Goudsche Courant, zaterdag 10 juli 1915

Drinkt VERZ JDEN S VERGUNNING JA FE tt E ZWAAN OUPE DpRP Metldezen maak ik mijne geachte Clientèle e Plaatsgenooten bekend dat ik om aan mijne zaak de hoogste eischen tè kunnen stellen ben voorzien van een ISO BAROMETISCHE BIERTAPINRICHTÏNG welkel de zindelijkheid en vlugheid ten zeerste bevordert Het zal mij zeer genaam zijn als U om bovenstaande rede uwe bestellingen in bieren mij opdraagt Alle bestellingen worden met den meesten spoed uitgevoerd en aan huis bezorgd Tevensl is bij mij verkrijgbaar de zoo gunstig bekende Riedcl s Limonade per kogelflesch Desgewenscht wordt aan huis gevraagd Beleefd aanbevelend J P THEUSSEN t N V DE TIJDGEEST Goedgek bij Kon Besl 26 Juli begint de TREKKING van 20 Maart 1907 De Agent A VAN DER KRANS Fotografisch Atelier W J VAN ZANEN Oosthaven 20 G0ÜDA SPECIALE INRICHTING VOOR VERGROOTINGEN NAAR OUDE EN VERBLEEKTE PORTRETTEN FOTO BRIEFKAARTEN m Atelier dagelijks geopend tot 5 uur Zondags tot 2 uur worden afgekondigd en aangeplakt waar zulks te doen gebruikelijk is alsmede in het Pro É vinciaal Blad en in de Nederlandsche Staatscourant worden geplaatst s Qravenhage 1 Juli 1915 De Commissaris der Koningin voornoemd SWEERTS PROVINCIE ZUID HOLLAND AANBESTEDING Op Maandag den 9den Augustus 1915 des voormiddags te 11 U uren zal onder nadere goedkeuring door den Voorzitter of een der Leden van het College van Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland en in bijzijn van den Hoofd Ingenieur van den Provincialen Waterstaat in Zuid Holland aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur te s Gravenhage worden aanbesteed Het bouwen van eene Hoofdkantonnierbrugwachterswonlng op een terrein nabij de Vijfgatenbrug onder de gemeente TER AAR De aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijving overeenkomstig § 447 der Algemeene Voorschriften vastgesteld bij beschikking van den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid dd 1 Februari 1901 LaX Afdeeling Waterstaat T met de daarin tot 1 Februari 1915 aangebrachte wijzigingen Het bestek ligt vanaf 21 juli 1915 ter lezing aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur van Zuid Holland te s Gravenhage en is voorts vanaf genoemd tijdstip op franco aanvrage tegen betaling der kosten te bekomen bij de boekhandelaarsfirma Gebroeder van Geef Spui no 28a te s Gravenhage en door hare tusschen komst in de voornaamste gemeenten des Rijks Nadere inlichtingen ook omtrent de kosten der besteding enz zijn te bekomen bij den HoofdIngenieur van den Provincialen Waterstaat in Zuid Holland J M W van Elzelingen Nüdenlngemeur L T van der Wal Nieuwe itlêgT nonf te s Gravetihage en bij den HeerTp B Sips Hoofdopzichter in de Directiekeet WH de Kattenbrug te Nieuwveen alwaar alle derailteekeningen ter inzage liggen De aanwijzing op liet terrein wordt gehouden in de week voorafgaande aan de besteding op Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag en Vrijdag van 1 30 6 uur n m De Gedeputeerde Staten der Prov Zuid Holland SWEERTS Voorzitter 22 DE MONCHY Griffier PROCES VERBAAL van de Zitting van het Hoofdstembureau bedoeld bij art 93 der Kieswet Proces verbaal van de zitting van het hoofdstembureau tot het vaststellen van den uitslag der stemming ter verkiezing van vier Leden van den Gemeenteraad van Waddinxveen in 0e gemeente Waddinxveen gemeentelijk kiesdistrict Waddinxveen op den 9 Juli 1915 Het hoofdstembureau neemt zitting in het stemlokaal