Goudsche Courant, donderdag 22 juli 1915

INo 12837 duizendien vui onschuldige bur rs Kn luodil ewt enkele die ziohTlaoiing noemt iich verlagm tot handlanger van bet buLlHohe bestuur dan pleegt hij ev ize ontrouw tegen onoe Beweging aU tegen 011 K land lu h zen gee willen wij den dbg des vrtA iK keo en den dag van den terugkeer in on be Ttjde vaderland Den elhlt n dag zullen wij met vernieuwdeinwi aiiBifig ou e gaider onderbroken taakvoor het lierHtel van onze VlaauiBChevofk racht terug opnemen Wij verhopen dat onH landbeeluur door de lieproeV ing an h dMi tot het klaar inzicht z lzijn gi oo n dat he voor den inwen gen vrede en den vooruitgang van België onontbeerlijk is dat aan het VloamHche vol volledig recht wordi gedaan Wij vertrouwen dat Z M onze Koning w lke zijn regt ring in het lecken der gereohtigheid heelt geipia lAt en wedke bij zoovele gelf enhflden van zijnen e rhledvoor onze taal htWt laten blijken onsvolk lieswchermen zal in zijne wedcrop iiandïng wij verwachten dat hij onze Waal ehe landgenoolen met welke wij in broederlijke een gezindtieid strijden en lijden voor ons gemeenBcliappcl ijk vaderland elke vooringenoinenlM id tegon onzelaai en onze zoo rechtvaardige eiscbenzal verdwijnen Maar Iwvenai wij hou U fl oni overtuig t dat di e oorlog betzelflM w u mjn en liet gevoel van eigenwaarde bij on volk zal hebben ver terk t en in een vrij België hoeft ons Vlwunp4ebe volV zijn eigen recht in hanilm l Zon at in on als Vlaamsche i kmr het hersle van een vrij en geht el onafhankelijk België het hoogere Joel van bezen volkerenk rijg de ontvoogding van de kleine natiën worden bereikt In een drachtige verscheidenhehi zulJe t wij BelKi dio n g ot wordrti inet d innige zo kerheijl dat wi nog eenmaal als Vlaam wIm volk ïoor eigen kracht de wereld zullen herinneren aan on e booge af koiitHt en de VedlprtamteioJie be ohftving t zuHen verrijken met de aoboooete vrMb ten vao den nieuwen tijd Wij groel e enze jooge taalbroedera het veW en onze atrijdgeiumtea in Mt K zrttB land loet bM woord van Albreei KodentAch lilt bou en trou wordt Moemlaftd herborea Hou en trau aan Vorat aan Laad en aao Uéi Vlaaiwiehe votk l r KltANtB VAN ÜArWfclLAl RT vocaat en volks ver tegtnwoordigv Antwerpen AHTHUU BUV U Advoeaat envaftf vertegenwoordiger Gent i VKIEL BUYSÖE letloFkundége De JCLIHÖ HOSTl Jr actvocMU bij ke Ho van Beroep té Brussel ALÜ BIC DK SWARTK advocaw bB het Hof van Beroep te BruMii Prol Dr LEO VAN PUYVKLDfc Hoogh eraar bij de UniTerait it to tjent L ONCI ÜUCABTILLOK Letterhuig ge BrusBd WDHé Dh RIDDi lï letterknndlit Antwerpen Naschrift De orastand ghedfaH ten met tOo dit stuk vóór zijn verw nen ter onderteekening voor te lfgf aan al de bekende VlaanMchgezindea we4ke op dit oog btik in hrt builenlinl verblijven Het tijdolijk adres van ft inpeMen onderhen is aan vorige ondei leekrnaar niet eenmaal bekend zoo deze zioh günoodcaakt zien doordetuaachenkomsl van de pers al hunne atrt è genooten welko hunne insteuHnlng mettt manifest willso betuigen en er hun hu teekening ieftr willen zien onder veft Hchijnen Ie verzoeken hun naam btroep woonplaats in Bcjgië en tijdetyfat erlilijfplaatfl te willen opgeven aan è t hwr Dr Krans van Cauwelaer dtft Haag Laan van Meerdervoort 385 4é tlaargan De Oorlog Aan het Italiaansche Front Het ooalonrijkscbti coiwmuüqu van 21 JuW luidt In de streek I ao V wti Kettrn de ItaJiauen ook gistóren hiiu ftlgeuioenrti aanval voorl