Goudsche Courant, zaterdag 17 juli 1915

uoi dl goetold wamiWT hij ziel lioi f rn zwr MiwMiie d eskuiidigt Q de Ri i Tuif Ihj twar pog m oui onze inarin wat up U ktia peni steedB w ir afvallen eii ln tnjdcii niel op detail punten roaar in hot lood éei Rege ingB CH r lolk1l Hot ging ditn iai tegtin d kriüserH i liiïür d Meester kon uH t recbt conatalüereo dat èe omderzoeérB veel syinpalliie liaddea ondervond © maar de kmiwrw Dm ino i teD er at I ïoedttctUkB A aflders kwaadachücB Het ging g ëdlde 48 tcf en liel tijdnlip van d aanvrage Alle m abnonaaal en de prijzen voor het lienooSgdw staal en ijzer zijn zeer hoog de aflevering Ih zeer oDz ker en dte rlfcfioo s aijn zoer ho I e Minieter zolf rekent op 2 1 jaar voor de afwerking l n te on dieo tijd kan zooveel zloh gewijzigd hebben dat men spijt zou heU en van zijn in aantioiiw zijndic kruUers Dus o zekor v o o r l o o p i g weg met de kruisers I n zoo kondiigdo de leider der UnieLn eral m ook naraena nielpartijgenoo ten vóór de Ministör had gesproken t gen dien bouw van kruiwr op dit oogenblik een miolie aany die wanneer t tot indienang 2ou komen zeer w dwillend bedoeld is die vooral geen vijandelijk karakleo zou drageii dooli met ail dêae verzokering en toch zeer on aaogenaaut was voor den Minietor Zooals gezegd vftn zoer versoliiUenéen LatU kwam do oppositie tegen de krulrter Hft begon al diadehjk met den anti1 rmtolutionairen woordlvoerder d v d oort van Zijp die de aanvrage ziHfin eenigsarina verbluHendi vond omdat uitstel ill oanijouw hH vorige jaar niet veromtruatcad wb genoemd door den Minister en thans öOOO tooH kruisers plotseling itoodig warixL die ttuHchen Indïënlag van het vooratel txu Moroorie van Antwoord reed KKX t Hi gegroeid waren vooralsoog zou hij tegen de kruisers steu iiMMi Geen vooralsnog hadden de sociatÏHten oood g tlio stemmen teg si het hee4e voorstel dat h i verkeerdelijk dt n Hehijn van noodontwerp draagt door de aaiwenkoppeling van mobilwatiecis diet eni nieuwbouw en dat te veel bindt aan een guhuol nieuwe bewapening wat h i nieuw oorlogsgevaar beicekent I veneena te g en was de wilde mr liichon die er genoeg van heeft om door hei Departe j ment met ewi kluiljc In t iiet gejaagd te wordlen welke uiteenzetting oen iviet onvennakelijk dnelletje met den Voorzitti r opleverde De heer Jansen ouKt mimsler un Marine en de eenlge specialitwt m tie ICanR r watf ook at ztM r matigies met dk kruisoraanvrage Ingenomen de Kaïlu liek mr van Nispon Itliedu nj wLiifelde nog en de vrijzinnig democraat mr vm Deventer begreep ook al niet waartoe dt kruitters dienen Kigeai lijk zijn de kruisere alteen in beHoherming genomen dOor den lieer Xie i Hlraaz die vooral op do praestatiefi van de bekende Kmden wee iin töeh beeft de Minister t gewonn ea 1 Hij krijgt Mialve zijn ondcizeixirs ook Un kruisers l r is ten slotte door den heer de Meester die zijn aankondiging l eler aoliterwf had kunnen laten wanneer de indioningi nog zoo weinig vael tjlomi geen motie tot schrapping an d kruisers ingediend I n de kruiserspost ia dioor diL Kamer aangenomen met 40 legen 21 stennuett verscheidene leden 77 stonden er op do presentielijet ontI Iepen hl ijk baar de Btcmmiing Omgepr At heWt dte Minister de Kajuei echter olet Zijn speeoli was goeif móéi dan dat teehnisoh kiuip en elaf vaardlg legi nover zooveel oppositie tJlaslielder wan het betoog waai voor de kruiB rs dlenideii Het is geen lielhebbenj voor officieren om op mooie sohepon te Menen e Minister s plan voor de vloot is at eji door en loor dyjordaclit Men kan er iiKH ir of minder voor gevoelen d ii lianfit van allerlei motieven al ou uti luH iHJtoog van mr Ankorman waartegen diens leider mr Lohiuau aanHlonds oi waui hleek wel dat zelfs gevoelsauotimen hier vaak een woord meespreken doch hoe dtan ook me kwani hij hel hoeren van den Minister ondier den indruk dat daar een man stond die weet wat tiij wil die tegen zijn waarlijk niet gemak keil ijke noch benljdenswaardige taak ie opgewaseen en dien me daarom zeker thans niet vtyvangen wil Toen Z i xc dan ook acer duidelijk de vertrouwewsquaestie stelde was het pleit l e9list De aooialieten en ecnige andere weindg militair aangelegde teden moclilen deHondanksiteipemateönnea bet gros lier Kamer heeft t gevoeld wat arroelyken indruk t in de tegenwoordige ti idsomwUindigheden zou maken ale one kleine neutrale land dat niets llevei wil dan aeutiraal b 1 ij v e n thane zijn bekwamen marineminister gingr wegjagen Wij willen nfiet zeigigen dat dit aoorl miniöterieele overwinnüngeB one altijd pleizlerig stetnt I oiteli wordt toch wn Kamer gedwongen tot slikken wat ij ware zij len volle vrij niet zou vororberiai Daartegenover staat dat wat het fewaarst is ook het zwaarst moest wegen I n d n schi tons toe dat een Minister die w è f weet wat hij wil i die recht lierft op hat vertrouwen ten slikte mw4 een Kamej die niet weet wat zij wil maar hoogHt a weet wat zij niet wM niet ocbws Van