Goudsche Courant, maandag 19 juli 1915

IVo 12834 54e Jaargang Bijwielen Agenten voor Gonda en Omstreken GEBR VERGUIST Rijwielhandel en Reparatie inrichting TURFMARKT 113 60ÜDA Per kwartaal Idem franco per post Met Geïllustreerd Zondagsblad Idem franco per post Abonnementen orden dagelijks aangenomen aan ons Buieau Harkt 31 b j 0117e Agenten den Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 De Oorlog Aan het Itallaansche Front Het OoHtenrijksch oonmmniquó MM 17 Juh meUH In den nacht van den löen werdeawo d roiii v rsch€W ne taJiaansnfao aanvalleu tegen het plateau an l ol trdo afgeslft jeo I e artllU rie duc 1 heeft 0 i Uh IrmiteD plaihtA Het Itallaansche communiqué van 18 Juli meldt De verovering van een moeilijk te nadeiren hoogte in de streek tusschen de forten bij Falzarego en Livinallongo IS aanstaande Op 16 Juli bereikten de Ital de hnie van den Bois pas en den top van de Ealzarego tot aan de hellingen van den Lanapas De infanterie hi d zich schitterend in den strijd om de hellingen van den Ijinapas tot Salese en Agai In de Andrazvallei werd de eenige loopgravenlime des vijands met de bajonet genomen waar de Italianen zich thans organiseeren Vrijdagnacht hebben twee Itallaansche bestuurbare luchtschepen de werken bg de kampen te Gontzia en op d noordelyke heUingen van den berg San Michele in den Carso met succes gebombardeerd Aan het Westeiyk Front Het Fran ohe namiddagcom mnniqné yan 17 Juli meldt Bu ArtoiB had een levendige artillenebeechietittg plaats De Dnitsoherf beschoten het dorp Bully en enkel loopgraven Twee burgers werden gedood Fransche granaten stichtten brand in de hoeve Folie op den top van Vimy De artilleriebeschieting duurde den geheelen nacht voort en was vooral hevig ten Noorden van Boucbez en tusschen NenviUe en Roclincourt Op den reobterooyer van do Aisne ten Oosten van Soissons poogden de Duitsohers na 4000 bommen te hebben geschoten op den sector Fontenay in den avond van den 16n een aanval op een Fransch werk die echter werd afgeslagen In het Westelgk deel van ds Ar gonne werd de kanonnade voortgezet zonder infanteneaotie I In de streek van Marie Thérese werd de strgd met bommen en grapaten voortgezet In het ravijn van Meurissono nad een hevige artilleriebeschieting plaats Twee Dnitsche aanvallen Op den grooten Betrouwl arheidsnt door Nederland van 10 19 Januari IBfi gereden door de renners JAAP EDKN BLEKEMOLEN JAN VAN GENT FBAN8SEN VELDKAMP en HOLTKAMP en waarbij meer dan 1000 K M werd afgelegd bleek het HIMA Rijwiel een der besten Bij den grooten 24 uar8nt voor motorrijwielen door Nederland op 13 Februari 1915 maakte de bekende Nederlandsche renner BLEKEMOLEN den gelieelen rit mede op een HIMARijwiel welke tocht oor dit Maderlandsch fabrikaat een reuxensuooea is geworden Traagl prijseouranl aan ol ïm I oveÉip FEmLLETOJ i Moeder en Zoon f Mrf gHiik Hen nk Ik kan mi o rpifl niet ondernemm Uan 7al Ikwïaair e i brirf aohrf vcn nuiar ik bon lïaara van Jen l eaiirbte vergden ï n wn van het kantoor is vol w ie I e plaw waar htt huweljflcg lotpn wivt i zekOT nog wd Ja De bnrganeeötor van he dorp rMi hij PaJermo voltrok het huwelijkVanavond nog 9chri f ik aan hpm Dan reog je dwï brief morgwi wol naar rfc w niet waar Wel z er iiawrouw 1 Dat ia het bracht tm volg nrfen morgen taaar te poM en nu volgtten zoowel ai voor Margherita van uitwewM e mbljobare kalmte wwiji in hun binocnatè de grootste on t heeiwjhle Margherita verliet nauwek r dikwijls bij t ünhek om d weg lang te z f ten bneven M trt or die nriseehien m brief voor haar had Maar de eene wg verMïT don anderen