Goudsche Courant, zaterdag 10 juli 1915

17 JULI 1915 NUMMER 52 2e JAARGANG OPLAGE 1400 ALGEMEEN VERSPREID VERSCHIJNT IEDEREH ZATERDAGMORGEN UITGAVE DRUKKERIJ HERMAN MATHOT WADDINXVEEN VERSLAOEN van vergaderingen BERICHTEN enz kunnen gratis worden opgenomen en worden Ingewacht tot uiterlijk Donderdagmiddag 1 uur ADVERTENTIËN tot uiterlijk Vrijdagmorgen 9 uur Advert en andere stukken moeten onderteekend zijn of van een bekende vcreeniging uitgaan Ingezonden stukken worden niet opgenomen ADVERTENTIEPRIJS van 1 5 regels 35 ifcnt iedere regel meer 7 cent Bij ABONNEMENT om binnen één jaar te plaatsen gerekend vanaf t Juli 1 Oct 1 Jan i of 1 April 250 regels 6 cent 500 regels 5 cent 1000 regels 4 cent en 2500 regels of daarboven 3 cent p regel Dezelfde advertentie voor 3 x opgegeven wordt 2 M berekend GROOTE HALFJAARLIJKSCHE OPRUIMING vl H PALING JOH KÜHNE Zuidkade oabö de Urn WADDINXVEEN Zaterdag 10 Juli s avonds 6 uur begint onze Groote HalflWlyksche Opruiming Daar wij ons houden aan den eens genomen stelregel om elk Halfjaar een SaisQn Uitverkoop te houden zoo stellen wij U thans wederom in de gelegenheid te profiteefen van aanbiedingen die wat prijzen enkwaliteiten aangaat beslist voor den grootsten zaak niet behoeven onder te doen dus met recht genoemdkan worden een Reuzen Uitverkoop Het doel van onze Grocjte Halfjaarlijksche Uitverkoop is van zelf zooveel mogelijk goed en restanten op te ruimen doch in hoofdzaak om diegene die nimmer bij ons kochtof bjj ons kwam kennis te doen maken met onze artikelen en de ruime sorteerjing die wij elk saison brengen Wij zijn overtuigd dat U in alle opzichten tevreden zult zijn en steeds gjaarne uwe inkoopen aan onsmagazijn zult doen Tijdens dezen Uitverkoop kunnen geen goederen of stalen op zicrjt meegegeven worden doch kunnen ten allen tijde geruild worden j zegt het voort Verkoop alleen a Contant zegt het voort Afdeeling GEMAAKTE GOEDEREN Afdeeling STUKGOEDEREN Prima Gefestonneerde Kussensloopen per stuk 43 et per £ stuks 41 et Prima Getest zwaar Graslinnen 2 persoons beddelakens extra koopje per stuk f 1 38 per 6 stuks f J 32 2 Wit Madapoiam Dameshemden met feston 89 et Damesnachthemden extra koopje f 1 19 Ijzersterke wit jaems Damesnachthemden met liggende kraag f 1 49 Wit keper Damespantalons met feston zeer voordeelig 89 et Witte genaaide Tailles met borduursel 49 Ti Boezeroens Sporthemden Gekl Overhemden Blauw keper Jassen en Broeken extra korting Ongebleekt goed als Mans en Vrouwenbroeken Hemden Meisjes en Jongenshemden Meisjespantalons in alle maten voor belachelijk laag gestelde prijzen Zegt het voort CORSETTEN Meer dan 300 Corsetten ruimen wij voor spotprijzen op Reeds voor 69 et bieden wij U een degelijk Corset aan Verder gtven wij op al onze Corsetten 15 u 0 korting De verkoop van al onze artikelen tijdens deze Uitverkoop geschiedt a Contant In deze afdeeling bieden wij U extira koopjes aan Al onze stukgoederen te noemen is onmogelijk daar de ruimte dit niet toelaat doch een bezoek aan ons magazijn zal U den werkelijkheid hiervan doen inzien Eenig verzicht kunnen wij Uechter wel geven 1 Zeer mooie Vitrage voor schuine gordijnen dubbele breedte reeds vanaf 19 2 et Vecder in prijzen van 23 26 29 et en hooger beslist de nieuwste dessins Ondergordijntjes en linnen Gordijnen voor belachelijk lage prijzen Japonstoffen Mousselines Flanel Schortenbont Poolt ont Japonlinnen drils voor Overhemden en Boezeroens Witte Katoen en Graslinnen spot spotgoed Zie de Etalages Zie de Etalages Dames Heeren en Kinderparapluies vanaf de fijnste tot de meest gewone soorten extra koopjes Kinderparapluies vanaf 50 et Dames en Heerenparapluies vanaf f 1 16 Mans en Jongenspetten spot spotgoedkoop P S Tijdens deze Uitverkoop geven wij op al onze artikelen uitgesloten Sajet Hand en Machinegaren 10 a 20 pCt korting Afdeeling TRIC0TG0EDEREN