Goudsche Courant, woensdag 28 juli 1915

No 12842 54e Jaargang o vpr ÏUXiT WATt KKN en KiOLFA Büïfti MKKSTEK WETUUUUi KS wa UÜÜUA Oelrt op df Wil 1 9 aUH der Alfe lutyot l oU W erordenlng voor doKt ic UM VJÜC BrtitKMi t kcuuis van dt gewirpli hruikerw vau fc a i e i uu ée Oeluantte ux iebooreode lIf ii4Eiielifw dï n w onlt n horlmierd aan liiiiiiM i tTpIlohtiiig om tr z tfgcti d t litiuo Slooitti of Vat T n voldofu aao i lUiimiugcii gfnof Kt 111 art l d r hovfniiwtixJdc crowJf iimg fu tM lioorJiJk Ujn opgfKloot zoodw gepiit Uoomatamaitxi ovt r lA Takleo lu hrt water haiu t u li dfti dk Alooum W aleri A Hlok n Kt auivfrd nffx vau vaut o d r ij v f n d It 1 1 wrik df kwrsti owiiiDg van litt M altr WniHfcrti Itt Jttiuueren of tank of iniiitv TWiskkfrKk uinAwupiiigen ktinn ri orzftk iu tnviTiiriiiderd de Htral op d ovcrlre lni gfwtHd a de cijMiaren of hmlkiTK verplkhi do V m tat Tdi g hrt kwi liiimni M dag n to IwrMeMrti I M lUiCw zAl plaaüt IMJ op hliwdftf deo II Augiwrtu I9i i it i deu 27 Juli 1915 ïlurf t o t n Wcxb voornowud it I MABTl NS Jè Ue Swelii I T V IIEITHHK apwarh hul MloMal DIN8DA0 27 en VRUDAO 30 JULI Boemelbaron met Plet KShler in do hoofdrol Klalm mtlilai moetan alapan gaan Operette van TOUDRS Mil en HKBM HALIJ5N Itmiek van WALTKR KOI O WOENSDAO 28 en ZATERDAO 31 JULI itJËiviiistievii G I BiniTI N il N t if vaar Hcbado of Hinder kuunen verooraaiken BUHtthMEESTKR en WLTHOUDERa y4 GOUDA ijm vfi arl fl der H i n d e r b t I oi ïi te welpu r al kK r lïfwpn U l ipu eerd Stalen Amt prnvliMïlp Ziitd Holland j l wrliikkiaR vafi 19 22 Juli 1915 i 8 no HUI h t lk tnppiDje4 eHti ur van ïottdavt r KuiHktDK in verli end tot iiitijreiding d T iirfflbrif in hH pffTctK aan dt Vcsil katiaHtraa Mcviuf MCtio £ No 2Aa2 t L BA tU JTwU ii Jiiii 19ir Biirgememter an Wethouiierg voornoetiid K I MAHTi NS Ho Secrptrffls j V lïrusDi BRAVE HENDRIK met Plet KShler in de hoofdrol Tit t T r k H e h c ooimnnnhin van 27 lull luidt Op het Hardanellen front hnd Itt den nacht van 25 typ 2 Tuil en in den loop van den 27en Juli btj hri Uur uu IV ie ihul Hahr aan beide kantiii j e Hphiil en geweervuur met tiiwxebeiijKMiycii idnnlM Op flu utA re friHilen i niei i van Ik liiiilf vo irgevatlen Krfjji verrichtingen ter Zee l iiil lie üiKk ize rH aan li werk it Umdi n wordt I d 7 Juli gewind tl SuoimIk bark ariwniore w t e ie Lerwlek t l man aan Iniitl van th trei b r lltMiorla H rmlom hiillon en h 110 die door Oullw ie ondi rrM rH in de fcfrond wnrin ge oord He mannen bad den t l tol lO uren in d boolen door g t raehl voorilal vi wenh ii opgi nomeii I b iuniiiilng ri vna de lr iliT wkirna in leltlt dl th or ih ii oiui rrifJ r m den grond weiiliii g l Oüi d wenb li I ilrwnneriM aan land ge Oe lienmn nlti4 i n tlei eveneeim lol Ittki n K bmebli Wlltoa wa aoi aan kaetia Vandeville Operette van UKORO OKONKOWSKY ohryver van Die Hohfine Cubanerin De Kniaohe Suaani Kino Koningin enz Mniiek van MAX OABRIKU OONDERDAO 2 JULI eti ZONOAO 1 AUGUSTUS Op alfcmeen verlanfen De Klokken van Corneville met Auf KMll ali CaapAKo hiiltimrlicllii rii iiSlaiiiiinl D HM Man inogf zijn iieil