Goudsche Courant, vrijdag 9 juli 1915

De vredMbetoogiogen Ghutave Hervé schrijveiide ov r de nyTedeflbetoogingen van Haue EanUky en Bernstein segt ia de Ghierre Sociale dat het idee van de Dnitaohe Sociaaldemooratie duidelijk il Zp rekent er op dat de Franiche odausten den oorlog moede s n en rekent teveni op han afkeer voor een verovoringipolUiek Wy zonden echter zept Hervé krankzinm moeten xgn indien w aan de nitnoodiging van onze broeders en v anden aan de overzqde van den R n gevolg zonden geven Indien de Dnitschers vrede zonden kunnen sluiten met behoud van den status ao m a w indien zij Ëlzas Lotharingen en Pmisüoh Polen zonden mogen behouden zouden zy zich in de handen wrgvend naar han land terngkeeren en tot het volk zeggen zie wat Dnitsch vernuft vermag zie de superioriteit van het Duittdie volk W hadden g eheel Europa tegen ons w hebben et weerstaan Indien een van ons het zon dnrven wagen over vrede te spreken voor en al eer de Duitsohers uit België verjaagd zyn en het Pruisische militarisme verpletterd is zouden o ze gestorvene helden uit uit hun graven opstaan om hem een paar oorvijgen toe te brengen Uuitschlftod lueeetor in LaMmhuTg jDe Luxetnbiiri cbo oorrespondent van Db TiJdJ udiHj tt lie opgcwoiukii MUL DultfKhe Btemmlng onder het volk tn Luxemburg éie doo ile VMstMuiige Luxouburgers aJgeiueen werd betreunJ wonh thami tn niet g rlnge niftte gfMinoord door het nieuw ingciredon streogor rf on der Dullsobe iirfliutre utorit 4t i dfe atgemeea als de nuK vim s des lands optreden Wie thans In het opetiibaar tiet rlngste woord ziob laat onAvaillen dat pijnli mocht blijken voor h 4 Üuitsohe leger of het Duitsche bestuur In Luxemburg wordt onmidddHjk een lUUM dagen achter slot tm grendH gt H Indien de l eleodlgiog wat al te gr f niooht bti en wordt men gevankeltjk naar dn gevangenin in Trier gebracht lieaor dagen werd oen bekend advoraat In de hoofdntad naar Trier geiranfl porieerd bijna lederen dag ww en arbeider iMo in calé of elder zich vijandig t genovor do Diitlschers uitlieten gevangej gehoudten Ook het milJtair vertoon In de Rtralen dat tot hiertw dt Luxenifuirgern erg prikkelde is er nog hlndertiiker geworden wijl den geheelen dag patroulllm door de ntad marclteercn h tgüfln tot hiertoe slechts s a+ondu hrt gevat waa I r if door diMi oominandant der hoofd Rtad thans on edtcl uitgevaardigd dal geen Luxen burger meer naar HuUbcïiland mag reizen zoader een apeclaW pas van de Dultscho KoiiHnandantur Indien do Luxen urgers niet willen lulstoren naar de offlde le proclaniatle de regeering zulten de l iiitei e autoriteiten voortgaan atrei fere niaatregeteti te nemen Vermoededijk zaj in de hoofdstad een nuiim gamlaoen komen dat grootendeejM bij de burgers za worden Inge kwarUerd Men vraagt zieh af van waar die entRieinintng en opwinding In Luxemburg In de laatHte wekcn Kr zijn versclilllendw oorzaken In het spel geweest ICerntena iM Int men hier de Uultaohe overheerHchlng moede te worden Daarentegen luisterde men e veel naar lieden die er d gelijka hun werk van maakten hét land op te hit en If cn die Duitachers Voorad tn de lagere volkekringen worden tiedlea van minder allooi gezongen die zeer brfeedigend voor de PuitflcAierR De atrl d In de Alpen Pe oortogveorreepondent van den ÏjOkal AnMJger aan het Oostenri acb Kallauflch front nieldt nii een bezoek aan het front van Aen Kom im de JtiKsche Alpen had Ik gelegenhMd mij te overtuigen van de ontMg4i e moeilijkheden van den oorlog in de hoc e bergen die het den Italianen ontnogelijk maken hun offcnMef vooruit te Itrengen met kracht terwijl onze beproefde troepen zich veel wller aan de nieuwe toecrtanden hebben aangepast Met den oortog In de Karpathen bijv zijn dew genreéht m volstrekt niet te vergelijken De troepen tlggcn op rotMohdge gedeeltelijk met aneeuw bedekte toppen waarvan de nwente mieer dan 2000 meter hoog zijn l rfA enfunlddelen en schlotvtx raad worden In de lagere treken Mr ta tdl ren eo hooger op laagB èe snuJle klauterpaden door mansidiaippen In de dekkingen gebracht dSe gedeeMotlJk op kiiuiitigc wijxe met beihulp van ontplofbare stoffen In de naakte rotsen zijn gemaakt Eigenlijke dekking la de toegangewegen geheel onm l Het komt er op aan d stellingen oo te klesen dat de verdedigers zl nlei alleen veilig ktinoen nestelen maar dat de aanvoer veilig kan plaats vinden zonder dat d vijand dien ziet De Italianen die er vooral naar streven hooge maar strategists t ppen te be e te i houden sloh niet i tijd aan dit beglnM Een flankeertng die In de hooge hergen vaak gemakkeli uit te voeren ts brei dan het verderf Kort geleden kon em atdeeltng Hongaarsohe troepen haar uachlnegeweren In een steJ ling brengen den toegaDffVweg tot een zeer hoog geiegeof Itallaaoadie poaitie beheerschte Men wac4ttte tot op den duldeli zichtbaren weg een e ri Mnevan veertig bctadeo lastdieren verscheen Een enk sclMt uit het machinegeweer en pawrden en mantfcha Mn verdwenen la de diepte Daar de verdere oMivoer nog slechts op moeiUjke onvwegen door menschen geachledeo kon wae de toestand op den top onhoudbaar gemorden l e crisis In Oost AslC De wijze waarop Japan zo enaaiod ia di isl der Bondgeoooten zijn ei$vfï zaken in Ooet Azitt tMiredderd heeft en berijdden b int in steeds wijdere kringen de aaodaeht te trekken en onrust te V ekken lu V ragtn van den Dag komt onder l ovenfltaao I i titM eoa artikel voor van den oud coHSul generaal F M Knol el Op levendige wijze vertelt scïirijver van zi verblijf in Peking