Goudsche Courant, vrijdag 30 juli 1915

voudig logement een der eerste Uelgiscltf hotels te waken Uok bij de oprichting van andere be drijven was het lot hem guastig Zoo sdhiep hij de brouwerij llora bouwdieen hotel in Ostende en een villa iu Ilraeohaet Door zijn vakkeuais verwierl Wober ioh een groot vennogen dat op eenige millioeuéu geechat wordt üit zijn wht Lad hij iwe zooua die officier in liet Itelgiache leger werdeu Zioo zou hij een gedukkigen levetwavond gehad kuucum iK bbeu ala maar niet de oorlog uitgebroken was Al ze T spoedig ging het Wt zijn hoti l zeer sleoht Het was op 4 Augustus dat de inval der Duitachers in BeJgie liel Antwerpaohe volk aanJeéding tot de eerste baldadigdteden ga De bceoekers van hel holollerraa begonnen laieis en stoelen stuk te slaan e i alle glaewerk op slraat te werpen Weber die zich juist la z n op 12 kilometer afstand van Antwerpen gelegen villa Ie Brasohaet ophield spoedde zich naar de EMad en liet eein biljet op het huis pliUtken van den volgeudcu inhoud Dit huia stei i voor het algemeen welzijn ter Ijeeohilcking van den gouverneur van Antwerpen wi hol Koode Kruis Dit koelde de woed i van het volk eeaigwzins af Nadm hot Beigische Kootle Kruis van het huis bezit bad g iiomen werd aan Wober verboden hel te verlaten hij moeet wegene het steeds dreigende leveawgovaar zijn kwartier in den kelder zoeken Na verschillende avouturm te hebben bölce d kreeg Weber een uitwi ziiigsbevel daar ra i hran er van vi rdaclit in geiieimc verbinding met de Diiitschers te staan Hij Ixtgaf zich naar Holland en van dAar over Aken naar Keulen 2ijn vrouw bleef in Holland en Iwwl iiituaeclien eon cd eb tol echtscheiding inge ldd Toen de Üuitecho bezeitingsautoriteit de gefvtiielit Belgische hotelhoiiderö lot UTLigkeer aaoAaandie mn mee te erken tot de voodfeg der stadsbevolking keerde ook Webfer naar Antwerpen tu rug waar zijn eerste taak wan een geiieel nieyïw pe Aoneel van meer dan IIX man aan te wUen Zijn wijnkelder von t hij zoo goed als leoggtjdronkeo terug Nadat zich l Duitaclw l e luur hi Antwerpen huiselijk had ingericht moeet WeiK r er aan danken tegenover de militaire aLiloriieiten mef z n militaire verplicliUngen in Iket reine Ie konen Hij reisde weer naar Keulen en iiutldde zich jjnder iiiu nzetling van Cmi stand van zaken inj den dsslrictöcoinmandttm Natuurlijk werd bij oniniddeUi In voorarrest g nomen Decer lagen had zich de krijgsraad mei Ai dietierlie van den Aiutwerpschen niillionair liezig te houden De krijgsraad liield met alle omstandigheden rekening en legdk wegene dwertie twee nmal grpleeg de mininiumBtral van een jaar op verder werd W tot soldaat tweede kl s ged radeeaxi De krijgwrau i zaI in liiftmhen tot den kmzcr een verzoi k om grnlie richten X erder wordt voorgesteld artikel W eef e lid lo b vi de achtste en negende ziitónodv der wet tot regeling van hei la er ondt rwijs wat betreft de vooi schoten voor uitgebreid lager on k rwiJB als bedöeid in artikel 2bis derdilid uiil8 aan de acèool gedurende teu inim e vijf uren per week in e4kc der hoogöle twee klae teB onderwijs wordt gegeven in ten minete twee der vakken Ju artikel 2 vflnieJd onder 1 m n en p en wat betreft de achtste en nogmde zin n d m sajiieu te voeg n tot een nieuwe aobrtete üinaaiede als vqlgt voor scholwi voor meer uitgebreid lager onderwija aJs bertoeW in artikel 2biB vierde lid tuite hot onderwijs in ten minste drie der vakken in artikel 2 veriiiüW onder I iö n p en v gezamenlijk in elk der groottrte in elk der hoogiate drie klagen ten minste