oowpringwn Ben Begeering kan tep lotte niet blijven werken mef een Pfletuent dat altijd allerlei bezwaren he t dooii angatvallig nalaat zijn wenflcheo d lAslijk kenbaar te innk elf liet stand punt van den Minister sterIvcr wanneer hij de heen en weer wiebelend voikevertegefiiwoardiging te verslaan geeft geel mij wat i k noodiig oor deel A ik Kal mijn plaats ruinwn voor leniaiid die iij meer vertrouwt Minister Kanibonnet die zijn Kamer aardig li gint te kennen lieeft dii situatie goed dborzien en zijn houding daarnaar bepaaUÏ 7i6ó hoeft hij gewonnen uu zijn overwinning kan hein brilijkerwijze mei woréeii misgund Na deze belangrijke beslissing heeft de KaïiKT nog aanigenomen zonder stemiiiing het wetsontwerp tot het langer in dienst houtfen van de ingelijtden bij de militie Natuurtijrft ipmg dit niet zonder dat verfichfUende leden het klaohteniKW k der miliciene hadck n doopgHjladerd Men kent de voornaamsie klachtwi ook zander dat we ze alle de revue laten paaeeeren l n de Minister mocht klagen dat de geilst in hei le er heel vee zorg haart en diat een ernstige factor z i was het uitspinnen in het Parlement van de militaire klaeht n ontkend kan o i niet dot oi naa it Veel tof voor waardeering van veei goedö in het leger evenzeer tof ih voor klachten Vooral bij een zoo lange mobilisatie air wij tliane meemaken mag iiieo verwacJitcn dat adlee wat maar even mogelijk is gedlaan wordt om het dien milieienfi zoo aangena n of wil men liever zoo min mogelijk o naangenaaui te maken en men krijgt vaak bij het leztHi en hoeren van de klachten den indruk dat niet oliën die hier ten goede kunnen werken zieh diaartoe inspannen Wij onderschatten waarlifk de inoeilijkhe den niet om het go de himienr er in Ie houden in dat gezin van een p r honderdjduizend man waaronder het kaf niet iinnder welig dön het koren opschiet de te grootflcher eni dankbaarder de taak om Ie bereiken wat hier bereikt kan ttord Ti in het beJang der hetrc kenen en niet minder in s Land belang De Oorlog Aan het Westeiyk Front Het Fransche namiddag commaniqué van 16 Jnli luidt In de streek ten noorden van Atrecht werden de Duitschers die in den loep van den nacht van den 16en gepoogd hadden uit hun loopgraven te komenj ten zuiden van het kasteel van Carleub onmiddellijk tegengehouden door het vuur van de Fransche infanterie en artillerie In de Argonne had een gevecht met bommen plaats in de richtiqg van Marie Therese Twee Duitsche aanvallen tegen de hoogten bij Rop renilles werden afgeslagen het vti rvan uit de versperringen der FraftBchen belette den Duitschers elke aanvalspoging TuBschen de Maas en de Moesel was de nacht van den 15en op 16en zeer bewogen doch zonder infantecieactie Er bad een bombardement plaats in het ravijn van Sonvoux een gevecht met handgranaten in het bosöh van Ailly en een geweer en geschutvuur ten noorden van Flirey In Lotharingen deden de Duitschers over een front van drie kilometer een aanval op de stellingen die zg brj Leintry hadden verloren Tegelijkertijd bombardeerden zij alle Fransche linies van het bosch van Champenoux tot Verzouze Van het overige is niets te vermelden als een artillerie actie in den sector van Luonnivieres op den rechter Aisne oever bij Troyon op de Maashoogten bij de loopgraaf van Calonne en in de Vogezen bij Wiessenbach Aan het Oosteiyk Front Het Oostenrijksch communiqué 16 Juli meldt Op het Russische front duren de gevechten by den Dniester voort De pogingen der Russen om onze op den noordelijken oever vooruit ge drongen troepen door heftige tegen aanvallen uit nun tellingen te werpen bleven zonder eenig gevolg Wij namen 12 officieren en 1300 man gevangen en maakten drie machinegeweren buit B i het forceeren van den Dnjestert overgang en in de daarop volgende gevechten vond het gevierde Karin thische infanterieregiment weer gele genheid bijzondere blijken van hel denmoed te geven Bij Lokal kwam het eveneens aan beide zijden tot groote activiteit Onze troepen namen stormenderhand verschillende stellin fen o a het Bernardiner Klooster in e onmiddellijke nabyheid van Lokal Op andere fronten ia de toestand onveranderd Opmarsoh naar Warschan De Mofning Post verneemt naar Kenter uit Londen aan een aant bladen seint uit St Petersburg Dé opmarsoh van de Duitschers naar Warschau is begonnen over een front ter breedte van 160 K M tusschea den spoorweg van Mlawa naar Warschau en de rivier Pissa met haar MMHgfaadBtt wordt van moerassen De opmarsch heeft tea doel een vereeniging tot stand te brengen met de Galicische legers die op een afstand van ongeveer 290 K M opereeren en alles wat daartusschen ligt te verpletteren l Het verdedigingsstelsel van de Russen in de tusschen ruimte omvat een versterkt gebied 130 K M ten N en ten Z en 190 K M ten W en ten O van de vesting Nowo Georgiewsk ten N W van Warschau in het Noorden tot aan de vesting Iwangorod in het Zuiden en van de versterkte linies aan de 2zoera in het Westen tot aa de