en er kwam KOPn bericht f W verïBefcWbe piJBiijKftT voor Mar erita In Prima HUISHOÜD JAM 35 cent per flacon Appelsiroop in kilo buijes 50 cent per 5 ons 88 cent Aanbevelend 19 L VAN DER BEEK Lange Tiendeweg T MiDvomimliiep IMEfillelelleg üiT HET Magazijn van M RAVEN8WAAY ZONEN GOBINCBBM Dezo THEEËN worden afgeleverd m verzegelde pakjes van mjf twee e een half erf een Ned ons met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van ilevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoenng van geëerde orders aanbevelend J C BIJL voorheen J BREEBAART Lz Hedemvond begint d Opruiming van ZOINERilltTIKELEN B C A B Bsa OOUOA MARKT Bijzonder voordeelige aanbieding In 42 Blousen Kinderjurken Stroohoeden Zie de etalage In onzen winkel Markt 19 Kleinen winkel Het prettige geïllustreerde werkje DE HËKGËL4 R door BR IMDARI8 DE BESTE TIJD DE BESTE KLEEDING QEHEIMMIDDELEN DE DIVERSE SOORTEN AAS HET VANGEN VAN VERSCHILLENDE VISCflSOOKTEN ENKELE WETTELIJKE BEPALINGEN werd als gratis bijlage opgenomen in orks llagazijn het Goedkoopste Geïllustreerde Groote Maandschrift en IS afzonderlek verkrijgbaar voor 25 cent VAN Bl OMMESTUN S llMK ia liroefondei ini eliji de BCSTE r volKomen ONSCHADELIJK Nienwe abonnés op MORKS MAGAZIJN ontvangen nog als gratispremie bovenstaand boekske en de beide klenren reprodnoties Jm Maris De Molen en Bosboom iCerkinterlmir 69 tó j f Dordrecht C MORKS Cfc I Regelmatig adverteeren van goede artikelen geeft steeds winst Mgn vpage de gereduceerde prijaen iiiervoor aan de Administratie van II IE V dit blad Maandag 10 Juli 1015 eOVMlE GOIJftMT Verschijnt dagelijks behalve Zon èn Feestda n PRUS VAN HPT ABONNEMENr f I 25 n M 1 5U 1 90 PRUS DER ADVEflTENTIÈN Van 1 5 gewone regels met bewysnainmer f O 56 tiki legel meer O 10 Bij drie achtereenvolgende plaatsing i n worden deze lenen twee berekend Uieiisladiibiedingen per plaatsing t in 1 ü regels fO 35 biJ vooruttbeLiling elke regel meer 6 ets Heclamen f O 25 per regel UriKile letters en randen naar nlaubniinile uitgevers A BBUfKKAÏ EN ZOOV ic m Uu 1 a gedood I ii Sf elien d Telefoon latere 82 laMjii door i diiugui of gfv angwi gLnoiiKii top bij Sonvaux en ih ino igrttaf van C a Ion no eijn dcltuitdcherfi vtiH oiit mei nware veirllezeo teriiRSewoi pui In het boHCh van Aprenwnt duurt h 4 lKUnt ardeinent voort D aanvat diende HiiiLnflurs op den Iben hebben omlt run tiitn t g 4i de titulllngen wdke dt 1 ran hdun bij ionlinoHe hadden viiovird IV ld door twee Utaljonn geilaan Naat nji II t tt rri n van den atnjd wird a t stt ki btbljifl 7IJ lielangnjk verlieaen op de Fransche Bteliingen van de hoogte 263 ten We ten van BouremlleB werden afgeslagen Op de Maashoogte had een hevige beschieting plaats by het ravijn van Sonvaux en van het boseh van Apremont In IjOthoriQ en deden de Duitschers tegen 1 nor een nienwen aanval op de Fransohe loopgraven ten Zuidoosten van het bosch van Parroy De aanvallers werden uiteengeslagen In de Vogezen deden de Duitschers in den avond van den IGn een aanval op de stellingen die zij verloren badden bg Ban le Sapt deze werd tot staan gebracht door het Fransche vuur Een aanval door de Duitsohers ondernomen om 11 uur iD den avond van den 16n op een Fransch werk bg de hoeve Foarnies 1500 meter ten Noorden van het dorp Bonhomme mislukte volkomen Een Fransch luchteakader van vier vhegtmgen wierp hedenmorgen 46 bommen van 75 millimeter en 6 bommen van grooter kaliber op het militaire station te Chauny waar belangrgke opslagplaatsen van oorlogamaterieel zijn Op twee plaatsen werd brand gesticht In het Jcanaal van