Goudsche Courant, woensdag 28 juli 1915

iMd uiui geschikt xga voor den uUtoot tt e te IsMl Het ult aerverbod vwoorsaakla glsten 11 riud h u aaaiaerkeUjke daling der aantappetpr en Mond en klauwieer I l utlUrviidiug welke bet luood eu kiauuditHY m enkele geiu e ten van uttlllüllaikd gtvti gukregt mot vermoed ii i orUeu loegwwhreveu aan de geringe luudeuerktug eike vau de atjdv di r ii lèoudei u verleend Naar wij erntmeu zal bet MUÜMerie MMi Landbouw d in uiUlofat gentdde vergot ifiitji oor U drijfnchade met toekeumu waaiKH r bUjkl dat aau dt votgeu lt erplichliügen niet wordl te ounilddtfllijk kennis ge en wanneer een der runderen op UKWd en klteiwz vr duidelijke er ivht n N 4en vertoont 2e een dtiëdanig dier onverwyld o ie üialh u aU het daartoe niet behoeft te M orden vervoord over den enbareu weg of door weidcfi of over erven van andere veohouder 1 Ie waiuitwT opstalling oiH mogelijk i iKihoori hel verdachte dier met een ak oui den kop aan de horensi lH ti iKi i M orden va evet aau eon paal in de eide op i t uigeu afiitand aii uloolen eu lK4ikeu Ie alle liltxoer van voedingMniddel i producint a kofootig van vee ledige kisten en zakken na to latea tsidat het onderzd k beeft plaata gehad 5e na te laten het bezoeken van landerijen ervdu m wiHiIngen van andere eeliouttoiH Stadsniauws GOUDA 28 JoH 1916 Vauantie In de Vnikkerijen Ingevolge de ooileclieve arb dBove rvou kmuril gKHloleu tusaoheu den Ncd rtand sH iivti Itoud an lloukdirukkerijOD en do w4Tk liudiitorgniii üatiëu in de typograAe in Ni leilai d wordt aait de per oneelen vau de drukkerijen jaarlijks vier dageu tK otie gcgevwi wi ke vaoautiedagen zoovet utogelijk achter ellittar zulliu vo eii in vor aud luel deze bLipaling U het vorig jaar de drukkivij vau dit blad geftlotwi gfweoMi dea Zaterdag van de keruiw ii de iwee werkdagen daaraaur volgeiKli op welke dagen ook geen couraiH hier Ier plaatfle in VerHcbencn Iteze ki uze i door onru lbarfTMle MmgL u wi ku juUt op dia dagen vorig jaar lunuenkwanien de oorlogvc Verklaringen tn de uiobiUaatio bier te IttiKh 4 jeei ongelukkig gMweeat en het iiletvei Hcbijucn van ops blad hol M n WIJ zeer Mr urd Ue bciaugrijkc tele raiiwiiea zijn tom doof i ddül V bnl IcHliH liier lei triMfnien lol in i n ki ini gemaakt Tlian na een Jaar woet wedt r worliQTÜ IHHA 11241 11265 11 79 U525 11528 den vokhMtt aan de l eiMling ia het Ooi ïliteli n c 1154U 115 ll W I17 H1 11733 11774 11 51 I IIKtU lisitü IWlHi 12 117 Ui 6 i mift 1221U mi iim 12XU liUli 12U9 1264U 1271 1 1 1767 12779 127911 1389 IllOlB 1 W4 13157 111 12 nis 132W 13342 tHaSUMll li 1 12 I I W7 13M 134U l 87 una 1 H4Ï IVMS null IIU2 t 14027 HIKUi 14 187 1 III5I 1 luul IWÏ Itllll 11177 141 2 I42li4 14283 1436 1 IlSTti Utló 145 M 1404 14600 14362 14 110 I HM 1 ilM MaWl 147011 1472 14781 Um mn IWkl 14 177 11911 149211493 1149111 1 ia t MiU UMi l ilM ISlliü l iaii 15272 IM n l 3l 153 l 401 15408 164 15 16478 15 1 16585 15593 15601 1667115 177 1 6713 mftl 1677 15792 16 J9 I5SB5 1686815872 in9JN 1 1030 IllftSJ IB121 16148 16190 1II203 Kftkl 16IJ5 I6 H I 16387 16481 1IU04 11 736 liiTTIÜ 1680 1 16929 16946 1607217029 17041 I7 a lh072 17114 7215 I72M 17267 17 S I7S9 17401 17409 17416 1749117547 1760 1 178 12 17716 17726 V77a6 1775 17790 17814 I78 179 11 18087 182 1 1824218248 18262 It 18394 18467 18519 18631 18 1 13 180 111 I8tt l 186611 18656 18661 18r 76 18686 19017 190 1 1 190 18 19161 19216 1921 19280 108ü I 19811 19 151 1W77 19127 1942 M 4 i219 V16 i9MI 19602 1978 1 19796 1980 1 19962 19985 200nS 2 l07 i 20171 20273 30288 21Ö70 30472 2UM5 MXil 20748 308 12 20877 26899 209411 OKIS 20981 20990 f h ctievc oootra en rM het per iwl t uder zijn vacantiedlaf en krijgen Hoew i i het belang vftif fa t Kh ijf meeliii ngl lint hot perwoneH n oen zijn vaeaiitK krijgt UI hel bn jf f ihiremh dMzo duge wordt irtop geï t hebben wij K iiiiH nd oiii mi het oog op iitogelijke gebinirlt tiif Ni ii welke b J den buidigen toeHiiuKl kunuen plaat grijpen de ii 11ppave van dl It blad wlechts voor dag Xaterdag a a Ie inog tui oikde r br ek en z dtK dot in t e g e n t e I I i n g lu e t vorig Jaar Maandag en Ifln dag dit l la t op de gewone w ze I a 1 V e r Éi o h ij n e u riet piM won t zal t wn bij ge ii eUfin zijti vaeaiitii dag ontvMigen M 1 I n II 11 e r K o n Z I e k o n b III Van de Etjile van Itegenton van b t ati IterHOn ZieketihulH bflt iiH n onH het volgende fiH de Door den be r ftn de V eUJe in In de loiilMi Itaadmillmg lH w erd dnt blIjki R de reki niiig uvcr 1914 wegens verpleging in bet Van Iterirtn Zlekonhui fai oWvttiigeu van ingtaet iefl 1314 en vaii inge i leneii uit andere getue nlen 1717 41 ibor hna aJjn dnaraen lieNehouwiiig ii va tgeknoop over einlge nKHibwerkirig van gfpwwhwren IV wering van deu heer ao de eliie iM mijiilHi de n i nlng en bare liijtagen zijn iii i gtMsd door bent gerHHjIpieegd IHijkewt tU rekening van bw Vanlifr wnZiiktiiiMiix en haro M agen U ofMiangefi wegt H vfTple giriden door deverpl i gd n zelf vp l iliaaf Vtin iiig eten ii tX 40 11 niet ingezetenen 679 iO Hoor IngeKet en werkfr e voor kwofw nde dieoetbodwi 161 00 th nr i II ft I l I i n gen vanv i I d A d i K h e 1 d binnen ioiidft voor vtTplecgdw a ndie Infil elllngeri 114 09 I oor iaMlH llinge it vanw fi I t s ti i g b e i d buiten ioiida krachtena ovorvMfcom