Goudsche Courant, dinsdag 27 juli 1915

4 M du he moftéijfi en uHvoerbwr b operaOea hff OlMierx0 dr 2UO J £ ij rtiM hiMMm het iOOffMMmde orlofif bt d kMüuerkao hi ïetteif e overeenrtMnmlpK iiKK fc orkeodw g ruiken van ent bMohMftk oorlogvoertDc if tir ut eiL De g hrtHc wt rwK tieelt in H Mungetetling en nu tijgende vokkKwing hel wiiKni van cKt iiMgelijkhfia door tl OuitHcbe l v f H j erH Ksr zee gccottt iitiTé HH U Au bU tAw ii BliJk tut gebNto optr k n hij umftlk n door oiKWT n o If dom plaata hciibeu mr geea grond nnwr baitMt voor do crltteb waartw hrt a Mding herft g geveu inaien hot Mt dat d I uttii0h rogoerinjf Atonw itigf eUl van haar opircden erkende doordal ïIJ ter venMigJog bei TtTehï van vttgHdioft aanvwrde cd gf liMi dt n og ijkh id de tradllioneeje regrim v Am oorlog ler zw te volgen l an de regc 4rlag der Vertwnlgde HCaten niH gelooven dat d DultAche rc t erlng nog laoger ia ge jreke Kal Wijven Oiu de onbefcomuitirdc handelwijze van bare zeeorficler bij be In den grond boreo van ik UifMtaaia a Ie keuren of een fwhadoioo HHri ing toe te Maan voor t et verlUm van AnwurlkaaoiBbe nwnncheBleroii voor oover oor de nuiietooze vernietiging van mensotM e emi vergoeding i gm en vaJl De regeering di r Vorocuigde rHaten kan bet vaor M dtv DuUecbc regeering ulet aannetuen om ei aaide ftcbepen aan Ie wijzen dU na overeeokonwt de op het oofunbllk weder rechtelijk verlioden t ielia 7iilleii uH v tievarvn zij mUikent eehler goefiiKini den vrlendeli en geewt waaróoor dit voorstel 1 Ingegeven Julet door zulk een ovoreeokouwt limuorti aouilcn anditro tobepra wtllzwijgend bloolgw Mletd worüun aan wedeirreobtiHijke aanvallen en zij zou een krenking en iki een afataod IwtoArtien nan de begilnMItii waarvow d AinerikaanMOhe rt peeTiag Mrijdt en die tu tijtkn van kahiH r naikiikm iedere natie al vau zelf prekewl BOU lHii fclMHlwea iW rtiïeeriug dor Vereenigde i ïtateQ en d € y lztwlijke ihritiohe r ge Tlug strijden De ri georinff der Vereenigde HtAleti zal voor deze vri tieid blijven trljtlen van i lki zi b zij ook gi Aoiioi ii wordt zoQdt r eouiproiuh en lot elk n prijs ij noodtigi di Diiibeche n gt iTing uil 04 praüiiMolio uteduwerking In dit oogenbllk nu des HH dewerkiiig bet nH c it lot 1 Miand kan brtwgen en dit groou gem H n I HphapptMijke doel het tieat en het krachtigitl liereUnt kan worden De ki aerlljk DuIUk c regnnrlng Hpretit iU hoop uit dat ddl doel In eker opzicht rotiófÊ voor wl einde van óm legi woordtgen oorlog bereikt moge wor ileti Dit kan fpewhii dfnii de reg wrlng ii T Vweenigde Hiaten gevoelt zloli niel alleen verplloht naar dit loel door wieu het ook gt ehontti n ol uit het oog vertyr u moge wordi n te streven zij heefl er ook Ihh hoo d Mtttig bij dit doel luMoben de oorhigvDen nden zeK verwe t n llikt te xleii m zij 1 4 Imreld op te ireAn al genitwoiohfifipeiijk vriend wie hot voorrecht wordt geMchoitken e i weg Iie4d wUde hebben het geld nok Ie kunnen uitgeven iD voorwboüen door middel an leeoin en of uitkeeringeu oor doeModen e met den oorlog in verl and staan Du aandaebt mag wel eens gevestigd wordwi op deee mededeeliog Bij geiegwAeid von de laalate rftem ining over een tiredietaanvrate had de kaw eller van de scbotkiM zooali juiut WW verklaard dat geen voorscboUen wara gegeven aan eeo cD ataat of Regeoring die niet viel in de termen van it behoortn tot de Britsebe dominions of verlKmden Mogendtieden Wij hebben aldus Asquilb in dit geval erfrier met voordacht van een beperkende liepaling afgezien en Ik l en er zeker van dat het Huis mij niet zal vragen hieromtrent in bijzonderheden te treden Wij achten hM wenscheli met bet oog op den liestaan K tooHtand dat wij thanu grooier vrijheid van handelen heijtwn met betrekking tot tftnden of taten waaraan eventueel voorschotten kunnen worden vtM sfrekl Dit de e goheimzinnige nK dederilngen vaJi niet precies op te maken welke staten o lamlen Asquith op het oog heeft W ij weten eobter wel dat hun aantal l epi rkt Is en onze liUk wendt zich natuurlijk het ee4 st naar ilon Balkan Bnlgafije is wel het eerste land waarop A tuilh het oog beeft Dit land bedt de dcdtelh van de Dardancllen In zijn hand alduK iH vaak betoogd Deed Bulgarije met de geatlieordoii mede dan zou Turkije am vijnnd in den rug krijgen gednHit gi noeg om te dwingen de aciie van verzet aati de DardaneJIen stop lo zetten Üulgarij Ijeteekent voor de geallieerden ved meer dan QrieJtenland omdat dit land niet zoo gemakkelijk Turkijo kaït l enad r n ais Bulgarije Een UulgoHrseh leger kan Konatantlnopel bedreigou of de Turken op het schiereiland in deu r g aanvallen Dat zou voor het rcHdw zeer verzwakte Turksohe leger noodlottig kunnen worden liet is echter zeer de vraag of Bulgarije zoo zomier meer Ijoreid is aan don trij l d vl te tu men Het houdt natuurlijk lia rdnokkig vft aan de teruggave van WadeconiP wat door Servië nu niet voetBlootfl zal goechioden Tert slotte zon Servië er tw kunnen overgaan indien het feartegcnovor andere voordeeltjes krijgt H zal Bulgarije tevreden ztjn ntei piyR flinke som uit do nieuwe leoning die As fiiilli verdedigd heeft Ook in dit opzlolit lioblMft wij af te wachten Tot slot oen enkel woord over de 8tri ï ilor Italianen die eindelijk let moor Is aan lieteekenen Do oanval richt zlcK speriani op Joerz waer verschillende brugoverRftngon zijn Volgens de