Goudsche Courant, vrijdag 16 juli 1915

CVon2833 Me thrargan T Koninklijke Marine Kennisgeving dat gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrijwillige verbintenis bij Hr Ms Zeemacht Lichtmatnoos met kart diefistverband minimam leeftijd tfjaar maximnm leefti d26jaar Jmmimnm leeftijd 20 jaar maximum leeft 29 jaar mimamm leeftijd Iftjaai maximum leeft 25 jaar indien reeds zeer voldoende kunnende stoken maximum l6efti d29jaar minimum leeftijd 16jaar maximum leeft 17 jaar Nadere inhchtingon worden op aanvraag het zenden van een briefkaart 18 voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te WILLEMSOORD DÏ N HELDER 50 Dit nummer bladen Vordering van Trekhonden fio BURGIMII TIR van GOUDA tinngt t or kennis vin 4e eig iears on trekhottden m deat geoioonte dat op nj d a g 23 J 11 U e k des namldidagia ifii 1 ure op het hiett rrillB aan den llöogtn leiandKch ZeetHJk alhier ten iKhor t e ran hot een vtA dwlng van t rokb ftden rtA plaof hebtien Ë en a a mocton huimi trabiitondlen ooir fAoym die lumdieo iifft van bttjt tuttn m Ii i t adlit on een ncJuïfiUoq i hob on van minsie s 5 ci p Uovmi an Rf gtnati U en plaats Jer kóuriftg aan lodon IK gooiJgekeurdc hond n ziillon op een later to bcpdlc n ï tum ijrordt n afg liflahl m hl Af afle vona t Ti indio iilftg van H n bif ijf ktniring af geven rklai ngi onniictdielHjk woréen he luüd door dk zoxgeiL vu d hCRrokken Kogi inci ts onj RiandantoB a rtJI A 17 Juli 1918 ï e Bifrgwneest r TOörnQènid R L MARTPNS De binnenUndsche viJMid 1 t gisbwirtomaaen isiwlpn oUtaoder zoo Knoi a Rt de Mlen óne nvc aandacht ragen 7gti eoo talTijk dat hti gevaar gro t u d at ookc heriniicring mot allo a t kan houdon Wat echter hij d nu esli n nUl w ggovaagd zal tt ord ri is h pannanif dSo n de Augu tuBdagcn lt ons ailon meer dan lota andere ver viild hoéVt De vfattg rea e nwitraliteit gt whitdigdj ou w pdcn diRo wel o H ij dmongcn oudön word ii eif ook nAar If waii oi t n tt gnjpon wa toen dt allts o 4j Ji M 40C iuiiA bM ffnigSRg oogen wficte iiïeii naar hot Ooaten en Westen ftpeu reigje ol Ml zoo ja van wdkt n Mitiiig leh i ifog nluiiiHT li6eft de enheid d nariw leb 7AM iW4Nh k gt4iian fesletrd als totn partijMi Mcliiiltn U itoikliii aiLt nuUtairufr tni en Huime tegVÉManders atredHl iftet fkiiiring over genoinwi Ijeöhiiten ot geii oiMi maatregelen er ut v rBon on slt ülH óu wil bcslond tr door passen borg te vorkrijgwi da t wij voor d Ma r jtfiovroiiw laer nog een oog lik Ik ml rolslrrtvt n a onikeni n dat u i u t kinderen ti n zeker echt Iwbbeti op uHjn fevqpl als bloediverwant zult geon gehr k Iljtfen ik herhaal öijn oowing éiob ik daar straks dw H ce l üHi wet kwalijt baim ik K hier met oen te bedelen Ik dwik voor uw hulp ik za het b wi Ie veren dal ik het reoht h©b hior tever owm Hot ia voldtefode dat ik ait Fra4i Ie troüwacte iMt konwi bewija legert vw de g Idaghe4d van mim huweliik BW broedfer Wftty bwide Aia dat gehikte daa had y e vergeefs geJogen bedroge en zim f rei jhondleji fm il bnmog iijk mevrouw fnm JMwijfl beefaat sprak hli 8 ld aafKÏoèide