Aan den rand van tw plaa ti van Doberdo n bij lut ïoorz T l rVg etiiiooWi wooddc d la ticu gaioschen ding A ondH gelukte h 4 den vijand de Moitó Saik MiolieU ofi ijk van Ödraiis iua to be etlwi Hedwioclilond tnroTfr le g m raaim oor Boog met zi n tol i iim r achlergïiwudien strijdkraclit n Atze hoogte Ten ZuidKJosten van Hd raii ibim UUildim oozc troepen nt groote tiiailifid rtand IJij ctm flankaanval van de hoogten tfn Oost n van öagrado wendw dt Xtaiiaum i slottf teniggoworpen Zii liK htten ofidior groote verliezfn m hun vcrsehans atriliagen Uaar onaw irocfMii Ufi g llet n Ziiidiw it 4i rand vn n Iw l piat vaii iieJiit Jdlüt m l ij h t iocfwr l rii fnJioofii alle vi ian lclijki aaiuvajlcn hlofdag af doegp had de luK kolofifali olfi rH gopaard gaaiul e inspanning der Italianen wMlttwoin g Mm s icc w an het o wig front der kitfttstpoek liot rscht r 4rekk lijk twisH Aau de KariniliJNchc gr n had nletH hi AinAi V ptaai Ten OoWmi vftn Schlndcrba dt ilcn drie vijandWijko l ataljon aan valli n np rofltPPian doch erd i t Miigg la gfn on vcrloron ongt vcer wih dicr k ï n liiin slerklf Aan bet WestelUk Front Ili t DiiilHclie coiiMiHiniqiii van 21 Jiili liiidl In het Oosirhjk gp t lle van Ui Ar po ui n bestormdon onzi trocpciij Uit vi rlm ring litinncr nl uwe pom111 nog im er Fransohe loopgravct Zij tirtiiiün fi ofticiciLij rn M16 man govang n lil umakten ern inaeMn gewi er hult In d ogoatm wprdii ai In de bimrl van MtiiiM li r kiekkigt g vochtt n guJ e vtiHt h Franaebiti vii icii nweftmaiUia 0I17 P poMitJes tiiiwehon Lln t k l4iopl ten fln MnanU r en Mühlhacli aan De flimvallcii werden afg i lag m Op o Mwge laai4eii drong di vijand onze BteJIin en Itiwi n dkieJi vftTil daarna in verhittfrdc gevechten or weer uitgeworpen Ten Z W van èen Reichwekerkopf houdt hij nog oen atuk onzer loopgravw U9 n Dag Ml noi lagen liet aanvalcfroiit en oüm tellingN o die er enimdd4 llijk l i aanftloten tot DiedoKhaiisen en llilwenfirtH ondiiM een heftig vi ndHijk iiiir Wij nanien 4 officieri n en oi v ve r 120 man gtevangcn grooiendwls Al p njaRers m Ihiitsche vliegw dwong een Franscli iflg nig l ij lïapftunie te landen Het vlieRliH ï iM onl e ohadrigd in onze Iwnr Het prettigfe geïllustreerde werkje DE HENOflLAAR door BRAIVDARIS I DR BESTE TiJD DE BESTE KLEEDING GEHEIMMIDl Er N DE DIVERSE SOORTEN AAS HiET VANGEN VAN VERSCHILLENDE VISCHSOORTEN ENKELE WETTE IJKE BEPALINGEN werd als gratis bijlage opgeèotnen in Horks iHagazijn het Goedkoopste Geïllusfleerde w te Maandschrift en is afzonderlijk verkrijgbaar voor iS Cent Nieuwe abonnés op MORKS MAGAZIJN ontvangen nog aj mi premie bovenstaand boekske en de beide kleuren reprodncties UK Maris De Molen en Boêbootn Kerkinterieur Dordrecht til aeob 52 C MORKS Cz De Ëleetrische Drukkerij A BRINKMAN ZOON MARKT 31 TEL 82 levert vlug en tot biliyken prQs ALLE SOORTEN DRUKWERKEN voor den Handel Vereenigingen en voor particulier gebruik KEUraOE UITVOERINÖ ACCURATE LEVERINO Monstercoilectle ter beschikking Moedep en Zoon 27 il nooil licvrKlIjjik gonolziirlil v n g Jla w loml homterddulMcl 00 W lly rwHl gmoodaiBkt was g r f li vpoHin k op zljngor iMuswh was dB luroOM vwWantHg 8 n i om 1 h d l w nlcuwp ö UpbrowM HK g p j mn niH dat dB goateron Hnd H jk zoo r hypotheek MMt worden dal vL L PtoMigat m t viWf itm oigeoaar overbleef l aaran aprak zij op z ren dag lot k il b h l gd d 1 ik v geld 8 h K Ik zie in dat onzeln Jip r vcrt gM vordert