwa de eigtniijkc heoracher was Reeds in löHi werd Diaz opnieuw president en 1S8H nogmaals De Mraicaanaehe grondewet die een tierhaaJde prenidentskeuze van denzejfden persoon niet toestond word ir rwjlle van Diaz gewijzigd en zoo werd Diaz in IÖ92 en later telkens weer herkozen De pre dente verklezingen werden schijuverkleeing Al te laatige tegi nstauderB werden apart gezet ttridiat de verkiezii was afgeloopen Naast Porfirio Diax utocbA ia Mexico geen macht beHtawi Hij wafi onboperlit fieer en meester Dat hij zijn machl geJiruikt heeft m Mexico giroot en krachtig ie makra het onderwijs op degelijker leest be schoeien poorwegen telegrafen en havens aan te leggen waardoor handel en landlHHiw opbloeiden i zijn groote onwraakhare ventiunHte goweeet Hij was een groot man de grootste ootfcr de regeereuden aa zijn tijd di nierkwaardigsto onder ili van hvi eind diT vorige en li t l egin dezer eeuw Ill SepleinlHT 1910 vierde Diaz zijn SOeii verjaardag welk leest samenviel met dal der lOO jari ona baitkel Ijkheid van Mexico Maar reeds liet volgend jaar vond l iHz in ordunten in Mexico doo een revol utionnalrc lK wegin ontstaan aanlel i d rrerteaa tiëzau Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verhintmii bij Ms Zeemacht als minimum leeftijd 17 jaar 1 maximum leef tijd 25 jaar karl dienstverband Iroos loppedomakepi ti j20 aar Matpooskok j Stoker 2 klasse minimnm leeftijd 19iaai Leerling Stoker maximum leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximum leeftiid29j ar minimum leeftijd 16jaar maximum leeft 17 jaar Nadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart il voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te WILLEMSOORD DEN HELDER 50 airaat 12 een portemoni e nitit inhoud bij H Agten P C BolhBtraat 31 een zilveren collier bij Dr Bakker NiMoeijer Ooatbaven 41 een portemonnaie bij J v He w Goowe lU een kaart witteknoopjurf bijiS L ie Bruin Groeneweg 5ti een wit lervet bij J Hoebeek Naaijerwtraat 5 een wil schort bij D P Boot Nieuwehaven z30 oen zilveren anubandje bij Z Trieztaiburg Steinkade 24 een portemotiiiate met inhoud hij Mej Tok Vi erKtraat 5 een kindermutri bij Rui lenbi k Karnemelkfrfoot 29 em zilveren oorbHIrtjo bij A Katte Nieuwehaven 22 een iilauwe boord bij B Boere Kleiweg een moer van een wagen bij W v Hoorn Moordrec4itflche Verlaat een heipaal bij i de Vroom Heerenetraat 28 een porinmonnaie i ij de Waal Tuinstraat 67 een bideren spatscherm bij Raantsdonk lS perHtraat 120 een broche hij Juff Sibbee Katleiiüingel 50 oen horloge bij C Gou iriaan Boschweg tü een datoestaachje bij h P v Leeuwen Reeuwi een liolsponrp bij J J v Wijk Kelzorstraat 35 een wit damessehort bij J Verboom Nieuwehaven G8 een koralen hal kelb ij bij G do Morree Ijinge Tieruieweg 72 een lorgnet bij in ólui bij lloosijeek R V Cal wPg 220 een zilveren armhan4blj Rietveld Veerstal 2 een hondenpenning Itij B Ktoik Willeni Tombergetraai 52 tH nR K kerkboekje bij C Jaspers Zeog=ïtraat = 41 een paar handschoentjes bij U de Hoed FluweeJonsIngel 104 een zakmesje Iiij Mej K Vingerling Crabeth Straat 65 een gouden manchetknoop hij G Heus Kleiweg 64 een handfasohjp met inhoud bij J Brons Derde Kade 17 een portwnonnaie met inhoud bij A J Alilouliiiijzen Markt EK een R K kerkliopkje bij B Spekenij ier Goojanverwelle lijk 10 een hond nliaislwind bij P Hap tel Jae ad 15 Gouda l Juli 1915 De ComuiiBsaris van Poliüe BKRTHKUX 1 W STIJMS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzer waren Keukengerei Hijwielen en onderdeden Landbouwgereedschappen en Werktuigen 14 94e Jaargang Dinsdag 6 Juli 1015 str@D3 ©3Q behalve Zon ep Feestdagen PRIJS DER ADVERTENTIE N Van 1 5 gewone regels met bewysnuramer f 0 56 Elke regel meer 0 10 Hy drie