geduremdie twee urenvPer week wordi gegeven aan ten urfn8te Èchtlii i leerlingüu in die drie klaeeon te z anien Artikel 48 eerste lid lo laatste alinea der wet tot regeling van het lager onderwijs wordt voorgeetodd te loaen als VüXgi Indien het aantal leerlingen in de hoHDg e drie klaseen dor scholen voor meer iiitgiehreid lager onderwijs lienaden aciKiien daalt gaat voor een school welke reeds een bij irage volgens de laatste zinsnede ondier b genoot dal geïiot gediitrefldie drie achtereenvolgende jart n niet op dien grond veriorem iniita in g Kii jaar het aantel daalt beneden twaalf Voor de UwpaBölng van bet ïiepaalde onder b taaiste twee zinsneden blijven leerjaren boven dat tieitwelk geaoJtt kan worden het negende leerjaar eeuer lagere schoot te zijn buiten aianinerking ludieiu de l edragen onder a b en e verHcliuldigd zijn over g deeilten van een jaar wordt voor do l erukening het jaar op HtiO en de maand op 30 dagen gesteld Indien bij de iK rekeaiing van het aantal volgen deii maatelaf van art 24 verpliohte ondtirwijzers leertin n beneden tie zi jaren zijn meegelmi wordt voor do vaststelling van die onder a bedoelde bijdrage het aantal verpliohte onderwijzers iK retend geli dit zijn zou iiwMem dw e leerlingen buiten aanmerking waren g laten Kveneene blijven voor de l erekening van de bijdrage onder b de leerlingen beneden de zes jaren buiten aanmerking Ten slojte wordll voorgeMeid de wel in werking Ie doen treden op 1 lanuan 191Ü fiÓDDSGHE COURANT VRUD AQ 30 JULI 1915 Tweede Blad LANDSTORM De BUKüEMKKSrri B van OUDA Jl erolge Je wot vau U Jum 1915 SJSl ulm 242 Ó6k 10 1 de LANUiTtm M b hooren de NederlanüD de ingezetenen uielbeneden den tiTüK M Jer s S e tl e rda ii d e r e ertijd ia n 40 i a r e n die l ill 1 2 dau wel in 1913 vó6r 24 Mt i don vorplich eü of vri willigen dienst bi de zoeBftoht bi het leger hier te laade ot bij de koloniaU troepen hebben ver late s m l u 1 1KODdering echter van dieg a ii liuaner lo d ie infiwolge verdra met ee vreemden staat tot dit net bij den landHtora ni M geii ud n bli n Ie zij 2o die wegene ongeeohiklheid den Ik net lutl beii verlalfn Q die oiuherroeTjeHik zijn veroordi elil toi WO zwaardero gwangen iaat rat dan van 2t H uiaarMk ii o £ tot een andorc Blraf lip ont flag iiit den landstormdi Tifit mi dohreugt lo die op 17 Juni 1915 niet gövi s tigd wareu in Nederland in Uuit cblarul of in België zoalanc zij zich daar nii i veatigen 5o dlo 8ls officier andera dan o+Tv©l üijn Oütötagen Zij die vtTmecnen op grond van het vorenstaande van don lanidstorni doet uit Ie maten worden iiitgonoodigil zich ter gjemoeateaecrelari aan te nvoldon ten einde aldaar dles ewenscht nadere inlichmnig te verkrijgen oor ijieni die verhinderd uioohlen ïijn oiij ter genieëntes cretarie te verschijnen kaïi de aanmieldin ge ehiedle n hetzij schriftelijk heizij door er n fannlielid f i en ander peraoou li el ÏH wensohelijk dat hij die zivli oni bötoe die inlicflitlng tot de gejiwenleHccretarie wotsdt o v e r 11 g t hel zakboekje het b w ij B van ontslag on an de re bofeheiden betrejiking ht4ïl e le op viMvuldvn miUtairen diena n bojanghebbende b i i xMS orkïNu r z a 1 de a a n in e 1ig wordoK afgewacht op werkdaig iiH ehen 2 en t A iga Ui + e k d es v o o i m i d dJig s lUfe cbenJ9 en l J uur tHIDA 29 Juli 1916 iJc lïi gemeeHtt r voornoeiiKl fB L MART NH leel 1911 BRAVE HEIVDRIK met Piet KShter in de hoofdrol lUen wa nog ca bMtJe Vandeville Operette van OEORG OKONKOWaÉY schrijver van Die Schone Cnbanerin De Knitohe Suzanna Kino Koningin