Goudsche Courant, vrijdag 30 juli 1915

iüui scHE mëlkinrichtintï Turisingel Sa dS Telefoon Ho 21 Vanaf Zondag I Aug 15 noteni n wij voor onzei Qemee teUjke Arbeidsbeurs Aanvragen van werknemers Volwasaenen 1 teekenaar Itimmerman 3 metselaars 1 schilder pypmaker 2 touwslagers 1 machinist l letter zetter 2 CwerkiHï 1 pakhniikneoht 2 loophten 1 werkman zonder vakkennis Beneden 18 jaar 1 timmorman 1 bleeker Volle Zoete Melk Tapte Melk e Roofflkarneraelk Ad verten tien De He en Mevrouw H P VAN REEDT DORTLAND Bsouweb betuigen hiermede hun harteiyken dank voor de vele bewyzen van belangstelling by de geboorte van Imn ZOON ondervonden Gouda aO Juli 1915 8 s SCHOOLBOEKEN s Allo bonoodigde 42 Studieboelien Aliasssn Woortlenboelisn sn TesiianbenoadigdliMisii voor R H B S Qymnasium en Hanilelscursus worden voor Koover niet voorhanden in den korst mogelijken tyd geleverd door G J VAN BURK Firma J T Swsrtsenbirrg AUe boeken worden netjes gekaft on van otiquettea voorzien terwijl bij oontante betaling 3 korting wordt gegeven Er bieilt zich aan een DIENSTBODE meisje van buiten P O 23 jaar Brieven aan J Hitij ïrr p a Joti VAN OuEN Waddinxveen 7 Telephooimet Gouda Aangesloten tel no 447 MOLEMAN G Bloemkweekerij Graaf Plorisweg 73 448 ERK Firma A VAN Stoomhontdraaierij en HootwaronfabriekiZwar teweg H 4 Kantoor 9 12 3 6 i i een WINKEL in 30 Visoh Conserven en Fruit VIH80HER8D1JK Hg hoek Molensteeg ROTTERDAM AanhmHslewi Êk KRAMER P S Specialiteit In gebakken Vlsch EN OROS EN DETAIL R H P FISCHER RIJKS VEEARTS Qouilsoliepijweg ilB ROTTERDAM 10 Fotografisch ilteliiir VAN ZAKEN Oosthaven 20 Portretten Interieurs Groepen enz Foto Aquarsl Pastol sn Oiiowsri TELEFOON 188 GEOPEND VAN 9 6 W STIJMS HAASTRECHT MAGAZIJN VAN IJzerwaren Keukengerei Kijwielen en onilerfleelen Landbonwgereedschappen en Werktuigen i i Anion Coops Drogist + WIJdstraal 89 Saniitogen HaeÉnatogen lo FimaC SMITS skoenhaiidela Kleiweg 48 Gouda Opgericht 1879 BET ADRES VOOR IEDEREEN K lli I 19 Aanbevelend La van der Beek Lange Tiendeweg Adverteert in dit blad II Odol all n octit In deze Ammoniakzeep Salmiakgalzeep Drogisterij Westiiaven U $ WOLFF C Nienwe Aalbessen Jenever Het echte Odol zooala bekend joiat dal mondwater hetwelk de oorsaak van het bederf der Unden bealiat tegengaat Wie het echte Odol geregeld gebrnikt paat de volgens onze hedondaagache wetenschap beat denkbare verzorging van mond en tanden toe V Zuar en Zoat 30 1 L Aanbevelend mma C LOURENS llanèe Tiendeweg g7 Gouda in ArgoniM en by VknqoM lieten wij met Hmw mgnwi in dalnebt vli B De Fruucban bneikten met het doen ipringMi TU mynen in Champagne geen raenitat n Het Frantohe Donderdagmiddagoommaniqoi meldt In Artoii wa het gewone bomb dement In den loop van den naoht Tan 28 op 29 Jnli waren er in den Motor van Sooohec eenige geveohten met bommen en handgranaten In Bergonne went bg Bagalella en Oonrto Cbanu gevochten met bommen en laoht torpedo e By St Uobect an in hetbowh van Ualanoonrt Uetm dv Franichen door een m n venoheidane Uuitaohe potten in de tncht apringen In den Kluui bnetteu de Franichan twee Uuitache blokhouen De FnnKben bebbeu ten Ooeten van den Liagekopf in een op 22 Joii veroverde iteUmg 2UU Igken van DaitKbera gevonden 2 mitraiUeiin 2UU gaweren en en groote hoeveelheid mouitie en uitmitiogen L e Uaittohe troepen lieten op bel tenein aan den Barrenkopt meer dan 4UU Igkan aohter Uet joute atnul Ututtehe krygigevanganen in ile laaute gevechten van 27 en 28 J all gemaakt bedraagt 201 Aan het OiMMyk Front llvt K U M l C tl UCWHUlluiqu VftU M Jiitl Uiuli tW v W ivu w tcu luiAm vM MiiM m bi d a M im Juli voorbowiBgM M Wk J gelMw wrt wm vufK MMt giinMtti rtMuUMU Wij MiWu th Ami itvx N rrellr i4 wm d rtmerie bevlf la koa U vtM d t ziiu po lugen voort Mu blJ Nowogtwl 1 rivier over