Tk ik wacht wttMrdÉieid r wat u wilt doen i Ijflog zwijgeoi en wiWo iwengiMMi f ffiog juist de deur opep en ewi van een lange gestalte trad bin Op Roff la B gelaat lag een trlom hi 2U hioid een alegr i f J niet kwaliik al9 ik stoor atj op beminoeHjben fwon Llwe BROIGAS Wie wil prachtig licht hebben Hl rende zich tot JAC KOOI J Kz JH tenboorder te Wftringerwaard dieïwh gaarne belast met hetinatalleeren an BRONGAS l Reeds jaren lang ia dit werk door pndergeteekende met het grootste JBUCoes uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINOERWAARD Electr Dr A Brinkman Zn Gouda Advertentiën 1 25 Jarig Huwelijksfeest Den 18 Jnli as hopen onze i geliefde Ouders JACOBUS DE KORTE OERRITJE VAN DAM hanne 25 Jange Echtvereenigmg 1 te herdenken 19 1 Hunne dankbare Kinderen Behuwd en Kletnkmderen HiASTBEOHT 16 Juh 1915 GEVRAAGD een nette flinke Dienstbode netges werken en eenvoudig goed kaaneade of willen leeren kokeOf v g g V z In gesin van twee personen Loon f 130 mat jaarlijksche verhooging wastdigeld f26 Mevrouw KOSTER Reijerskoop 49 Boskoop 13 Ons BRAADVET kost thana 55 cent per pond t 18 aangenaam van smaak en geeft heerlijke jas Carbonade Spek 18 cent per ons Aanbevelend 20 Tetepli 120 IJ HooggtraaL Dames Met de schoonmaak hebt ü mogehjk wel een stuk Kleed of Vloerzell over dat U met meer gebraikt Mag de bode van het BROHlÜENIIUIS lU komen halen Zendt een boodschap JRl Rozendaal 22 of per tel 168 Het Bestu nr W GOL I VAN DANTZIG B D GROOTENDORST W DE VEN ÉetaatKrijBiSoMiiriJ Een SOLIEP ADRES voor meubelen Is b j N HESSIMG Paparstraat 24 Reparatie aan alle meubelen spoedig netjes en billt k 13 DienstaanbiediBgen hebben m de Qoudsche Courant reedf Hceei pp D u advt rleiiii6o kosten chts fcij ïooraitb l ll g 1 6 regels f O 36 voor elke rege meer 6 cents Opgaaf uitslnitend aan hetBnreao W STIJINIS HAA STRE CHT MAGAZIJN VAN IJzer waren Keukeng erei Kijwielen en ondcrdeelen LMdboHwgereedsekappen en liljerktuigen 14 LeeHing iStoken De Electrisclie Drukkerij r£ESEE A BRINKMAN ZOON ƒ MARKT 31 TEL 82 levert vlug en iot billijken prijs ALLE SOORTEN DRUKWERKEN voor den Handel Vereenigingen en voor particulier gebruik KEURIGE UITVOERING ACCURATE LEVERING Monstercollectle ter beschikking Matpoos toppedomaker Matroos kok Stokep 2 klasse Vraagt WOüTERLOOD s Wik Vs blik t 0 90 f O 50 1 0 65 0 75 0 45 0 80 046 1 0 66 V bhk f 2 56 3 10 2 20 2 30 3 80 Kaltsgehakt Kalfsgehakt éetruffoerd Galantine de Veau Galantine de Volaille Téte de Veau en Tortue TCte de Veau Hollandais 3 60 1 86 WOUTERLOÓD Leiden ===== 10 UL HET HUK ia aoivHDt IHIWEUUUU KWO llIUIVElEa HELDEfI ON TE nMui eEIRUItEII EU HEEFT VEM It ff fe EEHS KOM BlfiV ms EEN FU3CH VOO VOOR HET Ben BOlTwe Heldere Niet vetto vlMirtof beTordert den HuuvroelVMvterkt de klieren en doec dienst aIb een Tomoum vooraeUoarwortelH Voorkomt het Splften of UltTaUen HooWKeer en Roos verdwrnen nadat men K o tm paar keer uebniikt heeftmtn sprenkelt het eenvoudig op het Haar dan wryft men het maht In eone Dederwaartaohe richtinK on borstelt be flink uw IJiOTHEKEII