en legen verlaagd tarfarf 7l7 iUior de Ri HVerzekerlngebaok vow ingezetenen 45 T25 AfgeMcheidtm vtn de veri eegfehlra voor K rfflaobe Vluchtelingen f 2066 itt dn on I vangen wm en voor ingozeleoen f44 ï9 09 ran en vaor nért logf e enen 1S9ft 50 Waar de genoenwfe cijfers too mtr vm de werkeliite afwijken kan ook de lion BovenicaMpH zijn naar den Minister vertrokken ineit het do te verzoeken het uhvoerTerhod viti aardappelen door den beer Van de VeWe uit z ij n e eenignziw ie wijzlgtsi V erzocht zal war eijlerü genaakte gevo4 ekklog hl en den de muiEen die toch voor wloterroor ruateo 4j Uwki Ut AbM fts f 44 n JdU c Miail lie l i alMctMi iiaoMir 4lrr p inlilMi r l itoor mt oo fc riMgir tj én Otk tutytkianéto iu ém greM g tMwrd 1 zou r d siJB UU Htoraowa wof 4 l 27 ali g MnA Hn groott Noenwbf ii lu ww flt ilp FliBWt uil B Tgeo W door s l Dullwthp ondprjM ër ii d AtlawUwhoiWaaB tot aü Mt giAracfai Ur btwaukiag uil 00 koppflt h MMndp UumM MaMulag i t0 0way Haron Vo Bbwlng 0 iiH4 U tel baron U lt r AdoU Vm ItiMting Uallbroer van d gouverlu r g tttn aal vaa EMgU in Kageland gt Wfntnvd ira I U k onjuiM inMr wW he 4t de b rua van h ïUiiU ri becicbi oMvaagne tlM ziju loifmMTlof ovenrofeii wo M en ilai biJ H dagtii dm tl d laorli ont b ro fi aan te trdkrom bi M tawraeertngobovd Voor oa Btebig dnw iiH dnk uUBg OBivlBg ehrwJ hlJ rolgondiiï rfi l dato M Juli aan de H r Ik vpfMck II legra w niptt dni ik gfWtT M wrd Ih4i on Verder kut rolgtwlUorweer op l aemcii 4i t Ui onwaar dal tk mm voor kon gmé in de l onaeoHolic oorrawfMMidrDt r u IM offlclMilf lJuilMli l frergaaii wa Ik ttt noot GorrMijMM d 0i zHf gt u IwikWË viii hrt MlliUlr UocÉMitlUaW g Van l tHK tot 1 05 waa ik de Londra itchf ourr i ponde it van d KriHiXE iluug M lioofilorgaan van du UuitMiti eouMrvaiiAve partij Juni 19U5 K gd ik dl Nitrekklug luwr tui Mud tHim m hr lik $ mtt tMWr neor voor d t blad oocli voor Mnlg aiKfer In IMJii wnrd Ik MrthHth ondirdMii Hrt im onwaar dat Ik ooit op iitiJk of op audi r wi ut ludit M Iwftii v a dtii otirlog aaii iHiiUt ÏM H Bi iallU uUliig 1m4i j gi vnfi iitfitfl liw li twk i l U b t VIM IW In onwaar dal Ik bofWi I opHu lljfc ioiiranlUi In KL ik JI kbfkt m ti t tiflfii dHHMtwrrk vwoi be Uuit K u MiuiMi4 rlM üih llultHh ndNclif ak ii i rlctitU ttüliTdaad iit b ik uooll g hvliti t oimatljfi w ulg wwk voor d ÏJuilM ti R g rliig gtiliiM DOt li voor leuiaiitl dirwt of iitdlnwt flj de Hct rtitg of ivtiige aiid rf Ui gwriog b iroklifu nocti oMvloff ik Wil mOgf Mooulug o wal ook vaa d lmlt eti of efoigv audvre Karott WaJtt r Adoil uu liiMiiig u fit zoou vau Morlta Von IttiMing dit ImimtUmv liii don Kovtog VMt l ruU a wa Ondpr d t vortgt n HHMHt bi fclw d Ihmwi Wolttur tfu aanak wliikc Iwlrok klng maar llnauclwlf i gt nMiagiru dwoaK n hMi I do journatUlivk uju brood IM vfrdlMint In H7b kwaiu iiii naar Kn gi 4aiid V vwriigdt licb te Hev Htmr buwdo hlj uM rm rijk l ugW MHiv daoHm grraakiif daardoor in göwlw Oohi Voorat al ftporttuan vwrwieri Uii U b te Hove eu lirl lon sw kvrra oaaw Ill wrrd ooak gwwld in lOUU ItribfOb ondvrdaan docb bJJ M 4d rwd M r s irém op l iiii ch onderdaan i lijn door bnt vM itulu xivli i lk jaar tili ém OultMotKti fou ul g nfraai op ï gt Vfln Dmi 2mi HfliKnutMY verd dt baron ook r dN alM viH daohi gt arrf te nl maar na iwt dagiu wwr owvoorwi rd IIJk vrl I i4 couilié dat lot iuli ru Yrlag advliMi rdi iKwlaat uit Mr Jurtioo Souku Mr HtêtiUy Uak win Mr Donald Uatiran iv Mr J J Moowy Dtt sooiiM bi iiodw tti opriohtim al IH AilU in i tm 4irtiigiiffi a4li i lM4i ndrid Kogoèand m d r tgd t at iit WMhtiigiott woidt d d il JuUg M lnd In bt t tirltacho antwoord op df laatn Ainerikaaoaofaiuola wordt iKHoogd dat tlrootHrinannM liott Hte mk faWld aan df groots b gtn 4m van ht4 Inlomatlonalf rpcbi i n dat Indien d n ulra nitisMrl grieven hwill J a t gm ondcn kan wordm bij gM Mht ovt n oï vrtitiitwl in arbitrage wordt in il nota lK o Hrd dat anttM r ent m utraal land tol operatie m Ui tcg n en oorlogvoMfwde natie ge 4ita kt wordt de andere oorlog oerenden Ur recht h t tten M tt blokkeer De artie der Vereotilgde Hiaten b j hrt bktkknerm vaa BM uda gednnwle évn Amt kaaiiiieht Burgeroorldg wordt aa geitaald aio n n waartmrg voor deaoHe van roolarl tanni oni te Metten dal gnederen uit 4h n e tn4gde HUlen Dutdwhland i ereikeu door iVnewarken Nederland en Zweden In M antwoord wordl ook verklaard lat M eenige weg om de werkelUke lefiuiilng van dingen uit de S aan neutrale landen in de nabijhefd van Dtiltmbland Ie vrrvAtrrm daarin bemaal dal h ontvang van bel normale verbruik van uilko nmirate landen In aaonieiilnff g ctt o ii wii wordt Km htM van HiD lpttburg VolgenM een bericht aan de Vom be 4t vekinHUtrwhalk Von lllndenhurg eralgf èagMi g 4oil n aa E dfo Voorxiiti r van dnn Imnwleraad te lannorrr rrtMMB m mkr fftk gerloht ilM tn h ourifc van Haanom la opgnumm De tHkKt luidt woordetfjk Het vertrouwen en de widwUlHKlMd di Ik van alle kaa4eo o M tnfi tj jM r nUc H onder woorden kan brengen k kan bierop teefaia aotwoonNi dat Ik vhu HHfB pitcbl doe voor Kwlng en Vad vlaod EV iHiit n iw 0a m u mmt m die dii da r4 it betKtiorM warcft dank tk aan t Krooir feoa van öad m urn tin ÜHwir die fiifja dtawlefi noodlig had aan mQfi trouw maAtm ktr Lodmdorf aan ariio overig aadawrrkwit a aa f owv rge i £ li te r hardhtg