iv irfkktm u atioyto tku k 7ftt r UI ziob bij de luoiMftDC vfto JiMtwii luemtvr Ie uaki u v a twu wkwiw v d oiwff HKH sravMi vp kn Uidt r owvr vtu Ui rlvlvr dovti twu UvwiMvat b 4ii efi vljiinl lUMr il u l Ttt il Lkf vftb de rivier t iriig vwi riM n p ti i lluktT ofVtrr k v n de N rrfl vm iJotirolluia loi mui de l rQ4 ti wonit WW vfrl li rdi ii tri l geU Vfrd xuiiikw ttM gi fronivrraDdiTllig Uo vijHid U rv4 titM su do Smrtvt lot Ikh utfcuMl OMrr Mu HlJ K bb I 1J but dorp Uiiw br uikl urn laavkllett algt Rtiigf LliikH ftu dfu WeldMvj MwtH iu Meii Hi dnsf rivier d de Wk pris bi jiMi tl feii l HftflKryk wIJftiglnfKttti itlaM flMd lil dl tr k bIJ lu éoriH u Ua kolut M dMt tm Mruvuli wordt d irijd op Im v wl i vooftfwirt Ouw wottpoa tlju Of ée booftw aoonMyk vtu Ua d it u trovijA Ivt bot olleuilef ov uv yMUi b rp M yd D vvroverd m tlVlU iiiwi K vMm 4ni tnioiura W IJ tti4 liHi ti n Nuordtm vsu b t dorp tMovsoovit drie Iw tittu Muvallim vmi dvo vljNiHl at Twlitcvu dlv b d vl tmkdno doo oiM Irool tt Iirt4m DMrbij braobuvwlj di u vIjMid twHP vorUmt n tov MH üucvm v tiffiMi wIJI UM bft o f uii it l over ItiKvii vl uKtidlJki tr p tuuaobl4 D km iCul d rtoVaJ Aan dm bovwloop vhd d n l u en HkMlIp i d M Ullerie bo vlg In MMlo tt rwij kMtM vi uMMiJkv de 4lBC traoluw op to rukken Hel UiiUaoho ooowwnlquA vm 29 Juli luM IVti iM ordim van do NtetiMm la dr toe uvd onviff iid nl Ten noordooa n van uwaltit n beMe l Mi v n dm tMMt mar Dllta voi i ttidtni poorwtv l s W onae iroepwu eo d der v j wWijk al 4Ui a Wl tmêkxm durbli 10 tv vaugttieii a venuenrtvrdm wee uwobliu y iwer o IMubtren eu In dra Mgeioopim uaoht IxvhMMHl W KUMM D buQ Mttvidlni op ouM front eo aiitddi van de Narpw atiM wutN van Na M8fc All tMviitleu iul lukten oudw awarv verHwien voor dra vijand Tpft w t van Sowo Oeorg owiit op dm aiihMIJIben W obMl ot nr dmu tm iMtve nollMilie oompi ft hIJ mi aanvid I3H HiWfiMi gfivanfcn In d atrevk lm lukHwtm van I r Kalw rja traobttm de Uiuwm la dra uohl van 27 op 28 naar ha vmkm vooruit o drlngm ZIJ werdm gMeren aanfcn Mlon ra lertigge t p hrt xuidooiitetljk oortoffMtorrUn lade loe Uinid dnf IHiltw Iroept i m er hM KebfH onvfVMiilard lli 4 Ooii l n r LJk oh e ooiuttHinlqm van 29 Juli lukll Op de rwKm lui olira d lloekowina ra ltofiMr bl overvielen d Kroatiwbfl laiidwoemMMUieii mi de IfonfaarMhe landstorm eeu atvrk ix mtlRth Kiifwlii po lüe t vljtnd werd rtdkoiMii vorrwt M vlut tte na era bloedlK banc muem waarbij hij 7l dooden ertottr uit aijn vcrocbauilngea Tra O van Kftoiionka en tr ralowa Mwien once roepen era luUwMuil koloDel 7 oMcrierra ra 000 man ftevaocen Hij 8okat erden opnieuw beft a v lb n den vtJawlB 4r NK t ifen ttt de OMtand op hat NoordooMellJk front Do worttteÜBf om Waraebau In verband m de groote ngm die bij en om Waiwohm te g brarra taan U hti niiMblra oM oodlakMig era b iMibouwInff vut den ttdUlalrra medewor kiY der TraqM i MAn bt end te nüAni Mra ver Ht rt aohrljft M blMi dat Croon ont NlaotaM a door dra ra Now üoofjfcnwrk Iwangorod Wm cHa i g variiidra verdwdlgi in H OTd t l uet rI kracbtra xat v w di d l f i i cMder éevu mmmti ua elke i i i wMm bo ira VV fcwcfaw vofix op bet Bdaaia trant w vDoruilatidMBd ptuit dM gc Mr loop door Uug vno tUndn tHirg ra Mackrai i I m mv i to woKkm l ta gooi orde tUifovocrde t r toch v a dra B o aa i a t hra pperbo vetbMbt r wil t t g ra O T ot dn iJuitMb OOMt uri k cb i opuHirKli era iio4ide linie ip Mlra Zijn wtrm e wordt l T atd b or d DOoduke iJkb d zijn kraoktra o aaii tta M k boiidra opdai de golt zich we T in voorwa rtiMlif richting verbdifm kan mi4a fr ftn ofleiiMiff uogmaato luoH 4ifk worA Wanwliau zal dpu waarMilii li iu die im wordra vrdedigil in de l ullHotM d rartJkticb optuarM i ilaardoor kaa wordra opgeboudra drootverHt Nicolaaa x l gtm leger