de Oise kwam een ontploffing in een transportschuit voor Wh Iransche a on4l ooiiuiiuD iqué van IH Juli owJilt l e dag Ih betrek kelijk kalui verloopea ia dn Argonac waai gtuen in ant ie actie plaat iiad i u luMgL aanval vad de Op d Maaslioogteo hebbi n de UuU Hohirs na h t bombardomcoit In den nacht van Aan lOen op 17 i etn iK vig n aan val geciaan op de i ranschc alollingen vanaf loopgraaf van Calonne tot aau het dorp Lsp rgeö Üp den top van het ravijn vaai Sonvaux zijn de Duitechers tr in giwlaagd op een tniiel punt wetr va iten voet ic V rkrijgen in een gedteolle an Ve loopgraaf Ut de Branwcheoi luin op ten en hadriwi ontnomen I enigo afdlcohng n LHiittwhere die er iii gewiaH gi 17 500 manschappen De buit bedraagt 13 kanonnen waaronder een zwaar 40 mochinegeweer en 7 mgnwerpers Het leger van generaal Von Scholz maakte 2500 gevangenen en veroverde 8 machinegeweren Nadat de verbonden troepen gedurende de laatste dagen aan de Boeg en tusschen de Boeg en de Weichsel een ry Russische vooruitgeschoven stellingen hadden veroverd heeft zich gisteren over het geheele front onder aanvoering van generaalveldmaar schalk Von Mackensen een groot gevecht ontwikkeld Ten Westen van de Ztepiz in de streek ten Zuidwesten van Krasnystaw braken de Duitsche troepen door de vyandel ke hniei Tot dusver vielen 28 officieren 6380 manschappen in onze handen en maakten wy 9 machinegeweren buit Ook ten Westen van de bovenWeichsel is door het leger van generaal Von Woyrsch het offensief wederom hervat nailu vau 11 mtt Huec4 ¥ eigi aaanvallinv Hfi d lioeg Kioi gtii WIJ tb aanvaJIt a aii i i i jamtl tuHwchm het dorp krjlof en dl Htad sok al alsuiedi bij di doip n KlousHOv en I arhatch HUOCtiHvol tl rug Wij inaaikten daar verr cheid i homUrden g v anigt neti Aaik b l nje tr en tusschen r nteftltf i i Boeg wordt de trijd voorige rt zoik ihi iTrtBtig verwiATHigen in de potilu Op dl Zwarte ee torpi deerde on e oiwier ee4 r Het Dnitsche communiqué vatt 17 Juh meldt Aan het Oostel k Front lil U II s 1 H o h i oouiiuunKim van i Juli imtth Up het front aldmge ii Mou ravivo krw de vijaöd va tteu oel op kil rechttroöVir doi Vindawa en traohlte vooit Ie dringen in de richting van lurk kiiu lui van KttdoHi viel ee n kozak kiilrigadc op 15 Juli dt Oo t iinjkHcho voorliocd aan bij h L t dorp Mokrzet iia ii Zm man tni 3 officii ren gevangen in 1 ma kti i uiilrailleurs buit lut 4ch n dit Wucliaul en d Bo4 g nani dk Mjand m dtu naoht van Ib Juli ein alguiHUi offenauf Po aanvallen dt s vij uiwlH Ihj d Op r II linkeroever der Veprz maakte U Mjaiid aa len hardnekkig gevecht lenige voidtrmgui Op A n avond van If lull I ill4 n HIJ htt fiont Izdilino KraiHiiowtQ Op d n rechteroever d r i pr bij d rl u r Vftlici wi rdi ti de vt anl lijk aaiivalUn afgoédagui I It O van het dorp Grabovtl slaag dt d vijand ei herhaalde malen in in dui natht vait H Tuli en dtn daarop olgi ndi n morgiein om onze verdediging llnl n l forcecTin maar telktmiialt loeg n V IJ Iieii tt r ig 700VH 1 door ons Ut lliiit ohe comifiunKiué van IK Juli mttdt OtiApwften van het leg rvan iii niraal Von Below wloi gen de nel aan gtïvotrdo KtiHWlaohe Viir ster kingen hij Av tl lt rtig lUHitt n men gevaingtm t n iiiaaiktm d kanioimil en H maohiu gt wt len buit tu vervolgden d n Vijand m ooifiilijkt lichting De overigt gi dei Ittvi vani itlt kgi i rttaan iioordoosteli van Kurwelianj len Oowtcn n dï zi plaatst wenf d voorslt vijand eti ke atHjlnc In otormJoop getiouitn Tuiftobtn it Pisza i i dt Wnebwl l In h UiHsen liun It riigtoeht voort Dn irn iMii an de i n TaalH on Scholtz en Of