berichlon die door de Oostenri ers niet worden tegengt Aproken hel ben de Italianen hier e ni ig succes ip Iioekon Verscheidene Unies van don vijand wenfen verovcrfl terWi N lio buit niet gering was o alcede echter zijn do Italianen niet gei eel over de Isonzo doch als zij dit Zijn zal do strijd eorst goed t p innen TIII6ADKIII1IG Tilt DIN 6lill m lilD te aOÜDA Vrijdag 23 Juli des nam te 2 onr Vervolg De heer Kol jn M de V Ik wil den heer van rjk gaarne mededeelen dat een van de dne sollioitanten Dr Breen nit Tiel degene was die mij heeft medegedeeld dat hij gisteren tegen den avond een telegram heeft ontvangen nit Den Haag waarin hem wordt medegedeeld dat voorkomt op de aanbeveling voor conrector van het gymnasium Toen heeft hij mij medegedeeld dat hij geenerlei kennis van die aanbeveling gekregen had Meer kan ik ook niet zeggen maar hier is toch geen sprake van begripsverwarring wanneer die heer gisteren nog geen inlichting had dat hg op de aanbeveling kwam en hij dat van andere zijde nit Den Haag gewaar werd dan spreekt dat toch wel sterk want nu het vandaag Raad ia had hij het eerder moeten weten Ik houd niet van het naar voren brengen van onaangename dingen aan het adres ran het College van Curatoren ook niet ia dit speciale geval en ik zal mij zooals daar straks gezegd beperken tot het stellen van die vraag het zou knnnen zgn dat ik van U M de V inlichtingen kreeg waardoor ik mg verder bij deze zaak kan neerleggen Uaar wat ik wel vermoedde ia bewaarheid ik heb znik een antwoord niet gekreffsn ik ben niet tevreden gesteld en daarom verklaar ik dat ik niet kan aannemen dat hier een vergissing in het spel is de zaak is niet naar Sehooten behandeld De heer van de Velde H de T Nn ik door den heer Kolgn een naam hoor noemen moet ik vermoeden dat znn inlichtingen op een misver tand bemsten want gisteren vóór 4 onr heeft mg iemand om protectie by de benoeming gevraagd en dat wa jniat voor dien mgnheer dien de heer Kolgn noemde Toen wist hy toch zeker al dat hij op de voordracht stond Ik zal den heer Kolgn na afloop ÜZL 31 vergadering den naam noemen C ü tilTt r van lengene die mg dat gev agd dal in rc Mriii thans dcvrll voor fu Meilea ImtwMehen irt zich de AuM rlftoanwhe regeerlnc julM wegene de groote waarik die aij hecht aan du langu ononikr broken vriendtoohap tuwiehen volk e rirgeiTlng der Verevnigde Hiaten en hel volk en de rtfeerlntf van Dultuchlaod genoopt t ij iifi kWaerlijku DullMolie n n ring phvhlig aan te dringen op de uoo kakelijkhetd van ern ooiufCliWieUiH iM rbli cUglMg van dt reoliten der mnttraleti In deae orllli ke aaiigt U tiiJieid Door de vriendHchap xu voelt zij aloll gedrtnigen de keizerlijk Duliwlie regeortog te z gen dat de regeev ng der Ven enlgdi Staten 11 berhaUug van hamtielingen die dv eotmuatidautett vau Diiit che oorlogMuebepen nwH r ehti ding van de r ulHeu der neutralen xoudeu begaan zoo aij AinerikaaiiMcbe burgerH nioohtm iretfi n a la een upaeuelijk oikvrletMbiobappeJijko daad luoet bewhwtwnt n i IJ Orlekefiland il AlheiM word aan hel Uerl Tag t a t RMUMld dM de hkh spanning verwachte vorgaderlnip van do pariij der lilieraleu flnterenavond tivi huice van deuafgfvaardlgdt Tllupii heelt plaaiM gehad Nadat dl vooruMlige voorzitter van deK H r ZavltaiiHwa aan i niaelo b wetkoni toegeroepen bad noodlgde hij dt voümiallgeii Hilttli tt r pre0id ot uil de leiding der partij dio hW vertrouwen vanhel volk genoot over te nenwo Ond rdaveniide loejulehiagtsi verklaarde Veai xeio dat hij uh4 het oog op d dmki Tii wolken dio tMi thanft aan den ho rlfiont van de Bulienlandsche Politiek alteekeoden en ook met bet o op de bln neitlMMkiHie uweilUkheden bereid wa deleiding der partij over Ie neiiien In een lan pe redevoering viel Vml zeloH diaarop de regeer n heilig aan die in Htrijd iik4 de groodwel van de lekte van den Koninf gebruik maakte om h bjjecvkofnMt van de Kuuer uil l Htellen Laten wij bopm zelde Venlaelo Atii hartHi i van den Koning een einde gaj maken aan d geniobten dat de regee ring plannen bivaaint voor ot n Maata greep In regeecingBge inde kringen be oordtvMt uiMi de rede oering niet alleen al aeer heftig dooh vindt nien M dia ook hedretglngcR en aanvallen Inbondt Veutii éoa zeil aobijnt zijn beM te doen eiu het conflict uiet de Kroon uU be4 g iiied van de UiüunUndHcbe i oUtick waar al zi i opvatti g m chipbreuk gelet be4 i en Mftr dat van de gfoód e qua lie over te brengen la Zwlt eTlan4 Üit iter v Qtét iA 2H Juli umUkI Op de ihró Zwitsersclke moblUMtt le itiiig van m ffiillloen fr weM VJO Hllhoea Hi1 duisM d fr ingHeekindb Aan de De trl dhmcfat der V $ Do correHpondent van de New Vork Bun Ie Wwthbifton Hcbnjft dat bet van liet kenlH Hordt geaobt dat de uededeeluig an deu prewidcnt in Itel Ix lang der landttverdediginir den dag na de aaiil le Mng van de Anterlkaanacbe nota te Berlijn verulMkl ie De plannen van bet nriniatorle van Oorlog tieoogon de vorming van een reserve gfr van een hall nit lio i nian bebalVI de niiliiie Het Wpartenient vauBMt rltio zal ctiepen aanvragm waarectujnlfjk ij dulkbooten vwHcbelden linlekriilMerH I dTeadnou hls en vele bufpkrulaerfi Hh departoineut nieeuit al proeven met vliegtuijf n en ond rzee rB en tiestonih 100 000 dollar voor bet vinden vanuiddek it d e hel aan liniesdiepen n Dg lijli um litaktik tegeo dulkbooten op te treihm Men gehM