Goudsche Courant, dinsdag 20 juli 1915

WoTTS m Gouda Schoonhoven Krimpen a d IJssel Zegwaard Moeder en Zoon Meo wordt femlil op i U Ie in üTT HET Magazijn van H RAVENSWAiYZOAIËN GOMINCBMM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegeldepakjes van vi t e eneen halt n cew Nei one met vermelding van Nommer en Prgs voorzien vannevenstaand Merk Volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de uitvoeringvan geëerde orders aanbevelend Ji m BIJL voorheen J BREEBAART Lz ï leotr Dr A Brinkman Zn Goud8r Advertentiën Voor de bewezen van belangstellingontvangen bij z jn herbenoeming totlid van den Gemeenteraad betaigtondergeteekende zyn besten dank 6 H KNUTTEL Ondergeteekende betuigt bt deze zijn vnende1t ken dank voor de binken van belangstelling bij gelegenheid zgner herbenoeming tot hd van i den Gemeenteraad 7 J L VAN EIJK Bij deze betnigt ondergeteekende zijn besten dank voor de blijken van belangstelling bi zt n herkiozing tot lid van den Oemeenteraad 6 A J IJSSELSTIJN Az HUISHOUDSTER GEVRAAGD iemand om de hniahooding waar te nemen niet R K TURFMARKT 108 öonda 7 De Deurwaarder J J P DEN BOER te Oouda zal ten verzoeke van den WelEdelgestrengen Heer Mr W J L VAN ES advocaat te Gonda m diens hoedanigheid van cnrator in het faiUissement der N V Machinale Meubelfabnek de Nijverheid te Waddinxveen 0 i Dinsdag 27 Juli 1915 des v m te 9 uur m en voor de MeubeHabriek de NQverheld aan het Jaagpad te Waddinxveen nmUEIEyM CONTlllf GELD ÏERMH een Stockport Zuiggasmotor van + 15 PK met de pijpleidingen m de machinekamer een Zuiggasinstallatie met de pgpleidingen tot aan de machinekamer diverse meubelmakersgereedschappen w o 2 werkbanken eenige eikenen mahoniemoubelen w o buffetten boekenkasten linnen kasten fantenils bekleed kofferbankjes kofiiehuistafeltjes diverse partijen eikenen Am grenenhout spiegelglas met facet koper beslag sloten diverse teekeningen 2 8ohri fmaohines copieerpers enz enz Te zien op Maandag 26 Juli van 94 uur Goederen op het gebied der meubelmakerij kunnen worden ingebracht aan de fabriek der Nijverheid op Vrydag 23 Juli van 9 12 uur 43 Voor een dor groote Ge illustreerde Weekbladen wordt te OOUDA m gevraagd Alleen zi die meenen voor deze functie de vereisohte geschiktheid te bezitten gelieven te reflecteeren Brieven franco onder No 2804 Bureau van dit Blad 19 Dienstaanbiedingen hebben in de Qoudsclie Courant tleeéê tneee 1 Deze adverlf oiien kj sleo sleckls bij vooriillbeliliDg 1 6 regels f 0 36 voor elke regel meer 6 cents Opgaaf uitsluitend aan het Bureau MeutÉatepiSloMeilj Een SOLIED ADRES voor meubelen Is by N HESSiNG Papepstraat 24 Reparatie aan alle meubelen spoedig netjes en biUgk 13 f OPGERICHT irM Voedeit aw Fee met de tuivere murire LIJNZAADROEREIV merk 8TER en W L üitmnntenle door hoog eiwit en vetgehalte en groote voeduigswaarde Bler Diploma Parij 1900 Hagen Qouden Medaille POTTELBEKG Het beste Tafelwater Zuiver en natuurlijk Bronwater Froefieuslffe grati $ tierÊcrifgbaar Gen Agent voor Holland CATALGNIS te Tilburg Vertegenwoordiger voor GOUDA en Omstreken M M BELONJS Jr Agent Amstel Bronwerg Keizerstraat Tel 83 No 148 Gouda Koninklijke Marine Kennisgeving dat verbintenis bg Hr Ms Lichtmatroos met icort dienstwepband gelegenheid bestaat tot het aangaan eener vrgwilhge eemacht als minimum le fti d 17jaar maximum leeftijd2öjaar Mafpoos torpedomakei i minimum leefti d20jaar MatPOOS kok