opoflerra om iraobira Wwwebau te houden pvratnln Bin biJ dt dcod voor frieinyifl im I tiiib ff De KtiMiMibe gra rale uf htiett in 1 JU de vfMlngra van Poira gvdeoU müré ra de conoentraUe van liet leger aebler de Bo vwHgi bfligera Mroelite tmi era nieuw VMtk l tag tel f l d pan bij rotii aré becoek aan Peter bitrg ia iyi2 vawtra vona kreeg Hrt Ru i h IflgwtMMtiiur maakte zleb vertrouwd uiei liei diYiktjeukl van era v tdto bi tie lut d ii vonii W greoMn goen rekralng bouitt ra bet otani der KuMtb be Mtrijdkraubtra oMr achterra verpia t ra moe lie tMt tnaakte drie imr geledra dnaruit lU baxiH van zijn verdediglng n Mtvtn ra dn ffn lmr ontwikkeling van bet poorwegnet m M gevolg van dll plan liet oograhUkkdiUk g lir k aan animtiaitie dwii t RiHfland dit plan tbaoi toe te paMMra Zijn eraig xorg i de lie e nUiXitttgen op e aoikra vanwaar Iftdra indrlncfer de zwaamte verllnra kan loebrengen IV T tnp merat dat dit plan tot du ver inH iproote t ebwaafnbeid wordt uitgcvoepl Am het ItaUuuiKlic Pr nt ttf4 Oourtenrijkache comiiHinlqti van Juli lub Op hei front van hei k4H Uana ondemainra de Itatianra teobtti op den plateau rand btj Htraiiiwina ra bij niieff iano a riicbivtoofte aanvattra t p ito voofwte wfli kra der bnigvetkOoMra van liont ontruimde de vijand ziJnMtorni llit en 11 trok zich terug In d liiMe wHke bij vMr den Nla hnael had Aan dr gri nxra an Karlothiü hmblen arttllerlcgi veolitra plant In lM t TlroolNc e ffrraMgi rled wird tnii vi Midelijk baial on bij Maroeloi in het I u ib hii twiigK v orpra ra era llallaanmlie ouippagole in het gnbiMi der Tofana rnt tl il AM bet ZtiMcip Front I II d e 11 K a II k 8 K u Het T r k A o b e eonioiuniqué van iï9 JuH liiidl Op bet KaukaidiH Jie front dronKin onze herhaakle aanvalb n oikder verllnara voor dra vijand de Kuaulciohc tri dkraohtra naar het Oo Ken terug die met beliulp van bradra getraobl haddra on n rnohlflrvtrage4 in dra mg aan Vp all i r t n Xmt dre ra wIJ In een geve M Op d hoogte van f trebodo de achterhonle van d e troopon verder naar het OoHten Wij niaaklra 300 krijgogt vaiiKenra waaronder 7 offiolerra lerwiji een oobeMdMdlgd kanon nra groote hoe e4 lht4d nmnitle twee munttJi wagraH ra tal van wapma In onie handen vleien IliJ xijn vlut gemakte de vijand ai 4 di n renhlervleugel bij vergiMi n In gv vecbt mr Kijn naiWrade hulptro pra Omu artiliorUbe ciiiool hrai ra bracht heiu venh re vertletra loe De vijand vluchtte In wmmrde In idgM Een gedenkteeken voor Belgiwha gevallen itrydera Hen ohryft oni nit Tnrnhont Te TamhoDt ia onder groote belansatelling een gédenkteeknn opgericht in de 81 Pieterakerk aldaar ter eere van de onder de Belgiaoho driekleur gevallen aoldaten nit Tnrnhont en omgeving De namen der geanenvelde aoldaten lUn in een eikenhonten Igat gevat welke by het onthullen van het gedenkteeken in de Belgiache vlag gewikkeld waa Op den nationalen eettdag ia door het gemeentebeatnur van Tnmhoat een immortellenkrana aan den voet van het gedenkteeken neergelegd Hat plan ia om door den bekenden Tumhoataohen knnataohilder Joaeph Verreea die ala aoldaat op het alagveld verminkt ia en thana in een hoapitaal ligt by ayn terugkeer in Tumhoot de portretten van lyn gevallen wapenbroedan op het mauiolenm te doen aohilderen a ran de IMfiMi R M rlii nf KtlttKlK ntrrritf tiMlt In Mn or Bnlfi c e l ati r r r tt aeiir iikvo rig6 iKMa t r keoaia ran k N ih rlaiwlBcIle nfeerinc fabrachl dal OutoiohtaiKl fttat liu4llg ov rtrMdt d oor lofp jnilkpn df tigmaf n rk ide b gina M n vaa Iie4 volkaiirM t en di h patroam ra n h vlarde t l aa a rh e varing tM mU brral Tcnkr dr aohnidliif ran an U dn ngMrincm belr n a le de we ea g brutkefi van wa laaidMrIot welk e aanhaafaiil tarwl M h vier erdtac v i ü e Itaat h l Miilitl Oal l eo i M 1 Imt erl dl ia Iwc beMtl gMei