zoeken der df ho de van Ut tJHMnawh tv fevilLetok van PK ClAllfVrt LK on QABAT Mniiek vaii ROB l l ANliUKTTE Mat eiMoM Mr In bet tweede bedryf bet Harnaahallêt gedanat door het Ballet van de Kon Franaohe Op r te Uravenhage Alle Operettan worden volledi en met de meeat mogeiyko aorg uitgevoerd Toefangibepallnceo Voor leden der Sociëteit hnnno diune en kinderen Logttt tallei en BiUcon f I per penoon Niet leden f 1 25 per penoon Oal r i I OJO per peiaoon owt 10 voor aatauraièohten Militairen tydal k in Ooada wonlen beaohonwd ala leden Plaatabeaprekinir by loting op den dag der vooratelung smorgtms 9 nor aan bat gabonw k 10 cent per piMi ladeien avond eenar vooratelling vertrekt een extra trein om 12 uur naar Schoonhoven on tuaaohen olngen plaateen en vaart om l i uur een extra boot de Vooruitgang ligplaata by de Cnbathatiaat naar Waddingaveenen Boakoop 104 AlNtneert U op dit BUd Moedep en Zoon f e Kon King rpwte oniler toen iertla v B Idiiard afsciield natu Hand in han 1 w l 1 oog moiMltJu de jongehede Ipgeii Ikaar met kloppende hanen en wl wangen ftnr i Kthiard fiuisterdi aij al on Pn j ook voor eeuwig g wh d i al ik och HteM R aan At oogtHjl Hk ij iM haar hami nil Tio a t dnard k ii inwr de jongt nan hield lu Mt trok het in l je nogmaals aan ïijo i rM Brloof me i rda dat ge morgen Ww l hierkonit Ik beb je nog tüet gewsgA n p W lu i H iH prHiH jk W n ar hrt ge4i iui van nnjn Icvwi nog TiiH vpmora i In go moet w i p rM tan kunt bc of wij voor eenwig znllpti Boh 4 T rfuk llpn rtrij lan Ivb ik er over nè e o ik ie all ZO I zeggm nHur k i Urfde hMi gewonnen i DRACHEN QUELLE fLESSCIIEN WORDEN OP REKENINSi GESTELO OOCH BU TERUGGAAF VEROOti NATUUR BRONWATER a E fcTi3 A Aug 1 uw ieb Be ni Won Wil VwgKhirlBg OwkraMtt I ommiasip Arnwiaerg M B l eta renBMkm elw te mogen ontraofRi ver aderb eii ooDeerten vonnakrilpiK en en om deae dan lo on 1 vori kipn itraomi Idl jn plicht en n i i wit ge Vemo wwaüija veT igt D en 4t fid wil ik atwijiten door de ootfaulUng van Eleotr Dr A Brinkman Zn Oo i si DRINKT IJSSELSTIJN S ROO Boter en Eieren PrffOpfave OEVRAAOD van late oort Mr H Htm H zmmlbtti b Brieven onder Motto I ot r Kieren en Kaaa aendan Zw I aardenatraat 09 7 Rotterdam 12 Het preftigr ffpilliwtrpcrde werkje DE heugelaar DE NIEUWE PHILIPS HALF WATT LAMPEN door BKANOABIS S0oi teil OnsQ no g n NIEUWE SCHOUWBURG DE BFiJTE TIJD DE BESTE KLEEDINO OEHEIMMIDDELEH DE DIVERHE SOORTEN AAS HET VANOEN VAN VERSCHILLENDE VISCHSOORTEN ENKELE WETTEIJJKE BEPAUNGEN werd ala gratia bglaga opgenomen in KttPmis lOIB ledertn dag vanaf Dinidag Z7 Juli t m Zomtaf I Aufiiftui dee avonda 8 nar Bnitengewone VoorsteHingen la geven door bet Noord en Znid NederiandHche Operette Gezelschap DirMitia MAX VAN UKLDKR AHiat leider SOL J KIN8BER0EN Ha Inrwi Uorks Magazijn het ti e lkoop8te GeilluntwenJe Oroote Maandnehrift en i aftonderiyk verknjgbsar voor 25 cent Niéuwe abonnéa op MORKS HAOAZIJN ontvangen nog ala gratia premie bovenataand boekike en de beide klouren reprodnctiee Jneoh Marin lir Molm en Honhrnnn Hrrlilnlerieur 52 l or lmlil C MORKS Cz Itn UlMTHUll ia HHviaiH mucNiiauauuia iKs