J m le ft 29 jaar klasse Stokei 2 klasiea minimnm leeftijdl9jaai Skwnvr m KiaSSe imum loeft 26 jaar Leepling Stokei LOOPT UW KAM WEG MET UW HAAR indien reeds zeer voldoende kunnende stokenmaximumIeof tijd 29 jaar minimum leeftijd lOjaar maximum leeft 17 jaarjNadere inlichtingen worden op aanvraag het zenden van een briefkaart IS voldoende gratis verstrekt door den Commies van aanneming derMarine te WILLEMSOORD DEN HELDER 50 U ilt fo d doen door W KOKO t gman ebnitken foor bet te a KOkO lr HAAR KOKO DOET HET HAAK eROEIEN OAAT HET UITVALLEN TEGEN HELDE ALS K ISTAL EUKT DE W0RTEL3 EVAT OEEN KLEDISTOF OLIE OF VET VERFmssCHEND VOO DE HOQFDHt KOOP tT VAND o VAN UW MOOIST or coirruiii reus Fl 0 76 1 HO n SOO lUo KT tVhiMKI AMoiu DEPOTH UDERS ANTON COOPS Wijdstiaat 29 I A v ZESSESr A GROENEVELD ïm A OOSTERLING C8 Vraagt WOUTERLOOD s Vi Hik f a 55 3 10 3 20 a 3o 3 60 3 60 Vs Wik f 050 0 56 0 45 045 0 5B Katfsgehakt Kallsgehakt getrnffeerd Oalantlne d Veau Oalantine de Volaille Tête de Veau en Tortue Tëte de Veau Hollandals WOUTERLOOD Leiden ===== POOL S TAMMMIDDKLEIl zijn de beate en goedkoojtafe staan onder voortdurende scheikundige controle en worden sinds 1894 ioor Nederlandsohe tandartsen en doctoren aanbevolen liemische Fabriek L P4 DL k Zonbw Amsteidam WereMtsiitooiiatellliv OBNT 1913 Batun medadlntlnt Lid der Jniy Het prettig e g eiUustreerde werkje DE HEK EL4AR door BRA DARIS DF BESTE TIJD DE BESTE KLEEDING GEIIEIMMI DFLEN DE DIVERSE SOORTEN AAS HET VANGEN VAN VERSCHILLENDE VISCHSOORTEN ENKELE WETTEUJKE BEPALINGEN werd als gratis bijlage opgenomen in Norks agazijir Graote Maandschrift het Goedkoopste Geïllustreerde en IS afzonderlijk verkrijgbaar voor 25 cent Nieuwe abonnés op MORKS MAGAZIJN ontvangen nog als grajupremie bovenstaand boekskj en de beide klenren reproducties Jan Marls De Molen en Boaboom Kerkinterieur m Dordrecht j C MORKS CJ De Eledrische Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 TEL 82 levert vlug en tot billyken prijs ALLE SOORTEN DRUKWERKEN voor den Handel Vereenigingen en voor particulier gebruik KEURIGE UITVOERING ACCURATE LEVERINO Monstercollectie ter beschikking folorrijwieleo i u mm eo wmk fom USI Onbetwistbaar het beste en goedkoopste motorrywiel l¥carwell Rijwielen zijfl soel sierlijk D laag lil pnji AÜK DE GUÜOrriKfeiwe 79 GOUDA Pri scouranten gratis IMPORTEURS GEBR SIEBOL Amsterdam Abonneert U op dit Blad Iej de¥ed E Alter 269 Gedempte Gracht 269 BEN HAAG geeft de HOOGSTE WAARDE voor Gedragen Heeren en Bameskleeding Koopt geheele of gedeelten van Inboedels Is ook naar buiten de stad aan hun te ontbieden Brieven worden vergoed Lets V p O p NAAMm ADBES MTUej de WeiE ALTEIti 269 Ged Gracht 2 DEJS HAAÖ Voor Export Zenilingen Certificaten van Oorsprong af te geven door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Gouda benoodigd voor de verzending van goederen naar het Buitenland zijn vorkri gbaar ad 40 cents per stuk Cinolusiel zeaaO ter Drukkerij van A BRINKMAN ZOON Markt 31 Oouda BRONGAS Wie wil praclitig licht hebben Hij wende zich tot JAC KOOIJ Kz puttenboorder te WIeringerwaard die zich gaarne belast met hetïnstalleeren van BRONGAS Reeds jaren lang is dit werk door ondergeteekende met het grootste succes uitgevoerd Begrootingen kosteloos Aanbevelend J KOOIJ Kz WIERINGERWAARD 54e Jaargang Woensdag Sï Juli 1015 eOVMlHË GOimVT 2 Ti© a ws eqo d Trextezi ti© bl© d voox 0 o a d © ©3 a Oaaa strolcoai Versohijïxt dagelijlie tóliB i belialve Zon en Feestdagen PRIJS DER ADVEKTENIIËN Van 1 5 gewone regels met bew siuimmer fV hike regel meer tf itfl Hu drie achtereenvolgende plaatsingen worden deze lenen tweéberekeid Dienslaanliiulingen per plaatsing vin 1 5 legels f O 35 blj voornitlieUiling elki regel meei 6 its RecUims I O 45 ei iigel Groote letters en landoa n iai nla itbiuimte PRIJS VANJHEl ABONNbMtNT Per kwartaal i IS Idem franco pei post I 1 W Met GelUuslreenl Zondagsblad 1 50 Idem franco pei post n 1 90 Abonnementen worden dagelijks aangenamea aan ons Bureau Markt 31 bu on e Agenten i Boekhandel en de Postkantoren Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 191 uitgevers A BBDTKHAN EN ZOON sleclit i lijdelijk ui hangt af van d u toe stand dir abinoaloet Het Ig due aang wtz n d loopgravcji t aarin di projec tl l geworpen tverdleu aan t vallut vooi dl daiivpen gelieol MU opgetrokkenDe aaiwaJlt dttroept n ino tt ii dan v ooi zien ziin van briUee om de oogieu te I isohtniien en Imn uiwt gd zijn daf At onaangonöine prikkeling dte 1 J in i eus e n keel 0 icn gtx ii 11 iJvCll natle cl ige ge iv olgt n liee t Lit doze nota blijkt dulde lijk dot aldliiH ooritgeMffochte fWibffli nut vergiftig of V istlkkiend i it e ItH iten iloodvii oorzaken Aan het Oosteiyk Front lleH it u w ö i s c h e CMiiiiiuniqmJ vani l i Juli luidt In dt Blre t van Uig n ShawU Hle Ie vijand geidujendf den l9n op bet tiont van C runow Öliagory Kiup ziju vor de iiHgeu voort lu d e strfok aB de Op het ftont van d auw he ibwige luilclijkt aUilIencgove iit 3ii plaats De artilltiK die het fort Novogieoi gievsk vc r V dligl btwchoot inet auccee eenigc v ijanr ilteJijfet colonneft rngeciHn ik Wcnohsoi on de BOi g imdif 1 1 de vijand onwioMig one nieuwefi ont Aan do Boeg wordnu d vijaiwte jk aanvajhu in tie streek van Krjdov u bokal voofilflcwet Aan de Dnjewter 1k r ikl II v op d i I9n vioijgen froiU i iniien Ol g nTigen n kiaohlige aanvallen die ectitei volkoinon afgwlagtu vierd n i e Üuilschtrf bonibardoerdien dttama do I rnn eht loopgia ven m dieden met zwakke triidkrnrhUn ein rieka kMnt aanvallcïi die all n af g H lagen wenli n De veiüezen dtr Dud sclitrH zijn aanzieiiliik D nacht van 10 op 20 d 7 i waaonniMig maar zond er infanterioocli 1 eIiaivf blj de fwhaiia van t alonnt waai IvviH aanval pogingen d T Duilschcis ge makivilijk afgesiageni wirden l en i ransoh a roploan achti rv olg l een vijandelijk liegituig en schoot dit uiei nulraiUleuse vuur neer Het iol traii d nd in d Duifcaobo tiiiiea bi SoiHsoiis De 1 ransche artilkri voltooide dt v i niding I em eekadtor van 7e iei vlugtiugm wRrptn dtn 19tn dofzii IS granati n op het station van f baht rango In uideii an onehiiK Het Duitsche oommnmqae vai 20 Juh meldt Den 20en dezer bogonnen de Engelschen in Ranslniting op het doeiï spnngen van mijnen dij het kasteel Hooge ten Oosten van Yperen aan beide zQden van den weg van Hooge naar Yperen een aanval die voor onze stellingen werd afgeslagen Voor een deet kwam hij in opb artillerievuur njetfetfnt tot uitvoering Be ËngeU schen bezetten een door het doen springen van mijnen ontatanen kuil Bij Souchez werd een handgranatenaanval afgeweerd Na een levendige actie van hun artillerie in de streek vïua Albert trachtten de Franschen des avoüds een aanval te doen op onze stelbngen by Tricourt Zij werden echter teruggedreven Hot gebruik