Oftorderiac l doaa ia aatura tatj nwa ol l iri eeni ol vaa bM iitaMM l limtuii i e raer ie to elkta de verpIMiiiuc mrfebTMiaeo el u imukv aaa k verri ima wjai buo radwlaixl la Bl vertaMl wonk de NaderlaaéKke rfcenrla la iuaaiii itM U i M veraaMIieade l im waarMj op ke IMfiack poanett notu preaafc aer I lwdi laial U uUgMelwd om dal periwaMi mei eweU w dviatn la b belaaf vaa b lluilMtKi kfer aiMd NI de apoarvataa ol lil labriekaa Ie kerraura f hèU arrl t4 eciD aB M pwMoert dm laur h o rc amijumarni rvaii ea B iJ ii jetaudea ÊfOKwt uhiiém naar DulMcblavl eaoadra mimte aulo rHilIm gwaogea grvel g iH olrti gewolwrd laat den f vau iuilioii Tiin rlH w 101 w rlbrrïaulin 1 dwiogeo tikZ Alle pcipncra tiuilru hter al op dn oiivnr2 oH k wMgtat wor aanbel mnk K aaa M daae Mtni vordra ia lil oodOTtiAlaa aMda M ua aaailen taa ti plaa Uiaeee i MMMfO voor loover ItWeti ptearie op po rw g rb i dw m ci iit liaa blJ Komj bwrelltnib arlie4tbnr 4 erUl daot KU w rbU kii dei llzordraadbbrMi aWaar door welk laliriek df l ulwdie prikkeldraad wiUhn dotu vervaardlfen voor vwdedifin van iMiutH looppaveo i v n vaa Uojd cl orjo lil Londen ordl d d 2 l Juli gemeld Op de bijrandMowl van kolenmljn ioduMirlnrleo welke Ie Londm heell plaawg Hpn kende over de l ar lant4 en a iie wïkie Uoj d fkwrfo dat zellft wanneer r fc eeu Turkiwhe aanval wordt vi rwadit Kt ll enkHe SWiw Zeelailder of Au Hraller op de aMenllH voorkonil Alle driuffen er op aan eersi met de Turken al te refcenea alvoaana naar bet iKMpitaal te gaan I ll loont de Ke l die tul de merwinning voer i xal 7 on k r IwijW la de toertand enwrtlg ot li atle niannen en vrtniwen ooi bet groot le hooMitnk div Matorie van dil land Ie ht pen aohrljven ÏV loopgraven In vinden ioli niet allaeu in Vlaanderen rike ktal la een kwpgraaf elke werkpiaaMeen rtchaiiw Hke ard grond een ve tinfr To Julpl e l a blil ikaliaC nan era reaolulle aaa waarftl rtf aaiifedreagen de grootat inogtHIJke prodUoBe lot and te brengeu Ito kalaenquaoMle l e Uaii Fxpreaa verneeuit uit b IrouwlMtre bron dat de Kngelsübe regeeiki binnenkort katoen lot al olute ooatralfaade aal vij4 klaren lleglilraüe van cbep In Amerika Ib Wa ddn lon word d d 2 J Jullgeniekt l aafllng optredend ala ataatoMvrttarla van HaudH verklaarde op et oon oreKte ikM piel kan geweigerd wor d n otu elf Mooaimlit iea die In Iwl bul unlaod gwboowd waren ea voor de American TraoaMlantlo Company waarraa Rlcbard Wagner Ie New York aan he boold laat door bemiddeling van den koopman Jaaoen Ie Kopt ihagen en Lohr uit Hotlenkm met geM dat door lekv ren Hugo 8Unni uk laaen vereobaft wae aangekoclil waren In de Anierikaaooohe regieteva op te nemen Lie waarde der aehepen b kaagl 2 niillloen doUar Wagner werd er op gewe en dal wanne r deie aohopen voor den handel met Europa gebruikt aauden wordtn zij wellldK voor he prljaenbot louden wordtv gnliraohl Wagner aeMe dal de aohepen waaraeblJnJIJk voor dm handel met Zukl Vuii rika aoudaa weiden g ruikl Zniil Afrlka Km open lirtef van gieneraal De Wet In d olke em wa de meeninfverkotalgd dat hi t voanla tegen IV Wet eigenlijk llohl waa la verhouding lo liJn nilHdri Uet opleggen e ier lM ele vond hel blad vetkewd omdat die locti door veretwden van den generaal aal worden l l eeng ibraoht en dit bun weder gelegeah 4rf aal geven tot nieuwe agilatle aar aanleMtag htwvan heeft Jan A Joiilwn een open brlel aan geoeraal De Wet geadireven dte door de VoM n wordt npgenaOMn ürm laar ginraagnila I 8eB ur bm laarl Dag flnaraal 1 gea jaar Ja al ia in jaar Ik at vir jou da al ia 1 In die tronk Al waa l ook oader die galar en Ik alleon Ut a Da Generaal I Jij weet wal t betAea UI a a Boer enen ik n Boecfr eon uil die TraiMvaat I Waa inie vir die Traaw aal 15 jaar gHnlen nie r Wie weet dia aie aeker nIe dia nIe waartkynllk