Goudsche Courant, dinsdag 6 juli 1915

Ue Bdgiscke Vluchtelingen ontvingen bij hun kitéait oladcrgoed van onae vereeniging ten be ago van ongeveer 140 guUen DnKP vereenlglng oaUing in het algploopen jaaf een legaat groot f tOOO van wijlei Mevrouw de Wed G J Steens Zljnun van tier Does Door heerm Regenten en danM Regentessm van het OaAe Mannenhuis werden onze gezinnen weder verblijd met oeplijaten Wij vastigeti jten slott de aandaciit vaa Ue d d giietèiui elllngen n partioulieren op den grooten voorraad kteedinipsti ken die wij ajeeds voorbanden hebben en aper gepcilkt zijn voor uitdeelingen Onze loterij die een onmisbaar nllddkii yijft i ot verfere aflevering onx goedeHKi lievalen éij in ieiiers gunst ten zeerste aan In ons Bestuur kwaiu dit jaar geen verandering Keu minderjarige jongen uit deze gemeente die te Rotterdam zwervend Is aangetroffen is door de Eolterdanwcbe poliliq naar hier overgebrfachl m de cabine gebeurde Bpvendian bracht de operateur dadelijk het regentoestel la werking waardoor het begin van brand geiiliiscbt werd De loeechouwers oen veertigtal verlieten kalm de zaal lie twee films die in de cabine waren werden een prooi der vlaoanen De brandweer dia gealarmeerd werd had hierdoor lioht werk Hieruit Is weer eens gebleken hoe uitsteitend de voorzorgsmaatregelen zijn door Amsterdaiuschc brandweer genomen r r rKeen ander karakter hebÏÏvl i vfTesn nocdma re ei Het gen Elke paal is Toorzten van drie potjes en drie draden B da kom eener gemeente hebben d Doitsohen de buitenste rijen pi k6ldraden afge rinen met vlechtwerk en er zookioderw en dieren den genanyken draad niet konn i naderen Hier eh daar zyn bij de Nederland che grenfl borden geplaatst waarop in het Daitsch en in het Hollandsoh met Kroote letten staat Opgepast Hoogspanning doodsgevaar Geen Nederlaa tech bospitaalsoblp In het begin van den oorlog heeft de gep kapitein ter zee C W de Vis ï zich moeite gegeven om met behulp r Hollamfeche Btoomboot Mij en eenige atdeelingen van bet Roode Kruis een nooddienst in elkaar te zettm voor redding op de Noordzee in geval van een conflogrotie in de buurt van onze kusten In het laatst van 1914 beeft dr R l eewitra te Hilversum de idee gepropageerd dat er voor het Nederlandscbe volk een zending in kon liggen de oorlogsredding op de Noordzee ter bwid te nemen Deze pogingen leidden tot een vast plan toen bleek dat de president der Mederl HandelMij het initiatief had genomen tot de uitrusting van een particulier Nederlan ch Hospltaalscbip on deze den genoemde beeren verzocht zioh bij het plan aan te sluiten De heer Van Aalst riep de Nederlandscbe RtoMnvaartlijnwi tot een oonferentifbijeen met het gctvolg dfut besloten werd f300 000 te garandeeren voor de uitrusting van een hospltaalschip varende mider Nederland sche vlag Als hospitaaisohip werd aangewezen het Htooniaehip Thalia van de Oostenrijjtsche Lloyd dat tengevolge van de oorlogsioeötand in het Oosterdok te Ameferdam fiindfi Sept 1914 opgelegd ligt en betwelk door den heer Van Aalst reed voorloopig voor dat doel beeBwriten was ge De oppositie matigt haar tempo en de zw geade regeehng blgft bg haar laveesen vorming van het KabinM niet op mij Het MOgeiuk moet op de schuldigen rusten die hela s niet willen zien wat wij In de laatfiilfr drie maanden verloren faflbben Houdé ge het voor onmogelllk een uitweg te vinden uit dezen mgielukklffen toefltaod vroeg Ktüumvakis Misschien is het mogelijk antwoord de Veoizetos Wij moeten den toeotand IjeMtudoeren wij zullen het probeeren maar tk heb geen groote verwacbUng Ult uw woorden blijkt dus zei de lM zof ee verder dw gij als gij de regt ering wew op o radt nemen n c ineer de eUde buitenlandeche politiek zoudt volgen onidat de intematlonale toestand vcranA rd l Zeker la de toeHtand veranderd en zeUe In booge mate Ik heb u reedB geoegd dat het ons onmogeli geweest zou zijn onze oude politiek toe te passen zt fs al waren wij na vier en twin tig uur weer opnieuw aan de r geering gekomMi Op de vraag of het waar was dat VenizeJos in den kroonraad d t aan zijn allroden vooraf ng gezegd had dat de val van de Dardan len ophanden was eo dat zijn politiek op deze oieening steunde aatwoordde hij Dat is volkomen onwaar Ik was toen reeds van meenlng en ik heb dit ook niet verbeeld dat de operatie ieg n de Dairdanelten slecht georganiseerd is zeer sieoht zelfs Mijn politiek berustte niet op die operatie ma r 1 wilde slechts verhinderen dat wij In de gevaarlijke isoleerlng geraakten waarin j wij ons thans bevinden half uur TeditMb èe kjoiaw vw bet type AugBi arK xiju UagMnnw vueodnL luune i raad en parüj treltktnde van den miM die ze r tipht geword w ostmapte hij In zuidelijke riohOnc De viJiaaBmke torpeaolaten herfauMn hua aajtvalspo ngen maar tij weriei £ elkea keer tcfengehouden door het be f vuur van ouze kriUsefH Om de AlbMrw te Mpeo bedienden de torpedola erB zich gediur iuïe het gevedit vaa verbergende roofcwolkeii Te 9 uur ia t a morgen verloor de Albatros zijn vooruiast en begon hij veel stoom uit te lar tea hij g og eeni ain naar bakboord Uellm bewhreef veir obeideaeclrke48 ba l U d vlag Id en koerste op dektuiaan Op het zlea dat de geèaTende Altiatros met de neutrale waterea oadardie Ktaaklen onze kruise het vuur en de Albatros wierp zloh na eeoigen tijd op en bank bij Gothtaad achter den vuurtoren van KMerhftm Na het gevecht vervolgde bet kader Kijn weg Doordwaarla nwur tegen 10 uur oiMwaarde bet op zijn