an gassen Di Parijfe wordt dd 20 Juli genxld Door d Duilscliers wnd geztgd dïit de Priwiriclie troei eii Iw l inaandiLn voor hen verstikkendk gawwii htl bon gtbnikt Dr fiiavinig van dw e biwering wij7 n ij op e h Htuk van het ministerie van ooi log dd 21 r biuan Daarin wordt gewogd Oal d projectielen ein vlodfriof bevfttttn welke na dn oiiifploffmg in d lucht dampen verspreidt wilke oogin nous ein keel prikkelen De dampen ijn raet verstikkf nd ten uiinHi in kleiiïu lioevteihedeji De uUvvcrkmg ih De Oorlog Aan het Itallaansche Front Wei 04 atoDrijkscli couuuuiutiuiS van 2li JuH luidl De slag m dt ötreek van OOI z duurt oört De ItaJlaanstho aanvftUfio du gisteren en vaoaaoM iiu i grooto bcM lieid Qp M Goorzer brugge hoofd wann goncht haddcu wodoroni gt n re iillaat Nadat de vijftodelyke ai Itllirtr middags liet brugg nhoofd hc f tig IjQSclKtten had ging de elfde Ilaüaati sciit InfanUTle diviale tot dtn aanval in d 8lfBtlt n Podg ra over Do vijancg drong versoliillende plaat en m onKn rtlelhiigen doch werd er weder ultg wor peti Nu ixxi jiiouiwe voorlwreading ar nllerti ri tuninimiddA g loeg de Hongaursoholanidweer een hMigcn vijandelijken aan a ti gen de alelHngen bii Sdiauawina at 1 vfnecnrf mishikte alle aaavalUn tegjen ïen 7iiid w toIijlven rand an het plateauvnn Poiazza en tt eu Sen Monte osich ten Do arHIleïIegm echten aan d e nndden IftOn ö n in ht KflrJnlhiKdw gn n gbied duren voort In de viaktin t n iiden hltrvan wei den I oen hcMgt aanvalIon der Alpinl afgcelftgen In de i edb genoeiiMlo gevechten in d stretk vand n Krenibtrg verloren d Italianen iW rS dan 200 mèn aan dootlen en ongeveer heldublidi aan gewonden Daarlegenova jHtaai d t ons tota I verlies 42 nwin be draagt De t telting tM Zuiden van Sohlu Ur i bach werd ooor onze troepen heroverd tic onlange door zwakke Italtaanschc 9in dkraclitein ondernome aftnvftl op den Col dl T ana mislukte Aan het WestelQk Front Uel i runsche coimniinique van 20 Juli luidt In Artoifl oui bouchea enbij Neuvillo St Vaa t lui4 in den loop van iVen 19 i dostor een evlgt kanonnodc plaats zonder eenige iniwUei w actit Di nacht van den 19e i op Aen 20en werdj g ewiKckt dlooE een h vig bombardeoKnlj en eenige gevwjhtMï int granaten teai Noiorden van het kaetet van Carleiil Zeaiig boininen werden t p Atr cht gewor pi n In de Aianc valM had een vnj il vendige kanonnade plaat De Kn ï SoiR sont werd geborahardoerd Iq Argonju werdw gevechten mtA om men geieveni Bij d © Maaahoogitea de i ii de DuLtsohe ra in den DAmiddag van 10 dexer op d B Franoohc atcllingon van di groep t n Zuiden vao Sonvaiix twee De Duitsche landweer en reservetroepen van het leger van Woyrsch dreven den overmachtigen vijand geheel mt de Ilzanka stelling Alle tegenaanvallen der in allerijl aangevoerde Russische reserve werden afgeslagen Meer dan 5000 gevangenen Vleten in onze handen Onze troepen Zitten den verslagen vijand op de bieleo Onze cavalerie bereikte reeds den spoorweg van Radom naar Iwangorod TuBschen Boven Weichsel en Boeg achtervolgen wij den terugtrek kenden vijand 11 t Ootttonrijkshc conHnuniquf van 20 Juli meldt liiHsdun de WcicliBcl on dt Boeg Ijn de V erlfonden leger m d laatste dag n lot d vervolgmg vao d wijkonden vi an t overgegaan De bi het suece bc Irokkon iroepin van luitenant veldmaar schalk iz grooulK he aantal gevangi Mn lot lO offieieron on V 00 man Ook I I Sokal iiiaakl n on e irotpen