maar al iP aar veranderiag i brachten zond ij aZ Ü P voelen W j hZl nieuwe hnlp rS liehe L Weven wtrdt T J Jv rheid vervolgde rrl WJvo teeWwe Wiet ortel uikeri nta Y Waarom richt ge ook Abonneert U op dit Blad DieDstaanbiedingen hebben in de Qoudsclie Courant femfa ameeeê f0t DMcadmlfUléi ksstei sImMi bij mroitkeialiig 1 6 regels f 0 36 voor elke regal meer 6 cents Opgaaf Ditalnitend a n lietBni a 11 Sprenikm koopt steeds Uw Tabak bij Fa J J LÜF Gondschesingel 32b Rotterdam Binnengoed 22 25 21 30 35 Javaomblad 50 in 3 soorten GB M Deli 55 Somatraomblad 50 in 2 soorten Dekvanaf f 0J5 tot f 2 15 Ëleotr Dr A Brinkman Zn Ooiul VLAAMSCH MANIFEST IN bouiÜQC vaD Vlaaiiwciuï bewe koiiiHt vaa bdgtfl is he4 voorwM p gcwoftten van Érrooi l e wi teJIln tjij liei tif rii de Imiienlaud vap kuipenjtsi voor ortze vijaoden van vtirdaolitmakingeo vao i tttikele van onz ipgenatrövers uil oiw tilgtsï lan I i f oiiwtaodiigheid iioopl iiiiH ttprcktti en wij goven hler klair pii eurlijk ht t gnneeaechappt Jijk ftai il piiikl le k iiiu n dat wij vótJr l ii li id tiii leu Knlog slAudvaiillg iH blicii Ingenomea n drzt liO iiMflv rk rtririg tMftnlwoordt tciveflH volkomen aan de opvatting van alle gezaghelilNfide strijdgenooten w ke 7 ich In li 4gië lievlttdon lottar ooder de iMiitflehe l e7c ting de vrijheid üAmen osi icii In het opCTiliaar uit t nprekea Hit doH intV van d VlBaniMtHié B weging wai en liMjIt hi t VUanwch volk up HtoH liik m gf wtelfik gMi tol de Wij h hd al Vlaanwühgpisinden n et alle Hiwht van wettelijke niidcU lem g Btredfii orn uit on openbaar leven cii bfH4uurttjk bMi ijf alle liindv mlsHon wi R H P FISCHER mjHS VEEHRTS awuTisoi aoiHisehariJwag flB 10 i ROTTERDAM Tandarts Oostingh a o u D Ji is van UAANDAO 26 SÜÏA tot WOENSDAG 4 AUGUSTUS 10 niet te spreken Prachtige mahonie iinnenliast gtbeeldhouwde deuren f 28 Egpanende Stoelen leer en pefuch Tafeis Spiegels Schil deryen Theetafels compieet Leer ameublement f 56 Peluche Salonameublementf 69 Tweepersoons onbesiapen Veerenbedstelien Matrassen Ledilianten Leerstoeien vanaf f 14 D0 de lei Theetafels Boekenkasten Ulttrektafeis enz enz 20 ALLBS SOUDB BN QOBOKOOP mnnUTttl bfnhHiHlillhkliiiludt Roltordam Dames en Heeren I Vraagt by uw boekhandelaar Hanen en Hennen oit lie liBOden 7 artiatiqae in 4 klenrsodrak aitgrevoerde platen betreffende Algeffleenen Vrouwenkiesrecht AnliOerlog en Vrouwenbeweging formaat 49 X 32 oM voorotellonde Hanen en Hennen ontlast U deOnmondigen de WHsgeerlge Hen de Moeder Hen de Onderwys Hen en de HuweiykShen Prijs per loaseplaten 79 et per stok per map vanG itaks 4 di Dezelfde als briefkaarten per mapje van i st 50 etIn plaatsen waar niet voorhanden franco na ontvangst van postwissel by den uitgever H A STADÉRMANNte Saam 23 DRACHEN QUEI LI FLESSCHEN WORDEN OP REKENING eESTELDkOOCH BD TERU6GAAF VEHGOEl M LITER A 15 NATUUR BRONWATER kundige e utmd van Be4gi Wij gaan uit van bet nAtuurltti dat Belgié wwiengewieH iü uit Iwoe verschillende taaigroept m België alWen dan lnj inwendigen vrede en aigemeene vlij ziiH boog te en volledigste mtwikkeJtng l eruiken kan waaneer Ijewfe groepen in wgen KMmJwid en uonnalen groei zonder krtiakiDg v o rechten waderzijdB de volheid van bun schoppingavennog n kunnen ontvouwen maar du doel kan worden i er€4kt zonder dat de staatkundige fwa ipii ag uit welken ona land in opg Iwuwd wordt ontkracht Kn in het uur van gevaar dat ons var der Ml doorworstelt houden