Goudsche Courant, donderdag 8 juli 1915

beviaAfljpen iia den mtteged d gaf de itaspaet r van deq Warlfeoi iihdlgen pt n aan ds nd va e g l rt l t ii verzioli tan den stand dar zl lFte Hieruit biwA dat zieh iu Zuidf Hollaud on hel oogtsïbhk diu brandpunten dei zlfkfe iWlnA l in tdtoiftWiik f or terriw er n Hof van HelR IM mmm v kiiiK aii dl Iiüorc iu deze streken Ikl vts l ie wencellen over t nu gaat het tuL b vi aan om liet geheele land de nadeeiige gevolgen daarvan te laten dragen ieven wo Ia Zuldillolland de bet trijding op dan kunnen we er zeker van zijn dal binnen korten tijd de ziekle over WIS geiieele land verspreid is Slaken we het afmaken dan eIju andierc nutatrygejen nultelops Wij he4 ben in 1911 yien dat JM 4airvaa nJète dan ellende be4i en Wordt echter de Ihane gevol i d fe hf ttrijd irft mvijxe doorgezet dait utlan wé nog Ktrkiger laoeti ptrodin dmi toL na toé Ik aigemeene oiilaievaa If vergadering is deze dat tioorgegaan dienl tt worden fiidieii di lieget ring ka ks ziei wu n et Btpen udddeJen A met dt i fpcMkba n goldi n é i itk kte t lif rijden Spr is van meening dat we moeten traehtt met Inspanning van all kraehten Ziiidt Ttolland van het laoniï en Klauwzew te lawrijdien Wekeliik ciiC Opgave betreffende monilen klauwzeer Sedert de vorïge op ve dud 30 Juni l l werden gevallen van mond en klauwzeer geconslateerd in Ziiidt Ilolland 9 gevallen ie llofvan l Pirt 7 gevallen te Stoinpwijk 6 gevallen te Zoetermwr 4 gevallen teSdtlphllden 2 gevallen te Pijnacker en 1 go 1 in eik T geïneentinï Zoelerwoudie WaSKcnaar PeSft Vrijevluw Veur Tierkei en liüdenrijf Kethel en Spalandi V B rdlige AlSibachl en a lravenhage Laatste Bericliten Aan het Italiaansche front Aan het geveohtsfront in het gebied van Gorz heerscht opnieuw volkomen rast Ka de overwinning van eergisteren hadden onssov troepen nog eenige twijfelachtige geleide naohtaanvallen tegen het bruggenhoofd van Gorzen de Plateau stellingen af tealaan Gisteren opende de vijand opnieuw een hevig artillerievuur dat b i hts door vergeefscho aandien vaft zwakke krachten weder vervolgd werden Italiaansobe vliegers wierpen bommen op Triest zonder ernstige schade aan te richtoi Ia het Arno gebied viel de vijand wfk rotspunt dat reeds vroeger gepoogd werd te veroveren yrpdmt aan pe l ave verdedigers aioegen den aanval als altijd af VoDr onze positie ligt een lijkenveld In het Kahntfaiaohe en Tyroliohe grensgebied duren de artill iegeveohten op enkele plaatsen voort Aan het Weatetyk Front J AEÖJfl 7 JuU De fanterle aclle iB nget Hosolt fan A H iont Is na hevige ge Ohten grobtendeels opgehouden waarbij $ ie vijand ooti varllezen leed en geen oixlwlngeft maakle Wij hebben iu een ge öcht met granaten 2Ö0 meter loopgraven In het westelijk deel van het Prieeterwoud heroyeritf i Aan hef 008teHH Front Pl rrfKSflURG 7 Juli OWioieel Tusaohen fsk Welchaet en èn Wleprz duren S hevige gevechten op den tïden Julithsflohen de dorpen Joeevof en Urzetofvoo t Aai don bovenloop van deUrzedofka heeft de vijand hevige aanvallenonArnomeh tegen de dorpen Skortchitzeen Kvrenhie die echter werden algeelag Vt waairblj dö vijanrf In volkomen wan orde teruggeworpen werd Wij gingenvoorwaarts lange den weg die van Kra nik loopt en de ifivleWn J Jrllrlka enRöiwadefka Wij hebban op fflen dagongeveer 2000 gevangenen gemaakt en verNcheIden mitrailleuses voroverdf t e aarwalien van dien vijand ten Noorden VMi de doipMii j ltchef Ordiorirec èn bij TarnaKor 4 n ishikl De tljaw heelihl lie tre k hfj het dorp Ma lornentche ttrri m gewonnen De vijand ging tothol dffftiHief över AiioK Werd door hei vuur tüt slaan gobraebt De vijand h ffigiHn succes gehaaM bij wetfen vanl emlierg doch leed zWarii verlleteen etiwerd tenslotte gechvqngej zijji operalle te staken Overigen op het front geenw igiB en Aan half ZuiJélijk Pront J OM KN 7 Jiiii l en officieel tele gVant va de Jardanfaien bericht Op r Juil van vier tot e8 uur s ochtend beschoot de vijand hevig de loopgraven van de aoordelijko sectie echter zonder veel chade aan ia richten Ongeveer twintig 11L2 e M granaten werden afgeschoten op een Turkflch slag tchtp in de zeeëngte tn die zuldell e sectie ontterhIeld n d Turken den geheelen nacht een zwaar genvettfvnur langs de geheele linie Zij verlieten echter hunne loopgraven eerst aft die hcWige a et eting van Aeze sectie Zij deden toen ei n hevigen aanval diej in h t bijBonder gerloht was op hei pUiU waar de Kngelsche marinedivisie en d Ffaiiaoho aan eneloten Hier kregen ongeveer W Turken voet In onëe loopgraaf wa4 r eehteV e ige a er nsannen zl og haybaald D Oftza onéerI steuningetroepen en de manscbappesb die Wet het centram ia Polen en den linierrt g q gei in Oslidt wutr cto £ hntBchen hon boof lKlap hopen toe t brengen De bnidig Qontaot I n lo4 paraUel met dezen Vj rwëg Baar Aft zaiden beginnend bf bet bmgffehoofd van Jozetow rakend de rivfer For Tnrobin de Boven Wi rpz de WoUcarivier en rustende op M meest oottelijk pant van de ag t Dit gevedhMterrein ii volg M deaTimes correspondent te Petrograd gekoeeo omclat het in meer dan Mn opssicht het beste verdedigingBterrein wordt geacht Achter de Dnitechen en Oostenrgkera ligt moerasgrond en zyn de verbindingen slecht Bovendien hebben ze niet meer den onmiddellüken nn van hnn spoorlynen in NootdGtalicië De Bossen daarentegen bevinden sich thans in een sterkere stelling daar sn in nauww aanraking met den strategisohen spoorweg in hon achterhoede gekomen zgn Dezelfde correspondent seint 4 Juli uit Wacsobau dat er geen dadelijke ▼ reea voor het k t