rechterzijde rookwolken die van kruioers kwamen Zij Ijcgonnen onntidUMIi het gevecht dat en haJf uur duurde De weer lnBeba li ê krulBent draaiden zuidiwa rte eo begonuiea terug te trekken terwijl oos eekv d r zonder mioces door vijandelijke duikbooten werd aangevallen Toen ontving de Kurik die de ai terboede van ons detacbemeia vonndc bevel den vijand a j te valletb Binnen 15 nrinuten bond de Kurik het gevecht aan met 2 krulffer een gepaotserden kruiser van het type I Koon en oen Hcttten krutoer van het type Bremen die julet aaokwara en zich bij het vijandelijke eifrader sobeea te Toeffen Wat d kruiw r Augaburg betreft die de kuet ht d en in het voorgaand gevec beaohadigicli werd deze nam niet doel aan het ge echt legen de Rurlk De ultfllRig van het schitterende mïhleten van de Kurik wen spoedig zichtbaar want het vuur van de Roon verslapte 91 van do 4 aieht duiroft kanonnen antwoordde er maar oen Tegelijkertijd wf rdeo branden aan boord waargenomen Hei uiterste willende vermijden ontwikkelden de vijandelijke kruisers een nette vaart ea verdwenen In den mist terwijl dte Kurik hen nazette Tegen het pind van het gevecht werd de Kurik door een duik ioot aangevallen doch zonder 000000 De Bv IJ van onae aobopen Ifl onbeteekenend WIJ hebben geen doodtm en 14 gewonden Bij het naderen van onze kust werden ons dotacMnent en de Unie sohepen die het tegemoet voerero door onze torpedojagers opgevangen die hen besohernvden tegen kilkbooten welke reeds te voren door onze waohtpoetfm gesignaleerd war i lien van doae dutkbooten trachtte de Rurlk aan te vallen maar de torpedoiager Tlnlmatdny deed dadelijk een tegenaan val op de duikboot en hraoht haar bij de poginc tot doorboring een stoot toe De uitriagi van dezen tegenaanval Is niet bekend maaj een nauwkeurig onderzoek van de Unimaietny Loonde dat hij van binnen arverljen gekregen had die getuigden van de groote kracht van den toege4 raohten stoot I twalifi denkhaar 4at ees man ais Minster Bosboom die aeer wel weet we4ke voorwaarden velen zulten stalen voor zij llg nieen t efenpUcht sanctioneeren die b de Kamer eenmaal zeide dat de weg aaar bet volksleger gaat over het ploma iet voorgeoefendiieid het aanhangig wetsontwerp een langeren levensduur wil toekennen dan dea duur der mobilisatie Ik hen er van overtuigd dat als deMe uM rio van Toelichting bij het ontwerp wat miitder sober ware geweest le opvattlllg die ik vao het ontwerp heb er in neergelegd zou zijn geworden Ik waag éme veronderstelling op grond van de denklieelden die de MinUter in de Kamer heeft verkondigd Het Voorloopig Veralag herinnert ex terecht aan tel de Minister op 18 Mei zeide Inderdaad wanneer men dan spreekt van honderddu zendeni wanneer dan de een of andere phantastisohe schrijver zegt gij stampt ze maar uit den grond wij hebben er nog 6OO O06 beschikbaar dan De zetel van den Paus De beroemde Duilsche rechtsgeleerde proleaear iAband schrijh in de Deutsche Juristen Zeltung over den iwrloed van den oorlog op de posiüe van den paus en komt tot de volgende confusie De garantie wet verondlerstelt kttnitóxw haar bedoeling baar ontstaan cu haar inhoud dat de paus zi residentie in Italië en wel in het vatlcaan he 4t Door bet verplaatsen van de pauselijke residentie naar een anderen staat zou de wet feitelijk haar toepaeedijkheid verliezen en spoedig ook fonne opgeherven worden Het is hoog t twijïelachtig of ze dan bij den terugkeer van den paus weer van kracht m1 worden gewaakt In geen anderen staat ter werdd ipu een dergelijke zoo diep in het oonetitutioueete recht inr grijpende wet afgekondigd worden De Verder is het algemeen bekend en behoeft het niet nader betoc d te worden dat de positie van Aen paus als opperlioofd van de katholieke kerk met de residentie in de stad Rome verbonden Is Rome Ijlect ook na den ondergang van het Romeinsche Rijk een symbool van de werp idheers appij De kerk van de paus wae in tegenstettlng tot andere kerken de Roomerfie Voor bet gevoel dipr katholieken in de getieele wereld is Rome het middelpunt van de kerkelijke organisatie en van de heerschappij over de kerk Ven scheiding van den paus van Rome zou éfin uit onh gelijko tijden overgeleverde grondsilag aan het wankelen brengen waarop de geestell e We reld heCTBühappij van den Pau berust Zij zou voor he VoortlMstaan der kerk niet zonder gevaar kunnen zijn Daaiftegenover zou bet voordieel dat een verplaatsing van de pauselijke lesidentie voor den paus zou hebben niet zeer groot V ïin Hf1 naast elkaar Ijeetaan van tweeërlei gezantschappen voor deny lfdw staat zou overal moeilijkheden kunnen oplovoren en het is de vraag ot en onder welke voorwaarden men dit zou toelaten Devrijhetó van schriftelijk en telegrafisch cor respondeeren zou overal bedreigd zijn daar de I ngelsohe rogeering oc postzendlngen uit en naar neutrale landen In zee laat werpen of op andere wijze vernietigd en de teiegraïnmen onder oontr lft meü bUtctaiijk zou dan de paus zich ook eHt iMi ijfebeld bntnomn om Veïttieziogsinanieren De anlirev Rotterdammer deeit mode dat de sociaal democraten te Kotterdam guitemaobt de gebeele pui van hetgebouw waarin dit blad gevastlgd is hebben volgeplakt mei Mljette Natuurlijk adir jlt het blad helilwn de belden dit sllektmi gedaan zoodnt eenklacht onderzijde bij de jusUUe niet heipen zal N Ct Stadsnieuws afwerenJ ge4iaar et ik daayegen een GOUDA 6 Juli 1916 Kdenreeerve Naar wy vememeb is de Raad van Beheer van de Onderlinge