enz Mnaieic van MAX GABRIEL ZONDAG 1 AUGUSTUS Op alKemeen verlancen De Mfekken van Corneville met Aug Klehl als Cabpasd De NiiderlandHühe ambulance voo het Fransohe leger rte Xederiand scbe amitjulance sohrijft de Tel voor h et Fransche leger rilaai zoo goed als vertrekkenageroed OinadiBflr 1 1 w td zij tooi de heeren pro U or llec lor Treub vioe preMd ent ett J E Uluwsé secretaris van het inriclitiiigBOOiuité officieel dttii t rani chen ge ant n Hen Haag aangeboden die diaar onder den hartelijksten dank namens zijn regeering lieeft aanvaard Als nu nog elk der viereurderlig personen die de expedStie vormen zullen individueel door de l raneobe regwring geaccepteerd zal zijn dan zal de ajnbulaiw V kunnen vertrekken At het materiaal staat gereed te Hoilerdtuu De iiieeMte der dokters en vorplegeir d ie zullen iiw egaan lu t tien reeds van de llalhinilwcdie aaubuiancee in Iriekenlaiid en in Ü Llid frika deel uitgeiuaakt en l ij dl voorber ditng van deze expeditie rijkeli ik lilt k n soiial bunjier ervaringen geput Zoo hebl en ze er zeer in t jijzomier naar gtwtreeid om deze ambulanee zoo mobiel mogellijk te maken Aan de verpakking alléén wend een soiu van f2fK 0 lititidje maar het merkwaapdligi van deze verpakking i nu dftt alleki ten m een omine i i lot tafel tmnken kasteii wawchtafoK ij z onigt toovcid kuraien woideii lUnnen de vier en twintig uur kan ganwïh iH t kamp opgebroken en ergenfi andere weer in elkaar getimmerd zijn Het budget der a ii t ulance is opgemaakt voor een reis van oen half jaar maar zóóvwl nieuw kai itftial is aan t comité toegeBegd dal de eotpedilie wel twee votte jaren w g kan bli f en He tol In den l eHfliikbaar kapitaa bedraagt niet minder dan H4 l l l francs iii geild Deise enorini som werd bijeengebracht sohier Konder eenige reclamie in iiauwelljks ze weken lijds Overal lie ltben de orgamtsaioren open liarten in open beurzen gevonden Van lat van groote handeilaren en win keliers te AiuHteittwii en elders werden daarentegen sVj t rijke giflen in nature ontvangen reuaaohtige hoeveelheden koffie suiker rijst ingPïnaakle groenten chocolade en zelfs verband en geneesmiddfelBn Vijf dokters zullen er mooÉpian en twin tig verpleegBter allen evenals de negen ledfen van het 4 iietporBoneel volbloed Nederlander Buiten de hierlKWen reeds genoemde heeren makenj nog dee H van het inrieiitingRcomiitó generaal Van Heulz die het eera proeidenteohap aanvaard heeft mevr Oldiewelt Otten preeide ite Therkow en Kroller medie vloe preeidenten en J Headring pcmnlngnieeeter DwEe Nederlawfeohe ambulance is geheel onafhankelijk van het Roode Kruis SirxxxerLLaaad Ktsgeling van iw H WKe i uilgebreid lager ondtr ije Lf we on werp is iagedieud dat de Sli ekkiiig heeit het meer uiitgchreid lager onderwijs althaue voorloopig te regelt De Mimster van Biuiuewlaudeolie Zaken fKihnjIt in de toeAiohling dal het pro isloiHiel karakter der iii 1910 tot alaud gekomen regeling van bet ü L O en M l L O rammend blijft wwkeu op de verdere ontwikkeling van de b lan rijLo i kkm van hel olk8onderwijB en ttet de drang naar een fueer definjlim e rpgeling zich al sterltor oe gevoelen Overtuigd dat langer uitetet slechts Ml Bchad ftu dit gedeedte van hel onder j ijs zou zijn acht de Miniöler den tijd gekomen die regeling t r hand te neiU e lo8 an rte in Juui I9i i ingediende lyceuint ontwerpCTi wordt artikel 2 tweede lid der wet tot regeling van het lager onderwijs alri volgt te leaen Aan lagere scholen katt boVMufien onderwijs gegeven wonlen in I de begiiiHolen der Fr in