DllOSin OF UtK HEEH KMO VOWMOIG EU HV Zll U DE TEnEDEIIHEIII VIN INDERE KRBROIKERS MEDfDEELM KOOP VIRDUt EER KUIRE FIEMH F 0 75 PRUSin I Tf l1N M IJB pw WAAKIOMDWnrai itekcnili pnpania worden li lioyla ujiamaabli an h kvyzenvuidetclta Koko hanfft nucca aaUwtaiarar Waliw A ch dIeUali Koko irardt boden dia niM dutdelrk m i detmark ben VroUo l Mnt is de bultttwaipakknw Un veifcorh sn wordl nood Voor Frim and Croninjen Dnnih OMIfKl eUntaiid Flraa B lIRDBIItHA HMh ANTON COOPS Wydstraat 29 Gouda A VAN ZESSEN Schoonhoven door BB 1 DARIS DE BOSTE TIJD DE BESTP KLEEDING GEHEIMMIDDELEN DE DIVERSE SaORTEN AAS HET VANGEN VAN VERSCH1LLE8DE VISCHSOORTEN ENKELE WETTELIJKE BEPALINGEN werd als gratis bijlage opgenomen m orks Magazijn hè Goedkoopste Geïllustreerde Groote Maandschrift en is afzonderli k verkrijgbaar voor 15 cent Nieuwe abonnés op MORKS MKGAZIJN ontvangen nog als gratispremie hovenstaand boekske on de beide kleuren reproducties Jacob Mar UI lie Mnlen en HoDboom Kerkinterieur 62 Dordr eht C MORKS Cz OPGERICHT irM Voedert bw Tee met de xuivere murufe LIJNZAADROEREN merk fiiTER en W L Uitmsntende door hoog eiwit en vetgehute en groote van lS swaarde BetvIHvloma ParUn 19001 Xegen Gouden MedaUlM lÉODa MolOrrijÉÉ 2 H mm u mmde vork Itil Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrijwiel Wearwell Hijwleleii zijuoel sitriijl i iiii JD prijs AOR DE GKOOir Kleiweg 79 til Ul A Prijscouranten gratis IMPOR EEURS GEBR SIEBOL Amsterdam l Voop bonneert U op dit Blad Export Zendingen I Certificaten van Oorsprongl af te geven door de Kamer van Koqp handel en Fabriflcen te Gouda benoodigd voor de verzending van goederen naar het Buitenland zijn verkrijgbaar ad 40 cents pei stlik inoluaief xsgeO ter Drnkkert van A BRINKMAN ZOON Markt 31 Gouda Zaterdag 17 JuU IW PlIISUUl COntAfT Verschijnt dagelijks tiuAvii art 3 5 ©M w © © 3D d TT © xtQXi tó e bla d vppx O o VLd a © shl Otcöustr © lc©ii £ i 1 behalve Zon en Feestxiagen PRIJS DER ADVERTENTIËN fan 1 5 gewone regels met bewt snu4imer f 4 H Elke regel meer O M By drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze teitentweeberekeiid 0ionstaanbiedingen per plaatsing v in 1 5 legels fO 35 liy vooruithetaling elke regel meer 6 ets Reclailes f O 25 psi jegel 6roote letters en randen naar plaatsruimte i i PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal i f 1 85 Idem fl anco per post 1 1 60 Met Geïllustreerd Zondagsblad 1 1 50 Idem franco per post 1 90 Abonnementen woiden dagelijks aangenomen aan ons Buieau Markt 31 bij onze Agenten den ipoekhandel en de Postkantoren TriefooB latere 82 Telefoon fiitörc 83 Uitgevers A BBIHKKAN EN ZOOK w ir m woord tn gtaoliTlIt tr van k iiiotUn gtlmgen dat naar hunm mtening d eoDt partij onzen luoreelen stt un vti H ndo tn dt aiidore echt onzeafKcliviw wiaaird was Wil iM waai zijn ij die deat onver astwoordtlijbo diaden doen gelukkig nog k eiit in aaniat en mag Qok van do ptrs getuigd worden dttt kij ïich op m kWo zter ie l en uila udi ringen na tol op liedt tt op oortrolfelijki wij e heeft gtkwiten