Kolenre serveMaatacbappy getïonstitueerd in een gemeensohappouke zitting met het Kolenbnreau p Zaterdag 3 Juli jl Aangewezen als voormtter is de heer E Heldring en als vice voorzitter de heer I IJssel de Schepper Door het Koluibntean is de heer A H Fentener van Vlissiugen Jr die tevens bet secretariaat zal waarnemen aangewezen Het U de bedoeling van de Regeering om als haar vertegenwoordiger in den Raad van Beheer aan te wyzen den heer H A Van IJsselsteyn direc teurgeneraal van den Arbeid Verder vernemen wy dat binnenkoH zal worden medegedeeld datinschry vingen op aandeden in de onderlinge Kolenreserve Maatschappy zullen moeten geschieden voor 15 Juli a s deelname na dien datum zal niet meei mcigetyk zgn De bisschop van Haarlem heeft benoemd tot leken van het dekenaat Gouda en tot pastoor alhier 0 L V Hemelvaart den heer J C H Klompé Goedkoope visch Naar wg vernemen zal dezer dagen weder goedkoope visch welke van regeeringswege wordt geleverd hier ter stede by de bekafcde adressen verkrygbaar worden ge t a W i f Aigetnjren Reiswijzer De Zomerdienst van het beleende boriije De Algeiaeenè Rels ijaer bevattende alle verbindingen van en naar toudn met treinen tram booten schlp lers lioden enz is bij de Drukkerij Koch Knuttel versctietien F lk aanbeveling oor dit practisch Goudsch spoorb lje ia o erb 4ig Boskoop Tydens de ongesteldheid van den heer J H van Osnabrngge is door Burgemeester en Wethouders benoemd tot tndeUjk gemeente opzichter de heer J A Boer Door de Boskoopsche winkeliersvereeniging is aan den Raad een adres versonden houdende verzoek om de verplichte 9 uur winkelslniting alhier in te vaenf J j Waddinxveon Tydeas een veohtparty in de fabriek dw finsa van Schalk en Berghuis alhier bekwam zekere H eene ernstige hoofdwonde doordien hy van een knecht welliie met hem ruzie had over een lympot met een stoel op het hoofd wetd gealagen Door een inmiddels geroepen geneesheer werd hg verbonden Zekere Z reed met zgnhondenwa rop den Kerkweg toen plotseling roBsinaut naar de vaart liep ener pardoes inliep Wagen en bergder en de bond waren spwdig op het droge Ebhter werd nog gedregd naar eenige gewichten maken Dat is ecftvoudig ondoenlijk omdat ik wil daarop niet verder 1 gaan het on P dit oogenMIk nirt ou ihikken al die menschen te bewapenen en ook omdat wij niet het noodige personeel beeohikbaar heliben bekwaam om dten menschon een soldatenopleiding te geven Uit deze zinsnede biljkl toch wel duidelijk genoeg dat er geen sprake is van het onmiddellijk in dienst stollen van al wat ons land aan woerhare mannen beneden hol ate levensjaar heeft Hel kan wel niet anders ol de Minister zal den weg inslaan dien wij in het ontwerp meenen te zien aangewezen Hel is te hetrouren dat dit niet van stonde af aan tot uitdrukking is gebracht Moge de Memorie van Antwoord èe fout herstellen Nu blijft natuurlijk het beiwaar bestaan dat het ontwerp dan toch legeruithreiiMng MCokent en dus verzwaring van militaire lasten met zich brengt Deze worden iniueeohen zeer veel beperkt ala na de geleidelijke oefeningvan vrijgestelden ouderen naar huls gann Voor d mannim die met klein verlof gaan zal niet altijd direct maatschappelijke arlieid te vinden zijn Wat belet dat men denzulken vergunt te blijven dienen zooals bij het naar huls zenden der oudste landweerlichUng geBchied is Men spreekt van geachonden recSifen De eenmaal vrljgcïHoldk n toch hadden niet g rekend onder de wapenen te moeten komen Hadden déo soms de landweerpliehtlgen die gereitend hebben in Aug j l van hun landweerpllcht ontslagen te worden en toch moesten doordienen ook geen verkregen rechten Voor den slaat geldt hier het Nood breelit Wft Kven goed als de thans gemobiilseerden hun j ÜSKJ aM l MSs I wnwi Ten mag van de vrijgestelden worden geelaohl dat zij het hunne bijdragen ook voor persoonlijke offers tot eventueele handhavtng der nealralllell Wie het woreidgnbeuren heeft gevolgd weet van hoe groot lieiang bovendien het vormen van rewwvee ia om op alle geheurli heden voorbereid te zijn Principieel kan tegen het ontwerp weinig steekhoudende wor den aangevoerd Wel economist Doch ook aJleen als het in de bedoeling lag het wotsonitworp van Men omvang te doen zijn welken de fantasten waarvan Minister Bosboom op IR Mei sprak er aan meenen te moeten geven Wil twijfelen nle of de Memorie van Antwoord zal duidelijk maken dat deze menschen van een spiering een zeeslang hebben gemaakt Men iieeft beweerd dat de actie der 22 lot dB indiening van dit ontwerp lieeft geleid Wij kunnen ten stelligste verzeiteren dat het wetsontwerp reed gereed lag aan het Departement vóér de 22 aan hot adreftseeren gingen Wij willen ten slotte deze vraag teilen Zou men waarlijk meenen dal Minister Bosboom zoo weinig de Kamer kent dat bij een ontwerp sou voorlegt gen Waarbij de regeorlng nilr niohladlT niehte zoo eventjes tiOO OOO man aan oefonpliebt zou kunnen gaan ond rwerpen Voor ftTi ontwerp van zoodanige strekking zou geen tiende deel der Kamer Ie vinden zijn De Memorie vsn Antwoord kan er veel loe bijdragen de geowedercn te kalmoeren en het compromis voor te bereiden dat omtrent het ntwerp getroffen zal moeten worden hii daarom moet het ontwerp er niet overhaast door doch U overleg met dB Kanier ton zeerste gewenaoht Wij hebben steeds op moer voeling aangedrongen Do critiek die van alle kanten omtrent het landBlomiontwerp Is losgekomen bewijst dat zij die meer Hebt verlangden gelijk krijgen