vesting Brest Litowsk in het Oosten Overal zijn de Duitschers gedwongen om aanvallen in het front te ondernemen De Kassen bereiden er zich op voor den aanval te weerstaan door een reeks van gevechten om hem op te houden te leveren den vgand daarbij zoo groot mogelijke verliezen tOe te brengen en daarna verder terng te trekken naar vooraf in gereedheid gebrachte stellingen zooals zij bg den terugtocht in Qalicië deden In Italië Een gedwongoA leening voor Italië Uit Rome aan de Times De inschrijving voor de oorlogsleening gaat bevredigend doch wegens den waarschijnlijk langen duur van den oorlog voorziet men nog meer leeningen welke de regeering gaarnoi zou zien d t vrijwillig waren Men heeft voorgesteld tot een gedwongen leening over te gaan alsblijken mocht dat men bezwaarlijk de benoodigde gelden zou kunnen krijgen In dat geval zou de gevraagde somin evenredigheid zijn met de inkomens boven een zeker bedrag van alle bur gers I Zij die naar deze verhouding al vrijwillig hebben inge ïchreven zouden vrijgesteld zijn van de gedwongen leening l In ZuidAfHka f De eerste detachementen van het burgerleger van Zuid West Afrika kwamen te Kaapstad aan Hot publiek bereidde de troepen een schitterende ontvangst toen zij door de straten naar de Cityhall marcheerden waar zij verwelkomd werden door den burgemeester die hen geluk wen schte Hij zeide dat bij het edele streven van Zuid Afrika dat om vrijwilligers voor het Europeesche slagveld roept toejuicht en dat hig hoopte dat velen uit RB U gehoor hnn wapens niet zullen neerleggen alvorens de trotsche vechtersbaas in Europa in het stof zou zijn Generaal Thompson de comman dant van Kaapstad l6gf e den nadruk op het feit dat de mannen in staat zijn zonder vrees voor een aanval het Kaapsche schiereiland te verlaten dan V zij den langen arm der Britsohe zeemacht die de Duitsche zeevloot in Kiel heeft opgesloten Hij wenschte de Kaapscha veldartillerie hartelijk geluk met haar krachtige kanonnen en met de enorme afstanden die zij hebben afgelegd zonder een enkel paard te verliezen Geen Zwitsersch gezantschap bij den Paus De Romeinsche correspondent van de Tribune de Geneve zegt dat de quaestie van een Zwitsersch gezantschap bg den Paus niet wordt overwogen omdat de Zwitsersche regeering zulk een gezantschap overbodig acht Het zou iets anders zijn wanneer te verwachten was dat de vrede in Europa zal komen ten gevolge van stappen van het Vaticaan b de oorlogvoerende mogendheden Maar dat wordt in Zwitserland niet geloofd en evenmin in Italië Salandra zou ook meenen dat het initiatief eerder van Zwitserland zelf zal kunnen uitgaan en dat de onderhandelingen daar zullen worden gevoerd Diiitiaohe agiiatie m Eug iand iCeii part telegram uit Lond ai meldt I e Morning Poet spreekt het vennoe dm uil dat tie in Zuid W alee geschapen toiwland het gevoig is van agitatie door agetUen van den vijand De otitploffingen te Hounslow de groote branitf in de katoen pak huizen m het Noorden en zoovele andere ontjpioffiugen kunnen niet uilHluitend aan liet toeval te wijten zijn eveniiiiii als de ai beider in dezen gevaarvolhm tijd alleen door Engelsohen tot staking zullen zip aangezel Er zijn uili8olie agitatoren en Duitsch geld in liet spel en de Morning Post laakt ten zeerste de regeering die om een of ander geheimainnige reden den vijand die zich m one midden bevindt nog iii beHolKTimng neem Sir John SiMon verlangt dat een ieder ïijn plicht zaJ doonn laat de i egeering wat het interneeren hotreft iHiar plicht vervullen en wij zullen in dit land minder zorgen hebben Het blad legt er d en nadruk op dat liet natuurlik met beweert dbt dt vi iand d eenige aanstoker toi stakingen is en brengt overigens voor zijne tjeschuldlgi jjeii ten aanzien van iJuitsclie agitaion n gt eu fettelijke iH wipeai aan Evenwel zal een ieder die J end is met de roi die hier in de ïtatete jaren door Du Itaohe 8fe n en ge pee d is de vermoedens van de Morning Post niet ongegrond achten Het wöfe geen toevai dat in 1911 tijdens het Agadirincident ojnmiddellgk na de ïuilhall rede van Dlo vd Oeorge een algemeeae Making der tran portarbeiderB en dokwi rkerH uitbrak eu et ieder weet lioe in de tweede lielft van Juli 1914 eensklaps dt TJlsterbtadlen in felheid toenaiin ii en hoe later verscheidene lersche bladK n die Diiitseh eigendom bleken te zijn tot verzet tegen den oorlog aan ipoorden jBinn ean larxd Kon Nat Steaiy omité 1914 De 45e lijst van ingekomen bydragen van 20 t m 26 Juni 1915 ten bate van het Kon Nationaal Steuncomité 1914 bedraagt f 3B95 77 makende met het totaal der vorige lijsten ad f 226 571 23 een totaal aan ontvangen bijdragen en toezeggingen van f 226 935 700 Benoeming officieren Do benoeming tot tweede luitenant van de onderofficieren van den hoofd cursus van het oudste studiejaar kan binnen enkele dagen worden verwacht Avp Keuring Landstormplichtigen Naar aanleiding van de gepubliceerde maatregelen dio in voorbereiding zijn