t dat tiet departeioent van mnrinu ifu crediet van O OOO OOU hrt deparieiuüni van oorlog 200 000 000 zal aanvragen Ilt kk l eAagi n zijn het dui l le van hot vorige jaar De patronen van de Lu si t a nia In de LuMl ila g4 Hïhiod vlH heelt het zooals iiK zich herinneren zal wn puiU van g i chil uitgemaakt ol de ontplolflng der luunille iMiitaandp uit kiaten patronen de oatantrophe verergerd had In Af oiuk iïroene Amiït rdaimiier woritt mi aan de lUMut van proeven aiet verpak palroiHit g inwnien door Aa VVine il T ItepeMftig Aniw Co Ban tfetoond dat dit niet het geval in en zHN iHl diw ammunitie niet bij ongeluk lol ontplofling Ie hrr gcn n DflHr ilie proeven bijgewooml werden doof kolonel W Dunn die biertai vanwege fle AiiKTEkaawwhe iU givrlng aant fwf ttt wa kan aan de eniM en li gelijkheld van dai onderzoek iiitH getwijfeld woetien Zijn i ap ort eindigde dan ook m de bewering Iel is dv meening van den Ktbrtjvor ida het volkomen gerechtvaardigd Ih om de vermheplng Kn aiiHiniiiitht voor ilrnsgbare wapenen te Veroorloven in paHHaftiertttchepen en lat zelfs niet een noodig U fl el eh Mi lint ainnumltle van deze oort In dito HtooiiierH geJadfU w rdl in de afdiH lhig si itcHtemd voor Im niit eu an ïiTo eatplowleve rtolfen KflokdooH krult voor gewe rpa rwien i niet zoo tice4 gemakkelijk tot ontploffiag te breïigen HeWt mi n ecu rn pje van dit kruid en teekt uwn hel aan met r n lucifer dan zai het ruMtig opbranden zonder eeiiig onlplolHngHVersehijnMel eu zoo langzaam dat invn bet aan den anderen kant mei de vingers kan vbhIHoikMi Mtroei l lul Ofte ol Hchlelkatoen is wel zeer gevaarlijk maar dwo stol wordt door pen vrij langdurig procen omgewiTkt tot rookelow krult ilat bij gewone l i erWuur gelteel ge wljzlgite oigenMihappen vt krljgt A h men echter rook 4ooii krult In een kleim ruimte tot onlbrandlng brengt en men zorgl dat do verbrandIngKproductint niet oninMppen kunnen zoodet er on het krnH wn groote druk uitgeoefend wordt dan zal de verbranding atewlta tnelhT verloopen en overgaan in een onipiofBng Dit gebeur n in tten geweer t i de afmetingen er van zijn zoo gekozen da te iMltng van M n patroon afliramit in den lijil dien do kog l noodig heeft om ten loop Ie v Tlaten Hierdoor krijgt Ae kog de grootat mogelijke welheid Nam men aU lading een tof die In veel korter tijd ontplofte dun zoü er alle kan i liCHtaan op fprlngeti van hel geweer stel dtiH dat in wii groote laiHng van liewivrauinuinitb een ontlHttmling op eer plaatH ontHtotvd terwijl de gafl cn niet karnden oniHnappen dan xoii Wn dergelijk 4 kunntn geb Htren als bij de ontploffing van eisi patroon In evn geweer Wan lul i ltter op de LiiMlania go enrd dan zou het Hchip uit elkaar gi tdaitm zijn In een ininiuuuu van tijd en daar dii niet M geval U kan fle voorhanden anuminUle niet iwdogi werkt hf iIxti lot den ondergang van lui toblp In het artikel zijn eenJge HhMiratie afKe fc iiki die we irekeml zijn i en daarvan lef e n folo van een kiM niet 1000 pflironvn zooal het AmerikaanMhe cg r ze g briilk Oe foto Ik genomen nadat de kl t gm allen U van en hoogte van ijna aeht niHer op ei n ijzeren vloer die met plankton b Hh kt wa I e kist I kvtam lereehl op e n punt en wa aan die puni verwplinl rd lerwijl geen enkele van de patronen er van ontploft wa De folo vertoont duideli de xwaluwHtaarten waarmede de planken In elkaar grijpen en het veraplbïteron aan den eenen kant er van bewijat de hevig heifl van den acbok Proeven bijeravalhoog4e van Iti meter gaven gelijk rei uiiaat Km amkre illtif tratle vertOMM den achterkant va een kist iiK t 500 patronen die aan den voorkant op een afatand van bijna vUf meter lieschotcn is met een geweer De patronen dée door het nohol gitrollen zi vorhranddcvi of werden beschadigd maar de andere blevon volko men gaa en van een algebeele veroieHl nc M geen uprake Ook zgn adiotproeven gedaan op kiuteu ammunitie waarin de patronen in alle rushtingen door elkaar lagen I b re +ul aa wan onveranderlij hetzetlde WaarMïfaijalijk herinnert de lezer zich i og wei de foto uU de gefliuatroerde blades van Mtt houd met rijf patronen Ke alle dntwrsdiotea warui door een kogel en tocb niet ontpkili waren Deze ook van DuitMchen kau publiceerde albeeldtng t ewtist ook dat een patroon niet door een schol u ontploffing kan geraken In e n andere illfwtratle is a gel oeld hoe een kl t uwt üOO patronen geplaalat U onder een valhuner van ruim 700 kilo HK t een valboogte in ruim i0 ceiuimeter I ii de figuur Ih te zien dat de bodem Twee aadpre foto n vertoonen het re ♦ultaat ♦ van verbrandingsproeven In de y ne bilikl hoe een biaasvlam van lichtgas gicrk i Ih op een kii met 500 pairouen Do kist vwbramlde m ook de iiWioud verbrandde langzaam maar de verbranding ginfF niet vMU elf ikoor toon de viaiii w genomen werd De andere llgiiur toont duidelijk aan dat van ontploffing geen prake Ih geween De patronen He niet door de vlain getroffen waren en niet in ile ODiuldiEÏelhjke nai ijheid er van waren bleken na afloop vm ite pro f Intael te zijn geWcven Met welke zekerheid dit rewiltaat vooraf verwacht werd blijkt uit het feit dat de proefmiiier gtvtlurende liet verloop van de proef vlak bij de kint n blijven ataaa Fj n andoro prwl van dergt lijken aard werd genomen door een kist met patronen waarvan oen gedeelte geladen waa n et gowoon bufdtnilt te plaatsen