Goudsche Courant, zaterdag 24 juli 1915

2e JAARGANG OPLAGE 1400 24 JULI 1915 NUMMER 53 ALGEMEEN VERSPREID VERSCHIJNT IEDEREH ZATERDA8M0R6EK UITGAVE OBUKKERIJ jjffljj MATHOT ADVERTENTIEPRIJS Van 1 5 regels 35 cent ledere regel meer 7 cent Bij ABONNEMENT om binnen één jaar te plaatsen gerekend vanaf 1 Juli 1 Oct 1 Jan of 1 April 250 regels 6 cent 500 regels 5 cent 1000 regels 4 cent en 2500 regels of daarboven 3 cent p regel Dezelfde advertentie voor 3 x opgegeven wordt 2 x berekend VERSLAOEN van vergaderingen BERICHTEN enz knnnen gratis worden opgenomen en worden Ingewacht tot uiterlijk Donderdagmiddag 1 uur ADVERTENTIBN tot uiterlijk Vrijdagmorgen 9 uur Advert en andere stukken moeten onderteekend zijn of van een bekende vereenlglng uitgaan Ingezonden stukken worden niet opgenomen Herstemming voorden Gemeenteraad Ter wille van het behoud der Rechtsche meerderheid in den Raad verzoekt de Heer C JONGENBUROER niet verder voor de stemming in aanmerking te komen en wordt mitsdien aan de RECHTSCHE KIEZERS met klem aanbevolen te stemmen op den Heer D BREMMER Jzooiu Het Bestuur der Chr Historische Kiesvereeniging si te Waddinxveen Verkrijgbaar in de Magazijnen vani J van Vuuren en A van der Heiden Waddinxveen I De ondergeteekenden geven U hiermede kennis dat de firmant D MONSTER uit de firma Monster van Vuuren is getreden en thans diens plaats is ingenomen door M Hijkoop Cz De firma zal worden voorgezet onder den h am HIJKOOP 6 VAN VUURER Wij hopen dat we hetzelfde vertrouwen mogen blijven genieten als voorneen en beloven een soliede en vlugge bediening Waddinxveen 3 Juli 1915 bij de Directie der Nederlarjdsche Bank hare Bijbank te Rotterdam en hare Agentschappen sGravenhage Dordrecht en Leiden de Nederlandsche Handel Maatschap pij of hare Agentschappen te Rotterdam en s Gravenhage en de Administraties der Dagbladen die zich tot het in ontvangst nemen van bijdragen beschikbaar hebben gesteld en de door hunne Administratie ontvangen bijdragen telkens zullen bekend maken s Gravenhage 10 Juli 1915 Nieuwe Uitleg 12 PLAATSELIJKE BERICHTEN Den Weled Heer H Huibregtse hoofd der Openb School a d Brug alhier is als zoodanig benoemd aan den M U L O school te Schoonhoven De heer J A A Straman ambt ter secr alhier is benoemd tot adjunct commies ter gemeentesecretarie te Delft Vrijdag 9 Juli des avonds 8 uur kwam een Motorrijwiel voorzien van een zij span wagentje rijdende op de laan in de Zulidplaspolder met het omdraaien van den Noordelijken Dwarsweg alhier in de tocht terecht De persoon die in het wagentje zat wist er bijtijds uit te springen doch de motorrijder ging mede te water Even later was alles weerj op het droge gebracht Een paard bespannen voorjeen hooiwagen van den landbouwer v L schrok en reed met alles te water Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor De uitslag der Herstemming van a s Dinsdag zal vanwege dit blad direct per bulletin in de kom der Gemeente bekend gemaakt worden Eenige kinderen zijn voor rekening van de afd Waddinxveen van het Centraal Genootschap voor Kinderherstelling jen Vacantiekolonies naar een vacantiekolonite vertrokken De Ingeschrevenen der Militie voor de lichting 1916 W J Ravensberg D van Soest en W Vermijt zijn voor één jaar vrijgesteld wegens kostwinnerschap Burgerlijke Stand Waddmxveen van 8 tot 15 Juli 1915 GEBOREN Pieternella d v E Schouten en P van Veen Elizabeth d v KI v d l aan en B Kraan Aaltje d v A van Es en J Meiderwijk Martha d v H M van Alten en J Meesen Johannes Adrianus Jacobus z v A Straver en A M van Eijk Cornelia Maria d v Th