Sleed heeft de overgroote meerderheid der Kamer ztoh op het standpunt gesteld dat de regeering in bu4teolo ïe aaki el enheden en militaire zaken do vrije hand werd gelaten Do Memorie van Antwoord kan 1 mogolijk maken dat de msardorbekf dor ledm doze gedragnlijn zullen blijven volgen Dultsohe voorstellingen in Belgi De N Crt Bciirijft De ga voorsteiiingen van de leden van hei Deutsc iee Hoftheater zijn gisteren in lïelgiö begonnen Ondanks het iiooie weer was zoohls men aan de Korr Norden seint het Parktheater te Brussel lot aan den nok gevuld De volntaaktf prestaties van de kunstenaars voiMkqi e en onverdeelden bijval bij de to hoorders onder wie zich bevonden tJouverneur Generaai aoibtenaren van dot goiivernenieot ofHolere van de beReulngstroepen en leden van de Duitsdie kolonie Het ullgebrelde program hidd o a In muziek uit die opera s van Wagner Mozart en Wel er voorts ook vaderlandscbo liederen van Wlldenbrucb word m De vereenigde Btooowaartliinen stelden voorts een uitvoerend twmité samen waarin zitting namen onder het preeïdïum an den heer Van Aalet dt heeren J V WlerclBino en A den Tei als vicfr voorzitter de heeren dr R l eenstra en e W d VlBser alsmede de heeren H dij Booj als secretaris mr G H Guépin als penningmoester terwijl deschoiitbij nacht Goedhart zich hereid verklaard had eventueel het commando der Thalia op Bich te nemen Ten einde ochter een neutraal hospitafilnohip te kunnen doen varen otvder Nederlandeche vlag zou door de belanfflK4j ende mogefwlheden go dgekeurdl aoe ten worden alwijking van het bepaaildk J In art t van de conventie van QonAve u hetwelk voorschrijft dat eïk neutrafti par lieulier hospitaaleohip gertftld moet worden ondBr leiding van een der oorloge voerende mogendheden Kn nu is helaaa het svuipathielie plan op de weigering om deze afwijking goed te keuren gest and Ondanks de medewerking van het Ministerie van Buiter md he Zaken ie hel niet mogen gelukken van do oorlogvoerende mogendlieden de verzekering te verkrijgen dW Sc ThaJia ais neutraal host ijafidM hlp zelfstandige optredend toegelaten zal worden in bet gebied waar strijd te wachten of gaande is Aan de oommissie bleef nu sleolitH de keus over óf de Tholia te leffgen in LTmniden re p in don Niimwen Waterweg met de zekerheid te laat te zullen komen voor elke doeltreffende hulp èf van haar voornemeni aïanog af te zien De comnHsaie hoerft het laatate gokozenu Zli heeft haar mandaat neergeh gd en van het charteren der Thalia afgezien In Kualand particuUer letegraui uit Berlijn en iiKldt Van een zoowen uit Moskau te Stoèkliolui aangekomen Zweedi die eigen zaken Ie Moskau liiH ft verneemt do correspondent van het Berliner Tageblatt dat er onmrr de te Moskau woonachtige buiten tandws bepaald een paniek heerscbt uit vrees voor een herhaling van bet profi 3m In Ziiid IUisland i 4 d t jaar een uflsoogst te verwachten In zulk een geval Hlrownen gewoonlijk duizenden broodelooze boeren naar de steden en Moskau kan zich dan op oen nrillioen meer uiterst lostige inwoners verheiugen Zij trekken allereerst naar het Krentlin en smeeken den witten vader om bulp Wifl deze niu dSIvmal minder dftn gewoonlijk zal belpen zullen dtae arme stakkers door nood gegeven oproerig worden en zich op de butienlanders werpen vooral omdat zij het begrip van buitenluider en r ultsoher niet uH elkaar kunnen houden De situatie kan nog dreigender worden zoodra die Russen vernemen dat de troepen der oeniralen op Ruselsdi groodigobied staan Moskau zelf Is zoo goed als zonder militairen en het is dus begrijpelijk dat vele kooplkid li dig Mosk ii verlaten voor den vreoe te werken wat hem zoowed om zijn anaijt als wegens zijn perroonli e gezindheid zeer ter harte moet gaan De Itahaansche staat en vooral de stad Rome heliben er een bijzonder belang bij dat de paus en de centrale regeering der katholieke kerk te Rome blijven en daarom zullen zij ailles vermijden wat den paus zou dwingen in een and en staat zijn toevlucht te zoeicea Do eenvoudige uitkomst van al deose overwogingen moet dus zijn dat de paus de gevolgen van den oorlogstoestand verdragen moet ovenate tallooze andere nfen schen Candidaat ciVet ingenienr Aan de Techniaohe Hoogeschool te Delft slaagde gisteren voor het can didaatsexamen civiel iluWBieuriehear 1 P Dekker alhik 1 Vyfde Volks oonoert Donderdag 8 Jnli zal in het Houtmansplontsoen het 5e Volksooncert door het Sted Muziekkorps Dir den heer Joh G Arentz wortïeu gegeven Het programma daarvan luidt Tzigane Marsoh T Popy Ouverture Les Bourgeois de Calais T Monrqne Valse SuBpinnl J Ivanoviei Fantasie On jour de fête M Krein B Gavotte aementine M Leoooq Overture Elviera J Werkman Valse Hymenée K Wesly Fantasie Fleurs de Champs W v Perck 9 Marsoh Vieux Cameradea G Teicke Het concert begint te half acht Hu Ipboioon Jaarveraiag I l 1916 Men meldt on liet Bestuur der Vereenlglng hulpbetoon aan eerljjke en vlijtige Armoede te Gouda heelt de eer hierbij haar 7iste jaarverslag aaa te bieden Met erkentelljUieid ka tnrden medai gedeeld dat de vereeniging weder veel st Min ondervinden raboht van hart oude begunstigers de verecirigingen TabiIba en Moederlijke Lteldadlgheid deden OBS weder hfüe be telllngen en dnnl w Regentessen van h t Oude Manftenhuia voorzagen ons weder van breiwerk doch ook toen bij bet uitbreken vanden oorlog in den Vorlgen zomer het gebouw voor de afdeeliofp van het Hoode Kruis alhier moest worden in ord gebracht leverde onze