Iwven etMi vuur van ImuI dat gedrenkt wan iiB t pe role im Na twaalf mlnulen iH gomnen de patronen tuk voor luk te ontploffen zoodat het let alsof voetzoekwi afg4 tokeo werden van een outplofflnfir van ét mam wa ook hier eehiei f f e a sprake Dewe proeven loonen alzoo volkomen dt l k4ijk aan dat er geen enkel iH zwaar ie taat m gieweer aimmmitie als g wono ladïng te vervoeren en dat de aanwezigheid er van op de Liisllania nieM kan bijpflraxpn h hl en lol den ondergang van dit chip met 7 ljn vele Machtoffers DE TOESTAND i r it wel veel bewt ing in don strijd en In ih oorlogvoerende landen doch veel rtiliot it er in de getwurteniesen niet Amleiufaal sohi t het den Hdfesen tegen e loopen De uUeonioopcndw geirueKi over JtotgiiMn te waoltten waa wftnnetsr de lerugtoclit d r Russen tot Ktaaii g komon wfl blijven alle onbevts tigd In lt emcte4ling daarmede valt er een ganwh nieuwe vorin van strijd waar e nemen De Itufluen iri4tken voor liet leger van Moc centten in oostelijke richting terug en zij volgen daarbij de Napo eOI ti ohe laktiek van allee achter zich lo vernietigen n de burgertwvolkinig met ieh Ie voeren Voor het oogwiWik vaR nog niet veel lo ziggcn van hetgeen te wachten staat Kr zijn waarschijnlijk Mangrijke gebeurlenJtfHCu op lil en vooral van Diütache zijdi word mot eenig ophef voorspeid diat 4poedlg een besHssing tegen do Kiiiwen valt to wachten De Russen zijn op do teragloolit naar ite Narew doch het liohoelt ailerminst eeït wljkou Ie iH teekenen Dww rivier d e een Noordelijke tak van Weioh d la loopt voor on belangrijk gedeelte evenwijdig aan dej uiil grens vnn Pruisen Haar tromngeblMl ii ntoerasHig en te middtn van die moerassen ligïfen verschlliendi ve tlngen b v Fultusk iMrolenka l maka en meer andere l e rivier die een legm Prulwn gerlobta versterkIngMilnie vormt is de l iilfl diT ttuAwn die dichter iilj do PruiHl t e grena bij prasnysch en andoru plao4 eii stonden Zij vochten daar in vooruil goHchoven stellingen diu In de eenige ÜinriaUen ktlonieteri aolKerwaarls geh en Narewlfnie hun steunpunt hadden Dew linie zulk de Diiitsehers eerst heblMni te forceeren vóór zi vorder kuiiiiten gaan MO ililc Ut gMilUoor Van hi t Wt Hteiijk front v lt eel lts vertellm van groote krijgsverrit Ha i n die echter alle lo zam i tot zew g ringe wijziging in d Iluatle leidden liet Dmlsetw olfetiMief ln ïaaJde zich voornamelijk lot het Argoan 7woiid waar het li pcr van dvn Kroonprins trachttede nmurvaste linies van de FrauBchen U forceerm Dat ÏH iet giHukt De veHlezen die aan 1 H I zijihti werden geU don zijn zeer groot gew H t on li€4 resultaat zeer gerll Om Yperen dïmrt atrijd in onvernrinderdp hevigheid voort en het maakl op ons den inA uk dat he voordeel voor zoover Hl er is tien i In hngeland wordt hoe langer hoo moer de ïtjiM van m oorlog gwoeldi AndiTmaat ia een eredfct aanvrage vw 1 V millioen pond door het lagerhuis loflgwitaan Sedert het bogin van den oorlog is het bedrag rewls geotegen tot 1012 mlllloen pond De oorlopMitgiKven toonden neiging foi vermeorderloff en eivenzeer konden de leuningen am de l Ondg m oten hooger wordi wanneer Staten die tol dusver niet aan din oorlog hadden deelgmooien lol de zar Miniater huls mede De heer van Etjk U de V blijf gelooven dat er bij den hw Kolijn een misverstand bütaat en nm liever gezien hebben dat hü 4 zaak naawkenrig had onderzocht vobi dat hg haar in een openbare ri vergadering brengt Niet alle 4 nnr neen reeds gisterenmorgen 10 nur heeft iemand nit Den bg mg om protectie gevraagd Ör Breen de heer Kolgn dien naam genoemd das mag ik nn ook wd noemen Ik ben beid door een broer van den Breen uit Den HaiTg die heeft het wel degelijk geweten De heer de Jong M de V terenmorgen om half tien was het spoor en reeds tosn is mij pr gevraagd voor den heer Breen Üi is hoogstwaarschijnlijk dezelfdt i geweest die het den beer van de V gevraagd heeft De heer Kolijn M deV ftl grijp niet dat de heeren op deze nm trachten mg te overreden Datnn t bet niet in de allereerste pli waar zon ik dat anders moeten b handelen dan hier En waarom aoi ik hier geen naam mogen noemen Het is hier toch geen dnikpartij d ik den nalun zon moeten verzwfgH j Het is een pnblieke zaak Het is zaak van de bevolking van Ooa de Wet is daaromtrent duidelijk gtnoeg en heeft ons verplichtingen a gelegd waaraan wij ons moeten oi derwerpen De mededeeling hier gedaan iil gisterenmorgen om half tien reed ora protectie gevraagd werd maakt vo mij in prmcipe geen verschil al waii het Woendagochtend geweest Ik hik j ook niet gezegd wanneer hij gaMJ mededeeling had gekregen Ik h alleen beweerd dat Dr Breen u heeft gezegd dat hij geen mededeaHlg had ontvangen of hij het wel nt heeft er niet mede te maken dat itait er buiten Ik denk ook if de V dat die behandeling hem de uitspradl heeft ontlokt U begrijpt ik sollioital nooit meer naar Qoudn De heer van Eijk M de V Ik j zou voor willen stellen een commimis i uit dezen Raad te benoemen die ia formeert of het juist is wat de htir Kolijn heeft gezegd dat de heer Brat geen kennisgeving heeft ontvangit want de heer Kolijn praat wel tm meer zün mond voorbij De Voorzitter Het spijt mg dal ik hier moet interrnmpeeren M9tÊ kan bevestigen dat Dr Breen ook mij dezen morgen heeft medegedeeld dat hij geen kennisgeving heeft ontvangen Een andere zaak is of dt heer Breen