munMU MUM t TE De UMgHH u Min De Electrische Drukkerij = ef = A BRINKMAN ZOON 5SES5SSff = = = MARKT 31 TEL 82 DE I tievwjlit ln eiMiMdarwMHwa richUngen boral kac nink ra iNiMiu Mstm w umi mm Kmo oomuoh U y UI DE niKMIHEID M tnEM nmMIIMU lEKKElEI IINI niMU EEli mEKE FIEKN F 0 79 levert vlug en tot blligken prQs ALLE SOORTEN DRUKWERKEN NMt n I II 1 1 ai 1 M av taw luehende tMevtum MdK ti latWMlahli aa Iwt voor den Handel Vereenigingen en voor particulier gebruik r aaaaial aaMMut VM rlMU l nlhr 0 n l rwM a iMDBeaHa aM h ANTON COOPS WIjdstraat 2 Oouda A VAN ZESSEN Schoonhoven KEURIGE UITVOERINQ ACCURATE LEVERING Monstercclleclle ter beschikking iyoÉklIjke FaMo 1 taei k m f ormem Vraagt ÏÏOlITERLOOD s bUk f 2 55 3 10 2 20 n 2 80 3 60 3 60 V blik f 0 50 0 66 0 45 0 45 r 0 55 OPGERICHT irM Kalfsgehakt Kalfsgehakt gotruffoerd Galantine de Veau Galantine de Volallle Tête de Veau en Tortue Téte de Veau Hollanders Voedettt aw Tm mat de ituiv r uinre LIJINZAADKOEKEN merk STEII en W L WOUTERLOOD ===== Leiden ===== Ditautaoda door hoog eiwit en vatgehalta en groata roadlngiwaarde JtMwlMDiama ParU 190 Sagmt OomUm Mt Ole Konin klijke M arine LJohtmatroos mal koH di nalw rbaiid MatiHMis toi peiloiiiiikei Kenniageving dat gelegenheid beataat tot het aaagaan eener vrywlllige varbint nial y Ilr Ma Zeemacht la lil Mrti imitiirip im ml 1 IT HÏT MaoAZIJN V N H KA VEN8WAAY ZONEN OOBIirCBBM t Deae THEEËN worden afgeleverd in verxegelde pakjee van t y en om half en een Ktd otur met vermelding van Nommer en Prijs voorzien van nevenstaand Merk volgen de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geëerde ordera aanbevelend J C BIJL voorheen J BREEBAABT Li ÜMTER mi imnm leeftjjd 17 jaar maximnmleeft 25 jaar f mitximam leeftT 29 jaar minimnm leeftyd 19jaai mazimum leeft 25 jaar indien reedi feoer voldeende kunnende atoken maximumIeeftyd 29 jaar minimumleeftyd 16 aar maximum leeft 17 aarfNadere inliohtingea worden op aanvraag bet eenden van een briefkaart ia voldoende gratia ventrekt door den Coomiea van aanneming dteUariae te WILLEl OORD OEN HELDER 60 I klassal kok 8tok r 2 Leeriing 8tok0i iminimnm leeftgd 20 jaar j nrt 1 Woensdag 28 J ul 1915 mmm coumivt 3ïTie CL ws © ar L d v ©rt©3 Lti©TolsLd v oor C3 o va cLa © xl OxcLstrelceanL Verschijnt dagelijks behalve Zon en Feest lag n PRUS DER ADTEHTENTIfiN Van 1 5 gewone regels met bewUsnunimer f 0 S5 Elke regel meer 0 10 lljj ilrie achtereenvolgende ulaalüingen worilen deie lenen Iwei berekend UieiLstaaiiliietlIngen per plaaUing van 1 5 regelK ro 35 by PRUS VAN HET ABONNEMENT Por kwartaal f I 25 Idem franco per post 1 50 Met Grtllu tre nl Zondagsblad 1 50 Idem franio per post 1 90 Abonnementen wonlen dagelijks aangenomen aan one Bureau MaKKT 31 by onze Agenten feu Boekhandel en de Fostkanturon Telefoon Interc 82 Telefoon Interc 82 uitgevers A BRPnOÜLir EH 200V I r wtfc n zi ge it tili ft ronddolen op dr n dftiiie biireaux vau dt andttard I r nn eert xefcere hwr opginlo ken ih prob ert of h MeeWera talenten vi r holen liggen in de drie Bierren aan het hoofd VMi ijn artikeJlie ip n pum heeft hei voorbeeld van den