vereeniging het daarvoor beooodigde linneorgoedi en bij deln richting van het Ziekenhuis voor de Belgische Vtaebtelingon WM d aan onae vereenlglng het vervaartlteeB Van brt linnengoed opgedragen Wij kondtn door ze beelelllngen me alleen onze vaste naalvrouwen veel me T dan gewoonlijt Uleoi verdienen l hiii in doze ernstige j nr dnbbel welkom was maar ook aan anderen die door den oorlog In roooilllijkliadon waren ge raakt wwk geven 1 en gilt van 80 ga A rd a o het Gondsche atouncomité gegevm metd paHng daarvan sokken voor militairen te laten breien iexe werdeti daarna aanhef garnizoen hier Ier stede cadoau gegeven In Orlekentand Venizeloe aan het woord De Atheenache oorreapondent van het Berliner Tageblatt publiceert en gesprek dat d Orieksche staatsman Venizeios met ïil partijgenoot den gewezen afgevaardigde van Sparta Kulumvakls heeft gehad De openbare nveening zei Kulumvakls tot Veaizeloo verwacht met spanning uw V vk1aring over den toestand De tijd is nog niet gekomen om te nprek i In de Kamer zal Ik spreken en allesop grond van otfideele documentm uiteenzetten was het antwoord Cie zult weer In de actieve politiek terugkeeren moet ik hieruit opmaken zei de bezoeker Ueo meent echter dat ge niet geneigd zult Ijn de regeering weer op u te nemen Dat in mogelijk antwoorden Venlze los Ik zie den toestand pemdoiiiittmh in en Ik betreur het zeer dat men OunaHfl eenlge dagen geleden niet het juiste antwoord gegeven heeJt toen hij het gewaagd hee t te vragen Wat hebben wij In de laatste drie maanden verloren Kon men zich een grooter ongeluk denken dan wat mts overkooïon is Dank zij de politiek der tegenwoordige regeering hebben wij geen vriend meer op do wereld Wij zijn geïsoleerd Dank zij de inconsequentie tusuchen xljn woorden en zijn dadeo hee t het Kablnet Gunaris de Entente ontevreden gemaakt terwijl ze under mijn regeerlng uitdrukkelijk en In ofhcieelen vorm had verklaard dat het geenszins tn baar plan lag Qrlekenland tot ooooessira van weaken aard ook aan Bulgarije te dwingen belooft zij thans i Bulgarije haar tusAcè ikoroet optot bet io 4t Maoedoni krijgt DU wil stellig niet zeggen dat de nwgeadheden Bulgarije Oost Macedondö zullen geven want het belioort hnn niet maar ons maar het beteekent toch dat zij zich niet zullen verzetten tegen eeo aanval van Bulgarije op ons Naar mijn meening moeten wij voorbereid zijn op een oorlog met Bulgarije we moeten militaire en financier gereed zijn en we zullen voor een oorlog dagelijks andeiimU milüoen noodig hebben twrwljl de mogendheden der Entente ons ongunstig ge lnd zijn Hadden wij ona niet gelBoloCTd dan waa het anders geloopen Thans vrees ik een ongeluk Ml bet is niet rechtvaardig dat het ons onder mijn v ffaotwoording overkomt Het is dus mogelijk dM ik de S Ixn zxexileurtd Eerste en Tweede Kamer Eenige verwachting bestaat dat de Tweede Kamer deze maand hare werkzaamheden zal kunnen beëindigen en dan onvoorziene omstandigheden voorbehouden voorloopig op reces kan biyven Daarentegen so nt het waarschijnlijk dat de Ëente Kamer na afdoening van de werkzaamheden voor welke zij tegen morgen is bijeengeroepen ook in Augustus bijeen zal moeten komen Uitvoerverbod door Engeland De laatst genomen maatregel der Engelsche regeering om geen goederen meer door te laten naar ons land dan geconsigneerd aan de S O T heeft voor den winkebitand groote bezwaren Om deze zooveel mogelijk te ondervangen zal de Handelsvereeniging Rotterdam een bureau vestigen waar alle middenstanders zioh om rsid en voorlichting kunnen aanmelden Aan de M O T zal toestemming verzocht worden een voor dat bureau werkend expediteur een aantal kleine faotaref te laten verzamelen en op één staat te laten declareeren De N O T ia in beginsel genegen krachtig met deze oplossing mee te werken N R Ct Aan de Belgisch Hollandwih grens Hen Bchryft ons uit ZeeuwachVlaanderen De afslaitiqg der grenzen met electrische draden is voltooid De Belgen zün nu volkomen van de Hollanders ijgesloten Alles is prachtig afgewerkt en er iyn geen kost n gespaard Honderden palen zgn in den grond gesla Made in Germany De nerliner MorgenpoBt iHnrat de afbefrlding van het merit dat men gervonden lieell op prlklccM aad van dr Rn elBche verffperrine o Op ilet ronde nH rk leent men heel duidelijk Madie in Oermanv De temming in Rnmenië De hoofdredactenr der Vosaiaohe Zeit Bohrntt nit Boekarest d d 5JnU aan zijn blad De Ramenen gunnen zioh ook heden nog naar alle kanten tijd omdat ze sleoht leersoh zijn Volgena ban zaiver schematische getallenberekeningen die in overeenstemming waren met hnn politieke sympathiën waren z eerst overtnigd dat dej Oentralea verliezen moesten Heden erkennen zg dat han rekening niet klapte Zelfs de oorlogsdry vers zonden kwamen zij heden tot macht zich wel hoeden het leger tegen Zevenborgen te doen opmkken De overtniging dat Bnsland voorgoed en reddeloos ineengeetort is is hier echter nog niet doorii rongen Hen klampt zich nog steecu vast aan de Fransohe verwachting van het snoces final en heeft ioh nog niet bevrqd van de hypnose der onnitputtelnke Rnssisohe mensohenmassa s lien vl t zioh met het geloot dat de Dardanellen ten slotte viülen en de Rassen alsdan tot een nieuw offensief in staaa zullen zgn In die opvatting dat ten langen leste de getalfenovermacht toch den doorslag zal geven tracht men eigen gevoelens door twnelgk gewaagde verstandsspeculaties te atennen Daarbg staan regeering en oppositie lang niet zoo