m dnpperMd imfittr troe pM Mh m drgehiken 4tevig a ba bUjfi ac Btei vM verdïen Ae voor mij over Mijn pré cbmi v rwijiefi dikwilla l i iu atkldv Han ntfvw bfj de vr a h t eeonaal terug ie zullen ilen w l U aaav gemengd met bel imwuMtijn éH Mj tera etr reten zulkft ontbreken die mij soo lief waren I ocfa dnaroiu niet getreurd en naar ittt evli voorwaarta H de eindoverwlooéi g efilge weken of BOMaadeu vro ii r of lait komt bee l hii dew geweldige woriHellntt alw veel Ie l eteek neA H ue ooriof De kapitein ter tee Peraltta de nwrtileme medewerker van bet Berliner Tageb a i irB hl la em artilwi en concfuM i Mr trekkcQ otttrmi dK reeuttaten Ykh leeren de 12 naauden van den x e orlof f vraagt bij I ofi hnet jaar Ie voorliljg gaan xondur lai i ot een beallanenden xeenlag ie gekonten ja itellH zonder dat de greote zwaar gewapvfxl ii panutt de liniewohe H u van dt UHdv partijen elkander heijt n onUuoet De groote draednoughta vorloonca zich niet ia de open se doch bkvun op bun veiliger aidt rplaat n Waarom f On de actie vu het goedkof Mte olmüAutou loodeme wapen de ooA raeeliool Hebalve abi vemirtiger van e vijandelijke oortogHM iopen lotHide de oaderxe boM zloh ook gtmchikt abt een wapen legtii de vijawMIjke baodelBvtoot I e onderuwMTbc oorlog legen kooprawdijwhep n i een der merkwaardige gfItetirleoiiken eenentiJdM onutet wel wt iilgeti hetij uog etecbia een jaar gtHeden tear imogt lijk zoudMi hebl en gelioiiden HrnhrxiJdM omdat de Insichten van alif luarlMwirautien er ten eenenoiMe door wwxfceii gHOgeitfilraJi Het begimiet d WT Mtrait en toch luidde atdti dt voroieiigéng van den vijandelijkeu Itandel inag al i iiiaar i Mi gelieH wuh rge K hlkte taak vau lie vloot lijn want xulk n actie kan nooit eenigen M liaeendeu invloed ep bet ndrtwultaat van den oorlog o enea IIUBM uiag men velttg aanneineu dal li vroeger alt vaMtHtaaitde iHfiehoiiwilc M gH in de loekotiM ei it lielangri e wijxlKinff znUen omh gaan W profpnimiua it oor aaitl uw van Dorlog wH ht pen üuilen in de loekoiiM Maiigrljke w ijsiglugen on di rgaa In de Vcr enigde Hiaten In Holland i d in weden sullen mH terzijdeirteinim vait groote HclteiNfl een aantal onderaeeboolen op tap M onkm gem t In NoonW i er ka tond n op marlw boi ootEng oor ldl 1 4 ondersnehooten voor 1914 M terwijl er oor t M5 17 op Htapel orden geftM I aarhij worden sleohiM iwi e kniber m twee torpedojagere aani eiK uwd Toch Kent de vakman hier nM il wl met zijn coneiiteteM te lijn Wani lie nwiiltaHeu van den onderx etiootenoor log kunnen nioh op het oogenblik oog ianK niet lateu overall s Dok in verre wvi n kan de onderaeelioot wanneer haar t aipaciteii wordt tittgi4iri kl d ti kruleer illr MiM dH iioven water varen inoet vWnii tlgf Hier openen sbrii volgenn l i r dut wijdo vergealehten waarover hwr e Hi eluler hangt die op t oogenbllk nt niet kan worden opgelloht De andiH e groote Ie die de tegenwoordige seeomiog bee t gïleerd li deHe dat Mialve aan d torpedo de be liiedng In AHi Mtrijd wordl gehraoht door bet veraehll In iware artillerie van de tieldo parlUnK Ae elkander Ier ee ontmoeten Von Hpee kM met de tiaeiaenau en te SebarniKirM op I Novemleer bij Saatn Maria de MwMonih m de Uood Hope in elkMU ohli ten oindat b over eu groot aantal i c M kanonnen Ihs ebikle terwijl de Itrltaebe adndraal traddook op üu kmlwM bUna uiteiullend giMohui van 15 c M kon aanweniim al had dan ook de ttood llope log Iwee kaïwmnen van 3 l 4 o M 111 04 tatklandeilanden nohter koa vemietlgiiig vun het Dulliioh oe a lpr van te oreii wordtHt verwacht Tegen de Ingeldcho elagkrulHMY Invincible e InHeklble die lafi e M kanoiwen hadden en wior unetMd 2 knoopen l edro g komen de Onel ienau en de Schamlioriii UM t liaar il M kaoonnea e haar Htoiheld van hoogatenN au Iraaajian geawegen iiog van de kMne krnieere U i Mlg ontberg en I r aden welke aleahtii niet 10 3 e M gmehui bewapend waren itiet op tok het rwttt tiij U DoggtvidMiik o i J4 Januari 1 hoeaeer di nteentorheid la leciininefa mirerteel bMilim en4 In voor h n ultalag De Du M he loot heelt In de ttge loopen twaalf maanden hare voomaaniRte taak den vijand ran de Dirftache kunten te houden vervuld en dit gelukte hatr nirt In de laante plaat door den leun barer enderaeebooten Wftte rol ieip Itoolen Bullwi i pelen in hH verloop van den MrijdT met èm nwduigMen vijand Ier aee taai aMi op bet ooge blik niet ovenifn t antltelt en quaUlett van voor het puMlefe thana nog In onatAerhet DtlltMihe widerieehoot wapen wturheld verkeert niMen bfer van beaUMenden InriMd lijti fii6AMiii6Tmn6niinii iii t GOUDA Trgdag 9B Jnli de nam te 2 aar VMTTolg Aaa de orde O rekMiiagen ovw 19U van Het Ht CUharine Oaat of HeatedeliBganbnia iluitend in ontvangat en Bitga mm em bedrag van 9967 S0 waarl ij onder de ontvangsten een gemeente inbaidie van f 2885 29 Het St Eliubelh i Oaat uf Onde Vroawenhaii alaitend in ontvangst en nitgaaf met een bedrag van f 61 91 waarby ondw de ontrangstao een gemeent sab idia van f 3441 41 Het Veraenigd Wees en Aelemoezeniershais sluitend in ontvangst en aitgaaf met een bedrag van f 15ó2V 24 waaibg onder de ontvangiten een gemeente sabsidie van f 7481 78 Hat bra Iiti li Armbeatanr sluitend in ontvangst en uitgaaf mei een bedrag van f 1614 17 waarbij onder de ontvangsten een gemeente subsidie van f 365 Het Museum van Oudheden