des avonds ten 7 ure De Voorzitter maakt bekend dat zijn uitgebracht 635 stemmen op de heeren johannes Alblas H van dep Berg Dz 191 344 243 241 256 119 160 215 stemmen J van Eergen D Bremmer Jzn 1 Bruins Slot H van Drimineleh C J Fifianie C Jong iburger 5 biljetten van onwaarde verklaard De Voorzitter maakt bekend dat alzoo de volstrekte meerderheid van stemmen heeft verkregen de heer j van Bergen Is derhalve benoemd tot Lid van den Gemeenteraad van Waddinxveen de heer J van Bergen terwijl tir vervumng van 3 plaatsen geen volstrekte jSneerderheW is verkregen En zijn dooi de in liH Ml aanwezige kiezers geene bezwaren ingefl Pht en Is na afloop van dit een en ander proces verbaal opgemaakt in tegenwoordigheid van a lcn die zich in het lokaal bevonden Gedaan te Waddinxveen den 9 Juli 1915 was get Van Dort Kroon Voorzitter n A JONKHEID j J G Herfst i Leden De Voorzitter van het hoofd stem bureau voornoemd heeft in overeenstemming met vorenstaand procesverbaal der stemming de navolgende lijst opgemaakt van de candidaten flver wie overeenkomstig artikel 11 der Gemeentewet de herstemming moet plaats hebben AlWIas Johannes Berg Dz van den H Bremmer Jz D Bruins Slot J Drimmelen van H Jon gen burger C Gedaan te Waddinxveen 9 Juli 1915 De Voorzitter voornoemd was get Van Dort Kroon Voor afschrift Burgemeester en Wethouders van Waddinxveen De Secretaris De Burgemeester 33 A Kreupeling Van Dort Kroon PLAATSELIJKE BERICHTEN Naar wij vernemen wordt door de bakkers of hunne bedienden niet altijd de noodige accuratesse betracht bij het voeren der administratie voor de verstrekking van ongebuild tarwebrood Zoo komt het o a meermalen voor dat meer vakjes zijn ingevuld dan halve kilogrammen brood geleverd mogen worden Het spreekt van zelf dat van gemeentewege daarop streng wordt toegezien te meer wijl het gemeentebestuur zich ook tegenover de Regeering moe verantwoorden Juist omdat de verstrekking van dit goedkoope en zeer goede voedsel algemeen zeer wordt op prijs gesteld en het zou kunnen gebeuren dat een minder juiste boeking van hetgeen door de bakkers wordt afgeleverd aanleiding werd dai dé verstrekking van ongebuild tarwebrood door tusschenkomst van de in deze gemeente gevestigde bakkers werd beëindigd wordt het niet ondienstig geacht de lezers van ons blad te wijzen op het groote belang dat ieder heeft bij de richtige brood administratie Het aantal inwoners bedroeg op 1 Juni j l 6114 zielen Uit andere gemeente kwamen 20 en werden geboren 13 personen alzoo eene vermeerdering van 33 er vertrokken 19 en overleden 8 eene vermeerdering alzoo van 27 personen Het aantal inwoners bedroeg dus op 1 Juli 6120 Aan den Kerkweg reed een hondenkar te water doordat de hond schrok Ook de verschillende waren die zich op de wagen bevonden gingen mede in de dtepte Een leeüjk schadepostje voor den koopman Op de meubelfabriek van de Firma Van Schaik tS Berghuis kregen een tweetal meubelmakers het met elkaar te kwaad Ze werden handgemeen en sloeg een der vechtersbazen den ander met een stoel op het hoofd waardoor hem eene verwonding werd toegebracht Aan den vorige gemeente architect den heer W Dogterom is een pensioen toegekend van f 93 s jaars Bij den landbouwer C A Groeneweg aan het Noordeinde alhier is miltvuur geconstateerd Het cadaver is onder politietoezicht verbrand De ontsmetting heeft op gebruikelijke wijze plaats gehad Burgerlijke Stand Waddinxveen van 30 Juni tot 8 Juli 1915 GEBOREN Hendrikus Karel z v C