Onze totale voorraad Tricotgoederen ruimen wij op met een extra korting van 10 0 Daar dit artikel enorm in prijs is gestegen raden wij U aan van deze gelegenheid te profiteeren ten Ie omdat al deze goederen nog voor den ouden prijs zijn ten 2e daar van den toch al zeer lagen prijs de genoemde korting afgaat en ten 3e omdat al onze Tricotgoederen ais Man en Vrouwejnborstrokken Pantalons Kinderborstrokken enz enz uitsluitend I prima kwaliteiten zijn Mansborstrokken en broeken koopje vanaf 89 et Vrouwenborstrokken zeer voordeelig vanaf 49 et Dameshandschoenen 15 0 korting Een zeer groote partij Dames en Kinderkousen katoen worden voor tot nog toe ongekende lage prijzen opgeruimd Zwarte gekleurde en fantasie Heerensokken vanaf 15 2 et per paar Heerendass n Bretelles Zakdoeken Ceintuurs Tuilestukjes Kraagjes Galons Kantstof Tulle Linten enz 10 è 20 0 korting Afdeeling HEERENKLEEDING Door de zeer dure tijdsomstandigheden is t y ior zeer velenondoenlijk zich een nieuw costuum aan tg schaffen daarommeenden wij U hierin in t bizonder tegemoet te komen enzullen wij doen wat wij kunnen om eenieder die een Costuum Jas of Bonker noodig hebben zoo goedkoop mogelijk tebedVnen Echter maken wij U opmerkzaam 1 dat wij juist indeze Reeling in hoofdzaak met best goed werken het minderwaardig houden wij niet in voorraad Heeren 1 Colbertcostuums vanaf f 10 50 f 11 25 f 12 75 f 13 50 f 14 f 15 50 en hooger Die zich voor den a s winter wil voorzien van een Bonker raden wij aan nog heden er een te koopeh daar wij metzekerheid kunnen beweren dat a s winter vooral dit artikelenorm zal gestegen zijn in prijs Een prima Bunker voor denbelachelijker prijs v n f4 10 f 5 50 f6 en f 7 dit zijnreuzenkoopjes Heerenpantalons 20 0 korting Main swerkbroekenvanaf f 1 2 $ Verkoop niet anders dan è Contanjt 3I Zegt het vo ort DAMES EN KINDERHOEDER Ons magazijn is nog ruim voorzien van opgemaakte Dames en Kinderhoeden die wij voor elk aannemelijk bod opruimen Zie etalage Prachtig kerj echte V r n weW d zeer in p zijn g te r e nimm ym mt lage pr g an p I LOSSE NUMMERS i van het Geïllustreerd Familieblad zijn lederen Zaterdag verkrijgbaar bij den besteller van dit blad è 4 cent per nummer Abonnementsprijs per 3 maanden 45 cent fr p post 52 2 ct j LOSSE NUMMERS van Het Nieuwe Modeblad zijn aan het bureau te bekomen a 15 cent Abonnements prijs per 3 maanden 65 cent fr p post 75 ct j OFPICIEELE KENNISGEVINGENHERSTEMMING VOOR DEN GEMEENTERAAD i De BURGEMEESTER der Gemeente Wad dlnxveen brengt ter openbare kennis dat op Dinsdag 20 Juli aanstaande van des morgens acht tot des namiddags vfjf uren de herstemming zal geschieden ter ver i vulling van DRIE plaatsen in den Gemeenteraad De candidaten in alphabetische volgorde zijn JOHANNES ALBLAS H VAN DEN BERG Dz D BREMMER Jz J BRUINS SLOT H VAN DRIMMELEN C JONGENBURGER tevens wordt de aandacht gevestigd op artikel 128 van het Wetboek van Strafrecht luidende Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar Wapdinxveen 10 Juli 1915 3 De Burgemeester voornoemd Van DORT KROON VERSLAG van EENTE TOESTAND DER GE1I Buroemeester en WETHOUDERS der Ge meente Waddinxveen makgif bekend dat het door hen aan den Raadygedaan verslag van den toestand der Gemeente ovfcr het vorige jaar tegen betaling der kosten er Gemeentesecretarie verkrijgbaar WADDINXVEEN 38 s Burgen eèier en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester A Kreupelinq Van Dort Kroon Vordering van Tr ekhonden De BURGEMEESTER der Gemeente Waddinxveen brengt ter algemeerie kennis dat ten behoeve van het Leger Trekhonden zullen worden gevorderd De keuring zal plaats hebben pp 23 Juli e k te Gouda des middags te één uur op het Schietterrein aan den Hoogen Schielandschen Zeedijk Ter keuring moeten worden aangeboden alle trekhonden van het mannelijk geslacht met een schofthoogte van 65 c M WADDINXVEEN 