sluitend in ontvangst en uitgaaf tot een bedru van f 449 46 Worden hierna tonder beraadslaging en zonder boofdelgke stemming goe f gekeurd Aan de orde Het voorstel tot wijsiging der Vwordeniag op de heffing van schoolgeld op de Mnnekachool De heer Donker H de V Het geldt slechts een enkele vraag Bestaat de mogelijkheid dat na den dag van heden en vóór 1 Januari 191G nog leerlingen van buiten worden aangenomen De heer van Veen M de V Ik kan den heer Donker daarop antwoorden dat voor kinderen van inwoners van Ooadadie gelegenheid niet bestaat en voor die van buiten Oonda wel De heer Dolnker U de V Dan stel ik voor die verhooging te doen ingaan op 1 Augustus a s De Vooriitter Mag ik den heer Donker medeJeelen dat de verhooging door de Commissie is voorgesteld met ingang van 1 Januari 1916 Wij kunnen daarvoor wel een anderen datum nemen maar 1 Augustas a s zal bezwaariyktgfcan Het betmft hier een wgaiging van een belasiingverordening die de goedkeuring van de Koningin noodigheeft en het is niet waarscbgnlijk dat die vóór 1 Augustus tal worden verkregen l zoudt desnoodi kunnen voorstaTlen onmiddellyk nadat de Koninkiyke goedkeuring zal zyn verkregen De heer Donker stelt derhalve een amendement voor en wel om den aanhef van het bealuit te doen luiden met ingang van den dag waarop de KoninUyke goedkeuring bij het Oemeentebeetnur ui zyn ontvangen Mag ik vragen Oif het amendement van dan heer Donker wordt ondersteund Aangaiien het voldoende wordt ondersteund kan het een onderwerp van beraadslaging uitmaken De heer van Veen M de V Ikton toch den Raad in overweging willen geven daarop niet in te gaan Deinsohrüving van nieuwe leerlingen zoowel vanuit deee gemeente als vanbuiten vindt met 1 Januari plaats enik kan den heer Donker verzekeren dat het aantal leerlingen dat tassohenhet huidige oogenblik en 1 Januari 1916 tal worden inf esohreven zeergering zal zqn dat is tenminste elkjaar het geval Ik acht het daarombeter den datnm van 1 Jannari 1916 aan t hoaden Da beer Donker M de V De bedoeling van mgn voorstel is dat de verhooging niet cao gemakkelyk tal kunnen worden ontdoken Ik stel mij voor dat met het oog op deze ve r hooging sommigen hun kinderen iriplaata van met 1 Janurri op 15 Decembar laten inaebrnven Kn om dat te voorkomen loa ii de verordening gaarne p ewy igd lien in den geeat aU door mg voorgetteld De Voortitter Mag ik den heer Donker dan in overweging geven lijn amendement in zooven t wgiigen dat de vorhooging mét 1 Jannari 1916 inga t en niet gtüdt voor leeriingen die reeds vóór 1 Augustus 1915 de school bezochten In het bij te voegen ae lid van artikel 1 zou dus de datum van 1 Januari 1916 veranderd moeten worden in 1 Anguatus 1915 Dan bereikt de heer Donker volkomen wat hij wenscht De heer van Veen M deV Elke keer dat lich tuaachantyds een leerling t inaehrgving aanmeldt wordt too n geVal speciaal door de Commissie behandeld met het oog op de overuren der onderwjjaen Als b v all uren der onderwjJMrs bezet tgn en er komt tich één nieuwe leerling aanmelden dan wordt die niet aangenomen Er moeten er dan minalena drie tyn in vecbend m t de overnren voor de onderwfiara Alt nn alle codarwyien met inbegrip van hnnne gewone letuea 30 uren let per week geven dan ia liet maiimnm bereikt en wanneer wn dan nog nieawe leeriingen zonden willen aannemen zoaden wij eerst bij den Raad moeten komen met een voorstel om am nieawen learaar aan te stellen Het blykt dut wel dat ervobtrdit niet altyd plaats ia en dat nieuwe leerlingen maar niet klakkeloos warden De heer vingerling M de V In verband met hetgeen de heer van Veen mededeelt komt het mij voor dat de voorgestelde wnóging in het besluit nog harder noodig is zoo wg niet onbillgk willen worden tegenover de menschen wier kinderen bij tasschentijdsche aanmelding niet worden aangenomen Wanneer de Commissie de al of niet aanneming van geval tot geval gaat beoordeelen dan kan bet lijn dat de een rordt aangenomen en de ander niet die dan tegen een hooger schoolgeld ingeschreven zon moeten worden dan de eerste De beraadslaging wordt gesloten Het amendement Donker om art 1 Ie lid nieuw te doen luiden Met af wgking van het vorenstaande is voor lederen leerling die buiten de Gemeente woont en die niet reedt vóór 1 Augustus 1915 de Muziek school bezocht per jaar een school geld verschuldigd en verder volgens het voorstel van B en W wordt aangenomen met 11 tegen 4 stemmen Voor stemden de heeren van der Want Vingerling Donker van Galen van de Velde van Egk van der Torren Muijlwgk Kolgn Bokhoven en de Jqng Tegen de heeren Bnuttel van Veen IJsselstijn en van der Ree Het voorstel van B en W wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aangenomen Aan de orde Het voorstel tot voorloopige goedkeuring van een plan van onteigening ter verbreeding van het Buurtje De hoerde Jong M de V Ik ben ook voor dit voorstel maar ik zon een enkele vraag willen doen Er wonen daar menschen wier huizen natuurlgk tegen taxatie gekocht tullen worden en die daar hun brood hebben Zonden die mentchen niet op een of andere nunier schadeloos gesteld kannen worden De Voorzitter De beantwoording van Uw vraag behoort thaisbg de tweede instantie der taak Nu wordt alleen voorloopig een plan tot onteigening goedgekeurd Dat plan wordt ter visie geleg I en dan kunnen de