voor een algemeene keuring van landstormplichtigen vernemen wij nader dat die maatregelen uiteraard voorshands alleen betrekking hebben op de jaarklasse 1915 woartoe behooren de personen geboren in 1895 die als ingeschreven voor de militie lichting 1915 zijn vrijgesteld wegens broederdienst kostwinnerschap enz Deze personen maken reeds deel uit van den landstorm krachtens de bepalingen van de in 1913 ingevoerde Landstormwet en zijn dus niet begrepen onder de i genen die ingevolge het thans aan bangige wetsvoorstel tot nadere uitbreiding van den landstorm daartoe eventueel zullen komen te behooren De keuring houdt verband met art 16 van de Landstormwet waarin o a is bepaald dat van den dienst bij den landstorm terstond wordt ontslagen hij die blijkt ongeschikt te zijn voor den dienst wegens ziekten of ge reken vermeld in bij koninklijk besluit vastgestelde lijst De landstormplichtigen die niet in militairen dienst zijn geweest kunnen volgens de thans geldende bepalingen niet voor gewapenden dienst worden gebezigd Om dit te kunnen doen zal eerst het aanhangige wetsvoorstel tot wet moeten zijn verheven De burgemeester van Hilversum De burgemeester van Hilversum dö heer J G Gülcher heeft met ingang van 1 October a s eervol ontslag aangevraagd Gemengde Bericbten De naaktlooper De politie te Bloemendaal heeft dezer dagen een mooie vangst gedaan door de arrestatie van een persoon die sedert jaren de streken van Haarlem onveilig maakte Op afgelegen wegen viel hij alleen wandelende of fietsende meisjes en dames lastig en blijkens de inlichtingen welke de pot litie thans dagelijks ontvangt blijkt meer en meer dat in den aangehoudene moet gezocht worden den Bloemendaalschen naaktlooper die eenig jaren terug algemeen van zich deed Wel hield de politie hem er voor maar de bewijzen waren niet te leveren daar hij steeds tegenover één getuig © stond Dat men in den laatsten tgd wei nig van hem hoorde kwam doordat de politie in Bloemendaal Heemstede en Zandvoopt bg zijn verschijning hem altijd per fiets vergezelde Zaterdag j l was hij echter ongezien in de gemeente Bloemendaal gekomen en weldra vernam de politie weer vat zijn optreden tegenover vrouwen Een gehuwde dame uit Aerdenhout kwam n l aan den Bloem en daalschen politiedienaar Smits te Aerdenhout mededeelen dat zij omstreeks half drie dien middag op den Vogelenzangschen weg was aangereden door een wielrijder een heer die zich terzelfdertijd met oneerbare bedoelingen op haar wierp Krachtig veïzette zg zid tegen den aanrander en begon om hnlp te roepen waarop een tninknecht mt de buurt te voorschijn kwam en de man wiens signalement door beijen goed was opgenomen de viticht nam Daar dtb sigtuJecMat gebeel v WM kwam m fc 4en bot g no md a 6q politie bekenden heer K uit Kenaustraat te Haarlem werd Maandagochtend een Bloemendaalscbe politiepost bg zijn woning gezet De tuinkneohl was daar ook by Osti l alfelf ging het heerschap met zijn fiets nit doch nog was hij niet op het rijwi en door dea toibkiHiehfc r e b k i of de politiemannen Smits en Stoff hadden hem al te pakken Gevankel werd hij naar het politiebureau Overveen overgebracht waar ook de bedoelde dame in den gearresteerde haar aanrander herkende Vervolgens is hij ter beschikking van de =jn8titi6 gesteld en naar het Huis van Bewaring overgebracht Hoe druk de politie het in Bloemendaal met dergelijke zaken heeft blgkt behalve uit enkele zaken die nog in onderzoek waren ook uit het geval dat zich in den avond van Donderdag 8 Juli op den Duinlustweg afspeelde Daar werd mej S uit Haarlem door den ongehuwden werkman v d B uit Leeuwarden die naar Haarlem was gekomen om werk te zoeken van haar fiatf j rokken oofe m kwade bedoelingen Hij dreigde haar dau by met een mes waardoor de dame zelfs aaji een hand ernstig werd gewond Op haar hulpgeroep sohoot een jachtopziener toPi die den nog geheel met bloed bevlekten man arresteerde Hy legde daarop een bekentenis af en is eveneens naar het Huis van Bewaring te Haarlem overgebracht N V d D Bij de gisteren gehouden herstemming voor den Gemeenteraad te Amsterdam werden gekozen in district II de heeren W Polak s d a p en J v d Tempel s d a p In district III werden herkozen Prof D P H Fabius a r en Dr C de Man lib In district VIII de heeren KI de Vries v d en Ch E H Boissevain v d In district IX werden gekozen de heeren W de Vlugt a r en J C Knikhof s d a p Een wanhoopsdaad Naar aanleiding van het droevige verhaal van onzen Aardenbnrgschen correspondent over den toestand in de grensdorpen van Vlaanderen schrijft een lezer aan de N Ct dat hieruit niet moet worden afgeleid dat de toestand van de bevolking in de Belgische grensstreken overal aldus zou z yn In den afgeloopen week heb ik persoonlijk mijn familieleden bezocht in Heur le Romaiu een gehucht 5 kwartier gaans van Vise waar van de 160 huizen er 97 verbrand zijn en tot mijn verwondering vond ik daar allen zelfs zeer tevreden terug Sommigen wo