wij er aan plechtig onze onverbreekbare getrouwheid te iKweütigen Ban Land en Vorat De V aa r bi Beweging w geen school van vri heid nefde fïebeel nze Vlaani che ge Hehiixltni Is een onafgi iroken worsteling we eHt voor onafhankelijkheid va vrijjieid NotHt eehlur werd ona land zoo nieineedïg noch zoo wreedaarddg lx pron ften ftlH mi In wij zipi troUoh onw hiikie te kiinoea bieden van aanhankelijkheid en bewondering aan onzen Koning voor zi dapperheid en zijn onver fclwokken trouw Wij Itetuigen onze voile in temming met de onverzettelijke wijze op welke onze rogoerlng uit naam van on g 4MH 4e voïk het hotrfd heeft gelnidien t gen de Duitfcclie geweldpleging m nn1 hare benllatheid om Hlaiid te houden f t fUvolledige bcvri tding Wij willen in geeoe aüianicelijkheid Ifvi n van v ge vroeniA mogendheid en wij l e f bouwen een iiedekte of opene Inlijving van Belftië bij het Duitsohe rijk alH de onvenmjdehjke ondiergang van onze aamflrhe Be chaving en voor de denJan Èrtehe taal IW langzaam maar 7iker vwliee van een derd van haar VVij wijzen dan ook met verontwaardiging van ons a olke toegeving aan hn vijand en f4kp gmnst vftn zijn hand Tii ftwhen hem on ona loopt het bloed van on e wtrijdendr ongeJing chail en van Il runwu weike Aii Wij lietreiircn Hizen aH eid niet l e onfwakittg van oda Vlawnech volk waw ipegwincn en Imékinuw hervormingen waren haIhj I n oï choMi een oorlog van onreclil n Minienöcheiiijkheid het l Hinaii van oii vaderland in komen chud len in zijB di pBt grondvesten wij kunii n te wover om ïMglfKbo volk en geiKivor Iw t Builenlaiid niet genual gewetep onzi heginaolen hekennen en ge rmiw Itlijvtjn i B t werk wm öiei in gfvendoor haat W IJ hi blicti nooit in eenig opziehl Ie iiori willen do n aan de rechten vMi onze V anlH hf lam enooi ti maar he4 l eu vfeedB gedocht naar hrowderli e veofitónd Iwu4ing op tUfi Krondt ag an h t ge iiMeiwcUappelijk n clit W n lieliiien evenmm g 4iandHd uit minachting nofh alkcer voor dp Frfln 4ie taal Wij Iriaum igeflindipn zijn steeds vooraan gotn dMi io heJangiHtetiing voor vrcnind kiinM ih wp en eliap en in Iw wondermg voor do eclil i dioone Kransclie wooid WiinHl h MH n wij nooit ondcrge iaan Maar vij wiH ti on eigi n zijn in on j eemHijk IcN cn geen mmhik4 natnaaJt leh en de e zH fut and g held hotjh u wij ook tee getoond in onaen atrijd Pe lajKiiKi Ui Hewegjng Is uit Vlaanderen 0 gekotnen alleen gedragen door laaji Hch liew edK n en door Vlaaiii ehe kracjit Nooit hel i en hIJ aan teuii noch ingming van OuitHohland letn te danken geha t en voor zoovor invloedrijke Duilfwhc ingezetenen zUli in België vrttir den oorlog inet ouh ldiin nlandftoh leven lieJ t en tiejiioeiH fitomh n zij lvft t II iH aan ony e zfjde ob ti riiover on Vaderland hebben wij onfi niet te verwijten Onae bcwe ing wil geen afbrouk doen aan de laal i d Trerteza tiëaa RjjwieleD Agenten Voor Gouda en Omstreken GEBR VERGÜNST Rijwielhandel en Reparatie inrichting 00 TURFMARKT 113 GOUDA Op den Kronten Betrouwbaarheidsrit door Nederland van 10 li Januari 1 H gereden door de renners JAAP KDKN BI KKEMOWCN JA VAN GENT FRANSSEN VELDKAMP en HOI TKAMP en waarbij meer dan 1000 K M werd afgelegd bleek het HIMA Hijwiel een der be Hten Bij den grooten 24 uur rit voor motorrijwielen door Nederland op 13 l ebruari 101 5 maakte de bekende Nederlandsohe renner BliEKEMOI EN den geheelen rit mede op een HIMAltywicI welke tocht voor dit Naiieriandsoh