verkeerde inlichtingo i gekregen heeft De heer Kolijn M de V Ik aal maar niet erg ingaan op hetgeen dtj heer van Eijk heeft gezegd Wij moeten elkaar anders waardeeren dan de heer van Eijk blijkbaar doet Maar i ik ontzeg bij dezen den heer van Egk het recht om met een dergelijk voorstel te komen Ik had niet verwacht dat de heer van Eijk in publieke vergadering zon beweren dat ik wel eens meer iets zeg dat niet waar is H moet dan maar eens bewijzen wat ik hier in den Raad wel eens meer vow onwaarheid heb gesproken Wat baiten den Raad gebeurt komt hier niet te pas ik vraag den heer van E k ook niet wat hij buiten den Raad doet Ik vind zgn optreden zoodanig dat als ik het naar mijn oordeel zon moeten waarmerken ik dan woorden zou moeten gebruiken die voor don heer van Eijk niet aangenaam zouden zijn en die de positie van den Goodschen Raad niet zonden versterken De Voorzitter Mijne Heeren S sluit thfna de disootaie en wij gau over tot stemmen Uit de stemming blgkt dat er zijn uitgebracht 15 geldige stemmen waarvan 10 op den heer Dr A Rutgen en 5 blanco Aan de orde De rekening over 1914 van a degesubsidieerde instellingen vaa liefdadigheid h het Mnsenm van Ondheden Beraadslaging over de rekening vut het Van Iterson Ziekenhuis De Voorzitter Aangezien ik zall voorzitter ben van het College van Regenten van het Van Iterson Ziekenhuis verzoek ik den heer van de Veldt bg dit onderwerp tgdelijk mijn zetel te willen innemen De heer van de Velde Mgn Heeren Mijn bedoeling was over deat rekening een enkel woord te spreke en in hoofdzaak een enkele inlichting te vragen Ik had er niet op gerekend dat de voorzitter van den Raad tevM voorzitter is van het College van Br gmten van het Van Iterson Gasthnit et zal dus niet gelukken om h fc eenige inlichtingen daaromtrent l vragen Maar ik meen toch een woord over die rekening t m spreken hg kan dan later nit de n len zien wat daaromtrent in het midilon is gebracht Ill had dan in de eerste plaats wd 1 constateeten dat ik met zeer veel genoegen sommige posten van uitgaaf heb gezien die getuigen van een zeer zuinig beheer En nu vind ik een zuinig beheer zeer te loven tenzg het is ten koste van de voeding voor de verpleegden Nu meen ik dat daaromtrent weinig valt te zeggen tenminste geen kwaads integendeel er is mij nooit ter oore gekomen dat daarop aanmerking te maken zou zgn In zooverre verdienen dus de Regenten zeker een woord van lof voor hun zuinig beheer Wel heeft hot mij echter bevreemd dat niet zoo heel lang geleden een patient tevergeefs om een stukje gs heeft gevraagd waaruit bleek dat het geen gewoonte was ijs in voorraad te hebben aan het Van ItersonZiekenhuis Het heeft mij bevreemd omdat ik had gedacht dat ijs in een ziekenhuis in voorraad moest zijn Wij hebben hier toch een ijsfabriek die ons heel gemakkelijk en goedkoop daarvan kan voorzien en het komt mij voor dat er wel condities te maken zouden zijn om het Ziekenhuis goregeld van ijs te kunnen voorzien Ik had daarom aan onzen voorzitter willen vragen of hij dat denkbeeld aan het college van RiegAiten in overweging wilde geven Het gevolg van dat zuinig beheer is dan ook dat de subsidie aan het Van Iterson Ziekenhuis maar geweest is 6 759 53 dat is nog ruim f 2000 onder de subsidie van het vorig jaar toen was de subsidie f 7869 45 En dat nog wel waar wg verleden jaar over do vijf laatste maanden een prijsstijging van levensmiddelen hadden Daaruit blijkt dus wel dat er zuinig is beheerd al wil ik niet zeggen dat het groote verschil in de subsidie vhd dit jaar On die van verleden jaar daaraan alleen te wijten zou zijn Ik heb o a een post gezien van f 2005 die ingekomen is van verpleging van Belgische vluchtelingen dat zal waarschijnlijk ook wel van invloed geweest zijn Wat mij getroffen heeft bij de posten v in inkomsten is dat de verpleegden iu Qouda maar met een bedrag van f 314 09 aan de ontvangsten hebben bijgedragen daargelaten den post van de verpleegkosten voor dienstboden en ook daargelaten het bedrag van f453 25 dat de Ryksverzekoringsbank betaald heeft DÏ6 post van de verpleegden nit üouda valt temeer in het oog omdat de verpleegden van buiten Gouda een inkomst hebben gegeven van f 717 En nu had ik aan den voorzitter van Regenten willen vragen of hem ook bekend was waaraan dat te wgten zou zijn of de verpleging in het Ziekenhuis hier bij de Qoudsche burgers nog zoo weinig vertrouwen heeft vooral in vergelijking mot de measchen die buiten Gouda wonen Zoo is wel eens verluid dat de doktoren hier in Gouda een verpleging hier in het Ziekenhuis niet in de hand werken Ik weet niet of het waar is maar ik had den voorzitter willen vragen of hem daaromtrent iets bekend was hetgeen ik indien het waar zon zijn in hoogemate zon betreuren Tenslotte had ik nog een opmerking omtrent de rekening en wel bij volgnommer 4 Dat nummer is verdeeld in twee rubrieken n l de eene rabriek voor de ontvangen rente van uitstaande kapitalen en hypotheken on de tweede voor de opbrengst van roerend en onroerend goed Nn is op die rekening gesteld een cijfer van f 18 623 50 daaruit blijkt dus niet wat nu eigenlijk de renten zijn en wat aan kapitaal is ontvangen Ik vind dat jammer het had m i gemakkelijk afzonderlijk kunnen worden opgegeven Nu is het mij niet moeim gevallen een en ander uit de bijlagen uit te vinden In zooverre ik daarin