maar wie wi l b enner vaa kleiae iitalM hM ul miaklen gea aar en dan waa t nie vantkag Ma jaar aie Maar daar waa toen die Traaavaa en non va iaa ae jaar en lidaae n TraB ler Jij verata nie on kletae naatea Ie faeekemsle Jll Vriiatatar Jil n ralaan mkaraa Iwpwial beiOBge irfe Ja a waar 18 Jaar aMe waadie geroep van Bo wtm dal die Traurrakr lul ion naaaa lm ag b t Jil M a Idll ea laar ia en ilat M aie ke Ma Maar t kt daarom awar aa dk Valkatw generaal Dia ai die aMm van al die Traon alera ala Dia aaMr net bulk wal imperiale beiaa a vacataiOk Die Trauanler a a barl i daarom ook na Irouw Ja Oeaetaal al ki taea jaar daar h daarom nog 7uai wat aog nie dia kale voor die KonirUiarfe hal gebuig t aie al nog me li laar gelede vergeet het ue aar a n jaar db dladank van die Traadvalen Daar i ander wat bolle ikak betoon en daa ia I HIr Star I Ja toen waa daar ook n Tr n vab r bdoaa A maar bij waa groot geliore I lia ala hij v a alaag kon praat oii hij nie ai aea jaar ale Ik weet Ui iM vir die Airikaner o ik t Mer die aea jaar la die oAveulate dolk In de Afrikanerbart gedurende die laaHie kwarteeuw Die waar dood van adUrbare khid o verliea van goed en gi ia Bwaar maar die krenking van die gnnoed hier die aea laar die nieuwe dolkaleek m die Airikaner hart dit M t wal utDort oornflik maak Ja bierdie i e jaar en Jopie Fourle wïtl kom uil dieeelfde koera waar t nog alh l vandaan gekom het hier In ona uidalrika en nou met o Tranevalei l teaa I Dia nik dia vir dk Alrikanera Ik liet t van jou geweet Ik weet jou hart ia groot Ik weo jij ia nog dieaelMa beid van 15 jaar gelnli Jij la aklield gehore op die alagveide van 8nldalrik iile m uiiniaieriöle elfllB van onder al verboging van rang gekrij nie dia op die alagreW vaa ona laad waar jij jou rang van generaal verdien en gewin I llaji dankip genoraal dal iJ daarom nog die hand geneem het Dia bier die Imialneeni van die geringate van jou t oik wal vlr jou in hul hart laat Iwe en waarom jij bij bulle groot i O ja daar ie ander wat die handneen nel van di wat van hoeoe afkom One weet 1 8 laar moet jij hier blnne in dié ironk Wij gnu raal maar ol 1 ae uiw o jaar la na aal buile v64r die deur taan en wag vlr jou kl die lijd 5l3a33 en lejad Steenlcolenvooralening It 1 llbhi het ft omtrent den mvoer in one land van üelglflefae ki len eea onderhoud gehad met den votknsitler van het Kolenljureau prol de Vooya Deacn werden de voigt nde vragen geabdd Zou bet waar aijo dat deze betrekkelijk aabeiemaenl koodaa Ingevoerd worden en In iioiivealbtdea voldoende om iviunuiaJe een dode te maken aan diai hier heerwhen4en koleanood I n aou dit gelumleerd door motiflivw vaii eigenbelang tkwr het Kolenbureau erWnderd liJn f Zi u MO prak de versOaggwer daar zijn ioovelen die klagen Daarla aulaler nleniond die meent dal den HiuiHter ol u eenige blaaai kan Irtdfen Maar We oanebkn een oogenbllk Doch prol De V ooje vulde den In zeil aan Men meent dal wij ona door de tlteen ItoltaiHandeleverefnl t bij den neua laten nemen Imlerdaad dat wae hel lel u ooblor geroat dua vervolgde de heer De Vooya wij weten zeer goed bet partlouller belang van het algetneen UHaiw te ondersolieUlea I la het dan niet waar dat de Invoer lat llelgie onbelemmerd weid loegeataan en dat daardoor een etude aou komen aan den lieataanden kolennood in ona landr Soch het een noch het ander isjaiat Wij hebben one in België volledig op de hoogte gealeld van het standpunt dal de Dultaolie autoritten daar Inntinen De gouverneur von Biaeing met wien ik de aangelegenheid peraoonlijk heeproken hel diiddu mu mede dol aoodra in Belglö zeil weder eenige kiaidll wordt gelioord over gohrek aan kolen do uitvoer onmiddriiijk alop zal worden geiel Maar de handelaara beweren toch dat zij groote quoiMltclten onltelenaiieid aou n kunntv Invoeren