vaa Warschaa behoeft te bestaan In ieder geval z l de worsteling om de sUd gerekt kannen worden daar de vyand die naar BrestLitowsk opmkt niet alleen met den tegenstand der Kussen maar ook met het moerassig terrein zal moeten rekenen Zelfs ala de Dnitschers Iwangorod zouden bereiken zou dit volgens do militaire autoriteiten nog niet noodweadig den val van Warschau insluiten Zoo het waar is dftt de bm gerbevolking Warschau verlaat dan Sewgst dat in de eerste pUuLt dat maatregelen voor de v dediging der stad genomeq worden Vi Krijffftverrichtingen ter Zee iJf lag liij OotlOaod liet ztHKov oht van 2 Juli in de 0MtZee warf Hoht iKt Marltièuw deflkundige van de Tbne büjktiaar belangrijker dan de eerHte berlotiten aangaven Het wa e i verv rfg op d aotle nabij Windnu vltv dagen vroeger iJe aard van die ondernenHng ie nog niet heelimaal opgehelderd i of het in lujofdzaak een pt lng watt de havt u Us t e iiac it gtit voor verdere operatie en de ïolf van lliga dnn wel een poging oni n bf lmend Keugeveeht uit te lokki De DullRcherH spreken Van het twee de geVfH it al va een ontmoeting tustseHmi patroullaü in ar de KuMen verklaren een fwhip van dt ÜeiUaahland l tante getorpedi trd te hebben Wt kippt p want een whip van K n b elfUfuaal luoii Tn ivpe aln de Deutwthlond sal men toch niet gelirutken voor oAl woakdienst lHiit igaaU f e fnitiiehlandr ziJnvóór 4readnougli e van onguvee r IH üOÜ ton U vergelijken wat leeftijd aangaat met onze seliepen van den Klhg l dlward VIMdaHse maar In andere opr icht n niet het aHnp type daar zij i II inch kanonnen liobtitfn en IH knoop Ritelheld De hnaian iklng van loo n Mohip bodl aagt 800 ffleieren en aianoohappen en het werkelijk verlijM van miiltair stuidpunt hangt diirf a yftn de iraag hoevtvl bcanannUig gfred w rd De b eekonia van het geval is geloh gen H het feU dat diw Kussen het offertMef souden hebben genomen en aldu bli gaven van de twkwame leiding van wl en admiraal Orifforowlteh en de uittilekende oefening van wijlen adiulraa Van Kasra Üe belangriJkMd van een actUtf op redffli der Rumtisc Ne vioot In de OontKee ka niet te hoog wfirden aangenl en Bommen op een Kngelsch sehlp Men nw ldl ült AniütordiBin aan de N t l en tweetal matrozen van Pe ilollandla van de Kon Ifoll t loyd wolk Kchip heden van zijn reitt van Uuenoi Mree olbki is aangvkorlven lu eft om Mie g di e d 4hit d Iwmannïng van dit Hrbip gisteravond tuaschen 7 uur en tialf aeht ter hoogte van de Üchlsobepen Noord Hinder en Cïötloper in getnigc gewetvit va het werp H van hommen üU een tweetal vtit jmaeliinttt op de Kngelnohe weeklK ot i e troningen op weg naar Itotterdam Toen de Hollandia op ong evew 2 nrij jen van de Groningen verwijderd In dezelfde richting iUh d t Rchlp voer zag de b H anniiig dw Ilollandla t H vliegniaehlm v in zicht komen welke van Tij groote hoogte plotaelirtg liomnien lieten vallen naar het Kngeiache schip Terwijl j men aohterewivolgen tot 10 malen toe ei n groote onitptofflng had geJiooi gevolgd door hrt ojmlaan van een greote breette wateTKull za men dat de Oronlngra na eernt gefttopt te he bm met volle kracht voorultstooinde om op dle manier te tradliten buiten het Iwrelk der vliegmaehinfv te koni Voor zoover men had kunnen naigaan weird i de Iioiinnffi van welke er een op r ecT kortett afstand van de Flollandla en in hi4 vaarwater van dit Hchlp ontplofte tilt een der Ijeldo vliegmachine geworpen terwijl j het anèere oböervaHedlenst deed Toen de Mde vliegïnaohlnoH welker horanK n alle doel gentlflt ha Am in ifnldOoatelijke rlohling verdwenen werd door Pe Ifollandla een g ukwenaoh naaj De Groningen gewind waarop d HoHnudia een danktoteffram lerugontving De Carthage De Framohfl otoomboot de Cu hageis door een Duitsofae duikboot H torpadeenl Het 0chip had naar van Duitecbe zijde w rdt irwketd mr Jadiwfr wrUpiiiialiiii tttti aft boord t waarde v ov t de imkli tts fr mmragi ét nfeuw vinkftiir gen voor d n nsfjiiwtfeflDrlc Het aantal f n iatra wordt tot hfldt n op 30 aai efUivtu Te Vlarseflle waar de beuunoing ilniia lioort bu racht groote liezorg ttiefd omtreol 4iandere erMe n t voor dv DardHDellen K li rterd loomachepen Requisities De Etappen commandant te Qent maakte het volgende openbaar Alle voorraden aan hooi en de geheele opbrengst van den hooioofi t worden hiermede voor de Duitsohe militaire overhad in beslaggenomen De burgemeesters hebben te zorgen dat het hooi zoo spoedig mogelgk ingebrapht wordt De opbrengst van den hooioógst moet van de gemeenten overgenomen en gestapeld worden De inwoners mogen alleen zooveel terughouden ale zp vQ or dQ voejïing van bun vee noodig hebben Hïerbg is in aanmerking te nemen dat het mogelijk is in grooten omvang groenten voor voeder te gebruiken Ér moet op gelet wordeu dat de weiden zuinig gebruikt worden zy moeten in kleine koppelen gedeeld en deze eerst dan uitgewisseld worden nadat zij heelemaal afgegraasd zijn Het is volstrekt niet zuinig wanneer groote weiden zooals het dikwgis is gezien geworden maar aan eenige atnkken vee overgelaten worden zonder de weiden met stiptheid in te deelen De voorro n van hooi moeten ia passende plaateen byeengebracht worden als het even mog yk is of onderdak wanneer deze ruimten voor den graaboogst niet moeten vrij blijven anders zijn hooimgten op te richten en deze goed te bedekken goede vervoermogel kheden goede straten als het mogel is spoor ook op bewaking tegen br nd en diefstoil moet daarbij gelet Tiorden De burgemeesters hebben aanstonds te melden hoeveel hectaren weiden in hunnen gemeenten bestaan hoeveel