nen in den kelder van hun afgebrand hnis maar er waren geen klachten over den slechten toestand Integendeel behalve spek vleesch en natuurboter is alles hetzelfde als hier te lande zdfs nog billijker Ik heb de reis gemaakt met een der grootste kruideniers uit Limburg hij had gedacht zaken te doen maar zonder succes is hij terug gegaan de menschen worden goed en zelfs billijk van alles voorzien Hij zag geen kans iets te verdienen wel met smokkelen maar niet met eerlijken handel Dat er over het algemeen niet veel verdiend wordt komt omdat veel gefortuneerden het land verlaten hebben JEen e f van mij diaaaMaaftricht verblijf hield moest Ik am6n zijn broer verzoeken tóch zoo spoedig mogelijk terug te komen daar men veel werk voor hem heeft h is metselaar Opgave van Personen die zich gedurende de week van 10 Juli tot 17 Juli in de Gemeente gevestigd of deze verlaten hebben QEVMSTIQDMN bpruijt uit s Uravenha e in Turfmarkt il4 M MXonk uit Rotterdam in Markt 26 T Boe uit Haastreoht tn L Tiendeweg 3 J R Martens uit Beeuwijk in Zougstraat 68 H C Jildanw uit stira veniiage in Bleekersmnge 28 C BisHcliop uit Kotterdem in HoogiStraat 19 K van Steensel uit Oud Beijerland in Metiwehaven 254 F van Drirf uit OudBeiierland in Bloekerartngel 20 A J Tirmnerman uit Harderwijk In Vert 115 J Vluiiwijk uit Rotterdam in Willene2l A H Vis uit LooBdüteen in Krugerlaan 55 H P van den Ber f uit Rotterdam in Bogen 69 P J l onHao uil Bowfcoop in KeizerMraat 70 S W Laffertu uit Aneterdam in Kra nusstraat 7 i J Vinke uit Kampen in van Permjnfitraat 12 K G Taat uit Batavia yii Willem TomJwrgfttraat 4 O U N iebiirg uit VGraveniiage in Turfmarkt 102 H P M A I AkerveW uit VoOriKMit in St AnÖionlestraat 7 r Jens irït Arnhem In Spieringetraat 2 J Ckwterwijk uit XReeuwjjk in Spoor i aat l ï va HeiJifld n irit Rol h rdam in üouwe lOöNj Delit uil Nieuw tf in Kei r r it 4flV A W Po iamn In Ble ker ingel fi Zwïin iibnig uil Wa l liiixveen in btfcijiiftade 20 4 Hoogerwaartl urt Hill ersberg in W lhotortnwtnnrt 8 to P L Mofflj uit kMura i e in Vertqj lteOBt 39 ü I KrlfT uit J ugt laao i3 mt v ii flfi8 r M TtolthuijseiC yit 1IeLkérs Wf 20 naar Jfavet K L Sëëw iit ♦ l tt 3 naar A iurtuid üwn 2e Helwerstraat 91 U iij pepsing uit les lhaven 7 naar Amsterdam Rozengracht 11 l Davidlöoqi Hit Urootttmilaïü 84 naar Leid n Heereingracht ItR J V llerkwii uit iouwe 1 1 naar Rotlerdaiii Ilitimraade g l l tfi f oudf waartl uH S mltmm M mw Vvevburs iMm van Hcldenburg 17 Wed J I oOK lftar ml Spieringfltraat 93 iiaar Utrecht l rahnni Ilkieauertötraat 15 en W iHv eldt jiit Jan van der He iid iraat 17 naar Ho legravt B Mejji fi 1 I StadMfii iiws GOUDA 17 I È Uitslag van de Herstemmingen voor den Gemeenteraad De gisteren gehouden herstemmiii gen voor 2 leden van dèn gemeenteraad voor elk der districten I en III hadden den volgenden uitslag District I Aantal irtsers 1050 Bitg bl atfl e ft mm n 958 Van onwasl e 9 Hïcffvan verkregen da heeren H Knuttel lib aftr 490 at M J Oosterling r k 411 J van de Putte a r 436 A J IJsaelstijn Aa lib aftr 500 Zoodat gekozen zijn de heeren H KNU TTEL en A J IJSSELSTIJN Ai Bij de stemming op 9 Juli j l werden uitgebraobt op J van Galen 492 H Knuttel 411 C a Krom 323 F 3 Lafeber 80 M J Oosterling 397 van de Putte 410 en A J IJsselj n Az 425 stemmen 12 District III Aantal kiezers 1379 Uitgebrachte stemmen 1279 Van onwaarde 1 2 Hiervan verkregen de heeren J L van Eijk lib aftr 685 at A C A Hoffman r k 548 1 J Koiyn a r 625 i Prince lib aftr 590 Zoodat gekozen zijn de heeren JL L VAN EIJK en P J KOLIJN l Bij de stemming op 9 Jnli j l Hftrden uitgebracht op J L van k 543 A C A Hoffman 510 3 J Kolyn 565 G Prince 412 en W Sanders 216 stemmen 4 lil de hierboven genoemde feteïuinen t rs lilijkl wel dal de verschillende parzooveel mogelijk hun mannen naar ïti MPIjiis bebbeu g braohl at liwfl een heoie drukte gegeven in l e gemeente anaf het vroege luorj uur totd de atembus sloot hebben Igbote doekeii over de stralen hi de hoogte llK paiiuein de kiezers opmerkzaam ge il kt wie ite candidiaten waren iiebben lil auto b gesnord en de rijtuigen gerold alitol het een dag gold van buitengewoon élftik erkeer Kij liet verkitwmgBbureau aan den Kleiwwi vooial was er bijzondere belongwteljUnti van het publiek over bet drukke W j openen der stennbusaen was er ij ender Veel publiek dat ntodiedi eling der iiitgebraelife steimnen met bolangatet i aaiLlioorde ï oor oua bureau stonden velen te f eliteii lot de bulletin verschonen waarHl de bov enataande cijfers waren ver li fterenavond kwamen de vrijzinnigeji de sociaal d eiiiocr al en hijwn in de pi KunsUnin der tiocieteit 0n9 üe en ter herdenking van de rèeultavftn dten dlag Wet programma vna de 2de OrgelbeffUng in de öi Janskerk alhier welke f l inadag 20 Juli gehouden zal wor i dea avonds 8 uur door don heer j H B Spaanderman met welwillende Winverking van Mej J uise Krak sopan Uen Haag Mej I nna Mauve ïiool Anirtlerdam en den