fabrikaat een rauaensuooaa is geworden Iraagl prijMraDl aan of M D oreMp s Vraagt WOÜTERLOOD V blik blik A Kalfsgehakt f 2 55 f 1 65 f Kalfsgehakt gotruffeerd 3 10 Oaiantine de Veau 2 20 Oalantine de Volallle 2 30 Tête de Veau en Tortoe 3 60 Tête de Veau HoHandais 3 60 WOÜTERLOOD Leiden ===== Adverteert in dit Blad Donderdag 32 Juli 1915 mimm gödmivt XTieiJL virs earo d v erteaD ti©lDla d voor G o va d © xi OaK etreHseia PRIJS VAN HET ABONNEMENT Per kwartaal fl ï5 Idem franco per post 1 1 40 Met Gelllu streerd Zondagsblad I 0 idem franco per post 1 0 Abonnementen worden dagelijks aangenomen aan ons Bui eau Markt 31 by onze Agenten den Boekliandel en de Postkautureu Verschijnt dagelijks lÉèJ behalve Zon en Feestdagen PRiJS DER ADVERTElTriÊN Van 1 5 gewone regels met bewysjmiumep i I tM Elke regel meer 0 10 Hjj drie achtereenvolgende plaalsirtgen wonlwi deze Icuen Iwee lierekend Dienstaanbiedingen per plaatsing van i regels ru 35 b j vourtiit l elaliiig elke regel meer 6 cis uelume f O ÏR per i ogel üroole letters en randen naar plaalsruimle Telefoon Interc 82 Uitgerers A BBIHSKAir EK ZOOK Telefoon Interc 82 ih II ge allen Op oiniar werden door v ijiitwhfii t viioger iKumnen geworptii waarvan er il op huizdi m de r tralen Aan het Oosteiyk Front IK i l uii lie couMiHituquê van 21 Juh tuid Ten O vau l opelian eu Kiii schfto irtfkt ife vijand teiug voor onze oprukkeodie troepm Twi V van M lmwli werd de loatttte vija d ijke veröuhanavng in stormloop genouieu en lit t t De vwvolgmg wordt m Oostelijke riolitiiia voortgoze4 Aan d DuljujHa Ion I vau iioöwieoje braken de Duitaeber door dxUu Wiacjie luiiei Ook hier irekt Ie vijatul terug Vvu Z an diwi w van Manampol imar Kowuo bracht eiw aanvat op de dorpei Kiekierjski en Janowko dru achter Ikaar liggende 1 uh ihcIi rtellm gen in onae liandWi Kv ui00 wordeo die aaii voJlen van ociae landweer legen de iiog door den vijand geliouden stedlinigin len N van Xowgorod met voUo g sueCf me adderlatjng van 2tXK gevaftgeiien eii 2 maehin Jgewere N ür te r Zuidrfaart aan de Narew wta d een wterk vekllwerk van de vooruitgiinchovtm stelling liij KoKon bestormd de buit bintroe ttjO gevangenen e niacliiftege weren Üe V ijawi l eproefde aan de Het O o tl en r ijk K e h e ooiumunMiu van 21 Tuli luidt De vijand vomwh rijn fponJ en ZindieTi van Cholni over I u bllii lanfeo den spoorweg dmnaarlwangorod voert OodaoliB den hardnekkig n leg iKhManil alaaigden de verbonden stfijdkravlrteo er in Awr êe Tijandebjke utelHngen te breken bij Kozana Uande rich liet U gerkorps mdeir luiti nanit veldmaai cliaMc Arz In aarowiwerking im t Uultseiw liataljon 4 en weg door de vijaadklijke lini w Ten Zuid W ehten van Hinkiipice werden de Ru siefl h aaolilH tot den tenigiocht gedwongen TiiHW beri de BifrtrHza en de Weichsel JtooKe Uh leger vau aartshertog JosW renWnaiid op wn twken legen 4aiKi Aan Iwide zijden vaw Borzechow oiWnilU n 0117 troep in een verbitterd lianAgiuiet Ti iTiei S4beri he r gmM ten ttc en hun wak verdedigde steiUügen Het leg r van den aarltfherlog dbihï gisteren oftieieloix m IKKM ma u govatigen en iiHtakle iHftelum geiwwen bult l iHH bm de W€d el en de Piliea enl de vtTvolginjf voorlgeaef De Duitf ebe landweer bralt t Noord Ootten an iwoliin door de voortiitge chov n po itieg van lK t bru onhooCd van Iwangorod Om de zicli hitTbij aanwlmteiirk iielHiiffen woidl nog geeta odien In Ooh4l ialic ë Hilliranddon m Sokal opnpieiiw