I Dat ia niet julal waal aooder een peoiale vergimning van de Kolen enIrale mocht geen enkele hoeveelheid nllgenroerd wordea Die vergunningen werden itaa eena wel tlan eena niet gegeven Ilat ging geheW willekeurig en hbig aottw van toevallige ometaniügheden af Nu xijn wij er in geslaagd two regehnatigen Invoer te krijgen tot het maximum ihl door het Duikacke bestuur kan worden toegealaaa Hoe komt het dan dat dr handHaars one kuquen veitelfen dat zij in ataat waren Nederland mimecboota van kolen Ie voorzien Dat komt onxlat de Belgiache mijndlreotiee en haiMfeiarm ongtrveer timmoal m r kolrn btMien verkocht dan waarvoor atj In bM gunedgMe geval een uHvoenjeigiinning aoudea hebben gekregen Maar er waren lock jiilat nu groote hoeveelhedea ODderw f Ja dot warm weder eenige partijen woarvnor loevallig vermaning waa verkregen Maar eeral door onie bemW llng la het gelukt den Invoer wnler in geregelde banen Ie lalden en tot het maiimom dat door de Duliocbe ov riHM werd loegeataan I ilM nu werkelijk oonaak enaarolK of hebben we bier niaM Ues amr te doea met toevallige coïncidentie f Ja adé koaaen de laten altijd aadera taaigeaaald woaden Tot thiaver kwtw toldaa te hooi ea te graa ein partij kolen over de rann WU hebben oaa daarap lel bel Duiuobe beatuur t w a ana beell aaea lells oo i np iMa lle gnrraagl en daarna la aaa fangrUe uilvoar III igruraan Wil eea oodai au zeggen dat die ukvoar tooli lou lijn toegcMoaa dan wank hal mo Vt hal tegenbewij t leveren Dua u bUjft het voor e n behoorlijke dialnbutleregelliw nootkaakeNik acbien dot ook de Betglodie kolen aaa het keleaimreau word t gMdrtaweerd Met alleen voor de regeling der dl trlbutie maar vooral om pri tójiilrijviag ie voorktmie Ik bogri h verzet der inipoiteura aeec levendig Daar waren er enkelen die waaneer ze de kolen hadden gekregen om zoo te zeggeneenige dendnizetaden gtiUena ia den zak hadden gehad door extra hooga winat la IC had dat betaaktr Hel pnUbé de ateenkolenverbruikera Daarbij komt nog dat WIJ de geoontroaeerde kolm legen lager prlja hebben geairagen dan in de conlraoteo atood Het publiek healt op dien pri i aledila een matige winal te lieulen Maar die matige wloal la den heeren kiiponeura aiet naar den zUi Maar er ook kolenhaadelaare geheel aitgeeckakeid r Ja we heMien ala norm ge eid dat dt enen die erkend souden worden alt Importeure van Belgiache kolen aja icodoaig iu de jaren 191S I8U ge Mgd moeeteu zgn t n dan moet worden opgegeven voor welke ioduiKrle of voor welk bedrijf de kolen gebruikt wolden Dua zij die in die jaren geen Belgi ehe kolen importeerden krijgen ze ook nu niet r Nean De kladit Uer importeura ia ook dal de StecnkolonHandeloveraeniging door middel van het Kolenbureau haar oUialeeie gedeellelijk kan bedienen met Beigi ache kolen Wanneer een leder die ge dur i de 191 1 1911 geen Belgiache kolen Importeeide ze ook nu aiet kan krijgen dan ontvangt Aia de SleenkolenHandelwcTeenlging geen Balglache kolen Neen Wannea r er ecliU r een roote invoer 19 van dit artikel waar 6IIJII dan hel overifcliot Dat konjt aan de Kolenreaerve Maat elioppij om in geval van nood te dienen en ik merk op tint die Kolenraoerve MaatMChapplj werkt zonder winatttoel Dua u acht het niet mogtlijk om bij wljtte van pro 4 den ateenkolenbandel weder gelieel vrij te laten een mutimuo prija door den Mininler Ie doen vaatslelleft en d wooo bi oJieen een camndaaieta tienoemen die de hoeveelheden controleert welke in ons laivd komen f Wij denken er niet aan Door omawerk n zijn we er in geaiaagd zekerheid 10 verkrijgien dol In den komeialen winter h v de lirantMofkolen die voornamelijk uit BelgM komen tot een met het oog op de onMaodlglHrien redelijken priJH voor het publiek ongeveer 12 per H L verkri gl aar zullen ziki n we zoudm nu het reauNaat van al