heb mogen slagen is mij gebleken dat aan kapitaal is ontvangen f 9000 voor de 4000 M = grond die aan de gemeente verkocht zijn voor den bouw van een hoogere burptsohool en dat tweemaal ontvangen 8 een bedrag van f 1176 voor het verkoopen van bouwterrein Aangesien daar echter zoo duidelijk twee rabrieken zgn gemaakt komt het mij voor dat het boter zou geweest zijn die ook beiden in te vullen dat vergomakkelnkt het nazien D t is het wat ik wilde opmerken Beheer van der Want M de V Ik wilde dit opmerken dat wanneer U vindt dat het noodig ia om inlichtingen te vragen omtrent de toestanden aan het Van Iterson Zie rahnis dat dan gevoegelijk eerst de rekening goedgekeurd kan worden en Mneer de heer Martens terug is de gen te stellen dan kunt ü het Btwoord tevens hooren O h c van de Velde Ik aeht dit nu niet noodig de burgemeester kan hieromtrent dan in de volgende vergadering adviseeren Ds beraadslaging wordt gesloten en de rekening van het Van ItersonZiekenhuis wordt zonder hoofdelijke Btómming goedgekeurd Wordt vervolgd Bi3a 3aerLlaxi d Smokkelaars en grenswacht Naby de Duitache grenzen tussohen Rimburg n Eijgelshoven heeft een ernstig treffen plaats gehad tusschen een bende smokkehiars beladen met meel en mais en een grenswachtpatrouille lezen we in de Tel Niet alleen de Nederlandsche soldaten zouden op de bende die eenige keeren werd aangeroepen hebben gevuurd nadat zij op de vlucht sloeg doch ook de Dnitsohe soldaten aan de overzijde van de Worms zouden met scherp geschoten hebben Een der smokkelaars zekere J N uit Groenstraat übach oevei Worms kreeg een kogel tusschen de ribben en werd levensgevaarlijk gewond naar zijn woning gebracht door de grenswachtsoldaten Toen N het schot ontving stond hÜ midden in de beek de Worms ware N niet door de soldaten uit het riviertje gehaald hij zon stellig verdronken zijn Vaii de grens Mctt olirijtt on all Koewacht Wijl omiaoto ie uUMee aMuKing van lil gffsiaen zoKn met eloctrischo dradvii er todi nog personen waren die het waagden over die grenzen te gaan is men lliatw Ijeaig iiïot het leggen van een nieuwen eteetrisclwm draad waardoor hier Helgii vollcoQien van Nederland zal zijn afgiMlolen Ook wordt het den laat tcn li d zeer moeilijli geniaaltt om paawsi naar Holland Ie krijgen Uo Belgen nioj en zeits niet tot 2 X M van do grenH ko ni n Zii dito binnen do 300 M wonen mogen zich daarin vrij bewogens tioeli gaan ze Imiton dien kring dan moeien zij eea pas het l en Zoo dwt ziclt hier lie geval voor dat een landboiin r die juiol binnen ile 200 M van de grenw woont wn pa moet hebben om naar zijn poiivp te gaan die leevallig er buiten valt t ike ueek mogen hier 1000 brood n voor de Iw woner van Belgisch Koewaclit o Tgrge en worden ir leren werkdagt 100 i 170 I ik brood wordt door rn n Buitf hen oldaal doorgesneden om e zien of er getn brieven in zitten Van het be4lHit wat uit Maafltrlclit g nield wordt ilfti wi ingang van l Aiign tu bet overge t n van brood tijdelijk g laakt worden Iëi liier lot nog toe nielfl bekend Door een oorlogaschip aangevaren Men meldt ons uit IJmuiden De haringlogger Loeloe vandereederij H Dirkzwager te Scheveningen is aan de Noordkust van Schotland door een Engelsch oorlogsschip aangevaren en gezonken De bemanning uit twaalf koppen bestaande werd door het oorlogsschip gered en te Wiek aan land gezet Zondagmiddag kwamen vijf man van den logger te IJmuiden met de Eenstroom aan De overigen zullen via Rotterdam naar hun woonplaats terugkeeren Drijvende mijnen Het stoomschip Charlois dat in IJmuiden binnenkwam passeerde in de nabijheid van het vuurschip Noordhinder drie drijvende mijnen Aanhouding van steenkolen Door den burgemeester van Delfzijlzijn drie scheepsladingen steenkolen aangevoerd van Heme Pruisen en bestemd voor fabrieken in de provincie op last van den minister van Landbouw Nijverheid en Handel in beslag genomen omdat deze steenkolen niet geadresseerd zijn aan het kolenbureau te Utrecht Kolen niet geadresseerd aan dat bureau mogen namelijk hier te lande niet meer ingeklaard worden Tel Kon Nat Steuncomité De 46e Igst van ingekomen bijdrsgen van 27 Juni t m 3 Juli voor het Kon Nationaal Steunoomitó 1914 wijst f 9376 44 aan m kende met het totaal der vorige lijsten ad f 2269 357 een totaal van f 2 278 733 44 aan ontvangen bijdragen en toezeggingen Gemengde Berichten fCen opHohter In een hotel te Rotterdam zijn ytngehoiiden een daar logeerende heer en daiite Zij gaven zich uit voor den heer en OHn rouw A A v d V directeur der Kon N ed Sigarenfabriek te Ani erdftm AiH zoodanig plaatste hij ook een aAvertentie waarbij bij een filiaalhoudkir vroeg ten einde Ie Rotterdam een filiaaj op te richten Zl ere H H L wonende Hilledl te RoHendam reflecteerde hierop en inoeflt f 200 borg storten Daar L niet meer dHt 300 M Uj zioh had stortte hij deze onder tieloüe het resteerende te zullen brengeo Hij kreeg daarop zijn ftOle van aaaateOing Na onder oei braelit echter aan het ticbl lat v k uu t de perMOQ WSM voor wien bij zich uitgaf en men hier dus met e n optiohter te doen iiad Hij bleek in werkelijkheid te zijn de 21 jarige f C wonende te Kottt ritoai die vroeger voor onderwijzer ge tudeenl iiad De dame wae een vroegere dienit I o b zijner ouders Deae laatato had oen erfenis van haar tarrte uit Dordirechl gekregen Daarvan hadtten beide gonle ier