ohe laai m die dei iKiitóche taal n die der Engeleohe taal 0die der algeuieene gescliied nifl p idle dier wl iindp q hel hacd teekenen t de bagioselen der land4iouwkunde r kbls die der luinibouwkuiMie a de gym na iok t de fraaie handwerken oor Jiieiöias n de begineeJen der genieente provincial en staatt inricht Ing van Ne êerknd v die dvr liandielskennis i en luiouw likol 2 iiis bepaalt ï Uit HchoolonderwiJB wordt ondcrsoheiden in a gewoon lager ondierwijs b uitg bre4d lager onxterwijn en c meer iiilgebn id lager onderwijs Het gewoon lager onderwijs wotdtgegeven fi sohoKix welker loerplIBi tenuïïnste omvat d e vakken in arükel 2 ivwinetd oodftr ai k Het uitgebreid lager onderwijs wordtgegeven In sdioleo met ten nrinste aeveo Bchtereonivolgende leerjaren en omvat do vakken in artikel 2 venneJd ond a k en ten inioste twee der vakken In artikel 2 vernield onder 1 m n en p Het meer uitgelireid lager onderwij wotd Bleven lo aoböVem met ton Wie j on aobtereenivt endie leerja ren of W ntóneite drie tot acht acliter volgende leerjaren welke geacht kunnen worden overeen te komen met een gelijk atuUal der hoogete leerjaren van Mn ttegmjarigen leertijd en onvvat de vakken in artikel 2 vermeld onder a k PU althans in de hoogeie drie klaaaen Ifti minste drie der vakken in artikel 2 venneid ondor 1 m n en p Een paardendief Zij hebben een huid gevonden t Was Woensdag paardenmarkt te Voorschoten waar terloops vermeld hooge prijzen werden besteed Bij die gelegenheid had de landbouweiX D van Oudshoorn een paard uitbe steed bg de wed van Leeuwen Voorschoten s Morgens kwam iemaf het paard halen zoo het heette naam van den eigenaar Toen deze zelf kwam zag hij hoe hij beetgenomen was De Rij ka veld wachter Witteman er op uit en deze vond de huid vaiihet ros dat geslacht was door den Bpger van Luyken te Leiden De huid bevindt zich nu ter secretarie te Voorschoten Maar waar de paardendief is van DE CLAIRVILLE en GABAT Mniiek van ROB PLANQÜETTE Mat paolala daaera In het tvaede bedr f het Harnasballet gedanst door het Ballet van de Kon Fransohe Opera te s Gravenhage Alle Operetten worden volledig en met de meest mogeiyke zorg uitgevoerd TocgangsbepAlincen Voor leden der Sociëteit hnnne dames en kinderen Loge Stalles en Beloon f I per persoon Niet leden f 1 25 per persoon Galerjj t 0 50 per persoon met 10 voor antenrsreohtw Militairen tijdeiykin Gouda worden beschouwd als leden Plaatsbesf reking bg loting op dendag der vo teUing s morgens S uur aan he jebonw k 10 cent perplaats lederen avond eener voorstelling vertrekt een extra trein om 12 nar naar Schoonhoven en tussohengelegen plaatsen uitgezonderd Zaterdag en Zondagavond en vaart om 12 uur een extra boot de Vooruitgang ligplaats by de Crabethstraat naar Waddingsveen en Boskoop DONDERDAG 5 AUG 1919 KINDERKEBMIS Leden hebben vrij toegang met één Dame Huisgenoote en inwonende Kinderen Introductie voor meerdere Dames en Kinderen niet huisgenooten f 0iJ5 per persoon voor Vreemdgingen f 0 50 per persoon en voor Dienstboden als geleide f 0 25 per persoon Aan Dames en Kinderen van nietLeden binnen deze Gemeente woonachtig wordt voor de Kinderkermis de tMgang gewei d Met Dames Huisgenooten worden gelflk gesteld zij die geïntroduceerd zijn ovaiaeidcomstig Art 22 al 2 van het Reglement In den NIETTWEN SCHOUW De TOuK i loe n ege het bi ftHiir van di towieel be Cf iib De iou lt bloeni wordl onw gc t ffiL ld dat in een kortelings g liouden er i j id ruig an de ioudihl IOHn een iiaii MjJ7 ienlijke vt ranJering en naar de lub f ziih voor