van haar taak lot neutralovooi li lUing van hU pübüek iMaar iwt leit dat t eoDe caitgoru e holaofe ten aangroMewlc van per HOniu 1 die zich gorooptn achlin d plbluke opiftie v 001 ot tegtu e n di r 061 log oorende volkercncouibuiatits op ii zfllt 11 is op ziohzell biditikolijk genoeg Lfi ei op tt wijzen en tr legmtewaar Melttiwcui Zij 7IJU biiuwsilandBche vijandtai van ooafbaokel i ilksbeataau vijanden lo gt aarlijkir kutmen worden oiu dit zich naast hen eon groep gevormd lik i dii met schrownt propagendia tt ukUt bu tox de stelUnc dat neutralitiit loeta Sa dan verkapte lafheid uiting mi cfn Jan baiiegecat Hrt grooit gev aar vun de e stetling siihuilt luirin dat hd pjropagooren trvan goli staat met lul ephUseu lol den oorlof Wsjmkh i in lui iiKU kuw M utt ening i an ukochl in den dat w regtti ing m zij dn tol nu 1st er mi4 nauwgozillietd uaar gtlraclit li b jen d e ov ouaar nooh naar di eout i ili noch nasj d andere ti doon over dil hebbin giidiaaa uit oen gevoel w akti uil gt trek aan moed dan woidi baaijnede fi golijk do zucht gebo i L oiii ook daden vaa hcddcnanoed tt v 11 r tlitin va mit ic lietuston In een lot ifojt du volgens de lueonmg dier Ie dfii tol volksver lappiiig mott liid n U f luag nog wt 1 tins gezegd wordon dl t daargelalen Ir t uiiadedigt van hi 1 opi t t om dl grooit massa die nog uubar at I g oihg vooi gioott Ml dikki woouku op te windtn dize iKwiriiigtii op ouauivoren grondwlag ruatin Dt looik vau een legtr gt lijk dal het WH Ik wiJ Üians op dl iK en liHjben sterk 11 krachtig II maken m vooral tt hou den m em enfi oorlogMtot stand als wij btltVm iH VXH I moeih er deu dtl zoude 7 i als het erna pTkilijk oorlog wan I b t oe i non en w cdor oefenen heeft ook blowli t uli tfl ontziende rainpm an ewi o i log lie paard l le en Men preo van a Vè 7yden bet kaMn t dat ond de panische omstandigheden dii nnntge n zijn gewone kalmlo deden verliepen ruHtig oortarheiddt in de rich img door allen gewild tai zülks deed op con Ijl wondering aidi ingeiide wijze Dq vcn U atk het volk was d io mannen dèor mets In hun wofk Ic storm hen nk 4M op te drin in tn hen mots tt wl igtieik I n n ar dien wtn li gedroeg een ledi tfh m Lik opzicht lodiets geledtni jJijifrn dHnriJïn Hpoe hg vtrgtltU Dl oorlog da aan nft ono alle 4ij d n om ons heen woedt i ei lo op ön diirsoheidon gfenioecteren ook op geheel Men had zich met kunnen d i éèX fM zoo gewddigc strijd zoowol aa de I usaohllgiLf verhozcn aau mt osUionlevLu ak otn d veruiottgcmie oonowHscluL g V ftlgcvb tanifer dan s ecètB enkele maon den hoogstens een half juai aoii kunueii duren De ovetwhrijdfeg vftw dtó Ifronieo op tent wi 7o dit h na een Jaar nog on inpgolfjk makm tt Voorspellen ot htt eijid eerst na ettolyko maanden oï wei licht jartn zal kouioD ht eft op somiuigtr geeetüstoe and een hedt akülyk tii invloed iiK6t 0iftMid Zij zijn hiitint sj mpathietn niet langer inechtig gobieven Zi hebben hij krinkmgien van ima recbtsgovool ml hol oog vorloreu dat waar om eone ï aclite uildrukkmg K bozigin oarttchlinfltigi oiige rechtvaa rdigd