Xa Aot vrucht gedragen in het gt vtii van tt fn iuij t voorstellingen van d f iten Zoo wordt df arg ooEe lezer nu In dim 4l lligeii waan ge rnolit tiat het Hf Tadi4 and loon loaaneïv van ünk zijn gencvsl ike de iH paÜDg In de IjindHtoiiiiwct brachten dfti er bij Im I ophouder cVr bijzondere onmtandigheden een voorslH van wet tot Intrefcking der wH ynl wordt n Ingedieod I i enkiOe hHk in de llandelinger ïh voldoriidi oin te tioen zien dal hel de kadtolicie heer m coaiHliegt nool Sauw van Yaseit w geww Wt die bet daartoe Hlrrkkend voortzet dved Maar de heer N vertrouw it op dial de brwderw le7 er van de SlaiulaArd nn t zijne Wij mtUi n dat hij DU men hein op dl oniuiHlIteM wij t niet eeftn een rerli fieaim plaBl i MrafregtMer der Unkache partijen wort wol hrt ook koatP zwart gemaakt viord 4 ücKm al nioeu n er kwall rieki Mle iiMddelini aan te pa komen van bijzonder gewuht im Giateren tvRioriuden 0D e dappere reglmemen deze pontile waarbij wiJ JO o iciiv en UfcH man gevangen nauitii m 5 uiachlneg we nii Mi i maaiLlen Ite gvv4 bien ten S v u riib eciott behlteti ei gUDMlig ertoop Overigwna y d loeHiand in W ti onvt anifcrd ttai diTU liiade iiatigfricht vau IhHeekeiiiei iiNiU ji Aan bet Zukkl k Front lu en ui d t a rdauel leu U 1 1 r l i oüutiuunltiue van 27 uli luidt Otw morgeit om aelkt iiur iraohteii wij tïe KrauMclie mforaeettoot Illj Aribii uu lt rpen wy th n Jlen bonaiOTi ihe ItriUkd verweki ti hi de vij aodtilljke loopgraven Oen 2 H ti vivnjeble oiwe artUlerie een d wl der vijandHijke loopgravi it en draadv Vi H rringen i g ii itver unyeii linkervlMift l Zij ti rhoot di lellingeit eu ttolkttTweaWttclie ViirbiitdiU gen van dtm v ijand evr liraebt hein aanimiijke verlU eti toe Itij i tl l hr bad en u ll n k en een artillcrhv vpcht met omb rbrekingen idaatM He viJaiMlfiijke armierie blijft g 4 rulk iiak ii van projeeileleti mi v wiikkerMhgBHtifiL Ueu a V ïi dcRer nun bij tM dil Itohr en TurkMclie verkenHi igt Blih e i g itp deu linkervleugel e i iWel dor vijan lelijke loopgraven ikwdih ik iK aVttlufi ril nuiakte lOl geweren iu H munitie vüï en zak vol tionnnen Imlt Oitti kiWitlHlllerijen iM rlmlei tk l I lingiik U hel kanvp v n th o vijand aan lie kuit tan Stttil Babr mtH tieeoH ie Vijand lH ntwoor Ub In t vtmr tinder ri iiltaai ijand lijke vliegeri wlcriteu bwumeii op liet lararel van HaW Pa ia tuM wel het tc ktm van dtt Knod Halve Maoii reqht iKfveti lul larnrel en hii Mt k lu bnar H na aangebracht lip nralere fronten Ik nti tw van keniM voorgerollcfi Iti K o exeu gelukte ht t k 1 ran Mtieu l iiMdagavoDd Jo JuU hun xtel ha Kxi uil ie breiden en Ie vernlerkfu op lit u rug au den LiOgekopt ii den heii el te liewtten lusechen Unge en t airier l e Uuitachera dodm lot driemaal to een ergfWaiclien t V u u Al lie Uiiii cli ariilkrie Ittwciiooi iten tfliluditheuvt l Am het ItiüiaanKhc nt litt o u M l e u r IJ k t c h e coiimiuui ue vau i i Juli meldl lie iiatiauen viuli jidtereu ouder ehfrwing vau i vroegtijdig geopend uMttaaal artUlerlevuut opnu u l et plateau va Uoberdo aa met veralerklu kraufiteu l c aa val 1 Kobiphrouk Hulcr grooiurv verlieciw