meer dan MKK g vaiigonoii I ni Vt Hon van dr Weichael lirak n V rlondkn k or na en lu IdhafligeMorslolmg den Uiiasiacbe tege nslnnd Aan U atvka ten ynidon ii ten wewtenvan lifl ioiin le verdoii OoflUnrijkscb Hon goarsehi regiimntm hevig gevechten ttgen dl even burgHobe infanli rie bt ormkni de plaAta Korsticzvn Radom Is hedendooi on e Irotpin 1 076 1 In Oowt GaJicië is de toestand onver Midierd aii do grens tunschen do Use kowina ni Bewsarabiö overvielen u n ii 4Hweb brigadn en loigon b 7ui uil President Wilson met zachtheid optreedt of eenige zwakte betoont De New York Evening Post Zoo vyel als de Philadelphia Public Led ger constateeren dat de wisaelmg der nota s tasschen de Ver Staten en DuitBchland blijkbaar geen nut heeft gehad nu Duitschland nogmaals tegen alle internationale wetten m een nieuwen aanval beraamde Amenka en Duitschland Een Reuter telegram uit Waahin f on meldt dd 19 Juli Het verzoek van Bernstoff om een bemiddelmg der Vereenigde Staten aangaande de En gelsohe wijze van oorlogvoeren tei zee IS koel ontvangen De staatssecretaris Lansing beschouwt het ver zoek a s oen poging om de Lusttaniauitspraak weg te ogferen Het wekt den indruk alsof deze gruwelijke geweiddaad van genng belang is vergeleken bt Kngelands methode van blokkeeren Volgens inliofatingen nit offioieele bron is bet niet waarsèhynlijk dat President Wilson in den valstrik zal geraken ïndien Duitschland formeele voorstellen beeft te doen zoo zal President Wilson die aan Engeland overbrengen daar de Ver Staten de verbinding uitmaken tusschen Engeland en Daitsehland Doch dit is alles wat de President zal doen iiioflktf 1 i 11 I luit Het Duitsche communiqué van 20 JuU meldt In Koerland werden de ïtussen bij Groschmarden ten Oosten van Tukkum bij Gruendorf en Usmgen teruggedre ven Ook ten Oosten van Knrschany wijkt de vi and voor onzen aanval Noordeliik van Nowogrod aan de Narew namen de Duitsche troepen do vijandelijke stellingen ten noorden den samenvloeiing van Skrota en Pissa Nieuw aangekomen landstormtroepen die hier voor de eerste maal in t vuur kw en onderscheidden zich bijzonder Ten noorden van de Szkwa mon ding bereikten wij de Narew De versterkingen van Ostrolenka op den noord westelijken oever werden bezet Ten zuiden van de Weichael zijn onze troepen tot Blonie Brojer in de vijan delijke stelling doorgedrongen Bi de achterhoedegevechten verloren de Russen hier Ö60 gevangenen en twea machi n ege weren Diiitschland en de duikbooten oorlog Uit NewYork wordt d d 19 Juli gemeld De verontwaardiging die in Amerika door de poging van Duitschland om de Orduna van de Cunardlyn te torpedeeren die 227 passagiera aan boord had waaronder vele Ame nkanen is niet alleen toegenomen door het feit dat de Lusitania zaak geen waarschuwmg is geweest doch tevens omdat het schip zich ten Westen van het oorlogszeegebied bevond en dab dus ditmaal geen dier verontschuldigingen kon worden aangevoerd welke bij de poging tot rechtvaardiging van het zinken van de Lu8itania naan voren zijn gebracht De bladen verklaren dat Duitschland wederom getoond heeft besloten te zijn de beperking niet te erkennen die door de internationale wetten ea de gevoelens van menschelijkheid zgn voorgeschreven Het is onmogelijk dat De Naw York Herald zegt Hèt bemiddelmgavoorstel ia onoprecht het wordt alleen op den voorgrond gebracht in de hoop de Ver Staten te kunnen afbrengen van hun