tell verbetering van bei ri gle iiii iit aan de orde is geweeM ii sctiU lemle zaken op lid inm t ndig belieer der ven enigiinig bf rckking lifbliend i erden bdler geregeld De eon tri bul ie regel ing if gt wifzig i lm vei iHiHinig n u voorkomen IK een lUL uw Hoort ied ii ingi lekl n l p iT K o o n 1 ij k e leden De vereenigiüg lioopl m eplnnln r a s de rej tiiién te tn rvalten ten eimte nug zoo Hogelijk eind Novnmi er a h tiare eerste uitvoering te geven Hel ih Ie tttsiuseben dat n liinl gt vo len d ooi toeireding di ze looricelolnb die al xooveel aangename nvoiwi n aan lif i CoudMolii iiilffftande piiblii k h efi mtf eliaft If KWitnen Stadsnieuws GOUDA 30 Juli 1915 D KKUMIS In den Nieuwen Schouwburg Mei de opvoering van d opentte De Klokken van Corni ville heefl het Noorden ZiiidtNcdierlaiultseh Operette iezetiicliap gi slerenavond een enorm aueccs geoogst Hel wftö een uilverkochl hiiiH Niet allen die dat wilden hebbm gisteren een plaftlHbewijs kunnen l ei aclitigen De verwachtingen van De Klokken van Corneville waren ook zeer grool Ie l r loi li van hier en uil de mugeving weel wat U alleraardigste opereMe hel is Zf werd iimner een aantal jaren gHcikii Jlot zevetianalen toe voor een iiïtverkoohtt i zaal gegeven door uilmmiepHl gt wohoolde dilettanten Aaatrekkdi e mu ziek het klokkenJiwl aardige tooneedtji 1 een leivenriige handeling dans en vroolijkheid het zijn deze factoren die de Klokken doen zijn de operette welke bij goe de ulivoering groote belangfltelling gt niet en ten allen tijde genieten zal Waar het opvoerend gezelschap bij de voorstellingen van vorige dagen reedn blijk had gege en van bijzonder veel goeds toar kon ook de KlfAkeai niet 1 amiers dan een suoces worden Kn dat is ook zoo geweeet Het orkest met zijn leider Sol J Klnebergen en do zaogern en zangeraseeo met hun r lesour kunnen 1 tevreden zijn ot hun uHnemeQ d g slaagd Inwerk Do voornaaiwHe rollen werden vwrvuld Oawpard door den heer Aug T Kif h 1 tiermaine door mej Corry f nk Ben SerpöiBtte dwn Mej B e p p del n i e week een goc d ge Qemengde Bericliten Geen i Q uit Holland meer In DnitMmand heeft geen Hollandsche eieren meer noodig Voor den BURG za worden opgevoerd attractie voor groot en klein De 8ooieteït OnsSeiioeg0ii liUDvefl MeohiÉ Prachtige mahonie linnenkast gebeelcHioHwde deuren f 28 bypassende Stoelen leer en peluch Tafels Spiegels Schilderijen Theetafels compleet Leer ameublement f 56 Peluche Salonameublementf 69 Tweepersoons onbeslapen Veerenbedstellen Matrassen Ledlkanten Leentoelen vanaf f 14 50 de zes Theetafels Boekenkasten Uitt ektafets enz enz 20 ALLES SOLIDE EN QOEDKOGP SM0lliTlililT44li limliuiiBaliljilekliiekidt RoHerdam NUU SCHiUWMJRO KeVmis 1915 iilH I ir Buitengewone Voorstellii en te geven door het Noord en ZnidnNederlandsche Operette Gezelschap Directie MAX VAN GELDER Artist leider SOL J KIN8BERGEN Valla karM Owlumn Firma Hatolaot rk hHia MioMato VRUDAQ 30 JULI Sprookje In de Poppenkast Overal met uitbundig succes vertoond Er znllen 3 voorstellingen plaats hebben Duur van elke voorstelling 1 nur Ie Voorstelling aanvang 6 nur Tafeltje dek je Ezeltje strek je Kmifpel uit den zak 3e Voorstelling aanvang 7 uur Roodkapje 3e Voorstelling aanvang 8 j uur Jan Klaassen De entree voor elke voorstelling is niet zooals abusievelijk djf de grootebiljettM is vermeld 10 cent per persoon doch GRATIS 148 Gpasium en Hoogere Bu rger Soliólèn De Boëmolbaron Biet Plet KOhler in de hoofdrol De benlieil ten gebruike op het Gymnasium Hoogere Burger school Avondschool en alle