ona werken overhoord werpen bet publiek overleveren aan de prijsopdrijving der haiMtelaren f Neen dot gebetirt niet U spreekt via het bepalen vaaeenmaalnaunprlj Maar hel enkele vaalaullen van een maximutnprija zonder verplichting tol lie oMkbaaratellln geeft niela V n aangezien de kolen hier niet geproduceerd worden kunnen we die verpliofating niet afkondigen Zooala de zaken nu geregeld zijn gaat hel g l I In b t verkeer met Antwerpen kunnen met ingang van 1 Angnitna aj door touchenkonut van de Dnitwha poetadminiatratie dooajee met aaggegeven waarde maximum 26 000 frank worden nitgewiueld De nitwineling vindt plaata op den voet van de bepalingen voorkomende op de bladayden 76 78 atdeeling Poatdienat van den poat telegraalen telefoongida oitsave Hei 1915 Het hier te lande te heffen port bedraagt f 0 76 per dooaje het recht van veraekering bedraagt T i cent voor elke 300 frank B n elk dooaje ia één doiaaneverklaring brievenpöat te voegen Berichten van ontvang expreaaebeatelling gen venekenvenendingei tyn niet toegelaten Ambulance ServiS De Serviache ambulance ntl de volgende week plaala en datum cuUennader worden bekend gemaakt vertrekken onder leiding van dr J W A Doorenboa oud oflcier van gezondheid van de Kon Ked Harine die paiuitNederiandichIndiS ii teruggekeerd waar hij medewerkte de peat te beitrgden de anatera J Forbea Smelt er H van Oyen D Koning J Wanmenbove G v d Veen 8 deVriee N Dorat J Derkaen en N VerwtrUejan Tevena sluiten zich daarbg aaldr P Boyera ond offioier van gezondheid van het Nederlandiohe leger atde verpleger A Kievenaar Do nil gaat over Londen Saloniki naarNaj Servié waM men zich torditpoiitüvan den geneeiknndigen dienat tellen De heer J Th Boelen voonitt van het Nederluideoh Comité tot nigen iaw eihaot in een drogen piH Hopt en tleaen afgestoteu hebben na het te B Kruia ver jt j vvtrekkenden tot Londen De heit T öl cbman penningugMter vna genoemd oomité de oonnl g nal van SarvÜ de heer M H ni te Amatwdam en de conaul H tl Wilkens te Rotterdam atellen aeh name beachikbaar voor evenU l giften in verband met boven MiBde zending Naar de mgnen Ha eea door den commandant van Ut intemeeringadepöt anen op ip melden zich ruim 1 00 Belgiache jltiitenieerden aan om in de LimtBffieit mynen te gaan werken je 100 kunnen er voorloopig anltatit worden Deze zullen binneniKt vertrekken naar Heerlen alwaar IH batak voor hen zal worden op m zullen hetzelfde loon ontvangen tbde gewone ntynwarkera Kapi van gry laken jlan de officieren onderofficieren en minderen tet wier nitroating de sckako behoort wordt vergund voorloopig totdat over het al dan niet invoeren van de nienwe kepi zalzyn bealiat in plaati van de scbako voor eigen rekening een kepi van grys laken te dragen van gelyk model als die waarmede by vecscbillende korpsen een proef zal worden genomen met dien versUnde dat voor de officieren en onderofficieren het laken van fyner kwaliteit kan syn en dat de kokarde van de officieren van gouddraad is met oranjezyen hart en voor de onderoffioiereu geheel van De voor eigen rekening aan te schaffen kepi behoeft voorshaoda niet vts een indeelings distinctief te yn voorzien De nieuwe kepi heeft ongeveer bet model van e oude doch u m plaats van bet koord met knoop voorzien van een aan de onderzyde aangebrachte gryzen band welke aan bovenen onderzyde al naar het wapen blauw groen zwart of rood gebiesd is voorts ia hy voorzien van een lederen itorm De Lev enainidileU nvoorziemtig lagevolge het door den heer ücliaper in de vergadering van ile Tweedv Kamer oaugeatMidlgde voomeanen om etn doputotte uit de a d Kaïaerfraolle alle vaaxdifevi Baar im Mlaiatev vaa LattdlAüw N en B in Vbrbaod uu t het vrw uk der lcvenan ddeleuv oordei bg b Uen heden de heeten Schaper CttBaunea een langdurig onderhoud