hectaren klayerweiden m hunne gemeenten zgn hoeveel daarvan eigendom der gemeente en niet verpacht zyn hoeveel daarvan aan kloosters en kerken behooien hoeveel daarvap aan bewoners behooreo welke gevlucht zyn hoeveel runderen klein vee en paarden voorhanden zyn hoeveel grasmaAimaohines en an dere machines welke bij de oogst gebruik worden voorhanden zyn over hoeveel gespannen en groote wagens voor het vervoer kan beschikt worden welk loon in het gebied der gemeente gewooniyk voor oogst arbeiden betaald worden De betaling zal van de etappenintendantuur geschieden Alle machines en voerwerken zyn ter beschikking van Feldwebel Oanszert te houden en aan zyn verordeningen is te voldoen Tegenhandelingenvan bovenstaande veroraeningen van zyde der gemeente of van zijde enkeler inwoner worden met een boete gaande tot 500 marken of in ovM eenstemming daarmee met gevangenis gestraft In luue Üe ammunitiequaestie in Italië De Voss Zeit verneemt uit Lugano Sen regeeringsdecreet ge t aan de overheid het recht op elke haar geschikt Ujkende fabriek of werkplaats beslag te leggen voor de fabricatie van munitie en oorlogsmateriaal De overheid heeft het recht alle mogelgke inlichtingen te eisohen de prgzen die te hoog lyken te verlagen en het personeel onder militair recht te stellen Twisten worden door een soheidsgereoht vaa drie leden beslist waarvan twee door de overheid en een door den betrokken industrieel benoemd wordt Ongeveer 30 belangryke Xx mbardyscbe £ rma s vormden een consortium voor fabricatio van 6 5 en 7 5 granaten Zy zullen zonder tuaschenpersonen direct met de regeering onderhandelen die daartoe een permanente commissie in Milaan benoemde Voorzitter is de artillerie majoar Bedeschi Het neu trale voratendnn Llchtenstdn liii hiH l egia van den oorlog beeft het HODvereine vwetendom IJohteoMeia alle iH t rokken mogendfatden ja Btr Dge neuIrailleit niedegedoMd Daartoe was betook wel geaiwMigeu dlaar het twaalf duizendj Inwoner teHende landje sedert ISEti dk n diMiHtpIicli4 igelieven had en nog slechts etfn akelen soldaat besit Mo ypg yia in de ridderzaal van bet slot HofaeaLi tuwKein taal De Vora rlbeFger Volk Ideund verMt ee g v t dal bewijst boe 3tr d e staat zloh aan lijn neutra liteit tioudl i jeii oadernemende jmige Lu teiMeiiwr Ke iu Zwitaerland een be trekking bad volgdie e nigf onder de apeiiM stToefnai kanieradflia ca pejdde aieb vriJMÏIIig vaar den dtenatin bet Duitsohe It er Hij werd augenoiMn eenige nwHUMlen geoefend en wae ep weg naar Itet wentt ijk front toen de vaderlijke hand van zijn ncutraaj vadertaad hem te pakken Icreeg en iieta on zacbt uit bet rOnnzuehtifl dtooiiien rukte Door verJtH A b é naiiidijk de l itenatfiinst rogeering van de jannen van h ar oorlogïuühtigm onderdaan gehoord en elschle nu ten ttnelete met een beroep op haar neutrirflteit dat hij uit het Dullsche teger verwijderd zou worden De Duit che regeering gaf het betrokken regiment i evH den kriigsKDU in spé naar huis te zenden In Frankfort ara Main achterhaalde h dit bevel juist to i hij in dt n trein met zijn wapenbroeders soldalenlhïderen zat te zinggen Plotseling ging de deur open em kwun de moedm van ii oonipatgnie naar binnen om do LiditenKteiner er uit te halen Op het perron werd heiu de oekaee van zijn r f i ering voorgeleam oq bet besluit van de Duitsobe overhead medegedipeld Hlj moHft zijn wapem algwen en werd alduw voor zipi vaderland gered f bet vorstendom IJchlenfltein hem het genot jien zal en den dienstplicht wwr voor hem in te voeiwfl Is nog niet ekend De verzorging van de troepen Majoor Moraht schrijft uil het Westen aan het Berliner Tagehlatt IM watervoorziening zoowel in de noonlelijk fhanipagne a H in westelijk Vlaanderen k acer moejli In de Champagne liggen de wateraderen huileng W00n diep en natuurlijk lirounen zijn er iduohtA sieer weinige Wij bebben overal geholpen door het aanleggen van arleKiHohe piKtm die in een diepte van zestig tot laehtig meter liruikbaar gezond water opleverden Het legerheMuur hoeft echter de noodzakeli heid ingezien voor het he tte jaargetijde gedisteileerd water in gróoto menigte l ij de hand Ie heljlien Wij hebltoil dns mineraal wafer f aI rh4£ m ingeriolit en brengen dit nu in groote uienigU naar de voorste loopgraven In de eerste plaats komt dit den hoipitaloo ten goede maar ook on e troepen krijgen hun deel De melklevering te velde 1m uiterst doelmatig geregeld Op een plaats die Ik Ijozocht bestaai een groote melkcwitrftle waar de melk van vij Iionderd koewm gewonnen geoonserveerd en verdP wordt Wat van de producten niet naar de lazaretten gaat tïaat naar de voorste linie I en hoondi rpnrk van AulztMÜ stuks levert eieren voor lie zieken Speoioal ingerichte ijs fabrieken loveren hun product voor het versch h ouder van 1 eVen nllddel en en voo r d © IX hand derfzleken Osk vooi de viervoeters is uitvoerig gez irg OnvA dieren heblwn er zich langzamerhand n gewend een groote menigte iiooi al voederrantsoen te vreten Mi t bet oog op de geringe lieweglnflt der cavalerie m der veldarüllerie heeft men de haver rantsoenen zonder schade kunnen verminderen Overal waar In hel etappen gebied het veld niet door onze rrtanwohappen l ebouwd Is is het oude koren weer opgekomen of groeit thans wellR gras Groote velden met esparsette leveren een voortreffrtijk krachtvoeder De Hliiunilng In Italië l it Lugauo wordt aan de Voss Ztg gemeld dat in Italië gedruktheid heerscht wegens het uitblijvem van vorderingen in het veid en het groote aantal der gett ouden De oorlog wordt in de berichten van