andere inrichtingen voor onderwijs te Gouda worden evenals vorige jaren tegeh weel vermindepde prijzen geleverd door A V WITSÉN tolu MtolM Bwtm tbtfu gum Operette van PORDES MILO en HERM HALLEN Muiiek van WALTER KOLO ZATERDAG 31 JULI Boekhandel Oppert 79 ROTTERDAM Alle boeken zijn in netten staat en laatste drukken PË TELF INTERC 8373 Ws x Oadanks de oorlogsdunrte bleef de prijs der tot hiertoe onvepandetpda Het dagelij kscti gebruik vanMAIZENA DURYBAin plaatsvan andere artikelen waarvande prijs verhoogd werd is dus een so bespaMPing van huishoudgeld Kunstmeslvoorziening De door den Minister van Landbouw Nijverheid enHandel ingestelde Kunstmesteommissie te sGRAVEN HAGE brenfft ter kennis dat eerlang iedere landbcftiwerin Nederland in de geleg enheid zal worden g esteld zijnebestellingen voor kunstmrat voor den oogst 1916 doorbemiddeling van zyn gewonen handelaar aan de Commissieop te geven Voor nadere bijzonderheden zij verwezen naar de mededeeling dienaangaande in de Nieuws en Vakbli den De Ku istmest Oommi88ie 28 Juli 1 15 G KRÜ8EMAN Vooraitter 40 P éêlSÊ ilÊS MAN8H0LT Secretaris m P05T 5IBARi aouoA JIIooitiijteFMeiltaiifliliaoVoK OPGKBICHT irM Voedert nw Vee met de imtvere murtre LIJNZAADROEREN merit IS11ER en W L Uitmimtende door hoog eiwit w Tetgehalte en groote voedingswaarde VerelHphnim fai 1900 Negen Gouden Medailles Betaal niet Ie weel voor uwe i GEMEESMIDDELEM Hoestpoeders Hoofdpijnpoeders Kiespijnpoeders Rheamatiekpoeders Asthmapoeders Anti Zweetpoeder Maagpoeder Znnrpoeder Urinedruppels Bedwaterdrnppels Gehoordruppeis Maagdruppels Zenuwdroppels Aspirinetabletten Koko Haarwater Laxeerpillen 35 ot 35 30 50 V 376 40 ot 60 36 35 35 Krampdruppels Aarabeienzalf Puidjeukzalf Rheumatiekzalf Winterhandenzalf Hoofdzeerzalf ou Ooglidialf 35 Vetwormpjeszalf 35 Abdgsiroop 75 Pinkp len 12o SanguiTiOBe lOo Forsterspillen 100 Koortspuien 100 stuks 60 Casoaratabletten 100 st 60 Teeroapsulek100 stuks 60 Besn flilalwi UrinaoadarnMk SO omiI Omb flliara RECEPTEN MET 1J KORTINO VOOR ABB0M4é s VAN DIT BLAD miSUHTÉl MESFIIimilU lï milM M Ooedkoopste adres voor Breukbanden artikelen voor Zieken Vrouwenspniten gumml artlkkelén enz Ondergeteekenden berichten hiermede dat Magazijnen van 2 AU6 a 8 af des avonds om 9 uui GESLOTEN zollen zijn nitgezondertl d s Zaterdags avonds G C DE V00Y8 G P DE JONG voorheen W 2 teer Dir SOESMAN ROTTkROMH TeL 8400 CASINO Coolaingel 1 Augustus Heropening met Een schitterend Variété Fro mma naatsbespreking vanaf Zaterdag van 10 3 uur ideren ZONDAG van 2 4 uur MATINEE uitgezondepd I Augustus Sigaren Magazijn K Hoofdsteeg 7 Rotterdam Vraagt de 2 ets sigaar No 7 prima qualltelt VAN HALDEREN S reclame 5 i 10 ets krachtige Vorstenlanden Mijiister Treub 3 et t zacht en geurig 24 F J VAN HALDEREN K Hoofdsteeg No 7 Rotterdam EN OROS EN DETAIL Agenten voor Gouda en Omskeken GEBR VERGUNST Rijwielhandel en Reparatie inrichting TURFMARKT 113 GOUDA Op den grooten Betroawbaarlieidsrit door Nederland van 10 19 Januari 1915 gereden door de renners JAAP KDKN BLEKEMOLEN JA f VAN GENT FKANSSEN VELDKAMP en HOLTKAMP en waarbij meer dan 1000 K M werd afgelegd bleek het HIMA Rijwiel een der besten Bij den grooten 24 nursrit voor motorrijwielen door Nederland op 13 Februari 1915 maakte de bekende Nederlandsche renner BLEKEMOLEN den geheelen rit mede op een HIMARijwiel welke tocht voor dit Medeplandsoh fabrikaat een peuzen suooes is geworden ïraail prijseouranl aao ol W I oreÉip oorlog werden ved eieren uit Galicië betrokken nu dit weer door de Russen