Snoeij en M S de Waal Eva d v A Rijlaarsdam en B Kok Gerrigje Jacoba d v S Karreman en A van Otterloo Cornelia Maiïa d v C Zwanenburg en M van Helden ONDERTROUWD A Ramp en E Heijns GETROUWD J W Epker en J Struik OVERLEDEN J H den Uijl 5 mnd A Verklei 2 mnd KERKDIENSTEN NED HERV KERK Voorin halftien en nam halfzeven Ds Ronner GEREF KERK voorin halftien en nam halfzes Ds J J Wielenga REM GEREF KERK vm 10 uur Ds C M A A Lindeman doopdlenst Zondagschool 11 J t uur ADVERTENTIËN Mevrouw VAN LANGE vraagt tegen half Augustus een flinke 2 J DIENSTBODE Een LINTZAGER gevraagd bij G OKKERSE Machin Kinderspeelgöedfabrikant Zuidkade 14 Met 1 September of eerder an er een nette flinke Loopjongen geplaatst worden in MATHOTS BOEKHANDEL te Boskoop a Aan DRUKKERIJ HERMAN MATHOT wordt gevraagd een nette Jongen leeftijd minstens 13 jaar om tevens in het vak te worden opgeleid VERLOREN Een Heerenportemonaie met eenig geld Gelieve tegen belooning terug te bezorgen Adres te bevragen onder het nr dezer advertentie a h bureau v d blad M fcjiir Geen reiiigeril ook niet per fleU t£ 3J Wr DeprtlBte Waddingsveen L F SOL en L VOORKAMP Winkrl tr Goudnt Markt 41 H H WINKELIERS koopt uw NIEUWE BESSENSAP bij Th J JANMAAT Prima kwaliteit n Concurreerende prijs Een nieuw Huis TE HUUR Te bdvragen bij W TOL Dorp A 29 Veiling van Bouwland wegens sterfgeval Notaris G VOS te Waddinxveen Donderdagen 22 en 29 Juli 1915 telkens voorm 11 uur in riet Café Hit Schaakbord Kleiweg té Q ttda in het openbaar yerkoopen 18 H A 63 AREN I BE fTBOUWLANE i verdeeld ïin drU i perceelen elk vari 6 HJ l $ 21 A halles J plegen in den iZuidrJlaspotdi 1 aan denj Veld fg langs de esde Tocht ond I iWaddinxveen tw pclien eigendomi vanjdem Hei I H van deiij i rren en den Heer KJiHopmai ï Te aahvawdjji bij net ontblpoten fterschoi I in dit jaar j y 1 I Betaling 29 September HITS of bij dj k vroegere aapvajlding i fa jjf M Lasten van M aanivaar4ing Un bj al ng a f Radere lnliclï rigen in tie j ijjett ft Afl tej L lÜantoBe van defNotaris II = TE KOOPJ als rarien deuren storren Jalouzierï leiiz I A VAN yilÊT f Sluis Agent der Heineker Bierbrouwerij Amsterdam Rotterdam Heinekens I Hcinckens II Filsener Frima Oud Brnlo Stout Gebr DE ROOf Wederom in verschillende maten voorhanden Krumeich s Inmaakpotten met hermetische sluiting Onderdeelen ook afzonderlijk verkrijgbaah De onder eteekenden geven U hiermede kennis dat de firmant D Monster uit de firma Mgnster van Vuuren is getreden en thans diens plaats is ingenomen door mIhijkoop Cz De firma zal worden voorgezet onder dennaam I HljfoOP b VAN YUURENi Hopende dal wij hetzelfde vertrouwen mogen blijven genieten als yoorheeq belovende eei oliede en vlugge bediening i Inder beleefde aanbeveling Uw dw dienaren 1 I M HIJKOOP Cz WaddinxveeN§ 3 Juli 1915 R VAN VUUREN 1 l I VrachtrijriejrB teL BBPIJHïi GOUDA il Combiüatii PEEKi CLOPPENBÜRG Eü ff yfi Sjfeci 4fd elirig g ni ft r j HoojCif C upeur dagehjkj $ ijaüwle g va l 9 j 6 uur BITTER 95 cent per flesch Depot van verschillende Wijnen en Fort Spuitwatcr per siphon en kogeiflesch Azijn per fust flesch of kruik Stoomboot VOORUITGANG UREN VAH VERTREK Van WADDINXVEEN naar GOUDA Zoncjag v m 8 35 n m 1 50 en 6 50 Overige dagen v m 7 05 en 9 20 n m 1 50 en 6 50 Van BOSKOOP naar GOUDA Zondag v m 8 15 n m 1 30 en 6 30 Overige dagen v m 6 45 en 9 n m 1 30 en 6 30 Van GOUDA naar WADDINXVEEN en BOSKOOP Zondag v m 10 30 n m 4 35 en 10 Overige dagen v m 8 en 10 30 n m 4 35 en 9 15