Itevlge gwrwhlen Aan de Kto tiil ipa i n de Dtiif Mff i de toe andinnveranderd Aan het Zuideiyk Front In K Tii KaukawiH liet H u H i a c h e oouimuuHuié vao 21 Juli Uii Op lö li was er geweervuur in da kiwUtfï l Onw iorix lobooii 11 vernielden üii ellwliepen iim I iwel gelad4 n I n onzer mojorboolen nam een zeilmdiip UK t tm grooK lading iimis Mij lHl was er gewiwvuur lti Vloit k worih d wtrijd voortgostet Deve tioo ien iianHii Ik 1 dorp Op lie overige ged e van bel f rout wBtj ft eii verandieiing I iiilsdie ijiei tiiK an l Vanwehe gev niigeften li Ui l lS 2 Juli I arl lit Stmdn wordt f isiiw d da dii nrilUafre eoniniandöiK e ii iiirtjcyhi llnfi publicei rl waai in bekend f eniaakt worth dal ei n thn l der vrouwelijke Ix volking van 1b tot 2l jaii rn k ftijd de 1 rajiHclMf gevangenen w I Ikv w erkzaaiu ijn op fabrieken daar naloopt llel iM f eltleikeii kt niet nlli ii n irnelit werd d gi vangenrf n door weij iii lol leh e lokken doeh dat een w eder iMwbe briefwisselinff plaats vond en dal enkele iiieihien voor de gevangifien i ir ckere danwn dMnon reerfh n Imii blief pe ondi li bij een U r K VftBg ii n luidt ftlH volgt Haanle Heeren an allen Voor Iwee brtWjcH hnrteli d nk verheugl otIh eer l Irtie rriiilie en B l v fJrOi len en kii m n afln alkii van ons tfffcjioon uikele piTMonen iiie name Im kend ziih gaat hrt iKVilnur er nog nii oe ovei die nAim n tn piii iict reu tiwh dit zal oiiiherrot pelijk gelK nren wanneor er ge Mi eind komt aan d ae hand i lin n waariloor alle natlonaJe trots aanftiUftRt wordt en die het Duitsdie volk in i e oogen van tVeze gi vangeniii veraeht tilk iiHnst maken In Zuid Afrika Vrijwilligera naar Europa In den laatsten tijd schrijft Ons Land hoort men heel wat van het zenden van een kootingent of viijwilligersmacht om op de alAgvelden van Europa aan de worstelstrijd deel te nemen Sir Thoma Watt zei verleden week te Dtirban te hopen dat Znid Afrika over weinige maanden in Vlaanderen vertegenwoordigd ou zyn evenals de andere Dominioos en dat een woote macht zoo gezonden worden Sir Thomas Smartt heeft te Johannesburg hetzelfde onderwerp besproken Hij wil de manschappen in Z Afrika toegerust en afgericht hebben alvorens ze naar Engeland vertrekken om aan de strijd in Europa t gaan deelnemen Waar Sir Thomas Smartt vervolgt het blad spreekt van het africhten Van troepen in Zaid Afrika voor dienst in Vlaanderen en Frankrijk stelt men zich onwillekeurig de vraag wat zal dat kosten on wie moet het betalen Zuid Afrika staat in een geheel andere positie dan Kanada en AustxaliÖ in deee oorlog Onlangs nog wees do Times van Londen er o dat de oorlog en de rebellie op de Unie gelegd hadden een last veel zwaarder in verhouding tot de blanke bevolking dan die welke de oorlog op enig ander dttel van hot Rijk gelegd heeft Dit is letterlik waar en daarmede dienen do mensen die zo licht over het zenden van een ekspeditionaira macht naar Europaspreken rekening te houden Tot aan het einde van Mei heeft de veldtocht in D Z West samen met het onderdrukken van de rebellie behalve de gewone uitgaaf voor verdediging e 13 325 000 gekost en aan het einde van Jolie zal dat bedrag vermeerderd zgn wellicht tot 16 miljoen aterling en het is de vraag of de nit gaaf tot deze som beperkt zal kunnen worden gehouden Wij twijfelen er sterk aan want de okknpatie van het land tot aan het einde van de ooriog zal nog heel wat kosten Laat ons zien wat deze oorlogsuit