genmakt doch nu dat g Jd op wat traehtlen ZIJ langs genK i len weg aan geld te komen t t il heden uaar liet hui van iH waring oxergtliraoht 4Ü9 STAATSLOTERIJ 1 KI Trekking v Dinsdag 27 Juli i ri vau f IMO iaS6ti I lOOt 1111 16SU2 f 400 105 aOl illlill fa 1 31 U2S f 100 SDU 4087 fi ïil HIHB 13 47 ISIOIB Prijzen van f 20 lel 410 4J7 43 Jl l UI tilH 1 1 f f lüi j lUüti liwy luu 11 1 i2jy lil 1 111 urj iJJti 1411 mil ii ui u lli i Ijlj liüt 15M IKiï t MO LilülilJ 1 U lul lïl JB34 11WJ l JOJ l Ji Ukt UW Jl J i U 2242 £ 1 62JM Alt 2a Kl J12 I 214 2455 245 Mia HM 20IM 2Ji 1 11 Lilt awO aiKW 2 iU 2 J0 2SÜ8 2810 il jsoi 2012 ayö 2070 £ im aoai i 6ii HII I iiki ai4 j 3100 I1U9 ii7o 3i i3j2 io lJl 2 aM 327 3278 3352 3355 13 3310 klBU J 1Ü2 1537 3Ó44 1022 3042 3078 i il 1722 374U 374 MH HSl 3 3aUj JJ2I 31127 3037 1004 40 10 40lit iüUü UOO II tl 1205 1233 4251 4361 4 i i3 1M7 4451 11 20 lolj 1072 4000 4700 1770 4liU7 4li21 f 12 IStö 41100 5030 5070 51UU 5172 52 5 11 iMi 5307 53 4 5639 5564 5500 50J5 l J i 5050 5078 6702 5740 574B 5700 5781 jflll 5S3 i 58 5 5 8 ü W5 0005 11022 1 0 6 1 051 0183 0240 0340 034 0350 030 0421 140 1 510 050U I 5tl2 i05 0O2O 0036 00li3 M o 0713 072 0755 0831 0837 Ii l20000 0002 O JSO 7052 7102 7149 7170 7250 7357 737 7 8 74 15 7450 7402 74S4 7507 7510 578 7012 7715 7747 7750 7857 7030 7058 005 7070 012 10 8182 8108 82I2 8I 53 818 850 8j74 8024 0 lJ 8l 74 8087 8091 a70tl 975 901 0 M7 9071 9075 9077 OOBl 0127 0133 0197 9220 9238 92J9 9250 9 05 9355 9300 0417 9475 965 9582 9011 90tó 0054 9742 99J0 10U79 101J3 10218 lUtKiO 1024 10357 10370 lOMl 10579 1U017 10087 10701 10721 10799 10821 1085510906 11020 11050 11007 1U22 11300 11408 11138 11193 11540 11541 11024 11044 11004 11729 11775 11808 11811 11810 1200U H2004 12230 122 a 12 115 12409 12451 124M 12515 12030 420 12097 12711 12707 12790 12823 12838128 2 12892 1 1005 13013 13052 13060 13070 1 1092 1 lül 1320J 1 1229 l J5 13394 1342J 13440 bliao 13543 13501 13505 13750 1377813820 1 93J 13940 13957 13908 14U16 1402011050 11104 14127 14100 UaOO 14274 14291 11335 11311 ll 91 14125 11459 11199 11539 14550 115 14580 14593 11025 1104011009 11789 11823 14840 14850 11918 14928 14924 U909 11971 16007 15015 15029 15092 15105 15120 15173 15177 1520S 15307 16408 15410 1543 15114 156 12 1 563J 15644 16019 15715 15719 15729 15801 1581 15858 16895 15900 10023 10027 ICUOO 10093 10123 1017210297 10302 I0 09 10 121 1038 4 10478 10485 10683 10009 10000 10714 107 1 10791 10801 10871 10977 17t 81 17091 17128 17153 17800 17318 178 10 i7 57 17386 17402 17494 17606 175 19 1700 17014 17061 12707 17836 17861 18042 181 i 18234 18257 18391 18 128 18 143 1849218509 18005 18080 18089 18777 18818 18831 18867 18805 18932 18942 18950 19113 1912919207 l mi I9t 7 19 I0 19378 1946119452 19553 19009 19719 19741 19765 19793 19907 19943 19948 19973 19993 20040 2019120195 20229 20 171 20 180 2 SS9 30432 20170 2IH92 20510 20078 20771 20770 20800 2IK53 20898 209 17 OPENBARE KENNISOEVINO MILITIK ü l IJl lKMl KhTl der inuwnle ll IIJDA iiMtakl H4ieiul itat do loting voor do llohling 1916 niet fat word getioudlro en dal allo ingeschrevenen voor Ke lichtuig lM t WKi zijn om bij de Miilli te ord ii Ingelljtd im l uitzaiiderlng van h lo die voor deu dienet bij de Millli ong wchikt zijn lievonden 2o die bij all l irroepelii gewerden illt ipraak voor goeit of tijdelijk hii Aii diiii t zijn vnjgoeteld to dn bij onlierroepeiijk gi wor iiii iiilDpraak hetzij voorgoed hetzij KllllA 27 Juli 1915 De IliirgitneeBter voornoemd R L MAHTKNS Stadsnieuws GOUDA 27 Juli 1916 MUiUe otlcier Met ingang van heden ia lievorderd tot mtlitie Iiiitmant d Iteer P J Sibtiea alhier te Schoonhoven ia garnizoen Txamen Ned TooaéEimMenaarfl VBreetiiging Heden f taagdcn te lravenbage voor het examen koorzang van do Sederlafkdscbe Toonkunsteoaaf ft varewiglag ito daxu M BriaJtmaa alUer J in Heelabergen te itolterdani l ei fceti leerlingdi van dwi lieer J H B spaanderman alhier Rcctlfi c j In het kort verslag van het over zicht van de jongste Raadszitting in de nummers van dit blad van Vrijdag en Zaterdag j l is door ons het bedrag genoemd van f 1707 van de ontvangsten van het Ziekenhuis voor verpleeggelden van buiten deze gemeente Dit het officieele verslag in d i t nummer blijkt dat het juiste bedrag daarvan is f 717 Boskoop Woensdagmiddag om 2 uur zullen uuder leiding van den rtergc4iutiilujoor ln rttriietwir ttl uw wtl 4ileeraarj op lit Kxeireitieterrein aan hel eind an d n y ijd weg tHtrijO i iti de diverse tiehamiMoWiuingelU woa eu ejlwMkti Vr kamp aalwerpeu 1 Duitache drieMprottg 1 Kogt4stooten 5 er pring ii met staaf van 1 K l b SchoOietie hoMteeprong 7 K talette loop in groepen lu h09fdKank de eisehni die bijhet examen voor het oorgeo timdtield gekleid worden Haa t eoht I y Raad tW ïct t l f vivr ft loriBug bijo iig r K p n op iJoiuU rüag JuU s düH avondft 7 uur ivr hrlianilolHig vaa Ado iw Inzake koalt o Tramcomii Onilcrsoek gK oofsbrlown horkoz n raadok dtiu RotwiiiH on lit rooliiig Uurgi rli tk AruïiMJwtuuf Adrtv vcrofniglng Hamh i wi N ijvwheid hizako liallc KiftiMaBpoor AdrtM lebrs Bakker e a liUrciftnid ekjctricilDltevoorzkiotog Verliooghig gel letsiilig iW torl Ool A on ovi T9olirij iiifc tH grooling 1915 KoliW van nclHiolgoliltii n ro Hfi U Aaik en Vc cottfi l R It van HaliïCTnft pnsUkaot lili tioroloriiHJordi