o wrik bare positie als verdedigers van do reohten der neutralen en deze afhankeJijk te maken van de Duitsche diplomatie De New York Tnbnne zégt Sinds het begin van den oorlog waa elke bedoeling tot een onmiddellgke be middeling ten gunste van den vrede onmogelgk Het zou het krenken ztjn van een der naties zonder er den uitslag mede te bevorderen terwyl de andere natie er slechts mede gediend zou zijn Een tragisch toeval Een ritmewter veitelt in de Frankfurter Zeitung het volgende eigenaardige geval Het had gedurende de naoht flink geonweerd en daar ik vnj van dienst was maakte ik een kleine wandeling waarbij ik voorbij een soldatenkerkhof kwam dat ongeveer 300 pas van mijn kwartier ligt Onze brave dorpsgeestelijke zag ik naast FEmLtETO lodï blijft uilen w ij elkaai wtl meer onïtiioetcin Ik rijd vetl n maak dikwijls groote I iltm 1 ot weer ien dus nnjivheor Itfininnelijk kmkte zij trok den tiugel aan en na eew tikje mot haar rit7wet p galoppeerde ztj weg waarl ij h am rooHjk om h t paard he nsprong Do V roolijke uitdrukking op b t g laat van den jongeman verdwein toen liinltj KChoone paardnjdBlei naoogde lïaal nl wooMte opwimiing weoTMpiegilden 7icb nu ill do gtlaivtslre kken dïe even te voren oo V n ndelijk stonden e n oog nJ lik olfa echien bij de hand dieiigend te wil Un opheffen doch hij liet ze weer ak ken Ik ben ecdi dwaas mompelde hij fviorp Ie riem van zijn taRe h we r ov i den schouder en 7 flf nut lang ame sehre d n en gpl OgeTi hoofd ziln weg voort naar Neurode D RTi Dr HOorostijK Het niiddaganaal verofnigd hd gezin van baron WilH von Alte nbiak dagelijks in de groote eetyaal waarvan dt vion geidleuren toegang verlpend n lot de wa rnnde Ook do instpecteur van bet uil gewtrckte landgoed was stieds nan tafel baron Wlllj hield ervan zoo aan lafd dtoor die benehten van zijn voornaaniste beombte op do hoogte te blijven van d werkzaamhedeïi op 7ijt land rijen De secrelarii de ondergoscidkte op flichtera eo de hulshoudlster aten niet in iJe IV aren nioiii iiad r tls jartn geI yb n diezen staat van zaken aan den 1 arou I lootgelegd en de7e laatste bad voik li den inotd gebad mot zijnviouw 1 lerov er te apreken Aanvankelijk had d arom r hem vir Honbii aiuïg keken U deze vuwacbttf Ih en Uoi b hoogmoedig afwij mg W b p Q M liiig gleed lotn oen I ijna potinidem giimlacb over haar g laat e n zij adtwoorddi Je oud in ij etttiir beelt f I k b I leven hier in Berlijn Wil h wa toeti nog mnioor blj de gai dt kii rai wu rw kost Ie ve I geld laton w ijï naar Itenbrak terugkeoren Ik v erlang ook naar liH rii igc buitonlev n VeHuiigifl bijna aangedaan bad 1 aronWillv ziin vrouw do haml gtkust Iteedwlang had bif Ion wen fob gekooBler ibnkrljgHdieuHt tt verlat en op Mtembrak te gaan v onen Sodiirt jaron riHxl hadbi ben naak meer in het woelige Ie J V n dor v oornoiiiie wc reld of b t cbit I lemlie s ïol der wapenen Hij was een tilb zenmwaobjig wikkelende man geworden v lens schuwe oogopslag nauwolijb meor don Irotaohen blik van zijnjvrouw kon verdragon Zijn bi kenden vorwonderden yich over deze verandoringvan ion Baron illy nam zijn ontslag kreeg in hoog len rang benevens r tn boog 1 id Mrorde en trflk naar Itootnak i m t loor virnilnidoidWi dt uitgaven bl i slechts wiMnig want oiiUr nt d 7eii tijit wiiX V ill zoon llairv alH offieui bi I t garde i egiim nl huzarui ge jilaaUt nllaiiv von AltenJirak dacht ir waarlijk M aan ijn