van 1895 1897 in welk laatste jaar Duitschiand Klmitsjau oaiL t om t vette been kij ende Engeland i n Rusland ontrukte Dan ijeecbrijft hij Tainglua en het kranige kolontsatiewerk van de Dultsohers aldaar om vervolgens op de nietiwe orisis la Oost Azlfi door Japan verwekt te komen iJo natit van Europa versclieuren ttiane vervolgt de heer Knol el elkander en Seotengevolge verkwisten zij hare hei lij rte goederen Dat daarvan in economisch opzicht za worden partij getr Ak m door de Vereenig é Utaten van Noord Amerlka en ook door de opkomende radioaat gezinde duinooratiën van Austratië ligt voor de iiand Naarmate Europa kracht verspilt winnen de andere gedeelten der wereld In belangrijkheid Maakt men den blik zeer breed dan is dezo zijde van den wereldA rand echter nog niet de mees ern tige Grooter gevaar zoowel op politiek als op eoonoiiiiNcb gebied ligt in de vermeerderende i iacli sit iling van Japan Hier konten wij op het terrein der tegenf teltingen tussolien l et Oosten en h t Wertwi Op dit terrein liggen twee wereidbertcliouwingetk wf4k in vele opzichten Utrecht tegenover Ikander staan Deze conJrosten l egrijpl men weüiclit het iHWt dtoor de opvattingen over d waarde van dt n enketen mensoh hier en ginds tegenover dkaar te stellen In i uropa en In elk gedeelte der aarde waar westermlie denkbeelden worden gehuldigd taat meu op de l a iH van het Itoiiieinsolie Kijk Grleksche beschaving en Kooteinsche organisatievermogen zijn er de betiohavingsttuUen Ons recht onze wijHhegeerte mae kunsten wijzen daarheen heenHet Christendom vulde aan datgem wat er ontbrak 04n ht t weeteracli Komeiüsohe rijk in stand te houden De Christelijke le r zooals zij in de praktijk werd omgezet bracht geenszins de volmoakllieid ma r oltlians oen streven naar het Ooede in den Mensch eeu streven onverwoeiitl aar a wordt het ook nu en dan In den tegenwoordigen tijd niet het minst onderbroktm door Jatrij ke afwijkingen van het doe4 Het liristendom In het Westen huldigde de geli heid der zleien voor het OppwweZFTi Dit reetle noodzaakte den adel de Heeren tot aohthei zellf tol baniiharlighc4d Jegens ben die hunne hoorigen waren Door deze i door andere oorzaken kon Europa vooruit komenKen dergelijke eigenschap noodig tot verheffing van zichzelf heeft het Oosten nooit gekend ook niet Rijken zooals Aasyrlfl BabyloniH en het oude l gypfe het atlenulnst Japan Oaat men In het Verre Oosten zelf aan hvi ondersdhelden dan treft dadieli een hemetsiireed VWMïht tusschen alles wat Japansch en alles wal Chlneesoh isi Aan de fiéme zijde der Gele 9e schijnt sedert het tijdperk van voortdurende aanraking met het Westen sdechts het slg naaj VorzameJeni te gdlden Vooral geene uitbreiding I Schikken toegevra In willigen hervormen kradit krijgen naar Itinnen I Aan den anderen kant van dat water wordt daarentegen steeds vernomen de roep lot aanvaJ tot verspreiding tot het overal been om de rol van olievli4i te verspreWen versplerol van olievlj k te vervullen propaganda te maken de Mtraten der rijzende zon Ie versorelden verspiedersdicnfrten Ie verrichten Men vindt de zonen van Kippen in Tlltet en C alitornlP op Java en in Silierlé In Au trall en in China In dit laat te land thans vooral I Japan heeft nu de vrije hand en zal deze zoo waar mogelijk op China U ggen Dit voor den laatsten liJd allhans want zijn e4genlijko slag ta het vermoedelijk staan wanneer aan het dnd van den legenwoordlgen oorlog de olkeren van Europa ilJn uitgeput Is het volk van Japan van huls vH niet vrij van aanmatiging de bewondering de ofuitingen de vleierij van het westen hebliMi er niet weinig toe bijgedragen dit euvel te verergeren De mannen van de In het uiterste woelen van den Stillen Oceaan liggende eilandengroep emaobten naar het moment waarop ij zloh meeatws van die wereldzee zullen kunnen noemen waarop zij daar de wet zullf voorschrijven aan het blanke ras Men gfiwivf wat er ook gebeuren moge niet dat de Japanner het thans bi bezit genoineiM goe nhiks weer zal op gevm De ellandmgroep In dan Stlllm Oceaan de IJzer en steenkolenheddingen In Bhanloeng de spoorwegen bi de e Chineesohe provincie de haven viw Tslngtau iet zi aile stukken van waarde op het schaakbord der Japanacbe hegemonie stukken passende In het kader eener staatkuode welke In Port Arthur een voortreAelijk Bteunptmt heeh voor hare maoht ter zee v te laad Peking hee i onder de sohaduw der vlag van de Rijzende zon geplant in KorM in OostMongotie In de aan de ZuidMantsjoert schtn spoorweg gelegeo garnizoenen Komt deze ok In het Xo dOostea van hantoeng met Tsinigtau dan wordt ki het Zuidwesten pressie uitgeoefnid Teged erttjd wordt bet gedekte van kn Stillen Oceaan dat de ChioetHKhe kust tot ver in het Zuiden bevochtigt een Japuisch meer ImuK4 s bebalve op de reeds genoemde punten is Japan ook meester op Formosa terwijl de tegenover dit eiland liggende Chineesdie provinciën Foehkien en Ttfchekiang thans reeds in econonrischen zin Is ttet ware tot Japan behooren Naar verluidt Is de Yen het Japai ch geld onder de bevolkingen dezer provinciën BJwaar hef Japaneche element zich steeds vermeerdert reeck in ruime mate in omloop Welken Invloed een en ander zal heA ben op de voornamen Kuropeesche belangen In het centrum van China met name In het Yanglszedat laat zich genukkelijk denken Nu Tsingtau gevallen is tn daarmede Duitschlandb maoht in die strekwi verdwenen vormt t et Engc4sche wednig beduidende Wei Hal Wei geen tegenwicht van eenlge lieteekenis leja SL Aangebonden