belanghebbenden bezwaren indienen daarop zul de Raad hebben te beslissen en dan eerst wordt een definitief besluit genomen Het voorloopig besluit dat nu genomen zal worden bindt tot niets en by het volgend bealuit dat de Raad hee nemen cal pas uw vraag ter spi HMuinen komen DeheerUnP M de V De vraag komt bg mg op of wg niet een onnMHlig lange weg gaan bewandelen Het komt my voor dat met die eigenaars toch onderhandeld moet worden over een groot gedeelte van den grond daar toch niet het geheele oppervlak voor het algemeen belang gebrnikt kan worden Wat het dus niet beter waar wg toch moeten onderhandelen om daarmede maar direct te beginnen Wij komen dan misschien veel vlugger klaar De Voorzitter Ik ben het niet eens met den heer Mnylwyk dat wg een onnoodig lange weg zouden bewandelen Die weg is ook voorgeschreven door de Woningwet Wanneer wij eerst gaan onderhandelen kunnen die onderhandelingen door de belanghebbenden in de lengte worden getrokken dan moet men toc i bij den Raad komen en dan lou de Raad een bealuit moeten nemen als nu wordt voorgesteld Nn bewandelt de Raad den korttten weg hg neemt een voorloopig besluit en op grond daarvan kunnen de behingh benden worden opgeroepen Dan beoordeelt de Raad de mgetomen bezwaren en neemt jm definitief betlait Daarmede gaao nit den aard der taak een paar maanden heen Daarna gaat het naar Gedeputeerde Staten en dan moet het goedgekeurd worden door de Kroon Daar gaanMweer een paar maanden mee heen n dan eertt zooden wg langt dezen weg komen tot den tyd van onderhandelen Gaan wij nu den wag bewandelen door den heer Moglwgk aan geven dan krjijgen wg vanzelf eta grool vertraging want wanneer di j n li handelingen niet gelukken wg toch den gehelen weg zooeven door my aangegeven weer doorloopen En dan bestaat het gevaar dat er miasohien eenige indruk wordt ge maakt door eventneele becwaiea Ik geloot daannn dat wg doen met wat de Wetgever zalf vora getdireven het nemen van voorloopig baalait Dtt wordt gdegd en gepablioeerd en dan de beUngbebbenden aet komen De heer Mnylwgk Is Uvan deel M de V dat de geheele vlakte onteigent kan worden toch over datgene wat geen pubfi i straat wordt in ieder geval oaja handeld moeten worden Ik gdgif toch niet dat die eigenaars veipiüli kunnen worden om dat ander m deelte van hun grond dat niet ntt openbaren weg bestemd is af te De Voorcitter Dat iseenvnu die de Kroon zal beslissen Het spiaS vanzelf dat wg van een buis b v otl alleen den voormaar kannen osti nen en de rett niet de voont tliai van b v j M en de rest niet IM denkbeeld van den heer Mnijlwükial worden opgelost door de eJ oT goedkeuring van een raadsbetli j De heer Vingerling U hX Naar aanleiding van dit voorstel M ik eenige inliclitingen willen ynm Ik lees hier n l dat de N V jE ninklgke Stearine KaarsenfahiA Gouda alhier genegen bevondaik niet alleen om de aan haar tost hoorende peroeelen aan de Zuid Ji van de bewuste straat zoo spoadii mogelijk zooveel terug te brengead deze eene breedte verkrijgt van f 5611 doch ook om van de overige aldi liggende eigendommen en dit I doel ik na aankoop door de g meente zooveel van deze laatste texii den door haar voor dien aankoop 1 taalden prgs over te nemen als jM voor de straatverbteeding zal beM digd tgn Nu was mg het laatste niet duidelgk en ik zou wiAen vragen of hst dt bedoeling is dat de Kaarsenftfariikl den grond neemt dien zij noodig h en daarvoor betaalt het totale bedn dat de Gemeente voor de geheele oMi eigening betaald heeft of is het b bedoeling dat de fabriek alleen koofl dien grond dien zg noodig heeft voor haar terrein en de Gemeente zoako men voor de kosteA die noodig dl voor de verbreeding van de straiif De Voortitter Ik moet begiu met op te komen tegen de uitdmkkil van den heer Vingwling dat de KtV senfabriek nemen zou den grond dist zy noodig heeft Dat is verkewd zegd Dié fabriek neemt over Sm grond dien de Gemeente niet noodi heeft en dan zal worden betaald M totale som die dé Gemeente heeA betaald De heer Vingerling Dan wil Sk die uitdrukking gaarne terug nem en redresseeren mijn bedoeling w ook dat de fabriek neemt den grond die overbluft De beraadslaging wordt geslote en het voorstel van B en W tondsr hootdaldke stemming goedgrteurd Wordt wvolgil leoad SIniu uil IndM Upiitiniw wt rd hoiiw doer tu M l koiiMt van te JavMche liank een k Irag tan I M OMt overgauaakt voor iboodti kiidvii la Curasao In hut gt tail Mt r ï door ttMiwIiqikotuat van lu Jav hcIkbank overgcuMakt voor h Nilionaal Sleunconiilé IBüO OÜO voor Caratao I U O0U voor ki NederlanlMtta ol M llianii itaDobUiseerd I 10 210 soa ital m in loMal dcb bednf vanlWS aa9 iloor ln M aan NederltaA steun vaxt v i4 li nit UukIMliudMh iwapoan l UiniHler van Uuiicniandacbe Zakn liofll M n asuKhriJvInc gericht lol de bur deoMtwlers waarbij er op wordt gewaïfo dat HenütpUohtlge perraneo dieM biiltenlaoéach pMpoort weiwchon sM omier overlegging van hun vario reohtNtro kH moeten wenden tol bet Def van llultenlandiKlie Zaken Ooiangkelibaa ih n kunnen Ut voorkoming van tlJiM llfM daannede rekel g houden Kende lauokkelaara aangehouilni Zoiitagavond werd dotw een rijkaas lenaor en een aoklaal d renawaHill ientwp e bemke van 14 alnokkelaafa welke meel ei spek Iraohtten ullle aa ren aangehoudan Het opbrengen s karavaan rirwrkle heet wal belanfMé