achtereenvolgende plaatsingen worden deie tenen twee berekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van 1 6 regels f 0 35 by vooruit betadng elke regel meer 6 ets Recltmes f 0 Ï5 per regel Groote letters en randen naar plaalsjuimte D a rxr © sa d v erteza ti©TDlsud vooa G onjud s © za Ct 3aa str©lc jl PRUS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal f 1 25 Idem franco per post 1 50 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bureau Hai kt 31 by onze Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Uitgevers A BRINKMAK £ N ZOON 1 1 en o in di e D a r d a n o 1 1 e n De i nged chc verliezen De oorrespondent te ConstMitinopcl van de Berl Zeltung seint yan de0ln6n rB aan de goveohtent der Dardanellen de verzekering gekn en te hebbon da do Kngt lHcht n in de laatste 12 dagen bij 3ednl Bahr alleen verliezen hadd jn welke in dv ticnd uizendm loopiHi Op 2 1 Juni kon hij van uit zijn obnorvatlepost con late reB dat dt llngelschcn vele dkilzendiYi gewoudlen op kleine vaartuigen naar de ho pltaal9ohepen brachten Tijil om d dooden te iiorgen of te begraven was er niet Nog zwaard er verliezen leden zij hij de haritaekklgo iiioedige gxv veehti n in het begin der vorige week Na wanhopige nacJilgx Veohten voereR ikM pIwolcn den volgiendon morgen heen en weer om de gewonden naar do transportficheipen over to brengen De ergste dag was geipassecrdon Woensdag Men we t met zekerheid te meiden daj hiet alleen te Aicxandtlë ni te Maïro maar ov op de door de 1 ngt sohon verovertk elland en alle lx chikbare plaatsen door gerwondlen z p ingenomen In Turksche wateren Hit Rorlijn wordt d d 5 Juli geiiM Id Over dem aanval der ngel8ch4 ondfc rzw r op vijand olïjke handoIöBchcK IK n zijn uW Constantinopel de volgend amtxielijke bevestigingen ontvangen Ten cerstto werd het Turkwche niet gewapend4 Btoomwhip Jlttlhad dat in de haven van Pandienna een lading innam zonder voorn aandu waarschnwUig met een torpodosohot aangevallen Het schol miste en raakte dwn kademuur Ton twoe lc wend het Turksohe niet gewapende handelMloom hip Dogan op zijn rein van Pandemia naar vonfltantinope zonder waarflchuwing door e n Engeilschen onderzeoör mot een torpodoscbol aangevallen an boord bevonden zich 7 0 pas igiers waaronder vplo vrouwen en JtinKleren Het schot miste Ten derde weivt op 25 Mei het Duitsche nlrt gewapende toomechip Stamb in d Bosporus dtoor een Rngelschen ondt rzi efSr zonder voorafgaande waarschuwing met een lorpedioschot aangevalbyi en getroffeni Alle doze drie stoomschepon staan mei het Turkwche leger en vlootbesttiur in geen inkel betrekking Ten vierde is het ongewapend slooniflchip Madeleine Ulokiiwre In Pandemia door een KngelFfch n dliilkhoot zondtT diat de e vooraf waarschuwde met een torpodösehot aangevallen en gtstroffen Het stoomsebip laadkl waren In met lu itemming naar Constanlinopel Kr bevonden zich noeh Iroepen nooh oorlf smaterlaal aan boord Ten vijfdy werd het niet gewapende Btooinflohip Willv Iticknier dat voor dnvoorschriften door een groot roodf kruis witten grond als een lioi4pitaalflcliip kenitaar was Dit schip nkele stukken loopgraaf in de eerste linie daar de vijand niet in staat waeA twoode te bereiken Do Fransohe artillerie veroorzaakte ontzettende verUcaon onder de Duitschers toen zij in massa formalie aanvielen Dwe poging van den Kroonprins heeft hem ten slotte 10 000 man gekost torwijl d verlteaen der Franschen niet half zoo groot 7iij Aan het Oostelijk Front Het Oostenrgksche communiqué van 5 Juli meldt In Oost Galicië bereikten de verbonden legers onder Idnsingen na gevechten die twee weken duurden en waarbn zig de Russen vervolgden de ZlotaLipa de Westelgke oever werd van den vijand gezuiverd In de streek bij Kamionka