Kf rk alliier Laatste Berichten Aan het Westelijk Front PAEIJS 27 Juli Het communiqué van j isterenavond vermeldt slechts artillerie en mynengeveohten op verschillende punten van het front PABUS 2fi Juli Havas In de Duitsche communique s wordt getraol t het succes dat Fransche troepen in de Vogezen en bij Ban de 8apt behaalden te verkleinen door de bewering dat slechts een gedeelte van een loopgraaf werd genomen in de streek waar zy reeds op 8 Juli het eerste voordeel hadden behaald door de bezetting van den geheelen heuvel 627 tot vernieling van de Duitsphe verdedigingswerken en tot versterking van de stellingen doot de Fransohen in het begin van Juli veroverd Bovendien blgkt de belangrgkheid van de overwinning uit het aantal krijgsgevangen gemaakte Duitschors dat meer dan fw bedraagt Hbld Het Incident met de Lecl n w VVASllI NtJTÜN 27 Juli Uvcr hel torpwieeren van dit Aiiiei lkaan clie eliip waarvan wij giwtoravond per telegraaf reedH meki lnlt konden inaken wordt llianx uil WaHbington in een Keuter telegrain gi seinc hit hel torpedeeren op b tn rikaaiiMette autoriteiten diepen Indruk iu ft gemaakt De autoriteiten kunnen De totale Brlticlie verliezen LONDEN 27 Juli Officieel Het totaal der Britsche verliezen san militairen op alle oorlogsterreinen bedraagt officieren gedood 4000 gewoud 8330 vermist 1383 manschappen gedood 67384 gewond 188100 en vermist G2502 Fransche onderzeeboot gezonken KONSTANTINOPEI j 27 Juli Gisteren werd de Fransche onderzeetir Mariotte in do Zeestraat tot zinkon gebracht De bemanning bestaande nit 31 koppen werd gevangen genomen Brievenimokkclaart gedood Men aeint ons van de Noord Brabantiche grens Hedenochtend zijn nabij Spabroek twee brievensmokkelaars op een contact mijn geloopen en gedood Noondie bark bi brand geit en llen meldt ons nit IJMUIDEN De Noorsohe bark Harboe die met een lading hont van Noorwegen naar Sunderland bestemd was is door de bemanning van een Duitschen onderzeeër in brand gestoken De negen opvarenden kregen 10 minuten tijd om het schip te verlaten Zoodoende konden zij niets van hun bezittingen redden Zij roeiden een half uur rond toen zg opgepikt worden door den Nederlandschen atoomtrawlor llercnles die van IJsland tertigkcenle on haar medenam naar IJmuiden Duitsche onderzeeür nab de WatOTweg MAASSLUIS 27 Juli Het gisteravond naar Londen vertrakken Engelsoho stoomschip Gannet rapportoert nabij den Waterweg eon onderzeeër gezien te hebben Op dit boricht ankerden de Engelache stoomschepen Perth n ö en Diomed voor den Waterweg en wachtten den toestand af III i ITi nX fié fiUiwavmM I t anult Itótlenifliii on erwaeht ge n i iikitie I iigetaclK Imot V S lrokken ook lüWdeKtipiniliaften Vt t pa Mig4er voor de Kopenhagen hadden rioh reedw op de sleepboot i fldoiig iM geveil die e iinar het Hebip zou overbrengen diOi b va nioeia naar den viat lerngkei ren biar de Ko peiibagen nitH Uit den Haag meldt men ons omtrent het in brand stekon vnn Noorsohe schepen dat behalve do drie Noorsche schepen ook een Zwoedsch zeilschip in brand is gestoken Behalvo do negen in IJmuidan aan land gebrachte Noren zijn do bemanningen door een Deensch stoomschip gered De schepen Waren beladen met houten mijnstukken en bestemd voor Sunderland Do to IJmuidon nnngt komenon hebbon zich naar don Noorschen consul begeven Men meldt ons uit IJmuiden Volgens mededeelingcn van do bemanning van het Noorsohe schip Harbo zouden door don Duitschon onderzeeër die dit schip in brand hadetan gestt ken in de nabijheid daarvan nog een driotal andere Noorsche acliopen eveneens in brand gestoken zijn De Ijiiidatormwet By de Hollandia Onikkerij te linnrn verscheen hedon De l atidstormwct oen noodzakelijkheid antwoord aan Mr P Groote Jr op zijn brochuro nLegornitbreiding een NederlandDcti belang door Max do Vrios stiideol MARKTBERICHTEN Holtenlaiiniflic f iii ikt IJlwUg 27 lult nnr AttiniMi imardtii li vciilcris f21l iiiJ i rf nmiK rcii ii W vt ltc nirwk n n tï i v iM i t ii grAt kHl i r 4 IM niiolitttr u kat M nii 1 wHiaap ol Inm 2 uirkciiH Jlt lnghi ii 1 linkkcH ot gtnti n IN i M Wllr Ko im II Uh IHhl IV kw f M t kw tHU nt m ii h tm A 02 i IWi Sticrc n lo f 02 A f Kil V tHil kiilvcrcn h t I2f 2 f 11 S V I lil UmtvM tc Mijk llcl l oorl H VI iV l lkk i i ii f im l r KiilIkiw UMi r IMI f 110 niikni f lHt f uai Iriw littU i j i I2rj rwtt Vaar f I n2 i V rk Mi r U i f IJ I 100 rtladfipaa wt Mi f 101 f 17 HiiiNi f KI r225 iHifWpr ktilvrr i f 10 f IH rf kka fn ii f LlïtJA lÜKKtHti ll i fL 6 IfandiH utMi UoU namki nji wr tiOfH en U Ci ton m Mli liikk n kilo I rti i i lü k i i 2 kw 05 U W Voor Mukkm a kil i l HO A H r i iHtlfiald I icrorviuajkf Anmopr HjO iO tiikw Tiijütii KIpp r I ri n f 7 1 f f 7fi I cmNmciprcn i ti m t i H K nlkiwtKicri ii f f 0 Fftri ilwfMittliTfii t r Ci i UmuliInarsfliTKii I i O li OT alieM p T 100 Ink Telegrafisch Weerbericht van het Koninklijk Moteriologisch Instituut te DE BILDT Hoogste barometorstand 702 4 to Breslan laagste barometoistanil 7 0 8 t Memel Verwachting tot don volgenden dag Zwakke tot matigo wind aanvankelijk nit znidelijko ricbtingon rawest zwaar bewolkt met kans np regen of onweer iets warmer BÜUGERLI ÏKE STAND GOUDA l l lllllli at Juli Hendrik lieinicr Will II lelian r v J M Winkel yen It Mvkernmn 2 OVKBLIBKN 35 Juli i Ooniins b7 i 2fi M Vlelkerl I j U t i tmi