Oisterenavond kwam bij den reeder P De Best te Katwijk telegraiisch bericht in dat zijn loggervaartaig de K W 20 op de haringvissoherij door de Engelscfae marine is aangehouden en naar Kirkwoïl werd opg racht Belgische geïnterneerden De opperbevelhebber van tand en zeemacht heeft bepaald dat Belgische geïnterneerden beneden den rang van officier buiten de kampen mogen werkzaam worden gesteld Zij krijgen een verlofpas en mogen reizen op militaire plaatskaarten of kilometerboekjes alleen voor het traject op hun verlofpas aangegeven De Batavier on de Zaanstroom Men meldt aan De Tijd d d 7 Juli Van de Zaanstroom ia een gedeelte der lading en feet schip verbeurd verklaard Van de Batavier alleen een gedeelte der lading De kapitein van de Batavier vertrekt hedenmorgen over Brugge nitar S eebrugge vanwaar hy met zyn schip zal mogen vertrekken MiddfiauAaoders opgepast I Onder drann titet schrijft do heerJ S Meuwsen in het oorgaan van den Middenstand oen ernstige aansporing aan at de hij den Mlddenstandtshond aange tot en vereeniglngen om atte aandaciit lo wijden aan hetge a roni oui cms geschiedt Nu is zegt hij werk ijk gevaar in zicht en te grooter zal Hl zijn om dat het uMeiiijk te keeren zat zijn IniNen niet atte groepen van den Middenstand zich iodW alzondertl uitspre4cen en dan te sMoefi voegen om bun stem voor hun erosUg bedreigde betongeo bij de U e ing te doen hooren Wij lH 4oe4en de maatregelen door de Engelschtf Regeefing genomen betreffende het verbod van uitvoer uit Engeland naar Nedeiriand van aile arliketen tenzij deze zijn geoonslgoeevd aan de NederiandBche Overzee Trufltmaatsohappij kort weg genaantd N O T Z H der on te willen mengen in de bedoelingen der Engelsche Regeering om haar eigen handel aan zulke bolemnterende l pa ingen te onderwerpen meenen wij toch goed te doen er op te wijz dat er M van Fnge sohe artikelen zijn welke bulten doae bepalingen kunnen vallen omdat die artlkelrai in Engeland voorzien w M en van eigen Engotsch fabrieksmerk m haodetsntM c van dMi Mertandschen d Vtallverkooper met dlenS dres en niet moeauitgevoerd kunn i worden Indien deze aïtikejen vri feesteid werden van de bovenhed oelde N O T consignatie zou ree veel voor Mld drootand gewonnen zijn zonder dat het doel van het F ig he uitvoerverbod overtreden zou kunnen worden Dat het consigneeren aan de N O T voor ledere kleine of groote zending diede NedMlandMhe winkelier of klelnln dustrieet uit Engetand betr t geen kleinigheid Is zal voor leder duldeli zijn die de talrijke Ingebonden stukken g I eo heeft wejke kleinere groothandelaar wIpt artUceien reeds onder de hepalmgen van gedwongen N O T consignatie stukden In de dagbladen geplaatst hel t n Maar bovendien moeten zij otdc de enwme kosten dragen verbonden aan het consIgncM en van al dene ïllngi w ar tlkelen aan de N O T benevens moeten xij voldoen aan de voorwaarden dM N O T betreffende het deponeeren der gelden gelijk aan de waarde der artikelen die Vij ontvutgien r bovendien moeten de Middenstandew er op bedacht zljo hun Engelsche artikelen eenlge maanden vroeger te be I üUAltn ea te UUcn alaefidm dMtr $ 1 dow nuurtregelea het twoo wekeaUufli sull u rwtrsg ii l rg pTet vot loodewarea UilbreicUng Laod toraUUtermiddftg is versefaeneii de Sl niKwie vMi Antwoord uopetiB het wetBWiwerp tot nadere uitbrei ttDg vaa dm lAndstorin Naar aanleiding vaa di klacht dat de atrekkhic van dk wst onlw p voor niouaad volkomui duidelijk wau verklaart de Regeering Voo het uitbreken van den oorlog af heeft de regeering bij atte genometi of voorgestelde maatregoten sleditséto dod vofM oogen gehad die handhaving eener strikte onzijdigheid Voor dat dod zijn nagenoeg alle kracitten waarover zij kon Imscliikken gereed gesteld gel delijk zijn zij aangevuld en verbeterd Do vra of wat ten vorlgen lare kon worden opgesteld voldoende moest worden geacht beeft de regeering zi niet gesteld I r werd gedaan wat toen mogelijk was Daardoor is bij de oorlogvoerenden ongetwijfeld de overtuiging geventigd dat Nedieriand ten deze vast beMotwi is Hoe meer wij nu in staat zullen zi een ieder te doordrmgen van het l e8el dat Nederland voortgaat zijn kradJten te versterken deH te grooter is de kans dat het doel zal worden bereikt De zwakke wordt lichtelijk medegeslenrd als rond h w het geweld woelt de sterke alteen kan zijn standpunt hauttiavea Het zou een bewijs van zwakte en een noodlottig gemis van offervaardlgiieid zijn tnchen wij er voor zouden terugdeinzen te doen wat in ons vermogen is Zoowei uit krijgskundig als uit politiek oogpunt atoei dan ook goede hoedanigheid der strijdkrachten op den voorgrtmd gesteld gwn andere etsoh gesteld worden dan dal wij zoo uterk mogeli zijn H antivoord op de vraag of wij genoeg zullen hdblH n gedoani behoort aan de geschiedenis Dat door verstericing vul onze weermocht steun zou worden verleend aan oen eventueel drijven naar deelnemAug aan den votkerenkrljg is een denkbeeldig g aar Ware ona voik oorlogszudUig van aard ware het beiuet op uitbreiding van gelüed of van macht n zou het beslaan van eehig gevaar niet kunnen worden onikend at zou ook dan de regeering zioh iLiet mogMi laten weerhouden at die maatregdra voor te stellen of te netnen welke door de omstandigheden ge otkn zijn Zij zou er dan leohts nog meer op bedacht moeten zijn zelve sterk Ie staan en zich nie t in een oogewenachle richting te laten drijven Kenige onverantwoordelijke dag4 ladBchrijvers maken eciiter het volk niet Ons volk verlangt den