handeUn gen aan byidi ijd sn d i ooitogvoeron den plaats vind dat het ounwgtlijk wurtït vooral ook mndat luouiond m slaat flo juh theid eii groopowing van l el lenen inorteiriaal op dïl oogt nbhk te beoordtelen 4iMt eeiiigt kans op een rochtv aardig oor iflfln uitspraak lo doen over do vraag pan weike srtjie het i eCht en aan welke i ijdt het onrecht is Zij Mibtn getnetiid dal dt tijd njp bestaat uit twee gi t rfiL nzon en wanneer dit hot btylg hoiidm gaat nadorea ontslaat het gevaar dat bg velen do vraag rijst waar tqi dit allta In dcae vraag wordt tt luid r en met te moir aandrang gostt d n ar mate dt eoooouusiobtt iHi langt i door lift oiidnr dl wapenen houden van oo vMin iiieir geschaad worden i loch behoeft hot nog betoog ZQn dt meeM zware lasten en zijn de grootHli moeilgkbodm en econoimsche l e aren in alk opzielitc i nog v erro tt rk leze II bo en tin oorlog I loargt laUa nog dt gtv olgtn wtlki d z vooi onu volksbestaan zou kuuntn hèi beu M i eekl uit hot sin v en bg him dil bewè ft of Onbewitst op oen opheffing d r lusuiraJiteit oaa u n öf het mec denkliaro gimin van Iniiiht ó hetiuttsi tastbaii gtbrek aan vatKj landelu fdit I en ii bttdtii öt men weit met wat ooi log betfoLt Hl welkt onoverziwibart raujpen ditze op elk gebied mot zioh brengt öl m dkii mm het wel wot vtrdlent men lutl g iokt3id tl worden ondor hou dit liol iifil Nttlorland g oed muent u liet 18 daaioui dal ook zg wien de t enwooi dijji loefiland een doorn in hel oog IS hetzij g dan bewusl of wtl uil gfbrek aan lurztihl dt ophtffiug van onze ofe gdigliead liepltikn en voorstaan gue keujd nioeti u worden t t de blnn Blaiul ho vgandtn van ons Vaderland trt utel algiriiheideu van di opvdttiii tn dtzer gfoopeu is tr In dia laatMon igd etn s rooming ontstaan ihe geheel ongewild ia dl kaart speelt van d zooeven gt nlK nïde categoribn van pirsonin lilt IS dl bewfgiug tot het op di lieen brtugen van een aanzienlijke grooti tfOi l eiuiiaeht Vaugovungon mit tnkule bro ifture van imlitairen tn ouil g difnd eii b4tb eti k t sltun givondtn iu lut ou g i amdti adres dit 22 en m Dezt allen huldiu zich daarbg niW aan vH gouh litgiustl dat in Viiguslusgold d ngooiuig nitis lu dtn weg loggen doch hoAr ook niets opdriuseu haai mils Bbgorfvren Ztkor niin mag aanniHiitn dat zg tk I hIi bedoelingtm litbbeu iiu l huuni plan iitii dat zg iu gieneu deoli beoogen don oorlog eeii sohrodü dichtir nabg k doon komen of zelte maar de inogi lijkhi id r van It vt igesnakkilijken Eerste Blad toch H hun Mrevtn kortn op dan iiiolim an I 4de eerst v ermolde grot pè i n vtrdient dönrom geen awilKveli ig Hil i uitl volktren m dit opzicht als inlet dlv i ke mg De stirke man ifte z ch van i i kracht welbewust imeschien £ s ovirliiwusl langs dt straat gaat iti voel I tr geneigd legtn uiitand wt lkt li i tegen het lijf loopt van zgn kracbl 14 dom bilden dan de wakkin du dt lilDgtlijkhiul voor oogon Inxft dat hi IwH oèdirspit al kunnen moikn dolvin Woidm WIJ oo stt rk door grooli op v erfngvan onze Wnjdkraditen aJs so iiBge wonHChte da ih liet gevoof