adorna langsuwnerhand voorgesteld als een verdedligingaoorlog tegm JoHienrijksctie aanvallen Dan komt er nog het gebrek aan vloeeoh aan tarwe oin uiaïs aan kolen en aan geld bij ielfs deCorrierro della Sera hot burgerlijk oonservalieve blatt gwft o er den toestand een boogril merkwaardig scherp gesteld artikel en schrijft dtezen toe aan de verantw oordelijkheid van de gegoede klaseen Het ariikel erkent dat de inzamelingen voor ooriogBbijdri en mcf uitzondering aii Milaan alwaar 5 000 000 werd opKebra ht geen succes hebben gehad Hot Itlad vindt dat de aoimo uiterst flauw wan en gaat dan voort met te zeggen lal men niet weet boe de gegoede klaa en zich tegenover een oorlog le ning znllen gedragen Wat is er niet reeds over het brutale egoïfniu der oorlogisparlijen geschreven Nil kunnen de Italiaansche hui rs tooneii dftt zij lK reid zijn niet alleen rood maar ook goud bloed to offeren De vijanden van Italib slaan Italië gade Wy Italianen leven in een glazen huis en zijn itlootgesmd aan het oordeel der wereld Nooit is het Itallaanmho volk tevoren aan een dorgeli o beproeving blootgwsfeld geweest De vijand wacht ook inhet binnenland van Italië Wanneer deburgerij zich niet opgewaasen gwoeltjegens haar verantwoord Iijko poeitie kaner na den oortog nog lots pwwmgenaamfi voor haar uit voortvloeien Het artikel hcBluH Inaameiingcn voor het legiT Meekenen hetzelfde als InteekenUïgen op een tecning No een woekl l r is dus nog tijd iToor ite liurgorij om baar plicht te doen Roerfn aan het front Dli Pretoria wordt d d 7 Juli gemeld De I iRgelaebe regewing aAivaardde het aanbod der Zuic Atrlkaanscbe regeering u Ziiié AfrikaanBch contingent voor den dienst ovm ee te z i4 ki benev ens de ztsidliig van eenige liatterijeu zware artillerie Bulgarije en d iuog Ddh d iii Men schrijft ons aan bet U b 1 d De ItaliaMOBClie Staqpa bëvM oeu lioogM Mangrijk Interviaiw van baren oorn Hpon Qt in ttefia mol den exmints ter üenodüef een der vooraaaniBle partijleiders van Uutganje Dit intervieuw bt e t daarouv ook bizoodere wau de wijt zijn inhoud olkomen overeeoMenit met de niededeelingeu die de Petersburger oorreKpondeot van de tJorriere deéla Sera van alleszins betrouwbare zijde ontving Cjenadief ofschoon voorstander van saineawerklug van Bulgarije met de Quadruple Kntiffite is van meeniog dat de pogingen om Bulgarije in conflict te brengen met du Centrale nK eudbedea totaal niifriukt zijn De Dultsobe agenten hebbeu Bulgarije s politiek wsa vóör bet uitbreken an den oorlogi zeer openhartig Het beloofde neutraal te zullen blijven en had daarbij volstrekt geen nevcnbedoutingen Hier stond liet inderdaad heel anders dan in lioemeaië on Uriekenland waar men verklaarde wij zi ten oorlog voorbereid en inarciïeeren binnen enkele dagen terwijl tot op het oogt siblik nog geen enkele sdirede gedaan is en ook in de naaste todtoniist wel niet gedaan zal worden want in twide landen is de Duitsche invloed bijzonder sterk Men heeft atgeaneen deaen invloed onderschat en daarentegen de waarde hunner interventie oversniiBt De niogendheden van de Quadruple 1 nlente hebben dit alle tenslotte ingezim en eerst toen de onderhandelingen met Bulgarije aangeknoopt Inderdaad is Bulgarije in staat binnen drie weken een liefliwislng te brengen Want liet Bulgaarwthe leger kan binnen drie weken voor de poorten van Koustantinopel slaan Het verlies van Konirtantlnopel zou voor de ceDtrate tuoiicudliede n de zwaarste slag zijn De forceering van de Dardanellen beteekent den open weg voor den Uuft iiechen inen uitvoer bete kent een boHimrtng van minstens 100 000 man die nog wel op GaillipoU zullen moeten vallen voor het doel Iwreikt is in geld beteekent de Bulgaarscdie interventie de besparing van 40 milliard voor het Viervoudig Vorlwnd De hootd aak Ïh echter dat nwl den va vftn Konstan tinepi I ook de macht van Duit ohland en Ooetenrijfc il gebroken Het is echter voor Bulgarije geen gemsikkolijke laak de TsjataldBja l In ie te foroeeren en daarom wil Bulgariie ook lietaald zijn wel vooruit Bulgarije verlangt als loon Macedonië en het eiseht dat met hetzelldo reoht als bijv Frankrijk IClzaflLptharingen ol Italië Ttentlno Wij weten wel dat Servië deze wensehen bestrijdt m ar is Se iB niet de oorrfaak van het heele conflict Is Rusland gevolgd door l Vankrijk en Engeland den oorlog niet befpïnnen om Servië te U sohermen te jpen Oostenrijk en zien wtj nil niet dat datzelfde Servië zich uK den groolen strijd terugtrekt dat hel in geen zm maandm een enkel offensief tesren Oostenrijk ondernomen heeft en dat het onder een zeer verd oht stilzwijgen van Weenen zloh in Albanië ne itett Het Aijnt dat de mogendheden vanhet Viervoudig Varbond eJders getraohthebben een gimstig naaultaat te Uwerken wat Bulgarije tot onderhandelingenmet de centrale mogendheden noople Endeze onderhandelingen zijn wei al heelver gevorderd Ten cerete beeft DnitPchtand zijn Burgerlijken gezant in Sofia teruggeroepen en vervangen door een h wgeplaatst militair uit den kring van Vonder Goltz waardoor de betrekkingen tusisohen Turkije en Bulgarije nog innigermoeden worden Ten tweede heeft Bulgarije in den laatsten tijd aan Turkije grootezendingen geweren en graan geleverd wat op oen zeer nwiwe betr king tuB schen beide regeeringen wijst i Genadief zelde te weten da mem vooral van Rusaisohe zijde Bulgarije reeds bedreigd heeft met een herleving der Balkaniwisten dooh hij vreest dat het voor dergel ijk e middel en reeds te laat Is Zwijgffli en ooalohtbaar zyn Un Dïobilkw die geregeld In de Ma tin gohrijft