vqandelSk tegenover elkaar als het voor debuitenwereld wel schijnt De Landstormwet w de Jong achrijftin over de Land Hel Kaunerlid hel Hbld het sforraiwet Wie het Voorloopig Verslag omtrent het ontwerpLandstormwet doorgelezen beeft zal erkennen dat de ontvangst van dit ontwerp in do aldeelingen der Kamer verre van gunstig is geweest Die ongunstige ontvangst wordt verklaard door den eermen volzin waarmede bet Voorloopig Versaag aanvang Algemeen werd geklaagd dat de slrf king van dit mitwerp voor niemand volkomen duidelijk is Wanneer in de ofdeelingen algemeen die klacht wordt geuit dat is dus uit een miiieti waar het onderzoeken van wftHontwerpcn bijna dagelijkscb werk Is laat het zich begrijpen dat buiteoetaandera allerlei fantastische be cbouwingen over bet mtwerp ton beete hebben gegeven Fr zijn er ttte in de voorgenomen legeriiWirifidang een stetlang nenion ten opziohje van Duitsohland willen zion l en Anrftcrdftmsch advocaat de beer Mr P Groote Jr de laatste toevoeging was inderdaad geweneoht speelt het klaar te betoogen dat bet ontwerp een voordeel voor Dultschland l en aan Engeland mind r welgevallig moet zijn ï Ik heb me i tijd verbaasd over het zonderling specimen vaderlanders i ons land rijk bli t te zijn Men zal mij veel tdkortkomingen als Kamerlid kunnen verwijten doch van milltarlsttsohe neigingen zal men mij zeker niet kunnen be Het specimen vaderlanders dat Ik op het oog heb heeft zl oogen steeds in de eerste plaats gewend naar het buitenland Zoowel anti Duitsche als pro BURGERLIJKE STAND GOÜDA GEBOREN 4 Juli Joseph Aatonias ouders J Epping en M Steenbergen Izaak ondera R IJsselatein en Ö Langenberg 6 Jacobus ouders J J Holthaijzen en A C van Wijk OVERLEDEN 31 Joli Johanna Verhoef wed van T G van Vtien j 5 Daatje G Gondriaan 19 j Geneagde Berichten Van de Zeenwücli Vlaaiiuche giena Zondagochtend om 9 nni verscheen weer een vlieger boven Gontrade b Qent De vlieger werd verjaagd doch berde tot drie keer terug TeUcena ala hig temgkeerde vloog hg lager Duitsche redaoües bewijzen m l het vaderland met faun propaganda in de een ol andere ri ing een hechten fienst Kr is voor 000 Hollanders slechts één stand uni mogeli we noch proDultscb nécb pro Kugelscb we zijn proHollandsch Odb gefaeele streven mag steofats gebouwd zi op het ééne principe Holland Holland boven allea I Wie zich indenkt in de vri ieden die in onzen consti it ecien staat veroverd zijn voor alle staataibuiaers verstaat dat er een nationaal gevoelen ia waarvan TroelHtra in zijn bekende brochure spreekt dat ver uitgaande boven bekrompen chanviniane en enghartige voorkeur voor naUonale deugden de gebeobtbeid vMi eik taatstjurger aan en zijn ingeboren gene genheid voor zijn geboortegrond verklaart De soiHaat denvocratie heeft in baar nati maal streven deoen nationalen factor steeds nriskend Het wer dconfliot heeft in het licht gesteld boe dit nationaal gevoelen boven alle andere domineert De ervaring door Troelstra uitnemend toegeliobt in zijn zoo lezenswaardige brochure is m i van enorm bdang b de hopating van het standpunt dat men ten opzichte van het LandMonn ontwwp bedt in te nonen Van al Augustus baalt b t kBblnet lort van der Linden op een w m boven ieders lof verheven er naar gestreefd de mecBt stipte neutraliteit van ons land te handhaven Nl nand tot welke partij hij ook belioore zaj dat kannen ontkennen Waar dU va tstaat is het toch teabsurd de Veronderstelling te uiten datbij het ingevende Landstorm ontwerp ietsandears zou voorzitten dan de zorg voorde handhaving imzer neutraliteit Mejfkan over de mérite s van dit wetsontwerp hemel reed van meening verschillen doch wie In het ontwerp Iets anderszoekt dan al of niet welgeslaagde versterking onzer eigene weermarfit met hetuitsluitend doel het Nederlandmtb gebiednaar vormogMi te beveiligen toont nietsJjegrepen te heliben van de geweldïgeta die the man at the weel ndnl ter Gort van der Linden met zijn tuipers In de achter ons liggende otttnden heïihwi vervuld Mij wagende aan een bespreking van het wetBOntwerp wijs ik het verwijt terug èat mij mogeli zou kunn i tegenh klinken dM Ik bij dese be reklng naofferen aan het militarismo De vorm waarin bet wetswitwerp aan de Kamer is aangeboden geworden kan geen gelukkige worden genoemd Menigeen werd er door In de meening gehraioht dat hij als hij het 40ste levensjaar nog niet bad bereikt binnen enkele weken onder de wapenen zou worden gebracht Men heeft in do pere zelfs gesproken van 600 000 man die hun djns aan het vaderland te betalen zouden hebben Die 600 000 man ziedaar de nachtmerrie die menig eerzaaro hu h rrader nachtenlang beeft gekweld l thouelaste verdedigers van het wetsontwerp hebben er in gezien de tot daad wording van het volksleger De heer Marohant zal bij die beweging wel eens sctiouderophalend hebben geglimlftcht Het ontwerp toch kan hoogstens een nieuwe lap op den oudwi deken worden geacht Met hot v rfkslpger hoeti hot niets uitstaande Daarvoor wordt als eiach gesteld een zeer verkorte eerite oefeningslijit en de kazerneertng wordt naar de uiteenzetting bi de VrijzlnnlRDemiocratische De enslepaTagraal tot e n mininHim beperkt het ontwerp staat bet blilkt al daaruit met de quaeetie van het volksleger niet in het minste verband Doph ook de berworlng dat nu BnO fMVi man onder de wapenen zullen worden gebraoht raakt kan nooh wat Wie de redevTterlng naleest welke minlf er Ros boom bi de behandeling van vorige oorloffskredleten