Rip en C J Huijsman Cornelis z v J de Blok en C A Streefkerk ONDERTROUWD A Ramp en E Heijns J Loef en P M van Es OVERLEDEN Adr v d Berg 62 jr KERKDIENSTEN NED herv kerk Voorm halftien en nam halfzeven Dr M M den Hertog pred te s Gravenhage GEREF KERK voorm halftien en nam halfzes Ds J j Wielenga REM GEREF KERK vm 10 uur Ds C M A A Lindeman Zondagschool 1 l 3 4 uur ADVERTENTIBN Met 1 September of eerder kan er een nette flinke Loopjongen geplaatst worden in MATHOTS BOEKHANDELte Boskoop 3j Lang dezen weg voel Ik mij gedrongen mijn dièpgevoelden dank te betuigen aan den Heer J Bruins Si ot geneesheer alhier voor zijn voortreffelijke hulp en bovenal ook aan Mej HiEBER gemeentelijke verpleegster voor haar onvermoeide en uitnemende zorgen bewezen bij de ziekte en het overlijden van mijn beste Moeder Andr GROEN Mevrouw VAN LANGE vraagt tegen halfAugustus een flinke a4 DIENSTBODE Gevraagd een nette flinke DIENSTBODE die netjes kan werken en eenvoudig maargoedkan koken of zulks wil leeren v g g v z in gezin van twee personen loon f 130 met jaariijksche verhooging waschgeld f 26 Mevrouw KOSTER Reijerskoop 49 Boskoop AB Een LINTZAGER gevraagd bij O OKKERSE Machin Kinderspeelgoedfabrikant Zuidkade 14 Aan DRUKKERIJ HERMAN MATHOT wordt gevraagd een nette Jongen Onder beleefde aanbeveling leeftijd minstens 13 jaar om tevens in het vak te worden opgeleid Er biedt zich aan een flinke Jongen 40 Leeftijd 15 jaar Adres te bevragen onder het nr dezer advertentie a h bureau v d blad In een net gezin kan een nette R K Kostganger geplaatst worden Adres te bevragen onder het nr dezfr advertentie a h bureau v d blad 7 4 TE KOOP TWEE ORGELS 1 met 10 registers en 1 met 5 registers Brieven onder h nr dezer adv a h bureau v d blad 48 Bestelt uw Drukwerk aan Drukkerij Herman Mathot Julianastraat D 9 N V M TIJiHiEEoT Goedgekeurd bij Kou Besl van 20 Maart 1907 26 Juli begint de TREKKING De Agent A VAN DER KRANS IM dw dienaren M HIJKOOP Cz P VAN VUUREN i Vrachtrijders Overheerlijke 2 2 cents Sigaar LOSSE NUMMERS van het Geïllustreerd Familieblad zijn iederen Zaterdag verkrijgbaar bij den besteller van dit blad è 4 cent per nummer Abonnementsprijs per 3 maanden 45 cent fr p post 52 et LOSSE NUMMERS van Het Nieuwe Modeblad zijn aan het bureau te bekomen a 15 cent Abonnementsprijs per 3 maandéh 65 cent fr p post 75 et OPFIC1EELE KENNISGEVINGEN De Gemeente Secretarie Is op werkdagen UITSLUITEND GEOPEND van s morgens 9 uur tot s nam 1 uur BEK ENDMAK ING Burgemeester en Wethouders der Gemeente Waddinxveen maken bekend dat afschrift van het proces verbaal vermeldende den uitslag der op heden gehouden herstemming ter verkiezing van drie leden van den Gemeenteraad is aangeplakt en voor een ieder ter Gemeente Secretarie ter inzage ligt Waddinxveen 20 Juli 1915 Burgemeester en Wethouders De Secretarts De Burgemeester A KrEupelino Van Dort Kroon BEKENDMAKING De BURGEMEESTER der Gemeente Waddinxveen brengt ter openbare kennis dat door Heeren Gedeputeerde Staten dezer provincie bij hunne beschikking dd 28 juni en 10 Juli 1915 voor één jaar vrijstelling van den dienst bij de Militie is verleend aan W J RAVENSBERG D VAN SOEST en W VERRUYT ingeschrevenen voor de lichting 1916 dezer Gemeente wegens kostwinnerschap Waddinxveen 20 Juli 1915 De Burgemeester voornoemd 3 VAN DORT KROON MILITIE en LANDWEER De BURGEMEESTER der Gemeente Waddinxveen brengt ter kennis van belanghebbenden dat UITBETALING der vergoedingen voor de gezinnen van Militie en Landweerplichtigen zal plaats hebben op Maandag 26 Juli 1915 des morgens tusschen 10 en 12 