vertelt naar wij aan het Hbld onileenen In zijn laatsten brief het vfrfgendie Onlangs bezooht een minister bet front en vroeg een bataljonsoommandant wat hem weJ do grootste moeite kostte om van zijn menaohen gedaan te krijgen Dat zij zwijgen en zloh onziciitban maken antwoordde de officier Het onziobthaar mak i beginnen waal heel aardig te leeren sobrijft de moblliaé we kruipen op die bulk en loepen op handen en voetcm als de besten Wc kunnen ons fai aardklnUen of l ooni lBde3 n veranderen en weten ons praohtig dood te houden Wat eenallervreemdst le moet dat zijn vow vliegers die over onze Hniea en kanloanomenteo zweven Zoc ang bet dag la vertotmt zloh geen leVcod vwan op veldn of wt ea l e toètMMda w iwrpw M utn tiilgestoTTea Ëea heel enketeakew loopt ioaafid wel vlak tegea de ÊulxèB gedrafct v rl of ui t Haen 4 ea eewt wen wMlrIjder rdoniiMia ngs voortpeA deleft Mur dvt ia ook ii Troeiwit ruiters treiiii artittene i ig in de Maar soodn zoa ond rgegaMi eit fc duiaterBiB r 4t keert alles tot het Ibi eo u Tug UH de loèMtravea rijMn adtiuniion op dau cJUjI idtrekken en de i ti g wor ten ledemUea bewegen In d dorpen duikeo uit aüehoekeil en g gi tciinzkiai e wezesM op die aicfa va uielen aajitredeo heen en veer loopeik op de wegeu Torschijnen auto s en wngens ea karreo en wel a Ib Mt en al levett en beweging Hiji4 de 21 weer aaa deu boriwift dan verdwijnt dat aiio oiwieiLw hi dea grond en Bchi ii aile lovep weer gie storven 1144 zwijg fi dAt is eea andiere quae tif bek€4id de ntobUisé D te leer n is heel modlljb Wij zijn geboren babbelaar de nakcMoelingeii van de aoidtiten vaa ée revoiutie o het eiurrift die juichend fen strijde trokken ci jiK t ttead enk boerteqal hetvuitrlugiagnL J2 daartntegwi zijn echte zwijgypö Toeo zij ons land bianenvitJéft ferpchten fij niet alleen hun toirijke draagbare zo IiG u mee mi hun HditlMmaneiii nutM aoitbukj luif etrU peteHen Met éio microplioonit w i I Ite ij overaj aanbrengea hebben zijva de Apest vM raaiBWMfe successen b iartt j f en dtubijpipoflt of veldwacht is ergwig naohts in bedekt terrein opgesteld Niets ziolitbaars verraadt de aaiiw aighei der Fraii bea gieen menacheli oog kwt ze ontdokken Toch plotseling wor den ze overvftlieou Eetüg griald hee i ben verraden die mannen bebbe aiiA volkomen onzicabtba r gemaakt n zij hebben niet kunnw z ti m Z bab ben gepraat ea hui i stem is dottf den op enkele K M afetand geplaatst crophoon opgeivanigen Ken kolfHine begeeft zich 9 naohtir weg oni een troep in de lüopgirayea lii te loasen Zij marcheert onder het geliDcwnte ol door een greppel of dnpi gracht Plotfieaing wordlt zij door ee tó Irailleur beschoten Wederom heeft Iw geluid hen vertSiden een bevel een uitroep hfit geldikketik VMi een hajotMt waa voor den roicropliooni voldoende om dl konml Ier onziditbaren Ie rappor Blxi 3a ezila rxd De gaeindustrie en dë oorlog I n de te N ijmeg i gehouden jaarvergad ering van de Vcreeniglog van Gasfabrikanten in Nederland heeft de voorzitter de heer J E H Bakhuis directeur vMi de Gemeentegwfabrietnir ta Amwtepdanr de moeilijkheften besproken wolke door den oorlogstoestand voor d gashidostrlc zijn geschap i Volgene het verslag In de N R Ct zeid © spr dat ernatlgo zorg werd gewekt door een blik op den kolal voo raad toen plntsdling de Invoer van Duitsohe kolen geheet stil stond en dé lew ranoiere van Engelsche kolan hun e Cracten annuleerden Gelukkig Imèe voorraden op de meeete fabrieken nog bik langtijk maar enkej n zagen ziob gfr noodzaakt tegen hdoge prijzen zfeb kolen te versohaffen Alom werden beBuInigingsmaatregelen ingovoerd en InHet ias werd gepleit voor vergassing van teer hwit en turt al of niet vermengd met petroleum of talk in do retorten Meer derge+ijke htilpmldldelen werdten uit het arsenaal gehaald en meer of n nder overtuigend aangeprezen maar werkelijke ontspanning gaf pas het bericht dat weer Duitsche kolen werden Ingevoerd en nog wol üonder prijsverhooging Sindfr ilien matigden zich oók de prijzen VU den Kngetschen import en nn brak ds tijd aan ont ook naar de bijzaken tó zIct Do cokesBlapel ging gereedelijk vta de hand sommige fabrieken wetden ilp het ware belegerde Ni zoo uoói waren dé mertiitzlctite tD fttd oaiak De sulfaa prijzen waren laag de markt onzeker De Belgische talk Was mti i nu r te brjlgen ét er irMJ OmÊKtk aan zf avelziiur Plannen voor gw zwav elzuurbereiding zfluden wel Süocm hebben gehad als niet de moeill beiAatt aan lood te komen voor de apparataiu mot mislukking vani de uitvoering dreigde Voor den geregelden afvoer van omw teer Was te vreet Evma ts In Den Haag zullen ook wei In andlere plaatsienr nooibergiplaatson voor teer zijn Ingericht De watergaafaAiTioag wae voor velen een uitkomst maar ook niet onder bange zorg voor oKegebrek toen Engeland de Damibia met fKIOO ton olie in bedag naiQi Door tusedienkomst onzer Regeering WMd gielukkig de lading vrtjgeg ven en volgde venjipr de invoer ongf Hnderd Zoo kwamen w © ael spr hortend en stootend den winter door Oeheel gevcken was echter het gevaar nM De soheepsvHichlen stegen onrustbarend en mc4 de haperende boloileverlng ïtt de kolenprijzen weer onrfioog Spr wWB verdw op die Ingestelde nljvetheldeeoaimiflsie als gevolg waarvan eer hetkol ibur ftu is opgericht Aanvankelijk vond deze instelllngi geen onverdeelde iwitein mlng en voorid de saimenwerking drr b angrijksle producenten en Importean wekte bij somtoigen de vrees dat de wrbrnikers van deze eenegiHlndibeid de Sape zouden worden Ook het beginsel w 1i tributie waardDor de verdeding viR Dnitddie