gaaf voor Zuid Afrika betekent Men dient niet te vergeten dat de 16 miljoen sterUng door het Parlement toegestaan nog kan worden vermeerderd zoals hierboven gezegd De Unie heeft een blanke bevolking van iets meer dan l k miljoen Een groot deel van het land was 15 jaar geleden verwoest en door de oorlt werd de bevolking zeer verarmd De bevolking van t Verenigde Koninkruk telt ruim 45 miljoen bf 36 maal zooveel als de blanke bevolking van de Unie In verg6tuking zelfs met de reuzesom van 862 miljoen sterling welke Engeland aan de oorlog ten koste gelegd heeft heeft de Unie een swaar offer gebracht De gewone inkomsten van Engeland zyn 190 miljoen sterling per jaar en zijn landschuld was in 1912 zoowat 718 miljoen sterling De Unie daarentegen vet eerdert haar sóhnld dit jaar tot ruim 150 miljoen sterling Dit is een zware last op het volk van Zuid Afrika Als er naar verhouding een even zware landsohnld op het Engelse volk zou drukken zou die schuld 5 400 miljoen terlingzijn Met andere woorden Engeland zoti £ 4 750 000 000 aan de oorlog kunnen besteden voordat do sohuldelast van het land per hoofd even awaar op hef volk zal drukken als hier in de Unie Hior in de Unie moeten wij door zware belasting 16 miljoen sterling bijeen krijgen om de zware uitgaven vooral wegens do grote landschuld te kunnen bestrijden Op de basis van de normale staatsont vangsten van Engeland in vredestyd zouden we in do Unie veel minder dan 15 miljoen per jaar moeten bijeenbrengen om de uitgaven te bestrijden Zelf indien men de niet blanko bevolking in aanmerking neemt en rekeninp houdt met wat zij aan belasting betaalt dan nog is de last die op do Unie drukt zeer veel zwaarder dan die op het Engelse volk drukt FEVILLETOX In de veldtocht besluit hot blad heeft Zuid Afrika zoals de Timefi terecht heeft opgemerkt veel zwaarder offers gebracht dan enig onder deel van het Ryk Kan do Unio een groter schuldolast dragen Dit is een vraag die men zich in de meeste ernst moet stellen De last die ze thans draagt is reeds groter dan dte van enig ander deel van het Kijk Dit dienen degenen die spreken vaij een ekspeditionaire macht naar do slagvelden van Europa te overwegen De Kroote landiie Ten waren be ond Im I gezelwehnp auii tafel nlleeni uit den baron en ziju i littieitooie verdeer Itarones Jerda de juffrouw Vffei tiivelsehap juffroins llaMer ra deai ouden insp ct ir De direehsir Ier faliru k op ftat itil wijgwi drukle loodzwaar op alle aanwisüigeïi iwdf de vroohjk g hiiiiHle barones flerdft kon dal drukkeml gevoel nipl afschuddien l indelijk kon Ie on iéeme t stllzwijgwi niet langer vfTtlragen met een vriendelijken glimlach op het gelaat aeJ ze Weet u TCPihi vadw dat ik dmeii morgen nwt iemand h i kennis gemaakt en da die kennismaking me vooral om u belangMlelMng h vft ingeboezoöKl hi wnf den baron zeer welkom dat hij mej zijn döcbter een onfiohnldlg ge ipn k kon voereii en daarom a wooiilid hi mei een vorlieht hart Hoe zou ik dat w en kind WaHhet een heer of een tanio 1 en hePT en nog wel eon knAjppe flinke JMgeman Maar flerda f praic haar mo d rvermmiiend u weeft Diaar oIp hoos er l rolsfrflkt geen gevaar hij zpl het nwiHie ladiend Op mijn morgeurit trof ik den bei r aan terwii bij aan den coom van liet Niiironler hortch uilrunKe Hij nuwwt naar Nenrode het was de iiM uwbi io n h ingenieur vaii h fabriek aldaar VI oo biH daar begml men nu liet hel opHtelldi ler nieuwste mRelilBw