Strumilowa en Krasno duren de gevechten met de Russische achterhoede voort BHKrylow ontruimde de v and den Westelijken oever van de Boeg en verbrandde OostB low Aan beide zijden van de Boven Wiepsz wordt nog gevochten De verbonden legers wierpen den vijand uit zijn stellingen ten Noorden van de Por beek en drongen tot de Plonka verder Westelijk hierbij aansluitend is het leger van aartshertog Josef Ferdinand na een strijd van verscheidene dagen door het Russische front aan beide zgden van Krasnik gebroken De Russen werden met zware verliezen in Noordelijke richting teruggeworpen In deze gevechten namen wij 29 officieren en SOOG maa gevangen en maakten 6 kanonnen 6 munitiewagens en 6 machinegeweren buit Ten Westen van de Weichsel is de toestand onveranderd Aan het Zuidelijk Front Het Turksche communiqué van 5 Juli luidt Aan de Dardanellen had bij onzen noordg oep bij Ari Bamu nu en dan artillerievuur plaats De vijand ging voort met het schieten van bommen met kwaiyk riekende gassen Den 2en schpot de v and shrapnell s die na hun ontploffing een groen gas verspreidden Aan den Zuid groep verkregen onze troepen den 2en goede resultaten met aanvallen op den linr kervleugel van den vgand Met den bajonet drongen wij in eenige stellingen door Onze kustbatterijen beschoten den 3en den vijand bij Sedd ul Bahr Aan de overige fronten viel niets voor 1 1 1 üj le nii vrouw en kindi vorgettTi do tranen en jaiiHuorklachten bij het afscheid Eer en plicht doen nu alleen hun eischen geldent Daar worden do Pruisische geledieron teruggedirongen Hun hoera sterft wi g in den donder der kanonnen waarmee de Franschen glmds op do hoogten van Burville den vijand vervolgen MH oen groote oveni aoh t wierpon isij zich op de langzaam torugtrekkedtidiB Pruisen en thans naifa rt met daverend gewold oc een J ransche divisie riAlerij blinkende kurn wierfi met hun wuivende pluimen op de helmen bontgekleode spaliis rn Algerijnsche jager met hun witte burno w Dftor zot de commandant der gardedTSgonderB zich in postuur hij wenkt met zlijn dtegen de trompetten schetteren en in dulzelingjwckkendte vaart werpen de PruisLache dragonders zich op de vljlandelijke kurasAiers en de jagers te paard Ediiard von Altenbrak zic4 n even om naar zijn nransohappen zijn oog ontmoet den ornstigen bÜk van Hendrik zijn bediende Hendrik knikte zijn hoer toe en deze denkt e a ooge iblik aan de villa bij Frt driohshffveo waar zijn vrouw en kinderen wonen Hij ziet als t ware het bleeke g ilaat van Margherlta hij ziet zijn zoon en erfgenaam in den zadel zitten en hem toelachen hij ziet de rozige ronde waiigetjes en dp lieve oogjes van zijn dlochli tie hij hoort zijn kinderen laohen m juichen het volgende oogenbllk stooteti gië in de streek van Nieuwpoort en aan het front bij Steenstraete Het Sas en in den sector ten Noorden van Atrecht In de streek Noordelijk van Atrecht werden twee Duitsche aanvalspogingen voorafgegaan door een hevig bombardement den kop ingedrukt Op den 4d tegen 10 unr s avonds werd één der aanvallen gericht tegen de Fransche stellingen voor Soudiez De Duitschers kwamen verscheidene malen uit han loopgraven gewapend met granaten en springbusse i Zij waren genoodzaakt temg te trekken en lieten veel dooden achter De andere aanval had plaats bii het Labyrinth doch werd onmiddell k tegengehouden door het vuur der Franschen Od den 4n tegen 10 nar s avonds was n Passy duurt het mijnengevecht voort In de Argonnen hebben gevechten plaats met handgranaten zonder actie der infanterie In den loop van den namiddag en den avond van den 4n gingen de Duitschers tot het offensief over op een front van ongeveer 5 kilomeifer van Feyönhaye tot aan de Moesel Ten Ocsten van Feyenhaye evenals in het