In de Kamer heeft gehoii den weet dat bli het onmogellfk aehl een zoo groot aantal manschappen tegeliikertiid onder de wapwien te brengen Wil kunnen wel met de meest mogfr lijke telligbeld verzekefen Minister Rosibtfom denkt M daaraan geen oogenhllk V De strekking van het wetsontwerp tl van veel bescheidener aafd dan atarmiB ten het gelieven voor to stellen Het weorbaarmaken van de mann jjM burgirij zal aanvangen met de orfenlngrtB do vrijgestelden der jwngere lichtii Zijn deze geoefend dan worden zij te ie legcrformatie op siomen en gaan lan weermannen naar huls Deze worden te hnn haardstedtem geformeerd tot landweerbatadJMiB Zij blijven ter be6chlkk B doch krijgen kléln verlof Het in di @ stellen jongere kra Aten zal gepaard gaan met het ter beschikking der maatRchaippij stellen i o l j j otcv van oudere Beze bcdneiing straalt m l zoodBMe jB lijk dloor In de redevoering van l minister als men ze in verband mt het w etsontwerp beschouwt dat het we een twijfel laat of de mli ster zal deze intentie nader te kennen geven In zijn Me oKirlo van Antwoord Men stelle zioh nu eens yoor oogen hoe het gaan zal Nemen wij san daS per lichting een 30 000 man zijn vrijge f fiteld dan zijn van Ae liohtin en 1911 1912 en 1913 een 000 man over Bijl de bestaande organisatie zal wel maaa den noodig zijn om 12000 man te ol a nen Fr zal dus één en een kwart jsarf verloopen eer de vrijgestelden der drfsf genoemde lichtingen onder de wapeosal kniacn zijn gebracht I Voor hen dOMp een oudere lichting befaooren is erallem kans dat zij voor oefenplicht In aanffierkinit komen als de oorlog nog laBfeï dan 15 maanden aanhoudt I Met opietj sehrl ik als de oorh g langer aanboodö dan 16 maanden Het iandstor H wierp verscheidene bommen doch richtte n merkwaardige schade aan Na hevige beschieting met zwaar geschut verdween hij eindeiyk in westelyke richting Het schieten was tot hier dnidel k hoorbaar Aan de gemeente Baesroda waar eenigen tijd geleden een aantal straatsteenen op de spoorl n Dendermonde St Anna gevonden werden met het doel een ontaporing te doen plaats hebben is op bevel van het legercommando 5000 Mark boete opgelegd Een belangrgk proces Z Volgens de Fishing News heeft de firma De Zeeuw en Van Raalt te Vlaardingen wegens contraotbrenk vgf haringexporteurs in Schotland een proces aangedaan Wegen niet afleveren van gekochte partijen haring is door de genoemde firma een schadevergoeding van niet minder dan 197 220 geëiscbt tegen de Engelsche exporteurs Sohv Door het Provinciaal CJomitó t t hnlpveHeening aan vluchtelingen in Zeeland zal een boekwerk worden uitgegeven waarin alle gegevens en verslagen omtrent de vluchtelingenverzorging in de provincie Zeeland zeeveel mogelgk bijeen gebracht zullen worden Alle burgemeesters en de voorzitters der verschillende comité s zyn uitgenoodigd een verslag in te leveren voor wat betreft de binnen haar gebied liggende verzorging met opgaven van het grootste aantal beho tige vluchtelingen tegel kertyd in de gemeente geherbergd het totaal aantal vluchtelingen in October 11 in de gemeente binnen gekomen en aldaar verbleven of doorgereisd de wflze waarop de vluchtelingen onder dak gebracht zijn enz Een sleoht georiënteerde generaal De hoefijzeroorrespondent van het Hbld Bchröft In de Revue Hebdomadaire een Fransche oorlogsuitgave die ook hier te lande fl verig wordt verspr6id chryft een zekere general Hunïbel geregeld een kroniekje over de militaire gebeurtenissen van de week Aan t slot daarvan pleegt hij ook enkele regels te wnden aan de neutralen hoewel die in de militaire gebeutteniaaen natuurlek juist niet zijn betrokken Wat Nederland betreft zgn de enkele mededeelingen die hy daaromtrent heeft gedaan verwonderlijk geweest van stelligheid en onjuistheid Zoo kon men onlangs lezen dat Maastricht een brandpunt was van Duitsohe spionnage waarna eenige dagen later in onze bladen juist werd gemeld dat de Duitschers last hadden van Belgische spionnen die te Maastricht woonden En nu bevat het laatste nummer van deze Revue het volgende product van s generaals merkwaardigen informatiedienst La HoUande Ie principal fonrnissenr des Allemands va accreditor nn ambassadeur au Vatican pour y snppléer l Allemagne la Bavière et l Autriohe Zoo schrijft deze papierstrateeg die niet Bch nt te hebben gelezen hoede heer Hankes Drielsma eenige maanden geleden in dezelfde Revue aantoonde dat niet alleen Dnitachlond moor b v ook EngeUnd belangiük werd gebaat door den invoer nit Nederland en die voorts insinueert dat het gezantschap bij den Fans is ingesteld om die van Duitsohland lees Pruisen generaal Beieren en Oostenrijk te vervangen zoodat hij niet biykt te weten dat het Paoswetje r eds was ingediend vóór Itolië ten oorlog ging j 0 eat ainsi qu on ócrit l hbtoire in een orgaan dat moeÜe schijnt ie willen doen om Hollandsche sympathieën te winnen Wy zullen het er maar voor houden dat men hier niet te doen heeft met opzetteiyke kwaadaardigheid doch met een staaltje van die ellendige onwetendheid omtrent Nederlandsohe toestanden waarvan de Fransche pers te onzen aanzien steeds heen en weer schietend tusschen bet exces d honnenr en de indignité ook in vredestyd nog al eens blijk geeft Maar voor de Franschen is het te hopen dat hnn generaals op het slagveld beter georiënteerd zqn omtrent de positie van den vijand dan deze strateeg op t papier omtrent die van de neutralen Brand in een biOBCoop tbeater Olsteravond