vrede te bewaren het koestert als geheel genomen eea vrleodachappeli ke gezindheid jegens eik der oorlogvoerendbn het is Ie koel Van hoofd om zich door enkele opruiende schrijvers tot een OortogisHlemnung te laten opzetlten Bovendien zou het niet van wijs beleid getuigen tegen oorlogszuchtige neigingen een rem aan te leggen die tevens een beletsel zou kunnen vormen om voor ons den vrede te handhaven At evenmin heeit men In dit voorstel der Regcering een opzettelijke tegemoetkmmng te zien aan de bewt ng der mannen die hun adres van 15 Mei aan de Tweede Kamer der Staten Oeneraal z mden Toen dat adres ter kennis van de E eeriog kwam stonden boM voornemens reeds geruimen tijd vast en was het aanhangige wetSMitwerp reeds nagenoeg gereed om tiet departement van Oorlog te verlate Waren de reeds op den Hen Maart aan de Kantor aangeboden ontwerpen lK bre fende Bljzoodere maatregelen met b rekking tot de lichting 1916 en Uitbreiding van den landstorm en aanvulling van de LandMonnwet vroeger in behandeling genomen dan zou ook dit wetsontwerp eerder zijn ingediend I e Regeering had dan ook volstrekt geen bewegUig in den lande noodig om tot het b€ et te komen dat een volk zioh niet HMig veroorloven voor de tandstormverdedigiog geschikte krachten onb iut te laten Die in de Memorie van ToelldUlng vooropgestelde overtuiging had zij reeds lang tot de hare gemaakt Dat zij dit onmiddtollijk tiet volgen door een verwijzing naar de onmiskenbare leekenen dat dit iwwr lol het Nedertandsebe vollï was doorgedrongen mag slechts worden beMdiouwd als een uiting van vi doenlng over de gebleken solidariteit die in dU op cht tusschen volk en Regeering naar haar meening behoort te bestaan Zij ontkent nii dat zoowel het adres der 22 als de woorden door verschillen leden In dto vergadering der Kamer van 18 Mei gesproken tol die uUlng aanleiding hel ben gegeven Niet ten onrechte kon In die vergaderUig de eerst ondergeteekende getuigen dat hem op dat oogenhlih een lloht was opgegaan doeh zijn ge sgslijn Is er niet door bepaald en de koers waarin de Regeering stuurde Is er niet door veranderd Thans zijn er symptonen wur te nemen van tegenovergeRtelden aard H rt Voorlooplg Verslag ge agt van de ongerustheid die in breede kringen is oatstaan doordien de meentng werd ge wekt dal alle g eQhlkle personen hftneden de 40 jaar die niet In militairen di i t zijn nu bbmen korten tijd zullen worden Ingelijtd Dat de vaagheid der toelichting oorzaak ou zijn van deze on gerustheid komt der Regeering onverklaarbaar voor Het geleidelijk karakter der te nemen maat regimen komt In db to Michling ihildelijk tot ultdrukkhig en evf EMT he vooraeaieit om over de oudere groepen nitt te hsaehlkktB A b waaneer de noodukeJi etd er toe mocht drhigen Zooais hi wider bij de verdere uiteenaettwg van de ptannen der Regt enng oog aaébr ill blijken heelt die ougeruslbeid geen redcG vaaheetaaa en alteruinat waa er gnikd voor deagl tatle die tat 0cè dB raa den geest vaa OB azinAeéd der aatie ia den li is gewekt Het ia kvtcn t jd optoepen en oetsnen van allo geacUaOe mmam beneden den ledtljd van 40 jaar zou toch indfe daad te eenenoiale onuitvoM bMur zi Het is een f telijke onmogelijkheid h derdduizenden allen tegelijk n in kwtra tijd voor den krijgisdleaat g Kldktto maken zonder het beait van de middelitt om op groote schairï wapenen munitie kleeding uitrustingstukken en alles wat tot een voldoend gom ganlaeerde leg r macht behoort a i te maken of vaa e Aer6 te betrekken Ken po ngtot zulfr een tevée en maoise zou falen m bopelooze verwarring leiden en tenriod wanneer wij in den oorjog werden be trokken voeren tot paniek Aan Jtgeruitbreiding op groote adiaal worftdtaB ook door de regeering lUet gedhSfet Mn phantasie n en illustfin ctte tot dutetige verwezenlijking niet k u n n e n konten geelt zij zidi otet over De onHtandigheden dwhig a trouweae tot tm filwhtfl geiwdehjk voortwwken aan wèl afgebakende taaie Dat deze nletste stonds tn haar vollen omvang tot ultvmring kan worden gebracht mag op dek zelf tooh niH als grond worden aangevoerd legen de regeibig wdke die taak in haar geheel aangctft En zeker niet wanneer het bi de bedoeling ligt die regeling te stempelen lot een gebaar Een gehaar zou de Regeering hebben g ntaakt wanofcr zij Inderdaad den schi had aangenomen de voomcowos te koesteren welke men haar hier en daar wil toelichten Oemengde Berichten In het gaagloeilichtmaKizgn vu da firma H Bieze in de warmoesitiMt te Amsterdam is DinBdagnamiddag een enutig ontlok gebeurd De wii kelinffronv Stiez vaa bezig met m maken yan den inventaris en zett groote boevedheden glaswerk rand onderste planken eener stelling opd bovenste planken Daardoor vera dt stelling topzwaar en viel om Mej Stiez werd onder het glaswerk bé dolven Door twee agenten van politie werd ra nit baar büiarde positie bevr d Zy was bewoaieloos doch een der agenten wist haar door toepassing van knnstmatige ademhaling by hSWBstayn te brengen D or b b vn pleger van den geneeskandigen dienst IS zy daarop naar het Binnen Oasthuis vervowd Uiterlgke verwondingen waren niet te oonstateeren Evenwel ii ooj S gistermorgen tengevolge vaa het ongeval overleden N V d D De luitenant vlieger mr E lit Bird die onlangs door een IJmakèM treiler als schipbrapkeling is opge is gistermorgen la bekomen verlat naar Engelang temggekeerd Anti revolntionaire party De Ned verneemt van betrouwbare tyde dat in een onlangs te sOravenhage gebonden vergadering van het Gentr Comiti der Ai