en Eïngelsche kolen voer A veraoblUmde plaatnn twe ongelijk ward enohil tuoacher Engflsch cnUiiK t BB aAn Kim vooral ae groote J L ic4 M WrekkeliJiiiieOT Jl die kolen in ileo OülvMigm grool 1 Todi meen npr te iiiog infl n au bM KoltubarMU v onslanrf r nullig beeft gewerkt ÜMr dMi e epMtuw tavoa v ii el e kol et 1 ïüterlicid va Ie iXelleA m hoeveellieiil Duitsche kolen die 1 oo la liü fU iltx vorige laMlwermi EnWr l ojMroMoenrck isou ïijafoof 4j l Uoi der Nederiimiterhc in i lrio lolt at hielden de Neiïprlaiidwche ralji ïel hee haor productie mede f ftf to iii t iOeUijk 01 l fi ¥ io r aicste onietMiliigfceden cohcurrontlo liet lot piij bfl l rltlii ba lei en dooh mt intwMmI de vrije handel aich elke riji WO kolrti k n Sedfligefl Sprekef ilfit in bijMiMferhuden op de moelliik leden der distribulie en prijM egeling ion oinMijk de kolèndiMflbatie vMg fegeld ontstonden weer nieuwe moeUijlÊ loden doordat de Duiladie regceringde llvoer Vleperkte lot 2 il gedeelte van lle Wn eMBl was loegewgd en KngclaW otgite met tvu iiitvoerVeriioil Poor de OeiUrale organisatie van het Kolenbureatt die m haar bemoeiingen krachtig door ie Nedt rlandwchc regcering word ge rfftiTid kon worden verkregert irat t e maatregelen In liun uitwerking eenlgezine werden geniöti§ l l qeh egl jpreker Rf tSi we onze vorwachtingtw niette iw tf nen Vooral de behtieRe mn t a kofeii i groot Wij zullen er op voorJJereid moeten zijn ook ander nfllcii 1 gsekolente gebruiken waarvan fnpr nkelo nioeiptv De quftllteitBeischen mogen wel wat op den achtergrond geeohoven worden eyen Ir flvoe Iwgfipffta VML trijeCQ zich moeten wijzigen Niet nagelaten mag WQrdoD geldelijice opofferingen te doen om èen kolonvoorraiidi te versterken Rlechth doQr de verei nigfafl vftn aUép lle aoe nOf extra kolen rillen koopen culleo ilè prij7 ra matig kunnen worden gehouden De keuze van onzen oollega Van Bos8Um d Chattel lot lid van dekt aadvan tieheer waarborgt ons zegt preker wen kraxibtig l h rtjgi der gftek il nliehngen r f ooge iolenj r jz i lijn nial oli Jpr fnvltted gelljeven op den priJB van f gmoOk S Daiaii rijzeii van 7 5 en Htl eent waren op vorBoheiden fabrieken reeds m den zomer gangbaar en toch zullon 7e tegen den winter zon vdo aadei De ammoniak ia weer eeh Beer waan vol bijproduct gebleken BI gebrek ChlH salpe er werd ons sulfaat gretig vraogd en do verwachting is ztdceriüe ong rond dat zijn goede eigenechappei upswing tn OD hmit ft In d m Vervolge zal bevorderen Onze teerprodue tle zal dït jaar wel in hoofdzaak In ons and verwerkt worden daar dit product Wt uitvoerverbod belaat is Onze teer WBinieerd rlJ n te Krimpen en Aji atei 41am hebben zich door uitbreiding barer fabrieken hierop voorbereid De teerprij zen zulfen niet v l Itet hej vorige ja r Versohillen De anVoer vaa verHohillen Mle vuurvaHt materialen buizen ollftn ïtalk en zooveel meer dat da ijks uoo jdig 16 ging met moeite gepaaW i Doch ten slotte werden de liezwaren overwonnen en eraoHge stoornis werd Vermeden Met bijzondere waardeering wil pr getuigen van de sainenwerkinl der ïlolenconmiieTïlo met de vereeniging en van wen arbeid van den directeur van hel ecBlraal óurffu der v reroiging Thaiw irifst de vraag zegt spr wat de ioekomst biedt Zoolong de oorlog duurt is niet te denken aan vermindering d r ïiezwaren isoeMIjkieden Integendeel lillen wij voorberehl moejen zijn op de ineest onverwachte lefelirstéliiii on Spr baat dan na welken Invloed de oorlog al hebben oj do toekomst van do g e induslrie De grootste verdienste van de ptaafalirleken was in d oorloevoeren Ak Jaiid wm aJ du j d gi volgwi vaiuJiM gioato petrolaumgvbrek verzaoMte door het pétroleunigebrulk op groote schaal dioor gm ie vervangeiX Voor industrie In ons land ia de timuleeren de werking van den oorlog zeker niet zoo groot geweest m ar ook hier zal Mfr itdiodgednm rti gebruik van cokes deze brandstof meer populair ranken Ook hier vwki eii i voor liet ReJiruik von Ka i in de Ivculien voor verwarming en ♦ induitH afcv semer Voor daling van de tcerprijzen behoeft nirt Ie ftordWv gevroMdL D fcoogo kolpiprijzwi hebben ttzeb drijlaresnllMen zeer gedrukt zegt pr ve4e geneealon reed gedrongen tot gasprijsverhooging Hiefioor zijn de ecom nt he voordiNjIa van bel g sverl Jïf 6 eleetrlcitéitsverbruik j en ie Mn de ooncurrentm to kotaprijzen lijd gfieg y fT zegt spr n e stellingen h rlz vrij held geheel onbewolkt is hl nl t en volle toewijding en inspan IZ L J Tr bT £ t verzekeren Pf hoopt dit h machtige hulpmid el d rloe j li g pHi iet i d crisis verloren mS rakw 81oe omgeiilagen De marine defanawrfoep oit Brielle met 7 torpedistair er officier is so mJb reeds gemeld door zwaar weer op de Brietaohe Maas vermoedeIft op een wrak Tastgeloopen e omgliUgen De officier en vier man JwJrookeB Door de reddingboot nit im Hoelf is voor den Waterweg en lp dat Tan def Ip troo geborgen Naar wij ▼ bevdgde zl nemen omtrent een ongeval in liet zeegat van Bridle is in den wu ochtend vaa gisteren een dslensiesloep der marine bemand met een zevental koppen die te Brielle was gestationneerd in bovengenoemd zeegat aan den grond geraakt en later by pogingen om haar vlot te kragen Een der opvarenden heeft zwemmende den wal van het eiland Rozenbnrg weten te bereiken en een lijk is reeds aan wal gespoeld Omtrent het lot der overige opvarenden bestaat nog geen keth Volgens mededaeliag van den geredden schepeling On stoker is desloep gestooten op een nitgebrachtanker en daarby lek g lagei en gezonken Nader wordt nog gemeld Een defensiesloep v a de Marine uit Den