iiitwootdde de baron iiH t een zuebl Ja i i n waarde 1 eldner orm zal ook wet nietrt amterw overblijven 4lon zoo po Mg iuogeli k U fabriek van tiileuwe maehine e voorzien Mijnbe r di liaron kent n jn gedaobten omtrent ik fai riek antwoonide de InwpwH ur tamelijk knorrig Wij bodden kiar nooit aan moeien bf innen omiiT lat zou het ook wn gegaan ztjn Dat if zoo mijn waanb nwar de fabril maat er nu mnnal wij heWien geen ke n mixT MH u voor vadipr vervolgde Oerda na vt n poosje die jonge ingenieuri4 e4 n buitenlander bij draaft tenminsteiHii vreenKÏ i naAfDu I die ki nnimnaking reeds zoo ver lint hij zijn naam h W genmmid Nu ja in den loop van hei ge ♦prit ♦ verleide ik hem dat ik uw doob er was en het wa opmerkelijk hoeve H ImPciik die mededeeling op hem maakte Hij werd iK paald onlielflefd ia dnt nul konvi 4i T e l aron haaldk de lehoiiders op Hoe he 4 die jonkman dan Hij h E hiiwrd Monb lli Po baron verbledcle en pande zieb blikbaar In om zlHi te ht itvriwhen Hij keek schuw naar zl vrouw d e daar liotMfJi en ridjf neerzat iii zt4d iitu iiKM Ie Oe nmiitt hk nu l kwiili Ito Kftlla aU ik me vprwijiler Ik gevuel me i ti li titje onwel lil mijli kamer i bel koeler dan lUei dojir al hei wil poc Hg weer beier zijn Wil ik meiwaan vndei roes 0 r hl bezorgd Netni kimK Idijf maar luj je moe lier Ik kom alli i n vic lent lil M t dt bund Mtrt ek bij over debiulTie lokkin van zijn doehiej en verliel de aal Oenta keek iunn me h lijdend aan Witl elieelde haar vader oo verval leh zoo gebn kkig al lioden hfld beni nog nooit te voren g ien llogalla oiid van tafel op en zei enia kom een ni In len tuin ik mnet eeitM met e wpn en Juffrouw llai ibT weeM zoo goert iBe koffie op de we rntula te talen brengen Ze go i müvtoiiw In zijn kan er pfnkoinen zonk Wilh von Alfcnbrak in deii ariiistoel voor zijn ehri tafel ne r en verborg het gelaat ui zijn vermagor le handen N n en dan be f k bij over hH g ptJe lichaam ï liet hij etqi kt rm md gebiW hooreti al of hij hior óie te mmrt gekweld W d Dat jilnn Ixn lel WiU bij 7011 er l etdner over raa lplegen Df oud innpectcHir verklaarde eolKer brommend lal bij van uuikerfa iriekrai geen verttinnd hnil al s men oo n faibriek wilde oprichten n Hnl men naai een geschikt persoon omalpii Wordt varvolgd I n zoo gelieurde he4 Rogalia hi Itl voet l i Hink totdat op Veiiirnhrak t n groole iKetworlel iuikerfabriek slond die vnn de iiiemwMe machinew waw voorzk n I en directeur werd benoemd en dezi man wiHt in de eernte jaren de groolMt iii g li e voonicelen tel eJi l LangzomerliaiKl werd e jhter de concurrentie te groot en ikfahrif4t e Nenenbrak kon stechts met mopJto idijven befl aan daar het g Ul ontbrak 0411 met andvire fabrieken gelijken tred te houden in liet aani chaffen van nieuwe en Mere maebine i ii moest op andere wijze bezuindg worden de loonen van het wca tvolk wenten aanmerkpli verlaagd en dear de arme werkli den n ee t aljem op de uitgestrekte br zitlingen van hef Riot Altijnbrak woonden itrhikt D zij zioh in dezm maalregi waarvon ij e onrechtvaardigheid echter zeer goed gevoeWen Reed mwo nittletir waren oneenigheden en werkMa kingen op kleine schaal voorgekomen en M o veroorzaakto Nenenbrak met zijn fabriek ten laatate den baron de zwaarste OPgien Rogalla hoopte eehter nog Moeds op gtroote winsten van de fa irieik lie zij on OT haar hiizondieTo hoede genomen had Heden heerschte aan den maaJlljd een I onlevr dffl zwijgen Daar w geen fU