RevoIntionaire Party versohillende modlykheden die in den boezen van party en Centraal Comité n gerezen met dr Knyper in den breede besproken zgn en dat in die byeenkomst ook de grieven tegen de wyze waarop dr Kuyper zgn leiderschap opvat zyn uitgesproken Is het blad w l ingelicht dan heeft dr Knyper zidi met de zienswy ze van onderzcheidene leden van het comité niet knnnea vereenigen en is hg daarop aangevangen met het sohiqven zijner ardkslenreeks in De Standaard iwBtt met een beroep op de Depntatennc gaderiog ia besloten Schip in brand Een Renter draadloos telegnus uit NewYork aan het Hbid benoht dat het stoomschip Minnehaha dat Zondag j l van New York naar Londen vertrok in brand staat De bemanning tracht den brand in het ruim te blasaohen Een vreemde logé Woensdagavond vervoegde zich een als heer gekleed persoon in een hotelaan het Damrak te Amsterdam eo besprak aldaar een kamer waarin hg eea fe oogenblikken verbleef Daarna verhet de logé weijer het hotel met een cartonnen doos onder den arm voorgevende nog eenige offertes te moeten maken Bg niet weder thniskomst van den reiziger miste de hotelhouder een nieuwen wollen dekenut een berevel nit de kamer waarde logé eenige oogenblikken had vertoefd Blykbaar had hg deze voorwerpen meegenomen in n cartonnen oUar tendoos N Ck Leo worateiiiie dix bnadiiig liea BcïirUft uit Briette aan deN Cl ilM UI voor den MUiK rg ueveM te ée wrfaoe niariwwtoep eeu beete gawMM om dooi ik uraixtmg uur ks vaoteo irat ie worsteleu Mis liii g Bedodeeltle wao oowirevkb T uur tiet lu bet vaartuig geeU eii m tloui tel w l buuunlward al uoogei u hootf r boe uieu UJU beM ook deed oui hei 1001 uHIloozeii ie Ijwtrijdeo Uel klom 104 de koieeo eu Wee woBBen eu de wowte Kolveu stoeffea er overbeea r eo ka ms t bad aan A Botbiji zoo boet de mtg o ergol loveiie gevraag wal bU ec VB daebt of meu zicb door zwiauluen lou kunnen redden maal bij baalde de aobouders op wanl hel laul waa e B geaicÉil ver Voor alle zetorbeüthod ecUev Uotbijl alvBi t zijn aeboeneu ullg daan en uaui eva van He hoefijzervoruuge reijklinggordel0 waaraan uien gi ijk bij zoido evbler nig heelt indien men niét goed Kweuauen kan Hel uU on svoer haMaegen ii 0 gi weetti toen botbijl overboord sloeg Zijn t edaai dlieid verloor bij echter tüel Het was aleo het bem g E gd werd dM hij fr wel komen sou Nu moest bij door e wilde onatul luige we m veel Dialeu dwars door een nijiftge branding Daar euhoot bet hem te bmuen dat wlhle bij eenige kans op redding maiten by aieh sooveel mogelijk van sljn onAagoed moeet onAdoeB Dat ia een heelo toer geweest Van een been ging dat voorapoedig maar nu bleef allee aan bet andere been baogw en een bandje waa uiaar Biet los te krijgen ol los te rukken Dat beeft seker wel terwijl de Mtr om bet tegen de golven uit teboadm al zijn krijten eteobte een half uur geduurd h en wooder la bet dat Botbijl niet door den eterkni atroont die lan de kunt gaat is meeg elee l Maar gelijk gezegd bij bee t iu zl kinderjaren in Den Uriel uitnemend zwemmen geleerd t eu oogenbiik ontstelde bij Een grtiotc ronde kop ala met mcnecbenoogen rees op eeoigen afstand voor bem op Het was een zeehond en dat beest keek me zoo vuil aan zei bij dat Ik er niet van op mijn gemak wa Even daarna dook bel beest weg om evenwel eenige oogenblikken later dooh op wat grooter afHtand weder op ie ditlkeo altijd met zijn droefgeestige oogen dien zwemmenden man gadMlaande Nog een pooe en voor de tweede maal d wk bel beeet onder oto tot groote verliebting van den aehlpbreukellng teverdwi eu en nu votir goed I lndelljk bet zal ruim elf uur geweeet zijn bereikte Botbtü het veilige strand Maar dadeUjk wilde hij verder om de menapbi te waareoiiBweH dat giiids jiij kauera inidoodsMMd volteeMeii Hij wilde voortijlen uMub zonk in elkaar van overvenuoeddbeid Zijn aterke WH triomfeerde eobter over deze Ucbaamszwafebeid en nu ging het er vandoor hoe langer boe sneller tot bij ongeveer lialftwaalf bij L Heotor In den Soheurpolder terechtkwam waar hij liefderijk en oiet de meeet mogelijke hartelijkheid werd opgenomen Nog beier waar dadedijk èe pogingen begonnen om toch zoo spoedig mogelijk de reddlngboot te doen waar ebuwen en andere middelen In het werk gesteld werden Helaae dat heeti voor zijn makkers niet meer mogen batwi De opperbevelhebber van land en zcomaehtj generaal Snijders hoeft aan de naaete familieleden van de omgekomenen hij het vergaan van de defensleeioep der marine in het Brielsebe Zeegat een telegram van deelneming geaonden Tot heden is glechls Mn lijk gevonden n l van den matroos Ie kl der marinereserve W Spanjer Op verzoek van dfe weduwe zal dit llji mei een torpedoboot vervoerd worden naar zijn woonblaals Tersdielltag Hadenoohifod wordt het stoffelijk oversohot met militsdre eer aan den Hset van HolMvd aan boord van de torpedohoot gebraoht Op Teraohellfaigi heelt de oftrbrenging naar de begraafplaats eveneens met mill tal e e De nisnappipg van de AngJo Caüfoi dan Hel a a Anglo Callfornian grool 7 388 ton met een bemanning van 80 koppen zoohl naar men weet Maandags mMg e onderkomen in de haV o van Wtaostiiwn na drie en een half uur w en dutkboot te zijn beecholen met t de kapitein an tien man werden gedood en acbt man doordtagranaten werden gewond J 9niorgwi werd de duik ot gesieD die weUra het schip inhaal n met h kanon naar het draedt ooze toestel begon te eobieten teneindt te vooAomeo dat om h p werd geseind iTf oaA zeeer snhet i W ige positie voor van een torpedo te I n