Goudsche Courant, zaterdag 24 juli 1915

31 JULI 1915 NUMMER 54 2e JAARGANG OPLAGE 1400 VERSCHIJNT IEDEREN ZATERDAGMORGEN VERSLAO EN van vergaderingen BERICHTEN enz kunnen gratis worden opgenomen en worden Ingewacht tot uiterlijk Donderdagmiddag 1 uur ADVERTENTIËN tot uiterlijk Vrijdagmorgen 9 uur Advert en andere stukken moeten onderteekend zijn of van een bekende vereeniging uitgaan Ingezonden sHukk n worden niet opgenomen VOORTZETTING DER GROOTE OPRUIMING el s Wij zijn nu vooral instaat bij gelegenheid van deze Halfjaarlijksche Opruiming U buitengewone voordeelige koopjes aan te bieden Wij raden U ten zeerste aan om van deze bijzondere gelegenheid te profiteeren t daar het zeker is dat binnen korten tijd deze artikelen enorm verhoogd worden Hierna geven wij een enkel overzicht van de uiterst laag genoteerde pry zen ALGEMEEN VERSPREID UJTGAVE DRUKKERIJ HERMAN MATHOT WADDINXVEEN ADVERTENTIEPRIJS van 1 5 regels 35 cent ledere regel meer 7 cent Bij ABONNEMENT om binnen één jaar te plaatsen gerekend vanaf 1 Juli 1 Oct 1 Jan of 1 April 250 regels 6 cent 500 regels 5 cent 1000 regels 4 cent en 2500 regels of daarboven 3 cent p regel Dezelfde advertentie voor 3 X opgegeven wordt 2 x berekend Stoomboot VOORUITGANG UREN VAN VERTREK Van WADDINXVEEN naar GOUDA Zondag v m 8 35 n m 1 50 en 6 50 Overige dagen v m 7 05 en 9 20 n m 1 50 en 6 50 Van BOSKOOP naar GOUDA I Zondag v m 8 15 n m 1 30 en 6 30 Overige dagen v m 6 45 en 9 n m 1 30 en 6 30 Van GOUDA naar WADDINXVEEN en BOSKOOP Zondag v m 10 30 n m 4 35 en 10 Overige dagen v m 8 en 10 30 n m 4 35 en 9 15 thans 31 29 177i 12 10 Breed Wit Graslinnen voor lakens Edellinnen voor lakens extra zwaar Graslinnen hemden Oogjes Goed voor luiers Theedoeken Boezeroenendril van 25 et nu voor 19 cent p el MoezelinenKrepon 21 Tlz Geel Katoen J 1 Wit Flanel 11 Geruiten Stofjes H ï ï GESTIKTE DEKENS van f5 nu voor f4 20 enz enz enz è Contant f Zie Etalages MAGAZIJN DE GUNST JaC V d Heijden Nesse Nr 35 Gebr DE ROOY Wederom in verschillende maten voorhanden Krumeich s Inmaakpotten met hermetische sluiting Onderdeelen ook afzonderlijk verkrijgbaar i Luxe Bakkerij A P Bakken Wellingtons Benedets Paleisbanket Weespermoppen Bitterkoekjes Arnhemsche Meisjes Krakelingen Zandkoekjes Kleingoed Verschillende soorten Suikerwerkcn en Bonbons Alles prima kwaliteit Adverteeren doet verkoopen MMMIM Drinkt VERZUDEN S KEIZERINNE BITTER Ï ria KANT00RBEN00DIGDHEDEN voorhanden en verkrijgbaar in MATHOTS BOEKHANDEL BOSKOOP Kwitantieboek en Copieboeken Alphabets Bloc Notes Kleefstof Rekeningen Kwitanties Nota s Kantoorboeken Kasboeken Kantooragenda s Wisselboekjes GIMBORN S GLOBE S COPIEER EN SCHRIJFINKTEN COPIEERPERSEN en de daarbij behoorende benoodigdheden LOSSE NUMMERS van het Geïllustreerd Familieblad zijn iederen Zaterdag verkrijgbaar bij den besteller van dit blad è 4 cent per nummer Abonnementsprijs per 3 maanden 45 cent fr p post 52 2 et LOSSE NUMMERS van Het Nieuwe Modeblad zijn aan het bureau te bekomen a 15 cent Abonnementsprijs per 3 maanden 65 cent fr p post 75 et OFF1C1EELE KENNISGEVINGEN Dé Gemeente Secretarie Is op wérk dagen UITSLUITEND GEOPEND van s morgens 9 uur tot s nam 1 uur waarschüwïngT De BURGEMEESTER der Gemeente Waddinxvecn in aanmerking nemende dat zich in de Gemeente weer enkele gevallen van Typhus voordoen noodigt de Ingezetenen beleefd doch dringend uit Drinkwater én Melk niet ongekookt te gebruiken WADDINXVEEN 28 Juli 1915 70 De Burgemeester VAN DORT KROON Nederlandsche Anti Oorlog Raad De BURGEMEESTER der Gemeente Waddimeveen maakt bekend dat hij door het Bestuur van den Nederlandschen Anti Oorlog Raad is aangezocht geworden zijne medewerking te verleenen tot het vormen eener Plaatselijke Commissie alhier waarom hij allen die bereid zijn aan eventueele uitnoodiging daartoe aan te nemen beleefd verzocht hem dat in t den loop der week aanvangende 2 Augustus a s mondeling of schriftelijk kenkaar te maken Het doel van den Raad is te ijveren voor een vrede die niet weer in zich zeiven oorraad zal worden van nieuwe twisten en