llng De omokkelaars waren alle het grbmbt Mllabeek aftoraallg TA Uelnterneeideo lit de mdaea TiHiaindc een aantal geUlarBaarde lé gea In lie gotegoilieU Ie alellen ta 4 mijnen te werken wordco aaar U tl nen te He rl i ea Ie Kerkrtde 1 5 drtHal inlomeeringakaupen opg rl M J waar voorloopig een SOO man tullen w den ontlergolffaollt Verloven van omeierea Ind Ia HIJ kon beHlntt ta bapaaki M gouv genaraal tn WjatMeri gavallea uiet aanwenig waren Tem geeto ir lula de reiEigOTs onder wie ook dmea naren de deuren te teroeeren ank de deuren bij de afritten warm gedo en ll i opgestoten geceèirbap kortte den ii d met het UBcnn van Itedieren wat ook teu Aoi bad OOI den betrokken tieMnlMe wakker te krtfeen Ten toM waar chiiw V wen vanwege t tationii poMkantoor de p diiie tfte de reiziger om kwart over l i evrijcl l boor de hal kvannn alltu op ciraai aldu hiidde he verhaal dat 4é 4m rea ziget OW deetl ik oorzaak au lie gebeurde ia te z04 k n in bei feil dat btj Uuxiidi n een io4 oiitoiii4 watt gedn ailleerd waaedoor hei erkeer verÈragtog ondervoad Uit HaarN m werd toen anaohta m een extrauein met de rt izigers algezonden Na M aankomen van éca laatateo trein tiit hen Haag ruim hall Wn werd echter het Centraal Station gefloten Hhl jner b WTdoHui aan l k op en difoal ala olStier op araoek vaa den I UmwIkJ f verandoren in aan l raak op n lunoenlandHOli verkil van laa IMMV a maandra onder genot veriabtraWoi In tel geval ver1 1 aanspraak op verlol naar Karopa Wa o er aan een oIBcier bened dan na kolonel verlol naar lloropaol n daarvoor in de plaau Iri deod bin iLWilSn vackjl WOT verl au4 boPM de goov g a al lavana ol dioelmur gnhirende Ilin alweriglKld m rlol ol ie belioc e van dlenaverriohum en in tm belang d r kolonlM al jm nlM aaaapraak op b ronfcring behoudt ik oHkiiran die aaat een voor verlol Mar Luropa in de plaau tredend binnenlanitoeh verW In Ved IndW verlo nn lellen iu de alerkle 2ee en d rlig d gen voordat hun verlol ktnnl te ein m h 40 e STAAT8 LOTEB1J KI Trekking v Woensdag 28 JuH Vredoaheweglag lul I eiitr orgaaiaatie voor een duitrzaiucn vrede 18Ö2 I rijki van fHmO f 3000 f lÜÜÜ T094 ïCt l 1400 6786 laoü aoss f iW 7tf9 2wi DOitl i i tlï 16114 erijM vaa i 20 t t K7 ttU IM 2ÜH 2Mt iU 257 iii om jtM m H 2 ütë 6B3 rn fiB UA au 8 2u 0 7 m y+5 J 11U2 iU i I1J5 1207 V£ 2 liP 14JD ItM l 2t 111 4 1711 17 1 n il 1777 imUi 1 14 1U40 IVItö JUIIi 201 JUJ4 2U07 2Ui i4 i 214ti iHÜ2l7 i 2k 7u 2Cir76 J SQ aaa9 24m müh 252 2ö at iu 2tH4 721 27J5 2748 2800 2öti2 2ai 5 2ö7j 2t I ayiJ WÜJ 3Ü W Mil Mli lll jai73 321 5 2a2 W2a iStiÜ id07 M39 1440 iJóHW d 92 1 124 mn J74D Sllt ttiJ J SS49 itm tuuK 3u j m2 smi 401 1 40204000 Kiyy 4120 4t2U 4l U 4147 416 411 7 4202 130 4 ï4l 4 Ï4H 437 4 ttJ4 t 32 4631 4073 4tt l 47t 4 4H42 4H t4 4H 4 4H0Ö i Ü 4i M i97t JtJtMi 44 aomö MlD fUbt 5202 f 247 M68 6391 531 6 Ö4m MÖ3 iiölti 5028 0600 37 5tÜ2 57üy 574 i 57Wi 5883 Ö9a liü27 W8S IM lW t IÜ7 144 6168 i2üö iJtTl t i5r iiAn it41H km t böM t m tittó i751 G7ti ÜÖöti 702y 7Ü i8 7058 7204 TiM 72517343 7867 7139 7W0 74H2 753 1 7tir O 7 i H 7li77 7790 77 7HI1 7H42 7874 7910 792 7921 7924 7929 7W1 mü M0b3 084 8147 8 Itt R2a0 8278 fll27 H Hi2 8498 85 J2 8055 8 110 M 52 8 Vl H710 8766 8795 8801 8812 88GÓ SH92 8897 8917 8931 8906 9060 91219313 ïWl 92tW 9271 9283 9 94 t8 9 619180 9f l5 1 52H 9M1 9574 9597 900 9613 077 1KiU9 MM0 9708 maa vim 9aH Wö6 9857 9ö8a 10120 10185 10237 10293 10309 10a27 10062 10181 10456 104t 9 1 29 10565 10601 10 W 10642 10709 107 i 10H15 10 75 10879 10 ï8p IUÖÜ2 lOÜOJ 10907 10956 109 2 11007 in verlMtad uh vt r chil lende uitxhdee lingvu m Nf rlandndw dagbladen om real t eu jnlemationft vr U iCongr i liat in ix tober in Zwu rlaml zou worden gehouden Cfit het bestuur vanden ih1 4iili orlog Kaad naar de l uii ldt er prija op de anudaobt te veatigen op ven tdegrain uil Heru aau de r nklun6r Zeitimg Die actowelneriHche ViTi loigung zum Studium èvr ruu41ftgeu motm dwierhalum triwfeunverragH a l in opdracht van deltaatbkUv Tentraie Organieatiu voor een duur amu vrede in het najaar te Bern oen Kroot Inlernatïonoal rtudifoongree voorber inden Hirruh Utjkt duide4ijk dat dit oongris itHgaat van Ot Centrale Or oiMUU voor iH n duiirzaimni vred waarvan de Ned iiU4 oriog Kaad het Bureau vormt Hei HtudiectHigrefl aal coo eel mogelijk in bijzonderheden behandelen de vijf punten van bel tiekende nilniiiiuui i Ograui der MjnaMOddtJ Kt J4 TfO funSJO r i 0 uil d vereohWlende oorlogvoerende en neiiirale landen de leiding der lH rR lBKingen op zicb zullen nenn n Het Bmtnnr nn ën Stè Anrt Oortog Kaïtid he 4l In verhf meK bet Benttiur d r 7 wlt rrsoh Wrt eniglng ïidi roor d4i ikxH reedt d medewerking van nta t9 ii ii ii en geleerden weten lp verzekeren tJok ziilieii rapporten van de versohilleode StudloroiumiiMiM van don Ned Atiil tWirloB Kaad aan bet Congres orden VLOiKoiegirt Tcn iii i deein iiiing ook van Kranwehe in Kaliaftn ehe jtJiiV te he oirdwen Ia htmnal ak plaaiii van het ongTe ïnt ii ii voortzt ttfng ii van de InfematlonAlo l eij enkoeifit weUec In April te e Ofo e hage 1 gehtnvWg Bera gekozai iJitt T dagen hneit een btstuurfdU vaa ilett Anti l Rlog Hted namcna de IjllernaiiiMiaie Centrale itigaitt iriit voor een iluiirzofnen GemeenteraadBheretemming te ê OrRvenhage By de gisteren gehouden berstemmiag voor de