ite AngloSf ÏÏ i glbnlachend Li 7 2 aanvaller te ver dM P p de bemanning W en Deae bewlileöag duurde drie P kapit werd ver l rlkkeliik ver t Zijn namliet stuur over waarvan een yr onmiddellijk een d laiien Toch bleef fc lo 2 rad en wist steeóe de pogingen van ée dRiBtlKtot te rerijdeleiL V r dat hij sUerf tuut de gezagvoerder der tjemanoiiig l eV olea bet aAip te verlaten maar de Icabeie der stoepetii raakten verward eu terwiji de tMUtttfimag bezig waa de ooteft te strijlceo werden er nog verscheidieoe gedood en gowond Op het laMst werdieo vier booten gestreiteo en de overleveniden roeédieo rond totdat zij werden opgefokt door scbeipecL die iet hulpsnetden L c joügc stuurman was eobter aan boord gebieren Om hall twaaU staagde men erkt de tkiikhoot Icwijt Ie rekenen kon het aohip opatoomen naar Queenstown Ve Dbrand in Drente Iu de veneu van Oost Drente is bcaod uitgebroken Bij EmiaererfHChe4dervee ii Nieuwweerdingo en Valthe nuond is overal vuu Ia LimnererftK eidorveeD zijn vij en in Nieuw weerdlnge zea woningen afgebrafid Blusschen is zoo goed als onmogeigk In fie L d e wind blytt aanhouden itan de toaetand zeer ernstig worden ULea meidt oa nog nader Dank zij liet dionicere weer en enkele regettbuitjBB heeft roen me krachtig optreden verdere uitbreiding vaa den brand andaag tïunaen voortcom i Aan btusBphen valt echter voorloopig nog niet te denken Afgebrand zijn de wooingen lx woond door U Schritt J Kuiper R Knoop Ö Santinan p v d L eii i A Maal J Mooibroek J Hf maji G v d Tuuk en J Spier Hierbij zijn twee dul bele woningen en é n winkeihuis n l dnt van den heer Knoop Ken geheelu streek huizen lanigm het Scholtenekanactt loopt thaoH nog gevaar De bewoners hebben hun huisraad op srfkepen gohOTgen Reusachtig hooveellieden turf en bagger zijn in vlammen opgegaan De huizen waren athn verzekerd de turf maar voor een klein god eltf Vcie kteine veenl oeren worden dMi ook getieel geruïneerd De tirand ia ontfltaan door vonken uit een toggerina cliine Stadsnieuws GOUDA 9 Juli 1915 De Uitslag van de Gemeenteraadevedfiezlngen l o uitslag van de lieden gehouden verIciezingtm voor dttn ge iieeateraad zal hodenavond pctr buiieUn aan onze aifonné s in iouda wordlen toegezonden Hodeonaniiddag tegen het sluiten èn r ülivnhttfi waren uitgebracht in district 1 909 iu II 840 in lla 8ï7 vac Vor geea ia III 1210 Bioacoop een veritiozingsreolonie iBtwènavohd heeft op de Mai Rf twven Hollanidia een openbare IjiómcoopV oorstc ting plaats ge iad waarvan hel progiraimna oor een deet bestond utt aardlgo fitms en voor een deet uit aantievulingm voor de verkiezingen van dt ieden van dön geiöeenieraad welite dioor de Vrijzinnige Kiewvereeniging Goud zijn geHteJd en gesteund t en reusachtige laeraectienmaBBa was op die Marict van deae merkwaardige vortotmdn getuige en zoowel ée fitniH als de portretten der candlidaten voor den geaneenteraad hadden bljzwidere belangstelling Ontvlucht Door de politie is alhier aangehouden oen nit het Tuoht depöt te Hoorn ontvlucht soldaat De aangetioudcne is ter t eschikklDg gesteld van den gamtzoenis commaaduit en zat naar het depöi worden teruggezonden Uitstapie van hot Betgiaoh Gemenfed Koor Gouda Men iiwJdt ms erledeu Dinsdag deed bovengonoandv zangatdeeling gevosticd iu liet vluchtoord onder het g de dle van den lieer ïïageBdHXirn en in gezejaohap van don heer Iloyng secretaris der ij mmamie van Toei oht en den Z I H Daalberg aatffloozeoier van het kamp een uitstapje naw Den Haag en Sohevoningen Kee in den spoorwagen was ck vreu aan den gang de weg naar Den Haag werd al zingende afgelegd Ka eene morgenirandellng In het prachtige Haagsohe boscli waar de heer De Footer bureelschrijveir aan tiet vlucbtoord one kiekte liebben we het Uauritebuis ijezooht en die merkwaardigheden der stad hezichtigd Toen zijn we aangeland in eene nne inrichüng waar de broodjeemct kaas ons uiterst welktHi waren want Vreugd en tot Magen hot I N a een poosje te hebben uitgerust waren we t en 2 uur aan l et Vredespateis n Macht schatten operaigestapeld t Wil zou zijn tiart niet tot nielftnohotio geneigd voelen bij liet overdenken der wreedo werkelijkheid O paleis I zoo gr ÖBÉ KIi iD TTedefiltyd two aaroastiach bespotteiijk ht die huld e omstan hed a t Doch weg e treurige gedachten Woderom wacht ons eene heerlijke wandeling dioor de lommervolle dïeven VM de SoheveoingBctie Boechjee Zang en pleizier hebben èen weg werkelijk verkort Toch waren we ailen tevreden toen we de prachtige zee aan onze voeten zagen li g n Veien onder on zagea ze heden voor de eereie mas Hoe schoon t hoe majeatatlach kalm lag ü daar I Na èeu eiodwee de duinen te aljn ingewacuMd hehkHi we dair een verfri A Ml voetbcn in ttet lau watei genomen Na nog wat gekuierd en geluierdwae het wederom tijd om iemand tevreden te stt len I ea rrootijke picknick werd daar gehouden Hoe prettigin t ronde in het zand te zitten n goede IxAe in deu mond en een Idcker flesobjebier tusschen de beeoen dit allee gekruid met de versterkeodfe zeeiudit enOük wel uK t een weüag zee KHid Hoe jajiuner dat de lijd zoo snel vervloog Verkwikt en rerhriecht opgeruimd en biij zijn we huiswaarts getogen ona harte vol dank en eikentelijkheid voor de heeren IJssel de Sohepper en Hoyng die ons zulken genoegli en dag verschaft hehbeou Het Rijks Ccntrairi Bure u voor den uitvoer van botetr heeft vastgesteld dat van U tot 18 Juli voor X der geproJuc+ erde ijoter certiMoatcn van uitvoer worden vprteend 30 der productie moet voor hot binnenland