onlatood in het hioocooptheiter In de Danwtraat 20 te Amsterdam een brand vermoedelijk door het br en van de film die vertoond werd De epet raleor sprong onmiddellijk uit do cabine en automatisch vielen twee ijseren luikjes voor de profeclle ten Do beïoekers ia de zaal be murden daardoor niatwat hernieuwde hevige t ioliietinfl vati den ijand plaate had lu de riobtln van Lublin beeft de vijand ten 4en na hafdpiekkige geveohn terrein gewonnen tusschen Krasnik n de Vopri Alle Dultaehe aattvallon 4 el ell fc Veprz m de Bu ca tns sfeheii Krj iof en Sokal werden den 3 len en den voigaid dfg algesiagco waajr bij wij eenige lionderden gevangenen laanMen an de Bug boven Sokal aan de Zlo ta l ips en de Dniester is de tO tand onveranderd Bom ontploft in oen pollllÉburaau M W Yt BK 6 Juli Op het hoof uroau vaa poUUe heeft een otptofUag plaats gehad waarbij het gedeelte van den detectievt ndi BBt if rd vernield Nh inand w rd gedeerd Waarschijnilik in d e ontploffing a wraaknnalDg vaa veroorcte de aaarchisten In Italië Dft Koinl tn ZiMinlg yenKO t uit BaK l dat volgens de Genuèesehe bladen onlusten hebben plaats geltad te hivarl waar bet getneentebeetuur de prijaltistön oor den klelnverkoop van het iirood opmaakte zoodat de voorraden van bulten moesten iK rokken worden De ver woede bevolking vernielde denren en v i ters pa v l winki T erten goplunllerd De corrwtpondent van het Berliner Tageblatt meldt uit BelUnmina dat een Oeattitcijksehn vlisfer ZondlagnMrgen boven Venetië verscheen en verscheidene iHnmnen wierp die echter in zee vielen Door de artillerie werd hij hevig beHchoten en door Fransche en Itallaensobe vliegers achtervolgd De Venetiaanschebevolking bracht des avonds een ovatie aan Frankrijk Brand te Oaïro Uit Oaïro wordt d d C Juli gemeld dat hét gtoote Dnitsohe clubgebouw aldaar door brand volkomeit verhield is De brand wordt aan kwaad willigi heid toegeschrevenji Dnitschland BF RUJII 6 JuU Naar de Oop respondent van de Lokal Anzeiger uit Weenen seint vernemen de bladen lat in overeenstemming met de besluiten van de drie koningen conle rentte te Malmö het Zwegdscjie protest wegens de Roesische nentraliteitsBchennis door de beide andere Skandinavische Staten gesteund zal wor4e U poging tot vergiftiging te 4 kVnravcmbage H n L echtgenoot van de hfwoooflter de r Rohleetraat dii wurdi grarrPKteerd al verdftoht van inodepHobtigh intzakf d poging tot vergifiighig ati zijn vrouw in in vrijheid geaMd MARKTBERICHTEN TloitÉrdan obe Veoiuarlft UimAaift 6 JuU 4915 Aanvoer 12 paorrden 702 inagere runderen li2K vette runderen 280 vHte en graKkalviTen 506 nuchtere kalveren 17B biggen 7 b en 21 schapen Prijzen Koelen Ie kw 198 2e kw 192 3g kw 182 Omm Ie 97 2e f90 jp HO Stieren Ie f88 2e f 80 ïc 7ti haÜdel rrd lijk KalvOren lu f120 2e lUO Sa nm ian lel niatig Melkkoeion f 105295 Kalfkoeien 1 175 H30 Stieren ft lO aeOi Vaarzen flÜO 180 Pinken f 90125 Wer4 paor U f lÜO 410 handol mabig Bfaiolitpaa tdlen f95 185 Hitten f 80 225 nAiohtere Kalvwen f 1624 Fofekalveren f 30 28 Biggen f tU f38 BotorwaxJit Roter aangevoerd 14 9 8o ton IG lfie ion prijzen Ie kw f fJO 2e kw f58 Ie kw f5fi 17 1 Stukken van K C 77J 82J4 tiua on Utiiwieer U n meldt one uit den Haag HedemnaAUg heeft Minister PoBthuma een groote bijeenkwiHit geleld in verband mi t het feit dat hoewri 9 provincito van on land en overgroote deol van Ziiid Hol jami rij zijn van mond on klAuw wr de zlektn tooh nog woedt In Aai kleine deel vaa laalt tbttdoe d provludc en voorin nog in een gncïeelte van f4ni iurK Deze vergadering werd iiijgewoonddöor amtitenaren van den veearifM nii undlgcn dienet personen uit dten lBndboiiwend n ttèno en wel fvpeoianj van lM n degmiii die tegen landierii zijn van bei ali iJ sV lrt tl j i DEN HAAö Naar wij Teraemen bestaat bij H M de Koningin het TOorakm n einda deur naaad een bezoek aan Zuid Limburg te brengen en dan teVens een inspectie van de troepen te Maaitricht te houden Telegra Kh T eerbericht van het Koninklijk Meteriologisob Institnat te DE BILDT Hoogite barometerttand 764 7 te Uünchen laagste barometerstand 768 0 te Skagen Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige wind t t Z richtingen half tot zwaar bewolkt waarschijnlyk dr og behoudens eenige kans op onweer TQoni da ocht as warmer f j j i I i t Laatste Berióliten Aan het Itallaanschc front = t IIOMK i Juli Oftioieel Malljerghetto en PredU worden vooridarend kraobtlg ioor de artillerie betKtxiten ap hH orsipoplaifa u ontwikkelt ons oftenflie lioh mei micce Wij heiAmi giMerm 400 gevangenen gemaakt On e bestuurbare luchtoehepen hei bfni gisteren nte succph hmmoen geworp i op d vijtndsli e kanhpvn bij Uoberdo m op InU üpoorWogkniiflpiuu bij Prvaeina waar het ntoiion Ijcsohadigd werd De lurfitflchepen keerden behouden t iiig Aan het OostelQk Prortt FRTERRF1T RG 6 Jull omderi Inde streek aan tie kuHt heeft een fusilladte plaa4A gehad In de treek van Karaderbert vie4 een van ooee omvaleriej tronflIeR ten Weatiqi van het dorp X üdk twee rakadront Sonvarl aan Ue aangegrepen door een paniek ow dt vluclu zijn gegaan waarbij de infanterie werd meege leept Da b e tand 1 overigen vtweran è 0 i In het gebied van Hdvaimo hehlien iCte Üiütoohers p dee aen Jolt twee niiiiiifn doen springen zwriler rwmllaat eti openden verVolgfn op de plaata waar de ontploffing plaats had oen hwlg vuur Den volgenden n rgen hebben onze sappeur mei mocem een mi ang vao de Duitecbers opgeblaztm waardoor een