Briel is vergaan by het wrak vaa de Sitanln en Een officitl lm 5 man zgn omgekomen De matroos Borbnl bereikte op een reddingboei den Hoek De schipper L Vtpomhoilt van Den Briel die met ayn botter nunr binnen kwjMn zag omstreeks 5 uur s morgens de sloep by het wrak zitten Met veel moeite wist hj In de nabgheid teko i men en bctod amiitantie maar de officier deed hem verstaan dat het niet noodig was Nog een poos bleef Vrpom hout in de omgeving omdat bfl wist hoe gevaarlijk de plaats was en dat bij een JogeHjk lowla of lossleepen vaii het aiiker men dadeUjk de branding van achteren had Maar eindeUjk omdat Jiij niet geroepen werd en het tyd ward om zgn visch ter markt t brengen zette hy zyn reis voort Nader woidt 4oiE e meld Hier volgen dl namen van hen die ojngekowen zjn hj het Vergaan van de defentiesloep der marine op 7 Juli Adelborst Ie klasse van demarineletve P van der Does matroos Ie sse der marinereserve W Spanjer sÉamboek No 849 militiematroos O de ng stamboek No 1088 O stoker e klasse 8 van Dok stamboek No 3179 aeemiljoian stoker W J van Hiülten stamboek No 7 i8 C en de korpAraal stoker binnenl dienst P Boon stataboek No 32082 Qered werd de zeemilicien stOKer A Bdtwyk stamboek No 67766 Gemengde Bericiliten Verbod uitvoer electrische zak lantaarnB Naar men aan de Tel mededeelt iZal er op Zondag 11 deztjf ie Tilburg een vergadering gehouden worden van alle m N edwrlaad gevestigde fabrikanten Van tiioctriKche aklanlanmlampies teneindoeen besluil te nemen omtrent Cie dadelijke s pzettiiiig hunner fabrieken met het oi op bet door de rogeerlng uitgevaardigde verl od van liftvoer van hun artikel Ongeluk ipet e ni llfUokcj In den nacht van Maandag op lJns dB ié In hel St Bernardu8 Te ticht an den Nieuwe Paeseerderstraat te Anwilor dam een ernwtig ongtduk gebeurd en S5 ilftr ge verpleegde is op de eerstafer dieping in een littkoker gwrtapt en f In dwt kaldef govaUtar laet bet Ireurigiégevolg dat de oudü man onmiddelli k dood wbét 1 e genei BhLvr van het g stieht dr Éet vi iiweden i dat de ong Hiikki eftèiar hel privaat wi d gaan en di verkeerde deur IieefI genomen N VA Braad i Gistermiddag is te Kotterdam aan ip I kivehwvMS brantf iritge jicken èp fc zoldiervi rdieping van het perceel der S V Nedf ï elteriïenfahrlek v h Jonghop van Stralen n o Do brandiwwr tf tilt iö A 9 h ind i n ooii puilt n vftaüCffa I hwidbipuHen watai gaven Ken oogenblik sloegen de vlonuiK u lel nit De ootz êk y n bniod is vermoedelijk dat op mAèet een groote voorraad watti n door voiil n brand gevat had De zolder brandfclk totaal uit iIi brand erd in een uur t j u i t Stadsnieuws G0bl A 6 JnU 1915 Openliare BioMioopvoori lolling Zooals uit achterstaande advertentieblijkt zal hedenavond van 9 11 uur c n bioeooDpvoOffslefling oi de Markt worden gegeven HedenmiiMag zagen wij de toebereidselen reedp ntaJtw afa de ¥ eUf on flandia Wj i onivinffon een fJoor de finan Ge r ïïooft te Haastrecht uitgeft oerdie reelamepiaflt in kleuren van de in dït bMcïgeannonee r le merken sigaren N V Ooievaars en Lepelaars De afl eflding van dit rw aanebiljet is a m M E ral fad tiesigutilefrdtt anl headL n de oliti is hie4 riluigeliouden erd pers io nog 11 dtien AvWgfujiit f m fi k rgaan De aangehoudene is overgetwacht naar liW iiiiw van Itewaxing te Rotterdanu Stiidenlen VrijwilllgerskorpB Naar wil verttemen kont hedenavond i a 8 uur hier aan het Delftsplie Htuiienlen Vrijw iiligerskorp ter slerkjii vai 10 m ij on ule n Mftm liedurende eenige dagen zullen de leden van dSt korps bij de tlt ezeuwen worden ingekwartierd C li s ta r en niaagdo 4ft fioUerdMi oor Mt eind exaoien der flam Handelssobool de heeft flitl r Slegi fe StolWijknlilMU lodegjravei De ve kie g traH 3 Me Tdor denRaad bad als uitslag Uitgebracht 678 temmen Hiervan verkregen D A iJ 4on 380 J H Koot 368 A da Vaa 359 J J Heusdens 313 M W Marsman i 043 W Roerhorst 227 De 3 eerstgeitoeiifdeo a tr dend zyn dus herkozeii A K K T B SBIOHXE ft Oouda 8 JaH tgii GRANEN Stil Tarwe Zecuwtche 14 4 u as mindere dito 13 5ft 4 i37S AM kende 13 A 13 $ Polder ia 13 Rogge Zeeuwsche 12 k 12 35 Polder II A 11 50 Buiten landsche per 70 kilo ii as i 11 50 Gerst Winter 10 35 k 10 75 Zomer lo i ƒ JO Söi Chevalicf II 50 t ia Buitenl voergerat p6r 6 $ kilo 8 50 k 9 Haver per H L ƒ 7 15 k 7 75 Per 100 kilo ƒ 15 50 k 1575 Hennepzaad Bultenlandsche per 50 Kilo 9 50 4 10 Kanariezaad 33 i ƒ 35 p H L Karwileaad per 50 KÜo fc ƒ Koolwad ƒ i per HL Erwten Kookerwten a $ k a Buitenlandsche voerervten par 80 Kilo k Boonen 1 bruuw boooen 34 k a8 witte boonea a6 k jt üaS Pa rdcnbo ijei lx4 io l 15 Duivenboonen 20 4 ai Mais per 100 Kilo Amerikaansche Mixed 10 25 4 o 5o fClemeronde 11 50 f 13 50 Vebmarkt Melkvee weinig aanvti ri handel minder Vette varkens red aanvoer handel lug 4 k 47 CL per Mf K U Biggen voor Engeland red iMin r handel vrijwel 37 Ajjct per hal K Ö4 Magere Biggen goede aanro r handel iflug 3 k f 2 0 per week Vette Schapen geen aanroer Lammeren geen aanvoer Nuchtere Kalveren rad aanvoer hand l vlug ƒ 14 k 23 Graskalveren geen aanvoer Fokkalveren 20 k f 38 Eieren goede aaoToer handel matig pai 100 stuks ƒ 5 s 4 5 s Kaas aangev6er4 i8 pi j n zeer vlug met voorwaarde ie kwal 48 k f 5a tda kwal 44 k 47 Zwaardere 50 k f 53 NoordhoUandsche ƒ a Boter red aanvoer Handel vlag Goeboter 1 5 k f 1 60 Weiboter 1 40 k 1 46 LA aiTIJBOXJ W Mondf en klauwzeer Ulnsdiag ü uli had ondvr leidingi van den Minitstür van Landïwuw Nljverhei e Handel in die zaal van het bouw der irafeUjke Zalm te sU aven hagtt wed4r ii eciJT ve radth ln £ t