beeohikbaar bt ven terwijl 5 mei bijgt kochte conconten kan worden uitgevoerd Mt jutfrouw A J Van der Pauw onderwijzeres alhior Is ter besctukking geMlfld van den G G VMi Nod IndlPoin te worden aangeeleld als onderwijzerfs Ille klasse bij tiet E opeeech Lager Onderwijs Waddinxveen Thans zijn nog een 19 tal Belgen in deze Gemeente woonaohtig die 6f zijn ondergebracht b particnlieren 6f op zich zelf wonen en alhier werk hebben bekomen A H Maandag vertrekt nog een vrouw met kind naar België ten einde hare familie te bezoeken welke zij sinds het begin van den oorlog niet heeft gezien Sohoonhovon Woensdag zijn als leden van den gemeenteraad herkozen de heeren A Kuijlenburg o h Gt J Niekerk wethouder c h en H Peltenburg r k met resp 347 319 en 277 van de B23 geldige stemmen De heer W F H Regtdoorzee Grenp de oandidaat van enkele groepen van kiezers had 266 stemmen Krimpen a d IJsel Gekozen is tot lid van den Raad de heer C v d Giesen lib Herstemming moet plaats hebben tnsschen de heeren C Pannevis B Qeleedts en H Noorttegraaf lib D Vogolezang J de JAg eftJSï Koplwp antir v Y IJNGEZONDEN Suiten verantwoordelijkheid der Red Verpachting van de brug Haastrecht 9 Juli 191B Mijnheer de Redactenr Voor onderstaande Verzoek ik beleefd gastvrijheid in qw veel gelezen blad Blijkens advertentie dato 2 Juli j l in uw blad is de polder Stein voornemens de tol op haar brug alhier te verpachten Zou het nu niet op den weg liggen van het gemeentebestuur van Haastrecht die tol te pachten Waardoor zij dan ontkomen zou tot betaling van haar afkoop van dien tol Dat zou toch een stap va f 400 vooruit zijn Heeren raadsleden neem dit eens spoedig in overweging 13 Juli is de verpachting Uw M de Red dankend voor de plaatsruimte verblijf ik met hoogachting BRUGGEMAN Rechtszaken Levensgevaarlijke verwonding Op 22 Mei kregen te Piershil eenige woonwagenbewoners oneenigheid met het gevolg dat vader en zoon C en H Ph het te kwaad kregen met den jeugdigen O H Zoon Ph stompteH een blauw oog maar vader Ph trok het mes en verwondde H ernstig daar een slagader wmi geraakt De verwonde herstelde gelukkig na een verpleging van 16 dagen in het ziekenhuis te Rotterdam Beklaagdenstonden gisteren voor de Dordrechtsche rechtbank terecht en ontkenden De verdediger meende dat hun schuldniet bewezen was Maar het O M vorderde tegen den vader 8 maandenen tegen den zoon drie weken gevangenisstraf Op het verzoek om den vader uit de voorloopige hechtenis te ontslaan beschikte de rechtbank afwgzend N Ct Laatste Berichte q Aan het Italiaansche Front lïij Gorz ondemaciCTi de Italian weder eenige aanvallen tegen lie bruggenhoofd van Oorz en iooden daarbij e n gedeelte van de actieve mUitie in hetvuur IJe troepen slolgeu de vijandeU e aanvatten atg altijd faf Aan deu MiddenI zonso en in h Amo gehied i tegen Karinthie en hef Tyrt eir gebied h dden arliltene gewechten pïaata Van het zuidoosttdijk oortogstooned Bij de greneplaatsen ten Ooetwi van Tre inje had in den nacht van 7 Juli een gevecht met de Moutew rijnen opiüéuw plaats Daar de aanvat van de Montenegnjneu gisteren mislukt waa poogde de vijauiddijki ma Al des nachts oob aanval die echter door ona arÜUeHe en in anterlevuur votkomen mislukte Thaog heeraoht er ruat Aan de overige grenzen is nieta bijzoaders voorgevallen Aan het Westeiyk Pront Het Fransohe avondoommuniqué van 8 Juli luidt In België werd een Duitsohe aanval op de loopgragen ten Z W van Pilkem die de Ëngelschen den 6en hadden veroverd door de Fransehe en Engelsche artillerie afgeslagen onder zware verliezen voor den vyand 6 uur a morgens deden de Duitschers eep nieuwe aanval op de Fransehe stellingen ten noorden van den weg BethuneAtrecht Zij werden teruggeslagen By een tagenaauval welke ten doel had de loopgraven ten noorden van het station van Souchez te heroveren welke de Duitschers den 7n s avonds hadden verloren slaagde de vijand er slechts in 100 van de 800 meter loopgraven te bezetten Aan het Oosteiyk Front tif t KuBHttiche coiuinuulqué van U luii luidt Gisternacht deed de vijand vergeuttjc ie aaiivalien op onze etellingen bij het station van MouraJjof In deu nacht vui den 6en wa liij erin ge laagd Jt riijler de yotietuietitka ten Weeten van don straatweg KaJvarjarSouwalki over to stoken doch den votgunden dag werd hij opnieuw teruggeslagen l e nacht van den 7fn viel de vijand bij de hrjitz onze 1 oopg raven ten Z W van JeAierojetz zornl T auoces amK Etsiige tientallen Duitholiers kenden zich tot aan hot auibreken van don dag voor onze Iooj gir veii liandhaven Tcwp zij wilden torugtrckkon werden bijna iw n neergesctioten In den looj van don Wg deed dn vijand nieuwe aanvallen doch werd weder mot zware veriiezen teruggeslagen Ami den linker WoichHeloever deed dto vijand in den naoht van den 7en onder dekking van stikgaeeea een aanvat ind rioiiting van Metimol over oen fpont van 12 wert Hij aioagdle erin in enkele sectoren onze eeïsto loopgravenliolte te nemen dooh wiird den volgenden dag door Mizo tegfinaanivajten learuggeaiagen waardoor de oude toestand wcatl heratetdi l eha Ivo in dxMi auctor nabij den straatweg naar Moliraof waar do strijd voortduurt TusBchen Sonne en Jhuat ol trachtte de vijand dien nacht een aanvat tfl doen op don soctpr nabij de Weichnet iCohtor zon r reeultaat TuflscliT n Weiotiiset en lioeg waagde de vijand dien naoht geen enketen aanval Tegelijkertijd gingen onze troepen in de riotiliing van Ijublin mot Hucoea voort het biigonincn rffeijölef in den Roctor Ourzendof