IV O d nkiifoldig dal im n zal gaan vtrlangm dit dt ri got nng mtt lii l zwaanl aiit v oi dt m plaats van met otn scbrifte lijk piolcHt gelgk lot dusvm ri fctwcbkidr dé op aantas4inig v aa oim gai recht o oftize neutralite t 1 van e lf wordt men op dien wegvjrdti gefituiird het eon Is hd onverimjdelijk gevolg van bet ander Zooik Hl zelfde pefsonen on de Ih ide andeirjffoepen wier streven hlerbovm geschotslv nk IL hun pogingen Ix kroond ziend or een aonzlenslijkc uilbrcldlofc van onzt oorieve wcermacbt zal de O llereonfto vfHOg bg olki Idt ole krenking van eeno 7er roolitcn zijn woarloe ïlienl DnH sfina lii 1 r wat hibben wg aan on e bewapt idng iiubtn wg bol toch nut gibruikt m indim wg hot toch mot gobruikm in tliin wg ons alios lattfl welgevallen F n bet stelkn van deze ecrsie viagon in leKKls dl eeisli iclin dt tot d n 001 log iiet 1 inderdaad gien gibrek aan motvl tiooh bewijs VOOI htt tioMaan van etn Jau Salieg ewt ImMon min voor hileen 10 aiuïor waarschuw rvenmin Ib lur v iL Ih Idonjitotd of tlnppiriitul getuigt om aftii t diuigeu op vorgrooliDg m nii br iding van onzo strijdkrachten Do waailiMd ligl ook hUi In h l niii ten De 1 0M U givoeixJe ied nofiIng Ihm ft alk rmliisi t n doi I i Iki ie v api ning at te ktiuMn ol lu wilki mati ook I gm te vu i en dat onao nulltairo loeMlaml oen 11 die diiigdelijki waarborgen oplevert dal WIJ ons oiioJlianktlgk volksbiMtann mot laaihUd m morgii ziillm kiinix n viliii digin ZiJ wil slocliM voorkouKm dat OiU A V jFEVlLLETOX Moeciep en Zoem bï icdnchsbagi n had Margin rita drailit té ii helder inzithl ti krggen van wui luiar nu to doin stond iïad zg welmgt wpekon nog liet voorn men gtkoostirdiu liaar siUle eonzaaudiiid It bigvtn voort 1 en he t stond Ibans bg haai v a H del j virplicht was din strijd voor do rich l$ii van haar kinderen tt aanvaarden In den laotsten Ufd was baar lichaam vftHr sterker en daantoor haar g istook kj oühtiger geworden H H bijzgu van Ifindrik die te friodriohsbogeu zi vaKl vtrblijf had gevestigd en haar op zijn iltwgoedtiartigt manier ttauhIU to traas ten wirkk ook iiiedi om haar godactitip wet r op hl l practiaobe leven Ie richten xodtirMulo de spoorwegreis naar Uer ibn wati tusaoben Margborlla on H nii ik weinig gegproktm Het was roe unoht toen zg In li rledïichHhagen aan kwamen De oude Dorothea opeode dt deur ea geleidde luuf raoesti reti noM di Ifiiskaimer Hendrik wildo dadeJiik olBchoid uonH n i4aar Margherita faiold beni terug niijf nog eou oogeablikje Headrik zoi zo Ik heb nog wat mot je te pratm Wel Dor Mhe abtpen de kindwenre Hfa Ja merrrouiir Zi iHapen 1 wrdan era uur Good ga du hij hi i Van avondheb ik je niet moer floodlg De oude trouwo ziel gbig hoen men hoorde haar de rap op gaan naar de slaapkamer Maxgborlta legde bood en mantel tl scbonk 7ieh in kop thee in dronk dit lijEiOrrflig Ing m 70iik toin op n i to 1 lé r waar g In godn blni vi r onki u VOOI zl b bt til li i f Htur II T ndrlk s oii d liij dl diur en Iraaidi m rlogen ijn hoed in di handon Hij eoheon go tioi I Vffgelm I Indeliik kuchite hg