gemeenteraad werden in diitnct I gekoKen de heeren Albarda d H Bdlngen a d de Koning r k Bnoeck Henkemans c h en van Steenbergen a r in district II de heeren DnynMT v n Twist A r dê öroot r k Holtdingen s d Streng v d en van Vredenbnrgh c h in district III de heeren Roodenbnrgh v d en Rom B a i um verkiecing heeft Tt or de liberalen in Den Haag een groote nederlaag gabraeht zij toch hebben bij de stemwng en de herstemming het verlies te betreuren van vijf raadazetela die vaa de heeren Bik van Kaalte WarniAe en Nypelf en van Pallandt Beridxten lie goe i vsiig l f lic porlrMlen van de beWe iiiannm die ia Aphulenlioven hun slag hebben g la geii bt HMi boiT maar later w erden geanaate rtt £110 £ sooaja wij rw lo inedo getoond aan de vrmgeft dept H haodMer aii dtü Iwler en cotiièHtibltMwiakN U L Blo ta de We ler tr al Ie Aawerdam Zi hehhon daar mmIb men k hnrintitTl op droellde wijze oiilifbHoB geple gd IM luHrouw soo jookk men aua tbauM M ihdeiijk in da porlreUes ook de herkewl U haar In don wln Jjar tSt belde amnen z k heden aan i p gmt Ie IJtrectM ovn ei n r Wanneer fc naak vaa AolMienliovan aal aiin HNaan aullen aij vermoetlelijk naar Amaterdani woeden ovargabraoht oiu door worden gt r A IsriDBOX7 W ltooi pn eii Ifoor één eofwuitiNionnair bt in de laatMe dagen ih Maaw on Waal U MiHm4erwaartl pu iAnge traal 3 0 X IJOO K ti hooi npftekoebt liesteuid voor iJQltMchland Toor klaverhooi wordt 120 per 500 K t gelHMbii l oor de boage prijcen vui het fijne bool la de ouixet van klaverbooi zier gering Aardappelen VerBchilleoiK lieMurm van ttiin ouwveraenJgingen aan den Langend jk zijn giatecw reeda op awUtteO bU den b trekken Minister gegaan ten eind4 ib he langm der tuinhonww ic Ireepreken in verband oict het uitgevaardigd verbod van a irdi ektialtva r Oe tufaibouwcn meenen d t 4 voorraad aardappelen die niet voor bewaring geHdiikl zijn voor Nederland veel ie groot ia De uitvoer van aardappelen t nki4i afgevaardigden van de b A tod Ma I IpgoHloten In het S l n nachielijk avontuur haiHni Zon een imiigut relilger die uit Zand orl aan het Oentraal StUlon Ie Anwler aankwamen Om 12 uur verlrok dM roarWverinni ng Jlc Tninhou Mn nit Zandvoori ikiordat er een op wud waa van meer dan én uur ar wde loen ongfvoer kwart vóór twee h Htalloii waarvan de uitgangen alchi waren en waar ook de controleurs De grief tbt een patië t die een stukje ija vnteg dte nM kreeg U evmorin gegrond in tmn Kkkeohui krggen de patiStitra niet aite wM aij vragen uaar alli M wat hun ordt v o o r g o e h r e v e B Wal ten tdotie be reft volguunituer 4 tvi rahHohien vetvnwlng veroorzakende bijeeuvoegt ihHontvao ien wegidie dlvitk ud reuten verknopen cna op ééa pO tt s oveiueukotUrHig d vOoraóhrilten van l ed uleoI lk Siaten ii r alle ottlvanfMm ii gwipeoUiaperd verokehl op den bij de rfèening gevoegden VertaiuH iia 4 der t nivancNteB He de lieer an de Aan th MlddelUrt roohoteohe School voor de Bouwkunde ti Itreehl Im In ordwd van hl t Ie oaar hti 2e studiejaar O 11 tb Wilde atUrv LX KtJtMI8 ill den Nieuwen tiïohouwburg lUt iHittuur dt r Sociëteit Una Jroooi o dat gewoonlijk gedurende dea kerlUiHlijd de deuren van dea Holiouwburgwijd opt a zet om het publiek van Gou da en omliggeade gememten een aangename verpooxiug ie vnwohaflen door middel van q eoiiMit 4tea Voon telllnge heeftdiuuanl geotevud i ena Ic h ander ie woeien bieden ter afwbweliug Ht4 bt uuris er in gedaagd IkS Noord en ald Nt derloudi cb t peri4tegexe ti bap onder dtrt u ie van Max van Oeldur bereid tevloden bier e ilgi opvoeringen te gexen an populaire oporeiten elkü door bnpublU k ekkn tiIjMnder wartn ont angi n zijn lk eerMtt van dew opvot ri gen ginit giMUvavoud Ue Uoemelbaron i aat hu OAH lAna zeggen bel publiek he 4t lieh gb erei vond oni dit nnizikaJe itpektakeUtuk dexu aanduldiog kuiiit ouH votw d UoenH lba x in iuinler voor dol geaimu wd Kr 1 gelachen en gekla t dat btM een aard bat viawrvoor de tiltvoerendon zicb nliH on i iulgd hebben geiaiMi dit te waardei ren ik or lie bijzoiKlere tiOCOM g d H lteii te berbftleak llrt ueoe van liet Unnbrawh ilwater waar de Hoeinelbaron roo ln loeg 1 ot bUx te deel ge v alten aan dit geselKebap en 1 l e 1 Kohier die de grappige hoofidrol hl dit ntuk vervulde li ft het lee iwtnaandH a daarvan gekn eu t Wan een adlervennakeJIjktit t pu dat l let Ivohler van 1 r oog k eel t je bf cft Klieven Zijn opkoiuvn na bet wali iluet In hel ivnit bedrijl lH torgih betu riiiW ei u applflUR oin siju iiterkwaonüge tiituHNWttvlng die iu de zaal eenlft Jjen deed opgaan In dete gunstige l n miiig bij bet publiek ttet t l roogkedtje duor zljii graftp e utio en zang dbor tiet g 4ieete atitk weten Ie bebotidrtl eu zelfrt op te voeren In hel twtn de on rdtt Itettrijf alu hij alM de pHeudo liarou van KiimiM l opireedl Die uH tatnorphoHf wan wel loobwekkend Deze laiidtoopcT geHioken In ii keurig oourtuum van den laiwh genaar wien Mch oenf U huni bli t aar wal ie kleiu waren waardoor liH hiiii aanvankiJijk niet uiogelijk wbh o h iM en te Idijven zijn bant doende M ltaron van KiiiHUt te spHen be 4t liet luibllek doen proeMeQ van lacbeii l Whh ook werkelijk een aoilernij Kn dan dat i ltJo van den landiootieT liaron dat den lantkdgebaar Ham van tlr n n dhim jonge vrouw llikh de barK i 4i l erge ibtd riJKen Uit Jonggehuwde paar moitti wul d4tn