ontruimd is Acnnnen de leveringscontracten voor Ob bezetting gesloten uitgevoerd worden Bovendien is de Inlandsche eierproduetie door de betere voeding der kii n toegenomen zoodat de prijzen weer normaal znn N ör Ct Friesland zit vol vreemdelingen Menseben die or niet aan dachten pension te houden hebben betalende fogé s Drie heeren die a avonds per fiets van Stavoren vertrokken konden nergens logies bekomen zoodat ze tot den volgenden morgen 6 uur doorpeddeldep Toen ontfermde een hotelier zich over hen wijl juist een drietal gastea vertrokken waren Oorlogs en reddingsboot zonder bemanning Onze correspondent uit Oosterbeek schrijft Donderdagmorgen waren wij in de gelegenheid een proefneming bij te wonen van een nieuwe vinding De uitvinder de heer M D Nakken te Arnhem demonstreerde zijn vinding voor een kleine kring genoodigden in den vijver van Sonsbeek bij Arnhem De uitvinding van den heer Nakken rust in hoofdzaak op het overbrengen langs Thertsohe golven van het commando van den wal af naar de boot De boot kan dus vanaf de wal zgn bevelen krijgen Zij wordt gedreven door een electrische motor die eveneens van den wal af in beweging wordt gebracht en stopgezet Het roer kan worden bediend de seinlichten worden ontstoken kanonnen kunnen worden afgeschoten tot elke hoeveelheid en geheel willekeurig De boot luistert naar alle commando s die van wal af gegeven worden De eerste proef mag geslaagd heeten De boot heeft ruim acht honderd meter gevaren en voer in verschillende cirkels De toeschouwers waren verbaasd over de vernuftige vinding Een onwillige bewoner Voor den stoep ingang van eêirhuis a n de Bilderdykkade te Amsterdam Aat sinds Dinsdag een acht meter fïoog paal waaraan een gegoten kastje bevestigd is waaruit een dnnne buis haar het bovenhuis loopt Elke voorbijganger k kt er naar Zijn er twee of meer hg elkander dan hoort men vragen waarvoor het zou dienen Met Mei zijn op de Ie étage nieuwe bewoners gekomen die door de gemeente een electrische installatie voor licht lieten aanleggen Toen deze gereed was weigerde de bewoner van het benedenhuis om in zijn woning onder den stoep de installatie op het kabinet te laten aansluiten Ncch vriendelijke verzoeken van den nieuwen bewoner noch van den huiaheer en gemeente beambten Weipon De man was niet tot rede te brengen Nu heeft de gemeente den paal voor den stoepingang gezet om hierlangs de draden voor één hoog te leiden De onwillige bewoner kan zich nu telkens bij het verlaten v n zijn woning aan dezen schandpaal ergeren want mooi is hij niet N v d D Hooge vischprijzen Welke hooge prijzen de visch bij verkoop te IJmuiden opbrengt kan uit het volgende blijken Er kwamen in het eerste half jaar 414 trawlschepen minder dan in 1914 aan de markt doch bedroeg het totale verkoopcijfers ruim 1 millioen gulden meer Van de beug vis scherij kwamen 61 schepen minder binnen en bedroeg de opbrengst hier ruim 16 000 gulden meer De baring viesoherij heeft over hetzelfde half jaar 1700 gulden meer opgebracht ofschoon er 43 schepen minder kwamen De eigenaar van Hotel Weber Ongeveer 30 jaar geieden deserteerde bij het 289le regiment der inlanterie te Bonn een soldaat Weber genaamd Hij werd eehter spoedig achterhaald on voor den rechter gebracht tot acht maanden gevangflniflstraf veroondeeld en gedipgradktird tot soldaat 2e klaase Na deze i traf te heblien ondergaan en opnieuw te zijn ingedeeld ging hij voor de tweede ntaal op de vlucht DitiiM galukte het hem naar Antwerpen to oortkomen waar liij een huwrfijk Rloot en een zaak