iiilgavni ti beknnipt n I i lil t ib H btzinulglii id van 7ijn vad r inftflr ook liet ntrge iV04 1 en de re cblvaai ligh il van iijii grootvader geërfd lwe V ugden dn sti edn be t gonlae lil on Mt nbrnk lot sli raad hadden gewtrekt llaiiv wn 4 trolseb op d tr van zijn rt lacht n 7011 elk off i gt bracht heb b n om die e ei r in n onbevlekt tt beuai II Jn b iWM van het levtn in d t innl lad virgal bijzfkir moj rmalen lat beJ nut voldoindu ts di uiterlijk r nii hrii taiul op te bon len ïlii moot b I lev Tl im volb l ugen n ladil daarbij evininlii aan b pi rking ij II 1 iiitgnv n als ji mocdir di zichbooft7akili op Allenlirak l iuggi trokkenbuil om niit door do Hchoonheul vanbaar bjna volwasweii dochtei f trda inlm whaduw gestild te woiibn Ook ju i lev n op Altenhrak vaa op rootm vott mgieiicbt Men liad on stal niit prnebiig paardon jaehtpaiHjeti ge 7elliRt vondbiteionkometon bals ui durt rii7 n wi bi n elkaai onopliouhli nf 26 Ah MO I Dan i u zeker de nieuwe ingeoiciir dio aan do fabriek Neiirode verwacht word Juisty naojuffroaw I Mijn veder heeft dtoarover nwtonïwn opaiolMor gesproken ik hoorde het twvallig Mijn vader he ft ook een suikerfattfiek laten inriohlen en hij wraischt ook e n ingonieur in dienst te neinen daar de tegen oordige inrichting der fa briekeaj nie Hw r voldWt Ik begrijp dfttwfi met goed inaar men hoort er tochn W ala de heoren over ernstige zakeii praten Men kan altij lete leercn u waa hot de beurt aan den vreomdiL o die jongo dame vei onderd aan to aieïi haar manier van spreken was zoo geheel and rs dbn vau andere jonge dia 1 uil voomaiDc kringon Doch blj den aanWlk van diat whoonio gelaat dle heer lijke donkerhiaiuwe oogera en dio weeldp piK bruine lokk n vergat hij te ant woorden Zeker ontging h r dïe be wondierendc blik niot want langzaam klwirde e iL dtoiikerroodi haar wnngien eti aij sioog dip oï en neer naar den hails van haar paard dat zij mrt de njaweep Oht 9tr Ho Toen keek zif ptotaeling v w op en z i Ata u lang op Neu Ut Blo maar m hit zoogenaamd ambt 11111 waai ten tijde dir feoelole recht pleging de ainblanan van hrt rechtsgebied van Vltonbrak gewoond liwl Hot ainbtö liiiw viaw nu veibouwd en l e atte do woning n vnn mg I eaiiibton gun l 0111 nut d i ad lli k familie Iw t middag maal It gebruiken had dt inapeet nu 1 1 ld lu t icli toor zijn langdurige n diaiMtijd vdworveii bij bekteodde zyn iHstrekklng ue dM ondtM d ii oulen baron dbardoor ook kon hl waac dit noodig wa vnjII e l f voor ziin gt VWilen uitkom n Wordt vervolgd i I ra ijna ewriigjarige man stondiu t k a baion op een gooden voet I arom had weinng kenniifi aB lamdl otiw aken en schikt 7ioh daarom gaamonaar de m7ie ilen van 7ijn rechtschapenuiMiweJor wa rbij Iiij nlei slecht voe I w h ni I dt baroiuw kon de inspoóteurnie t b t overweg Het trotsclu heei sthziicliiige karakter d T liaronos hindiirdedui ouil n trouw f n dieaaar en de groot planntn Ui dame 1 etreffende bet voordeeligsto gebruik dor landerijen ontloktenhem iiMmigmaal een mmachtemdt glimlach Daarbij kwam dat de l aronee builenepD eiikwi end was zij leofdiegaam i in al de pracht en praal van e envorstlni l eldncr zag m dat zulk eenleven do inkometin van het landgoedverskwid er bloei niets over voor de ver Ix toTing van den liodetn Zoo snelde mononifeill aiar den ondergang te genwet alsd vorflpillinflon der barones niet betougeld of ieuwe hulpbronnen geopend wer den I li