nieuwen krijg WADDINXVEEN 29 Juli 1915 H De Burgemeester VAN DORT KROON GEMEE NTERE KENING BURQEMEESTER en Wethouders der Gemeente Waddinxveen brengen ter openbare kennis dat de Rekening van de inkomsten en uitgaven der gemeente over het dienstjaar 1914 is overgelegd aan den Raad en gedurende veertien dagen van den 24en Juli 1915 toten met den 7en Augastus aanstaande ter Gemeentesecretarie voor een ieder ter lezing ligt en tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar is gesteld WADDINXVEEN 23 Juli 1915 67 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester A Kreupeling Van Dort Kroon Uitbreiding van den Landstorm De BURGEMEESTER der Gemeente Waddinxveen brengt ter algemeene kennis dat krachtens artikel 1 der Wet van 11 Juni 1915 Staatsblad No 242 thans ook tot den Landstorm behooren zij die in 1911 in 1912 dan wel in 1913 voor 24 Mei den verplichten dienst bij de zeemacht bij het leger hier te lande of bij de Koloniale troepen hebben verlaten Voor de toepassing hiervan worden onder zeemacht ook begrepen het KORPS MARINIERS en de MARINE RESERVE wordt onder leger hier te lande ook begrepen het RESERVEPERSONEEL BIJ DE LANDMACHT en wordt met koloniale troepen gelijkgesteld de GOUVERNEMENTSMARINE IN NEDER LANDSCHINDIE Het bovenstaande is niet van toepassing op hem die A verkeert in een der gevallen bedoeld in artikel 2 tweede lid der Landstormwet nietNederlander niet ingezetene niet eervolontslagen militair veroordeeld tot onteerende straf enz enz B vóór 1915 den leeftijd van VEERTIG JAREN heeft bereikt en C niet is gevestigd binnen het Rijk in hetDuitsche Rijk of het Koninkrijk België zoolang hij zich niet binnen een dier Rijken vestigt Zij die ingevolge het vorenstaande tot den LANDSTORM zijn komen te behooren worden uitgenoodigd zich voor of op 3 Augustus a s des morgens tusschen 9 en 1 uur ter Ge meentesecretarie aan te melden met hun zakboekje bewijs van ontslag en andere bescheiden op hun vroegere militairen dienst betrekking hebbende Zijn deze personen zelf verhinderd ter Secretarie te verschijnen dan wordt aanbevolen de aanmelding hetzij schriftelijk hetzij door een familielid of ander persoon te doen geschieden WADDINXVEEN 27 Juli 1915 De Burgemeester voornoemd 68 VAN DOftS KROON MILITIE en LANDWEER De BURGEMEESTER der Gemeente Waddinxveen brengt ter kennis van belanghebbenden dat UITBETALING der vergoedingen voor de gezinnen van Militie en Landweerplichtigen zal plaats hebben op Dinsdag 6 Augustus 1915 des morgens tusschen 10 en 12 uur Zij die door ziekte verhinderd zijn de gelden in ontvangst te komen nemen worden verzocht hiervan tijdig ten Gemeentehuize kennis te geven terwijl degenen die verzuimen het op de daarvoor vastgestelde uren af te halen worden verweeen naar den daaropvolgenden betalingsdag WADDINXVEEN 29 Juli 1915 34 De Burgemeester voornoemd VAN DORT KROON PLAATSELIJKE BERICHTEN L l Dinsdagavond te 8 30 uur werd de dienst overgebracht van het oude naar het nieuwe postkantoor In diezelfde nacht werden ook de telegraaf en telefoontoestellen in het nieuwe kantoor geïnstalleerd zoodat Woensdagmorgen op het gewone openingsuur alles reeds in volle actie was Het is onnoodig hier over deze nieuwe inrichting uit te wijden daar ieder wel in de gelegenheid komt om het interieur eens te bezichtigen In alle opzichten is het eene groote verbetering te noemen zoowel ten gerieve van personeel als publiek Het is een aanwinst voor Waddinxveen waar wij trots op kunnen zijn Bij de gehouden openbare verkooping van Bouwland op Donderdag I I in Café Het Schaakbord te Gouda door Notaris G Vos alhier zijn alle perceelen opgehouden tot een gezamelijk bedrag van f 23400 Een wilde stier die losgebroken scheen bracht een bezoek aan de Emmastraat alhier en ging dusdanig te keer dat eenig houtwerk vernield werd Een militair komende uit de richting Gouda is nabij de Baars van zijn rijwiel gevallen en werd daar door een wielrijder hevig bloedend en buiten bewustzijn gevonden Per rijtuig werd hij naar Boskoop vervoerd Woensdagmiddag kon een der Volharding