begon Aan den uitgang van het hooMslalion te Antwerpen eem pmt pamen in de Keizerlei staat he reusachtige hötei Wel er Het behoort dtea voormaligen deserteur dip 30 jaar geJedwi zoo goed als zonder middelen Antwerpen binnenkwam HIJ heeft de kunat vtrt tMi ran © en mi Vries de Slarkieri van Corneville dour den heer M e e r m a n e Grenicheox door dea heer J Vigeveno de Bajjuw door den heer J Urootvetd een bezi iting die uilaleicend genoemd mag wor d4 ö Van deze zijn de damee t orry lMnk n ea H6 ppie de Vriee in hunne rollen op d en voorgrond getreden Hun zang zooweJ ai hun pel vol levendigheid loatUtie hel tot een genot lien te aan wfcouweii en te hooren Zij helrtien een creatJe gegeven vau Germain © en rf rpot te waarvoor wij alle respect hebben en die hen herhaalde malen hij open doek een warm applaus deed verwerven Xoo was het ook nvet don lieer A ii g T K i eTh 1 Zijn iaepard vertolking was magnifiek ziju spel bereikte wel jn hoogtepunt in het looneiel waarin do oude vrek met wellust in het gold zit te rmmneten en plotseiing de klokken van Coriu Ville de koiiwt van den Markies aankondj en Het hierop tersstond volgeod hartiaeballet door daneouser van de Fransohe opera uitgevoerd was zeer mooi en verdienl bijzondere veruM tding De heer tl r o o t v e 1 d heeft vanden Batjuw een merkwaardig type weten te ge en dat bijzonder den lachlust opwekte De heer M e e r m a n e peelde urtnemend en n et waardigheid oor den Markies de orne ille en de heer V igevi iio Ook de andere rollen waren in goede handion Do koren waren zeer goed Üijeeiigenonien in deze opvoering zeer te wiiQriU eren Van de dt Cor i trok De Klokken van Corneville hel l en giritoren de vete honderden M eHohouwerti een avond verschaft van lujzomïer genot Nog i én opvoering van h ze operette zal Zondag plaatfa heblien Wie gisteren niet aanwezig kon zijn verzuiiiie nii t de opvoering van Zondag lnj te wonen Zij geeft een aanigeniime verpoozing van hel zuiwrst gotialte Vanavond gaflt voor de Tweenle maal l e noiinw lbaron en morgenavond is de twei de opvoering van hel Incli Hieoe De Ilrave Hendrik Stenncomitó Üouda Ook op heden behoefde door het Steumtomité Qouda geen steun te worden verleend Schouwburg Nijwwe Markt Do Direotie van de Schouwburg staaur b aan lie Meuwe Markt hecfl vergiinn niing ook Maandag nog een voorntelling te gevfnit p veelvuldig verzoek en naar aaiiildding van het groote wicce der ürige opvoeringen zat Maandagavond ala a ehcidltf oor4ite41ing de zesde opvwring woitien gigewen an De loevende Brug grooi seiwatiedtama in II laferee l ii Men Z1I dl advertentie in d it blad I ervol ontslag lii Kon Iiewliiil irf nan d n lieei A I I tcHH i tngen bi einde van den loopeiwlon eiir u itTVoi onlfvlag verlwnd aln leernar aan de liijka lloogeïe Murgei tobool alhier MimlerjnriKe aangeboml n Door de polilie i lliei ei n l l flri fi knaap aangetroffen die lt irt lit iIiiih iM lvoorl waarheen de jopgen ondei geleide 11 teruggebracht rSesignaleerdc aangeboiid n Door de politie in een geBign aleenl t i aoon aangehouden die nog drie dnnen lieohleniH inoi t ond rgaaii De aangehoudene ts ovoij nbraelit naar Verdronken Dil de IJswel Ih nabij de ze gemeente opgehaald het lijk van den sjouwerman O alhier woonachtig Uil iiiededeelingen van hem bekende personen is gebleken diat deze man aan zwaarmoedigheid leed Nadat het lijk door Dr Hoffman 14 g wohouwd iö het overgeiiraoht Siaar de Aïgefneene BegraaifplaatH In liot VluchteHngeokamp De bnwoners van het Vhu lelingei bet Hui 4 van Rcwaring ie Rolterdain