Byktiava ti ontwikketen Na de rivier de Ourzend a te zijn overgetrf lten en langs de Mystrytza te zijn opgerukt brachten wij d vijand ontzettcodB verneem toe Wij veroverden daar van 5 tot 7 Juli voio tientallen machinegeweren en een vaandiel en maakten ongeveer IlOOOij iiran gevangen Dit vijandelijk detachf ment m ihanu op dien te rugtocht en wordt door on achteTV Aan de Hoog de Zolotaja de Lipa de Dnjofltor la de toestand onverandej WLFNEN 9 iutl Officieel Ii Kiflch Polen ten Oonten vaa den WrfohBel duren de geve rfitcn voort Tatri e aanvallen werden hloe gafgo gen Door overmoohtige vijandctijke trijdmacliten die tol d klng van Luldin aangevoerd waren on tot oen tegenaanval overging n moesten onze troepen aan beide zijden van den straatweg op de hoogte ten Noorden van Praenitz terugtrekken I en W Hen van de Wi tctifto t wewW Riis8i e voorpositiea storm dierhand getiomen m dien Bug en ia Oost Galioië is de al ffliiecno oe land onveranderd Vijandelijke aanvallen Mui den l eneden Ztota liila worden afgeeiagen In Italic Een part telegram nit Milaan meldt Uit Rome wordt gemeld dat de Vesuvius in hevige werking is wat vergezeld gaat van onderaardsch ge rommel Zuid Afrika KAAPSTAD 8 Jnli officieel Kolonel Myburgh is te Tsumeb in Damaraland 30 mijlen ten noorden van Othir aangekomen Onderweg maakte hg 600 man knjgagevangen veroverde eenige kanonnen en bevrjjdde gevangen Ëngelschen Kolonel Brits trekt in westelijke richting Hg nam 150 man fj vangen en bevr dde de rest der Ëngelschen die d Duitschers hadden gevangen genomen Deze successen zijn de eerste resultaten van de uitstekend geslaagde omsingeling door Botha waardoor bet den Duit schers onmogelijk wordt gemaakt een gueriUft te voeren Set einde van den strijd is spoedig te verwachten De gevangenneming van de rest der vijandel Ke troepenmacht acht men nog slechtB e kwestie van korten tyd De Btrfjd in West Zuld Afrika geCindIgd LONDEN 9 Juli ofücieel Üit Pretoria wordt geseind dat Generaal Botha de overgave van de geheele Duitache strydmacht in West ZuidAirika heeft aangenomen De vijandelijkheden zijn geëindigd Het leger der Unietroepen keert zoo spoedig mogelijk naar het Zuiden terug eneraal Gou rand Geiwraat Gouraod ia te rariJB aaogekouwn gp tuut schip waaiute l hij vim Uallpoli kwam is djn rechterarm afgew Ziju tinkerarm m rechttTliovenbefn gtiJiroken It De DimMM MMt f lAtM N a Juit P ft pü Tiawtt oorroMpondteiit te Waatiington settit ftver de nieuwe Duitache Luaitauia uota De opinie boe de prooident de vooratc len zal ontvaiïgeii ia vordeeld De New YOrk Worid ateent dat hij de nota eu ledere toezegging die zij zat bevatten zal afwijzen AndiTO bladen alu de New York Suu CU de Ilerakl voorspellen dat de iiiaii euvrQ succuh lal heiiben a voorzlea t ii vvrtenging van hi eindelooze beaprokingt n é BLRLIJN 9 Juli Het Duiteche woord op di3 Aiuerikaanciche la glS lenii fljiH iJni AuKirikaanHclion gezant DVi rhandigd De cho Beige we H im de te deelen dat lo ÜruMet de thiltsdiers voor chot op bapaiatde gerequiswrtfe artiketeitt geven DH voorschot is op t en betaohelijken prijH gttboseerdi l n do tiandt aar die er van profiteert krijgt een rekeniing courant aa don Heiohabank te Bertijn geopeiwl waar tiet luan vrij stattt ovor liet bedrag van dit voorsohot te liortühikken oiiji op de oortogöioeniBg iii lo Hehrijven Het V oorschot 1 herekwwl In franken en wordt en ge et In marken tegen 1 10 franc de mark Ki Ul KN 9 Juli i art I en trein iiM t 2 ü knjgHgcVHng nen Eugeische nUUlairca van het WüflteJijk front kwam alhier aan N an tiet Argonnerwoud komen hier vetd zwaargewonden aan ik zelf zag eon trein mot 70 waggons vol met tleht gewomlen lerwiit twee Iterle treinen met zwaar gt wonul w paeeeerdo ongeveer een 1203 man Van h t Gowtolijk front kwam alhier oen troin tang met 20 stukken buiigeRkaakt ltu l8oh geschut veranlWdene dezer kanonnen waren echter totad vwiiield Naar Ik uit vertrouwljare bron verMwni moeten hlor effiilgen ti d geleden hoiimiim boven do Btad aijn geworjimi door in vijandfllljke vliegenier Nog teed kon i tileir voel militairen lang die per troin naar een ander front wordien ovwrgiebracht naar NoordFraiïkrijk Naar ik nit vertrouwbace bron verneeni zijn een tiental Tselhifwho soldttten dio eioh verraderlijk gedroegen in Gatlclö gtrfuaileerd Naar ée Sooo o meldn la die dioorvooring van de blokkade van de AdiriaU Helie Zoe Dinsdag bi ponncn Do blukkodo zöne tr kt zich over de gehetile Adrlatlaohe Zee uit noordeiljk lijn Otraulo Aapirola Dhrnüimf vaart Sa aan allf handelwchcpen ook aan dioXvan neutrale nat tonal ileit ver hmlen V Telegrafisch Wcrrbericbt van het Koninkiyk Ueteriologisch Institunt te DE BILDT Hoogste barometerstand 766 0 te Haaatricht laagste barometerstanjj 752 6 te Hernosand Verwachting tot den volgenden dag Zwakke tot matige vind nit weateluke richtingen half tot zwaar bewolkt waarschijnlijk droog behondens geringe onweerakans Iets warmer BURGERLIJKE STAND WADDlNXVt J N G BOK N 25 Juni Johannw AAriana z v A A van den tioogen en f Kapteijn 39 Gerrit Jan z v A van T Filer en T 1 4eeuwlB 30 Ht dnka d v I Dooridiein on G Viw 2 Juli ilendrlkuB Karel z v C Snoeij en M H de Waal 2 Kva d v A Rijlaaradam en B Kok 4 Gerrigje Jaoolia d v S Karreoian en A van Otierloo 7 Gornedla Maria d v C Zwanenburg en M van Holdeii ONDERTROUWD 2 Juli A Ramp te Boskoop en i HoijiM fl HUWD 30 L J Hogerbrugge en N Droog 7 Juli J W I pker en J Struik OVIRUDEN 6 J Ü Ja Ha den TTijl 5 mud 6 A Verkleij 2 rand i