oven Mevrouw lipd mg nog ii Ih Ie zoggen Margin lila keek op ch ja daar diaebl ik nu 1 iiM t r aan noeq mi fcit t ku ftlÖk Hendrik Ja ik wilde jt vragen wat 1 nu gi daau inotl woiden Maai mov rou ik weol volstrekt met vfüt er eigitih gAeurd is Men orkont mij niit als de eehtgoiioolt van Ijiluaid on Alleiibiak Dat molf mevrouw antwoorddeHfwhik op vaaton loon Hot is tooh K lyrevoiidig oon workthtk gowlolen hu enjk k b Wijzen Hot kantoor bandenImrgorlijkim rtand geeft inmiern hel zekerste bewijH Vatiiurli lïeoda morgen ver k ik naar Italte om mij dio ëewlJiMn f vorwhaffffn Vaar ItaJlü mwrouw f Dat ia orre reis en u is nog jeer zwak Zoi Oen brief Alot vohJoeodb zijn f ert brie kan verloren gafin Maar de kloderer ir evrouf Wibdet u Af jboo b langen tijd aUeen laien lindrik kwam haar ti goiuott Len I Bk op haur gelaat eidt bem diiidcJijk w l huar was wcdtrvaren Hg wildi liaar eonigt woorden van deoiniuimg loewprek ii dooh ij wenkio hem te zwijg n k i g UI het rijtuig i n liev al it rug naai bet station loen sloeg zg don rouw sUiiur ovtr haar gelaot en leundt in do kn wins De koetsier klapte niet dt z e p ott voort gjn f liet sH t goralftl van het vtrtrekkcode rijtuig drong door lot ui de kamer van dtin baron j a du pi zuclit tcog uil Wilh h bor t op tn lOOt een verwijtenden bUk op zijn vrouw mdo bl zacht Het 4 volliracht Rogalla Ui hebt uw doei beiroikt en nuj oorloos gwuMkt Zijt gt lm roden Ja Willj Ik Imi tevreden Laatdk flauwhartigi klaogiioderen maar bigven I Het foiegriuiii van 1 Irschncr kwaiu juihI van paa Zg nani hot telegram m de band en las luido De oorspronkelijke beivijzen zijn iniiMjn tiozit Ik keer onuHddWiijk terug l irschnor D echt efhootoB keken elkaar aan Wil ly s blik was Bcbuw en oomber maar Rpgalla luold het hoofd trotoch opgericht ZIJ triomfeorde Nu ben ik gorust zoide zg Mlonbrak is ons rlP n Ik br ng liiei dit teteg ratii ktjk eAiH of iir lad t4h k op looi l onk n geantwoord ai I Zg riikti h uir tx htgoiiool hil papier ovtr dot deau werkluig lijk aaiinain Doeh plotówUnff toonde iija g laat di giootslü verrasBimg zijn oog onliiMK tte dm vragetidtn biik zijiiei VfOi lodi ktirdi hij zich naar jtfarglierlla ttn zijn Hleiit t H v il W ie la dk dam 1 vroeg Rogalk iiïe govlinsde verwondering doch Mar l wrlta hoorde v A luieiveil spot er ia dal zich mei CWprtt vervf l ELI Dl HOOFDSTUK de terugreis naar haar vitls 1 Mijn naami is Margherita von Al tonbrfljf antwoordde zg trotsch Daarop iCDikto zij even mot het hoofd 1 verliet 4t kaanCT Zg had we4 luide kunnon ohroioii vAn bittere iMirt van sohaonite vaji t feurRti niQg Maar zg drukk haar hand togion bMr lM vjg kloppend hart en beet zich op de lippen om met mwiUokewrig oen snMirtkre t te laten ont SHppttt Kon ZIJ al een kreet ondlwdriik kei Kaar Iranm heten zich dat niet doe Lantaarn en onophoudelijlE parel n die over hmx wangen Zoo scbreoit lii door do hoi klinkende gangen van hot fdot voort is een beeld van nnart en rouw De Iwddndii opendt belecfSde donren voor haar hut schonk haar ver ademing loeti s e vaAr l ltoa stoad It