Westelijk gedeelte van het Bois Ie Frêtre d w z op een front van ongeveer 1 kilometer slaagden z er in na een uiterst hevig bombardement hun oude Unies w e te voren door de Franschen waren veroverd te hernemen Doch ondanks de heftigheid van hun actie konden zij niet verder komen op het overige front van Croix aux Carmes tot aan het gehucht Haut de Rieupt Aan de Mossel misinkte een Duitsche aanval geheel de v and leed hier prare verliezen l iH Londen wordt geraeUI De sptv ciaile correspondent van Onlral News nieklt uit Noord Frankrijk dat de pogiii van den Rroartprins oio zijn grootspraak dat de Franscho linies in di Argonn op 4 AuguMua zullen zijn doorgobrokim te vervullen is mislukt on heeft zljn Wurlembergsche troepen eneornw verlicwen gekost Tien dagen geleden is oen buitengewone poging gedaan tusadien Tour de PariH en het woud van La Orurie n de Fransohe linies to verbr ken De kroonprins cwicentreerdte 5000 man op eon fronit van twee en een halve rnijl en na een niet onderbrcrfteni bombardcinent dtu een groote verepreadtiigi van versUkkeode t a aen tengevolge bad voorde hij zi n ntri idkraohten herbaalAdijk gedurende dttg en nacht tegen die Fransche loopgraven Hi t wnige succes wae de bezetting van dat versühtiidi ine hoodordWi gewondea aan boord iiad word bij SanktiM onder voor tïïg ande waarwoliuwlng door m Engeb aohen on ierw eër aange vallen öit At o feiten blijkt deMialve döt de Kngelsche luikiKMrtm hül zondier waaVsefenwing noodzakwlyk aciit om In hun actlegeblwl nooh pafltwgdersatoonwchppen noch hospUaalsehepcn te ontzien iCilJesverrichttngen ter Zee VUegtnigen aanval Het Duitsche communiqué meldt d d 6 Juli In den morgen van den 4en beproefden de Engelschen een groeten vliegtuig aanval op onze steunpunten in de Duitsche bocht van de NoordZee De poging mislukte Onze luohtschepen kondigden de nadering van de Ëngelsche strijdkrachten tot de sterkte van eenige vliegtuig moedorschepen aan begeleid door kruisers en torpedojagars reeds bij het aanbreken van den dag toen ze ter hoog van het eiland Terschelling waren en dwongen ze tot den terugtocht Ëen Ëngelsch watervliegtuig dat er in slaagde op te atygen werd door onze vlie nigen achtervolgd en ontkwam doordat het over lloUandsch gebied vloog Nooraoh sohip in den grond geboord Uit Londen wordt d d 5 Juli gemeld Het Noorsche sohip Fiery dat een lading machineolie vervoerde is door een Duitschen onderzeeër bij Shellfire tot zinken gebracht De bemanning landde te Swansea FEVlLLElOai Het zcegovecht bij iothland Aan een iii ededeeling uit Uuswlsohe geziigl II bljende lirou i ontleend J cu len Juli onlïiioetteu de kruisitrs Kurlk Makaroff Bajan Uogatyr tm DIeg toen zij terugkeerdten van operaties m iH t Aui km van de Oostzw In diepe duisternis tuHsieheii Iothland en de kust van Koorland eeu vfjan lijk eskader seniengosleild uit een lichten kruker van het typo Albatros oo drio torpedojagers Onae Mc liepeq begonnen onmiddelli k een gevecht Mil te trachten dCn vijand van de tenigtocbtwegon af te sïiijdcn I ijden ht liegoDoen arülleri enra dit vlel n de vijan itell torpedojagt rs het hoofd onaierr colonne aan maar zij werden terugga worpen en de door den vijand gelancoer ki torpedo s misten hun doel ih diepe diii ternls on ttrok van tijd t H lirdldeomtrekken dor vijsndiolljke sohepeu aan hei gezicht waardioior het juist nukken be lenmierd werd Nlelimidn verlu t na e l Tour uaar voren on dreigt den linkervleugel van de stelling der Pruisen in te sluiten doch tegen vijf uur verschijnt lie twinligiste divisie op het slagvoldi de fronmien worden geroerd en mot versohe kracht gaan de troepen van het tiende legerkorps in het gevecht Ken heete strijd ontbrandt rondom Tronville en Mars la Tour luid