ttou ooil Na verbitterde g n t hleu van luati Kgeii man bloveu oiixo troepi u ook op dtntuu mtHiweu gtiveohtMdac m bel voll ezil vau huu oud gtfve htN 4eliiugou op den raad vau bet plateau Up de overige gedeeltou van bL 4 front i i t kuMiland en in hel Kariubiaclu en het Tiroler grnMgelutui g tieiird iii 4 IjIj lyiuiera Het L ull iehe oouuB fluf aa J7 Juli me k 1 zwakke aanvallen dt r KrauMchen ten noord m bonobwt ahmiode lie doe i prlogeu van mljiM in do streek an tenwmUl in Champagne inenlni Se n ri nillftlen op In Uet WeMen van i t unne iK zellen wiJ wenige vijandeti e loopgraven Op de beschieting van Thiau court luilwoordden wïj DOguiaaU mei vuur op l t lU k MOUMML lu de Van dl Lukal Auzt igei wordt d d 7 JuU getiteld dat de wur ieliuf aan de fHyti iSü diL thanM ént vorm aanueonit van w u der gtweldigwu eii vt ratHiKkkelijkttie gevecbiea lu deaeu wt relduorlug nu reedf een week duurt terwijl hrt iiKi nog Mwd nirt ia l overzien Ook 111 dm derdw ulag aan du Iwmzo waH d hoofdHtoroiaanvai d w Italiantm tegen hn plateau van liölMaTlo gerloht dat door huu artiUiTlu lu vig buwhütim wwd Oe hi ti ieid waaruwdo hier giwtredwn vt orik overtreft iM hi diie hIj du doorbraak van l aniow en orU l it t eventigde bal loiiH leiditu d ItaJiaansclie waaroeiiwirH liij d artillorie hut vuur en riuiilten het zelffl legen vaartui eu en periwnen t rUdaf t n whfi reen dond rdeu hiei bijua on afgebrokeu de kaoonmm en na een riiMi van enkele uren it het veriselirikkeiijk vurüi gutter weiier Iteg nneu VlK l l w ouderenwwaardigeii tiioed biuden de Oo leiM ijkaohe troepeni He tiH alle inogellji e uikM auni eu van de iiionAreliiK zijn rtami ngeftleld ti enittaiul Al iMwéfu di Itatlanm er in tttag n in tb t n of au dere tnlhng binnen te iiring i dan cou den rij j icii loefi nlH lang over d t ue i m kunnen Verhetigt n I 1 1 Verder op riikkii van dl ItaJiftiwii Im legen t o rir gi rhjfit waarotitliMiL wU wdn lu vlg gevoehten worth en hij welke gi veehten de Itft llaiK volgem verklaringen va gevan gen riiHl zware verll zen gei den heb Imi i e llaliaA w chi v lu iileri die aan lie operatitóL medev erkeu doen ht rhaai th lijk bun tMwt om d n poorweg He nehltr df td llingen der Oo tt M i ker geiegi ri Ie vernie len De ItaliaanM lx vHt t nierx koinen hoofdzakelijk boven Sa liri lna en weriHii daar iMMmnen onder I run eh bij IVrMUJe oen hngohioh vllegluig lol ïaJt iXm gedwongeu iJe Inzittenden werden gevangen g iODH n Aan bet Oortciyk Front De Oorlog Aan het Wcsteiyk Front Il 1 r u r li M c h e mi kiagcoiumtiiU4 tiu n Zl Jiiti niolilt De btwdiieting van Veurne on Oost iiuinkerkeu door de l ultn herH a van I ran he cijde t ntHoord door de Hehleting van de UutlHche kanlonninueiir len bi VVeMti ind en Midd tkerke Vi f iKHiHueïi welke MaaudAgavMid int een UurtHcti Itij mchev ttiTdim Hrt lliTH gt ï echte i g Hi verd tfu handgrajiaieti geworpen Mij4 iH aoikval in de nadit van Maan dag op UinMla 2 i op 27 Juli Her l ii linge gianalen van groot kalilMT op VlrtvhfHifgeschoton in de rhaiujMigm werd op liet front vau IVrtlNv lot Homi H Joiir oen trljd ukH luijnen gtwoeré waarbij d