met den Mintoler Iu diens Kobtaiel Indisch Nieuws i I3e aog oor gebrek au biillenlandorfie rijet De angst dat de iolaadnche bevulking ie eenlger ujd niet an buUeulaudeelicr zou kuunim koml wegen gebri k oau BOheoparuimle is volgens M Soer iUndbki gebeel ong roiicl Uii ens de mvoeroijlers worden l riijks circa 200 UUU tone van lOUO K U lik van Saigon en Kangoon op Jiv ingevoerd zoodot de eenige vraag die njlea kan is Is er voldoende cheeparuknie om joariijks dat V o i aaa verroaren Aannemend 6U per aobip ca UJOO lona vtrvoeid kuunan worden komen ij lot e n aantal van o 40 aohepen diedoMtoor benoodigd zijn on dit ooulai is tker bcscblkl ar gezien den auikea eipotl ifc aapmerkeil meer aohopen daarvoor H de vaart heeft welke aoliepeu gebi t weder op Java terugkamen Do verhooging van vraoW heelt ccb 1 ter een andere oorzaak Saigon nolcert voor lijn rijal lager dmi Rangoon zoo J dot ledere belanghebbendo liij ruat lrana actie bet oog geveetigd heeft op eeratge Doonde plaola Zoo hebban ook vde t hine en groote W Uma geoontradeerd voor Salgonri ia aki basis voor hun speoulaije ook dan vraohtprl i aongelegld De vracht voor 3ai onrij t is e iler aigeloapen van 30 d c tot 1ü d c maar atta met een vracht van 70 d c U de rtjat die op Java komt nog niet duur Zoolang Kangoon voor het artikel hoog t noteert zet echter Saigon zljnvraolit ri op en zal die verhooging eerst Halten ala arllkel plu vrachlprije geli aijn aan die van Koneoon zoodal die opaattlng In de naaste loekomet nog wel voort zal gaan zonder dot echter enüg aagerustheid helioall te ontstaan die nboaglng U aleohts een gevolg van katpoaaaoiiap waaraaede het gouvenieomi niels te maken beeft Voor het gouvernement ia bat alleen da vraag of er sebeeparulmle genoeg i m rijal naar Java lo vervoaren n die naag moet beareallgend worden beantwoord OalaeUenAl Be Kbaiwe MUden Java voroeemt dat IQ dea laoAoad te Djokjakarta een Macht ia tngediead lagen 34 inlander uil h aM Draadakaa dia aan kiMifcainr cent per Liter w w 99 76 w Opd bare Verkooping NOTARIS R W H PITLO to GOUDA al op MAANDAG 9 AUGUSTUS 19 5 dea avonda to 7 uur in bet hotel Dk Zaï n aan de Markt aldaar pubiiait ariioopan i 1 Ken WINKELHUIS met afzonderlijk BOVENHUIS te Uouda aan de Lange Ttendeweg n 60 on Oroeneweg noa O en 8 grtxit 1 84 Are Het Winkelhma bevat beneden Winkel 3 Kamen Serre Konkon Werkplaat on Tnin on boven 2 flinke Kamera Slaapkamer Kouken en Zolder met Kamer Het bovanhnis bevat 2 Kamen Kenken en Zolder 2 Eou flink gelegen te Qouda naast pertieel aub 1 genoemd aan den Qroenoweg a 4 groot 24 Centiaren De i ro6olon 1 en 2 aijn te amen verhuurd tegen f STiO a jaars tot 1 Maart 1921 met 10 optiejaren Zij worden afzonderlijk en gesamenlijk in veiling gebracht HET PERCEEL gelegen te Qouda op den hoek van tien Kleiweg n 22 en Nieuwatseg groot ongeveer 63 CeaUareil in gebrnik ali oafé beetaande uit flinke gelagkamer werkkamer kelder 3 kamera kenken en zolder Dit perceel ii verhuurd tot 1 November a a tegen f9 per week 4 Een onlangs gebouwde Rentenierswoning MET GROND gelegen ts üouda aan den Ridder van Catsweg n 2 iH groot ongeveer 5 80 Aren beataande bekaden uit ó kamera aerre konken bykeuken on kelder en boven uit 3 kamera zoldet en vliering Het 2e perceel la niet verhuurd en van verachillende gemakkon o n eleotriaoh licht voorzien En 5 EiM Woonhuis met TUIN gelegen aan do Keizorntraat te Óonda n 73 groot 1 30 Are beataande nit 4 kamera keuksna en zolder De peroeelen zijn van verachillende gemakken perceel 4 o i van electriaoh licht voorzien Aanvaarding op den betaaldag der koopaom den 9 HEl EMBEK a a Te bezichtigen op den dag der veiling en de 3 laatate daaraanvoorafgaande werJtdagen telkonavan 10 12 en van 2 4 uur Verdere inlichtingen geeft genoemdoenotaris Hl Abonneert U p dit Blad