heer Jaap Iftandernmn Bariton iouda luidt als Igt Praeludium C dur J 8 Bach Aria op de G anaar J S Badi a Aria Wie lieblioh Ist der Bo Schritt uit het Oratorium der wias P Larghetto en Allegro uit de D d ir FMe 1 F Hdndkü Jiwei Duette Peter Cornelia Melodie Max Reger Uerf er Naoht Hugo Wolf 7 a Niiia J B Pergolese b Antte ntinio Padre Martini Kglogue tJoosisaise Th Haloing Elf gio Jul Maasenet Suite Gotique h Boëllmann kJ LUo iS da ett 9 voor bopraan N 2 Ml en 7 voor Viool No 4 voor Soprftan fii Itarllioa all ii t orgelbegeleidinlf Wittp bioscoop Hu pi ograflHna van d Witte Bioscoop getJl deze week ala hoofdnuimuer l e Vreemdeling een modem doch eer iïiooi en Hpauuieiid drama dat de tof seb iiirers van het Ijegin tot einde ireet tl boeien Ook die bekende doch stoedö niettwé Ilioscoo Couratiil laat ona deze vt V intere alnto gel etnteniseen zitn t rwiil de Vfttuuropnaane in Menw Zeeland om zijn sehilderachlige geBicbton ze ï de indacht verèient De fllma MokiHien op hol ooinisoh en Kricoh als 3obkiat klu ht brengen bij het publiek ik lilfllwple eii dSkwipe ip Itewoglng de tilni Poftte Restant t naohtend verlangen vied vooral ook èoor de leuke opiinTkin en van den 1 xpUcati u éér in dfn ïmaak iJa uitalekeiule eixpllcalui fen de goede miizii k van viool en piano maken dat o d o week de WUtP Biowoop een lieyoek everwaard is ToHhtifiKramen Rijks II B S oor he lortartngeexamen tot d © hooH i e kla ip en der R II B 8 haddon £ i0 nae fqg ev n oor kl II 4 oamdidaten toegelöten W IJseelslija Voor klaewe III oandidaten toegela kil geen oor klasue IV 1 eandidaat toegeia li n If M Sohmddt raiis Voor het 2e to latingsexamen dat bc ill Seplember geliouden zal worden lielilicii 7ieh nu re Mt 10 eandidiBten aan Kermis Sociëteit Onfi Genoegen Naar men oiiB medeiloell zullen In de Sociëteit Ons ionoegen dit aar geditirende do kernna nirt de tradilioueelo ariétó voorstellingen daala hebben la het uit den aard der zaak nimüelijk Hieeds wat nieuws en pakk ndt op dat gebii d te brengen thana is dat al lioel uioeielijk zoo niel onmogelijk Ue meeetoVarieU arlisten toeh zijn buitenlanders en uiel b t oog op de intcrnatiofiaie rerwikkelingeci is dlam tliane ia het geheel geen bei lag op te lesgeii U bestuur der Sociëteit is echter zoo gelukkig geweeet door besiüddeling van den bekenden iinipreeBario dcïi heer Max van Gelder zieh gedurende de kcrmisdagen de opvoering te verzekeren van een drietal Operetten waarin zullen optreden liekerado Ie krachten op dot gebied o a U Damee Beppio d Viie A unie Backer orry Pinksen enz en de heeren ÏMet Kohier Jan Grootveld Aug Kie4il enz ftllon hier welbekend Ook die keuze der atnkken ia zeer gelukkig In do Boemolbaron Oe Brave Hendrik Jwide met Piet Kolder in de hoofdrol en De Klokken van C orneville met Aug Kiehl in die hoofdrol Wie d enkt nög niet met Seuioegen terug aan h el reuzensiiccoR itat de Veoeeniging Arnold Spoel alhier voor eenige jaren met laitot fenöemde Operette liad Vermeldlen wij er nog bij dat alle pereiten geheel compipet dus onverkort zullen worden gegeven dat het volh 01 obest onder leiding van den htH r Kol J Kina Kigen dat ze volle koren geven dat er speciale d ocors voor zijn vervaardigd en dat het ballet ifi van de Fran jche Opera ie rt Grav nhage Hebben de kemwavoorHteiliBgen iii OjiH ienoegen altijd het grootste snicüCf llians zal dat niet mind T bet gtivol tijn I ll de Schouwburg steeds ie klein blijken OoJi aan de kimk TkermiH welke hel vorig jaar wegens do luohilisalie een doorgang kon lieblx ia thans een bijzondere aanlrokkelijklieid vei lK nd n K 1 lenbach a poppenkast siprookje=i in de poppenkast die overai in den lande zoo n f root Huoe had zoowel voor geroot als klein zol aldaar voorHlellingen geven 1 c bekeuidle sprookjes Talellie dek je I z ltje strek je Knuppel uit dien rak Jtooditapie en Jan Klaaaaen zullen worden opgevoerd oor de kleinen is er dus ook gezorgd Alles hij elkaar genomen komt de 8oeieleit met iets voor dien dag da er n ïj s i tï Het Comité tot St iin aan KoodIgdenden door de mobilisatie te Qonda heeft op 17 Juli geen stenn verleend Bioscoop Salon Gonda Vooroit In Gouda Voornit is deze week het hoofdnummer Een slachtoffer van het Noodlot een boeiend verhaal van een kassier die geld vsn zijn patroon steelt ervan door gaat met een vrouw op reis weer zijn portefeuille verliest en daardoor ook de vrouw waarvoor hij dat geld stal en zich uit een hotelraam te pletter werpt In de hoofdrol Rudolf Schildkraut een soort Lonifl Bouwmeester bekend voor bioscoopbe ekers althans nit De Shylook van Krakau Men is dus verzekerd van een prachtig spel terwijl het verloop zeer boeiend is Ook de explicateur zet zijn beste beentje voor Verder twee mooie natnurtafereelen van Ceylon en van Zuid Afrika in welke laatste tggers leeuwen en beeren rondspringen alsof ze zoo maar op te scheppen zijn en een klucht Susanna in het bad welke de toescbopwers nog eens lachen doet Uitvoer van