allwit vtrvolgm di n vijand op 1 11 ot Ov pal waar Ie in lin K iiti ig inftnklt sl lling n nog we r stand boo w rl liij aangtvalUn m t riilt ge vvorpui oo bestormditn de rejwrvt en ik laiidw rirot pen van Oint raal Scholt K jilftHts Pop iiiljw k tn T los7rvoa nt r giiix nl n van htt b trvan n laal on ailwit braktn door de aterk uilgt bouwdi wteliing lit Mlo l7 ianowo Kaniiaiiowo Het aantal gevangtiiitTi nam btlangiijk toe trd r wtrden vier ka nonn ti lil gemaakt tiok I n Ikt offtnrikf van htt Ii ger van fiene innl m U e rseli I Itlde tot een ucees Ond r etn lit vig vljandWijk viim drop gen on trotpt n op dtn 17en s oeh lm IJ Inor b ir e nil iiiiHiieJtn vrvan tigdt bindt rntsften kr vijandtlijk Iton I It lllng UI iie lormd n door di tMil itai Het voor eenige dagen ingezette offensief onder de opperste leiding va generaal veldmaarschalk Von Hindenburg leidde tot groote resultaten Hot leger van generaal Von Bulow dat op den 14n bij en ten Noorden va Knrschany de Windau m Koerlanc overschreed trok zegevierend voort Onze cavalerie sloeg herhaaldelijk den vijand terug elf officieren 24Ö0 manschappen werden gevangen genomen drie kanonnen en vijf machinegeweren buitgemaakt Onder de gevangen officieren bevindt zioh de commandant van het lÖe Russische regiment jagera Het artiUeneleger van generaal Vos Gallwitz deed in de streek ten Zuiden en ten Zuidoosten van MIava een aanval op de Russische stellingen die sinds begin Uei met alle middelen der moderne versterkingsknnst versterkt waren In een prachtigen stormaanviü wQrden drie achter elkaar geleger Russische Unies ten Noordwesten en ten Noordoosten van Praschnitz doorge broken en veroverd De Dzielin en de Ijipa werden bereikt Daor den druk die van beide punten uitging en door de hernieuwde aanvallen in het nauw gebracht weken de Russen na de ontrmming van Pra ohnitz op den 14n in han Binds lang gereed gemaakt achterwaartsche verdedigingslinie Cic chanow Krasnosielc terag Reeds op den 15n bestormden de voortstuwende Duitsche troepen ook deze vijandelijke stelling braken door deze heen ten Zuiden van Zielona over een breedte van zeven kilometer en dwongen den vijand tot den terugtocht Zij werden hienn ondersteund door de artillenetroepen van generaal Von Scholz die aan de vervolging deelnemen Sinds gisteren trekken de Russen over het geheele front tusschen de Pissa en de Weichsel op de Narew temg De winst dezer dagen bedraagt aan gevangenen bg het leger van ge neraal Von Gallwitz 880 officieren en t haar Miuiwachtigen toestand kon 7ij nor geti luM Mnden Als ziJ avonds Iaat te bed ging kwatti getn gizondi laap haar verkwftcken Ms zij togm dtn moi gen ein ir lijk inwluuiterd kwamen akeli gi drooinen haar verontjMftlen Haai go onóbetd die loo aanniwkelijk verlxterd wow bed opnituw geducht onderde kwfl Mng van h i lange waohteii IJl II lil 11 IIMU t n ilOlltg bloudiii ri il Il f ag iii druiven en abriko en I n 70 ttind miliwl door g urcfcn aan d ppeilM in aan di 1 loo llKJO han h t m d haar oogt staarti nop dm bril f rij op l el fwhrijvtn uu nat uur lijk grooi H rl bwU bUtk haar hart bl f Btil tlHaii 11 md e git lortt 7ij iift r IJ huIh I orolh a Uu Au kind rui bij lul Ik kon wt 1 bt grijpen dat er 7oo iets iitwwt konieq z i dt trav ditnaar Maar g uiij eeois iJorothea al Htnat ei in ht i Itrit f Itoro hta kon echlt r evenmin uit den bruf wijH wordtn als Ik odrik D la Ut wi in Iwt Itarliaanseh geschnvtn Hier Hiaat con tHontpeJ zi i i i lehijiit een offlcipt Ie brief Ie 7ijn Kijk e n DorotJiea of er getn l eHijs in ligi de naani van mijn ntniK iHbr moeten wij toch kunnen lt7i Ibntlnk l ekF e4t d brltf nauwkeurig frt h i beetje Franflch del hlj in Frankrijk geleerd had trachttt hij zelf enkele woorden te ontcijfeten doch te vergeiefH T xt ding begreep hij echter het wan n gefn goede lioriohten dfe Mar gherlla ontvangMi harf Fr is niets aan te doen nionipe tle IlenAik mot een diep bedroefden bükop de boklagysiBwaardigie vrouw die d rlag ie ijlen Mm heerft ii bedrogen of eenwhiir kent roep wil u thano uw reoht ontnemen Maar al heeft de beele wereld uverlatm dan wil ik u toch niet rerla OH romtoiu den tuin all i nitlii ir atiiMudi vre ti en ruHt Itoeh d lUHM vioiiw in Ai eenzaiïiie wooiifcamtr gievochle niet van dd alles fn InnuTH verlwijf Iing 7at zij mdier In haar droefheid en zorg hoonk zij niet van het kwiniteleeren der vogds in de booiiH n ja 7f hoorde selfH mot de i toti van haar kinderen die in den tuin l ij h 4peieiï hun vroolijken Iseh lieten weei klinken Doeh nu trof eien oon het oor d r n7ain vrouw dde haar deed opschrik ktn uil haar doff gevoelloowbeid De kiir van het tuinhek ki rste men lioonh 7W re voetMappcn op het klezil 7and van het tuinpad Marglitrila net A naar iMiifen de po tl ode bracht haar dtn lang verwachten brief In vreoHelijk opgewonden toefdand drukte Margherita den brier aan baar hart hij droeg deny poMMempel Palermo Zij V rbleekte en h werd 7wart voor de oogen De pos bode keek haar verwon d rd aan Oevoeli ge u lAei wel mevrouw Pvroeg ln niwtelfjdpnd Za Ik de meidroepen em ne i dank n I ïTef la n dsoter Met snelle Bchireden keerde zij naar de kamer terug Zij kon dwi brief nftiiwelijka openen Zij wierp een hastlgen blik lm l lui Ik Afi i H in 11 ndigt bill k biM n ik liiil tot h tw 1 gii£oiwlt aniifn dit nog w rkm kumim In zij zulb ii imir I arl td il arnw bedrogJii voor II UI voor b kindiir ii ï Hij Hl t p il koorl nehlig hult band Mii Margh lila i ii tlTukti daar vol sti tiiiig lioth iMwehrooind etn kus op I I I lU HOOI DSII K Daar sloeg Vlfirgh rila tie oogtn op kttk lit UI vre iiitl aan m Ook haar stemming tegenover d kin dtren en do oude Dorothea leed ond r haar kwrillcnd ietepijn In liaar verbit terde zfel biet f zelfs de horinntnngr aan haar overleden echtgenoot niet rein en geheel zonder vlek In ot blSkken van angst in vertwijfeling besohultHgd 7i haar nian vau lafhartigheid De boozc ge c9t van het wantrouwen nefileldi zich voortdurend varter In het hart dier amH vrouw Als du m nHohen tooh gelijk hadKltn ah I duard haar l edrog n had Vis die iHiwehjkaplechtlgheidslechts een l edrieg hjke vertoorang wa ge we t f Vis 7ij dns nle de wettige echt geiMOto van I duard von Altenbrak waa geweewt P Oh zij kon het niet langer verdtt agen Zij hoBwet ond r Jen last V an haar lijd i door do onzekorh id die haar hart zoo folterde Kerroend wrborg ij het gtlaat in die handien en zal on hene U daar aeiïer Z j kon Kelfsniet weenen De onderg idè zon wierp haar Keht nog in den tuin en op de villa De bloe eh luüvrouw de dooden kiM ron nut V k r antwoordde lïtndrlk die bijna in trant n ultbarsie Dood Wat praatje van dooden ihiard In i a i dood 7e hoiidon he n gtvflnRii in dun voditigen tonn doar willen i nnj ook gevangen w tten I vititl ligraven O t od nwjn Ood liH me k lijdeïi h b ine lell W ii I Hi t spreken mg o r i liari ver ehiiiireïid snikken dooh tk framm thi 7ij sportte ffchtneii haar elndthjk k 7oo noodige TWA U DF HftOf DSTl K Op tvfi heerlijken lentoniorgt n nierpde opfpianiie 7on Iiaar eer He strelen over de vruelilbare vlakte waar tk iitajCRtieuze Ibestroom zich door heen sUngert als etn breede zilveren band CWordt verrolgd