uur Zij die door ziekte verhinderd zijn de gelden in ontvangst te komen nemen worden verzocht hiervan tijdig ten demeentehuize kennis te geven terwijl degenen die verzuimen het op de daarvoor vastgestelde uren af te halen worden verwezen naar den daaropvolgenden betalingsdag Waddinxveen 22 Juli 1915 De Burgemeester voornoemd VAN DORT KROON REGEE RINGSVA RKENS De BURGEMEESTER der Gemeente Waddinxveen brengt ter algemeene kennis dat de Directeur van het Rijks Centraal Bureau tot regeling van den afzetl van Varkens en Varkens vleesch heeft bericht op t oogenblik niet meer de beschikking te hebben over een voldoend aantal varkens om de leveringen te kunnen doen doorgaan weshalve in de week van 26 tot 31 Juli en misschien ook j de daaropvolgende door tus schenkomst van gemeld Bureau geen varkens geleverd kunnen worden Waddinxveen 21 Juli 1915 54 De Burgemeester voornoemd VAN DORT KROON Reizen naar Duitschland De BURGEMEESTER der Gemeente Waddinxveen brengt ter kennis van de Nederlanders die zich naar Duitschland begeven dat het verboden is om behalve het vereischte paspoort eenig ander papier mede te nemen Belanghebbendenkunnen hunne getuigschriften en andere dergelijke onmisbare stukken steeds per post aan een der Nederlandsche consulaten zenden en ze daar weder afhalen Zij die met het bovenstaande geen rekening houden stellen zich bloot aan onaangenaamheden en moeilijkheden Waddinxveen 21 juli 1915 55 De Burgemeester voornoemd VAN DORT KROON Uitbetali ng WQ LBONS De BURGEMEESTER der Gemeente Waddinxveen brengt ter kennis van belanghebbenden dat de bons afgegeven bij de overname van schapenwol ter gelegenheid van de vordering op 30 Juni 1915 vanaf a s Maandag op eiken werkdag des morgenKvan 10 tot 12 uur ter Gemeente Secretarie inwisselbaar zijn gesteld Waddinxveen 23 iih 1915 l De Burgemeester voornoemd VAN DORT KROON PLAATSELIJKE BERICHTEN Uitslag der Herstemming voor drie Leden van den Gemeenteraad op 20 Juli 1915 Aantal Kiezers 859 Uitgebrachte stemmen 704 van welke zich vereenigde op de Heeren Johannes Alblas 242 stemmen H van den Berg Dz 243 D Bremmer Jz 317 J Bruins Slot 257 H van Drimmelen 273 C Jongenburger 22 Van onwaarde 7 Gekozen de Heeren D Bremmer Jz J Bruins Slot en H van Drimmelen De Heer J Rinckeis benoemd tot onderwijzer aan de Christ School aan de Sluis Het is 26 Juli a s 25 jaar geleden dat de gemeente veldwaehter M de Gelder werd aangesteld tot agent van politie te Hilversum daarna was hij in dezelfde functie werkzaam te Leiden en is nu een geruim aantal jaren beschermer der orde alhier De landbouwer B uit Reeuwijk ging met z n vrouw Donderdag j I per brik ter markt In Bloemendaal schrok het paard echter van een wielrijder en ging alzoo alles te water Na veel moeite gelukte het alles weer op het droge te brengen Toen Zondag 18 Juli de familie B meteen tentwagen naar de kerk reed kwamen ze op de Kanaaldijk een wielrijster tegen het paard schrok en maakte een zijsprong zoodat de wagen kantelde en dientengevolge de ruiten braken Het ongeluk liep betrekkelijk goed af of schomfcaii der inzittenden niet in staat was te loopen De familie keerde na dit ongeval weder huiswaarts Bij de Firma A Taselaar werd deze weekdoor een schooljongen een winkelruit stuk gegooid Burgerlijke Stand Waddinxveen van 15 tot 22 Juli 1915 GEBOREN Adrianus Alexander Anthonius z v A van Vuuren en H A de Goeij Petrus Antonius Alphonsus z v A J Marcelis en C G M van Grieken Gerardus Johannes z v P de Heer en Em Borst Abraham z v J P de Bruijn en M Droog Alida Margaretha d v P C J Ruijs en A Stevens