lll U van Ijolang hebbenden bij do btjslnjding van het mond en klouwtseer teneinde i verband met den huidigen toe land In Zuidhllolland de verdere beftlrljdlngdiïilddelen o bespreken Wï ontieeiuBW a de N Ct daarover h t t gend liehaKe d dlrecteur gwaeraal van den I andil ouw de IftaiieGt itlr van d vü arteenijkundlgeii dienst en de dlstrictsvi e artsen waren aanwezig de vertegenwoordigers der verschillende vereent iglogen op hel geliiid van landbouw en veeteelt terwijl bovendien uit elke provincieeenige pcTHonen waren uitgeïioodlgd die de toepassing der maatregelen van aa iijly den gevolgd en van le sen ofdHttrajpgip oordeel over de tot nu toe g volg e bèHlrijaingrfw ijze kon worden verwaehl Nadat de Minister e n korte uileeflz ttinf had gegeven van den stand der ziekte op heden waaruit bleek dat van de 11 provinciën thans 9 geheel vrij zijn terwijl van de 2 overig n l Limburg en Zuiii noUantf alleen in laatstgenoemde provineie ilis toestand zoodanig is dat een hc ri king omtrent do verdero maatregelen noodzakeli fe deed Z Kxc rot na iTuk uitkomen dat hij behalve van de tegenstanders van d thans gevolgde bestrijdingwwijze die in deni regel hini meening niet i ppr zi A 1 d Ti opk gaanu eens een atenf wwnschte te hooren van hen die zich met Aet maatregelen kleinen vereeiMgen Het is nameJijk een olg tttar g verffrtilJfïflH at laatstbedoelde personen tw opzlcl van het uiten liuntH Inie gewoosjl v el reaen ein aW Atttètt Nadat verschillende aanwezlg n hun teruggrtrokke waren deden onmiddelijk daarop een tegctManval e wierpen k Turken weder uU de loopgraaf Ken andere aanval op den rechWrvieugel van de 39e divUe wer4 gaatiitt door geweer en maChine feweervilar Aan onze linkerzijde verzameldien de l urken zloli ki Je Mullah dtoge rtvlerlietMing teq Oosfen van de onlanga door oiM veroverde loopgraven mi deden rschfiitk n aanivall n maar geen draerkonden zij dank zij de vastberadenheidonzer troepen en den kraohtlgen steunder artHlorie bfweiiteo De basobletlng wertf minder hevig tegen elf uBr In denocblemf maar werd nj tuascb tpooeiDtibevat Hbld In België SSCHEN 7 Juli part Hedenmorgen ging Mej H A een der deftigste ingesetenen deaer gemeente naar het bureau der Duitsche grenspost om haar d ielijksohe pas voor overacbrjjdiag der grens naar Neitorland Deae dame welk dagelijks een pas kon verkrggen vooriïofttfadaal werd heden ten bnreele der Duitsche grenspost gefouilleerd waarna voor een waarde van 50 000 marl aan gond en bankpapier bfj hvar gevonden werden Daar het vervoer van goud geld over de grens streng verboden iSt werd de dame jper automobiel naar da gevange ia te AntUrerpen overgebracht In dese laak moet verraad in t spel zgn Wolkbreuk in Chicago In Ohioage hebben wolkbreuken ei £ stormen een groote verwoeating aan rricht in Üiussotiry Groote schade aangebracht Een aantal menscheo jn omgekomen Italiaansche pantserkruiser getorpedeerd WhI Ni N H Jiiti Offu K N l P fti OBzer o Mler eel ooten torpedeerde 7 Jull sniorg ii dl llallaansoliH pantserkruiser Auiatti In het iioordKilijk del l van de Adirïatlbtlie Zee en bracht deze lot zlnkoiii Di Amatfl is in iMW ebouwd enl heeft èn inhoud van 10600 ton Had ei rstm kamer V ergailerlng van heden Geopend té 11 uur 20 De Voorzitter hordacht het oogediiK mH iU marinesloop bij Brielle Hij bracht e n wiHWd van hulde aan hen Ale hij de verviiiiincen van bun plioltt als staohlofIers warim gnvalh n im uitte namens de Kamer madi ifevo l met hun gezinnan l e M 1 ii i a t e r v a tk M a r t n e slaot zich daairblj aan Beide toespraken wtr len door de Kamer staande aangehoordi Hij de HUppletob einarlnehegrooth IH1 verklaarde Mlnljft er Ramhonnet In antwoord op de dpsbetr fende opmerkingen in het indiverwlag dat de proef met de wijziging van de opleiding der aapiran nraehinisten van een tijdelijk karakter is t vflrbreng1Ag van de opleiding naar een middlelbare teohniwhe school heeft len o l d opl dlimt iplnder enzljdliï te ïd ken Het wetsontwerp werd daarna zonder hoofdelijke ateniraing aangenomen eveiiaJft het wetsontwerp houdende ver1iod om sommige artikelen Ie landen In of te vervoeren met vlaaoheravaarlulgan voorkotdinf van tmtduiklng van liet ultvoervafbodd Verder weriten verschlHoiidie kleine wetwntwerpen aangenomen Da Mwborle vftn Antwoord der Kegeering 0 het Afdeellngsverslag der Tweede KaïiWM lietreffmde het Wetaontwerp tot nadere uitbreiding van den Laudïitoi m enz Is thans ook reeds bij de Tweinle Kamer ingeaowten en zal dus zoer spoedig enfc lijk reeds hedenavmd Indruk v rs M n i tekgraflseb Weerbericht ran het Koninklijk Meteriologisob Inititant te DE BILDT Hoogste bsrometentand 7640 te Karlinihe laagste barometerstaml 768 7 te Helder VetwBobting tot den volgenden dag Aanvankelijk matige tot krachtige later afnemende Westelijke tot Znide l ke vind iiraar bewolkt met t de lyke opklaringen aai vankelijk nog re genboien Iets warmer nUBUËRLIJKE STAND GOUDA ilBUKi N i Juli LeeixiBrt oud r ii Latterveldt n L van der Vailc MAHfna oud rn J NiMivfenhliiKon en M Zondijii 7 Maria Catharina oud n Vy van r Hulst m A M van dkr Heuvel Hnidricus Marinus oudets W J Derdiaon on P 1 va Wijlt rornella GeiTtruida oudieirs 1 O Zijleniftn vn H van d r Meer flKTKOIIWD 7 Juli A Kek J dü ïnnm 1 J Jager e4 tt C Brolcaar A Zwijger en W A ds Bniin OVKHLI ÜEN 7 Juli Oerard Okkem wnd v i db Gnii l 91 j REIXIWt TK OF nOBl N romcll oudora P van Vli H m C van Dijk WWeniijntii oödapa A OroQ4 dc 4 pn C van Duiken I ena Maria oudera M van dter VVvIt i C Oostnu OVERLLWN LMotj Schwitm S TdttftnoBii f f