14 Juli 1915 i 7 De Burgemeester voornoemd VAN DORT KROON INRICHTINGEN welke gevaar schade of hinder kunnen veroorzaken Burgemeester en Wethouders der Gemeente Waddinxveen brengen ter openbare kennis dat het verzoek van de N V H voorheen L Vermeulen Co Waddinxveensche Kurkwarenfabriek alhier om op het perceel kadastraal bekend in Sectie B No 928 een paiid voor het snijden van kurk door middel van felectromotoren te mogen inrichten door hen is ingewilligd WADDINXVEEN 10 Juli 1915 35 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester w A Kreupeling Van Dort Kroon Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 EererVoorzitster H M de Koningin TWEE DE OP ROEP Toen het Koninklijk Nationaal Steuncomité den 22en Augustus 1914 kort na zijne oprichting zich tot het Nederlandsche Volk richtte om de gelden te vragen noodzakelijk vpor de vervulling zijner taak is het in de verwachting op de offervaardigheid zijner landgenooten niet teleurgesteld Aanzienlijke bedragen konden elke week door den Penningmeester verantwoord worden Dank zij in het bijzonder ook de hooge giften die ons Comité uit msulinde bereikten kon dit tot heden voldoen aan de talrijke aan vragen om financieële hulp die van alle zijden inkwamen Thans na 10 maanden werkzaamheid zijn de geldmiddelen uitgeput Wel is de econo1 mische toestand des lands na het uitbreken der crisis niet onbelangrijk verbeterd welzijn uit den aard der zaak tal van uitgaven die het gezin van den werklooze des winters drukken in den zomer niet noodig maar toch zijn de eischen die ook thans nog aan de kas van het Koninklijk Nationaal Steuncomité gesteld worden zeer vele zelfs in deze zomermaanden moet dit wekelijks f 80 000 uitgeven Zullen dank zij het Rijkssubsidie waarover het Koninklijk Nationaal Steuncomité krachtens een pas aangenomen wet de beschikking heeft in den eersten tijd geen ernstige financieële zorgen zijne bestuurderen drukken toch meenen deze thans opnieuw een beroep op deoflervaardigheid hunner landgenooten te mogen doen Met alle waardeering voor den ontvangen geldelijken steun zou het voor hen toch zulk een groote vpldoeniag zijn indien dit subsidie slechts in geringe mate zou behoeven te worden gebruikt Niet alleen dat dit een verheffend bewijs zou zijn van den gemeenschapszin der betergestelden een krachtig teeken van de eensgezindheid onzer natie maar tevens zou dan de schatkist aan welke toch in deze dagen zulke zware eischen gesteld worden niet worden belast In het bijzonder doen de ondergeteekenden een beroep op de offervaardigheid van zoo menig industrieel die dank zij de hulp van het Koninklijk Nationaal Steuncomité of van een zijner organen zijn bedrijf heeft kunnen voortzetten op de landbouwers en andere producenten van eerste levensbehoeften die door het duurder worden van deze veel grootere winsten maken dan gewoonlijk waardoor in het bijzonder de levenskosten dergenen voor wie de steuncomités moeten zorgen zoo belangrijk stijgen op bezitters van fondsen aandeelen in scheepvaartmaatschappijen in industrieele ondernemingen enz welke in den laatsten tijd groote dividenden gaven in één woord op allen die niet door de crisis getroffen zijn ja die zelfs tengevolge van deze een niet onbelangrijke winst gemaakt hebben Met grooten aandrang noodlgen ondergeteekenden hunne landgenooten uit hunne gaven aan een der onderstaande adressen te zenden Het Koninklijk Nationaal Steuncomité 1914 MR M W F TREUB Minister van Financien Ie Algemeene Voorzitter F E POSTHUMA Minister van Landbouw Nijverheid en Handel 2e Algemeene Voorzitter H A VAN IjSSELSTEYN Directeur Generaal van den Arbeid Algemeen Secretaris Giften worden ingewacht bij de Heeren JHR MR W Th C VAN DOORN Ie Penningmeester Koninginnegracht No 35 W s JACOB 2e Penningmeester Nassau Ouwerkerkstraat No 8 Ook kan de storting van bijdragen geschieden 1