varkensvleesch Naar wij vernemen heeft de Minister van Landbouw enz het percentage van de hoeveelheid in kilogrammen van de voor uitvoer bestemde varkens welke de exporteurs voor binnenlandsch verbruik moeten leveren vool deie maand vaststellen 160 tegen 80 voor de afgeloopen maand Men overeenkomstig zal een exporteur voor elke 100 K G die hg uitvoert 100 K G voor binnenlandsch gebruik moeten beschikbaar stellen Sohoonhowan De gemeenteraad heeft gisteren aan B en W een blanco crediet gegeven tot het nemen van maatregelen ter bevordering van den bloei der kaasmarkt B en W boden den gemeenteraadaan de rekening der inkomsten en uitgaven der gemeente over 1914 blgkens welke de ontvangsten hebbenbedragen f176 998 en de uitgavef 168 901 Besloten werd ten behoeve van militaire oefeningen indien daarbij het veer der gemeente wordt gepasseerd het gewone dagtarief te vorderen benevens een klein bedrag voor extra kosten Verder werd besloten toe te treden tot de vereeniging van Nederl Gemeenten Voorts werd aangenomen een voorstel van B en W om den prijs van het gas voor alle doeleinden met drie cent per M te verhoogen en te brengen op 12 cent per M De gemeantelijke commissie voor werkverschaffing is op haar verzoek met ingang van 1 Angnstus ontbonden Het plan dezer commissie om de plaatselgke gouden zilverindustrie in nieuwe banen te leiden is op een volslagen fiasco uitgeloopen Luiheid en onverschilligheid der werklieden was zoo werd gemeld oorzaak dat nadat er acht maanden was gearbeid de arbeidsloonen nog oiet uit de opbrengst der verkochte artikelenkonden worden betaald Ten slotte besloot de raad enkele aandeelen te nemen in de KolenreserveMaatschappij N R Ct Gouderak AUuor m in do ouderdom van 02 jaar ovorU den do hoer J C Sehocr tenten wv Hot stoffelijk ovorachot zal niet in di zc geiiwento wotdon tor anrd iMwteld doch Maandag wofcten opgezonden na r liet Crotnaloriiiui te Weftterveld tep frtTlirandin PREDIKBEURTEN GOUDA Zondag 18 Juli REMONSTBANTSCHE KERK lO s u v m Ds I HOOIJKAAS te Amersfoort St JANSKERK 7i ju v m Ds V V d KOOIJ te Reeuwijk 10 u v m Ds A VAN HOORN Em Pred te Utrecht 2 u n m Geen dienst KERK PEPERSTRAAT 2 u n m Ds J E BIJL 5 n m de heer VISSER Kinderpreek LUTHERSOHE KERK 10 n v m Ds Th SCHARTEN HAASTRECHT NED HERV GEM Bondsgebouw 10 n v m Ds E v n BROEK GEREF KERK v m Ds B VAN HALSEMA n m Ds B VAN HAL8ÉMA MOORDRECHT NED HERV KERK 10 u v m Ds J HOEVERS Em Luth Pred te Rotterdam OOUDA Woensdag 21 Jnli Sr JANSKERK 12 u m Ds J G DEUR Hnwelijksinzegening SE OIST Voetbal Morgenmiddag 4 unr zal Gouda een vriendschappelyken wedstrijd spelen tegen Celeritas I nit den Haag op bet terrein aan de Karimmelksloot Wij ontvingen het in druk verschenen jaarverslag van bet bondsjaar 1914 16 van den Nederlandschen Voetbal Bond In dit jaarverslag 56 pag groot wordt in de allereerste plaats een terugblik gegeven over het atgeloopea aeizoea d ilotseliDg ta gevaUan mobilisatie eu da duidoor ingestelde noodoompetities waaraan WMd deelgenomen door 140 vereen met 188 elftallen slechts een vermindering op het voorgaande seizoen van 13 vereen met 34 elftaBen Vele zuinigheid maa regelen werdaft betracht waardoor het jaarboe niet werd uitgegeven ook het jarig bestaan niet officieel werd herdacht Het N V B foBds 1914 l aa op l M i1916 in totaal groot f 9792 61 waarva 128 vereen deelnamen en waarvan aan het Koiv Nat Steunoomitó werd afgedragen f 7769 21 èh aan de plaatselijke steunoomité s f 2033 20 Op het gebied vap het militair voetbal werden vorderingen gemaakt en verschillende competities vpor militaire elftallen iagtefeld door daarto sasiengeitelde commissies Het verslag gewaagt verder van het verbod van voetbal op Zondag in Aarlanderveep en enkele andere gemeenten waartegen de Bond is opgetreden Na een overzicht van den gang van zaken in de noodoompetities volgen de verschillende standen en wedstrijden en de winst en verliesrekening in ontvangsten f 20266 36 in uitgaaf f 13838 26 met een batig saldo alzoo van f fM20 09 demeentelijke Arbeidsbeurs Aanvragen van werknemers Volwassenen 1 teekenaar 2 timmerlieden 2 metselaars 1 pypmaker 2 touwslagers 1 machinist 1 pakhuisknocht 1 werkman zonder vakkennis Beneden 18 jaar 1 timmerman Laatste Berichten MADRID 17 Juli Part Uit Amerika wordt geseind dat het Noorsche stoomschip Mar8ohlaDd met een lading van Senegal naar Marseille op weg bij Kaap Encinas gestrand is en zich in een gevaarlijken toestand bevindt De pogingen tot redding der bemanning zijn begonnen PETERSBURG 17 Juli Officieel Russische torpedobooten begonnen in de Zwarte Zee een aanval tegen de batterijen van Zulguldak welke onlangs daar zijn opgesteld twee stoomachepen werden tot zinken gebracht en verschillende barken die geladen waren met steenkolen in den grond geboord Bij den opgang van den Bosporus heeft de onderzeeër Morj een stoomschip dat beladen was in den grond geboord benevens eenige zeilschepen OndV rzoek Ijiiaüania LO MJ i 17 Juli TluiHö w hel re iillaal Inkend van lie oudersiüek beiretfiHude lut lorpedcüren der Lu ilania In hel laitport woriU gezegd dat hel sfcliip geen wapenen ol iioepen aan lioonl had Uluelioon de kapiiem do niMiuciu w ilke IMJ ontvangen had uuH betrt kiug fot liet tiesturen vaii de J uHitania niei heeft opgevolgd iu de ondergang van hel whip uilwluitewd lu wijlen aan het torpe deeren door de iXiHöcho ondcrzwl r Den kapitein en deii eigeiiaarti treil geen hiaftin daar alle iioodige maatregeliHi warern gelroffen Ier licveitlgiiig van Ie opvarondvn I ONUKN Bij het oiulerMek inzake deijuastania u gohlefcen dat het sohip een alg nH ne ladilug aan Imord had waaiouder 5 XH kisteiü patronen welke op de laitlngHliJHt waren aangegeven Get n an lore onilploiliarc stollen wapeiion of troelieii hevoudeii zich aan boord zoodal giHja enkel voorselirifl van do AmenkaanHche Regioring la overlrcden K i AmerlkaaniBehHI lngeiHch oonflict op koiiiM U I1 N 13 Juli litincr s hijz dienst i it Washington wordt aan d Times 1 i V erhiUerde uleiraniog otider de vlwychexporUiirs netnut toe en ook de katoenkwewtie levert niet liet uur nieei aftnieiiïing tot vijandige opoferkingon Andiere belaji zooals die van koper en rubber maken het hoe laugher hoe dtiiidii li er dttt wij de geeoliilpunten die hel g voJg zijn van h t ImwIuiI van onzen minitlerroad nt l out kofloen op d lijKl ili ir oorwaardel o eon tr bande te plaatsen 11 den invoer diaarvn in Duitweh land mei adle middelen te beletten Ri op een meer overtuigende wij e dan loi dusverre uit ddm weg moeten tmchten Ie ruimen wlHen de I ngelachAmerikaan sohe betrekkingen niet ernstig benadeeld wordlen oui zo koo goed mogelijk Ie wenfloheik Hoe spood er nuTi dit in Vn oland zal in zien hoe beter het voor ooh ms Dijna nergen zcJIb niet in kringen die ona zwr vriendtwhappelijlv gezind zijn wordt de weltelijltheid van onze blokkade erkend Het algemeen inzicht is dat wij in hel iieJang der iieutralen gebracht moeten word n tot do erkentetii dat ite Vere iri i p StateB hvi vdftftte reeU he M en üui Mi lyk uaiu niHitiale landen iti iri ü iii Ie £ a poit6 ren isè feu d e her Wtpoil au AiinTik aii rbe gui derui uu dcüq hnilaoöïi ir T uiN hlaml een M tdWrtiu ilie faiidfn m on i Teii M vy 11 1 lut mii vea iijk lvt n ti oKNÉi n iMJ ons voorheutid4 i op een bt gnfflliike a gitati tq ii Q r jLas ii roo dlie = 1 i nul D i te e n ligen niutetil l Rn fv i éi ii wipilen op di noi J akeli IAö Ll aoo Bp e iig moge4i k u j ie dB ttia It ll de e hnilrmge iiei n ni 1i ri Offflaiii lt ifi hKiUifil oiiil api lil II k i U v ooe en tlofli In i J iiii rtl d partent it Qi p ibUo ï ini Jangw p kfiwK laar aantooni n lioi bniientift v onii kraehlig iKi I n iUche blokkade Si liaijdieilïft erkei beïnvloedt Zij toonen w lie waarde van den AmerikaanHtShen vM o r n n l iii 8 ïtil ni i in Juni van dll l iai p nd i ti rlinK liedroeg tegi 2Hl l flO l iJOiKl sterling in dezelFdK ma tfl4 an hel vorige jaar Tekj Nofl Ollig ongf al Men uM Jd on uit Nijmegen Het niidida iitir ond rzooht een noldaat V4 l Ie Koloniale lierej+vrve in het gelKUi an de If II S ïiü thans als geboft nn iiukwaPlieirinig wordt g hru ikl k Milroon Ho geweig vi hadi lMotsei agj mg hi t schot af w aardooi de korporaal IMner en de holdaat Melz dOodMiJI yi tiofhn wei le ii en de solilaaj van ÖÉwerd feowoiid DEN HAAG Men deelt mede d verwacht wor lt dat aan de 12 uursfiet tocht door Zuid Holland een HOO personen zullen deelnemen Telegraüsch Weerbuiclit van bot Koniiiklijl Meteriologi Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 769 2 to Haparanda laagste btrometerstetW 745 5 t Halder i Verwachting tot don volgenden dag Mee t matige tijdelijke wellicnt krachtige zuictelijke tot weslelftl b wind meest zwaar bewolkt met voorbijgaande opklaringen waarsobynlgk regen of onweersbuien zelfde t tUJe rftt nnr ratuur BÜUÜEBLIJKE STAND GOUDA il Jloli N Ui Jiili Jncoliu lohaiiiits e s Voordvrliaak ni 1 M Snh Joliancift é v H J Diihi ii M ii iiwv l l liilicllK frAiW rl iii I i w lloviig on l nrimii I laiu ma d F li Umijn 1 Vwwatfil i lll ll H Wl M il nH I Ie iiliniKiTi n A Uofman i df Jroot 11 V do Hoop Ü C van Eseclioloa i II l oiit iiia 1 V Wil on J van l ooii II II ln iM in LiiKlIiiut rt Kiiiijl cii l II WliTlKs k I I van l ii lil I s IWIiou i in i lil Advei teiitlën I Iej le¥ed ll Alter mv Gedempte Gracht 269 DEN HAAG gepfl fle HOOfJSTE WA AÜ DE voor jO lraf pTi Heeren en Dameskleedif Koopl g elieelc f g edoeltnl van Inboedels Is ook naar buiten do stad iinn huiste ontbieden Brieven worden vergoed c Let s V p op IfAA ar on A Dlt HV Uej deWed E ALTEÉ 9A 2fi9 Ged Gracht i m DEJN HAAG Q DANK ZU m EKN D003 i Likdoornz CORA baar k 20 ets wijzing kon ons achtergebleven soldaatje zijn regiment weerinhalen Bij alledro i gisten in Ned J land verkrijgf met gebruiksa t 17 DRACHEN QUELLI FLESSCHEN WORDEN OP REKENlHft GESTElD DOCH BIJ TERUGGAAF VERGOED Vx LITER A 15 crAi NATUUR BRONWATER