Pranacheu in hel voordtvl t evf in ilii ArgOMU n werdcfi luoe iMHtttche uan aii i bij het trout van UuiarvÜle tot llaraKiV geiuukkeJijk arg Ntageu Hij Hom Ie Pretre en l oat VM iu u MertKii hevige arllllerie geveehlen gHe IM Duitse he oooHUuuiquu vau ft Juli meldt Oo awkT uil d rietitlag au Mllaii werd door OD afgt elagon Tu lieu rowttol ten Zutdvu van Mitati uu do Njtinen ver olgtfn wtj deti wi ndeu vijand Üe Ku en ii aebu u giHleinnonse Iroepvtt die ovisr do NMr a vooruit rukken door ecu grovti ecvfMtri aa aanval nu Hit dï linie t ü oiO ü ton OoiMen an Uditan W c ko fierock iwj Cutden van PiilluHk tt Tiig te drijven Urt liiu i cl ofltsurif inifdukle whter gelitM l l llf l uM8i wenlw gevangen genomen n U machinegeweriw buit g auMl l 1 itt Oosten en ten uid OoMeii van ito flu drotiffen onzi troepevi vooruit in oom II lijke rldiiing achter den vertdagen vijand aan Uij ile l roei len iCuidooateu an l uHüHk nordt ii hardadüdg ge m hkii fM r o o t eorgiewtik en WorHèbau H il io HtHiid iuverai d rd oor I wanhOrotl fni Noorden van jrulteaohow wterpm wij ihii tijand uil ViTBOholden plaotoen OU Hut M gevaniE ein waar iHub r 11 officiiTeu In den toeHlaml lau Maeltfiit eu ih fliidoriiijj gekomen H44 vaji 7 rier l uil eho troepen v Tigoiw gwti ver OKienrijk cbe oouiRHiuiqu Juli IiimH Op Itei KuwdHche fiont wenl mihtn d InWorniiofl van rtokal dooi onz troepi u u u l O d r wad g iired ii oiw het iie ii van een boogie c voor liet overtrekken van de Koeg c n droevig gehciui liet uur aa rin wij on e leefde bekend hHiben mag niet dan een vroohjke heriniiering acht Ti len Ik zal koi w 1 duiwd ik iK tuof l dlKiL ltmt llJ hief ertki in den zadel nog eve bW zij voorovt r luj drukte ten kun p haar voorlnwfd n io n ga ïppeër t zij weg I dniwd oogde haAr na toldaf haar blatt wi M tiVr iiil lM j y iet t verdween Towf nam hifVéer plaatfl op de bank waar lij g z ien had waar hij voor haar knielde en haar hnntlif ku te Het e liem 700 wel i b KK h 700 we om bei hart U ukkig dtnor het bewuHtxijn dat zij h MH iKniinde raii pza lg tloor tiei nv kere Maar inoi t hg haar 7ijn geheim toevertrouwen ï MoeHt hij Handelde hiJ goed do nM daa4 van baar eigtm ouderH te otWhnllen de n li laad Hij gedoofde fldal er een miadhuu gepleegit wmm maar h alleen g tooMp dat Alk andorett iii HHien dw een ongelukkige ni nkmp vW ouMtandigiieddki het pn n 4t maken vanj hei hti i4tjk zijaer oudera v rbloderdV had Jft zijn eigen uKwder waa ijfS dtifi loop dfH ja l an gelooven Mat é de wftM beid waia Kn wa i het dan mogelijk t hier een l eIrenrejytwaartSge dwalini in hel pel waa ÏBi r crd s otidfr t T goeder irotiw K handoht hebben f V w zoo mo M h jxktr zijn want een Att fkbrak 6 Hi vadar kon geun oog veratrooid op naar oom lli ndrik VV a zegt II daar oom V Kijk io4h et aM aan I Oom Hendrik richtte zleb Inngyflam 11 1 en iHM k van de oofa en tapte tirmii iritiid lil d kanier heen en wet r Itceit f orii tk heb II wrk hjk nteifTHjaait ik wBH lu gednchieti verdlefit Hortdrik rbnlwiian b f4 f voor h 4 ntetüji lrtnn eii ki ek haar onderzoekend naii Hm m uv i er toch aan tirrta V ijl niet iiKH r het