klin tt soms het hoerader Duatacherö schetterend weergalmt lijut gi luid der signaalhoorne het geweervuur knerttert de granaten vliegen nultond door de lucht on dttartuatwhen siaaen de mitrallleuflwt I n over dit afgri iReli k tooneel van dood en verwoesting wiTpt k onderjfaaroïe zon haar laatste stralen Op die linkerflank dor Duilsche slaglinie half gedekt door laag struikgewas staan do gardedragonders en onbeweeglijk voor zijn escadiron zien we lOdiiard von Altenbrak Zijn oog schittert met een aomboren gloed Langs zijn voorhoofd vloeit langEaam bij dtoppels het bloed uit een liohte wond h n door een vijandelijk zwaard toegebracht Reode hebbon do dragonders tweemaal een aanval gedaan en zlcii In het heetst van dtn Wrijd geworpen nu staan ze daar annon en paardim om van de zware TPermoelenia te bekoanen Beneden in het dal wordt de alag voortgeaet op de hoogten donderden de kanonnifsi en rondom het plateau ziet men een kring wolken van kruitdamp waarblnmen de dood een rijken oogst maakt Vergeten is nu ailles wat de soldaat in zijn vadterland achterliet Vergeten zijn de vijandelijko ruiteis tegi n elkander De nalK ls kletteren kokend en bruisem als twee snelle bergstroooM n dringen de jjandelijko troepen op elkander In Andere regimenten cavalerie im ngen zich In den strijd Generaal Von Ilarhy voert Zijn divisie van vijf regimenten ik n vijMid tf gi flnoet H n bn ede slroom van ruiters spreidt zich uil over het plateau van Mars la Tour lot aan Flavlgny en in zijn vaart wordt alles meegesleept en vertrapt Sedert dl siagen van lloeebaeh en r oitheii sedert Waterloo Iw eft men zulk een onlzaglljk ruitergevecht niet gezlon Do dond r der kanonnen zwijgt het geweervuur versloml de blanke sabpl en dip lans zijn de wapenen waarmee het bloedig gevecht wordt voortgezet U m ziet stcrfwolken In plaats van wolken kruitdamp men hoort zwaardg th tter trompetgeaohal bet lirieschen fn stampen dier paanleui hit hoera der ruiters in plaats van den donder der kanonnon en het geweervuur en dttartusschen hH gekerm der vertrapt wordende gevallenen Man tegen man vechten Duitschers en Franschen de beide legers staan en wachten tot de drOm van strij I erR uiteengaat Ze gaan uit elkander ovor het slagtveld rennen een menigte paatilen wier ruiter gevallen zijn Eon dondierond hoera klinkt over het Magveld die ï ranschen trelUcen terug Hoera de zege Is ons klinkt het uit dulzende ka len de i uitBcbors herademen het ge1 vaar van door den vijand onder den f voet gclreden te wwdcn i 4 gelukkig voorbij fio ra I de zeg Ifi ons Kn mi troiinpolli rs verzamelen geblazen Di ligeuHtand dus Vijands Is gebroken maar ook de kracht der Duitschers is verliuiid Hier en daar vlamt die st jIl iwg even op iimar al de nacht iiM lelljdeiul zijn duis ere vleiig len over At bloedige vertrapte veklien uitspreidt zwijgt het kanon en het geiweer de echo van het laatste sohot storft weg alles wordt Hlil doo lMii In de rijen der strijders Alleen hoort men nog hel gekerm der gewonden d e oangriij eï dip jammerkreten der Htwvenik mannen en paarden Het ij lijk looiuwl wordt droevig verlicht door de brandendii dorpen in dien omtrek Inderdaad zij die ten oorlog vervloeken als liroitlermoord op groote schaal zij hebben gelijk en iedinr die de jftmiiwren p oorlogH gaaien heeft zal dit niet overtuiging moeten b arM n Donkere gestalten doorzoeken het lagvoldf het zijn fh dienaren der Barmhartigheid die de gewonden ojMtoeken zo met de moeste zorg opnemen en naar het lazareth dragen waar de geneeeheeren hun treurige plicht vervullen Hoe menig jong leven zion zij gebroken hoeveel hoop is dien dag goknakt At jaanmer daarvan wordt duizendtnaal ge voeld in het vaderland dat zij hielpen IwochermeB Wordt vervolg