verzOAnen IIhI om h xotiooDOudei H uit buil IhiIh ie boudi ii iliMir beko HHfi I M iaat niet aan dot wij bier ih U rèHittué zond i geven van de handWlug van lil klueblzangHpei Dal hkh i men gaarf ien oni zicb er ütfét U kunnen vwtiiaken Dan kan inen genfetcn vaa bet werkiflljk aanUge pet van de tiitvoerenili n zonder onderMchdd maat vooral ook van dlpreNUUleM van K n heer L u ii 1 1 lie Hree die al llana van JrnbonopIrad eti de artkle die al zijn Joiigi vrouw lungewd dtMii wier naMu wIJ op bet programmn nl t buliljon kunnen oui ilekken Dan kan uKVi zieh ook V4 rMKiien iu den damt van MeJ Bepple de VridH Vn liare dan etwe dan kan iwn Ie liiilai populaire wijMjen in zich opn tnen die Walter Ktolo eorurponeerde wHke 4lwr bel orkeAl oniler leiding von den kApfltheeAler Hol 1 Kin bergeii zoo iiaritlg werden gewpetdd Dan kan men tm idotle bewonderen d aardige actrln M in hunne magnifieke eo iiiOM fii waarde ren do goede leiding die dit aileK b ttuurl De ItaeuieJIiaron zal Vrijdagavond 0 pnleiiw ffonhm opgevoerd JMen veb n er bef n gaan zij zulira zloh er li it aiuumeeren Vanavomf worth dii llrave Hendrik oi evoerd waarliv IMei Kohier ook de lioofdml vervult en Dondenlag gaat de bier ter pUaiM seer iiekendii opiToite De Klokken van or a o v 111 e De liecoekeTH uil de gefneenien liggenrle aan de poorlljn Hchoonhoven tlotiihi worden er opmerkzaam op gewaakt lat alle avoades na ailoop een e tra irrln gaaf behalve op hoog bevril Zater agen Zondagavond In het VhichteMngenkamp i fji ge e wAap van daniea en heeren heeft gifilereoavond den VlocbteHogen In het Kamp een zeer genoeglijken avond tM iyjid Muziek van een inandaMnz cInb piano itliag nn voordraebten van dnmeiv Mbee rni dilMlautect hf4 hen afwiaselnad genot versebait aan raf bMiderdni bewoners a bet Kani e gisterenavond lu f groots naatxaaf welke niet etn zeer grool aantal vlaggen na getooid waren b j e gekau 4i iv talrijke aaniroatgen werden o r den aaovsag door den heer Bojng le giMproken l oor Moj uata aoheepmaker wepJcm Vlaa ii ich en FVanaohe Hedjtv RewMigen Mt j T inbrv en de heer II Roo vergawtieti da aanvtezlgva opd aaffige voordrautit Ht t urije van Crk de hi er ItA intoorn iitnakle zieli verdienAti ijk door vere chillende koiulM be coupletten eu voordrarhien terw ij tot idoi tUi40idAle lkhietil g tirgkeii pit ei toor drie deiter diletiaMm wwd uitge Na de vertiublUend miiiHiH rK werd warm teApplMulirftH nt bet e ii den uitvoi r tHl ti aii reiwij eld oangenaa sal s hi fteui l voor de iiioeMen die IJ aMl heJItlien willen Reven iUt vm een nAr e avomt die ht ween dat er een goi di en aan tt nawe erMandhoiiding in bet Kanip hi er eht Vana ond ia er ia di grootA iiaaiaMi4 waar een poiHuni in o igerieht oon vrt van dauw eu boeren hetwelk in aangeboden door den beer Uaron van TuvN f tii Si n k erken Qoudvraka Gisteren hotl alhier do werkmanW den Outer liet ongeluk van de inaanbouw zynde huiiMn van Kalkman van een steiger te vallen Inwendiggekneusd is hij per rijtuig naaydeonderlijke woning moeten wordeir Vervoenl BcHl gi v n Aan de Rpsveeartsenyachoot to Utrecht is bevorderd tot veearta o heer A Burggraaf alhier KEKKNIEUWS Op t liokonile landgood ZaïidlierKon te Huis ter Heide aal 12 Heptember een openlnchtaamonkonut van Vrijaionig Hervormden orden gehouden Als aprekera cuUen optreden ds Glaaa ds Oort en ds do Jong allen te Utrecht terwül prof Canoegiater de byeenkomst zal openen on sluiten £ en mannenkoor aal oonigo liederen aingen MAHKTBERKJIiTEN WOERDKN 28 Juli 19ir Aanvoer tor kaasmarkt 403 part Nieuwe voorwaarden Oondsche kaas Ie s f BI a 52 id id a s f48 a f51 id ié zwaardere f 58 56 ld id Bnksmorkf51 64 Alles per 00 K U Handel ving Laatste Berichten Aan het Wetteiyii Front PARIJS 2rf Juli officieel Hot commnniqué van gisterenavond luidt Het artillerievuur in den sector Soucbea waa zeer hevig Atrecht werd tot tweemaal toe gebombardeerd Er brak een brand nit die evenwel spoedig gebluoht kon worden In ilen geheelen Argonner had een he g6 kanonnade plaats De Frausohei slaagden ar in de versterkte hoogte 200 meter hoog en twee kilomel r lang die de Fecntvallei bohoorschoii te nomen Meer dan 100 krijgsgevangenen werden gemaakt In de Zwarte Zee PETKBSBBRG 28 Juli officieel In de Zwarte Zee hebben onee torpedobooten de haventablisscmenton van Bansnm Üenie en Hire gebombardeerd en meer dan UiO zeilschepea die by de Anatoliioha kast lagen vernield L Twee watorvliegtnigen HWllKBMONNIKCJdO 28 Jnli Gistermiddag possoerdon twee watervliegtuigen in Oostwaartsche richting Aardappeleiwervoer In verband mat hel te verwachten verbod van uitvoer vaa do handel in aardappelen voor Dnitschland don laatst n tgd rousaohtig Maandag worden alleen vanuit Rotterdam rnim 250 wagons naar Uuitsohland veraondan Moonl Men eini ntu iilt lleerli n ï ruim ilMttTM heeft Hternvond de Wed Ue4 er met een iin a doodgeMokeiK a lie oorzaak la niiiUHtiiJtl Helde vrouwen Htaan nlel zeor gottHtitc lH keiid f e liK ord nareM 1h g nrrwliHTii ttUgtaAuh Weerbericht van het KoninUgk Heteriologiscb Instituut te DE BILDT Hoogste barometerstand 704 0 t Mttnohaa laagste barometentand 755 1 t Bodo Venraoliting tot den volgenden dag Hatiga tot krachtige later tydolijke afnemende westelUke tot zuidelijke wind todelyke opklaring latttr weer kans op regen ofonweer ochtend iets arpier