vroohjke klml van vroege rijpt lirt ntudeeren je te vei l aan Ililn wa het niaftr lioter dal g4 naar Siiirode gtag bij je moet r Maar oom l oi konit 11 op de gednt ife htt ik uM wel iH n Ik wntinooit zoo geïMHid al logen woord f dretft poogdo U lachen maar hll ging baar niei goed af Ziet ge flprak jwra ze f t betlaehen hotit ge verloerdt Nu Ik be eeno id man en hHt mtst veel Hukwwija g noten maar tod zlo Ik wel dat allenujet mot jc ia zoooia hel wetm moetKind ge kunt je ouden ooni HeiuMk gi ru jo vortrouwen a imJiien Waar ehf het je Hier raiHmhien f Kn mA een gfknlo je wem oom Hendrik naar de plaat waar hij rijft hart venuoedde frrete a wangm klnu en zh h plotaehng donkMrood HftMt keerde zij het getoai af en zeid niinacbtend Hoe kunt zoo ieta vm nie denken oom f Nu Ik zal er irfet vnrdw orer Md om Weaa oMor nUg boea vroeg diwr liak of wi vwkIooh ti uoar het OiiUiewald wild n iiKteii f fii he l iwhIutlH m jn g w l dtMii l ni U goetb mvftl oimi fa l Ieri IJ la doelt en d iMngefi vBii viiKffir vergeii i f fc nki en kwaii l f till iiM iitH waar oom V Ik ik uk hel RlltfrUftte vau i luiju kimt f Maar k en nu aan lau al Ik liei rijliiig Iftlen InwpMMU NnuweJljk eew kwartii r later ro h rijtuig wty in d4 nrlillng naar diHraiwleitl iirg T itoort In tie br edie Ixaii imar liarlnllefiliurg Hle llemlrik 4 iO+H fi in rilnkcnt draf i i niet wellw lia Ktfi atUtiKh in a lU friMtiHie lui hl in die lift ir te ï iKwnaide Het fraaie rijtui luei de tonkertiruiiu paartlen iimakfe g cii b chia figuur bij de vtHe r qiiipa f M van rijkt lieden Me hmii op den mil iiioetle n Hi ulTik Tiedfinann Ke in Htrnmnie milliairtt hoiuhng op di n bok 7JM maakb ook geen t lechteu indruk Nfen had kuuften gefooven dal hij ren oud majoor van d huzaren wa die nog gaaffoft zHf de paaniMi mfluII imt zijn dacf r em rijtoer hiirk get i iMilrh ger zijn Kn al ih t too wftH O wRM t ook hoop lint atleM nog gO l 7ol word fl Ala lefdtt hein iiifiar utet landvB lgh Jd tl w IdtW iEOti ha r vaiWx legetMtamd l n aiotte wel Ui overwiittK jjn Wa hIJ xelf niet d4 n ooii van een All inbrak 1 Vlooide ook mei in iiju o hTiii M adetli blO d van bet oudin kU rfCL fl lit Than berouw ik h i hi nt dubk l dni iuj bij zijnmo der uil t lia t BflogWvoiiden om den naam Minibrak nan te neim iL t baron hnd dnii eit HAfiklaehl ln 1iend de jiliititle oii do zaak ondersaoHtl hehhen en wie tte H of 71 goed nWit dan nU4 zonneklaar grJilf ten wat in dan y Üaii zou hu do erfgenaam van AMenhrak gi wor hii zijn nia r rerda i hefde zou hij voor evtuwig verloren tebl enu Nef u nee i i ieVer wilde hij voortlev n onder ded burgforlijken iwam yijm r iiweder n Ijemind door ii rd dan aU miilionualr iii h t m wH van Altenbrak jtonder haar llrfde Wrt de maak Ie Kn toeh hij moest haar reggen at op zijn getnoed drukte Doch niet a In aniikragfr van hare oiidera wIMe hij dat doen hij wlWe haar aenvoiKUg vcrt tllen wat hij oi ïervond i had en het oor b l aan haar overlaten 3Br VtrmEXDE HOOroSTtTC Wordt vervolgd Hoe Ih het fireta zoudt ge geon Imt heMieii 9m wn njioertje naar het Orflnewald Je dOrtl He nwtaj c aohrikte op en sloeg de s j É